Buradasınız

- KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER

Resmi Gazete No: 22183 Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 26 Ocak, 1995 Adı: UID: 9OJ8UC7PKXM3YK51
İçerik:
 
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre hareket edilmesi uygun görülmüştür.

A _ Ödeme Kaydedici Cihazların Satışı:

1 - Ödeme kaydedici cihaz satışı yapan kişi veya kuruluşlar;

a) Ödeme kaydedici cihaz kullanmakla yükümlü olduklarını, bağlı bulundukları vergi dairesinden alacakları yazıyla belgeleyen mükelleflere ödeme kaydedici cihaz satacaklardır. Diğer bir ifadeyle vergi dairesinin yazısını ibraz edemeyenlere (mükellef olmayanlara, götürü usulde mükellef olanlara vb.) hiçbir şekilde ödeme kaydedici cihaz satamayacaklardır. Mükellefler bahse konu izin yazısını gelir veya kurumlar vergisi (vergiden muaf olanlara katma değer vergisi) yönünden bağlı oldukları vergi dairesinden alacaklardır.

Ancak, perakende satış yapmakla beraber kurumlar vergisinden muaf olan ve teslimleri katma değer vergisinden istisna olanlar (askeri kantinler vb.) kurumlarınca düzenlenen ve faaliyet konuları ile neye istinaden vergiden muaf olduklarını belirtir bir yazıyla birlikte faaliyet gösterdikleri mahallin yetkili bulunduğu vergi dairesinden alacakları yazıyla ödeme kaydedici cihaz satın alabileceklerdir.

b) Vergi dairesince verilen yazıyı aldıktan sonra, alıcının adı, adresi, vergi dairesi, sicil numarası, cihazın marka, model ve sicil numarası gibi bilgilerin yanısıra vergi dairesi yazısının tarih ve numarası da belirtmek suretiyle düzenleyecekleri bir fatura ile satış işlemini gerçekleştireceklerdir.

c) Cihazla birlikte, kullanma kılavuzu ve ruhsatnameyi de alıcıya vereceklerdir. Ruhsatnamenin satışa ilişkin bölümlerini eksiksiz bir şekilde doldurup tasdik edeceklerdir.

d) Ödeme kaydedici cihazları kimlere sattıklarını, satışın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde cihazı marka, model ve sicil numarasını da belirtmek suretiyle bir taraftan alıcının (müşterinin) kayıtlı olduğu vergi dairesine diğer taraftan da ilgili üretici veya ithalatçı kuruluşa bildireceklerdir.

2. Kullandıkları cihazları satanlar;

a) Vergi dairesince görevlendirilecek bir memura, daha önce cihaz kullanılmak suretiyle elde edilen hasılatı, tahsil edilen katma değer vergisini, "Z" Raporu sayısını, en son verilen müteselsil fiş numarası ve tarihini, cihaza yapılan teknik müdahaleleri ve mali yönden gerekli olabilecek diğer tüm bilgileri, mali hafızadan ve gerektiğinde işletmede kalan kayıt ruloları ile cihaz ruhsatnamesinden yararlanılmak suretiyle ayrıntılı bir tutanakla tespit ettireceklerdir.

b) Vergi dairesince yapılan tespit müteakip yetkili servise müracaatla, cihaz bünyesindeki eski mali hafızayı söktürerek bunun yerine cihazla aynı sicil numarasına sahip yeri bir mali hafıza taktıracaklar, sökülen hafıza ünitesini ise saklamak üzere alıkoyacaklardır. Kullanılmış ödeme kaydedici cihazlar eski mali hafızası sökülüp, yeni mali hafıza takılmadan (halk arasındaki yaygın adıyla sıfırlanmadan) satılmayacaktır.

Diğer taraftan yetkili servis, söktüğü eski mali hafızada kayıtlı bilgileri 9 seri No.lu Genel Tebliğ eki "Bilgi Formu"na işleyerek satıcının kayıtlı olduğu vergi dairesine bildirecektir.

c) Bu işlemleri takiben yukarıda A/1 bölümünde açıklandığı şekilde satış işlemini gerçekleştireceklerdir.

d) Satış tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bağlı oldukları vergi dairesine müracaat ederek, satışa konu cihazın adlarına devam eden kaydını sildirecekler ve daha önce aldıkları "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha"yı iptal edilmek üzere iade edeceklerdir.

B _ Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanım Dışı Bırakılması:

İşi bırakan, ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşmayan ve cihazını bir başkasına satmayan mükellefler;

a) İşi bırakma tarihinden itibaren bir ay içerisinde vergi dairesince görevlendirilecek bir memura, ödeme kaydedici cihazlarında kayıtlı olan ve yukarıda A/2-a bölümünde belirtilen mali bilgileri tutanakla tespit ettireceklerdir. Tutanağın bir örneği mükellefin vergi dairesindeki dosyasına konulacak diğeri ise cihaz ruhsatnamesine eklenecektir.

b) Yapılan bu tespiti müteakip ödeme kaydedici cihazı, kullanma kılavuzu ve ruhsatname ile birlikte bir torbanın içine koyup torbanın ağzını vergi dairesince görevlendirilen memura mühürlettirerek teslim alacaklardır. Mühürü vergi dairesinin izni olmadan kesinlikle açmayacaklardır.

c) Bu işlemlerin tamamlanması ile birlikte cihazın vergi dairesindeki kaydını sildirecekler ve "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha"yı iptal edilmek üzere geri vereceklerdir.

d) Yeniden ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşmaları halinde, işe başlama tarihinden itibaren 30 gün içinde faaliyet gösterdikleri mahallin vergi dairesine müracaat ederek cihazın içinde bulunduğu torbanın mühürünün açılmasını talep edecekler ve cihazın kaydını yaptırıp "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha"yı aldıktan sonra kullanmaya başlayacaklardır. Mühürün bir başka vergi dairesince açılması halinde, önceki vergi dairesine durum bildirilecektir.

e) Söz konusu cihazları satmak istemeleri halinde ise vergi dairesine müracaatla torbanın mühürünü açtıracaklar ve yukarıda A/2 bölümünde yapılan açıklama çerçevesinde satış işlemini gerçekleştireceklerdir.

C _ Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri:

3100 sayılı Kanuna göre, perakende mal satan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirlerin, Vergi Usul Kanununa göre fatura kullanma mecburiyeti olmayan satışlarını ödeme kaydedici cihaz fişleriyle belgelendirmeleri gerekmektedir.

Ancak, özellikle uygulamanın başlangıç yıllarında Bakanlığımızca onaylanan ve halen mükelleflerce kullanılmakta olan bazı ödeme kaydedici cihazlar, belirli bir rakam kapasitesinin üzerindeki satış bedelini, fiş üzerinde tek satırda gösterememektedir.

Bahsi geçen ödeme kaydedici cihazları kullanan mükellefler cihazlarının teknik özellikleri gereği tek satırda gösteremedikleri satış bedelini" rakamın büyüklüğüne göre uygun bir şekilde bölmek suretiyle birden fazla satırda gösterebileceklerdir. Bölüm işleminin eşit olması şart değildir. Şu kadar ki Vergi Usul Kanunundaki fatura kullanma mecburiyetine ilişkin haddin üzerindeki satışlar için fatura düzenleneceği tabiidir.

Örnek olarak, altı rakam kapasiteli ödeme kaydedici cihazı kullanan ve müşterisine 1.500.000 liralık "muhtelif gıda" maddesi satan bir mükellef 1.500.000 lirayı 2'ye bölecek ve "750.000-750.000" veya "700.000-800.000" lirayı cihazın "muhtelif gıda" departmanına ait tuşuna iki defa basmak suretiyle (iki satır halinde) satışını belgeleyecektir. Satış bedelinin 4.100.000 lira olması halinde ise rakam 5'e bölünecek, "900.000-900.000-800.000-800.000-700.000" veya "900.000-900.000-900.000-900.000-500.000" lira olmak üzere satış işlemi beş satır halinde ödeme kaydedici cihaz fişi üzerinde gösterilecektir.

Diğer taraftan mükellefler, fiş üzerinde tek satırda gösteremedikleri satışlarını ödeme kaydedici cihaza hiç kaydetmeden Vergi Usul Kanununa göre düzenleyecekleri faturalarla da belgelendirebileceklerdir.

D _ Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Bilgi Formu:

Üretici veya ithalatçı kuruluşların yetkili servis elemanlarının, ödeme kaydedici cihazların hafızalarında meydana gelen arızalara istinaden yaptıkları teknik müdahalelerle ilgili olarak düzenlemek zorunda bulundukları 9 Seri No.lu genel Tebliğe ekli "Bilgi Formu"nu vergi dairesine gönderme süresi, üç günden onbeş güne çıkarılmıştır. Buna göre yetkili servis elemanları, düzenledikleri Bilgi Formlarını onarımın yapıldığı tarihten itibaren en çok 15 gün içerisinde cihazı onarılan mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine göndereceklerdir.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:
 
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre hareket edilmesi uygun görülmüştür.

A _ Ödeme Kaydedici Cihazların Satışı:

1 - Ödeme kaydedici cihaz satışı yapan kişi veya kuruluşlar;

a) Ödeme kaydedici cihaz kullanmakla yükümlü olduklarını, bağlı bulundukları vergi dairesinden alacakları yazıyla belgeleyen mükelleflere ödeme kaydedici cihaz satacaklardır. Diğer bir ifadeyle vergi dairesinin yazısını ibraz edemeyenlere (mükellef olmayanlara, götürü usulde mükellef olanlara vb.) hiçbir şekilde ödeme kaydedici cihaz satamayacaklardır. Mükellefler bahse konu izin yazısını gelir veya kurumlar vergisi (vergiden muaf olanlara katma değer vergisi) yönünden bağlı oldukları vergi dairesinden alacaklardır.

Ancak, perakende satış yapmakla beraber kurumlar vergisinden muaf olan ve teslimleri katma değer vergisinden istisna olanlar (askeri kantinler vb.) kurumlarınca düzenlenen ve faaliyet konuları ile neye istinaden vergiden muaf olduklarını belirtir bir yazıyla birlikte faaliyet gösterdikleri mahallin yetkili bulunduğu vergi dairesinden alacakları yazıyla ödeme kaydedici cihaz satın alabileceklerdir.

b) Vergi dairesince verilen yazıyı aldıktan sonra, alıcının adı, adresi, vergi dairesi, sicil numarası, cihazın marka, model ve sicil numarası gibi bilgilerin yanısıra vergi dairesi yazısının tarih ve numarası da belirtmek suretiyle düzenleyecekleri bir fatura ile satış işlemini gerçekleştireceklerdir.

c) Cihazla birlikte, kullanma kılavuzu ve ruhsatnameyi de alıcıya vereceklerdir. Ruhsatnamenin satışa ilişkin bölümlerini eksiksiz bir şekilde doldurup tasdik edeceklerdir.

d) Ödeme kaydedici cihazları kimlere sattıklarını, satışın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde cihazı marka, model ve sicil numarasını da belirtmek suretiyle bir taraftan alıcının (müşterinin) kayıtlı olduğu vergi dairesine diğer taraftan da ilgili üretici veya ithalatçı kuruluşa bildireceklerdir.

2. Kullandıkları cihazları satanlar;

a) Vergi dairesince görevlendirilecek bir memura, daha önce cihaz kullanılmak suretiyle elde edilen hasılatı, tahsil edilen katma değer vergisini, "Z" Raporu sayısını, en son verilen müteselsil fiş numarası ve tarihini, cihaza yapılan teknik müdahaleleri ve mali yönden gerekli olabilecek diğer tüm bilgileri, mali hafızadan ve gerektiğinde işletmede kalan kayıt ruloları ile cihaz ruhsatnamesinden yararlanılmak suretiyle ayrıntılı bir tutanakla tespit ettireceklerdir.

b) Vergi dairesince yapılan tespit müteakip yetkili servise müracaatla, cihaz bünyesindeki eski mali hafızayı söktürerek bunun yerine cihazla aynı sicil numarasına sahip yeri bir mali hafıza taktıracaklar, sökülen hafıza ünitesini ise saklamak üzere alıkoyacaklardır. Kullanılmış ödeme kaydedici cihazlar eski mali hafızası sökülüp, yeni mali hafıza takılmadan (halk arasındaki yaygın adıyla sıfırlanmadan) satılmayacaktır.

Diğer taraftan yetkili servis, söktüğü eski mali hafızada kayıtlı bilgileri 9 seri No.lu Genel Tebliğ eki "Bilgi Formu"na işleyerek satıcının kayıtlı olduğu vergi dairesine bildirecektir.

c) Bu işlemleri takiben yukarıda A/1 bölümünde açıklandığı şekilde satış işlemini gerçekleştireceklerdir.

d) Satış tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bağlı oldukları vergi dairesine müracaat ederek, satışa konu cihazın adlarına devam eden kaydını sildirecekler ve daha önce aldıkları "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha"yı iptal edilmek üzere iade edeceklerdir.

B _ Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanım Dışı Bırakılması:

İşi bırakan, ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşmayan ve cihazını bir başkasına satmayan mükellefler;

a) İşi bırakma tarihinden itibaren bir ay içerisinde vergi dairesince görevlendirilecek bir memura, ödeme kaydedici cihazlarında kayıtlı olan ve yukarıda A/2-a bölümünde belirtilen mali bilgileri tutanakla tespit ettireceklerdir. Tutanağın bir örneği mükellefin vergi dairesindeki dosyasına konulacak diğeri ise cihaz ruhsatnamesine eklenecektir.

b) Yapılan bu tespiti müteakip ödeme kaydedici cihazı, kullanma kılavuzu ve ruhsatname ile birlikte bir torbanın içine koyup torbanın ağzını vergi dairesince görevlendirilen memura mühürlettirerek teslim alacaklardır. Mühürü vergi dairesinin izni olmadan kesinlikle açmayacaklardır.

c) Bu işlemlerin tamamlanması ile birlikte cihazın vergi dairesindeki kaydını sildirecekler ve "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha"yı iptal edilmek üzere geri vereceklerdir.

d) Yeniden ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşmaları halinde, işe başlama tarihinden itibaren 30 gün içinde faaliyet gösterdikleri mahallin vergi dairesine müracaat ederek cihazın içinde bulunduğu torbanın mühürünün açılmasını talep edecekler ve cihazın kaydını yaptırıp "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha"yı aldıktan sonra kullanmaya başlayacaklardır. Mühürün bir başka vergi dairesince açılması halinde, önceki vergi dairesine durum bildirilecektir.

e) Söz konusu cihazları satmak istemeleri halinde ise vergi dairesine müracaatla torbanın mühürünü açtıracaklar ve yukarıda A/2 bölümünde yapılan açıklama çerçevesinde satış işlemini gerçekleştireceklerdir.

C _ Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri:

3100 sayılı Kanuna göre, perakende mal satan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirlerin, Vergi Usul Kanununa göre fatura kullanma mecburiyeti olmayan satışlarını ödeme kaydedici cihaz fişleriyle belgelendirmeleri gerekmektedir.

Ancak, özellikle uygulamanın başlangıç yıllarında Bakanlığımızca onaylanan ve halen mükelleflerce kullanılmakta olan bazı ödeme kaydedici cihazlar, belirli bir rakam kapasitesinin üzerindeki satış bedelini, fiş üzerinde tek satırda gösterememektedir.

Bahsi geçen ödeme kaydedici cihazları kullanan mükellefler cihazlarının teknik özellikleri gereği tek satırda gösteremedikleri satış bedelini" rakamın büyüklüğüne göre uygun bir şekilde bölmek suretiyle birden fazla satırda gösterebileceklerdir. Bölüm işleminin eşit olması şart değildir. Şu kadar ki Vergi Usul Kanunundaki fatura kullanma mecburiyetine ilişkin haddin üzerindeki satışlar için fatura düzenleneceği tabiidir.

Örnek olarak, altı rakam kapasiteli ödeme kaydedici cihazı kullanan ve müşterisine 1.500.000 liralık "muhtelif gıda" maddesi satan bir mükellef 1.500.000 lirayı 2'ye bölecek ve "750.000-750.000" veya "700.000-800.000" lirayı cihazın "muhtelif gıda" departmanına ait tuşuna iki defa basmak suretiyle (iki satır halinde) satışını belgeleyecektir. Satış bedelinin 4.100.000 lira olması halinde ise rakam 5'e bölünecek, "900.000-900.000-800.000-800.000-700.000" veya "900.000-900.000-900.000-900.000-500.000" lira olmak üzere satış işlemi beş satır halinde ödeme kaydedici cihaz fişi üzerinde gösterilecektir.

Diğer taraftan mükellefler, fiş üzerinde tek satırda gösteremedikleri satışlarını ödeme kaydedici cihaza hiç kaydetmeden Vergi Usul Kanununa göre düzenleyecekleri faturalarla da belgelendirebileceklerdir.

D _ Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Bilgi Formu:

Üretici veya ithalatçı kuruluşların yetkili servis elemanlarının, ödeme kaydedici cihazların hafızalarında meydana gelen arızalara istinaden yaptıkları teknik müdahalelerle ilgili olarak düzenlemek zorunda bulundukları 9 Seri No.lu genel Tebliğe ekli "Bilgi Formu"nu vergi dairesine gönderme süresi, üç günden onbeş güne çıkarılmıştır. Buna göre yetkili servis elemanları, düzenledikleri Bilgi Formlarını onarımın yapıldığı tarihten itibaren en çok 15 gün içerisinde cihazı onarılan mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine göndereceklerdir.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:
 
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre hareket edilmesi uygun görülmüştür.

A _ Ödeme Kaydedici Cihazların Satışı:

1 - Ödeme kaydedici cihaz satışı yapan kişi veya kuruluşlar;

a) Ödeme kaydedici cihaz kullanmakla yükümlü olduklarını, bağlı bulundukları vergi dairesinden alacakları yazıyla belgeleyen mükelleflere ödeme kaydedici cihaz satacaklardır. Diğer bir ifadeyle vergi dairesinin yazısını ibraz edemeyenlere (mükellef olmayanlara, götürü usulde mükellef olanlara vb.) hiçbir şekilde ödeme kaydedici cihaz satamayacaklardır. Mükellefler bahse konu izin yazısını gelir veya kurumlar vergisi (vergiden muaf olanlara katma değer vergisi) yönünden bağlı oldukları vergi dairesinden alacaklardır.

Ancak, perakende satış yapmakla beraber kurumlar vergisinden muaf olan ve teslimleri katma değer vergisinden istisna olanlar (askeri kantinler vb.) kurumlarınca düzenlenen ve faaliyet konuları ile neye istinaden vergiden muaf olduklarını belirtir bir yazıyla birlikte faaliyet gösterdikleri mahallin yetkili bulunduğu vergi dairesinden alacakları yazıyla ödeme kaydedici cihaz satın alabileceklerdir.

b) Vergi dairesince verilen yazıyı aldıktan sonra, alıcının adı, adresi, vergi dairesi, sicil numarası, cihazın marka, model ve sicil numarası gibi bilgilerin yanısıra vergi dairesi yazısının tarih ve numarası da belirtmek suretiyle düzenleyecekleri bir fatura ile satış işlemini gerçekleştireceklerdir.

c) Cihazla birlikte, kullanma kılavuzu ve ruhsatnameyi de alıcıya vereceklerdir. Ruhsatnamenin satışa ilişkin bölümlerini eksiksiz bir şekilde doldurup tasdik edeceklerdir.

d) Ödeme kaydedici cihazları kimlere sattıklarını, satışın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde cihazı marka, model ve sicil numarasını da belirtmek suretiyle bir taraftan alıcının (müşterinin) kayıtlı olduğu vergi dairesine diğer taraftan da ilgili üretici veya ithalatçı kuruluşa bildireceklerdir.

2. Kullandıkları cihazları satanlar;

a) Vergi dairesince görevlendirilecek bir memura, daha önce cihaz kullanılmak suretiyle elde edilen hasılatı, tahsil edilen katma değer vergisini, "Z" Raporu sayısını, en son verilen müteselsil fiş numarası ve tarihini, cihaza yapılan teknik müdahaleleri ve mali yönden gerekli olabilecek diğer tüm bilgileri, mali hafızadan ve gerektiğinde işletmede kalan kayıt ruloları ile cihaz ruhsatnamesinden yararlanılmak suretiyle ayrıntılı bir tutanakla tespit ettireceklerdir.

b) Vergi dairesince yapılan tespit müteakip yetkili servise müracaatla, cihaz bünyesindeki eski mali hafızayı söktürerek bunun yerine cihazla aynı sicil numarasına sahip yeri bir mali hafıza taktıracaklar, sökülen hafıza ünitesini ise saklamak üzere alıkoyacaklardır. Kullanılmış ödeme kaydedici cihazlar eski mali hafızası sökülüp, yeni mali hafıza takılmadan (halk arasındaki yaygın adıyla sıfırlanmadan) satılmayacaktır.

Diğer taraftan yetkili servis, söktüğü eski mali hafızada kayıtlı bilgileri 9 seri No.lu Genel Tebliğ eki "Bilgi Formu"na işleyerek satıcının kayıtlı olduğu vergi dairesine bildirecektir.

c) Bu işlemleri takiben yukarıda A/1 bölümünde açıklandığı şekilde satış işlemini gerçekleştireceklerdir.

d) Satış tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bağlı oldukları vergi dairesine müracaat ederek, satışa konu cihazın adlarına devam eden kaydını sildirecekler ve daha önce aldıkları "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha"yı iptal edilmek üzere iade edeceklerdir.

B _ Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanım Dışı Bırakılması:

İşi bırakan, ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşmayan ve cihazını bir başkasına satmayan mükellefler;

a) İşi bırakma tarihinden itibaren bir ay içerisinde vergi dairesince görevlendirilecek bir memura, ödeme kaydedici cihazlarında kayıtlı olan ve yukarıda A/2-a bölümünde belirtilen mali bilgileri tutanakla tespit ettireceklerdir. Tutanağın bir örneği mükellefin vergi dairesindeki dosyasına konulacak diğeri ise cihaz ruhsatnamesine eklenecektir.

b) Yapılan bu tespiti müteakip ödeme kaydedici cihazı, kullanma kılavuzu ve ruhsatname ile birlikte bir torbanın içine koyup torbanın ağzını vergi dairesince görevlendirilen memura mühürlettirerek teslim alacaklardır. Mühürü vergi dairesinin izni olmadan kesinlikle açmayacaklardır.

c) Bu işlemlerin tamamlanması ile birlikte cihazın vergi dairesindeki kaydını sildirecekler ve "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha"yı iptal edilmek üzere geri vereceklerdir.

d) Yeniden ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşmaları halinde, işe başlama tarihinden itibaren 30 gün içinde faaliyet gösterdikleri mahallin vergi dairesine müracaat ederek cihazın içinde bulunduğu torbanın mühürünün açılmasını talep edecekler ve cihazın kaydını yaptırıp "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha"yı aldıktan sonra kullanmaya başlayacaklardır. Mühürün bir başka vergi dairesince açılması halinde, önceki vergi dairesine durum bildirilecektir.

e) Söz konusu cihazları satmak istemeleri halinde ise vergi dairesine müracaatla torbanın mühürünü açtıracaklar ve yukarıda A/2 bölümünde yapılan açıklama çerçevesinde satış işlemini gerçekleştireceklerdir.

C _ Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri:

3100 sayılı Kanuna göre, perakende mal satan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirlerin, Vergi Usul Kanununa göre fatura kullanma mecburiyeti olmayan satışlarını ödeme kaydedici cihaz fişleriyle belgelendirmeleri gerekmektedir.

Ancak, özellikle uygulamanın başlangıç yıllarında Bakanlığımızca onaylanan ve halen mükelleflerce kullanılmakta olan bazı ödeme kaydedici cihazlar, belirli bir rakam kapasitesinin üzerindeki satış bedelini, fiş üzerinde tek satırda gösterememektedir.

Bahsi geçen ödeme kaydedici cihazları kullanan mükellefler cihazlarının teknik özellikleri gereği tek satırda gösteremedikleri satış bedelini" rakamın büyüklüğüne göre uygun bir şekilde bölmek suretiyle birden fazla satırda gösterebileceklerdir. Bölüm işleminin eşit olması şart değildir. Şu kadar ki Vergi Usul Kanunundaki fatura kullanma mecburiyetine ilişkin haddin üzerindeki satışlar için fatura düzenleneceği tabiidir.

Örnek olarak, altı rakam kapasiteli ödeme kaydedici cihazı kullanan ve müşterisine 1.500.000 liralık "muhtelif gıda" maddesi satan bir mükellef 1.500.000 lirayı 2'ye bölecek ve "750.000-750.000" veya "700.000-800.000" lirayı cihazın "muhtelif gıda" departmanına ait tuşuna iki defa basmak suretiyle (iki satır halinde) satışını belgeleyecektir. Satış bedelinin 4.100.000 lira olması halinde ise rakam 5'e bölünecek, "900.000-900.000-800.000-800.000-700.000" veya "900.000-900.000-900.000-900.000-500.000" lira olmak üzere satış işlemi beş satır halinde ödeme kaydedici cihaz fişi üzerinde gösterilecektir.

Diğer taraftan mükellefler, fiş üzerinde tek satırda gösteremedikleri satışlarını ödeme kaydedici cihaza hiç kaydetmeden Vergi Usul Kanununa göre düzenleyecekleri faturalarla da belgelendirebileceklerdir.

D _ Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Bilgi Formu:

Üretici veya ithalatçı kuruluşların yetkili servis elemanlarının, ödeme kaydedici cihazların hafızalarında meydana gelen arızalara istinaden yaptıkları teknik müdahalelerle ilgili olarak düzenlemek zorunda bulundukları 9 Seri No.lu genel Tebliğe ekli "Bilgi Formu"nu vergi dairesine gönderme süresi, üç günden onbeş güne çıkarılmıştır. Buna göre yetkili servis elemanları, düzenledikleri Bilgi Formlarını onarımın yapıldığı tarihten itibaren en çok 15 gün içerisinde cihazı onarılan mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine göndereceklerdir.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 21164 Resmi Gazete Tarihi: Cumartesi, 7 Mart, 1992 Adı: UID: AH38XAGNU97U43CX
İçerik:
 
Bilindiği üzere 29.2.1992 tarih ve 21157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10/2/1992 tarih ve 92/2692 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (daha önce % 13,50 olan);

1. Normal benzin, süper benzin (kurşunsuz benzin dahil), motorin ve gazyağı,

2. Kalorifer yakıtı ve fuel-oil,

3. Likit petrol gazı,

teslimlerinde uygulanan katma değer vergisi oranı 29/2/1992 tarihinden geçerli olmak üzere % 13 olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanun uyarınca ödeme kaydedici cihazları kullanan ve yukarıda sayılan malların satışı ile uğraşan mükelleflerin, söz konusu Kararname ile yeniden belirlenen oranla ilgili olarak aşağıda açıklandığı şekilde işlem yapmaları uygun görülmüştür.

a) Mükellefler, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih olan 29/2/1992 tarihinden itibaren ödeme kaydedici cihazlarının departmanlarını, anılan mallar için % 13 oranına uygun katma değer vergisi hesaplayacak şekilde programlayacaklar veya programlatacaklar ve Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenleme mecburiyeti olmayan satışlarını ödeme kaydedici cihaz fişleri ile belgelendireceklerdir.

b) Anılan katma değer vergisi oranı ile ilgili gerekli program değişikliğini yapabilmeleri için mükelleflere, bu Genel Tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 günlük bir ek süre tanınmıştır. Şu kadar ki mükellefler, program değişikliğini gerçekleştirinceye kadar yapacakları satışlarını, yeniden belirlenen ve yukarıda açıklanan orana uygun olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenleyecekleri fatura veya perakende satış fişleri ile belgelendireceklerdir.

c) Yapılacak program değişikliği kullanma kılavuzlarından yararlanılarak, mükellefler tarafından veya yetkili teknik personel aracılığı ile cihaz mühürü sökülmeden tuşlarına basılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Diğer taraftan, 3/1/1992 gün ve 21100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3100 sayılı Kanunla ilgili 39 Seri No.lu Genel Tebliğde yapılan açıklamalar, bu Tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 1:
 
Bilindiği üzere 29.2.1992 tarih ve 21157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10/2/1992 tarih ve 92/2692 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (daha önce % 13,50 olan);

1. Normal benzin, süper benzin (kurşunsuz benzin dahil), motorin ve gazyağı,

2. Kalorifer yakıtı ve fuel-oil,

3. Likit petrol gazı,

teslimlerinde uygulanan katma değer vergisi oranı 29/2/1992 tarihinden geçerli olmak üzere % 13 olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanun uyarınca ödeme kaydedici cihazları kullanan ve yukarıda sayılan malların satışı ile uğraşan mükelleflerin, söz konusu Kararname ile yeniden belirlenen oranla ilgili olarak aşağıda açıklandığı şekilde işlem yapmaları uygun görülmüştür.

a) Mükellefler, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih olan 29/2/1992 tarihinden itibaren ödeme kaydedici cihazlarının departmanlarını, anılan mallar için % 13 oranına uygun katma değer vergisi hesaplayacak şekilde programlayacaklar veya programlatacaklar ve Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenleme mecburiyeti olmayan satışlarını ödeme kaydedici cihaz fişleri ile belgelendireceklerdir.

b) Anılan katma değer vergisi oranı ile ilgili gerekli program değişikliğini yapabilmeleri için mükelleflere, bu Genel Tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 günlük bir ek süre tanınmıştır. Şu kadar ki mükellefler, program değişikliğini gerçekleştirinceye kadar yapacakları satışlarını, yeniden belirlenen ve yukarıda açıklanan orana uygun olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenleyecekleri fatura veya perakende satış fişleri ile belgelendireceklerdir.

c) Yapılacak program değişikliği kullanma kılavuzlarından yararlanılarak, mükellefler tarafından veya yetkili teknik personel aracılığı ile cihaz mühürü sökülmeden tuşlarına basılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Diğer taraftan, 3/1/1992 gün ve 21100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3100 sayılı Kanunla ilgili 39 Seri No.lu Genel Tebliğde yapılan açıklamalar, bu Tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 2:
 
Bilindiği üzere 29.2.1992 tarih ve 21157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10/2/1992 tarih ve 92/2692 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (daha önce % 13,50 olan);

1. Normal benzin, süper benzin (kurşunsuz benzin dahil), motorin ve gazyağı,

2. Kalorifer yakıtı ve fuel-oil,

3. Likit petrol gazı,

teslimlerinde uygulanan katma değer vergisi oranı 29/2/1992 tarihinden geçerli olmak üzere % 13 olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanun uyarınca ödeme kaydedici cihazları kullanan ve yukarıda sayılan malların satışı ile uğraşan mükelleflerin, söz konusu Kararname ile yeniden belirlenen oranla ilgili olarak aşağıda açıklandığı şekilde işlem yapmaları uygun görülmüştür.

a) Mükellefler, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih olan 29/2/1992 tarihinden itibaren ödeme kaydedici cihazlarının departmanlarını, anılan mallar için % 13 oranına uygun katma değer vergisi hesaplayacak şekilde programlayacaklar veya programlatacaklar ve Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenleme mecburiyeti olmayan satışlarını ödeme kaydedici cihaz fişleri ile belgelendireceklerdir.

b) Anılan katma değer vergisi oranı ile ilgili gerekli program değişikliğini yapabilmeleri için mükelleflere, bu Genel Tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 günlük bir ek süre tanınmıştır. Şu kadar ki mükellefler, program değişikliğini gerçekleştirinceye kadar yapacakları satışlarını, yeniden belirlenen ve yukarıda açıklanan orana uygun olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenleyecekleri fatura veya perakende satış fişleri ile belgelendireceklerdir.

c) Yapılacak program değişikliği kullanma kılavuzlarından yararlanılarak, mükellefler tarafından veya yetkili teknik personel aracılığı ile cihaz mühürü sökülmeden tuşlarına basılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Diğer taraftan, 3/1/1992 gün ve 21100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3100 sayılı Kanunla ilgili 39 Seri No.lu Genel Tebliğde yapılan açıklamalar, bu Tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

Resmi Gazete No: 20736 Resmi Gazete Tarihi: Salı, 25 Aralık, 1990 Adı: UID: C14QAIP9NRROIHZ8
İçerik:
 
Bilindiği üzere, 5 Kasım 1988 gün ve 19980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3482 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde "Maliye ve Gümrük Bakanlığı 3100 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinde olan mükelleflerin, bu mecburiyetlerinin başlama tarihlerini, mükelleflerin satış tutarları veya gayrisafi iş hasılatına göre üç yıla kadar uzatmaya ve yıl içine kademeli olarak yaymaya yetkilidir." denilmiştir.

Anılan hükümle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, mükelleflerin ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihlerinin; 1989, 1990 ve 1991 yıllarına ve bu yılların içinde de aylara kademeli olarak yayılması uygun görülmüş ve buna paralel olarak 1989 ve 1990 yılları içinde ödeme kaydedici cihaz kullanacak mükelleflerin mecburiyetlerinin başlama tarihleri, bir önceki dönem satışları veya gayrisafi iş hasılatı itibariyle 15 ve 19 Seri No.lu Genel Tebliğler ile açıklanmıştır.

Bu Tebliğ ile 1991 ve takip eden yıllarda ödeme kaydedici cihaz kullanacak olan mükelleflerin mecburiyetlerinin başlama tarihlerinin, "mükelleflerin alım güçleri, üretici veya ithalatçı kuruluşların talebi tam olarak karşılayabilme imkanları ve aynı tarihte yaygın bir mükellef kitlesinin cihaz temin etmede karşılaşabilecekleri güçlükler nazara alınarak" aşağıdaki şekilde belirlenmesi uygun görülmüştür.

1. 1990 Yılı Satışları Veya Gayrisafi İş Hasılatına Göre 1991 Yılında Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanacak Olanlar:

Ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti, 1990 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı:

_ 15.000.000.- lirayı aşan mükellefler için 1 Mayıs 1991,

_ 10.000.000.- lirayı aşan mükellefler için 1 Temmuz 1991,

_ 5.000.000.- lirayı aşan mükellefler için 1 Eylül 1991,

_ 5.000.000.- liranın (5.000.000 dahil) altında kalan mükellefler için ise 1 Kasım 1991 tarihinden itibaren başlayacaktır.

2. Yeni İşe Başlayan ve Sonradan Mecburiyet Kapsamına Giren Mükelleflerde Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyeti:

Ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti;

a) 1/1/1991 tarihinden itibaren yeni işe başlayan (ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşan veya hizmet ifasında bulunan) mükelleflerde, işe başlama tarihinden itibaren,

b) 1/1/1991 tarihinden itibaren faaliyete geçecek adi ortaklıklarda ve şahıs şirketlerinde, işyerinin açıldığı tarihten itibaren (herbir işyerinde ayrı ayrı en az bir ödeme kaydedici cihaz kullanmak suretiyle),

c) İşyeri sayısını artıran (şube şeklinde başka işyerleri de açan) mükelleflerde, bu işyerlerinin açıldığı tarihten itibaren (her bir işyerinde ayrı ayrı),

d) Götürü usulde vergilendirilmekte iken veya vergiden muafken herhangi bir nedenle (şartları ihlâl etme veya kendi isteği ile) gerçek usulde gelir vergisine tabi tutulan mükelleflerde, gerçek usulde vergilendirilmeye başlandıkları tarihten itibaren,

e) Daha önce 3100 sayılı Kanun kapsamına girmeyen (toptancı gibi) veya Kanunun Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak bu mecburiyetin dışında bırakılan ancak sonradan ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşmaya başlayan mükelleflerde, bu işe başladıkları tarihten itibaren,

f) Müşterilerinin tamamı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında beş bent halinde sayılanlardan ibaret olduğu veya herbir satışının bedeli 300.000 lirayı (bu tutar bugün için geçerli olup artırıldığı takdirde belirlenecek yeni tutarı) aştığı için bütün satışlarına fatura düzenlemek zorunda olan ve bu nedenle de ödeme kaydedici cihaz kullanmayan ancak sonradan Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde sayılanlar dışındakilere bedeli 300.000 liranın altında kalan bir satış yapan mükelleflerde, bu satışın yapıldığı tarihten itibaren,

60 gün içerisinde başlayacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlar aşağıdaki örneklerle açıklanmıştır.

ÖRNEK 1: Mükellef (A) toptan bakkaliye emtiası satmaktadır. dolayısıyla müşterilerinin tamamı mükellef olduğundan bütün satışları için fatura düzenlemekte ve ödeme kaydedici cihaz kullanmamaktadır. Adı geçen mükellef 6/2/1991 tarihinde işyerinin bulunduğu çevrede çalışan kişilere faturalarla 250.000 liralık gıda maddesi satışı yapmıştır.

3100 sayılı Kanuna göre, toptancılık yapan mükelleflerin ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır. Ancak; mükellef (A) toptancılıkla uğraşmasına rağmen nihai tüketici durumunda olan kişilere fatura karşılığı olan kişilere fatura karşılığı da olsa 6/2/1991 tarihinde perakende gıda maddesi satışı yapmıştır. Söz konusu satış, Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenleme mecburiyeti olmayan bir satıştır. Dolayısıyla mükellef (A)'nın ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti 6/2/1991 tarihinden itibaren 60 gün içerisinde başlamış olmaktadır.

ÖRNEK 2: Mükellef (B) otomobil alım satımı ile uğraşmakta ve otomobil bedellerinin 300.000 liranın üzerinde olması nedeniyle herbir satışı için Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenlemektedir. Adı geçen mükellef aynı işyerinde 5/10/1991 tarihinden itibaren bedeli 50.000 ile 1.000.000 lira arasında değişen oto aksesuarı ve lastik satışına başlamıştır.

Otomobil satışlarında, satış bedelinin 300.000 lirayı aşması nedeniyle, Vergi Usul Kanuna göre fatura düzenlenmesi zorunlu bulunmaktadır. Bu nedenle mükellef (B)'nin işyerinde münhasıran otomobil satışı ile uğraşması halinde, ödeme kaydedici cihaz kullanma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak ödevlinin 5/10/1991 tarihinden itibaren bedeli 300.000 lirayı aşmayan (Vergi usul Kanuna göre fatura düzenleme zorunluluğu olmayan) oto aksesuarı ve lastik satışı da yapmaya başladığı anlaşılmaktadır. Bu bakımdan mükellef (B)'nin 5/10/1991 tarihinden itibaren 60 gün içerisinde ödeme kaydedici cihaz kullanması gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 1:
 
Bilindiği üzere, 5 Kasım 1988 gün ve 19980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3482 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde "Maliye ve Gümrük Bakanlığı 3100 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinde olan mükelleflerin, bu mecburiyetlerinin başlama tarihlerini, mükelleflerin satış tutarları veya gayrisafi iş hasılatına göre üç yıla kadar uzatmaya ve yıl içine kademeli olarak yaymaya yetkilidir." denilmiştir.

Anılan hükümle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, mükelleflerin ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihlerinin; 1989, 1990 ve 1991 yıllarına ve bu yılların içinde de aylara kademeli olarak yayılması uygun görülmüş ve buna paralel olarak 1989 ve 1990 yılları içinde ödeme kaydedici cihaz kullanacak mükelleflerin mecburiyetlerinin başlama tarihleri, bir önceki dönem satışları veya gayrisafi iş hasılatı itibariyle 15 ve 19 Seri No.lu Genel Tebliğler ile açıklanmıştır.

Bu Tebliğ ile 1991 ve takip eden yıllarda ödeme kaydedici cihaz kullanacak olan mükelleflerin mecburiyetlerinin başlama tarihlerinin, "mükelleflerin alım güçleri, üretici veya ithalatçı kuruluşların talebi tam olarak karşılayabilme imkanları ve aynı tarihte yaygın bir mükellef kitlesinin cihaz temin etmede karşılaşabilecekleri güçlükler nazara alınarak" aşağıdaki şekilde belirlenmesi uygun görülmüştür.

1. 1990 Yılı Satışları Veya Gayrisafi İş Hasılatına Göre 1991 Yılında Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanacak Olanlar:

Ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti, 1990 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı:

_ 15.000.000.- lirayı aşan mükellefler için 1 Mayıs 1991,

_ 10.000.000.- lirayı aşan mükellefler için 1 Temmuz 1991,

_ 5.000.000.- lirayı aşan mükellefler için 1 Eylül 1991,

_ 5.000.000.- liranın (5.000.000 dahil) altında kalan mükellefler için ise 1 Kasım 1991 tarihinden itibaren başlayacaktır.

2. Yeni İşe Başlayan ve Sonradan Mecburiyet Kapsamına Giren Mükelleflerde Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyeti:

Ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti;

a) 1/1/1991 tarihinden itibaren yeni işe başlayan (ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşan veya hizmet ifasında bulunan) mükelleflerde, işe başlama tarihinden itibaren,

b) 1/1/1991 tarihinden itibaren faaliyete geçecek adi ortaklıklarda ve şahıs şirketlerinde, işyerinin açıldığı tarihten itibaren (herbir işyerinde ayrı ayrı en az bir ödeme kaydedici cihaz kullanmak suretiyle),

c) İşyeri sayısını artıran (şube şeklinde başka işyerleri de açan) mükelleflerde, bu işyerlerinin açıldığı tarihten itibaren (her bir işyerinde ayrı ayrı),

d) Götürü usulde vergilendirilmekte iken veya vergiden muafken herhangi bir nedenle (şartları ihlâl etme veya kendi isteği ile) gerçek usulde gelir vergisine tabi tutulan mükelleflerde, gerçek usulde vergilendirilmeye başlandıkları tarihten itibaren,

e) Daha önce 3100 sayılı Kanun kapsamına girmeyen (toptancı gibi) veya Kanunun Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak bu mecburiyetin dışında bırakılan ancak sonradan ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşmaya başlayan mükelleflerde, bu işe başladıkları tarihten itibaren,

f) Müşterilerinin tamamı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında beş bent halinde sayılanlardan ibaret olduğu veya herbir satışının bedeli 300.000 lirayı (bu tutar bugün için geçerli olup artırıldığı takdirde belirlenecek yeni tutarı) aştığı için bütün satışlarına fatura düzenlemek zorunda olan ve bu nedenle de ödeme kaydedici cihaz kullanmayan ancak sonradan Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde sayılanlar dışındakilere bedeli 300.000 liranın altında kalan bir satış yapan mükelleflerde, bu satışın yapıldığı tarihten itibaren,

60 gün içerisinde başlayacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlar aşağıdaki örneklerle açıklanmıştır.

ÖRNEK 1: Mükellef (A) toptan bakkaliye emtiası satmaktadır. dolayısıyla müşterilerinin tamamı mükellef olduğundan bütün satışları için fatura düzenlemekte ve ödeme kaydedici cihaz kullanmamaktadır. Adı geçen mükellef 6/2/1991 tarihinde işyerinin bulunduğu çevrede çalışan kişilere faturalarla 250.000 liralık gıda maddesi satışı yapmıştır.

3100 sayılı Kanuna göre, toptancılık yapan mükelleflerin ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır. Ancak; mükellef (A) toptancılıkla uğraşmasına rağmen nihai tüketici durumunda olan kişilere fatura karşılığı olan kişilere fatura karşılığı da olsa 6/2/1991 tarihinde perakende gıda maddesi satışı yapmıştır. Söz konusu satış, Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenleme mecburiyeti olmayan bir satıştır. Dolayısıyla mükellef (A)'nın ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti 6/2/1991 tarihinden itibaren 60 gün içerisinde başlamış olmaktadır.

ÖRNEK 2: Mükellef (B) otomobil alım satımı ile uğraşmakta ve otomobil bedellerinin 300.000 liranın üzerinde olması nedeniyle herbir satışı için Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenlemektedir. Adı geçen mükellef aynı işyerinde 5/10/1991 tarihinden itibaren bedeli 50.000 ile 1.000.000 lira arasında değişen oto aksesuarı ve lastik satışına başlamıştır.

Otomobil satışlarında, satış bedelinin 300.000 lirayı aşması nedeniyle, Vergi Usul Kanuna göre fatura düzenlenmesi zorunlu bulunmaktadır. Bu nedenle mükellef (B)'nin işyerinde münhasıran otomobil satışı ile uğraşması halinde, ödeme kaydedici cihaz kullanma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak ödevlinin 5/10/1991 tarihinden itibaren bedeli 300.000 lirayı aşmayan (Vergi usul Kanuna göre fatura düzenleme zorunluluğu olmayan) oto aksesuarı ve lastik satışı da yapmaya başladığı anlaşılmaktadır. Bu bakımdan mükellef (B)'nin 5/10/1991 tarihinden itibaren 60 gün içerisinde ödeme kaydedici cihaz kullanması gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 2:
 
Bilindiği üzere, 5 Kasım 1988 gün ve 19980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3482 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde "Maliye ve Gümrük Bakanlığı 3100 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinde olan mükelleflerin, bu mecburiyetlerinin başlama tarihlerini, mükelleflerin satış tutarları veya gayrisafi iş hasılatına göre üç yıla kadar uzatmaya ve yıl içine kademeli olarak yaymaya yetkilidir." denilmiştir.

Anılan hükümle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, mükelleflerin ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihlerinin; 1989, 1990 ve 1991 yıllarına ve bu yılların içinde de aylara kademeli olarak yayılması uygun görülmüş ve buna paralel olarak 1989 ve 1990 yılları içinde ödeme kaydedici cihaz kullanacak mükelleflerin mecburiyetlerinin başlama tarihleri, bir önceki dönem satışları veya gayrisafi iş hasılatı itibariyle 15 ve 19 Seri No.lu Genel Tebliğler ile açıklanmıştır.

Bu Tebliğ ile 1991 ve takip eden yıllarda ödeme kaydedici cihaz kullanacak olan mükelleflerin mecburiyetlerinin başlama tarihlerinin, "mükelleflerin alım güçleri, üretici veya ithalatçı kuruluşların talebi tam olarak karşılayabilme imkanları ve aynı tarihte yaygın bir mükellef kitlesinin cihaz temin etmede karşılaşabilecekleri güçlükler nazara alınarak" aşağıdaki şekilde belirlenmesi uygun görülmüştür.

1. 1990 Yılı Satışları Veya Gayrisafi İş Hasılatına Göre 1991 Yılında Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanacak Olanlar:

Ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti, 1990 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı:

_ 15.000.000.- lirayı aşan mükellefler için 1 Mayıs 1991,

_ 10.000.000.- lirayı aşan mükellefler için 1 Temmuz 1991,

_ 5.000.000.- lirayı aşan mükellefler için 1 Eylül 1991,

_ 5.000.000.- liranın (5.000.000 dahil) altında kalan mükellefler için ise 1 Kasım 1991 tarihinden itibaren başlayacaktır.

2. Yeni İşe Başlayan ve Sonradan Mecburiyet Kapsamına Giren Mükelleflerde Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyeti:

Ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti;

a) 1/1/1991 tarihinden itibaren yeni işe başlayan (ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşan veya hizmet ifasında bulunan) mükelleflerde, işe başlama tarihinden itibaren,

b) 1/1/1991 tarihinden itibaren faaliyete geçecek adi ortaklıklarda ve şahıs şirketlerinde, işyerinin açıldığı tarihten itibaren (herbir işyerinde ayrı ayrı en az bir ödeme kaydedici cihaz kullanmak suretiyle),

c) İşyeri sayısını artıran (şube şeklinde başka işyerleri de açan) mükelleflerde, bu işyerlerinin açıldığı tarihten itibaren (her bir işyerinde ayrı ayrı),

d) Götürü usulde vergilendirilmekte iken veya vergiden muafken herhangi bir nedenle (şartları ihlâl etme veya kendi isteği ile) gerçek usulde gelir vergisine tabi tutulan mükelleflerde, gerçek usulde vergilendirilmeye başlandıkları tarihten itibaren,

e) Daha önce 3100 sayılı Kanun kapsamına girmeyen (toptancı gibi) veya Kanunun Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak bu mecburiyetin dışında bırakılan ancak sonradan ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşmaya başlayan mükelleflerde, bu işe başladıkları tarihten itibaren,

f) Müşterilerinin tamamı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında beş bent halinde sayılanlardan ibaret olduğu veya herbir satışının bedeli 300.000 lirayı (bu tutar bugün için geçerli olup artırıldığı takdirde belirlenecek yeni tutarı) aştığı için bütün satışlarına fatura düzenlemek zorunda olan ve bu nedenle de ödeme kaydedici cihaz kullanmayan ancak sonradan Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde sayılanlar dışındakilere bedeli 300.000 liranın altında kalan bir satış yapan mükelleflerde, bu satışın yapıldığı tarihten itibaren,

60 gün içerisinde başlayacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlar aşağıdaki örneklerle açıklanmıştır.

ÖRNEK 1: Mükellef (A) toptan bakkaliye emtiası satmaktadır. dolayısıyla müşterilerinin tamamı mükellef olduğundan bütün satışları için fatura düzenlemekte ve ödeme kaydedici cihaz kullanmamaktadır. Adı geçen mükellef 6/2/1991 tarihinde işyerinin bulunduğu çevrede çalışan kişilere faturalarla 250.000 liralık gıda maddesi satışı yapmıştır.

3100 sayılı Kanuna göre, toptancılık yapan mükelleflerin ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır. Ancak; mükellef (A) toptancılıkla uğraşmasına rağmen nihai tüketici durumunda olan kişilere fatura karşılığı olan kişilere fatura karşılığı da olsa 6/2/1991 tarihinde perakende gıda maddesi satışı yapmıştır. Söz konusu satış, Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenleme mecburiyeti olmayan bir satıştır. Dolayısıyla mükellef (A)'nın ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti 6/2/1991 tarihinden itibaren 60 gün içerisinde başlamış olmaktadır.

ÖRNEK 2: Mükellef (B) otomobil alım satımı ile uğraşmakta ve otomobil bedellerinin 300.000 liranın üzerinde olması nedeniyle herbir satışı için Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenlemektedir. Adı geçen mükellef aynı işyerinde 5/10/1991 tarihinden itibaren bedeli 50.000 ile 1.000.000 lira arasında değişen oto aksesuarı ve lastik satışına başlamıştır.

Otomobil satışlarında, satış bedelinin 300.000 lirayı aşması nedeniyle, Vergi Usul Kanuna göre fatura düzenlenmesi zorunlu bulunmaktadır. Bu nedenle mükellef (B)'nin işyerinde münhasıran otomobil satışı ile uğraşması halinde, ödeme kaydedici cihaz kullanma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak ödevlinin 5/10/1991 tarihinden itibaren bedeli 300.000 lirayı aşmayan (Vergi usul Kanuna göre fatura düzenleme zorunluluğu olmayan) oto aksesuarı ve lastik satışı da yapmaya başladığı anlaşılmaktadır. Bu bakımdan mükellef (B)'nin 5/10/1991 tarihinden itibaren 60 gün içerisinde ödeme kaydedici cihaz kullanması gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

Resmi Gazete No: 21228 Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 14 Mayıs, 1992 Adı: UID: C1G591T42U7Q7NJH
İçerik:
 
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti perakende satış yapan (satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışında kalan kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren) birinci ve ikinci sınıf tüccarların Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura kullanmak mecburiyetinde bulunmadıkları satışlarının belgelendirilmesi için getirilmiştir.

Fatura kullanma mecburiyetine ilişkin olarak, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve 24 Nisan 1992 tarihine kadar 500.000 TL. olarak uygulanan had, 92/2924 sayılı Kararname ile 24 Nisan 1992 tarihinden geçerli olmak üzere 800.000 liraya yükseltilmiştir.

Buna göre, perakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, 24 Nisan 1992 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar dışında kalanlara yapılan ve bedeli 800.000 liranın altında bulunan mal veya hizmet satışlarını fatura istenmemesi halinde ödeme kaydedici cihazları kullanmak suretiyle belgelendireceklerdir.

3100 sayılı Kanun kapsamına girmekle beraber daha önce herbir mal veya hizmet satışının bedeli 500.000 lirayı aştığından bütün satışları için Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenlemek zorunda olan ve bu nedenle de ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin dışında kalan mükelleflerin de 24 Nisan 1992 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar dışındakilere bedeli 800.000 lirayı aşmayan satışlarının bulunması halinde ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri doğmaktadır. Şu kadar ki bahsi geçen mükelleflerin, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti 3100 sayılı Kanunla ilgili 36 seri No.lu Genel Tebliğin 2/f bölümünde açıklandığı şekilde Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde sayılanlar dışındakilere (24 Nisan 1992 tarihinden sonra) bedeli 800.000 lirayı aşmayan satışın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde başlayacaktır. Diğer bir ifade ile perakende mal satışı veya hizmet ifası ile uğraşan mükellefler, 24 Nisan 1992 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununun 232 inci maddesinde sayılanlar dışındakilere bedeli 800.000 liranın altında kalan bir satış yaptıkları takdirde, bu satışın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler. Satışlarının tamamı, Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde sayılanlara olan veya herbir satışının bedeli 800.000 lirayı (bu tutar bugün için geçerli olup artırıldığı takdirde belirlenecek yeni tutarı) aşan mükelleflerin ise ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 1:
 
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti perakende satış yapan (satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışında kalan kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren) birinci ve ikinci sınıf tüccarların Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura kullanmak mecburiyetinde bulunmadıkları satışlarının belgelendirilmesi için getirilmiştir.

Fatura kullanma mecburiyetine ilişkin olarak, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve 24 Nisan 1992 tarihine kadar 500.000 TL. olarak uygulanan had, 92/2924 sayılı Kararname ile 24 Nisan 1992 tarihinden geçerli olmak üzere 800.000 liraya yükseltilmiştir.

Buna göre, perakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, 24 Nisan 1992 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar dışında kalanlara yapılan ve bedeli 800.000 liranın altında bulunan mal veya hizmet satışlarını fatura istenmemesi halinde ödeme kaydedici cihazları kullanmak suretiyle belgelendireceklerdir.

3100 sayılı Kanun kapsamına girmekle beraber daha önce herbir mal veya hizmet satışının bedeli 500.000 lirayı aştığından bütün satışları için Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenlemek zorunda olan ve bu nedenle de ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin dışında kalan mükelleflerin de 24 Nisan 1992 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar dışındakilere bedeli 800.000 lirayı aşmayan satışlarının bulunması halinde ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri doğmaktadır. Şu kadar ki bahsi geçen mükelleflerin, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti 3100 sayılı Kanunla ilgili 36 seri No.lu Genel Tebliğin 2/f bölümünde açıklandığı şekilde Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde sayılanlar dışındakilere (24 Nisan 1992 tarihinden sonra) bedeli 800.000 lirayı aşmayan satışın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde başlayacaktır. Diğer bir ifade ile perakende mal satışı veya hizmet ifası ile uğraşan mükellefler, 24 Nisan 1992 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununun 232 inci maddesinde sayılanlar dışındakilere bedeli 800.000 liranın altında kalan bir satış yaptıkları takdirde, bu satışın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler. Satışlarının tamamı, Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde sayılanlara olan veya herbir satışının bedeli 800.000 lirayı (bu tutar bugün için geçerli olup artırıldığı takdirde belirlenecek yeni tutarı) aşan mükelleflerin ise ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 2:
 
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti perakende satış yapan (satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışında kalan kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren) birinci ve ikinci sınıf tüccarların Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura kullanmak mecburiyetinde bulunmadıkları satışlarının belgelendirilmesi için getirilmiştir.

Fatura kullanma mecburiyetine ilişkin olarak, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve 24 Nisan 1992 tarihine kadar 500.000 TL. olarak uygulanan had, 92/2924 sayılı Kararname ile 24 Nisan 1992 tarihinden geçerli olmak üzere 800.000 liraya yükseltilmiştir.

Buna göre, perakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, 24 Nisan 1992 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar dışında kalanlara yapılan ve bedeli 800.000 liranın altında bulunan mal veya hizmet satışlarını fatura istenmemesi halinde ödeme kaydedici cihazları kullanmak suretiyle belgelendireceklerdir.

3100 sayılı Kanun kapsamına girmekle beraber daha önce herbir mal veya hizmet satışının bedeli 500.000 lirayı aştığından bütün satışları için Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenlemek zorunda olan ve bu nedenle de ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin dışında kalan mükelleflerin de 24 Nisan 1992 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar dışındakilere bedeli 800.000 lirayı aşmayan satışlarının bulunması halinde ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri doğmaktadır. Şu kadar ki bahsi geçen mükelleflerin, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti 3100 sayılı Kanunla ilgili 36 seri No.lu Genel Tebliğin 2/f bölümünde açıklandığı şekilde Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde sayılanlar dışındakilere (24 Nisan 1992 tarihinden sonra) bedeli 800.000 lirayı aşmayan satışın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde başlayacaktır. Diğer bir ifade ile perakende mal satışı veya hizmet ifası ile uğraşan mükellefler, 24 Nisan 1992 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununun 232 inci maddesinde sayılanlar dışındakilere bedeli 800.000 liranın altında kalan bir satış yaptıkları takdirde, bu satışın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler. Satışlarının tamamı, Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde sayılanlara olan veya herbir satışının bedeli 800.000 lirayı (bu tutar bugün için geçerli olup artırıldığı takdirde belirlenecek yeni tutarı) aşan mükelleflerin ise ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

Resmi Gazete No: 28261 Resmi Gazete Tarihi: Çarşamba, 11 Nisan, 2012 Adı: UID: cn7W0Z07tT5ikHOm
İçerik:

 

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla1 ilgili olarak yayımlanmış bulunan 1 Seri No.lu Genel Tebliğin2 VI. bölümünde, ödeme kaydedici cihazların bünyelerinde bulunması gereken belli başlı tertibatlar ve bunların özellikleri; VIII. bölümünde, ödeme kaydedici cihazların onayına ilişkin işlemler; 31 Seri No.lu Genel Tebliğde3 de bilgisayar bağlantılı sistemlerde aranacak teknik ve fonksiyonel özellikler belirlenmiştir.

Anılan Kanunun 10 uncu maddesinde "Maliye Bakanlığı, ödeme kaydedici cihazların kullanılmalarıyla ilgili olarak, bu Kanunla belli edilen hususlar dışında uyulması gereken usul ve esasları belirlemeye ve bunlarda değişiklik yapmaya yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Bahsi geçen hükümle Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar" adıyla tanımlanan cihazların aşağıda belirtilen özellikleri taşıması zorunludur.

1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar

a) Üretici veya ithalatçı firmalar tarafından onay için Bakanlığımıza teslim edilecek olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, teknik ve fonksiyonel bakımlardan Gelir İdaresi Başkanlığı'nın www.gib.gov.tr adresli web sitesinde yayımlanacak "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzu"nda belirtilen özellikleri haiz olacaktır. Gelir İdaresi Başkanlığı, ilgili taraflara ilan etmek şartıyla gerekli gördüğü durumlarda teknik kılavuzlarda değişiklik yapabilecektir.

b) Maliye Bakanlığınca, cihazların onaylanması aşamasında "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzu"nda belirtilen özellikler aranacak ve bu şartları sağlamayan cihazlara onay belgesi verilmeyecektir. Ayrıca, Maliye Bakanlığı ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte yeni nesil ödeme kaydedici cihazların güvenlik özellikleri için Ortak Kriterler Değerlendirme Garanti Seviyesinin belirtildiği Koruma Profili (Ortak Kriterler Belgesi) hazırlamaya yetkilidir. Bu yetkinin kullanılmasını müteakip söz konusu cihazların onaylanmasında bu belgede yer alan özellikler aranacaktır.

c) EFT-POS özelliği olan ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış bulunan ödeme kaydedici cihazlardan, Ödeme Kartları Endüstrisi PIN İşlem Güvenliği Standartlarına göre (2) ve üstü seviye uygunluk belgesi alınmış olanlar, bu belgelerin ibraz edilmesi şartıyla Maliye Bakanlığınca onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihaz olarak kabul edilir.

ç) Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların, öngörülen amaca uygun olarak kullanılmasının sağlanması bakımından, ödeme kaydedici cihaz firmaları, satış ve bakım onarım servisleri aracılığıyla gerekli tedbirleri alacaklardır.

d) Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek kıstaslara göre, anlık ya da dönemsel olarak, elektronik yolla Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezine veri gönderebilecek ve Gelir İdaresi Başkanlığınca da erişilebilecek özellikleri taşıyacaktır.

e) Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda mali hafıza, cihaz şasisine, şasi tahrip edilmedikçe çıkartılamayacak tarzda korumalı olarak sabitlenmiş olacak, hiçbir şekilde değiştirme veya çıkarılma gibi bir işleme tabi tutulmayacaktır. Mali hafızaların arızalanması halinde, yeni mali hafıza aynı şekilde korumalı olarak cihaza sabitlenecektir. Kullanılmış cihazların el değiştirmesinde de mali hafıza değişimi olmayacak, ödeme kaydedici cihaz servisi nezdinde gerçekleştirilecek devir sırasında satıcıya ait mali hafıza raporunun ilgili vergi dairesine gönderilmesi suretiyle işlem tamamlanacak, alıcı mükellef satıcının bıraktığı yerden mali hafıza kaydına devam edecektir.

2. Önceki Mevzuata Uygun Olarak Onaylanmış Ödeme Kaydedici Cihazların Durumu

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına ilişkin kademeli bir geçiş öngörülmektedir.

Buna göre,

a) Üretici veya ithalatçı firmalar tarafından 3100 Sayılı Kanunla ilgili önceki mevzuata göre üretmek üzere geliştirilen ödeme kaydedici cihaz modelleri 31/12/2012 tarihine kadar onaylanabilecektir. Ancak modelleri onaylanan ödeme kaydedici cihazların onay süresi 31/12/2012 tarihinden sonra uzatılmayacaktır.

b) Mükellefler önceki mevzuat hükümlerine tâbi ellerindeki ödeme kaydedici cihazlarını, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabileceklerdir. 1/1/2013'ten itibaren geçerli olmak üzere, bu süre içerisinde mali hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni mali hafıza takılmayacak ve cihaz 60 Seri No.lu ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliğinin4 4 üncü Bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılacaktır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle kanuni yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

3. Diğer Hususlar

a) Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefler 1/1/2013 tarihinden itibaren bu cihazlar yerine EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar.

b) Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler, faaliyetlerinde 1/1/2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar.

4. Yürürlük

3100 Sayılı Kanun uygulaması ile ilgili olarak bu Genel Tebliğden önce yayımlanan mevzuatta yer alan düzenlemelerin bu Tebliğe aykırı olmayan hükümleri yürürlükte olacaktır.

Tebliğ olunur.

 

--------------

1 15/12/1984 tarihli ve 18606 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 9/2/1985 tarihli ve 18661 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 10/5/1991 tarihli ve 20867 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 1:

 

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla1 ilgili olarak yayımlanmış bulunan 1 Seri No.lu Genel Tebliğin2 VI. bölümünde, ödeme kaydedici cihazların bünyelerinde bulunması gereken belli başlı tertibatlar ve bunların özellikleri; VIII. bölümünde, ödeme kaydedici cihazların onayına ilişkin işlemler; 31 Seri No.lu Genel Tebliğde3 de bilgisayar bağlantılı sistemlerde aranacak teknik ve fonksiyonel özellikler belirlenmiştir.

Anılan Kanunun 10 uncu maddesinde "Maliye Bakanlığı, ödeme kaydedici cihazların kullanılmalarıyla ilgili olarak, bu Kanunla belli edilen hususlar dışında uyulması gereken usul ve esasları belirlemeye ve bunlarda değişiklik yapmaya yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Bahsi geçen hükümle Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar" adıyla tanımlanan cihazların aşağıda belirtilen özellikleri taşıması zorunludur.

1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar

a) Üretici veya ithalatçı firmalar tarafından onay için Bakanlığımıza teslim edilecek olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, teknik ve fonksiyonel bakımlardan Gelir İdaresi Başkanlığı'nın www.gib.gov.tr adresli web sitesinde yayımlanacak "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzu"nda belirtilen özellikleri haiz olacaktır. Gelir İdaresi Başkanlığı, ilgili taraflara ilan etmek şartıyla gerekli gördüğü durumlarda teknik kılavuzlarda değişiklik yapabilecektir.

b) Maliye Bakanlığınca, cihazların onaylanması aşamasında "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzu"nda belirtilen özellikler aranacak ve bu şartları sağlamayan cihazlara onay belgesi verilmeyecektir. Ayrıca, Maliye Bakanlığı ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte yeni nesil ödeme kaydedici cihazların güvenlik özellikleri için Ortak Kriterler Değerlendirme Garanti Seviyesinin belirtildiği Koruma Profili (Ortak Kriterler Belgesi) hazırlamaya yetkilidir. Bu yetkinin kullanılmasını müteakip söz konusu cihazların onaylanmasında bu belgede yer alan özellikler aranacaktır.

c) EFT-POS özelliği olan ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış bulunan ödeme kaydedici cihazlardan, Ödeme Kartları Endüstrisi PIN İşlem Güvenliği Standartlarına göre (2) ve üstü seviye uygunluk belgesi alınmış olanlar, bu belgelerin ibraz edilmesi şartıyla Maliye Bakanlığınca onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihaz olarak kabul edilir.

ç) Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların, öngörülen amaca uygun olarak kullanılmasının sağlanması bakımından, ödeme kaydedici cihaz firmaları, satış ve bakım onarım servisleri aracılığıyla gerekli tedbirleri alacaklardır.

d) Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek kıstaslara göre, anlık ya da dönemsel olarak, elektronik yolla Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezine veri gönderebilecek ve Gelir İdaresi Başkanlığınca da erişilebilecek özellikleri taşıyacaktır.

e) Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda mali hafıza, cihaz şasisine, şasi tahrip edilmedikçe çıkartılamayacak tarzda korumalı olarak sabitlenmiş olacak, hiçbir şekilde değiştirme veya çıkarılma gibi bir işleme tabi tutulmayacaktır. Mali hafızaların arızalanması halinde, yeni mali hafıza aynı şekilde korumalı olarak cihaza sabitlenecektir. Kullanılmış cihazların el değiştirmesinde de mali hafıza değişimi olmayacak, ödeme kaydedici cihaz servisi nezdinde gerçekleştirilecek devir sırasında satıcıya ait mali hafıza raporunun ilgili vergi dairesine gönderilmesi suretiyle işlem tamamlanacak, alıcı mükellef satıcının bıraktığı yerden mali hafıza kaydına devam edecektir.

2. Önceki Mevzuata Uygun Olarak Onaylanmış Ödeme Kaydedici Cihazların Durumu

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına ilişkin kademeli bir geçiş öngörülmektedir.

Buna göre,

a) Üretici veya ithalatçı firmalar tarafından 3100 Sayılı Kanunla ilgili önceki mevzuata göre üretmek üzere geliştirilen ödeme kaydedici cihaz modelleri 31/12/2012 tarihine kadar onaylanabilecektir. Ancak modelleri onaylanan ödeme kaydedici cihazların onay süresi 31/12/2012 tarihinden sonra uzatılmayacaktır.

b) Mükellefler önceki mevzuat hükümlerine tâbi ellerindeki ödeme kaydedici cihazlarını, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabileceklerdir. 1/1/2013'ten itibaren geçerli olmak üzere, bu süre içerisinde mali hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni mali hafıza takılmayacak ve cihaz 60 Seri No.lu ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliğinin4 4 üncü Bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılacaktır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle kanuni yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

3. Diğer Hususlar

a) Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefler 1/1/2013 tarihinden itibaren bu cihazlar yerine EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar.

b) Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler, faaliyetlerinde 1/1/2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar.

4. Yürürlük

3100 Sayılı Kanun uygulaması ile ilgili olarak bu Genel Tebliğden önce yayımlanan mevzuatta yer alan düzenlemelerin bu Tebliğe aykırı olmayan hükümleri yürürlükte olacaktır.

Tebliğ olunur.

 

--------------

1 15/12/1984 tarihli ve 18606 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 9/2/1985 tarihli ve 18661 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 10/5/1991 tarihli ve 20867 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 2:

 

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla1 ilgili olarak yayımlanmış bulunan 1 Seri No.lu Genel Tebliğin2 VI. bölümünde, ödeme kaydedici cihazların bünyelerinde bulunması gereken belli başlı tertibatlar ve bunların özellikleri; VIII. bölümünde, ödeme kaydedici cihazların onayına ilişkin işlemler; 31 Seri No.lu Genel Tebliğde3 de bilgisayar bağlantılı sistemlerde aranacak teknik ve fonksiyonel özellikler belirlenmiştir.

Anılan Kanunun 10 uncu maddesinde "Maliye Bakanlığı, ödeme kaydedici cihazların kullanılmalarıyla ilgili olarak, bu Kanunla belli edilen hususlar dışında uyulması gereken usul ve esasları belirlemeye ve bunlarda değişiklik yapmaya yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Bahsi geçen hükümle Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar" adıyla tanımlanan cihazların aşağıda belirtilen özellikleri taşıması zorunludur.

1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar

a) Üretici veya ithalatçı firmalar tarafından onay için Bakanlığımıza teslim edilecek olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, teknik ve fonksiyonel bakımlardan Gelir İdaresi Başkanlığı'nın www.gib.gov.tr adresli web sitesinde yayımlanacak "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzu"nda belirtilen özellikleri haiz olacaktır. Gelir İdaresi Başkanlığı, ilgili taraflara ilan etmek şartıyla gerekli gördüğü durumlarda teknik kılavuzlarda değişiklik yapabilecektir.

b) Maliye Bakanlığınca, cihazların onaylanması aşamasında "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzu"nda belirtilen özellikler aranacak ve bu şartları sağlamayan cihazlara onay belgesi verilmeyecektir. Ayrıca, Maliye Bakanlığı ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte yeni nesil ödeme kaydedici cihazların güvenlik özellikleri için Ortak Kriterler Değerlendirme Garanti Seviyesinin belirtildiği Koruma Profili (Ortak Kriterler Belgesi) hazırlamaya yetkilidir. Bu yetkinin kullanılmasını müteakip söz konusu cihazların onaylanmasında bu belgede yer alan özellikler aranacaktır.

c) EFT-POS özelliği olan ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış bulunan ödeme kaydedici cihazlardan, Ödeme Kartları Endüstrisi PIN İşlem Güvenliği Standartlarına göre (2) ve üstü seviye uygunluk belgesi alınmış olanlar, bu belgelerin ibraz edilmesi şartıyla Maliye Bakanlığınca onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihaz olarak kabul edilir.

ç) Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların, öngörülen amaca uygun olarak kullanılmasının sağlanması bakımından, ödeme kaydedici cihaz firmaları, satış ve bakım onarım servisleri aracılığıyla gerekli tedbirleri alacaklardır.

d) Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek kıstaslara göre, anlık ya da dönemsel olarak, elektronik yolla Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezine veri gönderebilecek ve Gelir İdaresi Başkanlığınca da erişilebilecek özellikleri taşıyacaktır.

e) Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda mali hafıza, cihaz şasisine, şasi tahrip edilmedikçe çıkartılamayacak tarzda korumalı olarak sabitlenmiş olacak, hiçbir şekilde değiştirme veya çıkarılma gibi bir işleme tabi tutulmayacaktır. Mali hafızaların arızalanması halinde, yeni mali hafıza aynı şekilde korumalı olarak cihaza sabitlenecektir. Kullanılmış cihazların el değiştirmesinde de mali hafıza değişimi olmayacak, ödeme kaydedici cihaz servisi nezdinde gerçekleştirilecek devir sırasında satıcıya ait mali hafıza raporunun ilgili vergi dairesine gönderilmesi suretiyle işlem tamamlanacak, alıcı mükellef satıcının bıraktığı yerden mali hafıza kaydına devam edecektir.

2. Önceki Mevzuata Uygun Olarak Onaylanmış Ödeme Kaydedici Cihazların Durumu

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına ilişkin kademeli bir geçiş öngörülmektedir.

Buna göre,

a) Üretici veya ithalatçı firmalar tarafından 3100 Sayılı Kanunla ilgili önceki mevzuata göre üretmek üzere geliştirilen ödeme kaydedici cihaz modelleri 31/12/2012 tarihine kadar onaylanabilecektir. Ancak modelleri onaylanan ödeme kaydedici cihazların onay süresi 31/12/2012 tarihinden sonra uzatılmayacaktır.

b) Mükellefler önceki mevzuat hükümlerine tâbi ellerindeki ödeme kaydedici cihazlarını, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabileceklerdir. 1/1/2013'ten itibaren geçerli olmak üzere, bu süre içerisinde mali hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni mali hafıza takılmayacak ve cihaz 60 Seri No.lu ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliğinin4 4 üncü Bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılacaktır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle kanuni yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

3. Diğer Hususlar

a) Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefler 1/1/2013 tarihinden itibaren bu cihazlar yerine EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar.

b) Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler, faaliyetlerinde 1/1/2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar.

4. Yürürlük

3100 Sayılı Kanun uygulaması ile ilgili olarak bu Genel Tebliğden önce yayımlanan mevzuatta yer alan düzenlemelerin bu Tebliğe aykırı olmayan hükümleri yürürlükte olacaktır.

Tebliğ olunur.

 

--------------

1 15/12/1984 tarihli ve 18606 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 9/2/1985 tarihli ve 18661 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 10/5/1991 tarihli ve 20867 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete No: 25537 Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 29 Temmuz, 2004 Adı: UID: EDRZSCAFEXPVKA2T
İçerik:

Bilindiği üzere, 20/04/2004 tarih ve 25439 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 59 Seri No.lu Genel Tebliğin 4. bölümünde akaryakıt pompalarının (LPG dahil) ödeme kaydedici cihazlara bağlanma mecburiyetine ilişkin süreler açıklanmıştı.

Söz konusu uygulamayla ilgili olarak Bakanlığımıza müracaat eden ödeme kaydedici cihaz firmalarının başvuruları incelenmiş ve büyük çoğunluğunun idari incelemeleri tamamlanarak cihazlar, teknik inceleme ve test çalışmaları yapılmak üzere Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Komisyonu ve Türk Standartları Enstitüsüne sevk edilmiştir.

Ancak, akaryakıt pompalarına bağlanacak ödeme kaydedici cihazlar, halen piyasada bulunanlardan farklı teknik ve fonksiyonel özellikler ihtiva etmekte olup, pompaya plaka veya müşteri bilgisinin girildiği bu sistem, ülkemizde ilk defa uygulanacaktır. Bu durum, söz konusu cihazların inceleme ve testlerine yönelik yeni teknik kriterler belirlenmesini; pompaların tadilata ihtiyaç duyması nedeniyle de Sanayi ve Ticaret Bakanlığından tadilat onayı alınmasını zorunlu kılmaktadır. Sistemin kurulması pompaların içine teknik müdahale yapılmasını gerektirdiğinden, ortamda bulunacak yanıcı ve patlayıcı özellikteki (benzin buharı vb.) unsurların ödeme kaydedici cihazların elektrik donanımlarından olumsuz etkilenme ihtimali bulunmakta ve dolayısıyla söz konusu inceleme ve testlerin sağlıklı bir şekilde yapılması uygulama ve çevre güvenliği bakımından büyük önem arz etmektedir.

Anılan nedenlerle teknik birimlerin (Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Komisyonu ve Türk Standartları Enstitüsü) kriter belirleme, inceleme ve test çalışmalarını sağlıklı bir şekilde tamamlamaları, pompalarda yapılacak tadilatlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından onay alınması ve güvenli bir uygulama ortamının yaratılması amacıyla 59 Seri No.lu Genel Tebliğin 4. bölümünde yer alan ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin başlamasına, kayıtlar ve düzenlenecek belgelere dair 01/08/2004 tarihi, 01/01/2005 olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 59 Seri No.lu Genel Tebliğin "4/a" bölümünde sayılan mükellefler ile "4/b" bölümünde belirtilen bir önceki dönem satışları toplamı 3 Trilyon lirayı aşan akaryakıt istasyonu işletmecileri 01/01/2005 tarihinden itibaren akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatmış olacaklardır. Dileyen dağıtım şirketleri veya akaryakıt istasyonu işletmecilerine, sistemin kurulması konusunda ilgili ödeme kaydedici cihaz firmalarıyla gerekli sözleşmeleri yapmış olmaları şartıyla test ve deneme çalışmalarını yapmak üzere Bakanlığımızca dört aya kadar süre verilebilecektir.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

Bilindiği üzere, 20/04/2004 tarih ve 25439 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 59 Seri No.lu Genel Tebliğin 4. bölümünde akaryakıt pompalarının (LPG dahil) ödeme kaydedici cihazlara bağlanma mecburiyetine ilişkin süreler açıklanmıştı.

Söz konusu uygulamayla ilgili olarak Bakanlığımıza müracaat eden ödeme kaydedici cihaz firmalarının başvuruları incelenmiş ve büyük çoğunluğunun idari incelemeleri tamamlanarak cihazlar, teknik inceleme ve test çalışmaları yapılmak üzere Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Komisyonu ve Türk Standartları Enstitüsüne sevk edilmiştir.

Ancak, akaryakıt pompalarına bağlanacak ödeme kaydedici cihazlar, halen piyasada bulunanlardan farklı teknik ve fonksiyonel özellikler ihtiva etmekte olup, pompaya plaka veya müşteri bilgisinin girildiği bu sistem, ülkemizde ilk defa uygulanacaktır. Bu durum, söz konusu cihazların inceleme ve testlerine yönelik yeni teknik kriterler belirlenmesini; pompaların tadilata ihtiyaç duyması nedeniyle de Sanayi ve Ticaret Bakanlığından tadilat onayı alınmasını zorunlu kılmaktadır. Sistemin kurulması pompaların içine teknik müdahale yapılmasını gerektirdiğinden, ortamda bulunacak yanıcı ve patlayıcı özellikteki (benzin buharı vb.) unsurların ödeme kaydedici cihazların elektrik donanımlarından olumsuz etkilenme ihtimali bulunmakta ve dolayısıyla söz konusu inceleme ve testlerin sağlıklı bir şekilde yapılması uygulama ve çevre güvenliği bakımından büyük önem arz etmektedir.

Anılan nedenlerle teknik birimlerin (Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Komisyonu ve Türk Standartları Enstitüsü) kriter belirleme, inceleme ve test çalışmalarını sağlıklı bir şekilde tamamlamaları, pompalarda yapılacak tadilatlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından onay alınması ve güvenli bir uygulama ortamının yaratılması amacıyla 59 Seri No.lu Genel Tebliğin 4. bölümünde yer alan ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin başlamasına, kayıtlar ve düzenlenecek belgelere dair 01/08/2004 tarihi, 01/01/2005 olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 59 Seri No.lu Genel Tebliğin "4/a" bölümünde sayılan mükellefler ile "4/b" bölümünde belirtilen bir önceki dönem satışları toplamı 3 Trilyon lirayı aşan akaryakıt istasyonu işletmecileri 01/01/2005 tarihinden itibaren akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatmış olacaklardır. Dileyen dağıtım şirketleri veya akaryakıt istasyonu işletmecilerine, sistemin kurulması konusunda ilgili ödeme kaydedici cihaz firmalarıyla gerekli sözleşmeleri yapmış olmaları şartıyla test ve deneme çalışmalarını yapmak üzere Bakanlığımızca dört aya kadar süre verilebilecektir.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

Bilindiği üzere, 20/04/2004 tarih ve 25439 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 59 Seri No.lu Genel Tebliğin 4. bölümünde akaryakıt pompalarının (LPG dahil) ödeme kaydedici cihazlara bağlanma mecburiyetine ilişkin süreler açıklanmıştı.

Söz konusu uygulamayla ilgili olarak Bakanlığımıza müracaat eden ödeme kaydedici cihaz firmalarının başvuruları incelenmiş ve büyük çoğunluğunun idari incelemeleri tamamlanarak cihazlar, teknik inceleme ve test çalışmaları yapılmak üzere Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Komisyonu ve Türk Standartları Enstitüsüne sevk edilmiştir.

Ancak, akaryakıt pompalarına bağlanacak ödeme kaydedici cihazlar, halen piyasada bulunanlardan farklı teknik ve fonksiyonel özellikler ihtiva etmekte olup, pompaya plaka veya müşteri bilgisinin girildiği bu sistem, ülkemizde ilk defa uygulanacaktır. Bu durum, söz konusu cihazların inceleme ve testlerine yönelik yeni teknik kriterler belirlenmesini; pompaların tadilata ihtiyaç duyması nedeniyle de Sanayi ve Ticaret Bakanlığından tadilat onayı alınmasını zorunlu kılmaktadır. Sistemin kurulması pompaların içine teknik müdahale yapılmasını gerektirdiğinden, ortamda bulunacak yanıcı ve patlayıcı özellikteki (benzin buharı vb.) unsurların ödeme kaydedici cihazların elektrik donanımlarından olumsuz etkilenme ihtimali bulunmakta ve dolayısıyla söz konusu inceleme ve testlerin sağlıklı bir şekilde yapılması uygulama ve çevre güvenliği bakımından büyük önem arz etmektedir.

Anılan nedenlerle teknik birimlerin (Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Komisyonu ve Türk Standartları Enstitüsü) kriter belirleme, inceleme ve test çalışmalarını sağlıklı bir şekilde tamamlamaları, pompalarda yapılacak tadilatlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından onay alınması ve güvenli bir uygulama ortamının yaratılması amacıyla 59 Seri No.lu Genel Tebliğin 4. bölümünde yer alan ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin başlamasına, kayıtlar ve düzenlenecek belgelere dair 01/08/2004 tarihi, 01/01/2005 olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 59 Seri No.lu Genel Tebliğin "4/a" bölümünde sayılan mükellefler ile "4/b" bölümünde belirtilen bir önceki dönem satışları toplamı 3 Trilyon lirayı aşan akaryakıt istasyonu işletmecileri 01/01/2005 tarihinden itibaren akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatmış olacaklardır. Dileyen dağıtım şirketleri veya akaryakıt istasyonu işletmecilerine, sistemin kurulması konusunda ilgili ödeme kaydedici cihaz firmalarıyla gerekli sözleşmeleri yapmış olmaları şartıyla test ve deneme çalışmalarını yapmak üzere Bakanlığımızca dört aya kadar süre verilebilecektir.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 18661 Resmi Gazete Tarihi: Cumartesi, 9 Şubat, 1985 Adı: UID: FNQCUVJG59KTWIIO
İçerik:
 
15/12/1984 gün ve 18606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3100 sayılı "Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki Kanun"un uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

I _ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMAK MECBURİYETİNDE OLANLAR:

A _ Perakende Satış Yapan I. ve II. Sınıf Tüccarlar:

Kanunun birinci maddesiyle, satışı yapılan malları aynen ve işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyeti getirilmiştir.

Maddedeki mecburiyet, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışında kalan kimselere satanları yani perakende satış yapan I ve II nci sınıf tüccarları kapsamaktadır. Bir malın aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışında kalan ve nihai müstehlik olarak nitelendirilen tüketiciye satılması ise perakende satış kabul edilmektedir.

Bir satışın perakende satış sayılabilmesi için: Malın aynen veya işlendikten sonra tekrar satışa arzedilmemesi, tüketilmesi veya sarf malzemesi olarak kullanılması ve satın alan kişilerin normal ihtiyacından fazla olmaması gerekir.

Kısmen perakende, kısmen toptan satış yapan birinci ve ikinci sınıf tüccarların da perakende satışları ile ilgili olarak ödeme kaydedici cihaz kullanmaları zorunluluğu bulunmaktadır.

Diğer taraftan birinci sınıf, ikinci sınıf tüccarlar; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 ve 178 inci maddelerinde belirlenmiştir. 177 nci maddenin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunun 20/12/1983 gün ve 83/7510 sayılı kararı ile defter tutma bakımından birinci sınıf kabul edilen tüccarlar aşağıda gösterilmiştir.

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 18.000.000 lirayı veya satışlarının tutarı 19.800.000 lirayı aşanlar,

2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafi iş hasılatı 3.600.000 lirayı aşanlar,

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 18.000.000 lirayı aşanlar,

4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukarıdaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.),

5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Maliye ve Gümrük Bakanlığınca müsaade edilir.),

6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 178 inci maddesinde ise işletme hesabı esasına göre defter tutmak zorunda olan ye yukarıda belirtilen 177 nci maddede yazılı olanların dışında kalanların ikinci sınıf tüccar sayılacakları öngörülmüştür.

Bundan başka, işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Maliye ve Gümrük Bakanlığınca müsaade edilenler de, ikinci sınıf tüccar sayılırlar.

Yeniden işe başlayan tüccarlar yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar ikinci sınıf tüccar kabul edilebilirler.

B _ Hizmet İşletmeleri :

Kanunda, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarların da, ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde oldukları belirtilmiştir.

Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlar dışında kalan kimselere hizmet veren işletmelerin, bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafi iş hasılatı ve işletmelerin hukuki statüleri göz önünde bulundurulmak suretiyle hangi sınıfa girecekleri Vergi Usul Kanununun 177 ve 178 inci maddelerine göre belirlenir.

II _ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMA MÜKELLEFİYETİNİN BAŞLAMASI:

Kanunun 1 inci maddesi hükmü ile birinci ve ikinci sınıf tüccarlara fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin belgelendirilmesi için getirilen ödeme kaydedici cihaz kullanmaları mecburiyetinin başlama tarihleri, Kanunun 6 ncı maddesi hükmü ile ödeme kaydedici cihazları kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflerin alım güçleri, ekonomik şartlar ve bu cihazları üretecek veya ithal edecek firmaların piyasaya tam olarak cevap verebilme imkanları da dikkate alınarak, mükelleflerin bir önceki dönem satışları ve gayrisafi hasılatına göre belirlenmiştir.

Bu hükme göre, ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti bir önceki dönem satışları veya gayrisafi iş hasılatı :

_ 120.000.000, -TL.'yı aşan mükellefler için 1/7/1985 tarihinden itibaren,

_ 60.000.000, -TL.'yı aşan mükellefler için 1/1/1986 tarihinden itibaren,

_ 30.000.000, -TL.'yı aşan mükellefler için 1/1/1987 tarihinden itibaren,

_ 150.000.000, -TL.'yı aşan mükellefler için 1/1/1988 tarihinden itibaren,

_ 15.000.000, -TL.'yı aşan mükellefler için 1/1/1989 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, bu maddedeki tutarları iki katına kadar artırmaya yetkilidir.(*)

III _ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR KULLANILARAK VERİLEN SATIŞ FİŞLERİ VE RULOLAR:

Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmüne göre, ödeme kaydedici cihazlar kullanılarak verilen satış fişleri ve rulolar; satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarların fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışların ve yaptıkları işlerin belgelendirilmesinde kullanılacak ve fatura yerine geçecektir.

Birinci ve ikinci sınıf tüccarların fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işler 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinden anlaşılmaktadır.

Bu hükme göre, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar;

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara,

2. Serbest meslek erbabına,

3. Kazançları götürü usulde tespit olunan tüccarlara,

4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere,

5. Vergiden muaf esnafa,

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin onbin lirayı geçmesi veya bedeli onbin liradan az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satan veya işi yapan birinci ve ikinci sınıf tüccarların fatura vermesi mecburidir.

Buna göre birinci ve ikinci sınıf tüccarların, yukarıdakiler dışında kalanlara sattıkları emtia veya onlara yaptıkları iş bedellerinden onbin liranın altında kalanlar, fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları işlemleridir. Bu mükellefler, satılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere yapılan teslim ve hizmetlerden bedelleri onbin liranın altında kalanlar için ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar. Bu satışlar ödeme kaydedici cihaz kullanılarak verilen satış fişleri ve rulolarla belgelendirilecek ve bu belgeler fatura yerine geçecektir.

A _ Satış fişleri:

Ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle verilen satış fişleri satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan ve aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarların fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışların belgelendirilmesinde fatura yerine geçecek ve satışı yapılan malı satın alan müşteriye malla birlikte teslim edilecektir.

Bu nedenle, ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan mükellefler, fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları için, ödeme kaydedici cihaz kullanılarak alınan satış fişini verecek bunun dışında herhangi bir perakende satış vesikası veya benzeri belge düzenlemeyeceklerdir.

Öte yandan, kanunun 3 üncü maddesinde de belirtildiği üzere, ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle verilen satış fişlerinde;

1. Satış fişini veren kişi veya kuruluşun, ad soyadı veya ünvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası,

2. Satılan malların cinsi, (gıda, giyim vb.. şekilde mal grupları itibariyle veya bunları ifade eden harfli kısaltmalarla gösterilebilir.) bedelleri, vergili olup olmadıkları ve bunlara ilişkin toplamları,

3. Müteselsil fiş numarası,

4. İşlem tarihi,

5. Cihazın onaylandığını gösterir mali sembol ve cihaz sicil numarası,

mutlaka yer alacaktır.

B _ Rulolar:

Ödeme kaydedeci cihazlar kullanılmak suretiyle verilen rulolar; cihaz içerisinde ayrı bir şerit tertibatına bağlı bulunan ve satış fişinde yazılı satışla ilgili bilgilerin ve cihaz sicil numarasının kaydedildiği, fiş ve günlük toplamları da içeren bir belge (rulo) dir. Bu belge ödeme kaydedici cihaz kullanan işletmenin fatura vermek zorunda olmadıkları satışları belgelendirilmiş olacak ve hasılat faturası yerine geçecektir.

IV _ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMAK MECBURİYETİNDE OLMAYANLAR:

Kanunun 1 inci maddesinin 3. fıkra hükmü ile ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyetinin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilen faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmayacağı öngörülmüştür.

Bakanlığımıza verilen bu yetkiye dayanılarak sadece aşağıda belirtilen faaliyetlerle uğraşan mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz kullanmamaları uygun görülmüştür.

1. Devlete ait tekel maddelerinin ticareti,

2. Akaryakıt ve Motoryağı satışı,

3. Gazete satışı ,

4. Oda ve yatak kiralanması şeklindeki otelcilik ve pansiyonculuk.

Bu nedenle, yukarıda sayılan mükellefler bu işleri sebebiyle ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olmayacaklardır. Ancak, bu işlemlerin kısmen yapılması halinde ödeme kaydedici cihazı kullanma mecburiyeti fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları mal satışları ve hizmet ifalarının tamamını kapsayacaktır.

V _ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN ÇEŞİTLERİ:

Katma Değer Vergisi mükelleflerince kullanılması zorunlu kılınan ödeme kaydedici cihazların nevileri ve teknik özelliklerine Kanunun ikinci maddesinde yer verilmiştir.

Kanunda yazılı teknik özellikleri taşımakla beraber ayrıca Bakanlığımızca belirlenen şartları haiz olması gereken üç çeşit ödeme kaydedici cihazın kullanılması mümkün bulunmaktadır. Buna göre, perakende satış yapan ya da hizmet işletmesi durumunda bulunan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, işletmelerinin özelliklerine göre aşağıdaki yazılı ödeme kaydedici cihazları kullanabileceklerdir.

1. Elektronik yazar kasalar,

2. Yazıcı tertibatı bulunan elektronik teraziler,

3. Elektronik terminaller.

Kanunda ve Bakanlığımızca belirlenen şartları taşıyan ödeme kaydedici cihaz modellerinin ayrıca 5 inci maddede yazılı esaslar çerçevesinde Bakanlığımızca onaylanması gerekmektedir.

1. Elektronik yazar kasalar:

Fonksiyonel tuşlar veya benzeri aletleri vasıtasıyla alınan numerik bilgileri işleyip, kayıt edebilen; aynı verileri ve onların toplamlarını, donatılmış oldukları basıcı aletlerle uygun bantlar (Şeritler-Rulolar) üzerine basabilen cihazlardır.

2. Yazıcı tertibatı bulunan elektronik teraziler :

Elektronik tertibatları yardımı ile bir cismin kütle değerini yer çekimi kuvvetinden faydalanarak tesbit eden, yazıcı tertibatı bulunan, basıcı kısımları vasıtasıyla ağırlıkla ilgili bütün verileri gösterebilen bunların toplam ve kısmi tutarlarını basabilen, satış fişi ve günlük toplam kapanış fişi verebilen ölçü cihazlarıdır.

3. Elektronik terminaller :

Elektronik hazırlama kapasiteli veya kapasitesiz olarak otomatik bir bilgi işlem merkezine doğrudan doğruya ya da telefon hatları vasıtasıyla bağlı olan; bu merkezle anında veya daha sonra görüşme yapabilen cihazlardır. Terminalin elektronik unsurlardan faydalanan, santral birimine bağlı en az aktif ve fonksiyonel özelliğe sahip karmaşık bir sistemde yer alması gerekmektedir. Ayrıca santral biriminin ve buna bağlı olan terminallerin sadece artırma için işlemde bulunması şarttır. Elektronik terminallerin, Kanunda ve Bakanlığımızca tesbit edilen ödeme kaydedici cihazların diğer özelliklerini de taşıması icap etmektedir. Bu nedenle elektronik terminallerin, satış fişi ve günlük toplamları vermesi, tartı ile ilgili diğer verileri, bunların kısmi ve toplam tutarlarını basabilmesi gereklidir.

VI _ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE FONKSİYONLARI:

Ödeme kaydedici cihazların kanunun ikinci maddesinde yer alan fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için, bünyesinde bulunan aletlerin iyi ve uygun bir teknikle imal edilmiş olmaları, ticari işlemlerin gerektirdiği ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde kullanabilmesi, mükemmel bir işleyiş için kesin garanti gösterilmesi gerekir.

Ödeme kaydedici cihazlar, değişik işlemleri yerine getirebilmesi için başka aletlerle donatılmış olabilirler. Ancak, bu donatımların Kanunda ve Bakanlığımızca belli edilen fonksiyonlarının oluşumlarına karışmaması icap eder.

Ödeme kaydedici cihazların bünyesinde bulunması gereken belli başlı tertibatlar aşağıda belirtilmiştir.

1. Gösterge Tertibatı:

Cihazların, biri kullanıcı, diğeri de alıcının tutarları kolayca görebileceği ve okuyabileceği şekilde ayarlanmış olmak üzere iki adet işaret edici gösterge tertibatı bulunacaktır. Göstergede yer alan rakamların sayısı en büyük işlem tutarını gösterebilecek kapasitede ve altından az olmayacaktır. Alıcının tutarları kolayca okuyabilmesi için göstergedeki rakamların uygun karakter taşıması ve yüksekliğinin 7 milimetreden az olmaması gerekir.

2. Yazıcı-baskı tertibatı:

Bu tertibatlar, satış fişi ve günlük toplam hasılat fişine ilişkin işlemlerin aynı anda ana kaydın yapıldığı rulolara (şeritlere) otomatik olarak basılmasını sağlayan aletlerdir. Satış fişinde bulunması gereken bilgilerin, tek veya çift baskı istasyonu vasıtasıyla ayrı bir şeride kaydedilmesi gerekir. Ödeme kaydedici cihazlar, satış fişinde yer alan satışla ilgili bilgileri ve cihaz sicil numarasını aynı anda otomatik olarak ikinci şeride basabilmelidir. Yazı karakterlerinin kolay okunabilir türde ve yüksekliğinin 2,5 milimetreden küçük olmaması gerekir. Cihazlarda, üzerine kayıt yapılan ruloların azaldığını gösterir bir ikaz lambası veya kağıt üzerinde renkli bir uyarıcı kısmı bulunması veya kağıdın bitmesi durumunda cihazın çalışmasının durdurulması için özel bir tertibat olmalıdır.

3. Toplama Tertibatı :

Satış fişleri ile günlük kapanış fişlerinin müterakki toplamlarının, hesapların devamı sırasında numara sıfırlansa dahi birikmeli olarak toplanmasını mümkün kılan tertibattır.

Kanunun ikinci maddesinin ikinci bendinde, ödeme kaydedici cihazlarda satış fişi ve günlük toplamlar için en az iki ayrı sayısının bulunması öngörülmüştür.

Toplama tertibatının aşağıda belirtilen asgari fonksiyonları yerine getirmesi gerekir.

a) İş günü içerisinde verilmiş bulunan satış fişlerinin müterakki toplam sayısı,

b) İş günü içerisinde verilmiş bulunan satış fişlerindeki tahsilat ve vergi tutarlarının müterakki günlük toplamı,

c) Basılan günlük toplam kapanış fişlerinin müterakki sayısı,

d) Her günlük kapanış fişine basılmış bulunan tutarların müterakki toplamı.

Ödeme kaydedici cihazlarda satış fişleri ve günlük toplam kapanış fişlerinin birikmesi hesaplarının devamı sırasında numara sıfırlansa dahi kaydedilen karşılıkların birikmeli olarak ilerlemesi mümkün olmalıdır. Karşılıklar toplama tertibatına kaydedildikten sonra günlük kısmı veya tam toplamların günlük kapama fişinin yazılmasında otomatik olarak sıfırlanması lazımdır.

4. Hafıza Tertibatı :

Ödeme kaydedici cihazların, bunlara dair ilerleyen işlem sayıları ile birlikte günlük hasılat fişlerindeki toplamları kaydetmeye ve bunları saklamaya tahsis edilmiş bir veya daha fazla özel hafıza ile teçhiz edilmiş olmaları gerekir.

Ödeme kaydedici cihazlardaki hafızaların;

a) Cihazın şasisine, hareket etmeyecek ve şasi tahrip edilmedikçe çıkartılmayacak tarzda tesbit edilmesi,

b) Sakladıkları bilgilerin değiştirilmesi veya silinmesi amacıyla yapılacak fiziki, manyetik veya elektronik müdahalelere karşı muhafazalı şekilde yapılmış olması,

c) Harici bir enerjiye ihtiyaç göstermemesi,

d) Sadece pozitif işlem kabul etmesi,

c) Toplam tahsilat ve vergi tutarlarını kaydetmesi,

f) Mali hafıza ile bağlantısının açılması halinde çalışmaması,

g) Bilgileri sonsuza kadar muhafaza etmesi,

gerekir.

Buna göre, ödeme kaydedici cihaz bünyesine tahrip edilmedikçe çıkartılmayacak şekilde tesbit edilmiş bulunan hafıza, hiç bir şekilde harici enerjiye gerek duymadan bilgileri sonsuza dek muhafaza edebilen, dışarıdan yapılacak müdahalelere karşı korunmalı, eksi satış bilgilerini kabul etmeyip, hiçbir şekilde toplamın azaltılmasına izin vermeyen daima pozitif işlem kabul eden toplam tahsilat ve vergi tutarını kaydeden bir tarzda olmalıdır.

Ayrıca hafızaların aşağıda yazılı özellikleri taşıması ve fonksiyonları yerine getirmesi gerekmektedir.

a) Mali sembol,

b) Cihazların sicil numarası,

c) Günlük kapama fişlerinde yazılı tutarların müterakki toplamı yada her bir günlük kapama fişine basılan ve karşılık teşkil eden yekünlerin tek tek toplamları,

d) Basılan günlük kapama fişlerinin sayısı.

5. Muhafaza Tertibatı:

Ödeme kaydedici cihazların bünyesinde bulundurduğu aletleri koruyan, uygun herhangi bir mamul muhafaza ile kaplanması gerekir.

Gövdenin, kayıtların yapılmasında kullanılan kağıt ruloların bulunduğu bölüm dışında kalan kısmına özel bir vida üzerine bir tek resmi mühür tatbik edilmek suretiyle, cihazın tüm tahsilat fonksiyonları ile ilgili tertibatlarına giriş ve müdahalenin önlenmiş olması şarttır. Vidanın başını örten alaşımın herhangi bir müdahale ya da zorlamayı hemen belirtebilecek yumuşak bir maddeden yapılmış olması gerekir. Resmi mühür, muhafazaya girişi mümkün kılan tek bir vidanın başını koruyan alaşım üzerine vurulmak suretiyle uygulanır. Resmi mühürün, muhafaza kısmının çıkarılmadan görülebilmesi ve buna bağlı olarak dıştan kontrol edilebilmesi gerekir.

Cihazın dış yüzünde kolayca görülebilecek şekilde, üzerinde üreticinin firma adı, modelin ticari ismi (Marka ve Modeli), cihazın sicil numarası, onay belgesi ile ilgili hususların ve yetkili teknik bakım merkezinin yer aldığı bir plaket bulunacaktır. Sicil numarasının ayrıca makine içerisine tesbit edilmesi ve mali hafızaya da kaydedilmesi zorunludur.

6. Departman Sayısı:

Ödeme kaydedici cihazlar, vergisiz ve değişik vergi nispetli malların satışlarında karışıklığa meydan vermemek için en az 4 departmanlı olmalıdır.

VII _ GEREKLİ ŞARTLAR TAŞIMAYAN CİHAZLARIN KULLANILMASI VE SATIŞ FİŞİNİN ELLE DOLDURULMASI:

Kanunun 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına, belirleyeceği esaslar dahilinde gerekli şartları taşımayan ödeme kaydedici cihazların kullanılarak veya elle doldurularak satış fişi düzenlenmesine izin verme yetkisi tanınmaktadır.

Bu yetkiye dayanılarak gerekli şartları taşımayan cihaz kullanılarak veya elle doldurularak satış fişi düzenlenmesinin aşağıda tespit edilen esaslara göre yürütülmesi uygun görülmüştür.

A _ Gerekli şartları taşımayan ödeme kaydedici cihazların kullanılabilme esasları:

Bu Kanunun 6 ncı maddesine göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyeti başlayacak olan mükellefler kanunun yürürlüğe girdiği 15/12/1984 tarihinden önce işletmelerinin aktifinde bulunan gerekli şartları taşımayan cihazları için aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden bir dilekçe ile Bakanlığımıza başvuracak ve bu cihazların kullanılması için izin isteyebileceklerdir.

a) Mükellefle ilgili bilgiler:

_ Adı ve soyadı veya ünvanı,

_ İş ve ikamet adresleri,

_ Bağlı olduğu vergi dairesi,

_ Hesap numarası,

_ Bir önceki dönem satışları veya gayrisafi iş hasılatı toplamı,

_ İştigal konusu,

_ Kısmen perakende ticaretle iştigal ediyorsa, toplam iş hacmine oranı.

b) Cihaza ilişkin bilgiler:

_ Üretici firmanın veya ticari veya kanuni temsilcisinin veya ithalatçının kimliklerini açıklayıcı bilgiler,

_ Ödeme kaydedici cihazın tipi, markası ve teknik özellikleri,

_ Ödeme kaydedici cihazın, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki Kanunla ve Bakanlığımızca belirlenen şartları taşıyan elektronik yazar kasalar, yazıcı tertibatı bulunan elektronik teraziler veya elektronik terminallerin hangi özelliklerini taşıdığı, beyan edilecektir.

Dilekçe ile birlikte aşağıda belirtilen belgelerin ikişer nüsha olarak sunulması gerekmektedir.

_ Ulusal veya uluslararası bir norma atıf yapılarak elektronik unsurların listesi, bunun olmaması halinde elektronik unsurların başlıca özellikleri,

_ Fonksiyonel ve imalatla ilgili özelliklerin açıklandığı şema ve planlar,

_ İşletme programını ve belli başlı kriterleri içeren bir ana şema,

_ Kullanım normları,

_ Bakım normları,

_ Bakım ve onarım servisi varsa servis sahibinin adı ve soyadı veya ünvanı ile açık adresi.

B _ Gerekli şartları taşımayan ödeme kaydedici cihazlarda kullanılacak rulolar :

Gerekli şartları taşımayan ödeme kaydedici cihaz kullanmalarına izin verilenler, Bakanlığımızca belirlenen matbaalarda ve Bakanlığımızca tespit edilecek usul ve esaslar dahilinde basılan yazar kasalar rulolarını kullanacaklardır.

C _ Elle doldurularak satış fişi düzenlenebilme esasları :

Ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olmayan mükellefler ile ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetine tabi oldukları halde Bakanlığımızca bu mecburiyetin dışında bırakılanlar öteden beri olduğu gibi Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre perakende satış fişi kullanmaya devam edeceklerdir.

Ödeme kaydedici cihaz kullanan mükelleflerin cihazlarının bakım ve onarımları sırasında, bakım veya onarımı yapan kuruluş bakımı veya onarımı yapılan cihazların yerine mükelleflere geçici olarak aynı türden cihazlar verebilir. Bunun mümkün olmadığı veya verilen cihazların da arızalandığı hallerde mükellefler, iş yerlerinde bulunduracakları satış fişlerini bu süreye münhasır olarak elle doldurmak suretiyle kullanabilirler. Şu kadar ki ellerinde ödeme kaydedici cihaz bulunanlar bunlarda meydana gelecek arızaları arızanın vuku bulduğu andan itibaren derhal yetkili bakım ve onarım servislerine bildirecek ve tebliğde belirlenen süre içerisinde çalışır hale getirilmesini talep edecektir.

VIII _ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN ONAYLANMASI:

Kanunun 5 inci maddesine göre, ödeme kaydedici cihaz modellerinin bu Kanunda ve Bakanlığımızca belirlenen şartlara uygun olup olmadığının onaylanması esası getirilmiştir.

Onay işlemi, kuruluş şekli 5 inci maddenin ikinci bendinde belirtilen özel bir komisyonun görüşü alınarak Bakanlığımızca yapılacaktır.

Komisyon, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında, Gelirler Genel Müdürü ile, Gelirler Genel Müdürlüğünün iki, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bir, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenecek Üniversitelerin bir, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun bir, Türkiye Ticaret ve Sanayi Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin bir, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun bir temsilcisinden oluşacaktır.

A _ Müracaat Şekli:

Ödeme kaydedici cihazların üretimini ya da ithalatını yapan kuruluşlar, bir dilekçe ile Bakanlığımıza başvurarak cihazlarının onaylanmasını talep edeceklerdir.

Ödeme kaydedici cihaz modelini onaylatmak isteyen üretici ve ithalatçı kuruluşların, Türkiye çapında, her türlü olağan ve olağanüstü bakım ve onarım işlerini üstlenebilecek yetkili teknik bakım merkezlerinin bulunması şarttır.

Dilekçede aşağıda belirtilen hususlara yer verilmesi gerekir.

1. Üretici ya da ithalatçı firmanın veya bunların kanuni yada ticari temsilcilerinin kimliklerini açıklayıcı bilgiler,

2. Cihazın üretildiği ülke,

3. Cihazı üreten fabrikanın adı ve adresi,

4. Cihazın modeli,

5. Cihazın ticari ismi (markası),

6. Cihazın tipi,

7. Cihazın teknik özellikleri,

8. Cihazın yapımı ve iyi bir şekilde işlemesini garanti edecek emniyet cihazlarına ait açıklayıcı rapor,

9. Elektronik unsurların listesi ve bunların başlıca özellikleri, (Ulusal veya Uluslararası normlara atıf yapılacak)

l0. Fonksiyonel ve imalatla ilgili özelliklerinin açıklandığı şema ve planlar,

11. Cihazın işleme programı ve işleniş sırasında dikkate alınacak konuları içeren bir ana şema,

12. Cihazın bütününün ve muhtelif kısımlarının fotoğrafları,

13. Cihaz için teklif edilen, yüksekliği bir, genişliği iki veya üç yazı karakterine tekabül eden ve "M" ve "F" harflerinin stilize edilmiş bileşiminden meydana gelen mali sembolün resimleri ve özellikleri,

14. Kullanım ve bakım normları, (Ulusal veya Uluslararası)

15. Satış usulü organizasyonunun özellikleri,

16. Bakım ve onarım organizasyonunun özellikleri,

17. Yurt içinde yetkili bakım ve onarım yapabilecek merkez ve servislerin listesi bunların yerlerini gösterir harita,

18. Bakım ve onarım merkezlerinde çalışacak elemanlara verilmesi düşünülen kimlik belgesi ve kullanılacak damganın örneği,

19. Cihazı üreten firmanın adını belirten damgası (kaşesi),

Ödeme kaydedici cihaz modelinin onaylanabilmesi için, yukarıda belirtilen dilekçe ile birlikte, iki adet cihazın teslimi gerekir. Dilekçede ayrıca cihazların yürürlükte olan kanuni ve idari hükümlere uygun olduğu belirtilmelidir. Seri olarak yapılacak üretimlerin onaylanan modele uygun olarak imal edileceği garanti edilmelidir.

B _ Modelin Onaylanması :

Ödeme kaydedici cihaz, komisyonunu da görüşü alınarak Bakanlığımızca onaylanacaktır. Komisyon onayı isteyen tarafın sunmuş olduğu belgeleri inceler. Talep eden tarafın teknik, üretim ve organizasyon açılarından kapasitelerini tesbit eder. Cihazın uygun bir biçimde işleyişini değerlendirmek açısından gerekli bütün incelemeleri, bütün denemeleri yerine getirir. Uygunluk kontrolleri ile ilgili usulleri ve kontrollerin gerçekleşeceği yerleri belirler. Komisyon, ödeme kaydedici cihazının onaylanmasını isteyen kişiden, onayla ilgili inceleme ve denemeleri yapabilmek için gerekli personel, araç ve materyal talebinde bulunabilir.

Cihazın onaylanması halinde, bir "Onay Belgesi" düzenlenerek, durum cihaz sahibine tebliğ edilir. Bu onay belgesinde, cihaza ait açıklama, günlük kontrollerinin sonuçları, bakım ve onarım merkezlerinin yerleri, imalat ve satış safhasında uyulması gereken hususlar, Mali sembolü gösteren "M" ve "F" harflerinin stilize edilmiş bileşiminin özellikleri ve onayın geçerli olduğu süre belirtilir.

Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, ödeme kaydedici cihazlarla ilgili onaylar üç yıl için geçerli olacaktır. Bu süre, Bakanlığımızca eşit sürelerle uzatılabilecektir. Uzatma reddedildiği takdirde, onaylanan modele uygun faaliyette bulunan cihazlar için onay hükümleri geçerli sayılacaktır. Onaylanan her model için denemeye tabi tutulan örneklerden biri ya da önemli kısımları veya detaylı resimleri Bakanlığımızca saklanacaktır. Ödeme kaydedici cihazların kullanımı sırasında başlangıçta verilen garantiye uygun düşmeyen kusurlar ortaya çıktığı, onaylanan modele uygun olmayan cihazların üretildiği veya ithal edildiği ve satış sonrası bakım ve onarım konusunda öngörülen şartlara uyulmadığı takdirde, modelin onayı iptal edilecektir. Onayın iptali tedbirin alındığı tarihten itibaren hüküm ifade edecektir. Başka bir deyişle, onayın iptalinden önceki cihazların kullanımı geçerli olacaktır.

IX _ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN ÜRETİMİ, İTHALATI, SATIŞI, RUHSATNAMESİ VE KULLANMA KILAVUZU:

A _ Cihazların üretimi ve satış öncesi işlemler :

Bu kanun gereğince kullanılacak olan ödeme kaydedici cihazlar, kanunun 5 inci maddesinin ikinci bendinde belirtilen komisyonun görüşü alınarak Bakanlığımızca onaylanan modele uygun olarak üretilecek herhangi bir şekilde, onaydaki modele, uygun düşmeyen cihazların imalatı veya ithali yapılmayacaktır. Cihaz sicil numarası tahrif ve taklit edilemeyecek şekilde cihazın üzerine tesbit edilecek, ayrıca hafızaya da kaydedilecektir. Cihaz aynı seri numarasını taşıyan ruhsat kitapçığı ile birlikte hazır edilecektir. Ödeme kaydedici cihazın kayıtların yapılmasında kullanılan kağıt ruloların dışında kalan kısımları cihazın açılmasını ve herhangi bir nedenle dışarıdan yapılacak müdahaleyi önleyecek tek bir vida ile kapatılacak ve vidanın üzeri satıştan önce bir alaşımla mühürlenecektir.

B _ Satış sırasındaki işlemler:

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre, Bakanlığımızca onaylanan ödeme kaydedici cihazlar, üretici veya ithalatçı kuruluşlar tarafından verilen ve cihaz sicil numarası taşıyan ruhsatname ile birlikte satılacaktır. Her ruhsat ait olduğu cihazın sicil numarasını taşıyacaktır.

Sözkonusu ruhsatnamede aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

1. Üretici ya da ithalatçı kuruluşun ticari ismi,

2. Cihazın modeli, markası ve tipi,

3. Cihazın sicil numarası,

4. Mali sembol,

5. Onay belgesinin tarihi ve sayısı

6. Mühürün kimin tarafından tatbik edildiği,

7. Cihazın imal veya ithal tarihi,

8. Cihazın kimin tarafından satıldığı,

9. Cihazın satışına ilişkin faturasının tarihi ve sayısı,

10. Satıcı firmanın kaşesi ve yetkilinin imzası,

11. Cihazı satın alan kişi ve kuruluşların adı ve soyadı veya ticaret ünvanı,

12. Cihazı alan ruhsat sahibinin ikametgah adresi,

13. Cihazın kullanılacağı iş yeri adresi,

14. Cihazın garanti süresi ve garanti şekli,

15. Cihazın bakım ve onarımı ile ilgili bilgilerin gerektiği gibi yazılmasına imkan verecek sütunları içeren yeteri kadar sayfa,

16. Ruhsatnamenin müteselsil sayfa numaraları.

Üretici, ithalatçı veya satıcı firmalar, Bakanlığımızca onaylanmış cihazları bağlı bulundukları Vergi Dairesine kayıt ve tescil ve satılan cihazların sicil numaralarını ve kimlere satıldıklarını her ay Bakanlığımıza ve bağlı bulundukları Vergi Dairelerine bildirmek zorundadırlar. Ödeme kaydedici cihazları kullanmak mecburiyetinde olmaları sebebiyle cihaz satın alanlar da, almış bulundukları cihazla ilgili sicil numarası ve gerekli bilgileri bir ay içinde bağlı oldukları Vergi Dairesine bildireceklerdir.

Ödeme kaydedici cihazların üreticileri, ithalatçıları veya satıcıları, sözkonusu cihazlarla ilgili olarak onay belgesi alınmadan, kayıt ve tescil işlemleri tamamlanmadan veya ruhsatsız olarak herhangi bir cihaz satamaz kiralayamaz, devredilmez veya diğer yollarla kullandıramazlar.

Üretici, ithalatçı veya satıcı firmalar, sattıkları cihazlarla birlikte ayrıca cihazın kullanılmasına, teknik özelliklerine, bakım ve onarım teşkilatına yer veren bir "Cihaz Kullanma Kılavuzu" vereceklerdir.

Bu kılavuzda, cihazın markası, çalıştırılması ve kullanılmasına ilişkin bilgiler, korunmasında dikkat edilecek hususlar, fonksiyonel ve imalatla planlar, fotoğraf, normal ve olağanüstü bakım ve onarımlarında başvurulacak yetkili bakım, onarım, merkez ve servislerini gösterir liste, garanti süresi ve şekli, kılavuzun sayfa adedi ve onay belgesinin tarihi ve sayısı yer alacaktır.

X _ CİHAZLARIN BAKIMI VE ONARIMI :

A _ Bakım ve Onarımları Yapacak Yetkili Teknik Elemanlar:

Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, onaylanan ödeme kaydedici cihazların bakım ve onarımları, ancak bunları üreten veya ithal eden kişi ve kuruluşların yetkili servis elemanları tarafından yapılabilir.

Buna göre üretici ve ithalatçı kuruluşların yurt sathına yayılmış bir servis teşkilatı olacak ve cihazın teknik özelliklerine göre olağan ve olağanüstü bakımlar ve onarımlar yapılabilecektir.

Bu servis istasyonlarında bakım ve onarım için gerekli alet ve makinalar yanında bir telefonun, servis aracının ve yeterli bilgi düzeyinde en az iki teknik elemanın bulunması gerekir.

Cihazların servis bakım ve onarımı sadece bu yetkili uzman kişilerce yapılacak, mühürü açma ve kapama yetkisi de sadece bu kişilerde olacaktır.

Üretici veya ithalatçı kişi veya kuruluşlar tarafından kurulan servislerde bakım ve onarım işlerini yapacak teknik görevlilerin Bakanlığımızca sicilleri tutulacaktır. Bunun için ilgili firmalar, ödeme kaydedici cihazların bakım ve onarımı ile yetkili kıldıkları teknik personele ait aşağıda yazılı bilgi ve belgeleri Bakanlığımıza vermeleri gerekmektedir.

1. Nüfus cüzdanı örneği,

2. Mezun olduğu okul,

3. Varsa ek kariyeri veya sertifikası,

4. Daha önce çalıştığı iş ve yerler,

5. Özgeçmişi ve medeni durumu,

6. 4 adet 4x6 fotoğraf,

7. İkametgah adresi.

Söz konusu teknik elemanların Bakanlığımızca incelenecek ve uygun görülenlere, tanıtıcı bir yetki belgesi ve özel mühür verilecektir.

B _ Bakım ve Onarım İşleri :

Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, üretici veya ithalatçı kişi ve kuruluşların kuracakları bakım ve onarım servislerinin, onaylanan cihazları kendilerine başvuru tarih ve saatinden itibaren en çok 72 saat içinde çalışır hale getirmeleri şarttır.

Yapılan tamir işlemi, başlama ve bitiş tarih ve saatleriyle aşağıda belirtilen diğer hususları da kapsayacak şekilde, cihazın ruhsatnamesine kaydedilecektir.

1. Cihaz sahibinin tamir için başvurduğu tarih ve saat,

2. Cihaz mühürünün çıkarılmasından önce ve sonra müşahade edilen kaidesizliklerin özet olarak açıklanması,

3. Cihazın bakıma alındığı tarih ve saat,

4. Cihazın bakım ve onarım işlemleri

5. Cihazın yerine başka bir cihaz bırakılıp veya bırakılmadan geri alınması,

6. Verilen en son satış fişinin numarası ve müdahaleden evvelki devreye ait sıfırlama sayısı,

7. Teknik eleman tarafından, deneme işleri için basılan ve işaret edilen satış fişlerinin başlangıç ve bitiş sayıları,

8. Teknik bakım ve onarım yapıldıktan sonraki devrede sonuç olarak ortaya çıkan son sıfırlama sayısı,

9. Cihazın kurallara uygun olarak işlediğinin bakım ve onarım hizmetleri ile yetkili kılınmış teknik eleman tarafından beyan edilmesi,

10. Mühürün çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesi, çıkarılmışsa yeniden mühürlenmesi,

11. Bakım ve onarımın sona erdiği tarih ve saat,

12. Yetkili teknik personelin bu hususları imzalaması,

13. Tamir işi, cihazın yerleştirilmiş olduğu yerin dışında gerçekleştirilmesi halinde, cihazın teslim edildiği tarih ve saat,

l4. Deneme ve alıştırma işlemleri sonucu ortaya çıkan sıfırlama sayısı.

C _ Yetkili Elemanların Sorumlulukları :

Cihazların bakım ve onarımı ile yetkili kılınan teknik elemanların, verilen yetkiyi kötüye kullandıkları takdirde yetki belgeleri iptal edilecektir.

Bu elemanların, ödeme kaydedici cihazlara müdahale anlamını taşıyacak bir başka deyişle cihazların Kanunda ve Bakanlığımızca öngörülen şekil ve şartlarda çalışmasını engelleyici, sakladıkları bilgilerin değiştirilmesi veya silinmesi neticesini verecek mahiyetteki davranışları tesbit edildiği takdirde; bir yandan yetki belgeleri iptal edilirken öte yandan haklarında 213 sayılı V.U.K.'nun 338 ve 347 nci maddeleri hükümleri uygulanacaktır.

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun 338 inci maddesinde, ayrı ayrı menfaat gözetmek şartıyla birden fazla kişi kaçakçılık yaptıkları veya kaçakçılığa teşebbüs sayılan fiilleri irtikap ettikleri veya doğrudan doğruya beraber işlemiş oldukları takdirde her biri hakkında, iştirak ettikleri suçlar için bu Kanunda yazılı cezaların uygulanacağı öngörülmüştür.

Aynı şekilde 347 nci maddede de, kaçakçılık olduğunu bildiği bir fiilin işlenip tamamlanmasını fiili ile kolaylaştıranlara, bundan ayrı bir menfaat gözetmediği takdirde, bu fiiller için kanunda belli edilen cezaların dörtte birinin kesileceği veya hükmedileceği belirtilmiştir.

Aynı yardımı V.U.K.'nun 344 üncü maddesinin 1-6 ncı bentlerinde yazılı fiillerin işlenip tamamlanması için yapanlara, bu fiiller için tayin olunan cezasının yarısı hükmolunacaktır.(*)

XI _ CİHAZLARIN KONTROLÜ:

Ödeme kaydedici cihazların, Maliye ve Gümrük Bakanlığının Vergi incelemesi yetkisini haiz denetim elemanları ile yoklama yapmakla görevlendirilen personeli tarafından her zaman kontrolü yapılabilecektir. Yapılacak kontrollarda, cihazların kanunda yer alan ve ayrıca Bakanlığımızca belirlenen şekil ve şartlarda çalışıp çalışmadığı, satış fişlerinin ve ruloların istenilen bilgileri taşıyıp taşımadığı, arızaların zamanında yetkili servislere bildirilip bildirilmediği, toplamların kayıtlara intikal ettirilip ettirilmediği ve gerekli görülen diğer konulara bakılacaktır. Bakım ve onarım işleriyle görevli teknik personel, Bakanlığımızın yetkili elemanları tarafından yapılacak kontrollerde istenilen her türlü yardım ve kolaylığı göstermek mecburiyetindedirler.

XII _ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ BEDELLERİNİN KAZANÇLARDAN İNDİRİMİ:

Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre, ödeme kaydedici cihazların her biri için 400.000.- lirayı aşmayan maliyet bedellerinin % 60'ı iktisap edildikleri yıldan itibaren mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisine tabi ilgili kazançlarından indirilecektir.

Bu hüküm ile, ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflere işletmelerinde kullanmak üzere satın alacakları cihazların her biri için 400.000.- lirayı aşmayan maliyet bedellerinin % 60'ı iktisap edildikleri yıldan itibaren gelir veya kurumlar vergisine tabi ilgili kazançlarından indirilmelerine imkan vermek suretiyle, mükelleflere, amortisman hükümleri dışında ek bir imkan sağlanmıştır.

Öte yandan birim maliyet bedeli 400.000.- liraya kadar olan cihazların aktife kayıtlı değerinin % 60'ı gider yazılmak suretiyle mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisine tabi kazançlarından indirilecek, birim maliyet bedeli 400.000.- lirayı aşan cihazlarda ise aktife kayıtlı değerin % 60 olan (400.000x% 60)= 240.000 lira iktisap ettikleri yıldan itibaren aynı şekilde gider yazılacaktır.

Sonuç olarak, maliyet bedeli 400.000 lirayı aşan cihaz bedellerinin azami 240.000 lirası bu Kanuna dayanılarak gider yazılabilecek, ayrıca aktife kayıtlı değeri, Vergi Usul Kanununun hükümlerine göre amortismana tabi tutularak yok edilecektir.

ÖRNEK: 1985 yılında satın aldığı cihazı 300.000 liraya maleden ve bu değer üzerinden aktifine kaydeden mükellef, 1985 yılında bu bedelin (300.000 x% 60=) 180.000 lirasını gider kaydetmek suretiyle Gelir veya Kurumlar Vergisine tabi kazancından indirecektir. Ayrıca, bu iktisadi kıymetin cihazın aktife kayıtlı değeri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 ve müteakip maddeleri hükmü uyarınca amortismana tabi tutulacaktır.

ÖRNEK: 1985 yılında satın aldığı cihazı 600.000 liraya maleden ve bu değer üzerinden aktifine kaydeden mükellef, 1985 yılında bedelin (400.000X% 60=) 240.000 lirasını gider kaydetmek suretiyle gelir veya kurumlar vergisine tabi kazancından indirecektir. Ayrıca, bu iktisadi kıymetin aktife kayıtlı değeri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 ve müteakip maddeleri hükmü uyarınca amortismana tabi tutulacaktır.((*)*)

XIII _ CEZALAR:

Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; "Ödeme kaydedici cihazları kullanmak suretiyle verilmesi gereken fişleri vermeyen veya bedel gerçek bedelin altında bir miktar olarak basanlara her tespit için Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasında yazılı özel usulsüzlük cezaları beş kat olarak uygulanır" hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, Katma Değer Vergisine tabi mükelleflerden, ödeme kaydedici cihaz kullanmak suretiyle verilmesi gereken fişleri vermeyen veya bedeli gerçek bedelin altında bir miktar olarak basanlara ve durumlarının tespiti halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 2365 sayılı Kanunla değişik 1 numaralı fıkrası hükmü uyarınca her bir belge için adlarına, (500x5=) 2.500.- liradan aşağı olmamak üzere, bu fişlere yazılması gereken meblağın ya da noksan yazılan meblağın yüzde (3x5)= 15'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Maddede geçen perakende satış fişlerinin verilmemesi fiili; bu belgelerin düzenlenmemiş olması halinde sözkonusudur.

Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında; bir takvim yılı içinde her belge nevine ilişkin olarak tespit edilen usulsüzlükler için en fazla 500.000 lira ceza uygulanacağı öngörüldüğünden, bu Kanuna göre kesilen en fazla özel usulsüzlük cezası da (500.000x5=) 2.500.00 lira olarak tatbik edilecektir.

Kanunun 8 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmüne göre de;

1. Mecbur tutuldukları halde ödeme kaydedici cihazları almayanlar,

2. Cihazları bozanlar,

3. Bozuk cihazları kullanan veya başkalarının kullanmasına müsaade edenler,

4. Bir hesap dönemi içinde ayrı tarihlerde en az iki defa cihazları kullanmamak suretiyle satış fişi vermedikleri tespit edilenler,

5. Cihazları bozulduğu halde bunu yetkili bakım ve onarım servislerine bildirmeyenler,

hakkında Vergi Usul Kanunu'nun 360 ıncı maddesi hükmüne göre ceza uygulanacaktır.

Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre, ödeme kaydedici cihazları kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflerin bir önceki dönem satışları veya gayrisafi iş hasılatına göre bu cihazları kullanmaya başlama tarihleri açıklanmıştır.

Bu hükümlere göre, mecbur tutuldukları halde ödeme kaydedici cihazları kullanmaya başlama tarihine kadar almayanlar, cihazları bozanlar, bozuk cihazları kullanan veya bozuk olduğunu bildiği cihazları başkalarının kullanmasına müsaade edenler, bir hesap dönemi içinde ayrı tarihlerden en az iki defa cihazları kullanmamak suretiyle satış fişi vermedikleri tespit edilenler, Vergi Usul Kanununun 360 ıncı maddesi hükmüne göre kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılırlar ve haklarında bu hüküm uyarınca bir aydan bir yıla kadar hapis cezası ve bu kadar müddet ticaret, sanat ve meslek icrasından mahrumiyete hükmolunurlar. Ayrıca masraf hükümlüden sonradan tahsil edilmek üzere keyfiyetin gazete çıkan yerlerde gazete ile çıkmayan yerlerde mutad vasıtalarla ilan edilmesine de hükmolunur.(*)

Tebliğ olunur.

 

İçerik 1:
 
15/12/1984 gün ve 18606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3100 sayılı "Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki Kanun"un uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

I _ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMAK MECBURİYETİNDE OLANLAR:

A _ Perakende Satış Yapan I. ve II. Sınıf Tüccarlar:

Kanunun birinci maddesiyle, satışı yapılan malları aynen ve işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyeti getirilmiştir.

Maddedeki mecburiyet, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışında kalan kimselere satanları yani perakende satış yapan I ve II nci sınıf tüccarları kapsamaktadır. Bir malın aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışında kalan ve nihai müstehlik olarak nitelendirilen tüketiciye satılması ise perakende satış kabul edilmektedir.

Bir satışın perakende satış sayılabilmesi için: Malın aynen veya işlendikten sonra tekrar satışa arzedilmemesi, tüketilmesi veya sarf malzemesi olarak kullanılması ve satın alan kişilerin normal ihtiyacından fazla olmaması gerekir.

Kısmen perakende, kısmen toptan satış yapan birinci ve ikinci sınıf tüccarların da perakende satışları ile ilgili olarak ödeme kaydedici cihaz kullanmaları zorunluluğu bulunmaktadır.

Diğer taraftan birinci sınıf, ikinci sınıf tüccarlar; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 ve 178 inci maddelerinde belirlenmiştir. 177 nci maddenin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunun 20/12/1983 gün ve 83/7510 sayılı kararı ile defter tutma bakımından birinci sınıf kabul edilen tüccarlar aşağıda gösterilmiştir.

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 18.000.000 lirayı veya satışlarının tutarı 19.800.000 lirayı aşanlar,

2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafi iş hasılatı 3.600.000 lirayı aşanlar,

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 18.000.000 lirayı aşanlar,

4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukarıdaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.),

5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Maliye ve Gümrük Bakanlığınca müsaade edilir.),

6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 178 inci maddesinde ise işletme hesabı esasına göre defter tutmak zorunda olan ye yukarıda belirtilen 177 nci maddede yazılı olanların dışında kalanların ikinci sınıf tüccar sayılacakları öngörülmüştür.

Bundan başka, işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Maliye ve Gümrük Bakanlığınca müsaade edilenler de, ikinci sınıf tüccar sayılırlar.

Yeniden işe başlayan tüccarlar yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar ikinci sınıf tüccar kabul edilebilirler.

B _ Hizmet İşletmeleri :

Kanunda, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarların da, ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde oldukları belirtilmiştir.

Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlar dışında kalan kimselere hizmet veren işletmelerin, bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafi iş hasılatı ve işletmelerin hukuki statüleri göz önünde bulundurulmak suretiyle hangi sınıfa girecekleri Vergi Usul Kanununun 177 ve 178 inci maddelerine göre belirlenir.

II _ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMA MÜKELLEFİYETİNİN BAŞLAMASI:

Kanunun 1 inci maddesi hükmü ile birinci ve ikinci sınıf tüccarlara fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin belgelendirilmesi için getirilen ödeme kaydedici cihaz kullanmaları mecburiyetinin başlama tarihleri, Kanunun 6 ncı maddesi hükmü ile ödeme kaydedici cihazları kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflerin alım güçleri, ekonomik şartlar ve bu cihazları üretecek veya ithal edecek firmaların piyasaya tam olarak cevap verebilme imkanları da dikkate alınarak, mükelleflerin bir önceki dönem satışları ve gayrisafi hasılatına göre belirlenmiştir.

Bu hükme göre, ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti bir önceki dönem satışları veya gayrisafi iş hasılatı :

_ 120.000.000, -TL.'yı aşan mükellefler için 1/7/1985 tarihinden itibaren,

_ 60.000.000, -TL.'yı aşan mükellefler için 1/1/1986 tarihinden itibaren,

_ 30.000.000, -TL.'yı aşan mükellefler için 1/1/1987 tarihinden itibaren,

_ 150.000.000, -TL.'yı aşan mükellefler için 1/1/1988 tarihinden itibaren,

_ 15.000.000, -TL.'yı aşan mükellefler için 1/1/1989 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, bu maddedeki tutarları iki katına kadar artırmaya yetkilidir.(*)

III _ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR KULLANILARAK VERİLEN SATIŞ FİŞLERİ VE RULOLAR:

Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmüne göre, ödeme kaydedici cihazlar kullanılarak verilen satış fişleri ve rulolar; satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarların fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışların ve yaptıkları işlerin belgelendirilmesinde kullanılacak ve fatura yerine geçecektir.

Birinci ve ikinci sınıf tüccarların fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işler 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinden anlaşılmaktadır.

Bu hükme göre, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar;

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara,

2. Serbest meslek erbabına,

3. Kazançları götürü usulde tespit olunan tüccarlara,

4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere,

5. Vergiden muaf esnafa,

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin onbin lirayı geçmesi veya bedeli onbin liradan az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satan veya işi yapan birinci ve ikinci sınıf tüccarların fatura vermesi mecburidir.

Buna göre birinci ve ikinci sınıf tüccarların, yukarıdakiler dışında kalanlara sattıkları emtia veya onlara yaptıkları iş bedellerinden onbin liranın altında kalanlar, fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları işlemleridir. Bu mükellefler, satılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere yapılan teslim ve hizmetlerden bedelleri onbin liranın altında kalanlar için ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar. Bu satışlar ödeme kaydedici cihaz kullanılarak verilen satış fişleri ve rulolarla belgelendirilecek ve bu belgeler fatura yerine geçecektir.

A _ Satış fişleri:

Ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle verilen satış fişleri satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan ve aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarların fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışların belgelendirilmesinde fatura yerine geçecek ve satışı yapılan malı satın alan müşteriye malla birlikte teslim edilecektir.

Bu nedenle, ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan mükellefler, fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları için, ödeme kaydedici cihaz kullanılarak alınan satış fişini verecek bunun dışında herhangi bir perakende satış vesikası veya benzeri belge düzenlemeyeceklerdir.

Öte yandan, kanunun 3 üncü maddesinde de belirtildiği üzere, ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle verilen satış fişlerinde;

1. Satış fişini veren kişi veya kuruluşun, ad soyadı veya ünvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası,

2. Satılan malların cinsi, (gıda, giyim vb.. şekilde mal grupları itibariyle veya bunları ifade eden harfli kısaltmalarla gösterilebilir.) bedelleri, vergili olup olmadıkları ve bunlara ilişkin toplamları,

3. Müteselsil fiş numarası,

4. İşlem tarihi,

5. Cihazın onaylandığını gösterir mali sembol ve cihaz sicil numarası,

mutlaka yer alacaktır.

B _ Rulolar:

Ödeme kaydedeci cihazlar kullanılmak suretiyle verilen rulolar; cihaz içerisinde ayrı bir şerit tertibatına bağlı bulunan ve satış fişinde yazılı satışla ilgili bilgilerin ve cihaz sicil numarasının kaydedildiği, fiş ve günlük toplamları da içeren bir belge (rulo) dir. Bu belge ödeme kaydedici cihaz kullanan işletmenin fatura vermek zorunda olmadıkları satışları belgelendirilmiş olacak ve hasılat faturası yerine geçecektir.

IV _ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMAK MECBURİYETİNDE OLMAYANLAR:

Kanunun 1 inci maddesinin 3. fıkra hükmü ile ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyetinin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilen faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmayacağı öngörülmüştür.

Bakanlığımıza verilen bu yetkiye dayanılarak sadece aşağıda belirtilen faaliyetlerle uğraşan mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz kullanmamaları uygun görülmüştür.

1. Devlete ait tekel maddelerinin ticareti,

2. Akaryakıt ve Motoryağı satışı,

3. Gazete satışı ,

4. Oda ve yatak kiralanması şeklindeki otelcilik ve pansiyonculuk.

Bu nedenle, yukarıda sayılan mükellefler bu işleri sebebiyle ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olmayacaklardır. Ancak, bu işlemlerin kısmen yapılması halinde ödeme kaydedici cihazı kullanma mecburiyeti fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları mal satışları ve hizmet ifalarının tamamını kapsayacaktır.

V _ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN ÇEŞİTLERİ:

Katma Değer Vergisi mükelleflerince kullanılması zorunlu kılınan ödeme kaydedici cihazların nevileri ve teknik özelliklerine Kanunun ikinci maddesinde yer verilmiştir.

Kanunda yazılı teknik özellikleri taşımakla beraber ayrıca Bakanlığımızca belirlenen şartları haiz olması gereken üç çeşit ödeme kaydedici cihazın kullanılması mümkün bulunmaktadır. Buna göre, perakende satış yapan ya da hizmet işletmesi durumunda bulunan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, işletmelerinin özelliklerine göre aşağıdaki yazılı ödeme kaydedici cihazları kullanabileceklerdir.

1. Elektronik yazar kasalar,

2. Yazıcı tertibatı bulunan elektronik teraziler,

3. Elektronik terminaller.

Kanunda ve Bakanlığımızca belirlenen şartları taşıyan ödeme kaydedici cihaz modellerinin ayrıca 5 inci maddede yazılı esaslar çerçevesinde Bakanlığımızca onaylanması gerekmektedir.

1. Elektronik yazar kasalar:

Fonksiyonel tuşlar veya benzeri aletleri vasıtasıyla alınan numerik bilgileri işleyip, kayıt edebilen; aynı verileri ve onların toplamlarını, donatılmış oldukları basıcı aletlerle uygun bantlar (Şeritler-Rulolar) üzerine basabilen cihazlardır.

2. Yazıcı tertibatı bulunan elektronik teraziler :

Elektronik tertibatları yardımı ile bir cismin kütle değerini yer çekimi kuvvetinden faydalanarak tesbit eden, yazıcı tertibatı bulunan, basıcı kısımları vasıtasıyla ağırlıkla ilgili bütün verileri gösterebilen bunların toplam ve kısmi tutarlarını basabilen, satış fişi ve günlük toplam kapanış fişi verebilen ölçü cihazlarıdır.

3. Elektronik terminaller :

Elektronik hazırlama kapasiteli veya kapasitesiz olarak otomatik bir bilgi işlem merkezine doğrudan doğruya ya da telefon hatları vasıtasıyla bağlı olan; bu merkezle anında veya daha sonra görüşme yapabilen cihazlardır. Terminalin elektronik unsurlardan faydalanan, santral birimine bağlı en az aktif ve fonksiyonel özelliğe sahip karmaşık bir sistemde yer alması gerekmektedir. Ayrıca santral biriminin ve buna bağlı olan terminallerin sadece artırma için işlemde bulunması şarttır. Elektronik terminallerin, Kanunda ve Bakanlığımızca tesbit edilen ödeme kaydedici cihazların diğer özelliklerini de taşıması icap etmektedir. Bu nedenle elektronik terminallerin, satış fişi ve günlük toplamları vermesi, tartı ile ilgili diğer verileri, bunların kısmi ve toplam tutarlarını basabilmesi gereklidir.

VI _ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE FONKSİYONLARI:

Ödeme kaydedici cihazların kanunun ikinci maddesinde yer alan fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için, bünyesinde bulunan aletlerin iyi ve uygun bir teknikle imal edilmiş olmaları, ticari işlemlerin gerektirdiği ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde kullanabilmesi, mükemmel bir işleyiş için kesin garanti gösterilmesi gerekir.

Ödeme kaydedici cihazlar, değişik işlemleri yerine getirebilmesi için başka aletlerle donatılmış olabilirler. Ancak, bu donatımların Kanunda ve Bakanlığımızca belli edilen fonksiyonlarının oluşumlarına karışmaması icap eder.

Ödeme kaydedici cihazların bünyesinde bulunması gereken belli başlı tertibatlar aşağıda belirtilmiştir.

1. Gösterge Tertibatı:

Cihazların, biri kullanıcı, diğeri de alıcının tutarları kolayca görebileceği ve okuyabileceği şekilde ayarlanmış olmak üzere iki adet işaret edici gösterge tertibatı bulunacaktır. Göstergede yer alan rakamların sayısı en büyük işlem tutarını gösterebilecek kapasitede ve altından az olmayacaktır. Alıcının tutarları kolayca okuyabilmesi için göstergedeki rakamların uygun karakter taşıması ve yüksekliğinin 7 milimetreden az olmaması gerekir.

2. Yazıcı-baskı tertibatı:

Bu tertibatlar, satış fişi ve günlük toplam hasılat fişine ilişkin işlemlerin aynı anda ana kaydın yapıldığı rulolara (şeritlere) otomatik olarak basılmasını sağlayan aletlerdir. Satış fişinde bulunması gereken bilgilerin, tek veya çift baskı istasyonu vasıtasıyla ayrı bir şeride kaydedilmesi gerekir. Ödeme kaydedici cihazlar, satış fişinde yer alan satışla ilgili bilgileri ve cihaz sicil numarasını aynı anda otomatik olarak ikinci şeride basabilmelidir. Yazı karakterlerinin kolay okunabilir türde ve yüksekliğinin 2,5 milimetreden küçük olmaması gerekir. Cihazlarda, üzerine kayıt yapılan ruloların azaldığını gösterir bir ikaz lambası veya kağıt üzerinde renkli bir uyarıcı kısmı bulunması veya kağıdın bitmesi durumunda cihazın çalışmasının durdurulması için özel bir tertibat olmalıdır.

3. Toplama Tertibatı :

Satış fişleri ile günlük kapanış fişlerinin müterakki toplamlarının, hesapların devamı sırasında numara sıfırlansa dahi birikmeli olarak toplanmasını mümkün kılan tertibattır.

Kanunun ikinci maddesinin ikinci bendinde, ödeme kaydedici cihazlarda satış fişi ve günlük toplamlar için en az iki ayrı sayısının bulunması öngörülmüştür.

Toplama tertibatının aşağıda belirtilen asgari fonksiyonları yerine getirmesi gerekir.

a) İş günü içerisinde verilmiş bulunan satış fişlerinin müterakki toplam sayısı,

b) İş günü içerisinde verilmiş bulunan satış fişlerindeki tahsilat ve vergi tutarlarının müterakki günlük toplamı,

c) Basılan günlük toplam kapanış fişlerinin müterakki sayısı,

d) Her günlük kapanış fişine basılmış bulunan tutarların müterakki toplamı.

Ödeme kaydedici cihazlarda satış fişleri ve günlük toplam kapanış fişlerinin birikmesi hesaplarının devamı sırasında numara sıfırlansa dahi kaydedilen karşılıkların birikmeli olarak ilerlemesi mümkün olmalıdır. Karşılıklar toplama tertibatına kaydedildikten sonra günlük kısmı veya tam toplamların günlük kapama fişinin yazılmasında otomatik olarak sıfırlanması lazımdır.

4. Hafıza Tertibatı :

Ödeme kaydedici cihazların, bunlara dair ilerleyen işlem sayıları ile birlikte günlük hasılat fişlerindeki toplamları kaydetmeye ve bunları saklamaya tahsis edilmiş bir veya daha fazla özel hafıza ile teçhiz edilmiş olmaları gerekir.

Ödeme kaydedici cihazlardaki hafızaların;

a) Cihazın şasisine, hareket etmeyecek ve şasi tahrip edilmedikçe çıkartılmayacak tarzda tesbit edilmesi,

b) Sakladıkları bilgilerin değiştirilmesi veya silinmesi amacıyla yapılacak fiziki, manyetik veya elektronik müdahalelere karşı muhafazalı şekilde yapılmış olması,

c) Harici bir enerjiye ihtiyaç göstermemesi,

d) Sadece pozitif işlem kabul etmesi,

c) Toplam tahsilat ve vergi tutarlarını kaydetmesi,

f) Mali hafıza ile bağlantısının açılması halinde çalışmaması,

g) Bilgileri sonsuza kadar muhafaza etmesi,

gerekir.

Buna göre, ödeme kaydedici cihaz bünyesine tahrip edilmedikçe çıkartılmayacak şekilde tesbit edilmiş bulunan hafıza, hiç bir şekilde harici enerjiye gerek duymadan bilgileri sonsuza dek muhafaza edebilen, dışarıdan yapılacak müdahalelere karşı korunmalı, eksi satış bilgilerini kabul etmeyip, hiçbir şekilde toplamın azaltılmasına izin vermeyen daima pozitif işlem kabul eden toplam tahsilat ve vergi tutarını kaydeden bir tarzda olmalıdır.

Ayrıca hafızaların aşağıda yazılı özellikleri taşıması ve fonksiyonları yerine getirmesi gerekmektedir.

a) Mali sembol,

b) Cihazların sicil numarası,

c) Günlük kapama fişlerinde yazılı tutarların müterakki toplamı yada her bir günlük kapama fişine basılan ve karşılık teşkil eden yekünlerin tek tek toplamları,

d) Basılan günlük kapama fişlerinin sayısı.

5. Muhafaza Tertibatı:

Ödeme kaydedici cihazların bünyesinde bulundurduğu aletleri koruyan, uygun herhangi bir mamul muhafaza ile kaplanması gerekir.

Gövdenin, kayıtların yapılmasında kullanılan kağıt ruloların bulunduğu bölüm dışında kalan kısmına özel bir vida üzerine bir tek resmi mühür tatbik edilmek suretiyle, cihazın tüm tahsilat fonksiyonları ile ilgili tertibatlarına giriş ve müdahalenin önlenmiş olması şarttır. Vidanın başını örten alaşımın herhangi bir müdahale ya da zorlamayı hemen belirtebilecek yumuşak bir maddeden yapılmış olması gerekir. Resmi mühür, muhafazaya girişi mümkün kılan tek bir vidanın başını koruyan alaşım üzerine vurulmak suretiyle uygulanır. Resmi mühürün, muhafaza kısmının çıkarılmadan görülebilmesi ve buna bağlı olarak dıştan kontrol edilebilmesi gerekir.

Cihazın dış yüzünde kolayca görülebilecek şekilde, üzerinde üreticinin firma adı, modelin ticari ismi (Marka ve Modeli), cihazın sicil numarası, onay belgesi ile ilgili hususların ve yetkili teknik bakım merkezinin yer aldığı bir plaket bulunacaktır. Sicil numarasının ayrıca makine içerisine tesbit edilmesi ve mali hafızaya da kaydedilmesi zorunludur.

6. Departman Sayısı:

Ödeme kaydedici cihazlar, vergisiz ve değişik vergi nispetli malların satışlarında karışıklığa meydan vermemek için en az 4 departmanlı olmalıdır.

VII _ GEREKLİ ŞARTLAR TAŞIMAYAN CİHAZLARIN KULLANILMASI VE SATIŞ FİŞİNİN ELLE DOLDURULMASI:

Kanunun 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına, belirleyeceği esaslar dahilinde gerekli şartları taşımayan ödeme kaydedici cihazların kullanılarak veya elle doldurularak satış fişi düzenlenmesine izin verme yetkisi tanınmaktadır.

Bu yetkiye dayanılarak gerekli şartları taşımayan cihaz kullanılarak veya elle doldurularak satış fişi düzenlenmesinin aşağıda tespit edilen esaslara göre yürütülmesi uygun görülmüştür.

A _ Gerekli şartları taşımayan ödeme kaydedici cihazların kullanılabilme esasları:

Bu Kanunun 6 ncı maddesine göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyeti başlayacak olan mükellefler kanunun yürürlüğe girdiği 15/12/1984 tarihinden önce işletmelerinin aktifinde bulunan gerekli şartları taşımayan cihazları için aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden bir dilekçe ile Bakanlığımıza başvuracak ve bu cihazların kullanılması için izin isteyebileceklerdir.

a) Mükellefle ilgili bilgiler:

_ Adı ve soyadı veya ünvanı,

_ İş ve ikamet adresleri,

_ Bağlı olduğu vergi dairesi,

_ Hesap numarası,

_ Bir önceki dönem satışları veya gayrisafi iş hasılatı toplamı,

_ İştigal konusu,

_ Kısmen perakende ticaretle iştigal ediyorsa, toplam iş hacmine oranı.

b) Cihaza ilişkin bilgiler:

_ Üretici firmanın veya ticari veya kanuni temsilcisinin veya ithalatçının kimliklerini açıklayıcı bilgiler,

_ Ödeme kaydedici cihazın tipi, markası ve teknik özellikleri,

_ Ödeme kaydedici cihazın, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki Kanunla ve Bakanlığımızca belirlenen şartları taşıyan elektronik yazar kasalar, yazıcı tertibatı bulunan elektronik teraziler veya elektronik terminallerin hangi özelliklerini taşıdığı, beyan edilecektir.

Dilekçe ile birlikte aşağıda belirtilen belgelerin ikişer nüsha olarak sunulması gerekmektedir.

_ Ulusal veya uluslararası bir norma atıf yapılarak elektronik unsurların listesi, bunun olmaması halinde elektronik unsurların başlıca özellikleri,

_ Fonksiyonel ve imalatla ilgili özelliklerin açıklandığı şema ve planlar,

_ İşletme programını ve belli başlı kriterleri içeren bir ana şema,

_ Kullanım normları,

_ Bakım normları,

_ Bakım ve onarım servisi varsa servis sahibinin adı ve soyadı veya ünvanı ile açık adresi.

B _ Gerekli şartları taşımayan ödeme kaydedici cihazlarda kullanılacak rulolar :

Gerekli şartları taşımayan ödeme kaydedici cihaz kullanmalarına izin verilenler, Bakanlığımızca belirlenen matbaalarda ve Bakanlığımızca tespit edilecek usul ve esaslar dahilinde basılan yazar kasalar rulolarını kullanacaklardır.

C _ Elle doldurularak satış fişi düzenlenebilme esasları :

Ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olmayan mükellefler ile ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetine tabi oldukları halde Bakanlığımızca bu mecburiyetin dışında bırakılanlar öteden beri olduğu gibi Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre perakende satış fişi kullanmaya devam edeceklerdir.

Ödeme kaydedici cihaz kullanan mükelleflerin cihazlarının bakım ve onarımları sırasında, bakım veya onarımı yapan kuruluş bakımı veya onarımı yapılan cihazların yerine mükelleflere geçici olarak aynı türden cihazlar verebilir. Bunun mümkün olmadığı veya verilen cihazların da arızalandığı hallerde mükellefler, iş yerlerinde bulunduracakları satış fişlerini bu süreye münhasır olarak elle doldurmak suretiyle kullanabilirler. Şu kadar ki ellerinde ödeme kaydedici cihaz bulunanlar bunlarda meydana gelecek arızaları arızanın vuku bulduğu andan itibaren derhal yetkili bakım ve onarım servislerine bildirecek ve tebliğde belirlenen süre içerisinde çalışır hale getirilmesini talep edecektir.

VIII _ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN ONAYLANMASI:

Kanunun 5 inci maddesine göre, ödeme kaydedici cihaz modellerinin bu Kanunda ve Bakanlığımızca belirlenen şartlara uygun olup olmadığının onaylanması esası getirilmiştir.

Onay işlemi, kuruluş şekli 5 inci maddenin ikinci bendinde belirtilen özel bir komisyonun görüşü alınarak Bakanlığımızca yapılacaktır.

Komisyon, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında, Gelirler Genel Müdürü ile, Gelirler Genel Müdürlüğünün iki, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bir, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenecek Üniversitelerin bir, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun bir, Türkiye Ticaret ve Sanayi Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin bir, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun bir temsilcisinden oluşacaktır.

A _ Müracaat Şekli:

Ödeme kaydedici cihazların üretimini ya da ithalatını yapan kuruluşlar, bir dilekçe ile Bakanlığımıza başvurarak cihazlarının onaylanmasını talep edeceklerdir.

Ödeme kaydedici cihaz modelini onaylatmak isteyen üretici ve ithalatçı kuruluşların, Türkiye çapında, her türlü olağan ve olağanüstü bakım ve onarım işlerini üstlenebilecek yetkili teknik bakım merkezlerinin bulunması şarttır.

Dilekçede aşağıda belirtilen hususlara yer verilmesi gerekir.

1. Üretici ya da ithalatçı firmanın veya bunların kanuni yada ticari temsilcilerinin kimliklerini açıklayıcı bilgiler,

2. Cihazın üretildiği ülke,

3. Cihazı üreten fabrikanın adı ve adresi,

4. Cihazın modeli,

5. Cihazın ticari ismi (markası),

6. Cihazın tipi,

7. Cihazın teknik özellikleri,

8. Cihazın yapımı ve iyi bir şekilde işlemesini garanti edecek emniyet cihazlarına ait açıklayıcı rapor,

9. Elektronik unsurların listesi ve bunların başlıca özellikleri, (Ulusal veya Uluslararası normlara atıf yapılacak)

l0. Fonksiyonel ve imalatla ilgili özelliklerinin açıklandığı şema ve planlar,

11. Cihazın işleme programı ve işleniş sırasında dikkate alınacak konuları içeren bir ana şema,

12. Cihazın bütününün ve muhtelif kısımlarının fotoğrafları,

13. Cihaz için teklif edilen, yüksekliği bir, genişliği iki veya üç yazı karakterine tekabül eden ve "M" ve "F" harflerinin stilize edilmiş bileşiminden meydana gelen mali sembolün resimleri ve özellikleri,

14. Kullanım ve bakım normları, (Ulusal veya Uluslararası)

15. Satış usulü organizasyonunun özellikleri,

16. Bakım ve onarım organizasyonunun özellikleri,

17. Yurt içinde yetkili bakım ve onarım yapabilecek merkez ve servislerin listesi bunların yerlerini gösterir harita,

18. Bakım ve onarım merkezlerinde çalışacak elemanlara verilmesi düşünülen kimlik belgesi ve kullanılacak damganın örneği,

19. Cihazı üreten firmanın adını belirten damgası (kaşesi),

Ödeme kaydedici cihaz modelinin onaylanabilmesi için, yukarıda belirtilen dilekçe ile birlikte, iki adet cihazın teslimi gerekir. Dilekçede ayrıca cihazların yürürlükte olan kanuni ve idari hükümlere uygun olduğu belirtilmelidir. Seri olarak yapılacak üretimlerin onaylanan modele uygun olarak imal edileceği garanti edilmelidir.

B _ Modelin Onaylanması :

Ödeme kaydedici cihaz, komisyonunu da görüşü alınarak Bakanlığımızca onaylanacaktır. Komisyon onayı isteyen tarafın sunmuş olduğu belgeleri inceler. Talep eden tarafın teknik, üretim ve organizasyon açılarından kapasitelerini tesbit eder. Cihazın uygun bir biçimde işleyişini değerlendirmek açısından gerekli bütün incelemeleri, bütün denemeleri yerine getirir. Uygunluk kontrolleri ile ilgili usulleri ve kontrollerin gerçekleşeceği yerleri belirler. Komisyon, ödeme kaydedici cihazının onaylanmasını isteyen kişiden, onayla ilgili inceleme ve denemeleri yapabilmek için gerekli personel, araç ve materyal talebinde bulunabilir.

Cihazın onaylanması halinde, bir "Onay Belgesi" düzenlenerek, durum cihaz sahibine tebliğ edilir. Bu onay belgesinde, cihaza ait açıklama, günlük kontrollerinin sonuçları, bakım ve onarım merkezlerinin yerleri, imalat ve satış safhasında uyulması gereken hususlar, Mali sembolü gösteren "M" ve "F" harflerinin stilize edilmiş bileşiminin özellikleri ve onayın geçerli olduğu süre belirtilir.

Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, ödeme kaydedici cihazlarla ilgili onaylar üç yıl için geçerli olacaktır. Bu süre, Bakanlığımızca eşit sürelerle uzatılabilecektir. Uzatma reddedildiği takdirde, onaylanan modele uygun faaliyette bulunan cihazlar için onay hükümleri geçerli sayılacaktır. Onaylanan her model için denemeye tabi tutulan örneklerden biri ya da önemli kısımları veya detaylı resimleri Bakanlığımızca saklanacaktır. Ödeme kaydedici cihazların kullanımı sırasında başlangıçta verilen garantiye uygun düşmeyen kusurlar ortaya çıktığı, onaylanan modele uygun olmayan cihazların üretildiği veya ithal edildiği ve satış sonrası bakım ve onarım konusunda öngörülen şartlara uyulmadığı takdirde, modelin onayı iptal edilecektir. Onayın iptali tedbirin alındığı tarihten itibaren hüküm ifade edecektir. Başka bir deyişle, onayın iptalinden önceki cihazların kullanımı geçerli olacaktır.

IX _ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN ÜRETİMİ, İTHALATI, SATIŞI, RUHSATNAMESİ VE KULLANMA KILAVUZU:

A _ Cihazların üretimi ve satış öncesi işlemler :

Bu kanun gereğince kullanılacak olan ödeme kaydedici cihazlar, kanunun 5 inci maddesinin ikinci bendinde belirtilen komisyonun görüşü alınarak Bakanlığımızca onaylanan modele uygun olarak üretilecek herhangi bir şekilde, onaydaki modele, uygun düşmeyen cihazların imalatı veya ithali yapılmayacaktır. Cihaz sicil numarası tahrif ve taklit edilemeyecek şekilde cihazın üzerine tesbit edilecek, ayrıca hafızaya da kaydedilecektir. Cihaz aynı seri numarasını taşıyan ruhsat kitapçığı ile birlikte hazır edilecektir. Ödeme kaydedici cihazın kayıtların yapılmasında kullanılan kağıt ruloların dışında kalan kısımları cihazın açılmasını ve herhangi bir nedenle dışarıdan yapılacak müdahaleyi önleyecek tek bir vida ile kapatılacak ve vidanın üzeri satıştan önce bir alaşımla mühürlenecektir.

B _ Satış sırasındaki işlemler:

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre, Bakanlığımızca onaylanan ödeme kaydedici cihazlar, üretici veya ithalatçı kuruluşlar tarafından verilen ve cihaz sicil numarası taşıyan ruhsatname ile birlikte satılacaktır. Her ruhsat ait olduğu cihazın sicil numarasını taşıyacaktır.

Sözkonusu ruhsatnamede aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

1. Üretici ya da ithalatçı kuruluşun ticari ismi,

2. Cihazın modeli, markası ve tipi,

3. Cihazın sicil numarası,

4. Mali sembol,

5. Onay belgesinin tarihi ve sayısı

6. Mühürün kimin tarafından tatbik edildiği,

7. Cihazın imal veya ithal tarihi,

8. Cihazın kimin tarafından satıldığı,

9. Cihazın satışına ilişkin faturasının tarihi ve sayısı,

10. Satıcı firmanın kaşesi ve yetkilinin imzası,

11. Cihazı satın alan kişi ve kuruluşların adı ve soyadı veya ticaret ünvanı,

12. Cihazı alan ruhsat sahibinin ikametgah adresi,

13. Cihazın kullanılacağı iş yeri adresi,

14. Cihazın garanti süresi ve garanti şekli,

15. Cihazın bakım ve onarımı ile ilgili bilgilerin gerektiği gibi yazılmasına imkan verecek sütunları içeren yeteri kadar sayfa,

16. Ruhsatnamenin müteselsil sayfa numaraları.

Üretici, ithalatçı veya satıcı firmalar, Bakanlığımızca onaylanmış cihazları bağlı bulundukları Vergi Dairesine kayıt ve tescil ve satılan cihazların sicil numaralarını ve kimlere satıldıklarını her ay Bakanlığımıza ve bağlı bulundukları Vergi Dairelerine bildirmek zorundadırlar. Ödeme kaydedici cihazları kullanmak mecburiyetinde olmaları sebebiyle cihaz satın alanlar da, almış bulundukları cihazla ilgili sicil numarası ve gerekli bilgileri bir ay içinde bağlı oldukları Vergi Dairesine bildireceklerdir.

Ödeme kaydedici cihazların üreticileri, ithalatçıları veya satıcıları, sözkonusu cihazlarla ilgili olarak onay belgesi alınmadan, kayıt ve tescil işlemleri tamamlanmadan veya ruhsatsız olarak herhangi bir cihaz satamaz kiralayamaz, devredilmez veya diğer yollarla kullandıramazlar.

Üretici, ithalatçı veya satıcı firmalar, sattıkları cihazlarla birlikte ayrıca cihazın kullanılmasına, teknik özelliklerine, bakım ve onarım teşkilatına yer veren bir "Cihaz Kullanma Kılavuzu" vereceklerdir.

Bu kılavuzda, cihazın markası, çalıştırılması ve kullanılmasına ilişkin bilgiler, korunmasında dikkat edilecek hususlar, fonksiyonel ve imalatla planlar, fotoğraf, normal ve olağanüstü bakım ve onarımlarında başvurulacak yetkili bakım, onarım, merkez ve servislerini gösterir liste, garanti süresi ve şekli, kılavuzun sayfa adedi ve onay belgesinin tarihi ve sayısı yer alacaktır.

X _ CİHAZLARIN BAKIMI VE ONARIMI :

A _ Bakım ve Onarımları Yapacak Yetkili Teknik Elemanlar:

Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, onaylanan ödeme kaydedici cihazların bakım ve onarımları, ancak bunları üreten veya ithal eden kişi ve kuruluşların yetkili servis elemanları tarafından yapılabilir.

Buna göre üretici ve ithalatçı kuruluşların yurt sathına yayılmış bir servis teşkilatı olacak ve cihazın teknik özelliklerine göre olağan ve olağanüstü bakımlar ve onarımlar yapılabilecektir.

Bu servis istasyonlarında bakım ve onarım için gerekli alet ve makinalar yanında bir telefonun, servis aracının ve yeterli bilgi düzeyinde en az iki teknik elemanın bulunması gerekir.

Cihazların servis bakım ve onarımı sadece bu yetkili uzman kişilerce yapılacak, mühürü açma ve kapama yetkisi de sadece bu kişilerde olacaktır.

Üretici veya ithalatçı kişi veya kuruluşlar tarafından kurulan servislerde bakım ve onarım işlerini yapacak teknik görevlilerin Bakanlığımızca sicilleri tutulacaktır. Bunun için ilgili firmalar, ödeme kaydedici cihazların bakım ve onarımı ile yetkili kıldıkları teknik personele ait aşağıda yazılı bilgi ve belgeleri Bakanlığımıza vermeleri gerekmektedir.

1. Nüfus cüzdanı örneği,

2. Mezun olduğu okul,

3. Varsa ek kariyeri veya sertifikası,

4. Daha önce çalıştığı iş ve yerler,

5. Özgeçmişi ve medeni durumu,

6. 4 adet 4x6 fotoğraf,

7. İkametgah adresi.

Söz konusu teknik elemanların Bakanlığımızca incelenecek ve uygun görülenlere, tanıtıcı bir yetki belgesi ve özel mühür verilecektir.

B _ Bakım ve Onarım İşleri :

Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, üretici veya ithalatçı kişi ve kuruluşların kuracakları bakım ve onarım servislerinin, onaylanan cihazları kendilerine başvuru tarih ve saatinden itibaren en çok 72 saat içinde çalışır hale getirmeleri şarttır.

Yapılan tamir işlemi, başlama ve bitiş tarih ve saatleriyle aşağıda belirtilen diğer hususları da kapsayacak şekilde, cihazın ruhsatnamesine kaydedilecektir.

1. Cihaz sahibinin tamir için başvurduğu tarih ve saat,

2. Cihaz mühürünün çıkarılmasından önce ve sonra müşahade edilen kaidesizliklerin özet olarak açıklanması,

3. Cihazın bakıma alındığı tarih ve saat,

4. Cihazın bakım ve onarım işlemleri

5. Cihazın yerine başka bir cihaz bırakılıp veya bırakılmadan geri alınması,

6. Verilen en son satış fişinin numarası ve müdahaleden evvelki devreye ait sıfırlama sayısı,

7. Teknik eleman tarafından, deneme işleri için basılan ve işaret edilen satış fişlerinin başlangıç ve bitiş sayıları,

8. Teknik bakım ve onarım yapıldıktan sonraki devrede sonuç olarak ortaya çıkan son sıfırlama sayısı,

9. Cihazın kurallara uygun olarak işlediğinin bakım ve onarım hizmetleri ile yetkili kılınmış teknik eleman tarafından beyan edilmesi,

10. Mühürün çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesi, çıkarılmışsa yeniden mühürlenmesi,

11. Bakım ve onarımın sona erdiği tarih ve saat,

12. Yetkili teknik personelin bu hususları imzalaması,

13. Tamir işi, cihazın yerleştirilmiş olduğu yerin dışında gerçekleştirilmesi halinde, cihazın teslim edildiği tarih ve saat,

l4. Deneme ve alıştırma işlemleri sonucu ortaya çıkan sıfırlama sayısı.

C _ Yetkili Elemanların Sorumlulukları :

Cihazların bakım ve onarımı ile yetkili kılınan teknik elemanların, verilen yetkiyi kötüye kullandıkları takdirde yetki belgeleri iptal edilecektir.

Bu elemanların, ödeme kaydedici cihazlara müdahale anlamını taşıyacak bir başka deyişle cihazların Kanunda ve Bakanlığımızca öngörülen şekil ve şartlarda çalışmasını engelleyici, sakladıkları bilgilerin değiştirilmesi veya silinmesi neticesini verecek mahiyetteki davranışları tesbit edildiği takdirde; bir yandan yetki belgeleri iptal edilirken öte yandan haklarında 213 sayılı V.U.K.'nun 338 ve 347 nci maddeleri hükümleri uygulanacaktır.

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun 338 inci maddesinde, ayrı ayrı menfaat gözetmek şartıyla birden fazla kişi kaçakçılık yaptıkları veya kaçakçılığa teşebbüs sayılan fiilleri irtikap ettikleri veya doğrudan doğruya beraber işlemiş oldukları takdirde her biri hakkında, iştirak ettikleri suçlar için bu Kanunda yazılı cezaların uygulanacağı öngörülmüştür.

Aynı şekilde 347 nci maddede de, kaçakçılık olduğunu bildiği bir fiilin işlenip tamamlanmasını fiili ile kolaylaştıranlara, bundan ayrı bir menfaat gözetmediği takdirde, bu fiiller için kanunda belli edilen cezaların dörtte birinin kesileceği veya hükmedileceği belirtilmiştir.

Aynı yardımı V.U.K.'nun 344 üncü maddesinin 1-6 ncı bentlerinde yazılı fiillerin işlenip tamamlanması için yapanlara, bu fiiller için tayin olunan cezasının yarısı hükmolunacaktır.(*)

XI _ CİHAZLARIN KONTROLÜ:

Ödeme kaydedici cihazların, Maliye ve Gümrük Bakanlığının Vergi incelemesi yetkisini haiz denetim elemanları ile yoklama yapmakla görevlendirilen personeli tarafından her zaman kontrolü yapılabilecektir. Yapılacak kontrollarda, cihazların kanunda yer alan ve ayrıca Bakanlığımızca belirlenen şekil ve şartlarda çalışıp çalışmadığı, satış fişlerinin ve ruloların istenilen bilgileri taşıyıp taşımadığı, arızaların zamanında yetkili servislere bildirilip bildirilmediği, toplamların kayıtlara intikal ettirilip ettirilmediği ve gerekli görülen diğer konulara bakılacaktır. Bakım ve onarım işleriyle görevli teknik personel, Bakanlığımızın yetkili elemanları tarafından yapılacak kontrollerde istenilen her türlü yardım ve kolaylığı göstermek mecburiyetindedirler.

XII _ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ BEDELLERİNİN KAZANÇLARDAN İNDİRİMİ:

Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre, ödeme kaydedici cihazların her biri için 400.000.- lirayı aşmayan maliyet bedellerinin % 60'ı iktisap edildikleri yıldan itibaren mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisine tabi ilgili kazançlarından indirilecektir.

Bu hüküm ile, ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflere işletmelerinde kullanmak üzere satın alacakları cihazların her biri için 400.000.- lirayı aşmayan maliyet bedellerinin % 60'ı iktisap edildikleri yıldan itibaren gelir veya kurumlar vergisine tabi ilgili kazançlarından indirilmelerine imkan vermek suretiyle, mükelleflere, amortisman hükümleri dışında ek bir imkan sağlanmıştır.

Öte yandan birim maliyet bedeli 400.000.- liraya kadar olan cihazların aktife kayıtlı değerinin % 60'ı gider yazılmak suretiyle mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisine tabi kazançlarından indirilecek, birim maliyet bedeli 400.000.- lirayı aşan cihazlarda ise aktife kayıtlı değerin % 60 olan (400.000x% 60)= 240.000 lira iktisap ettikleri yıldan itibaren aynı şekilde gider yazılacaktır.

Sonuç olarak, maliyet bedeli 400.000 lirayı aşan cihaz bedellerinin azami 240.000 lirası bu Kanuna dayanılarak gider yazılabilecek, ayrıca aktife kayıtlı değeri, Vergi Usul Kanununun hükümlerine göre amortismana tabi tutularak yok edilecektir.

ÖRNEK: 1985 yılında satın aldığı cihazı 300.000 liraya maleden ve bu değer üzerinden aktifine kaydeden mükellef, 1985 yılında bu bedelin (300.000 x% 60=) 180.000 lirasını gider kaydetmek suretiyle Gelir veya Kurumlar Vergisine tabi kazancından indirecektir. Ayrıca, bu iktisadi kıymetin cihazın aktife kayıtlı değeri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 ve müteakip maddeleri hükmü uyarınca amortismana tabi tutulacaktır.

ÖRNEK: 1985 yılında satın aldığı cihazı 600.000 liraya maleden ve bu değer üzerinden aktifine kaydeden mükellef, 1985 yılında bedelin (400.000X% 60=) 240.000 lirasını gider kaydetmek suretiyle gelir veya kurumlar vergisine tabi kazancından indirecektir. Ayrıca, bu iktisadi kıymetin aktife kayıtlı değeri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 ve müteakip maddeleri hükmü uyarınca amortismana tabi tutulacaktır.((*)*)

XIII _ CEZALAR:

Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; "Ödeme kaydedici cihazları kullanmak suretiyle verilmesi gereken fişleri vermeyen veya bedel gerçek bedelin altında bir miktar olarak basanlara her tespit için Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasında yazılı özel usulsüzlük cezaları beş kat olarak uygulanır" hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, Katma Değer Vergisine tabi mükelleflerden, ödeme kaydedici cihaz kullanmak suretiyle verilmesi gereken fişleri vermeyen veya bedeli gerçek bedelin altında bir miktar olarak basanlara ve durumlarının tespiti halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 2365 sayılı Kanunla değişik 1 numaralı fıkrası hükmü uyarınca her bir belge için adlarına, (500x5=) 2.500.- liradan aşağı olmamak üzere, bu fişlere yazılması gereken meblağın ya da noksan yazılan meblağın yüzde (3x5)= 15'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Maddede geçen perakende satış fişlerinin verilmemesi fiili; bu belgelerin düzenlenmemiş olması halinde sözkonusudur.

Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında; bir takvim yılı içinde her belge nevine ilişkin olarak tespit edilen usulsüzlükler için en fazla 500.000 lira ceza uygulanacağı öngörüldüğünden, bu Kanuna göre kesilen en fazla özel usulsüzlük cezası da (500.000x5=) 2.500.00 lira olarak tatbik edilecektir.

Kanunun 8 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmüne göre de;

1. Mecbur tutuldukları halde ödeme kaydedici cihazları almayanlar,

2. Cihazları bozanlar,

3. Bozuk cihazları kullanan veya başkalarının kullanmasına müsaade edenler,

4. Bir hesap dönemi içinde ayrı tarihlerde en az iki defa cihazları kullanmamak suretiyle satış fişi vermedikleri tespit edilenler,

5. Cihazları bozulduğu halde bunu yetkili bakım ve onarım servislerine bildirmeyenler,

hakkında Vergi Usul Kanunu'nun 360 ıncı maddesi hükmüne göre ceza uygulanacaktır.

Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre, ödeme kaydedici cihazları kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflerin bir önceki dönem satışları veya gayrisafi iş hasılatına göre bu cihazları kullanmaya başlama tarihleri açıklanmıştır.

Bu hükümlere göre, mecbur tutuldukları halde ödeme kaydedici cihazları kullanmaya başlama tarihine kadar almayanlar, cihazları bozanlar, bozuk cihazları kullanan veya bozuk olduğunu bildiği cihazları başkalarının kullanmasına müsaade edenler, bir hesap dönemi içinde ayrı tarihlerden en az iki defa cihazları kullanmamak suretiyle satış fişi vermedikleri tespit edilenler, Vergi Usul Kanununun 360 ıncı maddesi hükmüne göre kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılırlar ve haklarında bu hüküm uyarınca bir aydan bir yıla kadar hapis cezası ve bu kadar müddet ticaret, sanat ve meslek icrasından mahrumiyete hükmolunurlar. Ayrıca masraf hükümlüden sonradan tahsil edilmek üzere keyfiyetin gazete çıkan yerlerde gazete ile çıkmayan yerlerde mutad vasıtalarla ilan edilmesine de hükmolunur.(*)

Tebliğ olunur.

 

İçerik 2:
 
15/12/1984 gün ve 18606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3100 sayılı "Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki Kanun"un uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

I _ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMAK MECBURİYETİNDE OLANLAR:

A _ Perakende Satış Yapan I. ve II. Sınıf Tüccarlar:

Kanunun birinci maddesiyle, satışı yapılan malları aynen ve işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyeti getirilmiştir.

Maddedeki mecburiyet, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışında kalan kimselere satanları yani perakende satış yapan I ve II nci sınıf tüccarları kapsamaktadır. Bir malın aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışında kalan ve nihai müstehlik olarak nitelendirilen tüketiciye satılması ise perakende satış kabul edilmektedir.

Bir satışın perakende satış sayılabilmesi için: Malın aynen veya işlendikten sonra tekrar satışa arzedilmemesi, tüketilmesi veya sarf malzemesi olarak kullanılması ve satın alan kişilerin normal ihtiyacından fazla olmaması gerekir.

Kısmen perakende, kısmen toptan satış yapan birinci ve ikinci sınıf tüccarların da perakende satışları ile ilgili olarak ödeme kaydedici cihaz kullanmaları zorunluluğu bulunmaktadır.

Diğer taraftan birinci sınıf, ikinci sınıf tüccarlar; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 ve 178 inci maddelerinde belirlenmiştir. 177 nci maddenin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunun 20/12/1983 gün ve 83/7510 sayılı kararı ile defter tutma bakımından birinci sınıf kabul edilen tüccarlar aşağıda gösterilmiştir.

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 18.000.000 lirayı veya satışlarının tutarı 19.800.000 lirayı aşanlar,

2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafi iş hasılatı 3.600.000 lirayı aşanlar,

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 18.000.000 lirayı aşanlar,

4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukarıdaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.),

5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Maliye ve Gümrük Bakanlığınca müsaade edilir.),

6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 178 inci maddesinde ise işletme hesabı esasına göre defter tutmak zorunda olan ye yukarıda belirtilen 177 nci maddede yazılı olanların dışında kalanların ikinci sınıf tüccar sayılacakları öngörülmüştür.

Bundan başka, işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Maliye ve Gümrük Bakanlığınca müsaade edilenler de, ikinci sınıf tüccar sayılırlar.

Yeniden işe başlayan tüccarlar yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar ikinci sınıf tüccar kabul edilebilirler.

B _ Hizmet İşletmeleri :

Kanunda, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarların da, ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde oldukları belirtilmiştir.

Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlar dışında kalan kimselere hizmet veren işletmelerin, bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafi iş hasılatı ve işletmelerin hukuki statüleri göz önünde bulundurulmak suretiyle hangi sınıfa girecekleri Vergi Usul Kanununun 177 ve 178 inci maddelerine göre belirlenir.

II _ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMA MÜKELLEFİYETİNİN BAŞLAMASI:

Kanunun 1 inci maddesi hükmü ile birinci ve ikinci sınıf tüccarlara fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin belgelendirilmesi için getirilen ödeme kaydedici cihaz kullanmaları mecburiyetinin başlama tarihleri, Kanunun 6 ncı maddesi hükmü ile ödeme kaydedici cihazları kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflerin alım güçleri, ekonomik şartlar ve bu cihazları üretecek veya ithal edecek firmaların piyasaya tam olarak cevap verebilme imkanları da dikkate alınarak, mükelleflerin bir önceki dönem satışları ve gayrisafi hasılatına göre belirlenmiştir.

Bu hükme göre, ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti bir önceki dönem satışları veya gayrisafi iş hasılatı :

_ 120.000.000, -TL.'yı aşan mükellefler için 1/7/1985 tarihinden itibaren,

_ 60.000.000, -TL.'yı aşan mükellefler için 1/1/1986 tarihinden itibaren,

_ 30.000.000, -TL.'yı aşan mükellefler için 1/1/1987 tarihinden itibaren,

_ 150.000.000, -TL.'yı aşan mükellefler için 1/1/1988 tarihinden itibaren,

_ 15.000.000, -TL.'yı aşan mükellefler için 1/1/1989 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, bu maddedeki tutarları iki katına kadar artırmaya yetkilidir.(*)

III _ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR KULLANILARAK VERİLEN SATIŞ FİŞLERİ VE RULOLAR:

Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmüne göre, ödeme kaydedici cihazlar kullanılarak verilen satış fişleri ve rulolar; satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarların fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışların ve yaptıkları işlerin belgelendirilmesinde kullanılacak ve fatura yerine geçecektir.

Birinci ve ikinci sınıf tüccarların fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işler 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinden anlaşılmaktadır.

Bu hükme göre, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar;

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara,

2. Serbest meslek erbabına,

3. Kazançları götürü usulde tespit olunan tüccarlara,

4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere,

5. Vergiden muaf esnafa,

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin onbin lirayı geçmesi veya bedeli onbin liradan az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satan veya işi yapan birinci ve ikinci sınıf tüccarların fatura vermesi mecburidir.

Buna göre birinci ve ikinci sınıf tüccarların, yukarıdakiler dışında kalanlara sattıkları emtia veya onlara yaptıkları iş bedellerinden onbin liranın altında kalanlar, fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları işlemleridir. Bu mükellefler, satılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere yapılan teslim ve hizmetlerden bedelleri onbin liranın altında kalanlar için ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar. Bu satışlar ödeme kaydedici cihaz kullanılarak verilen satış fişleri ve rulolarla belgelendirilecek ve bu belgeler fatura yerine geçecektir.

A _ Satış fişleri:

Ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle verilen satış fişleri satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan ve aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarların fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışların belgelendirilmesinde fatura yerine geçecek ve satışı yapılan malı satın alan müşteriye malla birlikte teslim edilecektir.

Bu nedenle, ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan mükellefler, fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları için, ödeme kaydedici cihaz kullanılarak alınan satış fişini verecek bunun dışında herhangi bir perakende satış vesikası veya benzeri belge düzenlemeyeceklerdir.

Öte yandan, kanunun 3 üncü maddesinde de belirtildiği üzere, ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle verilen satış fişlerinde;

1. Satış fişini veren kişi veya kuruluşun, ad soyadı veya ünvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası,

2. Satılan malların cinsi, (gıda, giyim vb.. şekilde mal grupları itibariyle veya bunları ifade eden harfli kısaltmalarla gösterilebilir.) bedelleri, vergili olup olmadıkları ve bunlara ilişkin toplamları,

3. Müteselsil fiş numarası,

4. İşlem tarihi,

5. Cihazın onaylandığını gösterir mali sembol ve cihaz sicil numarası,

mutlaka yer alacaktır.

B _ Rulolar:

Ödeme kaydedeci cihazlar kullanılmak suretiyle verilen rulolar; cihaz içerisinde ayrı bir şerit tertibatına bağlı bulunan ve satış fişinde yazılı satışla ilgili bilgilerin ve cihaz sicil numarasının kaydedildiği, fiş ve günlük toplamları da içeren bir belge (rulo) dir. Bu belge ödeme kaydedici cihaz kullanan işletmenin fatura vermek zorunda olmadıkları satışları belgelendirilmiş olacak ve hasılat faturası yerine geçecektir.

IV _ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMAK MECBURİYETİNDE OLMAYANLAR:

Kanunun 1 inci maddesinin 3. fıkra hükmü ile ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyetinin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilen faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmayacağı öngörülmüştür.

Bakanlığımıza verilen bu yetkiye dayanılarak sadece aşağıda belirtilen faaliyetlerle uğraşan mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz kullanmamaları uygun görülmüştür.

1. Devlete ait tekel maddelerinin ticareti,

2. Akaryakıt ve Motoryağı satışı,

3. Gazete satışı ,

4. Oda ve yatak kiralanması şeklindeki otelcilik ve pansiyonculuk.

Bu nedenle, yukarıda sayılan mükellefler bu işleri sebebiyle ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olmayacaklardır. Ancak, bu işlemlerin kısmen yapılması halinde ödeme kaydedici cihazı kullanma mecburiyeti fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları mal satışları ve hizmet ifalarının tamamını kapsayacaktır.

V _ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN ÇEŞİTLERİ:

Katma Değer Vergisi mükelleflerince kullanılması zorunlu kılınan ödeme kaydedici cihazların nevileri ve teknik özelliklerine Kanunun ikinci maddesinde yer verilmiştir.

Kanunda yazılı teknik özellikleri taşımakla beraber ayrıca Bakanlığımızca belirlenen şartları haiz olması gereken üç çeşit ödeme kaydedici cihazın kullanılması mümkün bulunmaktadır. Buna göre, perakende satış yapan ya da hizmet işletmesi durumunda bulunan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, işletmelerinin özelliklerine göre aşağıdaki yazılı ödeme kaydedici cihazları kullanabileceklerdir.

1. Elektronik yazar kasalar,

2. Yazıcı tertibatı bulunan elektronik teraziler,

3. Elektronik terminaller.

Kanunda ve Bakanlığımızca belirlenen şartları taşıyan ödeme kaydedici cihaz modellerinin ayrıca 5 inci maddede yazılı esaslar çerçevesinde Bakanlığımızca onaylanması gerekmektedir.

1. Elektronik yazar kasalar:

Fonksiyonel tuşlar veya benzeri aletleri vasıtasıyla alınan numerik bilgileri işleyip, kayıt edebilen; aynı verileri ve onların toplamlarını, donatılmış oldukları basıcı aletlerle uygun bantlar (Şeritler-Rulolar) üzerine basabilen cihazlardır.

2. Yazıcı tertibatı bulunan elektronik teraziler :

Elektronik tertibatları yardımı ile bir cismin kütle değerini yer çekimi kuvvetinden faydalanarak tesbit eden, yazıcı tertibatı bulunan, basıcı kısımları vasıtasıyla ağırlıkla ilgili bütün verileri gösterebilen bunların toplam ve kısmi tutarlarını basabilen, satış fişi ve günlük toplam kapanış fişi verebilen ölçü cihazlarıdır.

3. Elektronik terminaller :

Elektronik hazırlama kapasiteli veya kapasitesiz olarak otomatik bir bilgi işlem merkezine doğrudan doğruya ya da telefon hatları vasıtasıyla bağlı olan; bu merkezle anında veya daha sonra görüşme yapabilen cihazlardır. Terminalin elektronik unsurlardan faydalanan, santral birimine bağlı en az aktif ve fonksiyonel özelliğe sahip karmaşık bir sistemde yer alması gerekmektedir. Ayrıca santral biriminin ve buna bağlı olan terminallerin sadece artırma için işlemde bulunması şarttır. Elektronik terminallerin, Kanunda ve Bakanlığımızca tesbit edilen ödeme kaydedici cihazların diğer özelliklerini de taşıması icap etmektedir. Bu nedenle elektronik terminallerin, satış fişi ve günlük toplamları vermesi, tartı ile ilgili diğer verileri, bunların kısmi ve toplam tutarlarını basabilmesi gereklidir.

VI _ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE FONKSİYONLARI:

Ödeme kaydedici cihazların kanunun ikinci maddesinde yer alan fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için, bünyesinde bulunan aletlerin iyi ve uygun bir teknikle imal edilmiş olmaları, ticari işlemlerin gerektirdiği ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde kullanabilmesi, mükemmel bir işleyiş için kesin garanti gösterilmesi gerekir.

Ödeme kaydedici cihazlar, değişik işlemleri yerine getirebilmesi için başka aletlerle donatılmış olabilirler. Ancak, bu donatımların Kanunda ve Bakanlığımızca belli edilen fonksiyonlarının oluşumlarına karışmaması icap eder.

Ödeme kaydedici cihazların bünyesinde bulunması gereken belli başlı tertibatlar aşağıda belirtilmiştir.

1. Gösterge Tertibatı:

Cihazların, biri kullanıcı, diğeri de alıcının tutarları kolayca görebileceği ve okuyabileceği şekilde ayarlanmış olmak üzere iki adet işaret edici gösterge tertibatı bulunacaktır. Göstergede yer alan rakamların sayısı en büyük işlem tutarını gösterebilecek kapasitede ve altından az olmayacaktır. Alıcının tutarları kolayca okuyabilmesi için göstergedeki rakamların uygun karakter taşıması ve yüksekliğinin 7 milimetreden az olmaması gerekir.

2. Yazıcı-baskı tertibatı:

Bu tertibatlar, satış fişi ve günlük toplam hasılat fişine ilişkin işlemlerin aynı anda ana kaydın yapıldığı rulolara (şeritlere) otomatik olarak basılmasını sağlayan aletlerdir. Satış fişinde bulunması gereken bilgilerin, tek veya çift baskı istasyonu vasıtasıyla ayrı bir şeride kaydedilmesi gerekir. Ödeme kaydedici cihazlar, satış fişinde yer alan satışla ilgili bilgileri ve cihaz sicil numarasını aynı anda otomatik olarak ikinci şeride basabilmelidir. Yazı karakterlerinin kolay okunabilir türde ve yüksekliğinin 2,5 milimetreden küçük olmaması gerekir. Cihazlarda, üzerine kayıt yapılan ruloların azaldığını gösterir bir ikaz lambası veya kağıt üzerinde renkli bir uyarıcı kısmı bulunması veya kağıdın bitmesi durumunda cihazın çalışmasının durdurulması için özel bir tertibat olmalıdır.

3. Toplama Tertibatı :

Satış fişleri ile günlük kapanış fişlerinin müterakki toplamlarının, hesapların devamı sırasında numara sıfırlansa dahi birikmeli olarak toplanmasını mümkün kılan tertibattır.

Kanunun ikinci maddesinin ikinci bendinde, ödeme kaydedici cihazlarda satış fişi ve günlük toplamlar için en az iki ayrı sayısının bulunması öngörülmüştür.

Toplama tertibatının aşağıda belirtilen asgari fonksiyonları yerine getirmesi gerekir.

a) İş günü içerisinde verilmiş bulunan satış fişlerinin müterakki toplam sayısı,

b) İş günü içerisinde verilmiş bulunan satış fişlerindeki tahsilat ve vergi tutarlarının müterakki günlük toplamı,

c) Basılan günlük toplam kapanış fişlerinin müterakki sayısı,

d) Her günlük kapanış fişine basılmış bulunan tutarların müterakki toplamı.

Ödeme kaydedici cihazlarda satış fişleri ve günlük toplam kapanış fişlerinin birikmesi hesaplarının devamı sırasında numara sıfırlansa dahi kaydedilen karşılıkların birikmeli olarak ilerlemesi mümkün olmalıdır. Karşılıklar toplama tertibatına kaydedildikten sonra günlük kısmı veya tam toplamların günlük kapama fişinin yazılmasında otomatik olarak sıfırlanması lazımdır.

4. Hafıza Tertibatı :

Ödeme kaydedici cihazların, bunlara dair ilerleyen işlem sayıları ile birlikte günlük hasılat fişlerindeki toplamları kaydetmeye ve bunları saklamaya tahsis edilmiş bir veya daha fazla özel hafıza ile teçhiz edilmiş olmaları gerekir.

Ödeme kaydedici cihazlardaki hafızaların;

a) Cihazın şasisine, hareket etmeyecek ve şasi tahrip edilmedikçe çıkartılmayacak tarzda tesbit edilmesi,

b) Sakladıkları bilgilerin değiştirilmesi veya silinmesi amacıyla yapılacak fiziki, manyetik veya elektronik müdahalelere karşı muhafazalı şekilde yapılmış olması,

c) Harici bir enerjiye ihtiyaç göstermemesi,

d) Sadece pozitif işlem kabul etmesi,

c) Toplam tahsilat ve vergi tutarlarını kaydetmesi,

f) Mali hafıza ile bağlantısının açılması halinde çalışmaması,

g) Bilgileri sonsuza kadar muhafaza etmesi,

gerekir.

Buna göre, ödeme kaydedici cihaz bünyesine tahrip edilmedikçe çıkartılmayacak şekilde tesbit edilmiş bulunan hafıza, hiç bir şekilde harici enerjiye gerek duymadan bilgileri sonsuza dek muhafaza edebilen, dışarıdan yapılacak müdahalelere karşı korunmalı, eksi satış bilgilerini kabul etmeyip, hiçbir şekilde toplamın azaltılmasına izin vermeyen daima pozitif işlem kabul eden toplam tahsilat ve vergi tutarını kaydeden bir tarzda olmalıdır.

Ayrıca hafızaların aşağıda yazılı özellikleri taşıması ve fonksiyonları yerine getirmesi gerekmektedir.

a) Mali sembol,

b) Cihazların sicil numarası,

c) Günlük kapama fişlerinde yazılı tutarların müterakki toplamı yada her bir günlük kapama fişine basılan ve karşılık teşkil eden yekünlerin tek tek toplamları,

d) Basılan günlük kapama fişlerinin sayısı.

5. Muhafaza Tertibatı:

Ödeme kaydedici cihazların bünyesinde bulundurduğu aletleri koruyan, uygun herhangi bir mamul muhafaza ile kaplanması gerekir.

Gövdenin, kayıtların yapılmasında kullanılan kağıt ruloların bulunduğu bölüm dışında kalan kısmına özel bir vida üzerine bir tek resmi mühür tatbik edilmek suretiyle, cihazın tüm tahsilat fonksiyonları ile ilgili tertibatlarına giriş ve müdahalenin önlenmiş olması şarttır. Vidanın başını örten alaşımın herhangi bir müdahale ya da zorlamayı hemen belirtebilecek yumuşak bir maddeden yapılmış olması gerekir. Resmi mühür, muhafazaya girişi mümkün kılan tek bir vidanın başını koruyan alaşım üzerine vurulmak suretiyle uygulanır. Resmi mühürün, muhafaza kısmının çıkarılmadan görülebilmesi ve buna bağlı olarak dıştan kontrol edilebilmesi gerekir.

Cihazın dış yüzünde kolayca görülebilecek şekilde, üzerinde üreticinin firma adı, modelin ticari ismi (Marka ve Modeli), cihazın sicil numarası, onay belgesi ile ilgili hususların ve yetkili teknik bakım merkezinin yer aldığı bir plaket bulunacaktır. Sicil numarasının ayrıca makine içerisine tesbit edilmesi ve mali hafızaya da kaydedilmesi zorunludur.

6. Departman Sayısı:

Ödeme kaydedici cihazlar, vergisiz ve değişik vergi nispetli malların satışlarında karışıklığa meydan vermemek için en az 4 departmanlı olmalıdır.

VII _ GEREKLİ ŞARTLAR TAŞIMAYAN CİHAZLARIN KULLANILMASI VE SATIŞ FİŞİNİN ELLE DOLDURULMASI:

Kanunun 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına, belirleyeceği esaslar dahilinde gerekli şartları taşımayan ödeme kaydedici cihazların kullanılarak veya elle doldurularak satış fişi düzenlenmesine izin verme yetkisi tanınmaktadır.

Bu yetkiye dayanılarak gerekli şartları taşımayan cihaz kullanılarak veya elle doldurularak satış fişi düzenlenmesinin aşağıda tespit edilen esaslara göre yürütülmesi uygun görülmüştür.

A _ Gerekli şartları taşımayan ödeme kaydedici cihazların kullanılabilme esasları:

Bu Kanunun 6 ncı maddesine göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyeti başlayacak olan mükellefler kanunun yürürlüğe girdiği 15/12/1984 tarihinden önce işletmelerinin aktifinde bulunan gerekli şartları taşımayan cihazları için aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden bir dilekçe ile Bakanlığımıza başvuracak ve bu cihazların kullanılması için izin isteyebileceklerdir.

a) Mükellefle ilgili bilgiler:

_ Adı ve soyadı veya ünvanı,

_ İş ve ikamet adresleri,

_ Bağlı olduğu vergi dairesi,

_ Hesap numarası,

_ Bir önceki dönem satışları veya gayrisafi iş hasılatı toplamı,

_ İştigal konusu,

_ Kısmen perakende ticaretle iştigal ediyorsa, toplam iş hacmine oranı.

b) Cihaza ilişkin bilgiler:

_ Üretici firmanın veya ticari veya kanuni temsilcisinin veya ithalatçının kimliklerini açıklayıcı bilgiler,

_ Ödeme kaydedici cihazın tipi, markası ve teknik özellikleri,

_ Ödeme kaydedici cihazın, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki Kanunla ve Bakanlığımızca belirlenen şartları taşıyan elektronik yazar kasalar, yazıcı tertibatı bulunan elektronik teraziler veya elektronik terminallerin hangi özelliklerini taşıdığı, beyan edilecektir.

Dilekçe ile birlikte aşağıda belirtilen belgelerin ikişer nüsha olarak sunulması gerekmektedir.

_ Ulusal veya uluslararası bir norma atıf yapılarak elektronik unsurların listesi, bunun olmaması halinde elektronik unsurların başlıca özellikleri,

_ Fonksiyonel ve imalatla ilgili özelliklerin açıklandığı şema ve planlar,

_ İşletme programını ve belli başlı kriterleri içeren bir ana şema,

_ Kullanım normları,

_ Bakım normları,

_ Bakım ve onarım servisi varsa servis sahibinin adı ve soyadı veya ünvanı ile açık adresi.

B _ Gerekli şartları taşımayan ödeme kaydedici cihazlarda kullanılacak rulolar :

Gerekli şartları taşımayan ödeme kaydedici cihaz kullanmalarına izin verilenler, Bakanlığımızca belirlenen matbaalarda ve Bakanlığımızca tespit edilecek usul ve esaslar dahilinde basılan yazar kasalar rulolarını kullanacaklardır.

C _ Elle doldurularak satış fişi düzenlenebilme esasları :

Ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olmayan mükellefler ile ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetine tabi oldukları halde Bakanlığımızca bu mecburiyetin dışında bırakılanlar öteden beri olduğu gibi Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre perakende satış fişi kullanmaya devam edeceklerdir.

Ödeme kaydedici cihaz kullanan mükelleflerin cihazlarının bakım ve onarımları sırasında, bakım veya onarımı yapan kuruluş bakımı veya onarımı yapılan cihazların yerine mükelleflere geçici olarak aynı türden cihazlar verebilir. Bunun mümkün olmadığı veya verilen cihazların da arızalandığı hallerde mükellefler, iş yerlerinde bulunduracakları satış fişlerini bu süreye münhasır olarak elle doldurmak suretiyle kullanabilirler. Şu kadar ki ellerinde ödeme kaydedici cihaz bulunanlar bunlarda meydana gelecek arızaları arızanın vuku bulduğu andan itibaren derhal yetkili bakım ve onarım servislerine bildirecek ve tebliğde belirlenen süre içerisinde çalışır hale getirilmesini talep edecektir.

VIII _ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN ONAYLANMASI:

Kanunun 5 inci maddesine göre, ödeme kaydedici cihaz modellerinin bu Kanunda ve Bakanlığımızca belirlenen şartlara uygun olup olmadığının onaylanması esası getirilmiştir.

Onay işlemi, kuruluş şekli 5 inci maddenin ikinci bendinde belirtilen özel bir komisyonun görüşü alınarak Bakanlığımızca yapılacaktır.

Komisyon, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında, Gelirler Genel Müdürü ile, Gelirler Genel Müdürlüğünün iki, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bir, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenecek Üniversitelerin bir, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun bir, Türkiye Ticaret ve Sanayi Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin bir, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun bir temsilcisinden oluşacaktır.

A _ Müracaat Şekli:

Ödeme kaydedici cihazların üretimini ya da ithalatını yapan kuruluşlar, bir dilekçe ile Bakanlığımıza başvurarak cihazlarının onaylanmasını talep edeceklerdir.

Ödeme kaydedici cihaz modelini onaylatmak isteyen üretici ve ithalatçı kuruluşların, Türkiye çapında, her türlü olağan ve olağanüstü bakım ve onarım işlerini üstlenebilecek yetkili teknik bakım merkezlerinin bulunması şarttır.

Dilekçede aşağıda belirtilen hususlara yer verilmesi gerekir.

1. Üretici ya da ithalatçı firmanın veya bunların kanuni yada ticari temsilcilerinin kimliklerini açıklayıcı bilgiler,

2. Cihazın üretildiği ülke,

3. Cihazı üreten fabrikanın adı ve adresi,

4. Cihazın modeli,

5. Cihazın ticari ismi (markası),

6. Cihazın tipi,

7. Cihazın teknik özellikleri,

8. Cihazın yapımı ve iyi bir şekilde işlemesini garanti edecek emniyet cihazlarına ait açıklayıcı rapor,

9. Elektronik unsurların listesi ve bunların başlıca özellikleri, (Ulusal veya Uluslararası normlara atıf yapılacak)

l0. Fonksiyonel ve imalatla ilgili özelliklerinin açıklandığı şema ve planlar,

11. Cihazın işleme programı ve işleniş sırasında dikkate alınacak konuları içeren bir ana şema,

12. Cihazın bütününün ve muhtelif kısımlarının fotoğrafları,

13. Cihaz için teklif edilen, yüksekliği bir, genişliği iki veya üç yazı karakterine tekabül eden ve "M" ve "F" harflerinin stilize edilmiş bileşiminden meydana gelen mali sembolün resimleri ve özellikleri,

14. Kullanım ve bakım normları, (Ulusal veya Uluslararası)

15. Satış usulü organizasyonunun özellikleri,

16. Bakım ve onarım organizasyonunun özellikleri,

17. Yurt içinde yetkili bakım ve onarım yapabilecek merkez ve servislerin listesi bunların yerlerini gösterir harita,

18. Bakım ve onarım merkezlerinde çalışacak elemanlara verilmesi düşünülen kimlik belgesi ve kullanılacak damganın örneği,

19. Cihazı üreten firmanın adını belirten damgası (kaşesi),

Ödeme kaydedici cihaz modelinin onaylanabilmesi için, yukarıda belirtilen dilekçe ile birlikte, iki adet cihazın teslimi gerekir. Dilekçede ayrıca cihazların yürürlükte olan kanuni ve idari hükümlere uygun olduğu belirtilmelidir. Seri olarak yapılacak üretimlerin onaylanan modele uygun olarak imal edileceği garanti edilmelidir.

B _ Modelin Onaylanması :

Ödeme kaydedici cihaz, komisyonunu da görüşü alınarak Bakanlığımızca onaylanacaktır. Komisyon onayı isteyen tarafın sunmuş olduğu belgeleri inceler. Talep eden tarafın teknik, üretim ve organizasyon açılarından kapasitelerini tesbit eder. Cihazın uygun bir biçimde işleyişini değerlendirmek açısından gerekli bütün incelemeleri, bütün denemeleri yerine getirir. Uygunluk kontrolleri ile ilgili usulleri ve kontrollerin gerçekleşeceği yerleri belirler. Komisyon, ödeme kaydedici cihazının onaylanmasını isteyen kişiden, onayla ilgili inceleme ve denemeleri yapabilmek için gerekli personel, araç ve materyal talebinde bulunabilir.

Cihazın onaylanması halinde, bir "Onay Belgesi" düzenlenerek, durum cihaz sahibine tebliğ edilir. Bu onay belgesinde, cihaza ait açıklama, günlük kontrollerinin sonuçları, bakım ve onarım merkezlerinin yerleri, imalat ve satış safhasında uyulması gereken hususlar, Mali sembolü gösteren "M" ve "F" harflerinin stilize edilmiş bileşiminin özellikleri ve onayın geçerli olduğu süre belirtilir.

Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, ödeme kaydedici cihazlarla ilgili onaylar üç yıl için geçerli olacaktır. Bu süre, Bakanlığımızca eşit sürelerle uzatılabilecektir. Uzatma reddedildiği takdirde, onaylanan modele uygun faaliyette bulunan cihazlar için onay hükümleri geçerli sayılacaktır. Onaylanan her model için denemeye tabi tutulan örneklerden biri ya da önemli kısımları veya detaylı resimleri Bakanlığımızca saklanacaktır. Ödeme kaydedici cihazların kullanımı sırasında başlangıçta verilen garantiye uygun düşmeyen kusurlar ortaya çıktığı, onaylanan modele uygun olmayan cihazların üretildiği veya ithal edildiği ve satış sonrası bakım ve onarım konusunda öngörülen şartlara uyulmadığı takdirde, modelin onayı iptal edilecektir. Onayın iptali tedbirin alındığı tarihten itibaren hüküm ifade edecektir. Başka bir deyişle, onayın iptalinden önceki cihazların kullanımı geçerli olacaktır.

IX _ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN ÜRETİMİ, İTHALATI, SATIŞI, RUHSATNAMESİ VE KULLANMA KILAVUZU:

A _ Cihazların üretimi ve satış öncesi işlemler :

Bu kanun gereğince kullanılacak olan ödeme kaydedici cihazlar, kanunun 5 inci maddesinin ikinci bendinde belirtilen komisyonun görüşü alınarak Bakanlığımızca onaylanan modele uygun olarak üretilecek herhangi bir şekilde, onaydaki modele, uygun düşmeyen cihazların imalatı veya ithali yapılmayacaktır. Cihaz sicil numarası tahrif ve taklit edilemeyecek şekilde cihazın üzerine tesbit edilecek, ayrıca hafızaya da kaydedilecektir. Cihaz aynı seri numarasını taşıyan ruhsat kitapçığı ile birlikte hazır edilecektir. Ödeme kaydedici cihazın kayıtların yapılmasında kullanılan kağıt ruloların dışında kalan kısımları cihazın açılmasını ve herhangi bir nedenle dışarıdan yapılacak müdahaleyi önleyecek tek bir vida ile kapatılacak ve vidanın üzeri satıştan önce bir alaşımla mühürlenecektir.

B _ Satış sırasındaki işlemler:

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre, Bakanlığımızca onaylanan ödeme kaydedici cihazlar, üretici veya ithalatçı kuruluşlar tarafından verilen ve cihaz sicil numarası taşıyan ruhsatname ile birlikte satılacaktır. Her ruhsat ait olduğu cihazın sicil numarasını taşıyacaktır.

Sözkonusu ruhsatnamede aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

1. Üretici ya da ithalatçı kuruluşun ticari ismi,

2. Cihazın modeli, markası ve tipi,

3. Cihazın sicil numarası,

4. Mali sembol,

5. Onay belgesinin tarihi ve sayısı

6. Mühürün kimin tarafından tatbik edildiği,

7. Cihazın imal veya ithal tarihi,

8. Cihazın kimin tarafından satıldığı,

9. Cihazın satışına ilişkin faturasının tarihi ve sayısı,

10. Satıcı firmanın kaşesi ve yetkilinin imzası,

11. Cihazı satın alan kişi ve kuruluşların adı ve soyadı veya ticaret ünvanı,

12. Cihazı alan ruhsat sahibinin ikametgah adresi,

13. Cihazın kullanılacağı iş yeri adresi,

14. Cihazın garanti süresi ve garanti şekli,

15. Cihazın bakım ve onarımı ile ilgili bilgilerin gerektiği gibi yazılmasına imkan verecek sütunları içeren yeteri kadar sayfa,

16. Ruhsatnamenin müteselsil sayfa numaraları.

Üretici, ithalatçı veya satıcı firmalar, Bakanlığımızca onaylanmış cihazları bağlı bulundukları Vergi Dairesine kayıt ve tescil ve satılan cihazların sicil numaralarını ve kimlere satıldıklarını her ay Bakanlığımıza ve bağlı bulundukları Vergi Dairelerine bildirmek zorundadırlar. Ödeme kaydedici cihazları kullanmak mecburiyetinde olmaları sebebiyle cihaz satın alanlar da, almış bulundukları cihazla ilgili sicil numarası ve gerekli bilgileri bir ay içinde bağlı oldukları Vergi Dairesine bildireceklerdir.

Ödeme kaydedici cihazların üreticileri, ithalatçıları veya satıcıları, sözkonusu cihazlarla ilgili olarak onay belgesi alınmadan, kayıt ve tescil işlemleri tamamlanmadan veya ruhsatsız olarak herhangi bir cihaz satamaz kiralayamaz, devredilmez veya diğer yollarla kullandıramazlar.

Üretici, ithalatçı veya satıcı firmalar, sattıkları cihazlarla birlikte ayrıca cihazın kullanılmasına, teknik özelliklerine, bakım ve onarım teşkilatına yer veren bir "Cihaz Kullanma Kılavuzu" vereceklerdir.

Bu kılavuzda, cihazın markası, çalıştırılması ve kullanılmasına ilişkin bilgiler, korunmasında dikkat edilecek hususlar, fonksiyonel ve imalatla planlar, fotoğraf, normal ve olağanüstü bakım ve onarımlarında başvurulacak yetkili bakım, onarım, merkez ve servislerini gösterir liste, garanti süresi ve şekli, kılavuzun sayfa adedi ve onay belgesinin tarihi ve sayısı yer alacaktır.

X _ CİHAZLARIN BAKIMI VE ONARIMI :

A _ Bakım ve Onarımları Yapacak Yetkili Teknik Elemanlar:

Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, onaylanan ödeme kaydedici cihazların bakım ve onarımları, ancak bunları üreten veya ithal eden kişi ve kuruluşların yetkili servis elemanları tarafından yapılabilir.

Buna göre üretici ve ithalatçı kuruluşların yurt sathına yayılmış bir servis teşkilatı olacak ve cihazın teknik özelliklerine göre olağan ve olağanüstü bakımlar ve onarımlar yapılabilecektir.

Bu servis istasyonlarında bakım ve onarım için gerekli alet ve makinalar yanında bir telefonun, servis aracının ve yeterli bilgi düzeyinde en az iki teknik elemanın bulunması gerekir.

Cihazların servis bakım ve onarımı sadece bu yetkili uzman kişilerce yapılacak, mühürü açma ve kapama yetkisi de sadece bu kişilerde olacaktır.

Üretici veya ithalatçı kişi veya kuruluşlar tarafından kurulan servislerde bakım ve onarım işlerini yapacak teknik görevlilerin Bakanlığımızca sicilleri tutulacaktır. Bunun için ilgili firmalar, ödeme kaydedici cihazların bakım ve onarımı ile yetkili kıldıkları teknik personele ait aşağıda yazılı bilgi ve belgeleri Bakanlığımıza vermeleri gerekmektedir.

1. Nüfus cüzdanı örneği,

2. Mezun olduğu okul,

3. Varsa ek kariyeri veya sertifikası,

4. Daha önce çalıştığı iş ve yerler,

5. Özgeçmişi ve medeni durumu,

6. 4 adet 4x6 fotoğraf,

7. İkametgah adresi.

Söz konusu teknik elemanların Bakanlığımızca incelenecek ve uygun görülenlere, tanıtıcı bir yetki belgesi ve özel mühür verilecektir.

B _ Bakım ve Onarım İşleri :

Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, üretici veya ithalatçı kişi ve kuruluşların kuracakları bakım ve onarım servislerinin, onaylanan cihazları kendilerine başvuru tarih ve saatinden itibaren en çok 72 saat içinde çalışır hale getirmeleri şarttır.

Yapılan tamir işlemi, başlama ve bitiş tarih ve saatleriyle aşağıda belirtilen diğer hususları da kapsayacak şekilde, cihazın ruhsatnamesine kaydedilecektir.

1. Cihaz sahibinin tamir için başvurduğu tarih ve saat,

2. Cihaz mühürünün çıkarılmasından önce ve sonra müşahade edilen kaidesizliklerin özet olarak açıklanması,

3. Cihazın bakıma alındığı tarih ve saat,

4. Cihazın bakım ve onarım işlemleri

5. Cihazın yerine başka bir cihaz bırakılıp veya bırakılmadan geri alınması,

6. Verilen en son satış fişinin numarası ve müdahaleden evvelki devreye ait sıfırlama sayısı,

7. Teknik eleman tarafından, deneme işleri için basılan ve işaret edilen satış fişlerinin başlangıç ve bitiş sayıları,

8. Teknik bakım ve onarım yapıldıktan sonraki devrede sonuç olarak ortaya çıkan son sıfırlama sayısı,

9. Cihazın kurallara uygun olarak işlediğinin bakım ve onarım hizmetleri ile yetkili kılınmış teknik eleman tarafından beyan edilmesi,

10. Mühürün çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesi, çıkarılmışsa yeniden mühürlenmesi,

11. Bakım ve onarımın sona erdiği tarih ve saat,

12. Yetkili teknik personelin bu hususları imzalaması,

13. Tamir işi, cihazın yerleştirilmiş olduğu yerin dışında gerçekleştirilmesi halinde, cihazın teslim edildiği tarih ve saat,

l4. Deneme ve alıştırma işlemleri sonucu ortaya çıkan sıfırlama sayısı.

C _ Yetkili Elemanların Sorumlulukları :

Cihazların bakım ve onarımı ile yetkili kılınan teknik elemanların, verilen yetkiyi kötüye kullandıkları takdirde yetki belgeleri iptal edilecektir.

Bu elemanların, ödeme kaydedici cihazlara müdahale anlamını taşıyacak bir başka deyişle cihazların Kanunda ve Bakanlığımızca öngörülen şekil ve şartlarda çalışmasını engelleyici, sakladıkları bilgilerin değiştirilmesi veya silinmesi neticesini verecek mahiyetteki davranışları tesbit edildiği takdirde; bir yandan yetki belgeleri iptal edilirken öte yandan haklarında 213 sayılı V.U.K.'nun 338 ve 347 nci maddeleri hükümleri uygulanacaktır.

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun 338 inci maddesinde, ayrı ayrı menfaat gözetmek şartıyla birden fazla kişi kaçakçılık yaptıkları veya kaçakçılığa teşebbüs sayılan fiilleri irtikap ettikleri veya doğrudan doğruya beraber işlemiş oldukları takdirde her biri hakkında, iştirak ettikleri suçlar için bu Kanunda yazılı cezaların uygulanacağı öngörülmüştür.

Aynı şekilde 347 nci maddede de, kaçakçılık olduğunu bildiği bir fiilin işlenip tamamlanmasını fiili ile kolaylaştıranlara, bundan ayrı bir menfaat gözetmediği takdirde, bu fiiller için kanunda belli edilen cezaların dörtte birinin kesileceği veya hükmedileceği belirtilmiştir.

Aynı yardımı V.U.K.'nun 344 üncü maddesinin 1-6 ncı bentlerinde yazılı fiillerin işlenip tamamlanması için yapanlara, bu fiiller için tayin olunan cezasının yarısı hükmolunacaktır.(*)

XI _ CİHAZLARIN KONTROLÜ:

Ödeme kaydedici cihazların, Maliye ve Gümrük Bakanlığının Vergi incelemesi yetkisini haiz denetim elemanları ile yoklama yapmakla görevlendirilen personeli tarafından her zaman kontrolü yapılabilecektir. Yapılacak kontrollarda, cihazların kanunda yer alan ve ayrıca Bakanlığımızca belirlenen şekil ve şartlarda çalışıp çalışmadığı, satış fişlerinin ve ruloların istenilen bilgileri taşıyıp taşımadığı, arızaların zamanında yetkili servislere bildirilip bildirilmediği, toplamların kayıtlara intikal ettirilip ettirilmediği ve gerekli görülen diğer konulara bakılacaktır. Bakım ve onarım işleriyle görevli teknik personel, Bakanlığımızın yetkili elemanları tarafından yapılacak kontrollerde istenilen her türlü yardım ve kolaylığı göstermek mecburiyetindedirler.

XII _ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ BEDELLERİNİN KAZANÇLARDAN İNDİRİMİ:

Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre, ödeme kaydedici cihazların her biri için 400.000.- lirayı aşmayan maliyet bedellerinin % 60'ı iktisap edildikleri yıldan itibaren mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisine tabi ilgili kazançlarından indirilecektir.

Bu hüküm ile, ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflere işletmelerinde kullanmak üzere satın alacakları cihazların her biri için 400.000.- lirayı aşmayan maliyet bedellerinin % 60'ı iktisap edildikleri yıldan itibaren gelir veya kurumlar vergisine tabi ilgili kazançlarından indirilmelerine imkan vermek suretiyle, mükelleflere, amortisman hükümleri dışında ek bir imkan sağlanmıştır.

Öte yandan birim maliyet bedeli 400.000.- liraya kadar olan cihazların aktife kayıtlı değerinin % 60'ı gider yazılmak suretiyle mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisine tabi kazançlarından indirilecek, birim maliyet bedeli 400.000.- lirayı aşan cihazlarda ise aktife kayıtlı değerin % 60 olan (400.000x% 60)= 240.000 lira iktisap ettikleri yıldan itibaren aynı şekilde gider yazılacaktır.

Sonuç olarak, maliyet bedeli 400.000 lirayı aşan cihaz bedellerinin azami 240.000 lirası bu Kanuna dayanılarak gider yazılabilecek, ayrıca aktife kayıtlı değeri, Vergi Usul Kanununun hükümlerine göre amortismana tabi tutularak yok edilecektir.

ÖRNEK: 1985 yılında satın aldığı cihazı 300.000 liraya maleden ve bu değer üzerinden aktifine kaydeden mükellef, 1985 yılında bu bedelin (300.000 x% 60=) 180.000 lirasını gider kaydetmek suretiyle Gelir veya Kurumlar Vergisine tabi kazancından indirecektir. Ayrıca, bu iktisadi kıymetin cihazın aktife kayıtlı değeri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 ve müteakip maddeleri hükmü uyarınca amortismana tabi tutulacaktır.

ÖRNEK: 1985 yılında satın aldığı cihazı 600.000 liraya maleden ve bu değer üzerinden aktifine kaydeden mükellef, 1985 yılında bedelin (400.000X% 60=) 240.000 lirasını gider kaydetmek suretiyle gelir veya kurumlar vergisine tabi kazancından indirecektir. Ayrıca, bu iktisadi kıymetin aktife kayıtlı değeri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 ve müteakip maddeleri hükmü uyarınca amortismana tabi tutulacaktır.((*)*)

XIII _ CEZALAR:

Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; "Ödeme kaydedici cihazları kullanmak suretiyle verilmesi gereken fişleri vermeyen veya bedel gerçek bedelin altında bir miktar olarak basanlara her tespit için Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasında yazılı özel usulsüzlük cezaları beş kat olarak uygulanır" hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, Katma Değer Vergisine tabi mükelleflerden, ödeme kaydedici cihaz kullanmak suretiyle verilmesi gereken fişleri vermeyen veya bedeli gerçek bedelin altında bir miktar olarak basanlara ve durumlarının tespiti halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 2365 sayılı Kanunla değişik 1 numaralı fıkrası hükmü uyarınca her bir belge için adlarına, (500x5=) 2.500.- liradan aşağı olmamak üzere, bu fişlere yazılması gereken meblağın ya da noksan yazılan meblağın yüzde (3x5)= 15'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Maddede geçen perakende satış fişlerinin verilmemesi fiili; bu belgelerin düzenlenmemiş olması halinde sözkonusudur.

Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında; bir takvim yılı içinde her belge nevine ilişkin olarak tespit edilen usulsüzlükler için en fazla 500.000 lira ceza uygulanacağı öngörüldüğünden, bu Kanuna göre kesilen en fazla özel usulsüzlük cezası da (500.000x5=) 2.500.00 lira olarak tatbik edilecektir.

Kanunun 8 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmüne göre de;

1. Mecbur tutuldukları halde ödeme kaydedici cihazları almayanlar,

2. Cihazları bozanlar,

3. Bozuk cihazları kullanan veya başkalarının kullanmasına müsaade edenler,

4. Bir hesap dönemi içinde ayrı tarihlerde en az iki defa cihazları kullanmamak suretiyle satış fişi vermedikleri tespit edilenler,

5. Cihazları bozulduğu halde bunu yetkili bakım ve onarım servislerine bildirmeyenler,

hakkında Vergi Usul Kanunu'nun 360 ıncı maddesi hükmüne göre ceza uygulanacaktır.

Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre, ödeme kaydedici cihazları kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflerin bir önceki dönem satışları veya gayrisafi iş hasılatına göre bu cihazları kullanmaya başlama tarihleri açıklanmıştır.

Bu hükümlere göre, mecbur tutuldukları halde ödeme kaydedici cihazları kullanmaya başlama tarihine kadar almayanlar, cihazları bozanlar, bozuk cihazları kullanan veya bozuk olduğunu bildiği cihazları başkalarının kullanmasına müsaade edenler, bir hesap dönemi içinde ayrı tarihlerden en az iki defa cihazları kullanmamak suretiyle satış fişi vermedikleri tespit edilenler, Vergi Usul Kanununun 360 ıncı maddesi hükmüne göre kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılırlar ve haklarında bu hüküm uyarınca bir aydan bir yıla kadar hapis cezası ve bu kadar müddet ticaret, sanat ve meslek icrasından mahrumiyete hükmolunurlar. Ayrıca masraf hükümlüden sonradan tahsil edilmek üzere keyfiyetin gazete çıkan yerlerde gazete ile çıkmayan yerlerde mutad vasıtalarla ilan edilmesine de hükmolunur.(*)

Tebliğ olunur.

 

Resmi Gazete No: 18892 Resmi Gazete Tarihi: Salı, 8 Ekim, 1985 Adı: UID: FSXV6UOLUN1FAKOC
İçerik:
 
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki 3100 Sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

1. Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlaması:

Bilindiği üzere, Kanunun 1 nci maddesi hükmü ile birinci ve ikinci sınıf tüccarların fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin belgelendirilmesi için getirilen ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihleri, Kanunun 6 ncı maddesi hükmü ile mükelleflerin bir önceki dönem satışları veya gayrisafi iş hasılatına göre belirlenmekte ve maddede yazılı tutarları iki katına kadar artırmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkili kılınmaktadır.

Bu hükme göre 1984 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı 120.000.000.- lirayı aşan mükelleflerin ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti 1 Temmuz 1985 tarihinde başlamış bulunmaktadır.

1985 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı 60.000.000.- lirayı aşan mükelleflerin cihaz kullanma mecburiyetleri ise 1 Ocak 1986 tarihinde başlamaktadır.

Mükelleflerin alım güçleri, ekonomik şartlar, üretici veya ithalatçı kuruluşların piyasaya tam olarak cevap verebilme imkânları, cihazların düzeltme işlemini kabul etmemesi sebebiyle kullanıcıların mutlaka bir ön eğitimden geçme zorunluluğu ve aynı tarihte geniş bir mükellef kitlesinin söz konusu mecburiyeti yerine getirmede karşılaşacağı güçlükler dikkate alınarak, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihleri, "bir önceki dönem satışları veya gayrisafi iş hasılatı 60.000.000.- lirayı aşan ve 1 Ocak 1986 tarihinden itibaren cihaz kullanmaları gereken mükellefler için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti 1985 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı:

_ 100.000.000._ TL.'yı aşan mükellefler için 1/1/1986 tarihinden itibaren,

_ 90.000.000._ TL.'yı aşan mükellefler için 1/3/1986 tarihinden itibaren,

_ 80.000.000._ TL.'yı aşan mükellefler için 1/5/1986 tarihinden itibaren,

_ 70.000.000._ TL.'yı aşan mükellefler için 1/7/1986 tarihinden itibaren,

_ 60.000.000._ TL.'yı aşan mükellefler için 1/9/1986 tarihinden itibaren,

başlayacaktır.

2. Ödeme Kaydedici Cihaz Bedellerinin İlgili Kazançlardan İndirimi ve Amortisman Ayrılması:

Kanunun 7 nci maddesinde, "ödeme kaydedici cihazların her biri için 400.000._ Lirayı aşmayan maliyet bedelinin % 60'ı iktisap edildikleri yıldan itibaren mükelleflerin gelir veya kurumlar vergilerine tabi ilgili kazançlarından indirilir" hükmü mevcuttur.

Madde hükmü ile ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflere, işletmelerinde kullanmak üzere satın alacakları cihazların her biri için 400.000._ Lirayı aşmayan maliyet bedelinin % 60'ını iktisap ettikleri yıldan itibaren gelir veya kurumlar vergisine tabi ilgili kazançlarından indirebilmelerine imkan vermek suretiyle amortisman hükümleri dışında ek bir imkan daha sağlanmıştır.

Buna göre, mükellefler, kanun gereği satın alacakları ödeme kaydedici cihazların, 400.000._ Lirayı aşmayan maliyet bedelinin % 60'ını gelir veya kurumlar vergisi ile ilgili olarak iktisap tarihinden itibaren verecekleri beyannamelerinde gelir veya kurumlar vergilerine tabi ilgili kazançlarından indirebilecekler, ayrıca bu cihazların maliyet bedeli olan aktife kayıtlı değerini Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre amortismana tabi tutularak yok edebileceklerdir.

Yukarıda belirtilen hususlar aşağıdaki örneklerle açıklanmıştır.

ÖRNEK: 1 _ 1985 yılında satın aldığı cihazı 350.000._ Liraya maleden ve bu değer üzerinden aktifine kaydeden mükellef, (350.000x% 60)= 210.000._ Lirayı iktisap tarihinden itibaren, gelir veya kurumlar vergisine tabi kazancından indirecektir. Ayrıca bu iktisadi kıymetin aktife kayıtlı değeri olan 350.000._ Lira 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 313 ve müteakip maddelerine göre amortismana tabi tutulacaktır.

ÖRNEK: 2 _ 1985 yılında satın aldığı cihazı 500.000._ Liraya maleden ve bu değer üzerinden aktifine kaydeden mükellef, (400.000x% 60)= 240.000._ Lirayı iktisap tarihinden itibaren gelir veya kurumlar vergisine tabi kazancından indirecektir. Ayrıca bu iktisadi kıymetin aktife kayıtlı değeri olan 500.000._ Lira 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 ve müteakip maddelerine göre amortismana tabi tutulacaktır.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 1:
 
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki 3100 Sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

1. Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlaması:

Bilindiği üzere, Kanunun 1 nci maddesi hükmü ile birinci ve ikinci sınıf tüccarların fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin belgelendirilmesi için getirilen ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihleri, Kanunun 6 ncı maddesi hükmü ile mükelleflerin bir önceki dönem satışları veya gayrisafi iş hasılatına göre belirlenmekte ve maddede yazılı tutarları iki katına kadar artırmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkili kılınmaktadır.

Bu hükme göre 1984 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı 120.000.000.- lirayı aşan mükelleflerin ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti 1 Temmuz 1985 tarihinde başlamış bulunmaktadır.

1985 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı 60.000.000.- lirayı aşan mükelleflerin cihaz kullanma mecburiyetleri ise 1 Ocak 1986 tarihinde başlamaktadır.

Mükelleflerin alım güçleri, ekonomik şartlar, üretici veya ithalatçı kuruluşların piyasaya tam olarak cevap verebilme imkânları, cihazların düzeltme işlemini kabul etmemesi sebebiyle kullanıcıların mutlaka bir ön eğitimden geçme zorunluluğu ve aynı tarihte geniş bir mükellef kitlesinin söz konusu mecburiyeti yerine getirmede karşılaşacağı güçlükler dikkate alınarak, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihleri, "bir önceki dönem satışları veya gayrisafi iş hasılatı 60.000.000.- lirayı aşan ve 1 Ocak 1986 tarihinden itibaren cihaz kullanmaları gereken mükellefler için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti 1985 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı:

_ 100.000.000._ TL.'yı aşan mükellefler için 1/1/1986 tarihinden itibaren,

_ 90.000.000._ TL.'yı aşan mükellefler için 1/3/1986 tarihinden itibaren,

_ 80.000.000._ TL.'yı aşan mükellefler için 1/5/1986 tarihinden itibaren,

_ 70.000.000._ TL.'yı aşan mükellefler için 1/7/1986 tarihinden itibaren,

_ 60.000.000._ TL.'yı aşan mükellefler için 1/9/1986 tarihinden itibaren,

başlayacaktır.

2. Ödeme Kaydedici Cihaz Bedellerinin İlgili Kazançlardan İndirimi ve Amortisman Ayrılması:

Kanunun 7 nci maddesinde, "ödeme kaydedici cihazların her biri için 400.000._ Lirayı aşmayan maliyet bedelinin % 60'ı iktisap edildikleri yıldan itibaren mükelleflerin gelir veya kurumlar vergilerine tabi ilgili kazançlarından indirilir" hükmü mevcuttur.

Madde hükmü ile ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflere, işletmelerinde kullanmak üzere satın alacakları cihazların her biri için 400.000._ Lirayı aşmayan maliyet bedelinin % 60'ını iktisap ettikleri yıldan itibaren gelir veya kurumlar vergisine tabi ilgili kazançlarından indirebilmelerine imkan vermek suretiyle amortisman hükümleri dışında ek bir imkan daha sağlanmıştır.

Buna göre, mükellefler, kanun gereği satın alacakları ödeme kaydedici cihazların, 400.000._ Lirayı aşmayan maliyet bedelinin % 60'ını gelir veya kurumlar vergisi ile ilgili olarak iktisap tarihinden itibaren verecekleri beyannamelerinde gelir veya kurumlar vergilerine tabi ilgili kazançlarından indirebilecekler, ayrıca bu cihazların maliyet bedeli olan aktife kayıtlı değerini Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre amortismana tabi tutularak yok edebileceklerdir.

Yukarıda belirtilen hususlar aşağıdaki örneklerle açıklanmıştır.

ÖRNEK: 1 _ 1985 yılında satın aldığı cihazı 350.000._ Liraya maleden ve bu değer üzerinden aktifine kaydeden mükellef, (350.000x% 60)= 210.000._ Lirayı iktisap tarihinden itibaren, gelir veya kurumlar vergisine tabi kazancından indirecektir. Ayrıca bu iktisadi kıymetin aktife kayıtlı değeri olan 350.000._ Lira 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 313 ve müteakip maddelerine göre amortismana tabi tutulacaktır.

ÖRNEK: 2 _ 1985 yılında satın aldığı cihazı 500.000._ Liraya maleden ve bu değer üzerinden aktifine kaydeden mükellef, (400.000x% 60)= 240.000._ Lirayı iktisap tarihinden itibaren gelir veya kurumlar vergisine tabi kazancından indirecektir. Ayrıca bu iktisadi kıymetin aktife kayıtlı değeri olan 500.000._ Lira 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 ve müteakip maddelerine göre amortismana tabi tutulacaktır.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 2:
 
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki 3100 Sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

1. Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlaması:

Bilindiği üzere, Kanunun 1 nci maddesi hükmü ile birinci ve ikinci sınıf tüccarların fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin belgelendirilmesi için getirilen ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihleri, Kanunun 6 ncı maddesi hükmü ile mükelleflerin bir önceki dönem satışları veya gayrisafi iş hasılatına göre belirlenmekte ve maddede yazılı tutarları iki katına kadar artırmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkili kılınmaktadır.

Bu hükme göre 1984 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı 120.000.000.- lirayı aşan mükelleflerin ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti 1 Temmuz 1985 tarihinde başlamış bulunmaktadır.

1985 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı 60.000.000.- lirayı aşan mükelleflerin cihaz kullanma mecburiyetleri ise 1 Ocak 1986 tarihinde başlamaktadır.

Mükelleflerin alım güçleri, ekonomik şartlar, üretici veya ithalatçı kuruluşların piyasaya tam olarak cevap verebilme imkânları, cihazların düzeltme işlemini kabul etmemesi sebebiyle kullanıcıların mutlaka bir ön eğitimden geçme zorunluluğu ve aynı tarihte geniş bir mükellef kitlesinin söz konusu mecburiyeti yerine getirmede karşılaşacağı güçlükler dikkate alınarak, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihleri, "bir önceki dönem satışları veya gayrisafi iş hasılatı 60.000.000.- lirayı aşan ve 1 Ocak 1986 tarihinden itibaren cihaz kullanmaları gereken mükellefler için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti 1985 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı:

_ 100.000.000._ TL.'yı aşan mükellefler için 1/1/1986 tarihinden itibaren,

_ 90.000.000._ TL.'yı aşan mükellefler için 1/3/1986 tarihinden itibaren,

_ 80.000.000._ TL.'yı aşan mükellefler için 1/5/1986 tarihinden itibaren,

_ 70.000.000._ TL.'yı aşan mükellefler için 1/7/1986 tarihinden itibaren,

_ 60.000.000._ TL.'yı aşan mükellefler için 1/9/1986 tarihinden itibaren,

başlayacaktır.

2. Ödeme Kaydedici Cihaz Bedellerinin İlgili Kazançlardan İndirimi ve Amortisman Ayrılması:

Kanunun 7 nci maddesinde, "ödeme kaydedici cihazların her biri için 400.000._ Lirayı aşmayan maliyet bedelinin % 60'ı iktisap edildikleri yıldan itibaren mükelleflerin gelir veya kurumlar vergilerine tabi ilgili kazançlarından indirilir" hükmü mevcuttur.

Madde hükmü ile ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflere, işletmelerinde kullanmak üzere satın alacakları cihazların her biri için 400.000._ Lirayı aşmayan maliyet bedelinin % 60'ını iktisap ettikleri yıldan itibaren gelir veya kurumlar vergisine tabi ilgili kazançlarından indirebilmelerine imkan vermek suretiyle amortisman hükümleri dışında ek bir imkan daha sağlanmıştır.

Buna göre, mükellefler, kanun gereği satın alacakları ödeme kaydedici cihazların, 400.000._ Lirayı aşmayan maliyet bedelinin % 60'ını gelir veya kurumlar vergisi ile ilgili olarak iktisap tarihinden itibaren verecekleri beyannamelerinde gelir veya kurumlar vergilerine tabi ilgili kazançlarından indirebilecekler, ayrıca bu cihazların maliyet bedeli olan aktife kayıtlı değerini Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre amortismana tabi tutularak yok edebileceklerdir.

Yukarıda belirtilen hususlar aşağıdaki örneklerle açıklanmıştır.

ÖRNEK: 1 _ 1985 yılında satın aldığı cihazı 350.000._ Liraya maleden ve bu değer üzerinden aktifine kaydeden mükellef, (350.000x% 60)= 210.000._ Lirayı iktisap tarihinden itibaren, gelir veya kurumlar vergisine tabi kazancından indirecektir. Ayrıca bu iktisadi kıymetin aktife kayıtlı değeri olan 350.000._ Lira 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 313 ve müteakip maddelerine göre amortismana tabi tutulacaktır.

ÖRNEK: 2 _ 1985 yılında satın aldığı cihazı 500.000._ Liraya maleden ve bu değer üzerinden aktifine kaydeden mükellef, (400.000x% 60)= 240.000._ Lirayı iktisap tarihinden itibaren gelir veya kurumlar vergisine tabi kazancından indirecektir. Ayrıca bu iktisadi kıymetin aktife kayıtlı değeri olan 500.000._ Lira 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 ve müteakip maddelerine göre amortismana tabi tutulacaktır.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

Resmi Gazete No: 20867 Resmi Gazete Tarihi: Cuma, 10 Mayıs, 1991 Adı: UID: FUBFH3K4Z2U6NLG9
İçerik:
 
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanun uyarınca kullanılacak olan bilgisayar bağlantılı sistemler, bağlantılı ödeme kaydedici cihaz sistemleri, yazar kasalar ve yazıcı tertibatı bulunan terazilerde, bu kanunda ve daha önce bu kanunla ilgili olarak yayımlanan genel Tebliğlerde belirtilenlere ek olarak aranacak teknik ve fonksiyonel özellikler aşağıda açıklanmıştır.

I _ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEMLER

3100 sayılı Kanun ve bu kanunla ilgili genel tebliğler ile belirlenen teknik ve fonksiyonel yapıları korunmak şartıyla, ödeme kaydedici cihazların (elektronik terminaller, yazar kasalar ve yazıcı tertibatı bulunan terazilerin), bilgisayarlara bağlı olarak çalıştığı sistemler, "Bilgisayar Bağlantılı Sistemler" olup, bu sistemdeki bilgisayarlara ayrıca fatura düzenleyen cihazlar da bağlanabilecektir.

A _ Bilgisayarlar;

a) Bağlı cihazlarda kayıtlı bilgileri istendiğinde verebilecektir.

b) Bağlı cihazlara program bilgisi gönderebilecektir. (Mükellefe ilişkin bilgiler, mal cinsleri ve vergi oranları gibi)

c) Kullanıldığı işletmenin stok kontrolunu yapabilecektir.

d) Sistemde faaliyetin sürekliliğinin sağlanabilmesi için birden fazla da kullanılabilecektir.

c) Fatura düzenleyen cihazların bağlanmasına elverişli olacaktır.

f) Münhasıran işletmenin faaliyet konusu ile ilgili işlerde kullanılacak, amaç dışı kullanılamayacaktır.

B _ Satış Mahallindeki Cihazlar;

1. Ödeme kaydedici cihazlar (elektronik terminaller, yazar kasalar ve yazıcı tertibatı bulunan teraziler).

Satış mahallindeki herbir elektronik terminal, yazar kasa ve yazıcı tertibatı bulunan terazi, ödeme kaydedici cihazların (mali hafıza güvenliği de dahil) sahip olduğu diğer teknik ve fonksiyonel şartların yanısıra aşağıdaki özellikleri de taşıyacaktır.

a) Bağlı olduğu bilgisayar ile devamlı irtibat halinde olacaktır.

b) Bilgisayar ile irtibatı kesildiğinde, bu süre içerisinde gerçekleştirilen satışlara ilişkin mali bilgileri (toplam hasılat, katma değer vergisi tahsilatı ve stok durumuna ait bilgiler gibi) saklayacak ve tekrar irtibat sağlandığında bilgisayara aktarabilecek özellikte olacaktır. Bu özelliği taşımayanlar ise bilgisayarla irtibatı kesildiğinde tek başına (ödeme kaydedici cihaz olarak) çalışamayacak ve bilgisayarla irtibat sağlandıktan sonra çalışmaya başlayacaktır.

c) Mali hafızası en az 2100 işgünü kapasiteli olacaktır.

d) Mali hafıza raporlarında, bilgi istenilen döneme ait her bir, günlük "Z" raporu sayısı itibariyle;

_ Tarihi (gün, ay ve yıl olarak),

_ Katma değer vergisi dahil toplam hasılatı,

_ Toplam katma değer vergisi tahsilatını,

ayrı ayrı belirtmek suretiyle verebilecek, sözkonusu raporların sonunda ise istenilen döneme ait toplam hasılat ve katma değer vergisi tahsilatı ile cihazın kullanılmaya başlandığı tarihten, hakkında bilgi istenilen dönemin son gününe kadar (son gün dahil) elde edilen toplam hasılat ve katma değer vergisi tahsilatı yer alacaktır.

e) En az altı departmanlı olacak, her bir departman değişik katma değer vergisi oranı programlamaya ve bu oranlara göre otomatik hesaplama yapmaya elverişli olacaktır.

f) Çizgi kod (bar code) okuyucu bağlanabilir olacaktır.

2. Fatura düzenleyen cihazlar:

a) Bağlı olduğu bilgisayar ile devamlı irtibat halinde olacaktır.

b) Bilgisayar ile irtibatı kesildiğinde, bu süre içerisinde gerçekleştirilen satışlara ilişkin mali bilgileri (toplam hasılat, katma değer vergisi tahsilatı ve stok durumuna ait bilgiler gibi) saklayacak ve tekrar irtibat sağlandığında bilgisayara aktarabilecek özellikte olacaktır. Bu özelliği taşımayanlar ise bilgisayarla irtibatı kesildiğinde tek başına (ödeme kaydedici cihaz olarak) çalışamayacak ve bilgisayarla irtibat sağlandıktan sonra çalışmaya başlayacaktır.

c) Çizgi kod (bar code) okuyucu bağlanabilir olacaktır.

d) Bu cihazlarla düzenlenecek faturalar, Vergi Usul Kanunu ile bu kanunla ilgili yönetmelik ve genel tebliğlerle belirlenen esaslara göre noter tasdikli veya anlaşmalı matbaalara bastırılmış olacaktır.

II _ BAĞLANTILI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SİSTEMLERİ

Bir işyeri dahilinde ana yazar kasa ile irtibatlı uydu ödeme kaydedici cihazlardan oluşan sistemler, "Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihaz Sistemleri"dir. İstenildiği takdirde ana yazar kasaya fatura düzenleyen cihazlar da bağlanabilecek ve bu durumda sağlanan cihaz yukarıdaki (I/B-2) bölümde belirtilen özelliklere sahip olacaktır.

Ana yazar kasa ve uydu ödeme kaydedici cihazlar, ödeme kaydedici cihazların (mali hafıza güvenliği de dahil) sahip olduğu tüm teknik ve fonksiyonel şartların yanısıra aşağıdaki özellikleri de taşıyacaktır.

a) Sistemdeki ana yazar kasa, kendisine bağlanan uydu ve fatura düzenleyen cihazlara program bilgisi (mükellefe ilişkin bilgiler, mal cinsleri, vergi oranları gibi) gönderebilecek, stok kontrolü yapabilecek ve bu cihazlarda kayıtlı bilgileri istendiğinde verebilecektir.

b) Uydu ödeme kaydedici cihazlara çizgi kod (bar code) okuyucusu bağlanabilir olacaktır.

c) Uydu ödeme kaydedici cihazlar ana yazar kasa ile irtibatı kesildiğinde, bu süre içerisinde gerçekleştirilen satışlara ilişkin mali bilgileri (toplam hasılatı, katma değer vergisi tahsilatı ve stok durumuna ait bilgiler gibi) saklayacak ve tekrar irtibat sağlandığında ana yazar kasaya aktarabilecek özellikte olacaktır. Bu özelliği taşımayanlar ise ana yazar kasayla irtibatı kesildiğinde tek başına çalışamayacak ve ana yazar kasayla irtibat sağlandıktan sonra çalışmaya başlayacaktır.

d) Ana yazar kasanın, bilgisayara bağlanmak istenmesi halinde, bu sistem I inci bölümde açıklanan "Bilgisayar Bağlantılı Sistemler" gibi değerlendirilecektir.

III _ ELEKTRONİK YAZAR KASALAR VE YAZICI TERTİBATI BULUNAN TERAZİLER

3100 sayılı Kanun ve bu kanunla ilgili genel tebliğlerde sayılan (silinemez ve değiştirilemez mali hafızaya sahip bulunma, satış fişi verme, X, Z ve mali hafıza raporu alma gibi) teknik ve fonksiyonel özellikleri taşıması şartıyla üretici veya ithalatçı kuruluşların;

a) Çizgi kod (bar code) okuyucusu ve veya terazi bağlı yazar kasaları,

b) Satışı yapılan emtiaya ilişkin ağırlıkla ilgili bilgileri de verebilen (çizgi kod okuyuculu veya okuyucusuz) yazıcı tertibatı bulunan elektronik terazileri,

mükelleflerce kullanılmak üzere satışa sunmadan önce Bakanlığımıza müracaatla onay istemeleri gerekmektedir.

Yazar kasalara, çizgi kod okuyucusu veya terazi veya her ikisinin birlikte bağlanması ile yeni bir model meydana getirilmiş olacağından, üretici veya ithalatçı kuruluşların daha önce Bakanlığımızca onaylanan ve halen piyasada kullanılmakta olan yazar kasalarını, kesin olarak buna göre düzenlemeleri (çizgi kod okuyucusu veya terazi veya her ikisini birlikte bağlamaları) mümkün değildir. Ancak üretici veya ithalatçı kuruluşların piyasada kullanılan bütün yazar kasalarını (onaylanan model itibariyle) aynı şekilde değiştirmek şartıyla Bakanlığımızdan onay aldıktan sonra sözkonusu düzenlemeyi yapabilecekleri tabiidir.

IV _ ONAY İÇİN İSTENECEK BELGELER

Yukarıda özellikleri belirtilen bilgisayar bağlantılı sistemler, bağlantılı ödeme kaydedici cihaz sistemleri elektronik yazar kasalar ve yazıcı tertibatı bulunan terazilerin onayı için başvuruda bulunacak üretici veya ithalatçı kuruluşların, daha önce yayımlanan genel tebliğlerde belirtilenlere ek olarak, Bakanlığımızca lüzum görülmesi halinde, sisteme ait yazılım ve donanıma ilişkin ayrıntılı bilgi ve belgeleri de vermeleri gerekmektedir.

V _ MÜKELLEFLERCE KULLANILAN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN SATIŞ VE DEVRİ

Bakanlığımızca onaylanan bilgisayar bağlantılı sistemleri, bağlantılı ödeme kaydedici cihaz sistemlerini, elektronik yazar kasalar veya yazıcı tertibatı bulunan teraziler, işyerinde kullanmakta olan mükellefler, daha sonra kullanmak üzere yeni bir bilgisayar bağlantılı sistem, bağlantılı ödeme kaydedici cihaz sistemi, elektronik yazar kasa veya yazıcı tertibatı bulunan terazi aldıklarında ellerindeki eski cihazlarını aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ödeme kaydedici cihaz kullanma yükümlülüğü olan bir başka mükellefe veya Bakanlığımızdan onay almış bulunan üretici veya ithalatçı kuruluşlara satabilecek ve devredebileceklerdir.

a) Ödeme kaydedici cihazlarda kayıt altına alınan mali bilgilerin, silinemez ve değiştirilemez özellikte olması sebebiyle, bir süre kullanıldıktan sonra mali hafızalarında hasılat kayıtlı iken satışı yapılan cihazlarda yer alan bilgilerin, cihazı satan mükellefin ödeyeceği vergilerin takibi, satınalanın da kendine ait olmayan hasılattan sorumlu duruma düşmemesi bakımından satış ve devir işleminden önce ilgili vergi dairesince mutlaka tesbit edilmesi gerekmektedir. Bunun için sözkonusu cihazları satan mükellef tarafından devir ve teslim yapılmadan önce, ilgili vergi dairesine başvuruda bulunarak, cihazda kayıtlı mali bilgilerin tesbit edilmesi talep edilecektir.

b) Başvuruyu alan vergi dairesi, cihazı satan mükellefin, satış tarihine kadar cihaz kullanmak suretiyle elde ettiği hasılatı, tahsil olunan katma değer vergisini, son "Z" raporu sayısını, en son verilen müteselsil fiş numarası ve tarihini, cihaza yapılan teknik müdahaleleri, cihazın mali hafızasının değiştirilip değiştirilmediğini ve mali bakımdan gerekli olabilecek diğer tüm bilgileri, mali hafızadan ve gerektiğinde işletmede kalan kayıt rulolarından yararlanmak suretiyle görevlendireceği bir elemanı marifetiyle tesbit ettirecektir.

c) Cihazın ödeme kaydedici cihaz kullanma yükümlülüğü olan bir mükellefe satılması veya devredilmesi halinde;

_ Cihazlar satıcıya ait bilgilerin yeraldığı eski mali hafıza ile satılabileceği gibi, eski mali hafızası yetkili servis elemanlarınca sökülerek (saklanmak üzere) satıcıya verilmek ve yerine yeni bir mali hafıza takılmak suretiyle de satılabilecektir. Şu kadar ki cihazın mali hafızasının sökülmesi ve yerine yenisinin takılması işlemi satış ve devirden (fatura düzenlenmeden) önce olacak, bu husus ruhsatnamede ve düzenlenen tutanakla ayrıntılı bir şekilde belirtilecektir.

_ Yukarıda belirtildiği şekilde, vergi dairesince yapılan tesbitler sonucunda, üç örnek tutanak düzenlenecek, düzenleyen görevli memur, satıcı ve alıcı mükellefler tarafından imzalanan tutanağın, bir örneği satıcının dosyasına konulmak üzere vergi dairesinde, diğeri satıcıda kalacak, bir diğeri ise cihazın ruhsatnamesine eklenecektir.

_ Cihaz ruhsatnamesinin satışa ilişkin bölümleri satışı gerçekleştiren kişi veya kurum tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulup tasdik edilecek, ayrıca ruhsatnameye cihazın ne sebeple satıldığı belirtilecek ve düzenlenen tutanağın tarihi işlenecektir.

_ Cihazı satınalan mükellef, fatura, ruhsatname kullanma kılavuzu, tutanak örneği ile birlikte cihazı teslim alacak ve alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren 15 gün içinde gerekli belgelerle birlikte bağlı bulunduğu vergi dairesine müracaatla cihazın adına kaydının yapılmasını ve "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha"nın verilmesini talep edecektir.

_ Cihazı satınalan mükellef, ayrıca satışa ilişkin işlemi ve cihazın kimden alındığını gerekli kayıt yapılmak üzere, onbeş gün içinde yazılı olarak ruhsatnamede belirtilen üretici veya ithalatçı kuruluşa bildirecektir.

d) Cihazın, Bakanlığımızdan onay almış bulunan üretici veya ithalatçı kuruluşlara satılması veya devredilmesi halinde ise;

_ Yukarıda belirtildiği şekilde, vergi dairesince yapılan tespitler sonucunda, iki örnek tutanak düzenlenecek, düzenleyen görevli memur, satıcı ve alıcı mükellefler tarafından imzalanan tutanağın bir örneği satıcının dosyasına konulmak üzere vergi dairesinde, diğeri satıcıda kalacaktır.

_ Üretici veya ithalatçı kuruluş tarafından, cihazın eski mali hafızası (üzerinde bilgi kayıtlı ise) sökülerek saklanmak üzere satıcıya verilecek ve cihaza yeni bir mali hafıza takılacaktır.

_ Üretici veya ithalatçı kuruluşlarca, cihazın satıcıdaki ruhsatnamesi iptal edilmek üzere geri alınacak ve cihaza takılan mali hafıza ile aynı sicil numarasını taşıyan bir ruhsatname düzenlenecektir.

_ Bu şekilde alınan cihazlar, üretici veya ithalatçı kuruluşlarca tekrar satışa arzedildiğinde, ilk kez satılan cihazlarda olduğu gibi (satıcı tarafından bir ay içinde alıcının bağlı olduğu vergi dairesine bildirilmesi vs..) işlem yapılacaktır.

e) Satış ve devir işleminin gerçekleşmesi ile birlikte satıcı mükellef bağlı olduğu vergi dairesine onbeş gün içerisinde müracaat ederek, daha önce almış bulunduğu "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha"yı, iptal edilmek üzere iade edecek ve satışa konu cihazın adına devam eden kaydının silinmesini isteyecektir.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:
 
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanun uyarınca kullanılacak olan bilgisayar bağlantılı sistemler, bağlantılı ödeme kaydedici cihaz sistemleri, yazar kasalar ve yazıcı tertibatı bulunan terazilerde, bu kanunda ve daha önce bu kanunla ilgili olarak yayımlanan genel Tebliğlerde belirtilenlere ek olarak aranacak teknik ve fonksiyonel özellikler aşağıda açıklanmıştır.

I _ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEMLER

3100 sayılı Kanun ve bu kanunla ilgili genel tebliğler ile belirlenen teknik ve fonksiyonel yapıları korunmak şartıyla, ödeme kaydedici cihazların (elektronik terminaller, yazar kasalar ve yazıcı tertibatı bulunan terazilerin), bilgisayarlara bağlı olarak çalıştığı sistemler, "Bilgisayar Bağlantılı Sistemler" olup, bu sistemdeki bilgisayarlara ayrıca fatura düzenleyen cihazlar da bağlanabilecektir.

A _ Bilgisayarlar;

a) Bağlı cihazlarda kayıtlı bilgileri istendiğinde verebilecektir.

b) Bağlı cihazlara program bilgisi gönderebilecektir. (Mükellefe ilişkin bilgiler, mal cinsleri ve vergi oranları gibi)

c) Kullanıldığı işletmenin stok kontrolunu yapabilecektir.

d) Sistemde faaliyetin sürekliliğinin sağlanabilmesi için birden fazla da kullanılabilecektir.

c) Fatura düzenleyen cihazların bağlanmasına elverişli olacaktır.

f) Münhasıran işletmenin faaliyet konusu ile ilgili işlerde kullanılacak, amaç dışı kullanılamayacaktır.

B _ Satış Mahallindeki Cihazlar;

1. Ödeme kaydedici cihazlar (elektronik terminaller, yazar kasalar ve yazıcı tertibatı bulunan teraziler).

Satış mahallindeki herbir elektronik terminal, yazar kasa ve yazıcı tertibatı bulunan terazi, ödeme kaydedici cihazların (mali hafıza güvenliği de dahil) sahip olduğu diğer teknik ve fonksiyonel şartların yanısıra aşağıdaki özellikleri de taşıyacaktır.

a) Bağlı olduğu bilgisayar ile devamlı irtibat halinde olacaktır.

b) Bilgisayar ile irtibatı kesildiğinde, bu süre içerisinde gerçekleştirilen satışlara ilişkin mali bilgileri (toplam hasılat, katma değer vergisi tahsilatı ve stok durumuna ait bilgiler gibi) saklayacak ve tekrar irtibat sağlandığında bilgisayara aktarabilecek özellikte olacaktır. Bu özelliği taşımayanlar ise bilgisayarla irtibatı kesildiğinde tek başına (ödeme kaydedici cihaz olarak) çalışamayacak ve bilgisayarla irtibat sağlandıktan sonra çalışmaya başlayacaktır.

c) Mali hafızası en az 2100 işgünü kapasiteli olacaktır.

d) Mali hafıza raporlarında, bilgi istenilen döneme ait her bir, günlük "Z" raporu sayısı itibariyle;

_ Tarihi (gün, ay ve yıl olarak),

_ Katma değer vergisi dahil toplam hasılatı,

_ Toplam katma değer vergisi tahsilatını,

ayrı ayrı belirtmek suretiyle verebilecek, sözkonusu raporların sonunda ise istenilen döneme ait toplam hasılat ve katma değer vergisi tahsilatı ile cihazın kullanılmaya başlandığı tarihten, hakkında bilgi istenilen dönemin son gününe kadar (son gün dahil) elde edilen toplam hasılat ve katma değer vergisi tahsilatı yer alacaktır.

e) En az altı departmanlı olacak, her bir departman değişik katma değer vergisi oranı programlamaya ve bu oranlara göre otomatik hesaplama yapmaya elverişli olacaktır.

f) Çizgi kod (bar code) okuyucu bağlanabilir olacaktır.

2. Fatura düzenleyen cihazlar:

a) Bağlı olduğu bilgisayar ile devamlı irtibat halinde olacaktır.

b) Bilgisayar ile irtibatı kesildiğinde, bu süre içerisinde gerçekleştirilen satışlara ilişkin mali bilgileri (toplam hasılat, katma değer vergisi tahsilatı ve stok durumuna ait bilgiler gibi) saklayacak ve tekrar irtibat sağlandığında bilgisayara aktarabilecek özellikte olacaktır. Bu özelliği taşımayanlar ise bilgisayarla irtibatı kesildiğinde tek başına (ödeme kaydedici cihaz olarak) çalışamayacak ve bilgisayarla irtibat sağlandıktan sonra çalışmaya başlayacaktır.

c) Çizgi kod (bar code) okuyucu bağlanabilir olacaktır.

d) Bu cihazlarla düzenlenecek faturalar, Vergi Usul Kanunu ile bu kanunla ilgili yönetmelik ve genel tebliğlerle belirlenen esaslara göre noter tasdikli veya anlaşmalı matbaalara bastırılmış olacaktır.

II _ BAĞLANTILI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SİSTEMLERİ

Bir işyeri dahilinde ana yazar kasa ile irtibatlı uydu ödeme kaydedici cihazlardan oluşan sistemler, "Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihaz Sistemleri"dir. İstenildiği takdirde ana yazar kasaya fatura düzenleyen cihazlar da bağlanabilecek ve bu durumda sağlanan cihaz yukarıdaki (I/B-2) bölümde belirtilen özelliklere sahip olacaktır.

Ana yazar kasa ve uydu ödeme kaydedici cihazlar, ödeme kaydedici cihazların (mali hafıza güvenliği de dahil) sahip olduğu tüm teknik ve fonksiyonel şartların yanısıra aşağıdaki özellikleri de taşıyacaktır.

a) Sistemdeki ana yazar kasa, kendisine bağlanan uydu ve fatura düzenleyen cihazlara program bilgisi (mükellefe ilişkin bilgiler, mal cinsleri, vergi oranları gibi) gönderebilecek, stok kontrolü yapabilecek ve bu cihazlarda kayıtlı bilgileri istendiğinde verebilecektir.

b) Uydu ödeme kaydedici cihazlara çizgi kod (bar code) okuyucusu bağlanabilir olacaktır.

c) Uydu ödeme kaydedici cihazlar ana yazar kasa ile irtibatı kesildiğinde, bu süre içerisinde gerçekleştirilen satışlara ilişkin mali bilgileri (toplam hasılatı, katma değer vergisi tahsilatı ve stok durumuna ait bilgiler gibi) saklayacak ve tekrar irtibat sağlandığında ana yazar kasaya aktarabilecek özellikte olacaktır. Bu özelliği taşımayanlar ise ana yazar kasayla irtibatı kesildiğinde tek başına çalışamayacak ve ana yazar kasayla irtibat sağlandıktan sonra çalışmaya başlayacaktır.

d) Ana yazar kasanın, bilgisayara bağlanmak istenmesi halinde, bu sistem I inci bölümde açıklanan "Bilgisayar Bağlantılı Sistemler" gibi değerlendirilecektir.

III _ ELEKTRONİK YAZAR KASALAR VE YAZICI TERTİBATI BULUNAN TERAZİLER

3100 sayılı Kanun ve bu kanunla ilgili genel tebliğlerde sayılan (silinemez ve değiştirilemez mali hafızaya sahip bulunma, satış fişi verme, X, Z ve mali hafıza raporu alma gibi) teknik ve fonksiyonel özellikleri taşıması şartıyla üretici veya ithalatçı kuruluşların;

a) Çizgi kod (bar code) okuyucusu ve veya terazi bağlı yazar kasaları,

b) Satışı yapılan emtiaya ilişkin ağırlıkla ilgili bilgileri de verebilen (çizgi kod okuyuculu veya okuyucusuz) yazıcı tertibatı bulunan elektronik terazileri,

mükelleflerce kullanılmak üzere satışa sunmadan önce Bakanlığımıza müracaatla onay istemeleri gerekmektedir.

Yazar kasalara, çizgi kod okuyucusu veya terazi veya her ikisinin birlikte bağlanması ile yeni bir model meydana getirilmiş olacağından, üretici veya ithalatçı kuruluşların daha önce Bakanlığımızca onaylanan ve halen piyasada kullanılmakta olan yazar kasalarını, kesin olarak buna göre düzenlemeleri (çizgi kod okuyucusu veya terazi veya her ikisini birlikte bağlamaları) mümkün değildir. Ancak üretici veya ithalatçı kuruluşların piyasada kullanılan bütün yazar kasalarını (onaylanan model itibariyle) aynı şekilde değiştirmek şartıyla Bakanlığımızdan onay aldıktan sonra sözkonusu düzenlemeyi yapabilecekleri tabiidir.

IV _ ONAY İÇİN İSTENECEK BELGELER

Yukarıda özellikleri belirtilen bilgisayar bağlantılı sistemler, bağlantılı ödeme kaydedici cihaz sistemleri elektronik yazar kasalar ve yazıcı tertibatı bulunan terazilerin onayı için başvuruda bulunacak üretici veya ithalatçı kuruluşların, daha önce yayımlanan genel tebliğlerde belirtilenlere ek olarak, Bakanlığımızca lüzum görülmesi halinde, sisteme ait yazılım ve donanıma ilişkin ayrıntılı bilgi ve belgeleri de vermeleri gerekmektedir.

V _ MÜKELLEFLERCE KULLANILAN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN SATIŞ VE DEVRİ

Bakanlığımızca onaylanan bilgisayar bağlantılı sistemleri, bağlantılı ödeme kaydedici cihaz sistemlerini, elektronik yazar kasalar veya yazıcı tertibatı bulunan teraziler, işyerinde kullanmakta olan mükellefler, daha sonra kullanmak üzere yeni bir bilgisayar bağlantılı sistem, bağlantılı ödeme kaydedici cihaz sistemi, elektronik yazar kasa veya yazıcı tertibatı bulunan terazi aldıklarında ellerindeki eski cihazlarını aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ödeme kaydedici cihaz kullanma yükümlülüğü olan bir başka mükellefe veya Bakanlığımızdan onay almış bulunan üretici veya ithalatçı kuruluşlara satabilecek ve devredebileceklerdir.

a) Ödeme kaydedici cihazlarda kayıt altına alınan mali bilgilerin, silinemez ve değiştirilemez özellikte olması sebebiyle, bir süre kullanıldıktan sonra mali hafızalarında hasılat kayıtlı iken satışı yapılan cihazlarda yer alan bilgilerin, cihazı satan mükellefin ödeyeceği vergilerin takibi, satınalanın da kendine ait olmayan hasılattan sorumlu duruma düşmemesi bakımından satış ve devir işleminden önce ilgili vergi dairesince mutlaka tesbit edilmesi gerekmektedir. Bunun için sözkonusu cihazları satan mükellef tarafından devir ve teslim yapılmadan önce, ilgili vergi dairesine başvuruda bulunarak, cihazda kayıtlı mali bilgilerin tesbit edilmesi talep edilecektir.

b) Başvuruyu alan vergi dairesi, cihazı satan mükellefin, satış tarihine kadar cihaz kullanmak suretiyle elde ettiği hasılatı, tahsil olunan katma değer vergisini, son "Z" raporu sayısını, en son verilen müteselsil fiş numarası ve tarihini, cihaza yapılan teknik müdahaleleri, cihazın mali hafızasının değiştirilip değiştirilmediğini ve mali bakımdan gerekli olabilecek diğer tüm bilgileri, mali hafızadan ve gerektiğinde işletmede kalan kayıt rulolarından yararlanmak suretiyle görevlendireceği bir elemanı marifetiyle tesbit ettirecektir.

c) Cihazın ödeme kaydedici cihaz kullanma yükümlülüğü olan bir mükellefe satılması veya devredilmesi halinde;

_ Cihazlar satıcıya ait bilgilerin yeraldığı eski mali hafıza ile satılabileceği gibi, eski mali hafızası yetkili servis elemanlarınca sökülerek (saklanmak üzere) satıcıya verilmek ve yerine yeni bir mali hafıza takılmak suretiyle de satılabilecektir. Şu kadar ki cihazın mali hafızasının sökülmesi ve yerine yenisinin takılması işlemi satış ve devirden (fatura düzenlenmeden) önce olacak, bu husus ruhsatnamede ve düzenlenen tutanakla ayrıntılı bir şekilde belirtilecektir.

_ Yukarıda belirtildiği şekilde, vergi dairesince yapılan tesbitler sonucunda, üç örnek tutanak düzenlenecek, düzenleyen görevli memur, satıcı ve alıcı mükellefler tarafından imzalanan tutanağın, bir örneği satıcının dosyasına konulmak üzere vergi dairesinde, diğeri satıcıda kalacak, bir diğeri ise cihazın ruhsatnamesine eklenecektir.

_ Cihaz ruhsatnamesinin satışa ilişkin bölümleri satışı gerçekleştiren kişi veya kurum tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulup tasdik edilecek, ayrıca ruhsatnameye cihazın ne sebeple satıldığı belirtilecek ve düzenlenen tutanağın tarihi işlenecektir.

_ Cihazı satınalan mükellef, fatura, ruhsatname kullanma kılavuzu, tutanak örneği ile birlikte cihazı teslim alacak ve alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren 15 gün içinde gerekli belgelerle birlikte bağlı bulunduğu vergi dairesine müracaatla cihazın adına kaydının yapılmasını ve "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha"nın verilmesini talep edecektir.

_ Cihazı satınalan mükellef, ayrıca satışa ilişkin işlemi ve cihazın kimden alındığını gerekli kayıt yapılmak üzere, onbeş gün içinde yazılı olarak ruhsatnamede belirtilen üretici veya ithalatçı kuruluşa bildirecektir.

d) Cihazın, Bakanlığımızdan onay almış bulunan üretici veya ithalatçı kuruluşlara satılması veya devredilmesi halinde ise;

_ Yukarıda belirtildiği şekilde, vergi dairesince yapılan tespitler sonucunda, iki örnek tutanak düzenlenecek, düzenleyen görevli memur, satıcı ve alıcı mükellefler tarafından imzalanan tutanağın bir örneği satıcının dosyasına konulmak üzere vergi dairesinde, diğeri satıcıda kalacaktır.

_ Üretici veya ithalatçı kuruluş tarafından, cihazın eski mali hafızası (üzerinde bilgi kayıtlı ise) sökülerek saklanmak üzere satıcıya verilecek ve cihaza yeni bir mali hafıza takılacaktır.

_ Üretici veya ithalatçı kuruluşlarca, cihazın satıcıdaki ruhsatnamesi iptal edilmek üzere geri alınacak ve cihaza takılan mali hafıza ile aynı sicil numarasını taşıyan bir ruhsatname düzenlenecektir.

_ Bu şekilde alınan cihazlar, üretici veya ithalatçı kuruluşlarca tekrar satışa arzedildiğinde, ilk kez satılan cihazlarda olduğu gibi (satıcı tarafından bir ay içinde alıcının bağlı olduğu vergi dairesine bildirilmesi vs..) işlem yapılacaktır.

e) Satış ve devir işleminin gerçekleşmesi ile birlikte satıcı mükellef bağlı olduğu vergi dairesine onbeş gün içerisinde müracaat ederek, daha önce almış bulunduğu "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha"yı, iptal edilmek üzere iade edecek ve satışa konu cihazın adına devam eden kaydının silinmesini isteyecektir.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:
 
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanun uyarınca kullanılacak olan bilgisayar bağlantılı sistemler, bağlantılı ödeme kaydedici cihaz sistemleri, yazar kasalar ve yazıcı tertibatı bulunan terazilerde, bu kanunda ve daha önce bu kanunla ilgili olarak yayımlanan genel Tebliğlerde belirtilenlere ek olarak aranacak teknik ve fonksiyonel özellikler aşağıda açıklanmıştır.

I _ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEMLER

3100 sayılı Kanun ve bu kanunla ilgili genel tebliğler ile belirlenen teknik ve fonksiyonel yapıları korunmak şartıyla, ödeme kaydedici cihazların (elektronik terminaller, yazar kasalar ve yazıcı tertibatı bulunan terazilerin), bilgisayarlara bağlı olarak çalıştığı sistemler, "Bilgisayar Bağlantılı Sistemler" olup, bu sistemdeki bilgisayarlara ayrıca fatura düzenleyen cihazlar da bağlanabilecektir.

A _ Bilgisayarlar;

a) Bağlı cihazlarda kayıtlı bilgileri istendiğinde verebilecektir.

b) Bağlı cihazlara program bilgisi gönderebilecektir. (Mükellefe ilişkin bilgiler, mal cinsleri ve vergi oranları gibi)

c) Kullanıldığı işletmenin stok kontrolunu yapabilecektir.

d) Sistemde faaliyetin sürekliliğinin sağlanabilmesi için birden fazla da kullanılabilecektir.

c) Fatura düzenleyen cihazların bağlanmasına elverişli olacaktır.

f) Münhasıran işletmenin faaliyet konusu ile ilgili işlerde kullanılacak, amaç dışı kullanılamayacaktır.

B _ Satış Mahallindeki Cihazlar;

1. Ödeme kaydedici cihazlar (elektronik terminaller, yazar kasalar ve yazıcı tertibatı bulunan teraziler).

Satış mahallindeki herbir elektronik terminal, yazar kasa ve yazıcı tertibatı bulunan terazi, ödeme kaydedici cihazların (mali hafıza güvenliği de dahil) sahip olduğu diğer teknik ve fonksiyonel şartların yanısıra aşağıdaki özellikleri de taşıyacaktır.

a) Bağlı olduğu bilgisayar ile devamlı irtibat halinde olacaktır.

b) Bilgisayar ile irtibatı kesildiğinde, bu süre içerisinde gerçekleştirilen satışlara ilişkin mali bilgileri (toplam hasılat, katma değer vergisi tahsilatı ve stok durumuna ait bilgiler gibi) saklayacak ve tekrar irtibat sağlandığında bilgisayara aktarabilecek özellikte olacaktır. Bu özelliği taşımayanlar ise bilgisayarla irtibatı kesildiğinde tek başına (ödeme kaydedici cihaz olarak) çalışamayacak ve bilgisayarla irtibat sağlandıktan sonra çalışmaya başlayacaktır.

c) Mali hafızası en az 2100 işgünü kapasiteli olacaktır.

d) Mali hafıza raporlarında, bilgi istenilen döneme ait her bir, günlük "Z" raporu sayısı itibariyle;

_ Tarihi (gün, ay ve yıl olarak),

_ Katma değer vergisi dahil toplam hasılatı,

_ Toplam katma değer vergisi tahsilatını,

ayrı ayrı belirtmek suretiyle verebilecek, sözkonusu raporların sonunda ise istenilen döneme ait toplam hasılat ve katma değer vergisi tahsilatı ile cihazın kullanılmaya başlandığı tarihten, hakkında bilgi istenilen dönemin son gününe kadar (son gün dahil) elde edilen toplam hasılat ve katma değer vergisi tahsilatı yer alacaktır.

e) En az altı departmanlı olacak, her bir departman değişik katma değer vergisi oranı programlamaya ve bu oranlara göre otomatik hesaplama yapmaya elverişli olacaktır.

f) Çizgi kod (bar code) okuyucu bağlanabilir olacaktır.

2. Fatura düzenleyen cihazlar:

a) Bağlı olduğu bilgisayar ile devamlı irtibat halinde olacaktır.

b) Bilgisayar ile irtibatı kesildiğinde, bu süre içerisinde gerçekleştirilen satışlara ilişkin mali bilgileri (toplam hasılat, katma değer vergisi tahsilatı ve stok durumuna ait bilgiler gibi) saklayacak ve tekrar irtibat sağlandığında bilgisayara aktarabilecek özellikte olacaktır. Bu özelliği taşımayanlar ise bilgisayarla irtibatı kesildiğinde tek başına (ödeme kaydedici cihaz olarak) çalışamayacak ve bilgisayarla irtibat sağlandıktan sonra çalışmaya başlayacaktır.

c) Çizgi kod (bar code) okuyucu bağlanabilir olacaktır.

d) Bu cihazlarla düzenlenecek faturalar, Vergi Usul Kanunu ile bu kanunla ilgili yönetmelik ve genel tebliğlerle belirlenen esaslara göre noter tasdikli veya anlaşmalı matbaalara bastırılmış olacaktır.

II _ BAĞLANTILI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SİSTEMLERİ

Bir işyeri dahilinde ana yazar kasa ile irtibatlı uydu ödeme kaydedici cihazlardan oluşan sistemler, "Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihaz Sistemleri"dir. İstenildiği takdirde ana yazar kasaya fatura düzenleyen cihazlar da bağlanabilecek ve bu durumda sağlanan cihaz yukarıdaki (I/B-2) bölümde belirtilen özelliklere sahip olacaktır.

Ana yazar kasa ve uydu ödeme kaydedici cihazlar, ödeme kaydedici cihazların (mali hafıza güvenliği de dahil) sahip olduğu tüm teknik ve fonksiyonel şartların yanısıra aşağıdaki özellikleri de taşıyacaktır.

a) Sistemdeki ana yazar kasa, kendisine bağlanan uydu ve fatura düzenleyen cihazlara program bilgisi (mükellefe ilişkin bilgiler, mal cinsleri, vergi oranları gibi) gönderebilecek, stok kontrolü yapabilecek ve bu cihazlarda kayıtlı bilgileri istendiğinde verebilecektir.

b) Uydu ödeme kaydedici cihazlara çizgi kod (bar code) okuyucusu bağlanabilir olacaktır.

c) Uydu ödeme kaydedici cihazlar ana yazar kasa ile irtibatı kesildiğinde, bu süre içerisinde gerçekleştirilen satışlara ilişkin mali bilgileri (toplam hasılatı, katma değer vergisi tahsilatı ve stok durumuna ait bilgiler gibi) saklayacak ve tekrar irtibat sağlandığında ana yazar kasaya aktarabilecek özellikte olacaktır. Bu özelliği taşımayanlar ise ana yazar kasayla irtibatı kesildiğinde tek başına çalışamayacak ve ana yazar kasayla irtibat sağlandıktan sonra çalışmaya başlayacaktır.

d) Ana yazar kasanın, bilgisayara bağlanmak istenmesi halinde, bu sistem I inci bölümde açıklanan "Bilgisayar Bağlantılı Sistemler" gibi değerlendirilecektir.

III _ ELEKTRONİK YAZAR KASALAR VE YAZICI TERTİBATI BULUNAN TERAZİLER

3100 sayılı Kanun ve bu kanunla ilgili genel tebliğlerde sayılan (silinemez ve değiştirilemez mali hafızaya sahip bulunma, satış fişi verme, X, Z ve mali hafıza raporu alma gibi) teknik ve fonksiyonel özellikleri taşıması şartıyla üretici veya ithalatçı kuruluşların;

a) Çizgi kod (bar code) okuyucusu ve veya terazi bağlı yazar kasaları,

b) Satışı yapılan emtiaya ilişkin ağırlıkla ilgili bilgileri de verebilen (çizgi kod okuyuculu veya okuyucusuz) yazıcı tertibatı bulunan elektronik terazileri,

mükelleflerce kullanılmak üzere satışa sunmadan önce Bakanlığımıza müracaatla onay istemeleri gerekmektedir.

Yazar kasalara, çizgi kod okuyucusu veya terazi veya her ikisinin birlikte bağlanması ile yeni bir model meydana getirilmiş olacağından, üretici veya ithalatçı kuruluşların daha önce Bakanlığımızca onaylanan ve halen piyasada kullanılmakta olan yazar kasalarını, kesin olarak buna göre düzenlemeleri (çizgi kod okuyucusu veya terazi veya her ikisini birlikte bağlamaları) mümkün değildir. Ancak üretici veya ithalatçı kuruluşların piyasada kullanılan bütün yazar kasalarını (onaylanan model itibariyle) aynı şekilde değiştirmek şartıyla Bakanlığımızdan onay aldıktan sonra sözkonusu düzenlemeyi yapabilecekleri tabiidir.

IV _ ONAY İÇİN İSTENECEK BELGELER

Yukarıda özellikleri belirtilen bilgisayar bağlantılı sistemler, bağlantılı ödeme kaydedici cihaz sistemleri elektronik yazar kasalar ve yazıcı tertibatı bulunan terazilerin onayı için başvuruda bulunacak üretici veya ithalatçı kuruluşların, daha önce yayımlanan genel tebliğlerde belirtilenlere ek olarak, Bakanlığımızca lüzum görülmesi halinde, sisteme ait yazılım ve donanıma ilişkin ayrıntılı bilgi ve belgeleri de vermeleri gerekmektedir.

V _ MÜKELLEFLERCE KULLANILAN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN SATIŞ VE DEVRİ

Bakanlığımızca onaylanan bilgisayar bağlantılı sistemleri, bağlantılı ödeme kaydedici cihaz sistemlerini, elektronik yazar kasalar veya yazıcı tertibatı bulunan teraziler, işyerinde kullanmakta olan mükellefler, daha sonra kullanmak üzere yeni bir bilgisayar bağlantılı sistem, bağlantılı ödeme kaydedici cihaz sistemi, elektronik yazar kasa veya yazıcı tertibatı bulunan terazi aldıklarında ellerindeki eski cihazlarını aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ödeme kaydedici cihaz kullanma yükümlülüğü olan bir başka mükellefe veya Bakanlığımızdan onay almış bulunan üretici veya ithalatçı kuruluşlara satabilecek ve devredebileceklerdir.

a) Ödeme kaydedici cihazlarda kayıt altına alınan mali bilgilerin, silinemez ve değiştirilemez özellikte olması sebebiyle, bir süre kullanıldıktan sonra mali hafızalarında hasılat kayıtlı iken satışı yapılan cihazlarda yer alan bilgilerin, cihazı satan mükellefin ödeyeceği vergilerin takibi, satınalanın da kendine ait olmayan hasılattan sorumlu duruma düşmemesi bakımından satış ve devir işleminden önce ilgili vergi dairesince mutlaka tesbit edilmesi gerekmektedir. Bunun için sözkonusu cihazları satan mükellef tarafından devir ve teslim yapılmadan önce, ilgili vergi dairesine başvuruda bulunarak, cihazda kayıtlı mali bilgilerin tesbit edilmesi talep edilecektir.

b) Başvuruyu alan vergi dairesi, cihazı satan mükellefin, satış tarihine kadar cihaz kullanmak suretiyle elde ettiği hasılatı, tahsil olunan katma değer vergisini, son "Z" raporu sayısını, en son verilen müteselsil fiş numarası ve tarihini, cihaza yapılan teknik müdahaleleri, cihazın mali hafızasının değiştirilip değiştirilmediğini ve mali bakımdan gerekli olabilecek diğer tüm bilgileri, mali hafızadan ve gerektiğinde işletmede kalan kayıt rulolarından yararlanmak suretiyle görevlendireceği bir elemanı marifetiyle tesbit ettirecektir.

c) Cihazın ödeme kaydedici cihaz kullanma yükümlülüğü olan bir mükellefe satılması veya devredilmesi halinde;

_ Cihazlar satıcıya ait bilgilerin yeraldığı eski mali hafıza ile satılabileceği gibi, eski mali hafızası yetkili servis elemanlarınca sökülerek (saklanmak üzere) satıcıya verilmek ve yerine yeni bir mali hafıza takılmak suretiyle de satılabilecektir. Şu kadar ki cihazın mali hafızasının sökülmesi ve yerine yenisinin takılması işlemi satış ve devirden (fatura düzenlenmeden) önce olacak, bu husus ruhsatnamede ve düzenlenen tutanakla ayrıntılı bir şekilde belirtilecektir.

_ Yukarıda belirtildiği şekilde, vergi dairesince yapılan tesbitler sonucunda, üç örnek tutanak düzenlenecek, düzenleyen görevli memur, satıcı ve alıcı mükellefler tarafından imzalanan tutanağın, bir örneği satıcının dosyasına konulmak üzere vergi dairesinde, diğeri satıcıda kalacak, bir diğeri ise cihazın ruhsatnamesine eklenecektir.

_ Cihaz ruhsatnamesinin satışa ilişkin bölümleri satışı gerçekleştiren kişi veya kurum tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulup tasdik edilecek, ayrıca ruhsatnameye cihazın ne sebeple satıldığı belirtilecek ve düzenlenen tutanağın tarihi işlenecektir.

_ Cihazı satınalan mükellef, fatura, ruhsatname kullanma kılavuzu, tutanak örneği ile birlikte cihazı teslim alacak ve alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren 15 gün içinde gerekli belgelerle birlikte bağlı bulunduğu vergi dairesine müracaatla cihazın adına kaydının yapılmasını ve "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha"nın verilmesini talep edecektir.

_ Cihazı satınalan mükellef, ayrıca satışa ilişkin işlemi ve cihazın kimden alındığını gerekli kayıt yapılmak üzere, onbeş gün içinde yazılı olarak ruhsatnamede belirtilen üretici veya ithalatçı kuruluşa bildirecektir.

d) Cihazın, Bakanlığımızdan onay almış bulunan üretici veya ithalatçı kuruluşlara satılması veya devredilmesi halinde ise;

_ Yukarıda belirtildiği şekilde, vergi dairesince yapılan tespitler sonucunda, iki örnek tutanak düzenlenecek, düzenleyen görevli memur, satıcı ve alıcı mükellefler tarafından imzalanan tutanağın bir örneği satıcının dosyasına konulmak üzere vergi dairesinde, diğeri satıcıda kalacaktır.

_ Üretici veya ithalatçı kuruluş tarafından, cihazın eski mali hafızası (üzerinde bilgi kayıtlı ise) sökülerek saklanmak üzere satıcıya verilecek ve cihaza yeni bir mali hafıza takılacaktır.

_ Üretici veya ithalatçı kuruluşlarca, cihazın satıcıdaki ruhsatnamesi iptal edilmek üzere geri alınacak ve cihaza takılan mali hafıza ile aynı sicil numarasını taşıyan bir ruhsatname düzenlenecektir.

_ Bu şekilde alınan cihazlar, üretici veya ithalatçı kuruluşlarca tekrar satışa arzedildiğinde, ilk kez satılan cihazlarda olduğu gibi (satıcı tarafından bir ay içinde alıcının bağlı olduğu vergi dairesine bildirilmesi vs..) işlem yapılacaktır.

e) Satış ve devir işleminin gerçekleşmesi ile birlikte satıcı mükellef bağlı olduğu vergi dairesine onbeş gün içerisinde müracaat ederek, daha önce almış bulunduğu "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha"yı, iptal edilmek üzere iade edecek ve satışa konu cihazın adına devam eden kaydının silinmesini isteyecektir.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 19094 Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 1 Mayıs, 1986 Adı: UID: G18W52NG4O942TKF
İçerik:
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki 3100 Sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere, anılan Kanunla ilgili olarak yayımlanmış bulunan 6 Seri No.lu Gene1 Tebliğde, "perakende ticaretle uğraşan birinci ve ikinci sınıf tüccarların kullanmak mecburiyetinde bulundukları ödeme kaydedici cihazların, katma değer vergisi hesabında münhasıran iç yüzde işlemi yapacağı yani vergi dahil olarak belirlenen satış tutarından vergiyi ayıracağı, herhangi bir şekilde satış tutarının üzerine ayrıca katma değer vergisi hesaplamayacağı, imalatçı v eya ithalatçı kuruluşların daha önce onaylanan ve halen kullanılanlar da dahil olmak üzere cihazlarını buna göre düzenleyecekleri, mükellefler tarafından da cihazların bu şekilde kullanılacağı" açıklanmıştır.

Bu açıklamaya göre, ödeme kaydedici cihazlar üzerinde gerçekleştirilecek olan düzenlemelerin aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılması uygun görülmüştür.

A — DÜZENLEMELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ:

1. İmalatçı ve ithalatçı kuruluşlar, daha önce Bakanlığımızca onaylanan ve halen kullanılmakta olanlar da dahil bütün cihazlarını, en geç 1 Haziran 1986 tarihine kadar;

a) Müstakil olarak vergi tuşu ve vergisiz işlem yapan tuş bulunmayacak,

b) Değişik vergi oranlarının (Oranlardan biri % 0 veya vergisiz olarak ifade edilebilir) programlanabildiği en az dört departmanı ihtiva edecek,

c) Her bir departman itibariyle vergi dahil satış tutarından vergiyi ayıracak, yani iç yüzde işlemi yapacak,

şekilde düzenleyecekler ve bu düzenlemeyi ihtiva eden iki adet cihaz örneğini incelenmek ve uygunluk alınmak üzere Bakanlığımız'a göndereceklerdir.

2. Cihazları üzerinde yukarıda belirtilen şekilde yaptıkları düzenlemeler Bakanlığımızca uygun bulunan kuruluşlar, bu cihazlarını kullanıcılarına 31 Aralık 1986 tarihine kadar satarak teslim edebileceklerdir.

3. Bakanlığımızdan uygunluk alınarak iç yüzde ile işlem yapar hale getirilen bütün cihazlar, kullanıcıların isteğine bakılmaksızın 1 Haziran 1987 tarihine kadar, bu Tebliğin bir sonraki bölümünde açıklanan "nihai asgari şart" veya "geçici asgari şart"a göre işlem yapacak tarzda düzenlenecek ve teknolojik ömürleri boyunca bu şekilde kullanılacaktır.

4. 1 Ocak 1987 tarihinden itibaren satılacak bütün cihazlarda "nihai asgari şart" sağlanacak, daha önce onaylanmış olsa dahi, anılan tarihten sonra "nihai asgari şartı" ihtiva etmeyen cihazların kullanıcılarına satış ve teslimleri yapılamayacaktır.

5. İmalatçı ve ithalatçı kuruluşlar, halen incelemede olanlar da dahil olmak üzere onaylanması talebiyle Bakanlığımıza verdikleri veya verecekleri cihazlarını "nihai asgari şart"a göre işlem yapacak tarzda düzenleyeceklerdir.

B — "NİHAİ ASGARİ ŞART" VE "GEÇİCİ ASGARİ ŞART":

1. NİHAİ ASGARİ ŞART: 3100 sayılı Kanun kapsamına giren cihazlarda bu Tebliğe ekli 1 no.lu örneğe uygun satış fişinin verilmesini sağlayacak ve aşağıda belirtilen şartları kapsayacak tarzda gerçekleştirilecek düzenlemeler "nihai asgari şart" düzenlemeleri olup, bu düzenlemelere göre;

a) Cihazlarda en az dört departman bulunacak ve bütün departmanlar, gelecekte mevzuatta yapılabilecek yeni düzenlemelere cevap verebilecek şekilde; değişik vergi oranlarının "cihaz mühürü sökülmeden ve tuşlarına basılmak suretiyle" programlanabileceği bir tarzda olacaktır.

b) Cihazlarda, vergisiz işlem yapan tuş ve müstakil vergi tuşu bulunmayacak, departman tuşuna basıldığında mal cinsi ile birlikte buna tekabül eden katma değer vergisi oranı da yazılacaktır.

c) Cihazlar, mal cinsinin yanında yer alan oranlara göre katma değer vergisini otomatik olarak hesaplayarak, "TOPKDV" ye kaydedecek, her hangi bir şekilde yazılı oranlara uygun olmayan bir hesaplama yapmayacaktır.

d) Fişler ekli 1 no.lu örneğe uygun olarak en az aşağıda belirtilen bilgileri taşıyacak şekilde düzenlenecek, basit ve anlaşılır olacaktır.

Fişlerde;

— Baş tarafda mükellefin adı veya ünvanı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve sicil numarasının kolaylıkla yazılabileceği bir kısım yer alacak,

— Diğer bilgilerden ayırdedilmiş olarak tarih, müteselsil fiş numarası ve saat ("Fiş No" ve "Saat" ibareleri de olacak) bulunacak,

— Tarih ve müteselsil fiş numarası bir satıra, saat, onun altına veya aynı sıra dahilinde alt alta yazılabilecek.

— Müteselsil fiş numarası, belli bir limite kadar (en az bir milyon) devam edecek veya her günün sonunda "Z" raporu alındıktan sonra sıfırlanıp tekrar 1'den başlayarak ilerleyecek tarzda olacak,

— Katma değer vergisi oranları ve vergi iadesi uygulaması dikkate alınarak departmanlara programlanan mal cinsleri ve vergi oranları ile vergi dahil satış tutarları yer alacak,

— Mal cinsleri en az beş harfle (karakterle kısaltılarak, ancak anlaşılır bir şekilde gösterilecek,

— Vergi oranları ile satış bedelinin bir birine karışmaması için bedelin sol başına" işareti konulacak,

— Alınan toplam katma değer vergisi "TOPKDV" veya "KDV", bunun hemen altında, vergi dahil toplam satış tutarı "TOPLAM" veya "TOP" olarak g österilecek,

— TOPLAM" ve "TOPKDV" ifadeleri diğer bilgilerden ayırdedilebilmesi bakımından, büyük harflerle (çift yazılımlı), değişik renklerde veya iki çizgi arasında gösterilecek,

— Ödeme şekilleri (Nakit, Çek, Kredi vs..) ile para üstü, "TOPLAM" dan sonra gelecek şekilde ayrıca gösterilebilecek,

— Son kısımda mali sembol, firma kodu ve en az altı rakamdan oluşacak cihaz sicil numarası bulunacaktır.

2. GEÇİCİ ASGARİ ŞART: Daha önce Bakanlığımızca onaylanmış olup da kullanıcılarına bugüne kadar teslim edilmiş veya 31 Aralık 1986 tarihine kadar kullanıcılarına satış ve teslimi yapılacak olan ve teknik imkansızlıklar nedeniyle "nihai asgari şart"ın yerine getirilemediği ödeme kaydedici cihazlar üzerinde, ekli 2 veya 3 no.lu örneklere uygun satış fişinin ver i lmesini sağlayacak ve aşağıda belirtilen şartları kapsayacak tarzda yapılacak düzenlemeler "geçici asgari şart" düzenlemeleri olup, bu düzenlemelere göre;

a) Cihazlarda en az dört departman bulunacak ve bütün departmanlar, gelecekte mevzuatta yapılabilecek yeni düzenlemelere cevap verebilecek şekilde; değişik vergi oranlarının "cihaz mühürü sökülmeden ve tuşlarına basılmak suretiyle" programlanabileceği bir tarzda olacaktır.

b) Cihazlarda, vergisiz işlem yapan tuş ve müstakil vergi tuşu bulunmayacak, departman tuşuna basıldığında, mal cinsleri ile bunlara tekabül eden katma değer vergisi oranları veya bu oranları ifade eden V1, V2, V3, V4, veya T1, T2, T3, T4 gibi rumuzlar yazılacaktır.

c) Cihazlar, katma değer vergisini, yazılı oranlara göre otomatik olarak hesaplayarak, "TOPKDV"ye kaydedecek her hangi bir şekilde yazılı orana uymayan bir hesaplama yapmayacaktır.

d) Fişler ekli 2 veya 3 no.lu örneklere uygun olarak aşağıda belirtilen bilgileri taşıyacak şekilde düzenlenecek, basit ve anlaşılır olacaktır.

Fiş lerde;

— Baş tarafda mükellefin adı veya ünvanı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve sicil numarasının kolaylıkla yazılabileceği bir kısım yer alacak,

— Diğer bilgilerden ayırdedilmiş olarak fişin altında veya üstünde tarih ve müteselsil fiş numarası yer alacak (müteselsil fiş numarası kesinlikle bulunmakla birlikte ayrıca, "Fiş No" ibaresi ile "saat" olmayabilir),

— Tarih ve müteselsil fiş numarası bir satıra veya aynı sıra dahilinde alt alta yazılabilecek,

— Müteselsil fiş numarası, belli bir limite kadar (en az bir milyon) devam edecek veya her günün sonunda "Z" raporu alındıktan sonra sıfırlanıp tekrar 1'den başlayarak ilerleyecek tarzda olacak,

— Katma değer vergisi oranları ve vergi iadesi uygulaması dikkate alınarak departmanlara programlanan mal cinsleri, % 10, % 6, % 3 ve % 0 gibi vergi oranları veya bunları ifade edecek V1, V2, V3, V4 veya T1, T2, T3, T4 gibi rumuzlar ve vergi dahil satış tutarları yer alacak,

— Mal cinsleri en az beş harfle (karakterle) kısaltılarak, ancak anlaşılır bir şekilde gösterilecek,

— Vergi oranlarının % 10, % 6, % 3 ve % 0 gibi ifadelerle gösterildiği cihazlarda oranlar, örnek 3'de görüldüğü şekilde bedelin önüne veya sonuna bedelle karışmayacak şekilde yazılacak, vergi bu oranlara göre otomatik olarak hesaplanarak "TOPKDV" ye kaydedilecek, alınan vergilerin ayrıca dökümü yapılmayacak,

— Vergi oranlarının V1, V2, V3, V4 veya T1, T2, T3, T4 gibi rumuzlarla gösterildiği cihazlarda ise rumuzlar, mal cinsi ile bedel arasında yer alacak, "TOPKDV"ye kaydedilen vergilerin oranlar itibariyle örnek 2'de görüldüğü şekilde ayrıca dökümü yapılacak,

— Toplam katma değer vergisi "TOPKDV" veya "KDV" bunun hemen altında vergi dahil toplam satış tutarı "TOPLAM" veya "TOP" olarak gösterilecek,

— "TOPLAM" ve "TOPKDV" ifadeleri diğer bilgilerden ayırdedilebilmesi bakımından, büyük harflerle (çift yazılımlı), değişik renklerde veya iki çizgi arasında gösterilecek,

— Ödeme şekilleri (Nakit, Çek, Kredi vs.) ile para üstü "TOPLAM" dan sonra gelecek şekilde ayrıca gösterilebilecek,

— Son kısımda mali sembol, firma kodu ve en az altı rakamdan oluşacak cihaz sicil numarası bulunacaktır.

C — ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANANLAR:

a) Kanun hükümleri uyarınca mecbur oldukları için veya kendi istekleri üzerine Bakanlığımızca onaylanan ödeme kaydedici cihazları kullanan mükellefler, cihazlarının bakım ve onarımı ile yetkili kılınan servis istasyonlarına başvuruda bulunarak belirtilen süreler içerisinde söz konusu düzenlemelerin yapılmasını sağlayacaklardır.

b) Bahis konusu düzenlemeler gerçekleştirilinceye kadar mükellefler cihazlarını mevcut haliyle kullanmaya devam edeceklerdir.

Tebliğ olunur.

NİHAİ ASGARİ ŞART: ÖRNEK - 1

.................................................................................
  Mükellefin Adı ve Ünvanı.
.................................................................................
  Ad resi, Bağlı Olduğu Vergi
.................................................................................
  Dairesi ve Sicil No.
 
  29.01.1986
  Tarih
  FİŞ NO: 001
  Fiş No
  Saat: 1045
  Saat
 
  GİYİM %10
  *11000
  M.GİD %6
  *5000
Mal Cinsleri, Vergi Oranları ve
  T.GİD %3
  *3000
Vergi Dahil Satış Tutarları.
  ET %0
  1500
 
  TOPKDV
  *1335
Alınan Katma Değer Vergisi Toplamı
  TOPLAM
  *20500
Vergi Dahil Toplam Satış Tutarları.
 
  MFOA
  0000000
Mali Sembol, Firma Kodu ve Cihaz Sicil No.

GEÇİCİ ASGARİ ŞART: ÖRNEK - 2

.............................................................................
  Mükellefin Adı ve Ünvanı.
.............................................................................
  Ad resi, Bağlı Olduğu Vergi
.............................................................................
  Dairesi ve Sicil No.
 
  29.01.1986
  Tarih ve Fiş No
  Saat: 1045
  Saat
 
  GİYİM %V1
*11000
  M.GİD %V2
*5000
Mal Cinsleri, Vergi Oranları ve
  T.GİD %V3
*3000
Gösteren Rumuzlar ve Vergi Dahil
  ET %V4
1500
Satış Tutarları
 
  V1 %10
1.000
  V2 %6
273
Rumuzların Tekabül Ettiği Vergi
  V3 %3
82
Oranları ve Bu oranlara Göre
  V4 %0.0
Otomatik Olarak Hesaplanan Vergiler.
 
  TOPKDV
  *1335
Alınan Katma Değer Vergisi Toplamı
  TOPLAM
  *20500
Vergi Dahil Toplam Satış Tutarları.
  MFOA
  0000000
Mali Sembol, Firma Kodu ve Cihaz Sicil No.

NOT: V1, V2, V3, V4, ibareleri, değişik harfler kullanılmak suretiyle T1, T2, T3, T4 gibi rumuzlarla da gösterilebilir.

GEÇİCİ ASGARİ ŞART: ÖRNEK - 3

................................................................
  Mükellefin Adı veya Ünvanı.
................................................................
  Ad resi, Bağlı Olduğu Vergi
................................................................
  Dairesi ve Sicil No.
 
  29.01.1986
  0001
  Tarih ve Fiş No . 10.45
  1045
  Saat
  GİYİM
*11000 %10
  M.GİD
*5000 %6
  Mal Cinsleri, Vergi Oranları ve
  T.GİD
*3000 %3
  Vergi Dahil Satış Tutarları.
  ET
1500 %0
 
  TOPKDV
*1335
  Alınan Katma Değer Vergisi Toplamı
  TOPLAM
*20500
  Vergi Dahil Toplam Satış Tutarı.
  MFOA 00000005
  Mali Sembol, Firma Kodu ve
  Cihaz Sicil No.

 

İçerik 1:
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki 3100 Sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere, anılan Kanunla ilgili olarak yayımlanmış bulunan 6 Seri No.lu Gene1 Tebliğde, "perakende ticaretle uğraşan birinci ve ikinci sınıf tüccarların kullanmak mecburiyetinde bulundukları ödeme kaydedici cihazların, katma değer vergisi hesabında münhasıran iç yüzde işlemi yapacağı yani vergi dahil olarak belirlenen satış tutarından vergiyi ayıracağı, herhangi bir şekilde satış tutarının üzerine ayrıca katma değer vergisi hesaplamayacağı, imalatçı v eya ithalatçı kuruluşların daha önce onaylanan ve halen kullanılanlar da dahil olmak üzere cihazlarını buna göre düzenleyecekleri, mükellefler tarafından da cihazların bu şekilde kullanılacağı" açıklanmıştır.

Bu açıklamaya göre, ödeme kaydedici cihazlar üzerinde gerçekleştirilecek olan düzenlemelerin aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılması uygun görülmüştür.

A — DÜZENLEMELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ:

1. İmalatçı ve ithalatçı kuruluşlar, daha önce Bakanlığımızca onaylanan ve halen kullanılmakta olanlar da dahil bütün cihazlarını, en geç 1 Haziran 1986 tarihine kadar;

a) Müstakil olarak vergi tuşu ve vergisiz işlem yapan tuş bulunmayacak,

b) Değişik vergi oranlarının (Oranlardan biri % 0 veya vergisiz olarak ifade edilebilir) programlanabildiği en az dört departmanı ihtiva edecek,

c) Her bir departman itibariyle vergi dahil satış tutarından vergiyi ayıracak, yani iç yüzde işlemi yapacak,

şekilde düzenleyecekler ve bu düzenlemeyi ihtiva eden iki adet cihaz örneğini incelenmek ve uygunluk alınmak üzere Bakanlığımız'a göndereceklerdir.

2. Cihazları üzerinde yukarıda belirtilen şekilde yaptıkları düzenlemeler Bakanlığımızca uygun bulunan kuruluşlar, bu cihazlarını kullanıcılarına 31 Aralık 1986 tarihine kadar satarak teslim edebileceklerdir.

3. Bakanlığımızdan uygunluk alınarak iç yüzde ile işlem yapar hale getirilen bütün cihazlar, kullanıcıların isteğine bakılmaksızın 1 Haziran 1987 tarihine kadar, bu Tebliğin bir sonraki bölümünde açıklanan "nihai asgari şart" veya "geçici asgari şart"a göre işlem yapacak tarzda düzenlenecek ve teknolojik ömürleri boyunca bu şekilde kullanılacaktır.

4. 1 Ocak 1987 tarihinden itibaren satılacak bütün cihazlarda "nihai asgari şart" sağlanacak, daha önce onaylanmış olsa dahi, anılan tarihten sonra "nihai asgari şartı" ihtiva etmeyen cihazların kullanıcılarına satış ve teslimleri yapılamayacaktır.

5. İmalatçı ve ithalatçı kuruluşlar, halen incelemede olanlar da dahil olmak üzere onaylanması talebiyle Bakanlığımıza verdikleri veya verecekleri cihazlarını "nihai asgari şart"a göre işlem yapacak tarzda düzenleyeceklerdir.

B — "NİHAİ ASGARİ ŞART" VE "GEÇİCİ ASGARİ ŞART":

1. NİHAİ ASGARİ ŞART: 3100 sayılı Kanun kapsamına giren cihazlarda bu Tebliğe ekli 1 no.lu örneğe uygun satış fişinin verilmesini sağlayacak ve aşağıda belirtilen şartları kapsayacak tarzda gerçekleştirilecek düzenlemeler "nihai asgari şart" düzenlemeleri olup, bu düzenlemelere göre;

a) Cihazlarda en az dört departman bulunacak ve bütün departmanlar, gelecekte mevzuatta yapılabilecek yeni düzenlemelere cevap verebilecek şekilde; değişik vergi oranlarının "cihaz mühürü sökülmeden ve tuşlarına basılmak suretiyle" programlanabileceği bir tarzda olacaktır.

b) Cihazlarda, vergisiz işlem yapan tuş ve müstakil vergi tuşu bulunmayacak, departman tuşuna basıldığında mal cinsi ile birlikte buna tekabül eden katma değer vergisi oranı da yazılacaktır.

c) Cihazlar, mal cinsinin yanında yer alan oranlara göre katma değer vergisini otomatik olarak hesaplayarak, "TOPKDV" ye kaydedecek, her hangi bir şekilde yazılı oranlara uygun olmayan bir hesaplama yapmayacaktır.

d) Fişler ekli 1 no.lu örneğe uygun olarak en az aşağıda belirtilen bilgileri taşıyacak şekilde düzenlenecek, basit ve anlaşılır olacaktır.

Fişlerde;

— Baş tarafda mükellefin adı veya ünvanı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve sicil numarasının kolaylıkla yazılabileceği bir kısım yer alacak,

— Diğer bilgilerden ayırdedilmiş olarak tarih, müteselsil fiş numarası ve saat ("Fiş No" ve "Saat" ibareleri de olacak) bulunacak,

— Tarih ve müteselsil fiş numarası bir satıra, saat, onun altına veya aynı sıra dahilinde alt alta yazılabilecek.

— Müteselsil fiş numarası, belli bir limite kadar (en az bir milyon) devam edecek veya her günün sonunda "Z" raporu alındıktan sonra sıfırlanıp tekrar 1'den başlayarak ilerleyecek tarzda olacak,

— Katma değer vergisi oranları ve vergi iadesi uygulaması dikkate alınarak departmanlara programlanan mal cinsleri ve vergi oranları ile vergi dahil satış tutarları yer alacak,

— Mal cinsleri en az beş harfle (karakterle kısaltılarak, ancak anlaşılır bir şekilde gösterilecek,

— Vergi oranları ile satış bedelinin bir birine karışmaması için bedelin sol başına" işareti konulacak,

— Alınan toplam katma değer vergisi "TOPKDV" veya "KDV", bunun hemen altında, vergi dahil toplam satış tutarı "TOPLAM" veya "TOP" olarak g österilecek,

— TOPLAM" ve "TOPKDV" ifadeleri diğer bilgilerden ayırdedilebilmesi bakımından, büyük harflerle (çift yazılımlı), değişik renklerde veya iki çizgi arasında gösterilecek,

— Ödeme şekilleri (Nakit, Çek, Kredi vs..) ile para üstü, "TOPLAM" dan sonra gelecek şekilde ayrıca gösterilebilecek,

— Son kısımda mali sembol, firma kodu ve en az altı rakamdan oluşacak cihaz sicil numarası bulunacaktır.

2. GEÇİCİ ASGARİ ŞART: Daha önce Bakanlığımızca onaylanmış olup da kullanıcılarına bugüne kadar teslim edilmiş veya 31 Aralık 1986 tarihine kadar kullanıcılarına satış ve teslimi yapılacak olan ve teknik imkansızlıklar nedeniyle "nihai asgari şart"ın yerine getirilemediği ödeme kaydedici cihazlar üzerinde, ekli 2 veya 3 no.lu örneklere uygun satış fişinin ver i lmesini sağlayacak ve aşağıda belirtilen şartları kapsayacak tarzda yapılacak düzenlemeler "geçici asgari şart" düzenlemeleri olup, bu düzenlemelere göre;

a) Cihazlarda en az dört departman bulunacak ve bütün departmanlar, gelecekte mevzuatta yapılabilecek yeni düzenlemelere cevap verebilecek şekilde; değişik vergi oranlarının "cihaz mühürü sökülmeden ve tuşlarına basılmak suretiyle" programlanabileceği bir tarzda olacaktır.

b) Cihazlarda, vergisiz işlem yapan tuş ve müstakil vergi tuşu bulunmayacak, departman tuşuna basıldığında, mal cinsleri ile bunlara tekabül eden katma değer vergisi oranları veya bu oranları ifade eden V1, V2, V3, V4, veya T1, T2, T3, T4 gibi rumuzlar yazılacaktır.

c) Cihazlar, katma değer vergisini, yazılı oranlara göre otomatik olarak hesaplayarak, "TOPKDV"ye kaydedecek her hangi bir şekilde yazılı orana uymayan bir hesaplama yapmayacaktır.

d) Fişler ekli 2 veya 3 no.lu örneklere uygun olarak aşağıda belirtilen bilgileri taşıyacak şekilde düzenlenecek, basit ve anlaşılır olacaktır.

Fiş lerde;

— Baş tarafda mükellefin adı veya ünvanı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve sicil numarasının kolaylıkla yazılabileceği bir kısım yer alacak,

— Diğer bilgilerden ayırdedilmiş olarak fişin altında veya üstünde tarih ve müteselsil fiş numarası yer alacak (müteselsil fiş numarası kesinlikle bulunmakla birlikte ayrıca, "Fiş No" ibaresi ile "saat" olmayabilir),

— Tarih ve müteselsil fiş numarası bir satıra veya aynı sıra dahilinde alt alta yazılabilecek,

— Müteselsil fiş numarası, belli bir limite kadar (en az bir milyon) devam edecek veya her günün sonunda "Z" raporu alındıktan sonra sıfırlanıp tekrar 1'den başlayarak ilerleyecek tarzda olacak,

— Katma değer vergisi oranları ve vergi iadesi uygulaması dikkate alınarak departmanlara programlanan mal cinsleri, % 10, % 6, % 3 ve % 0 gibi vergi oranları veya bunları ifade edecek V1, V2, V3, V4 veya T1, T2, T3, T4 gibi rumuzlar ve vergi dahil satış tutarları yer alacak,

— Mal cinsleri en az beş harfle (karakterle) kısaltılarak, ancak anlaşılır bir şekilde gösterilecek,

— Vergi oranlarının % 10, % 6, % 3 ve % 0 gibi ifadelerle gösterildiği cihazlarda oranlar, örnek 3'de görüldüğü şekilde bedelin önüne veya sonuna bedelle karışmayacak şekilde yazılacak, vergi bu oranlara göre otomatik olarak hesaplanarak "TOPKDV" ye kaydedilecek, alınan vergilerin ayrıca dökümü yapılmayacak,

— Vergi oranlarının V1, V2, V3, V4 veya T1, T2, T3, T4 gibi rumuzlarla gösterildiği cihazlarda ise rumuzlar, mal cinsi ile bedel arasında yer alacak, "TOPKDV"ye kaydedilen vergilerin oranlar itibariyle örnek 2'de görüldüğü şekilde ayrıca dökümü yapılacak,

— Toplam katma değer vergisi "TOPKDV" veya "KDV" bunun hemen altında vergi dahil toplam satış tutarı "TOPLAM" veya "TOP" olarak gösterilecek,

— "TOPLAM" ve "TOPKDV" ifadeleri diğer bilgilerden ayırdedilebilmesi bakımından, büyük harflerle (çift yazılımlı), değişik renklerde veya iki çizgi arasında gösterilecek,

— Ödeme şekilleri (Nakit, Çek, Kredi vs.) ile para üstü "TOPLAM" dan sonra gelecek şekilde ayrıca gösterilebilecek,

— Son kısımda mali sembol, firma kodu ve en az altı rakamdan oluşacak cihaz sicil numarası bulunacaktır.

C — ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANANLAR:

a) Kanun hükümleri uyarınca mecbur oldukları için veya kendi istekleri üzerine Bakanlığımızca onaylanan ödeme kaydedici cihazları kullanan mükellefler, cihazlarının bakım ve onarımı ile yetkili kılınan servis istasyonlarına başvuruda bulunarak belirtilen süreler içerisinde söz konusu düzenlemelerin yapılmasını sağlayacaklardır.

b) Bahis konusu düzenlemeler gerçekleştirilinceye kadar mükellefler cihazlarını mevcut haliyle kullanmaya devam edeceklerdir.

Tebliğ olunur.

NİHAİ ASGARİ ŞART: ÖRNEK - 1

.................................................................................
  Mükellefin Adı ve Ünvanı.
.................................................................................
  Ad resi, Bağlı Olduğu Vergi
.................................................................................
  Dairesi ve Sicil No.
 
  29.01.1986
  Tarih
  FİŞ NO: 001
  Fiş No
  Saat: 1045
  Saat
 
  GİYİM %10
  *11000
  M.GİD %6
  *5000
Mal Cinsleri, Vergi Oranları ve
  T.GİD %3
  *3000
Vergi Dahil Satış Tutarları.
  ET %0
  1500
 
  TOPKDV
  *1335
Alınan Katma Değer Vergisi Toplamı
  TOPLAM
  *20500
Vergi Dahil Toplam Satış Tutarları.
 
  MFOA
  0000000
Mali Sembol, Firma Kodu ve Cihaz Sicil No.

GEÇİCİ ASGARİ ŞART: ÖRNEK - 2

.............................................................................
  Mükellefin Adı ve Ünvanı.
.............................................................................
  Ad resi, Bağlı Olduğu Vergi
.............................................................................
  Dairesi ve Sicil No.
 
  29.01.1986
  Tarih ve Fiş No
  Saat: 1045
  Saat
 
  GİYİM %V1
*11000
  M.GİD %V2
*5000
Mal Cinsleri, Vergi Oranları ve
  T.GİD %V3
*3000
Gösteren Rumuzlar ve Vergi Dahil
  ET %V4
1500
Satış Tutarları
 
  V1 %10
1.000
  V2 %6
273
Rumuzların Tekabül Ettiği Vergi
  V3 %3
82
Oranları ve Bu oranlara Göre
  V4 %0.0
Otomatik Olarak Hesaplanan Vergiler.
 
  TOPKDV
  *1335
Alınan Katma Değer Vergisi Toplamı
  TOPLAM
  *20500
Vergi Dahil Toplam Satış Tutarları.
  MFOA
  0000000
Mali Sembol, Firma Kodu ve Cihaz Sicil No.

NOT: V1, V2, V3, V4, ibareleri, değişik harfler kullanılmak suretiyle T1, T2, T3, T4 gibi rumuzlarla da gösterilebilir.

GEÇİCİ ASGARİ ŞART: ÖRNEK - 3

................................................................
  Mükellefin Adı veya Ünvanı.
................................................................
  Ad resi, Bağlı Olduğu Vergi
................................................................
  Dairesi ve Sicil No.
 
  29.01.1986
  0001
  Tarih ve Fiş No . 10.45
  1045
  Saat
  GİYİM
*11000 %10
  M.GİD
*5000 %6
  Mal Cinsleri, Vergi Oranları ve
  T.GİD
*3000 %3
  Vergi Dahil Satış Tutarları.
  ET
1500 %0
 
  TOPKDV
*1335
  Alınan Katma Değer Vergisi Toplamı
  TOPLAM
*20500
  Vergi Dahil Toplam Satış Tutarı.
  MFOA 00000005
  Mali Sembol, Firma Kodu ve
  Cihaz Sicil No.

 

İçerik 2:
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki 3100 Sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere, anılan Kanunla ilgili olarak yayımlanmış bulunan 6 Seri No.lu Gene1 Tebliğde, "perakende ticaretle uğraşan birinci ve ikinci sınıf tüccarların kullanmak mecburiyetinde bulundukları ödeme kaydedici cihazların, katma değer vergisi hesabında münhasıran iç yüzde işlemi yapacağı yani vergi dahil olarak belirlenen satış tutarından vergiyi ayıracağı, herhangi bir şekilde satış tutarının üzerine ayrıca katma değer vergisi hesaplamayacağı, imalatçı v eya ithalatçı kuruluşların daha önce onaylanan ve halen kullanılanlar da dahil olmak üzere cihazlarını buna göre düzenleyecekleri, mükellefler tarafından da cihazların bu şekilde kullanılacağı" açıklanmıştır.

Bu açıklamaya göre, ödeme kaydedici cihazlar üzerinde gerçekleştirilecek olan düzenlemelerin aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılması uygun görülmüştür.

A — DÜZENLEMELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ:

1. İmalatçı ve ithalatçı kuruluşlar, daha önce Bakanlığımızca onaylanan ve halen kullanılmakta olanlar da dahil bütün cihazlarını, en geç 1 Haziran 1986 tarihine kadar;

a) Müstakil olarak vergi tuşu ve vergisiz işlem yapan tuş bulunmayacak,

b) Değişik vergi oranlarının (Oranlardan biri % 0 veya vergisiz olarak ifade edilebilir) programlanabildiği en az dört departmanı ihtiva edecek,

c) Her bir departman itibariyle vergi dahil satış tutarından vergiyi ayıracak, yani iç yüzde işlemi yapacak,

şekilde düzenleyecekler ve bu düzenlemeyi ihtiva eden iki adet cihaz örneğini incelenmek ve uygunluk alınmak üzere Bakanlığımız'a göndereceklerdir.

2. Cihazları üzerinde yukarıda belirtilen şekilde yaptıkları düzenlemeler Bakanlığımızca uygun bulunan kuruluşlar, bu cihazlarını kullanıcılarına 31 Aralık 1986 tarihine kadar satarak teslim edebileceklerdir.

3. Bakanlığımızdan uygunluk alınarak iç yüzde ile işlem yapar hale getirilen bütün cihazlar, kullanıcıların isteğine bakılmaksızın 1 Haziran 1987 tarihine kadar, bu Tebliğin bir sonraki bölümünde açıklanan "nihai asgari şart" veya "geçici asgari şart"a göre işlem yapacak tarzda düzenlenecek ve teknolojik ömürleri boyunca bu şekilde kullanılacaktır.

4. 1 Ocak 1987 tarihinden itibaren satılacak bütün cihazlarda "nihai asgari şart" sağlanacak, daha önce onaylanmış olsa dahi, anılan tarihten sonra "nihai asgari şartı" ihtiva etmeyen cihazların kullanıcılarına satış ve teslimleri yapılamayacaktır.

5. İmalatçı ve ithalatçı kuruluşlar, halen incelemede olanlar da dahil olmak üzere onaylanması talebiyle Bakanlığımıza verdikleri veya verecekleri cihazlarını "nihai asgari şart"a göre işlem yapacak tarzda düzenleyeceklerdir.

B — "NİHAİ ASGARİ ŞART" VE "GEÇİCİ ASGARİ ŞART":

1. NİHAİ ASGARİ ŞART: 3100 sayılı Kanun kapsamına giren cihazlarda bu Tebliğe ekli 1 no.lu örneğe uygun satış fişinin verilmesini sağlayacak ve aşağıda belirtilen şartları kapsayacak tarzda gerçekleştirilecek düzenlemeler "nihai asgari şart" düzenlemeleri olup, bu düzenlemelere göre;

a) Cihazlarda en az dört departman bulunacak ve bütün departmanlar, gelecekte mevzuatta yapılabilecek yeni düzenlemelere cevap verebilecek şekilde; değişik vergi oranlarının "cihaz mühürü sökülmeden ve tuşlarına basılmak suretiyle" programlanabileceği bir tarzda olacaktır.

b) Cihazlarda, vergisiz işlem yapan tuş ve müstakil vergi tuşu bulunmayacak, departman tuşuna basıldığında mal cinsi ile birlikte buna tekabül eden katma değer vergisi oranı da yazılacaktır.

c) Cihazlar, mal cinsinin yanında yer alan oranlara göre katma değer vergisini otomatik olarak hesaplayarak, "TOPKDV" ye kaydedecek, her hangi bir şekilde yazılı oranlara uygun olmayan bir hesaplama yapmayacaktır.

d) Fişler ekli 1 no.lu örneğe uygun olarak en az aşağıda belirtilen bilgileri taşıyacak şekilde düzenlenecek, basit ve anlaşılır olacaktır.

Fişlerde;

— Baş tarafda mükellefin adı veya ünvanı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve sicil numarasının kolaylıkla yazılabileceği bir kısım yer alacak,

— Diğer bilgilerden ayırdedilmiş olarak tarih, müteselsil fiş numarası ve saat ("Fiş No" ve "Saat" ibareleri de olacak) bulunacak,

— Tarih ve müteselsil fiş numarası bir satıra, saat, onun altına veya aynı sıra dahilinde alt alta yazılabilecek.

— Müteselsil fiş numarası, belli bir limite kadar (en az bir milyon) devam edecek veya her günün sonunda "Z" raporu alındıktan sonra sıfırlanıp tekrar 1'den başlayarak ilerleyecek tarzda olacak,

— Katma değer vergisi oranları ve vergi iadesi uygulaması dikkate alınarak departmanlara programlanan mal cinsleri ve vergi oranları ile vergi dahil satış tutarları yer alacak,

— Mal cinsleri en az beş harfle (karakterle kısaltılarak, ancak anlaşılır bir şekilde gösterilecek,

— Vergi oranları ile satış bedelinin bir birine karışmaması için bedelin sol başına" işareti konulacak,

— Alınan toplam katma değer vergisi "TOPKDV" veya "KDV", bunun hemen altında, vergi dahil toplam satış tutarı "TOPLAM" veya "TOP" olarak g österilecek,

— TOPLAM" ve "TOPKDV" ifadeleri diğer bilgilerden ayırdedilebilmesi bakımından, büyük harflerle (çift yazılımlı), değişik renklerde veya iki çizgi arasında gösterilecek,

— Ödeme şekilleri (Nakit, Çek, Kredi vs..) ile para üstü, "TOPLAM" dan sonra gelecek şekilde ayrıca gösterilebilecek,

— Son kısımda mali sembol, firma kodu ve en az altı rakamdan oluşacak cihaz sicil numarası bulunacaktır.

2. GEÇİCİ ASGARİ ŞART: Daha önce Bakanlığımızca onaylanmış olup da kullanıcılarına bugüne kadar teslim edilmiş veya 31 Aralık 1986 tarihine kadar kullanıcılarına satış ve teslimi yapılacak olan ve teknik imkansızlıklar nedeniyle "nihai asgari şart"ın yerine getirilemediği ödeme kaydedici cihazlar üzerinde, ekli 2 veya 3 no.lu örneklere uygun satış fişinin ver i lmesini sağlayacak ve aşağıda belirtilen şartları kapsayacak tarzda yapılacak düzenlemeler "geçici asgari şart" düzenlemeleri olup, bu düzenlemelere göre;

a) Cihazlarda en az dört departman bulunacak ve bütün departmanlar, gelecekte mevzuatta yapılabilecek yeni düzenlemelere cevap verebilecek şekilde; değişik vergi oranlarının "cihaz mühürü sökülmeden ve tuşlarına basılmak suretiyle" programlanabileceği bir tarzda olacaktır.

b) Cihazlarda, vergisiz işlem yapan tuş ve müstakil vergi tuşu bulunmayacak, departman tuşuna basıldığında, mal cinsleri ile bunlara tekabül eden katma değer vergisi oranları veya bu oranları ifade eden V1, V2, V3, V4, veya T1, T2, T3, T4 gibi rumuzlar yazılacaktır.

c) Cihazlar, katma değer vergisini, yazılı oranlara göre otomatik olarak hesaplayarak, "TOPKDV"ye kaydedecek her hangi bir şekilde yazılı orana uymayan bir hesaplama yapmayacaktır.

d) Fişler ekli 2 veya 3 no.lu örneklere uygun olarak aşağıda belirtilen bilgileri taşıyacak şekilde düzenlenecek, basit ve anlaşılır olacaktır.

Fiş lerde;

— Baş tarafda mükellefin adı veya ünvanı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve sicil numarasının kolaylıkla yazılabileceği bir kısım yer alacak,

— Diğer bilgilerden ayırdedilmiş olarak fişin altında veya üstünde tarih ve müteselsil fiş numarası yer alacak (müteselsil fiş numarası kesinlikle bulunmakla birlikte ayrıca, "Fiş No" ibaresi ile "saat" olmayabilir),

— Tarih ve müteselsil fiş numarası bir satıra veya aynı sıra dahilinde alt alta yazılabilecek,

— Müteselsil fiş numarası, belli bir limite kadar (en az bir milyon) devam edecek veya her günün sonunda "Z" raporu alındıktan sonra sıfırlanıp tekrar 1'den başlayarak ilerleyecek tarzda olacak,

— Katma değer vergisi oranları ve vergi iadesi uygulaması dikkate alınarak departmanlara programlanan mal cinsleri, % 10, % 6, % 3 ve % 0 gibi vergi oranları veya bunları ifade edecek V1, V2, V3, V4 veya T1, T2, T3, T4 gibi rumuzlar ve vergi dahil satış tutarları yer alacak,

— Mal cinsleri en az beş harfle (karakterle) kısaltılarak, ancak anlaşılır bir şekilde gösterilecek,

— Vergi oranlarının % 10, % 6, % 3 ve % 0 gibi ifadelerle gösterildiği cihazlarda oranlar, örnek 3'de görüldüğü şekilde bedelin önüne veya sonuna bedelle karışmayacak şekilde yazılacak, vergi bu oranlara göre otomatik olarak hesaplanarak "TOPKDV" ye kaydedilecek, alınan vergilerin ayrıca dökümü yapılmayacak,

— Vergi oranlarının V1, V2, V3, V4 veya T1, T2, T3, T4 gibi rumuzlarla gösterildiği cihazlarda ise rumuzlar, mal cinsi ile bedel arasında yer alacak, "TOPKDV"ye kaydedilen vergilerin oranlar itibariyle örnek 2'de görüldüğü şekilde ayrıca dökümü yapılacak,

— Toplam katma değer vergisi "TOPKDV" veya "KDV" bunun hemen altında vergi dahil toplam satış tutarı "TOPLAM" veya "TOP" olarak gösterilecek,

— "TOPLAM" ve "TOPKDV" ifadeleri diğer bilgilerden ayırdedilebilmesi bakımından, büyük harflerle (çift yazılımlı), değişik renklerde veya iki çizgi arasında gösterilecek,

— Ödeme şekilleri (Nakit, Çek, Kredi vs.) ile para üstü "TOPLAM" dan sonra gelecek şekilde ayrıca gösterilebilecek,

— Son kısımda mali sembol, firma kodu ve en az altı rakamdan oluşacak cihaz sicil numarası bulunacaktır.

C — ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANANLAR:

a) Kanun hükümleri uyarınca mecbur oldukları için veya kendi istekleri üzerine Bakanlığımızca onaylanan ödeme kaydedici cihazları kullanan mükellefler, cihazlarının bakım ve onarımı ile yetkili kılınan servis istasyonlarına başvuruda bulunarak belirtilen süreler içerisinde söz konusu düzenlemelerin yapılmasını sağlayacaklardır.

b) Bahis konusu düzenlemeler gerçekleştirilinceye kadar mükellefler cihazlarını mevcut haliyle kullanmaya devam edeceklerdir.

Tebliğ olunur.

NİHAİ ASGARİ ŞART: ÖRNEK - 1

.................................................................................
  Mükellefin Adı ve Ünvanı.
.................................................................................
  Ad resi, Bağlı Olduğu Vergi
.................................................................................
  Dairesi ve Sicil No.
 
  29.01.1986
  Tarih
  FİŞ NO: 001
  Fiş No
  Saat: 1045
  Saat
 
  GİYİM %10
  *11000
  M.GİD %6
  *5000
Mal Cinsleri, Vergi Oranları ve
  T.GİD %3
  *3000
Vergi Dahil Satış Tutarları.
  ET %0
  1500
 
  TOPKDV
  *1335
Alınan Katma Değer Vergisi Toplamı
  TOPLAM
  *20500
Vergi Dahil Toplam Satış Tutarları.
 
  MFOA
  0000000
Mali Sembol, Firma Kodu ve Cihaz Sicil No.

GEÇİCİ ASGARİ ŞART: ÖRNEK - 2

.............................................................................
  Mükellefin Adı ve Ünvanı.
.............................................................................
  Ad resi, Bağlı Olduğu Vergi
.............................................................................
  Dairesi ve Sicil No.
 
  29.01.1986
  Tarih ve Fiş No
  Saat: 1045
  Saat
 
  GİYİM %V1
*11000
  M.GİD %V2
*5000
Mal Cinsleri, Vergi Oranları ve
  T.GİD %V3
*3000
Gösteren Rumuzlar ve Vergi Dahil
  ET %V4
1500
Satış Tutarları
 
  V1 %10
1.000
  V2 %6
273
Rumuzların Tekabül Ettiği Vergi
  V3 %3
82
Oranları ve Bu oranlara Göre
  V4 %0.0
Otomatik Olarak Hesaplanan Vergiler.
 
  TOPKDV
  *1335
Alınan Katma Değer Vergisi Toplamı
  TOPLAM
  *20500
Vergi Dahil Toplam Satış Tutarları.
  MFOA
  0000000
Mali Sembol, Firma Kodu ve Cihaz Sicil No.

NOT: V1, V2, V3, V4, ibareleri, değişik harfler kullanılmak suretiyle T1, T2, T3, T4 gibi rumuzlarla da gösterilebilir.

GEÇİCİ ASGARİ ŞART: ÖRNEK - 3

................................................................
  Mükellefin Adı veya Ünvanı.
................................................................
  Ad resi, Bağlı Olduğu Vergi
................................................................
  Dairesi ve Sicil No.
 
  29.01.1986
  0001
  Tarih ve Fiş No . 10.45
  1045
  Saat
  GİYİM
*11000 %10
  M.GİD
*5000 %6
  Mal Cinsleri, Vergi Oranları ve
  T.GİD
*3000 %3
  Vergi Dahil Satış Tutarları.
  ET
1500 %0
 
  TOPKDV
*1335
  Alınan Katma Değer Vergisi Toplamı
  TOPLAM
*20500
  Vergi Dahil Toplam Satış Tutarı.
  MFOA 00000005
  Mali Sembol, Firma Kodu ve
  Cihaz Sicil No.

 

Sayfalar