Buradasınız

Kanun Maddesi

Kanun Maddesi

Kanun:

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

Madde Adı :
Madde No : Geçici Madde 17

Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2020tarihine kadar tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının ( c ) bendi hükümlerine göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasında ihracat süresi olarak anılan bentteki süre yerine bu rejimlerle öngörülen süreler esas alınır. İhracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.[1][1] 700 sayılı KHK’nın 90 ıncı maddesi ile bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. (Yürürlük 9/7/2018)

6655 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle “31/12/2015” olan tarih “31/12/2020” tarihi olarak değiştirilmiştir. (Yürürlük 1/1/2016 )

6111 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi ile “31/12/2010” olan tarih “31/12/2015” olarak değiştirilmiştir. (Yürürlük 31/10/2010 tarihinden geçerli olmak üzere 25/2/2011 tarihinde)

5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin 7 nci fıkrası ile “31/12/2008” olan tarih “31/12/2010” olarak değiştirilmiştir. (Yürürlük 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere 28/2/2009 tarihinde)

4369 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ile eklenmiştir. ( Yürürlük 29/7/1998 )

Türkçe