Buradasınız

İthalat Bedelinin Transferi hakkında.

İthalat Bedelinin Transferi hakkında.

Sayı: 
70903105-165.01.02[30]-100883
Tarih: 
26/10/2015

TC.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

 

Sayı : 70903105-165.01.02[30]-E.100883                                                                     26/10/2015

Konu : İthalat Bedelinin Transferi hk

 

 

 

İlgi : …. tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Firmanızın Dubai'de yerleşik …. ile tedarik sözleşmesi bulunduğu ve bu kapsamda ithalatlarınızı söz konusu firmadan yaptığınız; bununla birlikte aynı zamanda ….'nin de tedarikçisi olan …., …. ve diğer bazı firmalardan da doğrudan ithalat yaptığınız; yapılan bu ithalatların siparişlerinin …. aracılığıyla verildiği ve bu durumun ithalat faturasında (notify olarak) belirtildiği; …. firmasının almış olduğu siparişleri anılan tedarikçilerinden temin ettiği ve özel günler nedeniyle (Sevgililer Günü, Anneler Günü, Yılbaşı vs) ürünlerin tarafınıza zamanında ulaşabilmesi için tedarikçi firmaların, ürünleri sipariş verdiğiniz Dubai'deki …. firması yerine onun adına direkt olarak Firmanıza gönderdiği ve bu ithalat bedeli ödemelerinin ithalat yapılmadan önce Firmanız tarafından …. firmasına ve bu firma tarafından da tedarikçi firmalara yapıldığı belirtilerek, özel günler ve acil teslimi gereken ithalatlar için uygulanmakta olan bu tür ithalat bedeli ödemeleri sebebiyle kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi gereğince; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında fon kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

Bu kapsamda, gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat bedelinin Türk Lirası karşılığının, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce, ödeme şekline göre Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ihracatçının yurt dışındaki hesabına ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan malların ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Buna göre, KKDF kesintisi yapılmadan ithalatın gerçekleşebilmesi için mal bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ihracatçının yurt dışı hesabına transfer edildiğinin yukarıda sayılan belgelerden biri ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, ithalat bedelinin ihracatçı tarafından belirtilen başka firma/şahısların hesabına ödenmesinin ihracatçıya transfer olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, üretimin ve ithalatın zamanında yapılmasını teminen, ihracatçı ile ithalatçı arasında yapılan sözleşme ile tespit edilen tedarikçi firmalara ithalatçı tarafından yapılan ithalata konu malların üretiminde kullanılan girdilere veya malların teminine ilişkin ödemelerin; ihracatçının satış faturaları üzerinde transfer yapılacak tedarikçi firmanın unvanı ve transfer tutarını göstermesi ve ödemenin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce yapıldığının bankadan alınacak yazı ile tevsiki kaydıyla ve ihracatçı ile ithalatçı arasında yapılan sözleşme gümrük idaresine ibraz edilmek suretiyle, peşin ödeme kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

Başkan a.