Buradasınız

- HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞLERİ

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Çarşamba, 14 Nisan, 1976 Adı: UID: PGIB2UBG3BC7YZX1
İçerik:

492 sayılı Harçlar Kanununda değişiklik yapan 18.3.1976 gün ve 1977 sayılı «492 sayılı Harçlar Kanununa Ekli (6) Sayılı Tarifenin Değişik 1 inci Bölümünün Değiştirilmesi, Değişik 86 ncı Maddesinin Sonuna Bir İbare Eklenmesi ve 79 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun», 1.4.1976 gün ve 15546 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanunla Harçlar Kanununda yapılan değişikliklerin mahiyeti ve bunların ne şekilde uygulanacağı aşağıda açıklanmıştır.

I _ (6) PASAPORT HARÇLARI İLE İLGİLİ I. BÖLÜMÜNDE YAPlLAN DEĞİŞİKLiKLER :

1. Yapılan değişiklikle, 4 ayrı grup pasaporta göre tarife yeniden düzenlenmiştir. Şöyle ki:

a) Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınacak harçlarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Eskiden olduğu gibi bu pasaportlardan,

3 ay için olanlar(500._ TL.)
6 ay için olanlar(750. _ TL.)
1 yıl için olanlar(1.000._ TL.)
1 yıldan fazla süreli olanlar(1.500._TL.)

harca tabi olacak, seyahat etmek maksadıyla yurt dışına giden öğretmen ve öğrencilerden kurulu gruplara verilen müşterek pasaportlar ile bu pasaportların sürelerinin uzatılması halinde yukarıda yazılı harçların yarısı alınacaktır. Başka bir ifade ile, bu pasaportların sürelerinin uzatılması halinde de pasaport verilmesi sırasında alınan harçın aynısı alınacaktır.

b) İşçi pasaportlarından alınacak harçlar yeniden düzenlenmiş ve bunlarda bir miktar indirim yapılmıştır. Buna göre işçilere verilen pasaportlardan,


1 yıl için olanlar(75._ TL.)
2 yıl için olanlar(150. _ TL.)
3 yıl için olanlar(225._ TL.)
4 yıl için olanlar(300._TL.)
5 yıl için olanlar(375._TL.)

harça tabi tutulacaktır. 1 yıldan az süreli olarak verilen pasaportlar da 1 yıllık harça tabi olacaktır.

c) Tedavi ve öğrenim amacıyla yurt dışına gideceklere, sarı basın kartı hamillerine ve münhasıran Kıbrıs'a seyahat edeceklere ait olan pasaportlardan alınacak harçlarda her hangi bir değişiklik yapılmamıştır. Eskiden olduğu gibi bu pasaportlardan,

3 ay için olanlar(55._ TL.)
6 ay için olanlar(105. _ TL.)
1 yıl için olanlar(165._ TL.)
1 yıldan fazla süreli olanlar(310._TL.)

harca tabi tutulacaktır. Ancak, aynı Kanunun 85/b maddesi uyarınca, yabancı memleketlere münhasıran öğrenim için gideceklere gerek Türkiye'den çıkarken ve gerekse yabancı memleketlerde öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar verilecek pasaportların harça tabi tutulmaması gerekmektedir.

d) 5682 sayılı pasaport Kanununun 23 üncü maddesinin son fıkrası gereğince verilen ve yalnız Türkiye'ye dönüş için geçerli olan pasaportlarla, aynı Kanunun 18 inci maddesinde yazılı olan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan eskiden olduğu gibi 250.- TL. harç alınacaktır.

2. Evvelce konsolosluklarca verilen pasaportlar yarı nisbette harça tabi iken, getirilen hükümle tam harça tabi tutulmuştur. Bundan böyle konsolosluklarca verilecek pasaportlardan yukarıdaki igili tarifelere göre tam harç alınacaktır.

3. Söz konusu kanunla süre uzatımlarından yarı nispette harç yerine tam harç alınması kabul edilmiştir. Bu duruma göre, pasaport süresinin uzatılması halinde, süre uzatımının yurtiçinde veya yurt dışında yapıldığına bakılmaksızın pasapoıt sahibi için uzatılan sürenin karşılığı olan harç aynen alınacaktır. Yurt içinde süresi uzatılan pasaportun refakat hanesinde kayıtlı olanlar, 86 ncı maddenin (b) fıkrası gereğince harçtan muaf olacak, yurt dışında süresi uzatılan pasaportların refakat hanesinde kayıtlı olanlar varsa bunlar, yine 86 nci maddenin, «memleket dışında konsolosluklarca müddetin uzatılması aşlemleri hariç» şeklindeki parantez içi hükmü gereğince harça tabi tutulacaktır.

Ancak yurt dışında süresi uzatılan pasaportların refakat hanesinde kayıtlı olanlar birden fazla olsa dahi harç, her şahıs için ayrı ayrı alınmayacak, asıl pasaport sahibinden alınacak miktarda olacaktır.

Seyahat etmek maksadıyla yurt dışına giden öğretmen ve öğrencilerden kurulu gruplara verilen müşterek pasaportların sürelerinin uzatılması halinde ise, süre uzatımının yurt içinde veya yurt dışında yapıldığına bakılmaksızın, bunlar uzatılan sürenin karşılığı olan ve ilgili tarifesinde belirtilen harçın yarısı nispetinde harça tabi tutulacaktır. Başka bir deyişle, bu pasaportların sürelerinin uzatılması halinde, pasaportların verilmesi sırasında tarifeye göre alınmış bulunan yarı harcın aynısı alınacaktır.

Bu hususları birkaç örnekle açıklayalım :

Örnek 1 _ Bir yıl süreli olarak alınan ve refakat hanesinde iki kişi kayıtlı bulunan münferit bir pasaportun süresi yurt içinde 6 ay uzatıldığı takdirde, pasaport sahibinden 750.- Lira harç alınacak, refakat hanesinde kayıtlı olanlar ise, 86 ncı inaddenin (b) fıkrası gereğince harçtan muaf olacaktır. Bu pasaportun süresi yurt dışında 6 ay uzatılmışsa, pasaport sahibinden 750 lira harç alınacak, refakat hanesinde kayıtlı olanlar için de ayrıca 750 lira harç alınması gerekecektir.

Örnek 2 _ Müşterek bir pasaport alınmış ve bu pasaportun süresi gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında uzatılmışsa pasaportta kayıtlı her şahıs için uzatılan müddete göre ayrı ayrı harç alınacaktır.

Örnek 3 _ 1 yıl süreli olarak öğretmen ve öğrencilerden kurulu gruplara verilen ve pasaportta kayıtlı her şahıs için 500 lira harça tabi tutulmuş bulunan müşterek pasaportun süresi gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında 6 ay uzatıldığı takdirde, pasaportta Kayıtlı her şahıs için alınacak harç miktarı 375 er lira olacaktır. `

II _ 79 UNCU MADDEDE YAPILAN DEĞlŞİKLİK :

1977 sayılı Kanunla konsolosluk harçlarının ücret tarifesinin tesbiti ile ilgili 79 uncu maddesi değiştirilmiş ve yurtdışındaki tüm kuruluşlarımızla ilgili olarak; yabancı para üzerinden alınacak her türlü harçların cari resmî kura göre hesaplanması esası getirilmiştir. Buna göre Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları işlemlerde tarifelerde yazılı harçlar, kanunun yürürlüğe girdiği 1.4.1976 tarihindeki Merkez Bankasının tesbit ve ilân etmiş olduğu resmî kura göre hesaplanacaktır. Daha sonraki kur değişiklikleri nedeniyle, tarifenin değiştirilmesi söz konusu olmayacaktır

III _ 86 NCI MADDEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK.

1. Harçlar Kanununun muafiyetle ilgili 86 ncı maddesinin (a) bendinin sonuna yalnız iki yıllık süre için ibaresi eklenerek, halen iki yıl süreli olarak verilmekte olan işçi pasaportları ile ilgili, muafiyet hükmünün devamı sağlanmıştır: Buna göre eskiden olduğu gibi iki yıl süreli olarak verilen işçi pasaportları harçtan muaf tutulmuştur. Bilâhare yapılacak süre uzatımları ise, tarifesine göre harça tabi tutulacaktır. 1 yıldan az olarak süre uzatıldğı takdirde de yıllık harç aynen alınacaktır.

Öte yandan, pasaport süresinin bitimi tarihinden sonraki bir tarihinden sonraki bir tarihte süre uzatımı istenmişse, alınması gereken harç kusur cezalı olarak tahsil edilecek, zamanında müracaat edilerek bitim tarihinden itibaren süre uzatılmışsa ceza alınmayacaktır.

Mezkûr maddedeki muafiyet hükmünün nasıl uygulanacağını örneklerle açıklayalım:

Örnek 1 _ Yurt dışına gitmek isteyen bir işçi bir yıl süreli pasaport almışsa bu pasaport 86 ncı maddenin (a) bendinin sonuna eklenen fıkra gereğince harçtan muaf tutulacaktır. Söz konusu pasaportun süresi iki yıl daha uzatıldığı takdirde uzatılan iki yıllık sürenin bir yılı harçtan muaf tutulacak, sadece ikinci yılı için 75 lira harç alınacaktır. Eğer başlangıçta pasaport iki yıllık olarak alınmışsa; bu da 86 ncı maddenin (a) bendinin sonuna eklenen fıkra hükmüne göre harçtan muaf tutulacak, bu pasaportun süresi uzatıldığı takdirde uzatılan her yıl için 75 lira harç alınacaktır.

Örnek 2 _ Pasaport Kanununda yapılması düşünülen değişiklik gerçekleştiği takdirde, 5 yıl süreli olarak verilecek pasaportların iki yılı 86 ncı maddenin (a) bendinin sonuna eklenen ibare gereğince harçtan muaf tutulacak, bakiye üç yıl için ise 225. Lira harç alınacaktır.

2. Diğer taraftan, Pasaport Kanunu hükümlerine göre pasaportların refakat hanesinde kayıtlı olanlar, 492 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin (b) bendi gereğince harçtan muaf tutulacaklardır. Verilmiş bulunan pasaportların süresinin uzatılması halinde, süre uzatımı yurt içinde yapılıyorsa refakat hanesinde kayıtlı olanlar anılan (b) bendindeki hüküm muvacehesinde harçtan muaf olacak, süre uzatımı konsolosluklarda yapıldığı takdirde refakat hanesinde kayıtlı olanlardan asıl pasaport sahibinden alınan miktarda harç alınacaktır.

Bu muafiyetin işçi pasaportlarının refakat hanesinde kayıtlı olanlar için de yukarıda açıklandığı şekilde uygulanacağı tabiidir. İşçiler için maddenin (a) bendinde muafiyet 2 yıl kısıtlanmış, refakat hanesinde kayıtlı olanların muafiyeti hakkında ise kısıtlayıcı bir hüküm getirilmemiştir.

Dolayısiyle iki yıllık muafiyetten faydalanan işçiler pasaportlarının müddetini, ister konsolosluklarda isterse yurt içinde uzattırmış olsunlar harca tabi tutulacaklar, işçi pasaportunun refakat hanesinde kayıtlı olanlar ise, pasaport süresinin yurt içinde uzatılması halinde harçtan muaf olacklardır. Konsolosluklarda pasaportun süresi uzatıldığı takdirde her şahıs için ayrı ayrı harç alınmayacak, bunlar işçiden alınması gereken miktarda tek harca tabi olacaklardır.

Bilgi edinilmesi ve gereğinin buna göre yapılması rica olunur.

(*) Güncelliği kalmamıştır.

İçerik 1:

492 sayılı Harçlar Kanununda değişiklik yapan 18.3.1976 gün ve 1977 sayılı «492 sayılı Harçlar Kanununa Ekli (6) Sayılı Tarifenin Değişik 1 inci Bölümünün Değiştirilmesi, Değişik 86 ncı Maddesinin Sonuna Bir İbare Eklenmesi ve 79 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun», 1.4.1976 gün ve 15546 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanunla Harçlar Kanununda yapılan değişikliklerin mahiyeti ve bunların ne şekilde uygulanacağı aşağıda açıklanmıştır.

I _ (6) PASAPORT HARÇLARI İLE İLGİLİ I. BÖLÜMÜNDE YAPlLAN DEĞİŞİKLiKLER :

1. Yapılan değişiklikle, 4 ayrı grup pasaporta göre tarife yeniden düzenlenmiştir. Şöyle ki:

a) Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınacak harçlarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Eskiden olduğu gibi bu pasaportlardan,

3 ay için olanlar(500._ TL.)
6 ay için olanlar(750. _ TL.)
1 yıl için olanlar(1.000._ TL.)
1 yıldan fazla süreli olanlar(1.500._TL.)

harca tabi olacak, seyahat etmek maksadıyla yurt dışına giden öğretmen ve öğrencilerden kurulu gruplara verilen müşterek pasaportlar ile bu pasaportların sürelerinin uzatılması halinde yukarıda yazılı harçların yarısı alınacaktır. Başka bir ifade ile, bu pasaportların sürelerinin uzatılması halinde de pasaport verilmesi sırasında alınan harçın aynısı alınacaktır.

b) İşçi pasaportlarından alınacak harçlar yeniden düzenlenmiş ve bunlarda bir miktar indirim yapılmıştır. Buna göre işçilere verilen pasaportlardan,


1 yıl için olanlar(75._ TL.)
2 yıl için olanlar(150. _ TL.)
3 yıl için olanlar(225._ TL.)
4 yıl için olanlar(300._TL.)
5 yıl için olanlar(375._TL.)

harça tabi tutulacaktır. 1 yıldan az süreli olarak verilen pasaportlar da 1 yıllık harça tabi olacaktır.

c) Tedavi ve öğrenim amacıyla yurt dışına gideceklere, sarı basın kartı hamillerine ve münhasıran Kıbrıs'a seyahat edeceklere ait olan pasaportlardan alınacak harçlarda her hangi bir değişiklik yapılmamıştır. Eskiden olduğu gibi bu pasaportlardan,

3 ay için olanlar(55._ TL.)
6 ay için olanlar(105. _ TL.)
1 yıl için olanlar(165._ TL.)
1 yıldan fazla süreli olanlar(310._TL.)

harca tabi tutulacaktır. Ancak, aynı Kanunun 85/b maddesi uyarınca, yabancı memleketlere münhasıran öğrenim için gideceklere gerek Türkiye'den çıkarken ve gerekse yabancı memleketlerde öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar verilecek pasaportların harça tabi tutulmaması gerekmektedir.

d) 5682 sayılı pasaport Kanununun 23 üncü maddesinin son fıkrası gereğince verilen ve yalnız Türkiye'ye dönüş için geçerli olan pasaportlarla, aynı Kanunun 18 inci maddesinde yazılı olan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan eskiden olduğu gibi 250.- TL. harç alınacaktır.

2. Evvelce konsolosluklarca verilen pasaportlar yarı nisbette harça tabi iken, getirilen hükümle tam harça tabi tutulmuştur. Bundan böyle konsolosluklarca verilecek pasaportlardan yukarıdaki igili tarifelere göre tam harç alınacaktır.

3. Söz konusu kanunla süre uzatımlarından yarı nispette harç yerine tam harç alınması kabul edilmiştir. Bu duruma göre, pasaport süresinin uzatılması halinde, süre uzatımının yurtiçinde veya yurt dışında yapıldığına bakılmaksızın pasapoıt sahibi için uzatılan sürenin karşılığı olan harç aynen alınacaktır. Yurt içinde süresi uzatılan pasaportun refakat hanesinde kayıtlı olanlar, 86 ncı maddenin (b) fıkrası gereğince harçtan muaf olacak, yurt dışında süresi uzatılan pasaportların refakat hanesinde kayıtlı olanlar varsa bunlar, yine 86 nci maddenin, «memleket dışında konsolosluklarca müddetin uzatılması aşlemleri hariç» şeklindeki parantez içi hükmü gereğince harça tabi tutulacaktır.

Ancak yurt dışında süresi uzatılan pasaportların refakat hanesinde kayıtlı olanlar birden fazla olsa dahi harç, her şahıs için ayrı ayrı alınmayacak, asıl pasaport sahibinden alınacak miktarda olacaktır.

Seyahat etmek maksadıyla yurt dışına giden öğretmen ve öğrencilerden kurulu gruplara verilen müşterek pasaportların sürelerinin uzatılması halinde ise, süre uzatımının yurt içinde veya yurt dışında yapıldığına bakılmaksızın, bunlar uzatılan sürenin karşılığı olan ve ilgili tarifesinde belirtilen harçın yarısı nispetinde harça tabi tutulacaktır. Başka bir deyişle, bu pasaportların sürelerinin uzatılması halinde, pasaportların verilmesi sırasında tarifeye göre alınmış bulunan yarı harcın aynısı alınacaktır.

Bu hususları birkaç örnekle açıklayalım :

Örnek 1 _ Bir yıl süreli olarak alınan ve refakat hanesinde iki kişi kayıtlı bulunan münferit bir pasaportun süresi yurt içinde 6 ay uzatıldığı takdirde, pasaport sahibinden 750.- Lira harç alınacak, refakat hanesinde kayıtlı olanlar ise, 86 ncı inaddenin (b) fıkrası gereğince harçtan muaf olacaktır. Bu pasaportun süresi yurt dışında 6 ay uzatılmışsa, pasaport sahibinden 750 lira harç alınacak, refakat hanesinde kayıtlı olanlar için de ayrıca 750 lira harç alınması gerekecektir.

Örnek 2 _ Müşterek bir pasaport alınmış ve bu pasaportun süresi gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında uzatılmışsa pasaportta kayıtlı her şahıs için uzatılan müddete göre ayrı ayrı harç alınacaktır.

Örnek 3 _ 1 yıl süreli olarak öğretmen ve öğrencilerden kurulu gruplara verilen ve pasaportta kayıtlı her şahıs için 500 lira harça tabi tutulmuş bulunan müşterek pasaportun süresi gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında 6 ay uzatıldığı takdirde, pasaportta Kayıtlı her şahıs için alınacak harç miktarı 375 er lira olacaktır. `

II _ 79 UNCU MADDEDE YAPILAN DEĞlŞİKLİK :

1977 sayılı Kanunla konsolosluk harçlarının ücret tarifesinin tesbiti ile ilgili 79 uncu maddesi değiştirilmiş ve yurtdışındaki tüm kuruluşlarımızla ilgili olarak; yabancı para üzerinden alınacak her türlü harçların cari resmî kura göre hesaplanması esası getirilmiştir. Buna göre Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları işlemlerde tarifelerde yazılı harçlar, kanunun yürürlüğe girdiği 1.4.1976 tarihindeki Merkez Bankasının tesbit ve ilân etmiş olduğu resmî kura göre hesaplanacaktır. Daha sonraki kur değişiklikleri nedeniyle, tarifenin değiştirilmesi söz konusu olmayacaktır

III _ 86 NCI MADDEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK.

1. Harçlar Kanununun muafiyetle ilgili 86 ncı maddesinin (a) bendinin sonuna yalnız iki yıllık süre için ibaresi eklenerek, halen iki yıl süreli olarak verilmekte olan işçi pasaportları ile ilgili, muafiyet hükmünün devamı sağlanmıştır: Buna göre eskiden olduğu gibi iki yıl süreli olarak verilen işçi pasaportları harçtan muaf tutulmuştur. Bilâhare yapılacak süre uzatımları ise, tarifesine göre harça tabi tutulacaktır. 1 yıldan az olarak süre uzatıldğı takdirde de yıllık harç aynen alınacaktır.

Öte yandan, pasaport süresinin bitimi tarihinden sonraki bir tarihinden sonraki bir tarihte süre uzatımı istenmişse, alınması gereken harç kusur cezalı olarak tahsil edilecek, zamanında müracaat edilerek bitim tarihinden itibaren süre uzatılmışsa ceza alınmayacaktır.

Mezkûr maddedeki muafiyet hükmünün nasıl uygulanacağını örneklerle açıklayalım:

Örnek 1 _ Yurt dışına gitmek isteyen bir işçi bir yıl süreli pasaport almışsa bu pasaport 86 ncı maddenin (a) bendinin sonuna eklenen fıkra gereğince harçtan muaf tutulacaktır. Söz konusu pasaportun süresi iki yıl daha uzatıldığı takdirde uzatılan iki yıllık sürenin bir yılı harçtan muaf tutulacak, sadece ikinci yılı için 75 lira harç alınacaktır. Eğer başlangıçta pasaport iki yıllık olarak alınmışsa; bu da 86 ncı maddenin (a) bendinin sonuna eklenen fıkra hükmüne göre harçtan muaf tutulacak, bu pasaportun süresi uzatıldığı takdirde uzatılan her yıl için 75 lira harç alınacaktır.

Örnek 2 _ Pasaport Kanununda yapılması düşünülen değişiklik gerçekleştiği takdirde, 5 yıl süreli olarak verilecek pasaportların iki yılı 86 ncı maddenin (a) bendinin sonuna eklenen ibare gereğince harçtan muaf tutulacak, bakiye üç yıl için ise 225. Lira harç alınacaktır.

2. Diğer taraftan, Pasaport Kanunu hükümlerine göre pasaportların refakat hanesinde kayıtlı olanlar, 492 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin (b) bendi gereğince harçtan muaf tutulacaklardır. Verilmiş bulunan pasaportların süresinin uzatılması halinde, süre uzatımı yurt içinde yapılıyorsa refakat hanesinde kayıtlı olanlar anılan (b) bendindeki hüküm muvacehesinde harçtan muaf olacak, süre uzatımı konsolosluklarda yapıldığı takdirde refakat hanesinde kayıtlı olanlardan asıl pasaport sahibinden alınan miktarda harç alınacaktır.

Bu muafiyetin işçi pasaportlarının refakat hanesinde kayıtlı olanlar için de yukarıda açıklandığı şekilde uygulanacağı tabiidir. İşçiler için maddenin (a) bendinde muafiyet 2 yıl kısıtlanmış, refakat hanesinde kayıtlı olanların muafiyeti hakkında ise kısıtlayıcı bir hüküm getirilmemiştir.

Dolayısiyle iki yıllık muafiyetten faydalanan işçiler pasaportlarının müddetini, ister konsolosluklarda isterse yurt içinde uzattırmış olsunlar harca tabi tutulacaklar, işçi pasaportunun refakat hanesinde kayıtlı olanlar ise, pasaport süresinin yurt içinde uzatılması halinde harçtan muaf olacklardır. Konsolosluklarda pasaportun süresi uzatıldığı takdirde her şahıs için ayrı ayrı harç alınmayacak, bunlar işçiden alınması gereken miktarda tek harca tabi olacaklardır.

Bilgi edinilmesi ve gereğinin buna göre yapılması rica olunur.

(*) Güncelliği kalmamıştır.

İçerik 2:

492 sayılı Harçlar Kanununda değişiklik yapan 18.3.1976 gün ve 1977 sayılı «492 sayılı Harçlar Kanununa Ekli (6) Sayılı Tarifenin Değişik 1 inci Bölümünün Değiştirilmesi, Değişik 86 ncı Maddesinin Sonuna Bir İbare Eklenmesi ve 79 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun», 1.4.1976 gün ve 15546 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanunla Harçlar Kanununda yapılan değişikliklerin mahiyeti ve bunların ne şekilde uygulanacağı aşağıda açıklanmıştır.

I _ (6) PASAPORT HARÇLARI İLE İLGİLİ I. BÖLÜMÜNDE YAPlLAN DEĞİŞİKLiKLER :

1. Yapılan değişiklikle, 4 ayrı grup pasaporta göre tarife yeniden düzenlenmiştir. Şöyle ki:

a) Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınacak harçlarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Eskiden olduğu gibi bu pasaportlardan,

3 ay için olanlar(500._ TL.)
6 ay için olanlar(750. _ TL.)
1 yıl için olanlar(1.000._ TL.)
1 yıldan fazla süreli olanlar(1.500._TL.)

harca tabi olacak, seyahat etmek maksadıyla yurt dışına giden öğretmen ve öğrencilerden kurulu gruplara verilen müşterek pasaportlar ile bu pasaportların sürelerinin uzatılması halinde yukarıda yazılı harçların yarısı alınacaktır. Başka bir ifade ile, bu pasaportların sürelerinin uzatılması halinde de pasaport verilmesi sırasında alınan harçın aynısı alınacaktır.

b) İşçi pasaportlarından alınacak harçlar yeniden düzenlenmiş ve bunlarda bir miktar indirim yapılmıştır. Buna göre işçilere verilen pasaportlardan,


1 yıl için olanlar(75._ TL.)
2 yıl için olanlar(150. _ TL.)
3 yıl için olanlar(225._ TL.)
4 yıl için olanlar(300._TL.)
5 yıl için olanlar(375._TL.)

harça tabi tutulacaktır. 1 yıldan az süreli olarak verilen pasaportlar da 1 yıllık harça tabi olacaktır.

c) Tedavi ve öğrenim amacıyla yurt dışına gideceklere, sarı basın kartı hamillerine ve münhasıran Kıbrıs'a seyahat edeceklere ait olan pasaportlardan alınacak harçlarda her hangi bir değişiklik yapılmamıştır. Eskiden olduğu gibi bu pasaportlardan,

3 ay için olanlar(55._ TL.)
6 ay için olanlar(105. _ TL.)
1 yıl için olanlar(165._ TL.)
1 yıldan fazla süreli olanlar(310._TL.)

harca tabi tutulacaktır. Ancak, aynı Kanunun 85/b maddesi uyarınca, yabancı memleketlere münhasıran öğrenim için gideceklere gerek Türkiye'den çıkarken ve gerekse yabancı memleketlerde öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar verilecek pasaportların harça tabi tutulmaması gerekmektedir.

d) 5682 sayılı pasaport Kanununun 23 üncü maddesinin son fıkrası gereğince verilen ve yalnız Türkiye'ye dönüş için geçerli olan pasaportlarla, aynı Kanunun 18 inci maddesinde yazılı olan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan eskiden olduğu gibi 250.- TL. harç alınacaktır.

2. Evvelce konsolosluklarca verilen pasaportlar yarı nisbette harça tabi iken, getirilen hükümle tam harça tabi tutulmuştur. Bundan böyle konsolosluklarca verilecek pasaportlardan yukarıdaki igili tarifelere göre tam harç alınacaktır.

3. Söz konusu kanunla süre uzatımlarından yarı nispette harç yerine tam harç alınması kabul edilmiştir. Bu duruma göre, pasaport süresinin uzatılması halinde, süre uzatımının yurtiçinde veya yurt dışında yapıldığına bakılmaksızın pasapoıt sahibi için uzatılan sürenin karşılığı olan harç aynen alınacaktır. Yurt içinde süresi uzatılan pasaportun refakat hanesinde kayıtlı olanlar, 86 ncı maddenin (b) fıkrası gereğince harçtan muaf olacak, yurt dışında süresi uzatılan pasaportların refakat hanesinde kayıtlı olanlar varsa bunlar, yine 86 nci maddenin, «memleket dışında konsolosluklarca müddetin uzatılması aşlemleri hariç» şeklindeki parantez içi hükmü gereğince harça tabi tutulacaktır.

Ancak yurt dışında süresi uzatılan pasaportların refakat hanesinde kayıtlı olanlar birden fazla olsa dahi harç, her şahıs için ayrı ayrı alınmayacak, asıl pasaport sahibinden alınacak miktarda olacaktır.

Seyahat etmek maksadıyla yurt dışına giden öğretmen ve öğrencilerden kurulu gruplara verilen müşterek pasaportların sürelerinin uzatılması halinde ise, süre uzatımının yurt içinde veya yurt dışında yapıldığına bakılmaksızın, bunlar uzatılan sürenin karşılığı olan ve ilgili tarifesinde belirtilen harçın yarısı nispetinde harça tabi tutulacaktır. Başka bir deyişle, bu pasaportların sürelerinin uzatılması halinde, pasaportların verilmesi sırasında tarifeye göre alınmış bulunan yarı harcın aynısı alınacaktır.

Bu hususları birkaç örnekle açıklayalım :

Örnek 1 _ Bir yıl süreli olarak alınan ve refakat hanesinde iki kişi kayıtlı bulunan münferit bir pasaportun süresi yurt içinde 6 ay uzatıldığı takdirde, pasaport sahibinden 750.- Lira harç alınacak, refakat hanesinde kayıtlı olanlar ise, 86 ncı inaddenin (b) fıkrası gereğince harçtan muaf olacaktır. Bu pasaportun süresi yurt dışında 6 ay uzatılmışsa, pasaport sahibinden 750 lira harç alınacak, refakat hanesinde kayıtlı olanlar için de ayrıca 750 lira harç alınması gerekecektir.

Örnek 2 _ Müşterek bir pasaport alınmış ve bu pasaportun süresi gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında uzatılmışsa pasaportta kayıtlı her şahıs için uzatılan müddete göre ayrı ayrı harç alınacaktır.

Örnek 3 _ 1 yıl süreli olarak öğretmen ve öğrencilerden kurulu gruplara verilen ve pasaportta kayıtlı her şahıs için 500 lira harça tabi tutulmuş bulunan müşterek pasaportun süresi gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında 6 ay uzatıldığı takdirde, pasaportta Kayıtlı her şahıs için alınacak harç miktarı 375 er lira olacaktır. `

II _ 79 UNCU MADDEDE YAPILAN DEĞlŞİKLİK :

1977 sayılı Kanunla konsolosluk harçlarının ücret tarifesinin tesbiti ile ilgili 79 uncu maddesi değiştirilmiş ve yurtdışındaki tüm kuruluşlarımızla ilgili olarak; yabancı para üzerinden alınacak her türlü harçların cari resmî kura göre hesaplanması esası getirilmiştir. Buna göre Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları işlemlerde tarifelerde yazılı harçlar, kanunun yürürlüğe girdiği 1.4.1976 tarihindeki Merkez Bankasının tesbit ve ilân etmiş olduğu resmî kura göre hesaplanacaktır. Daha sonraki kur değişiklikleri nedeniyle, tarifenin değiştirilmesi söz konusu olmayacaktır

III _ 86 NCI MADDEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK.

1. Harçlar Kanununun muafiyetle ilgili 86 ncı maddesinin (a) bendinin sonuna yalnız iki yıllık süre için ibaresi eklenerek, halen iki yıl süreli olarak verilmekte olan işçi pasaportları ile ilgili, muafiyet hükmünün devamı sağlanmıştır: Buna göre eskiden olduğu gibi iki yıl süreli olarak verilen işçi pasaportları harçtan muaf tutulmuştur. Bilâhare yapılacak süre uzatımları ise, tarifesine göre harça tabi tutulacaktır. 1 yıldan az olarak süre uzatıldğı takdirde de yıllık harç aynen alınacaktır.

Öte yandan, pasaport süresinin bitimi tarihinden sonraki bir tarihinden sonraki bir tarihte süre uzatımı istenmişse, alınması gereken harç kusur cezalı olarak tahsil edilecek, zamanında müracaat edilerek bitim tarihinden itibaren süre uzatılmışsa ceza alınmayacaktır.

Mezkûr maddedeki muafiyet hükmünün nasıl uygulanacağını örneklerle açıklayalım:

Örnek 1 _ Yurt dışına gitmek isteyen bir işçi bir yıl süreli pasaport almışsa bu pasaport 86 ncı maddenin (a) bendinin sonuna eklenen fıkra gereğince harçtan muaf tutulacaktır. Söz konusu pasaportun süresi iki yıl daha uzatıldığı takdirde uzatılan iki yıllık sürenin bir yılı harçtan muaf tutulacak, sadece ikinci yılı için 75 lira harç alınacaktır. Eğer başlangıçta pasaport iki yıllık olarak alınmışsa; bu da 86 ncı maddenin (a) bendinin sonuna eklenen fıkra hükmüne göre harçtan muaf tutulacak, bu pasaportun süresi uzatıldığı takdirde uzatılan her yıl için 75 lira harç alınacaktır.

Örnek 2 _ Pasaport Kanununda yapılması düşünülen değişiklik gerçekleştiği takdirde, 5 yıl süreli olarak verilecek pasaportların iki yılı 86 ncı maddenin (a) bendinin sonuna eklenen ibare gereğince harçtan muaf tutulacak, bakiye üç yıl için ise 225. Lira harç alınacaktır.

2. Diğer taraftan, Pasaport Kanunu hükümlerine göre pasaportların refakat hanesinde kayıtlı olanlar, 492 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin (b) bendi gereğince harçtan muaf tutulacaklardır. Verilmiş bulunan pasaportların süresinin uzatılması halinde, süre uzatımı yurt içinde yapılıyorsa refakat hanesinde kayıtlı olanlar anılan (b) bendindeki hüküm muvacehesinde harçtan muaf olacak, süre uzatımı konsolosluklarda yapıldığı takdirde refakat hanesinde kayıtlı olanlardan asıl pasaport sahibinden alınan miktarda harç alınacaktır.

Bu muafiyetin işçi pasaportlarının refakat hanesinde kayıtlı olanlar için de yukarıda açıklandığı şekilde uygulanacağı tabiidir. İşçiler için maddenin (a) bendinde muafiyet 2 yıl kısıtlanmış, refakat hanesinde kayıtlı olanların muafiyeti hakkında ise kısıtlayıcı bir hüküm getirilmemiştir.

Dolayısiyle iki yıllık muafiyetten faydalanan işçiler pasaportlarının müddetini, ister konsolosluklarda isterse yurt içinde uzattırmış olsunlar harca tabi tutulacaklar, işçi pasaportunun refakat hanesinde kayıtlı olanlar ise, pasaport süresinin yurt içinde uzatılması halinde harçtan muaf olacklardır. Konsolosluklarda pasaportun süresi uzatıldığı takdirde her şahıs için ayrı ayrı harç alınmayacak, bunlar işçiden alınması gereken miktarda tek harca tabi olacaklardır.

Bilgi edinilmesi ve gereğinin buna göre yapılması rica olunur.

(*) Güncelliği kalmamıştır.

Resmi Gazete No: 29221 Resmi Gazete Tarihi: Salı, 30 Aralık, 2014 Adı: UID: pMzD40A9M4IP6oCJ
İçerik:

 

492 sayılı Harçlar Kanununun1 mükerrer 138 inci maddesinde,

"...

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.

..."

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiş ve 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 71 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

----------------

1 17/07/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Ekler için tıklayınız.

 

İçerik 1:

 

492 sayılı Harçlar Kanununun1 mükerrer 138 inci maddesinde,

"...

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.

..."

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiş ve 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 71 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

----------------

1 17/07/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Ekler için tıklayınız.

 

İçerik 2:

 

492 sayılı Harçlar Kanununun1 mükerrer 138 inci maddesinde,

"...

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.

..."

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiş ve 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 71 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

----------------

1 17/07/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Ekler için tıklayınız.

 

Resmi Gazete No: 21091 Resmi Gazete Tarihi: Salı, 24 Aralık, 1991 Adı: UID: QOBWNHQ36VT2SFCJ
İçerik:

492 sayılı Harçlar Kanununun, 20.12.1990 gün 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen ve 1.1.1991 tarihinde yürürlüğe giren Mükerrer 138 inci maddesinde,

".....

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (Maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır.

Sözü edilen maddede bahsi geçen yeniden değerleme oranı Bakanlığımızca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci maddesine göre 1991 yılı için % 54,1 olarak tespit edilmiş ve 214 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun Mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 16 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde 1.1.1991 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilen maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranının (54,1) tatbiki suretiyle 1992 yılında uygulanacak artırılmış miktarları tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Tarifelerde nihai olarak alınacak maktu harçlarla maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler hesaplanmış ve 100 lira kesirleri nazara alınmamıştır.

Öte yandan, ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında (Beher rüsum tonilatosundan gibi), birim değer üzerinden alınacak maktu harç tarfeleri yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç rakamlarının, toplam değere tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harç miktarlarındaki 100 lira kesirleri tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)

İçerik 1:

492 sayılı Harçlar Kanununun, 20.12.1990 gün 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen ve 1.1.1991 tarihinde yürürlüğe giren Mükerrer 138 inci maddesinde,

".....

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (Maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır.

Sözü edilen maddede bahsi geçen yeniden değerleme oranı Bakanlığımızca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci maddesine göre 1991 yılı için % 54,1 olarak tespit edilmiş ve 214 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun Mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 16 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde 1.1.1991 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilen maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranının (54,1) tatbiki suretiyle 1992 yılında uygulanacak artırılmış miktarları tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Tarifelerde nihai olarak alınacak maktu harçlarla maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler hesaplanmış ve 100 lira kesirleri nazara alınmamıştır.

Öte yandan, ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında (Beher rüsum tonilatosundan gibi), birim değer üzerinden alınacak maktu harç tarfeleri yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç rakamlarının, toplam değere tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harç miktarlarındaki 100 lira kesirleri tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)

İçerik 2:

492 sayılı Harçlar Kanununun, 20.12.1990 gün 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen ve 1.1.1991 tarihinde yürürlüğe giren Mükerrer 138 inci maddesinde,

".....

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (Maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır.

Sözü edilen maddede bahsi geçen yeniden değerleme oranı Bakanlığımızca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci maddesine göre 1991 yılı için % 54,1 olarak tespit edilmiş ve 214 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun Mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 16 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde 1.1.1991 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilen maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranının (54,1) tatbiki suretiyle 1992 yılında uygulanacak artırılmış miktarları tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Tarifelerde nihai olarak alınacak maktu harçlarla maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler hesaplanmış ve 100 lira kesirleri nazara alınmamıştır.

Öte yandan, ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında (Beher rüsum tonilatosundan gibi), birim değer üzerinden alınacak maktu harç tarfeleri yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç rakamlarının, toplam değere tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harç miktarlarındaki 100 lira kesirleri tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)

Resmi Gazete No: 25355 Resmi Gazete Tarihi: Cuma, 23 Ocak, 2004 Adı: UID: RICWFDN6J2JYDCZR
İçerik:

02.01.2004 gün ve 25334 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1.1.2004 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5035 sayılı Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesi ve mükerrer 138 inci maddesinde değişiklik yapılmış, Kanuna Ek Madde 1 eklenmiş ve ayrıca Kanuna ekli (1), (2), (4), (6), (7), (8) ve (9) sayılı tarifelerde değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerle ilgili açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

I - 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

A _ 123 üncü maddede yapılan değişiklikler

5035 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin son fıkrası;

"Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemler harca tabi tutulmaz." şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenlemeye göre, anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş ve sermaye artırımı ile ilgili işlemleri ayrıca, bankaların, yurt dışı kredi kuruluşlarının ve uluslararası kurumların kullandıracakları her türlü kredilerin temini ve bu krediler nedeniyle kredi kuruluşlarına karşı verilecek teminatlar ve alınan bu kredilerin geri ödenmesi safhasında geri ödemeye ilişkin işlemler harçtan müstesna tutulacaktır.

B _ Mükerrer 138 inci maddede yapılan değişiklikler

5035 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna;

"Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5' ini aşmayan kesirleri dikkate alınmaz" hükmü eklenmiştir.

492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak bir tebliğ ile duyurulmaktadır. 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesine eklenen yukarıda belirtilen hüküm sadece, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve her yıl yeniden belirlenen maktu harçların had ve tutarlarının Bakanlığımızca hesaplanması sırasında kullanılacaktır. Bu hükme göre mükellefler veya vergi dairelerince herhangi bir hesaplama yapılmayacaktır.

C _ Ek 1 inci madde ile yapılan değişiklikler

492 sayılı Harçlar Kanunun 5035 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile eklenen Ek 1 inci Maddesinde;

"Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler harçlardan müstesnadır.

Döviz kazandırıcı faaliyetlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi halinde, gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan harç, mükelleflerden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır.

Yukarıda belirtilen hususlarda harç istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşlar, istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan harç tutarını, işlemin yapıldığı tarihi takip eden 30 gün içinde ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

Döviz kazandırıcı faaliyetin gerçekleşmediğinin tespit edildiği tarihi takip eden 30 gün içinde, bu durumu vergi dairesine bildirmeyen kuruluşlar, harç ile ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte müteselsilen sorumludurlar.

Bu maddenin uygulanması bakımından döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte tespit edilir." denilmiştir.

Ek 1 inci madde ile döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili harç istisnasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenlemeye ilişkin uygulama usul ve esasları ayrıca yayımlanacak bir tebliğ ile duyurulacaktır.

II- 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNA EKLİ TARİFELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

492 sayılı Harçlar Kanununun Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak 1.1.2004 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarları, yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle artırılarak 26.12.2003 gün ve 25328 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 41 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Ancak, 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanuna ekli (1), (2), (4), (6), (7), (8) ve (9) sayılı tarifelerde değişiklikler yapılmış olup, bu değişikliklerin 1.1.2004 tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre. 1.1.2004 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen tarifelerdeki değişiklikler esas alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

A - (1) Sayılı Tarifede Yapılan Değişiklikler

492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (1) sayılı tarifenin "A) Mahkeme Harçları" başlıklı bölümünün (I-3), (III-1-e) ve (III-2-b ve c) fıkralarında 5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile yapılan değişiklikle belirtilen fıkralara "Askeri Yüksek İdare Mahkemesi" ibaresi eklenmiştir. Tarifenin ilgili hükümleri aşağıda belirtilmiştir."3. Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde

 

(15.300.000TL.)""e) Yukarıdaki nispetler Bölge İdare Mahkemeleri,

Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve

Yargıtayın tasdik veya işin esasını hüküm altına

aldığı kararları için de aynen uygulanır."

 "b) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya

tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay

ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında

 

(20.600.000TL.)c) İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay,

Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin

İcranın tehiri kararlarında

 

(16.400.000TL.)"


B - (2) Sayılı Tarifede Yapılan Değişiklikler

17.6.2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4884 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 69 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile ticaret sicil memurluklarına, anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında şirket defterlerini tasdik yetkisi verilmiştir. Buna paralel olarak 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (2) sayılı tarifenin "II-Maktu Harçlar" başlıklı bölümünün (4) numaralı fıkrasının sonuna 5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen hüküm ile ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdik işlemleri harç kapsamına alınarak söz konusu işlem (2) sayılı tarifenin (4) numaralı fıkrasına göre harca tabi tutulmuştur.

C - (4) Sayılı Tarifede Yapılan Değişiklikler

492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin "II-Kadastro ve tapulama işlemleri" başlıklı bölümüne (d) fıkrasından sonra gelmek üzere 5035 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen paragrafla "kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmayacağı" hüküm altına alınmıştır.

D - (6) Sayılı Tarifede Yapılan Değişiklikler

5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (6) sayılı tarifenin "II-Vize harçları" başlığı "II-Vize müracaat ve vize harçları" şeklinde, aynı bölümün (2) numaralı fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen paragraf hükmü ile, "Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir." şeklinde, "III-Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları" bölümünün (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" 1- İkamet tezkeresi:1 aya kadar her gün için
(5.000.000TL.)

(Bu tutar ilk ay için tezkere başına 10 milyondan az 50 milyondan çok olamaz)


1 aydan sonraki her ay için
(30.000.000TL.)

İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır."

Yapılan düzenlemeye göre ikamet tezkeresi harçlarının 1 aya kadar sürelerde gün esasına göre, 1 aydan sonraki süreler için ise ay esasına göre hesaplanması gerekmektedir.

Buna göre, örneğin :

1- 1 gün süreli olarak verilen ikamet tezkeresinden 5.000.000.TL harç doğacaktır Ancak ilk ay için tezkere başına asgari harç miktarı 10.000.000.TL olarak belirlendiğinden 10.000.000.TL harç tahsil edilecektir.

2- 5 gün süreli olarak düzenlenen ikamet tezkeresinden 5x5.000.000=25.000.000.TL harç tahsil edilecektir.

3- 20 gün süreli olarak düzenlenen ikamet tezkeresinden 20x5.000.000=100.000.000TL harç doğacaktır. Ancak, ilk ay için alınacak harç miktarı 50.000.000.TL'den çok olamayacağı için harç 50.000.000.TL olarak tahsil edilecektir.

4- 3 ay süreli olarak düzenlenen ikamet tezkeresinden ilk ay için 50.000.000.TL ve sonraki iki ay için 2x30.000.000=60.000.000.TL ve toplam olarak 50.000.000+60.000.000=110.000.000.TL harç alınacaktır.

E _ (7) Sayılı Tarifede Yapılan Değişiklikler

5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (7) sayılı tarifenin II-Liman işlemleri bölümünün 6 ncı ve 7 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"6.Yeterlik Belgesi Harçları: a) Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti,Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbulBoğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı

 

(31.100.000TL.)b) Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı

 

(20.600.000TL.)c)Birinci Zabit,İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/ Operatörü, Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2.Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı

 

(12.300.000TL.)d) Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti,Sınırlı Makine Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı

 

( 9.000.000TL.)7- Türk Denizci Kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil), Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri

 

(5.900.000TL.)"


F- (8) sayılı tarifede yapılan değişiklikler

5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin "VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar" başlıklı bölümünün (15) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile (16) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan tutarlar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiş, (16) numaralı fıkranın sonuna aşağıdaki (c) bendi eklenmiş aynı tarifenin XI inci bölümünün başlığı "Finansal faaliyet harçları" olarak değiştirilmiş, bölümün (8) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve tarifenin sonuna aşağıdaki (10) numaralı fıkra eklenmiştir.

15. Avcılık belgesi: Hususi Kanunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için)

 "a) Avcı derneklerine dahil olanlardan

 

(110.000.000TL.)b) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan

 

(120.000.000TL.)16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları:

 a) Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için )

 

(250.000.000TL.)b) Bulundurma vesikaları

 

(400.000.000TL.)c) Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri

 

(10.000.000TL.)"XI- Finansal faaliyet harçları

 "8-a) Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

 

(42.622.000.000TL.)b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

 

(30.000.000.000TL.)""10.İstanbul Menkul Kıymetler borsasında yapılaniş ve işlemler nedeniyle alınan menkul kıymet kotasyon ve tescil ücretleri, kurtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa payları ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan tescil ve kayıtlar nedeniyle alınan ücretler üzerinden

 

(Yüzde 50)"


5035 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin 5 inci fıkrası ile 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin "V-Satış ruhsatnameleri" başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde yer alan tekel konusuna giren maddeleri satmak isteyenlere verilecek satış ve ruhsat tezkereleri ile 2 nci maddesinde yer alan tekel konusuna giren maddeleri imal ve ithal etmek isteyenlere verilecek izin vesikaları Harçlar Kanunu kapsamı dışına çıkarılmıştır.

G- (9) sayılı tarifede yapılan değişiklikler

5035 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (9) sayılı tarifenin "II-Sürücü belgesi harçları" bölümünün (a) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir."a) A1, A2, B, F ve H sınıfı sürücü belgelerinden
(100.000.000TL.)"


Yapılan düzenleme ile K sınıfı sürücü aday belgesi Harçlar Kanunu kapsamı dışına çıkarılmıştır.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

02.01.2004 gün ve 25334 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1.1.2004 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5035 sayılı Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesi ve mükerrer 138 inci maddesinde değişiklik yapılmış, Kanuna Ek Madde 1 eklenmiş ve ayrıca Kanuna ekli (1), (2), (4), (6), (7), (8) ve (9) sayılı tarifelerde değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerle ilgili açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

I - 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

A _ 123 üncü maddede yapılan değişiklikler

5035 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin son fıkrası;

"Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemler harca tabi tutulmaz." şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenlemeye göre, anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş ve sermaye artırımı ile ilgili işlemleri ayrıca, bankaların, yurt dışı kredi kuruluşlarının ve uluslararası kurumların kullandıracakları her türlü kredilerin temini ve bu krediler nedeniyle kredi kuruluşlarına karşı verilecek teminatlar ve alınan bu kredilerin geri ödenmesi safhasında geri ödemeye ilişkin işlemler harçtan müstesna tutulacaktır.

B _ Mükerrer 138 inci maddede yapılan değişiklikler

5035 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna;

"Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5' ini aşmayan kesirleri dikkate alınmaz" hükmü eklenmiştir.

492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak bir tebliğ ile duyurulmaktadır. 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesine eklenen yukarıda belirtilen hüküm sadece, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve her yıl yeniden belirlenen maktu harçların had ve tutarlarının Bakanlığımızca hesaplanması sırasında kullanılacaktır. Bu hükme göre mükellefler veya vergi dairelerince herhangi bir hesaplama yapılmayacaktır.

C _ Ek 1 inci madde ile yapılan değişiklikler

492 sayılı Harçlar Kanunun 5035 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile eklenen Ek 1 inci Maddesinde;

"Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler harçlardan müstesnadır.

Döviz kazandırıcı faaliyetlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi halinde, gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan harç, mükelleflerden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır.

Yukarıda belirtilen hususlarda harç istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşlar, istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan harç tutarını, işlemin yapıldığı tarihi takip eden 30 gün içinde ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

Döviz kazandırıcı faaliyetin gerçekleşmediğinin tespit edildiği tarihi takip eden 30 gün içinde, bu durumu vergi dairesine bildirmeyen kuruluşlar, harç ile ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte müteselsilen sorumludurlar.

Bu maddenin uygulanması bakımından döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte tespit edilir." denilmiştir.

Ek 1 inci madde ile döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili harç istisnasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenlemeye ilişkin uygulama usul ve esasları ayrıca yayımlanacak bir tebliğ ile duyurulacaktır.

II- 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNA EKLİ TARİFELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

492 sayılı Harçlar Kanununun Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak 1.1.2004 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarları, yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle artırılarak 26.12.2003 gün ve 25328 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 41 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Ancak, 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanuna ekli (1), (2), (4), (6), (7), (8) ve (9) sayılı tarifelerde değişiklikler yapılmış olup, bu değişikliklerin 1.1.2004 tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre. 1.1.2004 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen tarifelerdeki değişiklikler esas alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

A - (1) Sayılı Tarifede Yapılan Değişiklikler

492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (1) sayılı tarifenin "A) Mahkeme Harçları" başlıklı bölümünün (I-3), (III-1-e) ve (III-2-b ve c) fıkralarında 5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile yapılan değişiklikle belirtilen fıkralara "Askeri Yüksek İdare Mahkemesi" ibaresi eklenmiştir. Tarifenin ilgili hükümleri aşağıda belirtilmiştir."3. Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde

 

(15.300.000TL.)""e) Yukarıdaki nispetler Bölge İdare Mahkemeleri,

Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve

Yargıtayın tasdik veya işin esasını hüküm altına

aldığı kararları için de aynen uygulanır."

 "b) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya

tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay

ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında

 

(20.600.000TL.)c) İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay,

Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin

İcranın tehiri kararlarında

 

(16.400.000TL.)"


B - (2) Sayılı Tarifede Yapılan Değişiklikler

17.6.2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4884 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 69 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile ticaret sicil memurluklarına, anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında şirket defterlerini tasdik yetkisi verilmiştir. Buna paralel olarak 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (2) sayılı tarifenin "II-Maktu Harçlar" başlıklı bölümünün (4) numaralı fıkrasının sonuna 5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen hüküm ile ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdik işlemleri harç kapsamına alınarak söz konusu işlem (2) sayılı tarifenin (4) numaralı fıkrasına göre harca tabi tutulmuştur.

C - (4) Sayılı Tarifede Yapılan Değişiklikler

492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin "II-Kadastro ve tapulama işlemleri" başlıklı bölümüne (d) fıkrasından sonra gelmek üzere 5035 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen paragrafla "kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmayacağı" hüküm altına alınmıştır.

D - (6) Sayılı Tarifede Yapılan Değişiklikler

5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (6) sayılı tarifenin "II-Vize harçları" başlığı "II-Vize müracaat ve vize harçları" şeklinde, aynı bölümün (2) numaralı fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen paragraf hükmü ile, "Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir." şeklinde, "III-Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları" bölümünün (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" 1- İkamet tezkeresi:1 aya kadar her gün için
(5.000.000TL.)

(Bu tutar ilk ay için tezkere başına 10 milyondan az 50 milyondan çok olamaz)


1 aydan sonraki her ay için
(30.000.000TL.)

İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır."

Yapılan düzenlemeye göre ikamet tezkeresi harçlarının 1 aya kadar sürelerde gün esasına göre, 1 aydan sonraki süreler için ise ay esasına göre hesaplanması gerekmektedir.

Buna göre, örneğin :

1- 1 gün süreli olarak verilen ikamet tezkeresinden 5.000.000.TL harç doğacaktır Ancak ilk ay için tezkere başına asgari harç miktarı 10.000.000.TL olarak belirlendiğinden 10.000.000.TL harç tahsil edilecektir.

2- 5 gün süreli olarak düzenlenen ikamet tezkeresinden 5x5.000.000=25.000.000.TL harç tahsil edilecektir.

3- 20 gün süreli olarak düzenlenen ikamet tezkeresinden 20x5.000.000=100.000.000TL harç doğacaktır. Ancak, ilk ay için alınacak harç miktarı 50.000.000.TL'den çok olamayacağı için harç 50.000.000.TL olarak tahsil edilecektir.

4- 3 ay süreli olarak düzenlenen ikamet tezkeresinden ilk ay için 50.000.000.TL ve sonraki iki ay için 2x30.000.000=60.000.000.TL ve toplam olarak 50.000.000+60.000.000=110.000.000.TL harç alınacaktır.

E _ (7) Sayılı Tarifede Yapılan Değişiklikler

5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (7) sayılı tarifenin II-Liman işlemleri bölümünün 6 ncı ve 7 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"6.Yeterlik Belgesi Harçları: a) Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti,Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbulBoğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı

 

(31.100.000TL.)b) Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı

 

(20.600.000TL.)c)Birinci Zabit,İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/ Operatörü, Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2.Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı

 

(12.300.000TL.)d) Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti,Sınırlı Makine Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı

 

( 9.000.000TL.)7- Türk Denizci Kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil), Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri

 

(5.900.000TL.)"


F- (8) sayılı tarifede yapılan değişiklikler

5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin "VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar" başlıklı bölümünün (15) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile (16) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan tutarlar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiş, (16) numaralı fıkranın sonuna aşağıdaki (c) bendi eklenmiş aynı tarifenin XI inci bölümünün başlığı "Finansal faaliyet harçları" olarak değiştirilmiş, bölümün (8) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve tarifenin sonuna aşağıdaki (10) numaralı fıkra eklenmiştir.

15. Avcılık belgesi: Hususi Kanunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için)

 "a) Avcı derneklerine dahil olanlardan

 

(110.000.000TL.)b) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan

 

(120.000.000TL.)16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları:

 a) Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için )

 

(250.000.000TL.)b) Bulundurma vesikaları

 

(400.000.000TL.)c) Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri

 

(10.000.000TL.)"XI- Finansal faaliyet harçları

 "8-a) Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

 

(42.622.000.000TL.)b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

 

(30.000.000.000TL.)""10.İstanbul Menkul Kıymetler borsasında yapılaniş ve işlemler nedeniyle alınan menkul kıymet kotasyon ve tescil ücretleri, kurtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa payları ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan tescil ve kayıtlar nedeniyle alınan ücretler üzerinden

 

(Yüzde 50)"


5035 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin 5 inci fıkrası ile 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin "V-Satış ruhsatnameleri" başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde yer alan tekel konusuna giren maddeleri satmak isteyenlere verilecek satış ve ruhsat tezkereleri ile 2 nci maddesinde yer alan tekel konusuna giren maddeleri imal ve ithal etmek isteyenlere verilecek izin vesikaları Harçlar Kanunu kapsamı dışına çıkarılmıştır.

G- (9) sayılı tarifede yapılan değişiklikler

5035 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (9) sayılı tarifenin "II-Sürücü belgesi harçları" bölümünün (a) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir."a) A1, A2, B, F ve H sınıfı sürücü belgelerinden
(100.000.000TL.)"


Yapılan düzenleme ile K sınıfı sürücü aday belgesi Harçlar Kanunu kapsamı dışına çıkarılmıştır.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

02.01.2004 gün ve 25334 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1.1.2004 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5035 sayılı Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesi ve mükerrer 138 inci maddesinde değişiklik yapılmış, Kanuna Ek Madde 1 eklenmiş ve ayrıca Kanuna ekli (1), (2), (4), (6), (7), (8) ve (9) sayılı tarifelerde değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerle ilgili açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

I - 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

A _ 123 üncü maddede yapılan değişiklikler

5035 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin son fıkrası;

"Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemler harca tabi tutulmaz." şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenlemeye göre, anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş ve sermaye artırımı ile ilgili işlemleri ayrıca, bankaların, yurt dışı kredi kuruluşlarının ve uluslararası kurumların kullandıracakları her türlü kredilerin temini ve bu krediler nedeniyle kredi kuruluşlarına karşı verilecek teminatlar ve alınan bu kredilerin geri ödenmesi safhasında geri ödemeye ilişkin işlemler harçtan müstesna tutulacaktır.

B _ Mükerrer 138 inci maddede yapılan değişiklikler

5035 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna;

"Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5' ini aşmayan kesirleri dikkate alınmaz" hükmü eklenmiştir.

492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak bir tebliğ ile duyurulmaktadır. 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesine eklenen yukarıda belirtilen hüküm sadece, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve her yıl yeniden belirlenen maktu harçların had ve tutarlarının Bakanlığımızca hesaplanması sırasında kullanılacaktır. Bu hükme göre mükellefler veya vergi dairelerince herhangi bir hesaplama yapılmayacaktır.

C _ Ek 1 inci madde ile yapılan değişiklikler

492 sayılı Harçlar Kanunun 5035 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile eklenen Ek 1 inci Maddesinde;

"Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler harçlardan müstesnadır.

Döviz kazandırıcı faaliyetlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi halinde, gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan harç, mükelleflerden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır.

Yukarıda belirtilen hususlarda harç istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşlar, istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan harç tutarını, işlemin yapıldığı tarihi takip eden 30 gün içinde ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

Döviz kazandırıcı faaliyetin gerçekleşmediğinin tespit edildiği tarihi takip eden 30 gün içinde, bu durumu vergi dairesine bildirmeyen kuruluşlar, harç ile ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte müteselsilen sorumludurlar.

Bu maddenin uygulanması bakımından döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte tespit edilir." denilmiştir.

Ek 1 inci madde ile döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili harç istisnasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenlemeye ilişkin uygulama usul ve esasları ayrıca yayımlanacak bir tebliğ ile duyurulacaktır.

II- 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNA EKLİ TARİFELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

492 sayılı Harçlar Kanununun Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak 1.1.2004 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarları, yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle artırılarak 26.12.2003 gün ve 25328 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 41 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Ancak, 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanuna ekli (1), (2), (4), (6), (7), (8) ve (9) sayılı tarifelerde değişiklikler yapılmış olup, bu değişikliklerin 1.1.2004 tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre. 1.1.2004 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen tarifelerdeki değişiklikler esas alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

A - (1) Sayılı Tarifede Yapılan Değişiklikler

492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (1) sayılı tarifenin "A) Mahkeme Harçları" başlıklı bölümünün (I-3), (III-1-e) ve (III-2-b ve c) fıkralarında 5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile yapılan değişiklikle belirtilen fıkralara "Askeri Yüksek İdare Mahkemesi" ibaresi eklenmiştir. Tarifenin ilgili hükümleri aşağıda belirtilmiştir."3. Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde

 

(15.300.000TL.)""e) Yukarıdaki nispetler Bölge İdare Mahkemeleri,

Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve

Yargıtayın tasdik veya işin esasını hüküm altına

aldığı kararları için de aynen uygulanır."

 "b) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya

tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay

ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında

 

(20.600.000TL.)c) İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay,

Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin

İcranın tehiri kararlarında

 

(16.400.000TL.)"


B - (2) Sayılı Tarifede Yapılan Değişiklikler

17.6.2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4884 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 69 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile ticaret sicil memurluklarına, anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında şirket defterlerini tasdik yetkisi verilmiştir. Buna paralel olarak 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (2) sayılı tarifenin "II-Maktu Harçlar" başlıklı bölümünün (4) numaralı fıkrasının sonuna 5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen hüküm ile ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdik işlemleri harç kapsamına alınarak söz konusu işlem (2) sayılı tarifenin (4) numaralı fıkrasına göre harca tabi tutulmuştur.

C - (4) Sayılı Tarifede Yapılan Değişiklikler

492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin "II-Kadastro ve tapulama işlemleri" başlıklı bölümüne (d) fıkrasından sonra gelmek üzere 5035 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen paragrafla "kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmayacağı" hüküm altına alınmıştır.

D - (6) Sayılı Tarifede Yapılan Değişiklikler

5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (6) sayılı tarifenin "II-Vize harçları" başlığı "II-Vize müracaat ve vize harçları" şeklinde, aynı bölümün (2) numaralı fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen paragraf hükmü ile, "Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir." şeklinde, "III-Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları" bölümünün (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" 1- İkamet tezkeresi:1 aya kadar her gün için
(5.000.000TL.)

(Bu tutar ilk ay için tezkere başına 10 milyondan az 50 milyondan çok olamaz)


1 aydan sonraki her ay için
(30.000.000TL.)

İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır."

Yapılan düzenlemeye göre ikamet tezkeresi harçlarının 1 aya kadar sürelerde gün esasına göre, 1 aydan sonraki süreler için ise ay esasına göre hesaplanması gerekmektedir.

Buna göre, örneğin :

1- 1 gün süreli olarak verilen ikamet tezkeresinden 5.000.000.TL harç doğacaktır Ancak ilk ay için tezkere başına asgari harç miktarı 10.000.000.TL olarak belirlendiğinden 10.000.000.TL harç tahsil edilecektir.

2- 5 gün süreli olarak düzenlenen ikamet tezkeresinden 5x5.000.000=25.000.000.TL harç tahsil edilecektir.

3- 20 gün süreli olarak düzenlenen ikamet tezkeresinden 20x5.000.000=100.000.000TL harç doğacaktır. Ancak, ilk ay için alınacak harç miktarı 50.000.000.TL'den çok olamayacağı için harç 50.000.000.TL olarak tahsil edilecektir.

4- 3 ay süreli olarak düzenlenen ikamet tezkeresinden ilk ay için 50.000.000.TL ve sonraki iki ay için 2x30.000.000=60.000.000.TL ve toplam olarak 50.000.000+60.000.000=110.000.000.TL harç alınacaktır.

E _ (7) Sayılı Tarifede Yapılan Değişiklikler

5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (7) sayılı tarifenin II-Liman işlemleri bölümünün 6 ncı ve 7 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"6.Yeterlik Belgesi Harçları: a) Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti,Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbulBoğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı

 

(31.100.000TL.)b) Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı

 

(20.600.000TL.)c)Birinci Zabit,İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/ Operatörü, Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2.Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı

 

(12.300.000TL.)d) Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti,Sınırlı Makine Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı

 

( 9.000.000TL.)7- Türk Denizci Kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil), Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri

 

(5.900.000TL.)"


F- (8) sayılı tarifede yapılan değişiklikler

5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin "VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar" başlıklı bölümünün (15) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile (16) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan tutarlar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiş, (16) numaralı fıkranın sonuna aşağıdaki (c) bendi eklenmiş aynı tarifenin XI inci bölümünün başlığı "Finansal faaliyet harçları" olarak değiştirilmiş, bölümün (8) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve tarifenin sonuna aşağıdaki (10) numaralı fıkra eklenmiştir.

15. Avcılık belgesi: Hususi Kanunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için)

 "a) Avcı derneklerine dahil olanlardan

 

(110.000.000TL.)b) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan

 

(120.000.000TL.)16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları:

 a) Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için )

 

(250.000.000TL.)b) Bulundurma vesikaları

 

(400.000.000TL.)c) Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri

 

(10.000.000TL.)"XI- Finansal faaliyet harçları

 "8-a) Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

 

(42.622.000.000TL.)b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

 

(30.000.000.000TL.)""10.İstanbul Menkul Kıymetler borsasında yapılaniş ve işlemler nedeniyle alınan menkul kıymet kotasyon ve tescil ücretleri, kurtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa payları ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan tescil ve kayıtlar nedeniyle alınan ücretler üzerinden

 

(Yüzde 50)"


5035 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin 5 inci fıkrası ile 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin "V-Satış ruhsatnameleri" başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde yer alan tekel konusuna giren maddeleri satmak isteyenlere verilecek satış ve ruhsat tezkereleri ile 2 nci maddesinde yer alan tekel konusuna giren maddeleri imal ve ithal etmek isteyenlere verilecek izin vesikaları Harçlar Kanunu kapsamı dışına çıkarılmıştır.

G- (9) sayılı tarifede yapılan değişiklikler

5035 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (9) sayılı tarifenin "II-Sürücü belgesi harçları" bölümünün (a) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir."a) A1, A2, B, F ve H sınıfı sürücü belgelerinden
(100.000.000TL.)"


Yapılan düzenleme ile K sınıfı sürücü aday belgesi Harçlar Kanunu kapsamı dışına çıkarılmıştır.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 24652 Resmi Gazete Tarihi: Cumartesi, 26 Ocak, 2002 Adı: UID: SO5ZJLQJXN37FJT7
İçerik:

492 sayılı Harçlar Kanununun(1) 113 üncü maddesinin ikinci fıkrasında (4731 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki şekli) yıllık harçların her mali yılın ilk ayı içinde ödeneceği hükme bağlanmış, Kanuna bağlı (8) ve (9) sayılı tarifelerde yer alan ve yıllık harca tabi olan belgelere ilişkin harçların ne şekilde tahsil edileceğinin usul ve esasları 27 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği'nde(2) açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğin Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak İşlemler Başlıklı II.Bölümünün (d) fıkrasında; 113 üncü madde gereğince her mali yılın ilk ayı içerisinde ödenmesi gereken yıllık harçların kanunda öngörülen sürede ödenmemesi halinde, mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 30 ve 348 inci maddeleri uyarınca kusur cezalı ( 1.1.1999 tarihinden itibaren vergi ziyaı cezası) tarhiyat yapılacağı, bu tarhiyat için ayrıca gecikme faizi hesaplanacağı açıklanmış bulunmaktadır.

17.8.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini İle Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 4731 sayılı Kanunun(3) 6 ncı maddesinin (B) fıkrası ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 113 üncü maddesinin 2 nci fıkrası,

"Yıllık harçlar, her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve Ocak ayı içerisinde ödenir."

şeklinde değiştirilmiş ve yapılan değişiklik 31.12.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4731 sayılı Kanunla 492 sayılı Harçlar Kanununun 113 üncü maddesinde yapılan değişikliğe göre, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve yıllık harca tabi olan belgelere ilişkin harçlar, 2002 yılından itibaren her yılın Ocak ayı başında tahakkuk ettirilmiş sayılacaktır. Bu işlem için ayrıca mükellefe herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Ocak ayı içerisinde ödenmeyen yıllık harçlar, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle tahsil edilecek ve 2002 yılından itibaren süresinde ödenmeyen yıllık harçlar için gecikme faizi uygulanmayacak ve vergi ziyaı cezası kesilmeyecektir.

27 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği'nin bu Tebliğ hükümlerine aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.(1) 17/07/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 23/12/1994 tarihli ve 22150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 30/12/2001 tarihli ve 24626 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 1:

492 sayılı Harçlar Kanununun(1) 113 üncü maddesinin ikinci fıkrasında (4731 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki şekli) yıllık harçların her mali yılın ilk ayı içinde ödeneceği hükme bağlanmış, Kanuna bağlı (8) ve (9) sayılı tarifelerde yer alan ve yıllık harca tabi olan belgelere ilişkin harçların ne şekilde tahsil edileceğinin usul ve esasları 27 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği'nde(2) açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğin Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak İşlemler Başlıklı II.Bölümünün (d) fıkrasında; 113 üncü madde gereğince her mali yılın ilk ayı içerisinde ödenmesi gereken yıllık harçların kanunda öngörülen sürede ödenmemesi halinde, mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 30 ve 348 inci maddeleri uyarınca kusur cezalı ( 1.1.1999 tarihinden itibaren vergi ziyaı cezası) tarhiyat yapılacağı, bu tarhiyat için ayrıca gecikme faizi hesaplanacağı açıklanmış bulunmaktadır.

17.8.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini İle Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 4731 sayılı Kanunun(3) 6 ncı maddesinin (B) fıkrası ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 113 üncü maddesinin 2 nci fıkrası,

"Yıllık harçlar, her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve Ocak ayı içerisinde ödenir."

şeklinde değiştirilmiş ve yapılan değişiklik 31.12.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4731 sayılı Kanunla 492 sayılı Harçlar Kanununun 113 üncü maddesinde yapılan değişikliğe göre, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve yıllık harca tabi olan belgelere ilişkin harçlar, 2002 yılından itibaren her yılın Ocak ayı başında tahakkuk ettirilmiş sayılacaktır. Bu işlem için ayrıca mükellefe herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Ocak ayı içerisinde ödenmeyen yıllık harçlar, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle tahsil edilecek ve 2002 yılından itibaren süresinde ödenmeyen yıllık harçlar için gecikme faizi uygulanmayacak ve vergi ziyaı cezası kesilmeyecektir.

27 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği'nin bu Tebliğ hükümlerine aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.(1) 17/07/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 23/12/1994 tarihli ve 22150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 30/12/2001 tarihli ve 24626 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 2:

492 sayılı Harçlar Kanununun(1) 113 üncü maddesinin ikinci fıkrasında (4731 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki şekli) yıllık harçların her mali yılın ilk ayı içinde ödeneceği hükme bağlanmış, Kanuna bağlı (8) ve (9) sayılı tarifelerde yer alan ve yıllık harca tabi olan belgelere ilişkin harçların ne şekilde tahsil edileceğinin usul ve esasları 27 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği'nde(2) açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğin Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak İşlemler Başlıklı II.Bölümünün (d) fıkrasında; 113 üncü madde gereğince her mali yılın ilk ayı içerisinde ödenmesi gereken yıllık harçların kanunda öngörülen sürede ödenmemesi halinde, mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 30 ve 348 inci maddeleri uyarınca kusur cezalı ( 1.1.1999 tarihinden itibaren vergi ziyaı cezası) tarhiyat yapılacağı, bu tarhiyat için ayrıca gecikme faizi hesaplanacağı açıklanmış bulunmaktadır.

17.8.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini İle Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 4731 sayılı Kanunun(3) 6 ncı maddesinin (B) fıkrası ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 113 üncü maddesinin 2 nci fıkrası,

"Yıllık harçlar, her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve Ocak ayı içerisinde ödenir."

şeklinde değiştirilmiş ve yapılan değişiklik 31.12.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4731 sayılı Kanunla 492 sayılı Harçlar Kanununun 113 üncü maddesinde yapılan değişikliğe göre, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve yıllık harca tabi olan belgelere ilişkin harçlar, 2002 yılından itibaren her yılın Ocak ayı başında tahakkuk ettirilmiş sayılacaktır. Bu işlem için ayrıca mükellefe herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Ocak ayı içerisinde ödenmeyen yıllık harçlar, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle tahsil edilecek ve 2002 yılından itibaren süresinde ödenmeyen yıllık harçlar için gecikme faizi uygulanmayacak ve vergi ziyaı cezası kesilmeyecektir.

27 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği'nin bu Tebliğ hükümlerine aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.(1) 17/07/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 23/12/1994 tarihli ve 22150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 30/12/2001 tarihli ve 24626 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 13 Mayıs, 1965 Adı: UID: TVHY1U15Z1ZLIGBA
İçerik:
1/11/1964 tarihinde yürürlüğe giren 492 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince yapılması icabeden terkin muamelelerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri dairesinde icra edilmesinde, muamele adedinin fazlası ve çok sayıda evrak tanzim edilmesindeki güçlükler bakımından, müşkülâta maruz kalındığı bu muamelelerin daha basit bir şekilde yapılması lüzumunun hissedildiği cereyan eden haberleşmelerden anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere; 492 sayılı Kanunla ceza davaları, nüfus muameleleri ve tabiiyet işlemleri harç mevzu dışında bırakılmış bulunmaktadır.

Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, yukardaki işlemler sebebiyle yapılacak terkin muamelelerinin, müracaat beklenilmeksizin, resen yapılması icap eder. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine tabi vergi, resim ve harçlarda meydana çıkan ve mezkûr kanunun mevzuuna giren vergi hatalarının ıslahında düzeltme fişi kullanılması icabetmektedir. Bahse mevzu terkin muameleleri kanun hükmüne müstenit olup vergi hatasiyle bir ilgisi bulunmamasına, çok geniş bir mükellef kitlesini alâkalandırmasına ve ayni zamanda muamelâtta matbu evraktan iş ve zamandan tasarrufun temini ve alâkadarların gecikme sebebiyle mutazarrır olmamaları, matlup bulunmasına binaen düzeltme fişi usulünün vergi hatalarının ıslâhı nıuamelelerine hasrı ile mezkûr terkin muamelelerinin, şimdiye kadar Vergi Usul Kanunu hükümleri dairesinde yapılmış bulunan düzeltmeler hariç olmak üzere, Vergi Dairelerince aşağıdaki şekilde icrası uygun görülmüş ve bu maksatla yeteri kadar gönderilen ilişik cetvel hazırlanmıştır.

Bu umumî tebliğ ile kâfi miktarda gönderilen cetvel, 5887 sayılı Kanun gereğince, 492 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahakkuk etmiş olup da tahsil edilmemiş bulunan harç ve cezaların (Bu davalarla ilgili mahkeme masrafları hariç) terkin işlemlerinin Vergi Dairesi itibariyle ve tarh sıra numarası takip edilerek her mükellef hakkında tatbik edilen muamelenin ayrı ayrı gösterilmesine mahsustur.

İki tablo ve 10 sütunu ihtiva eden cetvel 3 nüsha olarak ve lüzumlu malûmat derc edilmek suretiyle tanzim edilecek, reddi ve iadesi icap eden paralara ait işlemler ise münferit olarak düzeltme fişi ile yapılacaktır.

Ancak; mahkemelerce gönderilen müzekkerelerden harçın geçici 3 üncü madde şumulüne girip girmediği anlaşılamadığı takdirde, bu hususun mahkemelerden sorulması ve terkin cetvellerinin ona göre hazırlanması gerekir.

Vergi Dairelerince 5887 sayılı Kanunla ek ve tadillerine göre yapılan harç ve ceza tarhiyatı ile 492 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre terkini iktiza eden meblâğ, ait oldukları sütunlara geçirilecek ve 3 nüsha olarak tanzim olunacak cetvellerin doğruluğu, aynı cetvellerin altı, malmüdürü veya vergi dairesi müdürü tarafından mühür ve imza konulmak suretiyle tasdik edildikten sonra, tahakkuk kaydından düşülmekle beraber bir nüshası, tahsilât servisine, bir nüshası muhasebeye tevdi olunacak, diğer bir nüshası da dosyasında kalacaktır.
İktizasının bu esaslar dairesinde ifasiyle terkin muamelelerinin süratle intacının temini tamimen rica olunur.

(*) Güncelliği kalmamıştır.

492 Sayılı Harçlar Kanunun Geçici 3 üncü Maddesi Mucibince Yapılacak Düzeltmelere Ait Düzeltme Cetveli

İçerik 1:
1/11/1964 tarihinde yürürlüğe giren 492 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince yapılması icabeden terkin muamelelerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri dairesinde icra edilmesinde, muamele adedinin fazlası ve çok sayıda evrak tanzim edilmesindeki güçlükler bakımından, müşkülâta maruz kalındığı bu muamelelerin daha basit bir şekilde yapılması lüzumunun hissedildiği cereyan eden haberleşmelerden anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere; 492 sayılı Kanunla ceza davaları, nüfus muameleleri ve tabiiyet işlemleri harç mevzu dışında bırakılmış bulunmaktadır.

Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, yukardaki işlemler sebebiyle yapılacak terkin muamelelerinin, müracaat beklenilmeksizin, resen yapılması icap eder. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine tabi vergi, resim ve harçlarda meydana çıkan ve mezkûr kanunun mevzuuna giren vergi hatalarının ıslahında düzeltme fişi kullanılması icabetmektedir. Bahse mevzu terkin muameleleri kanun hükmüne müstenit olup vergi hatasiyle bir ilgisi bulunmamasına, çok geniş bir mükellef kitlesini alâkalandırmasına ve ayni zamanda muamelâtta matbu evraktan iş ve zamandan tasarrufun temini ve alâkadarların gecikme sebebiyle mutazarrır olmamaları, matlup bulunmasına binaen düzeltme fişi usulünün vergi hatalarının ıslâhı nıuamelelerine hasrı ile mezkûr terkin muamelelerinin, şimdiye kadar Vergi Usul Kanunu hükümleri dairesinde yapılmış bulunan düzeltmeler hariç olmak üzere, Vergi Dairelerince aşağıdaki şekilde icrası uygun görülmüş ve bu maksatla yeteri kadar gönderilen ilişik cetvel hazırlanmıştır.

Bu umumî tebliğ ile kâfi miktarda gönderilen cetvel, 5887 sayılı Kanun gereğince, 492 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahakkuk etmiş olup da tahsil edilmemiş bulunan harç ve cezaların (Bu davalarla ilgili mahkeme masrafları hariç) terkin işlemlerinin Vergi Dairesi itibariyle ve tarh sıra numarası takip edilerek her mükellef hakkında tatbik edilen muamelenin ayrı ayrı gösterilmesine mahsustur.

İki tablo ve 10 sütunu ihtiva eden cetvel 3 nüsha olarak ve lüzumlu malûmat derc edilmek suretiyle tanzim edilecek, reddi ve iadesi icap eden paralara ait işlemler ise münferit olarak düzeltme fişi ile yapılacaktır.

Ancak; mahkemelerce gönderilen müzekkerelerden harçın geçici 3 üncü madde şumulüne girip girmediği anlaşılamadığı takdirde, bu hususun mahkemelerden sorulması ve terkin cetvellerinin ona göre hazırlanması gerekir.

Vergi Dairelerince 5887 sayılı Kanunla ek ve tadillerine göre yapılan harç ve ceza tarhiyatı ile 492 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre terkini iktiza eden meblâğ, ait oldukları sütunlara geçirilecek ve 3 nüsha olarak tanzim olunacak cetvellerin doğruluğu, aynı cetvellerin altı, malmüdürü veya vergi dairesi müdürü tarafından mühür ve imza konulmak suretiyle tasdik edildikten sonra, tahakkuk kaydından düşülmekle beraber bir nüshası, tahsilât servisine, bir nüshası muhasebeye tevdi olunacak, diğer bir nüshası da dosyasında kalacaktır.
İktizasının bu esaslar dairesinde ifasiyle terkin muamelelerinin süratle intacının temini tamimen rica olunur.

(*) Güncelliği kalmamıştır.

492 Sayılı Harçlar Kanunun Geçici 3 üncü Maddesi Mucibince Yapılacak Düzeltmelere Ait Düzeltme Cetveli

İçerik 2:
1/11/1964 tarihinde yürürlüğe giren 492 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince yapılması icabeden terkin muamelelerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri dairesinde icra edilmesinde, muamele adedinin fazlası ve çok sayıda evrak tanzim edilmesindeki güçlükler bakımından, müşkülâta maruz kalındığı bu muamelelerin daha basit bir şekilde yapılması lüzumunun hissedildiği cereyan eden haberleşmelerden anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere; 492 sayılı Kanunla ceza davaları, nüfus muameleleri ve tabiiyet işlemleri harç mevzu dışında bırakılmış bulunmaktadır.

Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, yukardaki işlemler sebebiyle yapılacak terkin muamelelerinin, müracaat beklenilmeksizin, resen yapılması icap eder. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine tabi vergi, resim ve harçlarda meydana çıkan ve mezkûr kanunun mevzuuna giren vergi hatalarının ıslahında düzeltme fişi kullanılması icabetmektedir. Bahse mevzu terkin muameleleri kanun hükmüne müstenit olup vergi hatasiyle bir ilgisi bulunmamasına, çok geniş bir mükellef kitlesini alâkalandırmasına ve ayni zamanda muamelâtta matbu evraktan iş ve zamandan tasarrufun temini ve alâkadarların gecikme sebebiyle mutazarrır olmamaları, matlup bulunmasına binaen düzeltme fişi usulünün vergi hatalarının ıslâhı nıuamelelerine hasrı ile mezkûr terkin muamelelerinin, şimdiye kadar Vergi Usul Kanunu hükümleri dairesinde yapılmış bulunan düzeltmeler hariç olmak üzere, Vergi Dairelerince aşağıdaki şekilde icrası uygun görülmüş ve bu maksatla yeteri kadar gönderilen ilişik cetvel hazırlanmıştır.

Bu umumî tebliğ ile kâfi miktarda gönderilen cetvel, 5887 sayılı Kanun gereğince, 492 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahakkuk etmiş olup da tahsil edilmemiş bulunan harç ve cezaların (Bu davalarla ilgili mahkeme masrafları hariç) terkin işlemlerinin Vergi Dairesi itibariyle ve tarh sıra numarası takip edilerek her mükellef hakkında tatbik edilen muamelenin ayrı ayrı gösterilmesine mahsustur.

İki tablo ve 10 sütunu ihtiva eden cetvel 3 nüsha olarak ve lüzumlu malûmat derc edilmek suretiyle tanzim edilecek, reddi ve iadesi icap eden paralara ait işlemler ise münferit olarak düzeltme fişi ile yapılacaktır.

Ancak; mahkemelerce gönderilen müzekkerelerden harçın geçici 3 üncü madde şumulüne girip girmediği anlaşılamadığı takdirde, bu hususun mahkemelerden sorulması ve terkin cetvellerinin ona göre hazırlanması gerekir.

Vergi Dairelerince 5887 sayılı Kanunla ek ve tadillerine göre yapılan harç ve ceza tarhiyatı ile 492 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre terkini iktiza eden meblâğ, ait oldukları sütunlara geçirilecek ve 3 nüsha olarak tanzim olunacak cetvellerin doğruluğu, aynı cetvellerin altı, malmüdürü veya vergi dairesi müdürü tarafından mühür ve imza konulmak suretiyle tasdik edildikten sonra, tahakkuk kaydından düşülmekle beraber bir nüshası, tahsilât servisine, bir nüshası muhasebeye tevdi olunacak, diğer bir nüshası da dosyasında kalacaktır.
İktizasının bu esaslar dairesinde ifasiyle terkin muamelelerinin süratle intacının temini tamimen rica olunur.

(*) Güncelliği kalmamıştır.

492 Sayılı Harçlar Kanunun Geçici 3 üncü Maddesi Mucibince Yapılacak Düzeltmelere Ait Düzeltme Cetveli

Resmi Gazete No: 21439 Resmi Gazete Tarihi: Cuma, 18 Aralık, 1992 Adı: UID: UNE5OE5RAHQ27IVM
İçerik:

492 sayılı Harçlar Kanununun, 20/12/1990 gün ve 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen ve 1/1/1991 tarihinde yürürlüğe giren Mükerrer 138 inci maddesinde,

"...........

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (Maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranınca artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır.

Sözü edilen maddede bahsi geçen yeniden değerleme oranı Bakanlığımızca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci maddesine göre 1992 yılı için % 61,5 olarak tespit edilmiş ve 219 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun Mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 18 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde 1/1/1992 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilen maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranının (% 61,5) tatbiki suretiyle 1/1/1993 tarihinden itibaren uygulanacak artırılmış miktarları tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Tarifelerde nihai olarak alınacak maktu harçlarla maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler hesaplanmış ve 100 lira kesirleri nazara alınmamıştır.

Öte yandan, ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında (Beher rüsum tonilatosundan gibi), birim değer üzerinden alınacak maktu harç tarifeleri yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç rakamlarının, toplam değere tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harç miktarlarındaki 100 lira kesirleri tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)

İçerik 1:

492 sayılı Harçlar Kanununun, 20/12/1990 gün ve 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen ve 1/1/1991 tarihinde yürürlüğe giren Mükerrer 138 inci maddesinde,

"...........

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (Maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranınca artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır.

Sözü edilen maddede bahsi geçen yeniden değerleme oranı Bakanlığımızca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci maddesine göre 1992 yılı için % 61,5 olarak tespit edilmiş ve 219 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun Mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 18 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde 1/1/1992 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilen maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranının (% 61,5) tatbiki suretiyle 1/1/1993 tarihinden itibaren uygulanacak artırılmış miktarları tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Tarifelerde nihai olarak alınacak maktu harçlarla maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler hesaplanmış ve 100 lira kesirleri nazara alınmamıştır.

Öte yandan, ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında (Beher rüsum tonilatosundan gibi), birim değer üzerinden alınacak maktu harç tarifeleri yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç rakamlarının, toplam değere tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harç miktarlarındaki 100 lira kesirleri tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)

İçerik 2:

492 sayılı Harçlar Kanununun, 20/12/1990 gün ve 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen ve 1/1/1991 tarihinde yürürlüğe giren Mükerrer 138 inci maddesinde,

"...........

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (Maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranınca artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır.

Sözü edilen maddede bahsi geçen yeniden değerleme oranı Bakanlığımızca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci maddesine göre 1992 yılı için % 61,5 olarak tespit edilmiş ve 219 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun Mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 18 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde 1/1/1992 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilen maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranının (% 61,5) tatbiki suretiyle 1/1/1993 tarihinden itibaren uygulanacak artırılmış miktarları tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Tarifelerde nihai olarak alınacak maktu harçlarla maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler hesaplanmış ve 100 lira kesirleri nazara alınmamıştır.

Öte yandan, ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında (Beher rüsum tonilatosundan gibi), birim değer üzerinden alınacak maktu harç tarifeleri yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç rakamlarının, toplam değere tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harç miktarlarındaki 100 lira kesirleri tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 2 Şubat, 1967 Adı: UID: VIMGK4QA5D63DBGJ
İçerik:
Malûm olduğu üzere 492 sayılı Harçlar Kanununun 112 nci maddesinde "İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları, ilgili belgelere harç pulu yapıştırılması suretiyle veya makbuz karşılığında ödenir." denilmekte ve mezkûr kanun gereğince alınacak olan harçların genel ödeme şeklini tarif eden 131 inci maddesinin ikinci fıkrasında da harçların pu1 yapıştırılması, makbuz karşılığı veya basılı damga vurdurulması veya sair bir şekilde tahsili için ilgili dairelere Bakanlığımızca yetki verileceği açıklanmış bulunmaktadır.

Konu ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ile yapılan haberleşme neticesinde 3018 sayılı Kanuna gereğince verilecek olan ihracat ruhsatnamelerine ait harçların, adı geçen Bakanlık yönünden gerekli muamelelerin ifasında pratik ve müşahade edilen aksaklıkları bertaraf edici bir ödeme şekli olması bakımından makbuz mukabilinde tahsili kararlaştırılmıştır.

Bu itibarla;

a) Badema, ihracat ruhsatnamelerine ait harçların sözlü ve yazılı müracaat üzerine müstakil vergi dairesi olan kazalarda Vergi Dairelerince, olmayanlarda Malmüdürlüklerince, Vilâyetlerde ilgili Vergi Dairelerince, makbuz mukabilinde tahsil edilmesi,

b) Tahsilât makbuzlarına, alınan harç bedelinin ihracat ruhsatnamesi muamelesine ait olduğu ve ihracatının tescil edilmiş ticarî ünvanlarının belirtilmesi,

suretiyle işlem yapılması uygun görülmüştür.

Gereğinin buna göre ifası tamimen tebliğ ve rica olunur.

(*) Güncelliği kalmamıştır.

İçerik 1:
Malûm olduğu üzere 492 sayılı Harçlar Kanununun 112 nci maddesinde "İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları, ilgili belgelere harç pulu yapıştırılması suretiyle veya makbuz karşılığında ödenir." denilmekte ve mezkûr kanun gereğince alınacak olan harçların genel ödeme şeklini tarif eden 131 inci maddesinin ikinci fıkrasında da harçların pu1 yapıştırılması, makbuz karşılığı veya basılı damga vurdurulması veya sair bir şekilde tahsili için ilgili dairelere Bakanlığımızca yetki verileceği açıklanmış bulunmaktadır.

Konu ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ile yapılan haberleşme neticesinde 3018 sayılı Kanuna gereğince verilecek olan ihracat ruhsatnamelerine ait harçların, adı geçen Bakanlık yönünden gerekli muamelelerin ifasında pratik ve müşahade edilen aksaklıkları bertaraf edici bir ödeme şekli olması bakımından makbuz mukabilinde tahsili kararlaştırılmıştır.

Bu itibarla;

a) Badema, ihracat ruhsatnamelerine ait harçların sözlü ve yazılı müracaat üzerine müstakil vergi dairesi olan kazalarda Vergi Dairelerince, olmayanlarda Malmüdürlüklerince, Vilâyetlerde ilgili Vergi Dairelerince, makbuz mukabilinde tahsil edilmesi,

b) Tahsilât makbuzlarına, alınan harç bedelinin ihracat ruhsatnamesi muamelesine ait olduğu ve ihracatının tescil edilmiş ticarî ünvanlarının belirtilmesi,

suretiyle işlem yapılması uygun görülmüştür.

Gereğinin buna göre ifası tamimen tebliğ ve rica olunur.

(*) Güncelliği kalmamıştır.

İçerik 2:
Malûm olduğu üzere 492 sayılı Harçlar Kanununun 112 nci maddesinde "İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları, ilgili belgelere harç pulu yapıştırılması suretiyle veya makbuz karşılığında ödenir." denilmekte ve mezkûr kanun gereğince alınacak olan harçların genel ödeme şeklini tarif eden 131 inci maddesinin ikinci fıkrasında da harçların pu1 yapıştırılması, makbuz karşılığı veya basılı damga vurdurulması veya sair bir şekilde tahsili için ilgili dairelere Bakanlığımızca yetki verileceği açıklanmış bulunmaktadır.

Konu ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ile yapılan haberleşme neticesinde 3018 sayılı Kanuna gereğince verilecek olan ihracat ruhsatnamelerine ait harçların, adı geçen Bakanlık yönünden gerekli muamelelerin ifasında pratik ve müşahade edilen aksaklıkları bertaraf edici bir ödeme şekli olması bakımından makbuz mukabilinde tahsili kararlaştırılmıştır.

Bu itibarla;

a) Badema, ihracat ruhsatnamelerine ait harçların sözlü ve yazılı müracaat üzerine müstakil vergi dairesi olan kazalarda Vergi Dairelerince, olmayanlarda Malmüdürlüklerince, Vilâyetlerde ilgili Vergi Dairelerince, makbuz mukabilinde tahsil edilmesi,

b) Tahsilât makbuzlarına, alınan harç bedelinin ihracat ruhsatnamesi muamelesine ait olduğu ve ihracatının tescil edilmiş ticarî ünvanlarının belirtilmesi,

suretiyle işlem yapılması uygun görülmüştür.

Gereğinin buna göre ifası tamimen tebliğ ve rica olunur.

(*) Güncelliği kalmamıştır.

Resmi Gazete No: 28159 Resmi Gazete Tarihi: Cumartesi, 31 Aralık, 2011 Adı: UID: VrBofSkRkyWiJcOs
İçerik:

 

492 sayılı Harçlar Kanununun(1) 5281sayılı Kanun(2) ile değiştirilen mükerrer 138'inci maddesinde,

"...

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.

... Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispî harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispî harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (on virgül yirmi altı) olarak tespit edilmiş ve (410) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

22/12/2011 tarihli ve 2011/2628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2011 yılında uygulanan maktu harç tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), %15 oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir

Ekli (2), (5) ve (7) sayılı tarifelerin bazı fıkralarında "beher rüsum tonilatosu" birim değeri üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

 

Ek için tıklayınız.

 

 

-------------

1 17/7/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 31/12/2004 tarihli ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 1:

 

492 sayılı Harçlar Kanununun(1) 5281sayılı Kanun(2) ile değiştirilen mükerrer 138'inci maddesinde,

"...

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.

... Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispî harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispî harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (on virgül yirmi altı) olarak tespit edilmiş ve (410) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

22/12/2011 tarihli ve 2011/2628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2011 yılında uygulanan maktu harç tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), %15 oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir

Ekli (2), (5) ve (7) sayılı tarifelerin bazı fıkralarında "beher rüsum tonilatosu" birim değeri üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

 

Ek için tıklayınız.

 

 

-------------

1 17/7/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 31/12/2004 tarihli ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 2:

 

492 sayılı Harçlar Kanununun(1) 5281sayılı Kanun(2) ile değiştirilen mükerrer 138'inci maddesinde,

"...

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.

... Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispî harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispî harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (on virgül yirmi altı) olarak tespit edilmiş ve (410) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

22/12/2011 tarihli ve 2011/2628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2011 yılında uygulanan maktu harç tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), %15 oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir

Ekli (2), (5) ve (7) sayılı tarifelerin bazı fıkralarında "beher rüsum tonilatosu" birim değeri üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

 

Ek için tıklayınız.

 

 

-------------

1 17/7/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 31/12/2004 tarihli ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete No: 17915 Resmi Gazete Tarihi: Cuma, 31 Aralık, 1982 Adı: UID: VSS5RCV5S4HPZEFA
İçerik:

 

21.1.1982 tarihinde kabul edilen 2588 sayılı Kanunla, 492 sayılı Harçlar Kanununda değişiklikler yapılmış, Emlak Alım ve Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergileri ile 193 sayılı Kanunun bazı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Sözü edilen Kanunun Tapu ve Kadastro Harçları ve Noter Harçlarına ilişkin hükümleri ile yürürlükten kaldırılan vergiler hakkında aşağıda belirtilen esaslara göre hareket edilmesi uygun görülmüştür.

I _ TAPU VE KADASTRO HARÇLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

A _ Mevzuu :

492 sayılı Kanunun Tapu ve Kadastro Harçlarının mevzuunu belirleyen 57 nci maddesi hükmü değiştirilmemiştir. Ancak, bu maddede sözü edilen (4) sayılı tarifenin kapsamı genişletilmiştir. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de, tapu ve kadastro işlemlerinden (4) sayılı tarifede yazılı olanları, Tapu ve Kadastro Harçlarına tabi olacaktır.

B _ Mükellef :

2588 sayılı Kanunun 1 Ocak 1983 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan 9 uncu maddesi ile Tapu ve Kadastro Harçlarının mükellefini belirleyen 58 inci maddenin ilk cümlesi değiştirilmiştir. Buna göre tapu ve Kadastro Harçlarının Kanuna ekli tarifede belirtilen kişiler ödeyecektir. Tarifede belirtilmeyen işlemlerde ise taraflar aksini kararlaştırmamış oldukları takdirde, bu harçların mükellefi maddenin (a) ila (f) bentlerinde yazılı kişiler olacaktır.

C _ Harçtan, müstesna tutulan işlemler :

2588 sayılı Kanunun 1 Ocak 1983 tarihinde yürürlüğe girecek olan 10 uncu maddesi ile Kanunun harçtan müstesna tutulan işlemleri belirleyen 59 uncu maddesi hükmü değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklikle, 198 sayılı Emlak Alım Vergisi Kanununun muafiyet ve istisnalara ilişkin 3 üncü maddesinin a, b, c, d, f ve h bentleri ile 1318 sayılı Finansman Kanununun 35 inci maddesinin (a) fıkrası bu madde kapsamına alınmıştır.

59 uncu maddenin değişiklikten önceki (d) ve (e) bentleri, (c) ve (d) bentleri olarak düzenlenmiştir. Ancak, bu değişiklik sadece bentlerin sıralamasında olmuş, anılan bentlerin hükümleri aynen muhafaza edilmiştir.

Sözü edilen maddenin değişiklikten önceki (c) bendinde yer alan hüküm 1983 bütçe yılı başından itibaren yürürlükten kaldırılmış, (b) bendinde yer alan hüküm ise, kapsamı genişletilerek değişik 59 uncu maddenin (a) bendine aktarılmıştır.

59 uncu maddeye 2588 sayılı Kanunla eklenen (i) bendi ile, tersane yapımı için Devlet Planlama Teşkilatınca verilmiş Teşvik Belgesini haiz tüzel kişilerce bu maksatla iktisap edilen gayrimenkuller ve bu yerlerde inşa veya binaya ilâve suretiyle meydana getirilen binalar için yapılan tescil, şerh ve terkinler, 1.1.1983 tarihinden itibaren harcın kapsamı dışında tutulmuştur.

Maddeye eklenen (j) bendi ile de, (a) , (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şekilde iktisap olunan gayrimenkullerin herhangi bir, şekilde başkalarına devir ve ferağı harcın kapsamı dışında bırakılmıştır.

Diğer taraftan, maddenin son fıkrası hükmü ile, maddede sayılan istisnalara ilave olarak; özel kanunlarda yer alan muafiyet ve istisnalara ilişkin hükümler saklı tutulmuştur. Bu nedenle, 1983 bütçe yılı başından itibaren meydana gelecek harca konu olaylarda, özel kanunlarda yer alan muafiyet ve istisnalara ilişkin hükümler de dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

D _ Harç alma ölçüleri ve nispetleri :

Kanunun Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri başlıklı üçüncü bölümündeki 60-65 inci maddelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

1. Tapu ve, Kadastro Harçları,. (4) ayılı tarifede yazılı işlemlerden, işlemlerin nev'i.ve mahiyetine göre değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınacaktır.

2. Değer ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (4) sayılı tarifede yazılı değer esas tutulacaktır.

3. Rehinli gayrimenkullerin bağışlanmasında, bağışlama yapıldığı sırada, borçtan hiç ödeme yapılmamış ise, borcun tamamı, kısmen ödeme yapılmış ise kalanı beyan edilen değerden indirilecek ve bakiye miktar harcın matrahını teşkil edecektir.

Rehinle takyit edilmiş olan gayrimenkulün satılması halinde ise harcın matrahı, emlâk vergisi değeridir. İpotek miktarının bu değer ve ilâvesi veya bu değerden tenzili söz konusu olmayacaktır.

4. Harçlar Kanununun 63 "üncü maddesinde sözü edilen "kayıtlı değer" deyimi Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit edilen vergi değerini ifade etmektedir. Vergi Usul Kanununun 268 inci maddesine göre; vergi değeri, bina ve arazinin rayiç bedelidir. Bu bedel Emlâk Vergisi Kanununun 29 uncu maddesi ile aynı maddede belirtilen tüzük hükümlerine uygun olarak belirlenir.

5. Tapu ve Kadastro Harçları (4) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır. Muhtelif işlemler aynı zamanda yapılırsa, örneğin, birden fazla gayrimenkul için aynı tapu istem belgesi ile talepte bulunulursa, her işlem (her gayrimenkul) ayrı ayrı harca tabi tutulur. Harç işleme konu gayrimenkullerin değerleri toplamından değil, herbirinin değeri üzerinden ayrı ayrı alınır. Ancak ifrazen yapılan taksimlerde ifraz taksimin zorunlu kıldığı bir işlem olduğundan sadece taksim için harç alınması gerekir.

Çıplak mülkiyet ve intifa haklarına ait harçların hesabında, kayıtlı değerin üçte biri çıplak mülkiyete, üçte ikisi de intifa hakkına ayrılır.

Kanununun 65 inci maddesine göre, tapu sicilinde kayıtlı arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde veya her nevi vasıf değişikliklerinde tashih harcı alınması icap eder.

E _ Harçın ödenmesi:

Kanunun, harçın ödenme usulü ve zamanına ilişkin 66 ve 68 inci maddelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Sözü edilen madde hükümlerine göre, tapu ve kadastro harçları makbuz karşılığında ödenecektir. Kadastro harçlarının, tahakkukundan itibaren bir sene içinde ödenmesi gerekir. Kadastro ve tapulaması yapılan gayrimenkul bu süre (bir sene içinde el değiştirirse, harçın yeni malik adına yapılacak tescilden önce ödenmesi icap eder. 68 nci maddenin son fıkrası ile Tapulama Kanununun bu konuya ilişkin hükümleri saklı tutulduğundan, anılan kanun hükümlerinin ayrıca dikkate alınacağı tabiidir.

Tapu ve Kadastro harçlarının ödeme yerini belirleyen 67 nci madde hükmü 2588 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilmiştir. Buna göre tapu ve kadastro harçları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenecektir. Ancak, Bakanlığımızca uygun görülmesi halinde harç, tapu daireleri veya diğer kuruluşlarca da tahsil edilebilecektir. Kanunla Bakanlığımıza verilen bu yetkinin kullanılması halinde, tahsilatı yapacak olan kuruluşlar ile buna ilişkin usul ve esaslar ayrıca belirlenip duyurulacaktır.

F _ Çeşitli hükümler

Kanunun çeşitli hükümler başlığını taşıyan beşinci bölümünde yer alan ve kadastro harçlarında, harcın teminatına ilişkin olan 69 uncu maddesi ile akdin daire dışında yapılması ile ilgili 70 inci maddesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak, 198 sayılı Emlâk Alım Vergisi Kanunununun 17 ve 19 uncu maddeleri bu bölüme eklenen mükerrer 69 uncu maddeye aktarılmıştır. Ayrıca yaptığı işlemleri vergi dairesine bildirmeyen Tapu ve Kadastro memurları ve noterler hakkında Vergi Usul Kanununun 150 nci maddesinin 1, 2 ve 3 üncü bentlerinde yazılı olanlar için uygulanan cezanın hükümolunacağı da bu mükerrer maddede yer almış bulunmaktadır.

G _ (4) sayılı tarifede yapılan değişiklikler :

2588 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile;

_ 198 sayılı Kanunun Emlâk Alım Vergisinin konusunu belirleyen hükümleri,

_ 1318 sayılı Kanunun Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisinin mevzuuna ilişkin hükümlerinden (2) sayılı tarifeye alınanlar dışındaki hükümleri,

(4), sayılı tarifenin I - Tapu işlemleri bölümünün 13 üncü bendinin (a) fıkrası değiştirilerek bu fıkraya ve aynı bölüme eklenen 20 numaralı bende aktarılmıştır.

Aynı madde ile 14 üncü bentteki ve Emlak Alım Vergisi" ibaresi metinden çıkartılmıştır.

(4) sayılı tarifenin diğer fıkralarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

1 _ Yeniden inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde alınacak harç;

13 numaralı bendin (a) fıkrası hükmüne göre, tapu sicilinde kayıtlı arsa ve arazi üzerinde yeniden inşa olunacak bina vesair tesislerin tescili harça konu olacak ve harç, bunların emlak (bina) Vergisi değeri üzerinden ödenecektir.

İmar ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlığımızca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenler için indirimli (binde 15) harç oranı uygulanacaktır. Harçın matrahı bu meskenlerde de Emlak (bina) Vergisi değeridir.

13 numaralı bendin yukarıda sözü edilen hükümleri uyarınca alınacak harç, Emlâk (bina) Vergisi beyannamesi verilmesi sırasında ilgili vergi dairelerine ödenecektir

Yeniden inşa olunacak bina vesair tesislerin tapu siciline tescil işleminin yapılmaması harçın ödenmesini engellemez. Bu nedenle, inşaatı tamamlanan bina vesair tesislerle, ilgili harcın Emlâk (bina) Vergisi beyannamelerinin verilmesi sırasında tarh, tahakkuk ve tahsil edilmesi icap eder.

13 numaralı bent hükümlerine göre harç alınabilmesi için, bina vesair tesislerin tapu sicilinde, kayıtlı arsa ve arazi üzerine inşa edilmiş olması zorunludur. Dolayısıyle tapuda kayıtlı olmayan arazi üzerine inşa edilen bina vesair tesislerin bu fıkra hükmüne göre harça tabi tutulması mümkün değildir.

Yeniden inşa deyimi, arsa veya arazi üzerine inşa veya binaya ilave suretiyle binalar, bağımsız bölümler veya katlar (Eklentiler ve ortak yer payları dahil) meydana getirilmesini ifade etmektedir. Gayrimenkulün mütemmim cüzü mahiyetinde olan tesisatın yeniden meydana getirilmesinin de bu deyim içinde mütalâa edilmesi gerekir.

2 _ (a) fıkrası dışında kalan cins ve kayıt tashihinde alınacak harç;

13 Numaralı bendin (c) fıkrası hükmüne göre, bu bendin (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde harç, Emlak Vergisi değeri üzerinden alınacaktır.

3 _ Tesis, devir ve iktisaplarda alınacak harç :

4 sayılı tarifeye eklenen 20 numaralı bent hükümlerine göre;

_ Gayrimenkullerin ivaz karşılığında devir ve iktisabı,

_ Gayrimenkullerin ölünceye kadar, bakıma akdine dayanarak devir ve iktisabı,

_ Gayrimenkullerin trampa hükümlerine göre devir ve iktisabı,

_ Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulması,

_ Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabı,

_ Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve iktisabı,

_ Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve iktisabı,

_ İvaz karşılığında kuru mülkiyetin devri ve iktisabı, harça konu olacaktır.

Harcın konusuna giren gayrimenkuller, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyetleri ve kuru mülkiyet ivaz karşılığında iktisap veya tesis ve devredildiği takdirde harça tabi tutulacak, ivaz söz konusu olmadığı ahvalde 20 numaralı bent hükmü uyarınca harç alınmıyacaktır., İvazsız surette vaki intikaller, şartları mevcutsa Veraset ve İntikal Vergisinin konusunu teşkil edebilecektir. Bu kabil intikallerde tarifenin 4 üncü bendi hükümlerini nazarâ alınacağı tabiidir.

Harçın konusunda yer alan iktisapların ve hakların mahiyeti Medeni Kanunun "Ayni Haklar" bölümünde açıklanmıştır. Söz konusu iktisap ve haklarla ilgili işlemler daha ziyade tapu dairelerine mevdu görevler meyanında bulunduğundan bu hususta daha ayrıntılı açıklama yapılmasına lüzum görülmemiştir.

4 _ Tesis, devir ve iktisaplarda alınacak harçın matrahı ve mükellefi :

a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında harç, Emlak Vergisi değeri üzerinden (cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde ise takdir edilen bedel üzerinden) ödenecek, devir eden ve devir alan için ayrı ayrı hesaplanacaktır.

b) Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmamasında harç, Ticaret Mahkemesince tayin olunan değer üzerinden hesaplanacak ve devir eden adına ayrı ayrı tarh edilecektir.

c) Gayrimenkul mükelefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktibasında harçın matrahı, tesis ve devir için ödenen bedel olacaktır. Bu bedel muayyen zamanlarda birşey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde, mükellefiyet bedeli beher sene verilecek ve yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır. Harçın mükellefi devir alan tarafından ödenir.

d) Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devrinde matrah, tesis ve devir için ödenen bedeldir. Bu bedel, bunların ayrı kayıtlı değerleri mevcut ise bu değerden, mevcut değilse üzerlerinde bu hakların tesis edildiği gayrimenkullerin Emlak Vergisi değerinin yarısından aşağı olmaz. Harç devir alan tarafından ödenir.

e) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde harç, tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden alınacaktır. Harçın mükellefi devir alan olacaktır. Ancak, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları harçın konusuna girmediğinden, bu işlemler nedeniyle harç alınması söz konusu olmayacaktır.

f) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli matrah olacak, harç devir eden ve devir alan tarafından ayrı ayrı ödenecektir.

20 numaralı bendin (e) fıkrasında yer alan irtifak hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri, 492 sayılı Kanunun 64 ncü maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamıyacaktır. Diğer bir ifade ile, tesis ve devir için ödenen bedel, kuru mülkiyetin devrinde ilgili gayrimenkulün kayıtlı değerinin üçte birine, intifa hakkı tesis ve devrinde üçte ikisinden az ise, harçın matrahı tesis ve devir için ödenen bedel değil, kayıtlı değere göre bu şekilde hesaplanan miktar olacaktır.

II _ NOTER HARÇLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Emlak Alım ve Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergilerinin harça dönüştürülmesi sebebiyle, evvelce her iki verginin konusuna menkullerin zilyetliğinin devri, (2) sayılı tarifeye eklenen hükümle Noter Harçlarının mevzuuna alınmıştır.

2588 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile söz konusu tarifenin I _ Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar bölümüne eklenen (5) numaralı bent hükümlerine göre; tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde gayrimenkulün Emlak Vergisi değeri üzerinden binde 40 oranında harç alınacaktır. Mükellef devreden ve devir olan olacak, harç, her mükellef adına binde 40 oranı üzerinden ayrı ayrı tarhedilecektir.

2588 sayılı Kanununun 15 inci maddesi hükmü 1.1.1983 tarihinde yürürlüğe gireceğinden, anılan tarihten önce meydana gelmiş olan devir işlemlerinin harca tabi tutulmayacağı açıktır.

III_ TAPU VE KADASTRO HARÇLARI İLE NOTER HARÇLARININ MATRAHI'NI TAYİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

492 sayılı Kanunda 2588 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerde, tapu kadastro harçlarına konu olan bazı işlemlerle tapuda kayıtlı olmayan gayrimenkullerin zilyetliğinin devrinde harcın matrahının Emlak Vergisi değeri olacağı esası getirilmiştir.

Öte yandan, Kanunun 63 üncü maddesinde de kayıtlı değer deyiminin Vergi Usul Kanununa göre tespit edilen vergi değerini ifade ettiği belirtilmiş, Vergi Usul Kanununun 268 inci maddesinde ise, vergi değerinin Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre belirleneceği hükmü yer almıştır.

Emlak Vergisine, esas değerin de vergi değeri olması nedeniyle, sonuç olarak Emlak Vergisi değeri, ve kayıtlı değer deyimleri ile aynı şey, yani vergi değeri ifade edilmesi istenmiştir.

Emlak Vergisi Kanununun, 29 uncu maddesi ile aynı Kanunun 31 inci maddesine göre hazırlanan Tüzük hükümleri uyarınca, Emlak Vergisi mükellefleri, bina, arsa ve arazilerinin rayiç bedelini, diğer bir ifade ile normal alım satım bedelini beyan etmek zorundadırlar. Emlak, Vergisinin tarhına, mükellefler tarafından anılan hükümlere göre tespit olunarak beyan edilen değerler esas tutulur. Ancak, mükelleflerin Emlak Vergisi beyannamesi vermemeleri veya verilen beyannamelerde gösterilen değerlerini rayicine nazaran düşük veya yüksek görülmesi halinde, vergi tarhına esas olacak değerler aynı hükümlere göre, idarece takdir edilir.

Diğer taraftan, Emlak Vergisi Kanununun 10 ve 20 nci maddelerinde 2587 sayılı Kanunla, yapılan değişiklikler sonucu getirilen esaslar uyarınca mükellefler tarafından bina ve arsalar için beyan edilen değerlerin, asgari ölçülere göre belirlenen miktardan düşük olmaması gerekir. Düşük beyanda bulunulduğu takdirde, tarhiyata, beyan edilen değer değil, asgari ölçülere göre belirlenen miktar esas tutulur.

Kayıtlı değer veya Emlak Vergisi değerine göre alınacak tapu ve kadastro harçları ile noter harçlarında harçın matrahının, yukardaki açıklamalara göre belirlenecek değer olacağı tabiidir.

Tesis, devir ve tescil sırasında Emlak Vergisine ilişkin değerleme işlemlerinin sonuçlanmamış olması halinde harcın, Emlak Vergisi Kanunu 13 seri no.lu Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde ve Emlak Vergisine esas olan değer üzerinden tahsili, ilişik kesmede de aynı genel tebliğ esaslarına göre hareket edilmesi icap eder.

Değerleme işleminin ilişik kesildikten sonra sonuçlanması ve istimlâklerde, istimlâk bedelinin açılan tezyidi bedel davası üzerine artırılması halinde, kesinleşen değer ve mahkeme kararına göre gerekli ikmal tarhiyatının yapılacağı tabiidir.

IV _ MEMURLARIN SORUMLULUKLARI VE ÖDEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR:

492 sayılı Kanunun 127 nci maddesi uyarınca, bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça harçların tamamı peşin olarak ödenmeden harca mevzu olan işlem yapılamaz.

Bu nedenle, gerekli harçlar ödenmeden tapuda devir, tescil ve tesis işlemi yapılamıyacak, ziyetliğin devri muamelesi gerçekleştirilemiyecek, ayrıca yapı kullanma izni (iskân belgesi) de verilemiyecektir. Aksi takdirde, gerekli harçlar tamamen ödenmeden işlem yapan memurlar harcın ödenmesinden mükellefler ile müteselsilen sorumlu tutulacaklardır.

Diğer taraftan, daha önce de açıklandığı üzere, (4) sayılı tarifenin 13 numaralı bendi uyarınca alınacak harçların Emlâk (bina) Vergisi beyannamesinin verilmesi sırasında ödenmesi gerekmektedir. Bu nedenle harcın, Emlâk Vergisi beyannamesi verildiği sırada tahakkuk ettirilerek aynı günde ödenmesi icap eder. Emlâk Vergisi beyannamesi verilmemiş olan hallerde ise, Emlâk Vergisi değerinin belirlenmesini müteakip, harcın bu değer üzerinden ihbarname kuralına göre cezalı olarak tarh, tahakkuk ve tahsili gerekir.

V _ KALDIRILAN HÜKÜMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

2588 sayılı Kanunun 1/1/1983 tarihinde yürürlüğe girecek olan 18 nci maddesi ile;

_ 198 sayılı Emlâk Alım Vergisi Kanunu ile bu Kanunda ek ve değişiklik yapan kanun hükümleri;

_ 1318 sayılı Finansman Kanununun Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine ilişkin hükümleri ile bu hükümlerde ek ve değişiklik yapan kanun hükümleri,

_ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi ile mükerrer 81 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1) numaralı bendi,

yürürlükten kaldırılmıştır.

2588 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi hükümleri uyarınca, 1/1/1983 tarihinden önceki dönemlere ilişkin Emlâk Alım, Gayrimenkul Kıymet Artışı ve Gelir Vergisine tabi olay ve hukuki durumlarda, söz konusu kanunların hükümleri ile bu kanunların ek ve değişikliklerine ait kanun hükümleri uygulanacaktır.

Bu nedenlerle, yukarıda belirtilen tarihten önceki dönemlerde meydana gelen olay ve hukuki durumlar dolayısiyle doğan Emlâk Alım, Gayrimenkul Kıymet Artışı ve değer artış kazancı nedeniyle Gelir Vergisinin, bu vergilere ilişkin genel tebliğ iç genelge ve genel yazılardaki esaslar da dikkate alınarak, tarh, tahakkuk ve tahsiline devam edilecektir.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

 

21.1.1982 tarihinde kabul edilen 2588 sayılı Kanunla, 492 sayılı Harçlar Kanununda değişiklikler yapılmış, Emlak Alım ve Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergileri ile 193 sayılı Kanunun bazı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Sözü edilen Kanunun Tapu ve Kadastro Harçları ve Noter Harçlarına ilişkin hükümleri ile yürürlükten kaldırılan vergiler hakkında aşağıda belirtilen esaslara göre hareket edilmesi uygun görülmüştür.

I _ TAPU VE KADASTRO HARÇLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

A _ Mevzuu :

492 sayılı Kanunun Tapu ve Kadastro Harçlarının mevzuunu belirleyen 57 nci maddesi hükmü değiştirilmemiştir. Ancak, bu maddede sözü edilen (4) sayılı tarifenin kapsamı genişletilmiştir. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de, tapu ve kadastro işlemlerinden (4) sayılı tarifede yazılı olanları, Tapu ve Kadastro Harçlarına tabi olacaktır.

B _ Mükellef :

2588 sayılı Kanunun 1 Ocak 1983 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan 9 uncu maddesi ile Tapu ve Kadastro Harçlarının mükellefini belirleyen 58 inci maddenin ilk cümlesi değiştirilmiştir. Buna göre tapu ve Kadastro Harçlarının Kanuna ekli tarifede belirtilen kişiler ödeyecektir. Tarifede belirtilmeyen işlemlerde ise taraflar aksini kararlaştırmamış oldukları takdirde, bu harçların mükellefi maddenin (a) ila (f) bentlerinde yazılı kişiler olacaktır.

C _ Harçtan, müstesna tutulan işlemler :

2588 sayılı Kanunun 1 Ocak 1983 tarihinde yürürlüğe girecek olan 10 uncu maddesi ile Kanunun harçtan müstesna tutulan işlemleri belirleyen 59 uncu maddesi hükmü değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklikle, 198 sayılı Emlak Alım Vergisi Kanununun muafiyet ve istisnalara ilişkin 3 üncü maddesinin a, b, c, d, f ve h bentleri ile 1318 sayılı Finansman Kanununun 35 inci maddesinin (a) fıkrası bu madde kapsamına alınmıştır.

59 uncu maddenin değişiklikten önceki (d) ve (e) bentleri, (c) ve (d) bentleri olarak düzenlenmiştir. Ancak, bu değişiklik sadece bentlerin sıralamasında olmuş, anılan bentlerin hükümleri aynen muhafaza edilmiştir.

Sözü edilen maddenin değişiklikten önceki (c) bendinde yer alan hüküm 1983 bütçe yılı başından itibaren yürürlükten kaldırılmış, (b) bendinde yer alan hüküm ise, kapsamı genişletilerek değişik 59 uncu maddenin (a) bendine aktarılmıştır.

59 uncu maddeye 2588 sayılı Kanunla eklenen (i) bendi ile, tersane yapımı için Devlet Planlama Teşkilatınca verilmiş Teşvik Belgesini haiz tüzel kişilerce bu maksatla iktisap edilen gayrimenkuller ve bu yerlerde inşa veya binaya ilâve suretiyle meydana getirilen binalar için yapılan tescil, şerh ve terkinler, 1.1.1983 tarihinden itibaren harcın kapsamı dışında tutulmuştur.

Maddeye eklenen (j) bendi ile de, (a) , (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şekilde iktisap olunan gayrimenkullerin herhangi bir, şekilde başkalarına devir ve ferağı harcın kapsamı dışında bırakılmıştır.

Diğer taraftan, maddenin son fıkrası hükmü ile, maddede sayılan istisnalara ilave olarak; özel kanunlarda yer alan muafiyet ve istisnalara ilişkin hükümler saklı tutulmuştur. Bu nedenle, 1983 bütçe yılı başından itibaren meydana gelecek harca konu olaylarda, özel kanunlarda yer alan muafiyet ve istisnalara ilişkin hükümler de dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

D _ Harç alma ölçüleri ve nispetleri :

Kanunun Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri başlıklı üçüncü bölümündeki 60-65 inci maddelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

1. Tapu ve, Kadastro Harçları,. (4) ayılı tarifede yazılı işlemlerden, işlemlerin nev'i.ve mahiyetine göre değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınacaktır.

2. Değer ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (4) sayılı tarifede yazılı değer esas tutulacaktır.

3. Rehinli gayrimenkullerin bağışlanmasında, bağışlama yapıldığı sırada, borçtan hiç ödeme yapılmamış ise, borcun tamamı, kısmen ödeme yapılmış ise kalanı beyan edilen değerden indirilecek ve bakiye miktar harcın matrahını teşkil edecektir.

Rehinle takyit edilmiş olan gayrimenkulün satılması halinde ise harcın matrahı, emlâk vergisi değeridir. İpotek miktarının bu değer ve ilâvesi veya bu değerden tenzili söz konusu olmayacaktır.

4. Harçlar Kanununun 63 "üncü maddesinde sözü edilen "kayıtlı değer" deyimi Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit edilen vergi değerini ifade etmektedir. Vergi Usul Kanununun 268 inci maddesine göre; vergi değeri, bina ve arazinin rayiç bedelidir. Bu bedel Emlâk Vergisi Kanununun 29 uncu maddesi ile aynı maddede belirtilen tüzük hükümlerine uygun olarak belirlenir.

5. Tapu ve Kadastro Harçları (4) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır. Muhtelif işlemler aynı zamanda yapılırsa, örneğin, birden fazla gayrimenkul için aynı tapu istem belgesi ile talepte bulunulursa, her işlem (her gayrimenkul) ayrı ayrı harca tabi tutulur. Harç işleme konu gayrimenkullerin değerleri toplamından değil, herbirinin değeri üzerinden ayrı ayrı alınır. Ancak ifrazen yapılan taksimlerde ifraz taksimin zorunlu kıldığı bir işlem olduğundan sadece taksim için harç alınması gerekir.

Çıplak mülkiyet ve intifa haklarına ait harçların hesabında, kayıtlı değerin üçte biri çıplak mülkiyete, üçte ikisi de intifa hakkına ayrılır.

Kanununun 65 inci maddesine göre, tapu sicilinde kayıtlı arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde veya her nevi vasıf değişikliklerinde tashih harcı alınması icap eder.

E _ Harçın ödenmesi:

Kanunun, harçın ödenme usulü ve zamanına ilişkin 66 ve 68 inci maddelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Sözü edilen madde hükümlerine göre, tapu ve kadastro harçları makbuz karşılığında ödenecektir. Kadastro harçlarının, tahakkukundan itibaren bir sene içinde ödenmesi gerekir. Kadastro ve tapulaması yapılan gayrimenkul bu süre (bir sene içinde el değiştirirse, harçın yeni malik adına yapılacak tescilden önce ödenmesi icap eder. 68 nci maddenin son fıkrası ile Tapulama Kanununun bu konuya ilişkin hükümleri saklı tutulduğundan, anılan kanun hükümlerinin ayrıca dikkate alınacağı tabiidir.

Tapu ve Kadastro harçlarının ödeme yerini belirleyen 67 nci madde hükmü 2588 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilmiştir. Buna göre tapu ve kadastro harçları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenecektir. Ancak, Bakanlığımızca uygun görülmesi halinde harç, tapu daireleri veya diğer kuruluşlarca da tahsil edilebilecektir. Kanunla Bakanlığımıza verilen bu yetkinin kullanılması halinde, tahsilatı yapacak olan kuruluşlar ile buna ilişkin usul ve esaslar ayrıca belirlenip duyurulacaktır.

F _ Çeşitli hükümler

Kanunun çeşitli hükümler başlığını taşıyan beşinci bölümünde yer alan ve kadastro harçlarında, harcın teminatına ilişkin olan 69 uncu maddesi ile akdin daire dışında yapılması ile ilgili 70 inci maddesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak, 198 sayılı Emlâk Alım Vergisi Kanunununun 17 ve 19 uncu maddeleri bu bölüme eklenen mükerrer 69 uncu maddeye aktarılmıştır. Ayrıca yaptığı işlemleri vergi dairesine bildirmeyen Tapu ve Kadastro memurları ve noterler hakkında Vergi Usul Kanununun 150 nci maddesinin 1, 2 ve 3 üncü bentlerinde yazılı olanlar için uygulanan cezanın hükümolunacağı da bu mükerrer maddede yer almış bulunmaktadır.

G _ (4) sayılı tarifede yapılan değişiklikler :

2588 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile;

_ 198 sayılı Kanunun Emlâk Alım Vergisinin konusunu belirleyen hükümleri,

_ 1318 sayılı Kanunun Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisinin mevzuuna ilişkin hükümlerinden (2) sayılı tarifeye alınanlar dışındaki hükümleri,

(4), sayılı tarifenin I - Tapu işlemleri bölümünün 13 üncü bendinin (a) fıkrası değiştirilerek bu fıkraya ve aynı bölüme eklenen 20 numaralı bende aktarılmıştır.

Aynı madde ile 14 üncü bentteki ve Emlak Alım Vergisi" ibaresi metinden çıkartılmıştır.

(4) sayılı tarifenin diğer fıkralarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

1 _ Yeniden inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde alınacak harç;

13 numaralı bendin (a) fıkrası hükmüne göre, tapu sicilinde kayıtlı arsa ve arazi üzerinde yeniden inşa olunacak bina vesair tesislerin tescili harça konu olacak ve harç, bunların emlak (bina) Vergisi değeri üzerinden ödenecektir.

İmar ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlığımızca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenler için indirimli (binde 15) harç oranı uygulanacaktır. Harçın matrahı bu meskenlerde de Emlak (bina) Vergisi değeridir.

13 numaralı bendin yukarıda sözü edilen hükümleri uyarınca alınacak harç, Emlâk (bina) Vergisi beyannamesi verilmesi sırasında ilgili vergi dairelerine ödenecektir

Yeniden inşa olunacak bina vesair tesislerin tapu siciline tescil işleminin yapılmaması harçın ödenmesini engellemez. Bu nedenle, inşaatı tamamlanan bina vesair tesislerle, ilgili harcın Emlâk (bina) Vergisi beyannamelerinin verilmesi sırasında tarh, tahakkuk ve tahsil edilmesi icap eder.

13 numaralı bent hükümlerine göre harç alınabilmesi için, bina vesair tesislerin tapu sicilinde, kayıtlı arsa ve arazi üzerine inşa edilmiş olması zorunludur. Dolayısıyle tapuda kayıtlı olmayan arazi üzerine inşa edilen bina vesair tesislerin bu fıkra hükmüne göre harça tabi tutulması mümkün değildir.

Yeniden inşa deyimi, arsa veya arazi üzerine inşa veya binaya ilave suretiyle binalar, bağımsız bölümler veya katlar (Eklentiler ve ortak yer payları dahil) meydana getirilmesini ifade etmektedir. Gayrimenkulün mütemmim cüzü mahiyetinde olan tesisatın yeniden meydana getirilmesinin de bu deyim içinde mütalâa edilmesi gerekir.

2 _ (a) fıkrası dışında kalan cins ve kayıt tashihinde alınacak harç;

13 Numaralı bendin (c) fıkrası hükmüne göre, bu bendin (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde harç, Emlak Vergisi değeri üzerinden alınacaktır.

3 _ Tesis, devir ve iktisaplarda alınacak harç :

4 sayılı tarifeye eklenen 20 numaralı bent hükümlerine göre;

_ Gayrimenkullerin ivaz karşılığında devir ve iktisabı,

_ Gayrimenkullerin ölünceye kadar, bakıma akdine dayanarak devir ve iktisabı,

_ Gayrimenkullerin trampa hükümlerine göre devir ve iktisabı,

_ Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulması,

_ Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabı,

_ Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve iktisabı,

_ Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve iktisabı,

_ İvaz karşılığında kuru mülkiyetin devri ve iktisabı, harça konu olacaktır.

Harcın konusuna giren gayrimenkuller, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyetleri ve kuru mülkiyet ivaz karşılığında iktisap veya tesis ve devredildiği takdirde harça tabi tutulacak, ivaz söz konusu olmadığı ahvalde 20 numaralı bent hükmü uyarınca harç alınmıyacaktır., İvazsız surette vaki intikaller, şartları mevcutsa Veraset ve İntikal Vergisinin konusunu teşkil edebilecektir. Bu kabil intikallerde tarifenin 4 üncü bendi hükümlerini nazarâ alınacağı tabiidir.

Harçın konusunda yer alan iktisapların ve hakların mahiyeti Medeni Kanunun "Ayni Haklar" bölümünde açıklanmıştır. Söz konusu iktisap ve haklarla ilgili işlemler daha ziyade tapu dairelerine mevdu görevler meyanında bulunduğundan bu hususta daha ayrıntılı açıklama yapılmasına lüzum görülmemiştir.

4 _ Tesis, devir ve iktisaplarda alınacak harçın matrahı ve mükellefi :

a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında harç, Emlak Vergisi değeri üzerinden (cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde ise takdir edilen bedel üzerinden) ödenecek, devir eden ve devir alan için ayrı ayrı hesaplanacaktır.

b) Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmamasında harç, Ticaret Mahkemesince tayin olunan değer üzerinden hesaplanacak ve devir eden adına ayrı ayrı tarh edilecektir.

c) Gayrimenkul mükelefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktibasında harçın matrahı, tesis ve devir için ödenen bedel olacaktır. Bu bedel muayyen zamanlarda birşey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde, mükellefiyet bedeli beher sene verilecek ve yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır. Harçın mükellefi devir alan tarafından ödenir.

d) Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devrinde matrah, tesis ve devir için ödenen bedeldir. Bu bedel, bunların ayrı kayıtlı değerleri mevcut ise bu değerden, mevcut değilse üzerlerinde bu hakların tesis edildiği gayrimenkullerin Emlak Vergisi değerinin yarısından aşağı olmaz. Harç devir alan tarafından ödenir.

e) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde harç, tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden alınacaktır. Harçın mükellefi devir alan olacaktır. Ancak, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları harçın konusuna girmediğinden, bu işlemler nedeniyle harç alınması söz konusu olmayacaktır.

f) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli matrah olacak, harç devir eden ve devir alan tarafından ayrı ayrı ödenecektir.

20 numaralı bendin (e) fıkrasında yer alan irtifak hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri, 492 sayılı Kanunun 64 ncü maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamıyacaktır. Diğer bir ifade ile, tesis ve devir için ödenen bedel, kuru mülkiyetin devrinde ilgili gayrimenkulün kayıtlı değerinin üçte birine, intifa hakkı tesis ve devrinde üçte ikisinden az ise, harçın matrahı tesis ve devir için ödenen bedel değil, kayıtlı değere göre bu şekilde hesaplanan miktar olacaktır.

II _ NOTER HARÇLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Emlak Alım ve Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergilerinin harça dönüştürülmesi sebebiyle, evvelce her iki verginin konusuna menkullerin zilyetliğinin devri, (2) sayılı tarifeye eklenen hükümle Noter Harçlarının mevzuuna alınmıştır.

2588 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile söz konusu tarifenin I _ Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar bölümüne eklenen (5) numaralı bent hükümlerine göre; tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde gayrimenkulün Emlak Vergisi değeri üzerinden binde 40 oranında harç alınacaktır. Mükellef devreden ve devir olan olacak, harç, her mükellef adına binde 40 oranı üzerinden ayrı ayrı tarhedilecektir.

2588 sayılı Kanununun 15 inci maddesi hükmü 1.1.1983 tarihinde yürürlüğe gireceğinden, anılan tarihten önce meydana gelmiş olan devir işlemlerinin harca tabi tutulmayacağı açıktır.

III_ TAPU VE KADASTRO HARÇLARI İLE NOTER HARÇLARININ MATRAHI'NI TAYİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

492 sayılı Kanunda 2588 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerde, tapu kadastro harçlarına konu olan bazı işlemlerle tapuda kayıtlı olmayan gayrimenkullerin zilyetliğinin devrinde harcın matrahının Emlak Vergisi değeri olacağı esası getirilmiştir.

Öte yandan, Kanunun 63 üncü maddesinde de kayıtlı değer deyiminin Vergi Usul Kanununa göre tespit edilen vergi değerini ifade ettiği belirtilmiş, Vergi Usul Kanununun 268 inci maddesinde ise, vergi değerinin Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre belirleneceği hükmü yer almıştır.

Emlak Vergisine, esas değerin de vergi değeri olması nedeniyle, sonuç olarak Emlak Vergisi değeri, ve kayıtlı değer deyimleri ile aynı şey, yani vergi değeri ifade edilmesi istenmiştir.

Emlak Vergisi Kanununun, 29 uncu maddesi ile aynı Kanunun 31 inci maddesine göre hazırlanan Tüzük hükümleri uyarınca, Emlak Vergisi mükellefleri, bina, arsa ve arazilerinin rayiç bedelini, diğer bir ifade ile normal alım satım bedelini beyan etmek zorundadırlar. Emlak, Vergisinin tarhına, mükellefler tarafından anılan hükümlere göre tespit olunarak beyan edilen değerler esas tutulur. Ancak, mükelleflerin Emlak Vergisi beyannamesi vermemeleri veya verilen beyannamelerde gösterilen değerlerini rayicine nazaran düşük veya yüksek görülmesi halinde, vergi tarhına esas olacak değerler aynı hükümlere göre, idarece takdir edilir.

Diğer taraftan, Emlak Vergisi Kanununun 10 ve 20 nci maddelerinde 2587 sayılı Kanunla, yapılan değişiklikler sonucu getirilen esaslar uyarınca mükellefler tarafından bina ve arsalar için beyan edilen değerlerin, asgari ölçülere göre belirlenen miktardan düşük olmaması gerekir. Düşük beyanda bulunulduğu takdirde, tarhiyata, beyan edilen değer değil, asgari ölçülere göre belirlenen miktar esas tutulur.

Kayıtlı değer veya Emlak Vergisi değerine göre alınacak tapu ve kadastro harçları ile noter harçlarında harçın matrahının, yukardaki açıklamalara göre belirlenecek değer olacağı tabiidir.

Tesis, devir ve tescil sırasında Emlak Vergisine ilişkin değerleme işlemlerinin sonuçlanmamış olması halinde harcın, Emlak Vergisi Kanunu 13 seri no.lu Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde ve Emlak Vergisine esas olan değer üzerinden tahsili, ilişik kesmede de aynı genel tebliğ esaslarına göre hareket edilmesi icap eder.

Değerleme işleminin ilişik kesildikten sonra sonuçlanması ve istimlâklerde, istimlâk bedelinin açılan tezyidi bedel davası üzerine artırılması halinde, kesinleşen değer ve mahkeme kararına göre gerekli ikmal tarhiyatının yapılacağı tabiidir.

IV _ MEMURLARIN SORUMLULUKLARI VE ÖDEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR:

492 sayılı Kanunun 127 nci maddesi uyarınca, bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça harçların tamamı peşin olarak ödenmeden harca mevzu olan işlem yapılamaz.

Bu nedenle, gerekli harçlar ödenmeden tapuda devir, tescil ve tesis işlemi yapılamıyacak, ziyetliğin devri muamelesi gerçekleştirilemiyecek, ayrıca yapı kullanma izni (iskân belgesi) de verilemiyecektir. Aksi takdirde, gerekli harçlar tamamen ödenmeden işlem yapan memurlar harcın ödenmesinden mükellefler ile müteselsilen sorumlu tutulacaklardır.

Diğer taraftan, daha önce de açıklandığı üzere, (4) sayılı tarifenin 13 numaralı bendi uyarınca alınacak harçların Emlâk (bina) Vergisi beyannamesinin verilmesi sırasında ödenmesi gerekmektedir. Bu nedenle harcın, Emlâk Vergisi beyannamesi verildiği sırada tahakkuk ettirilerek aynı günde ödenmesi icap eder. Emlâk Vergisi beyannamesi verilmemiş olan hallerde ise, Emlâk Vergisi değerinin belirlenmesini müteakip, harcın bu değer üzerinden ihbarname kuralına göre cezalı olarak tarh, tahakkuk ve tahsili gerekir.

V _ KALDIRILAN HÜKÜMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

2588 sayılı Kanunun 1/1/1983 tarihinde yürürlüğe girecek olan 18 nci maddesi ile;

_ 198 sayılı Emlâk Alım Vergisi Kanunu ile bu Kanunda ek ve değişiklik yapan kanun hükümleri;

_ 1318 sayılı Finansman Kanununun Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine ilişkin hükümleri ile bu hükümlerde ek ve değişiklik yapan kanun hükümleri,

_ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi ile mükerrer 81 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1) numaralı bendi,

yürürlükten kaldırılmıştır.

2588 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi hükümleri uyarınca, 1/1/1983 tarihinden önceki dönemlere ilişkin Emlâk Alım, Gayrimenkul Kıymet Artışı ve Gelir Vergisine tabi olay ve hukuki durumlarda, söz konusu kanunların hükümleri ile bu kanunların ek ve değişikliklerine ait kanun hükümleri uygulanacaktır.

Bu nedenlerle, yukarıda belirtilen tarihten önceki dönemlerde meydana gelen olay ve hukuki durumlar dolayısiyle doğan Emlâk Alım, Gayrimenkul Kıymet Artışı ve değer artış kazancı nedeniyle Gelir Vergisinin, bu vergilere ilişkin genel tebliğ iç genelge ve genel yazılardaki esaslar da dikkate alınarak, tarh, tahakkuk ve tahsiline devam edilecektir.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

 

21.1.1982 tarihinde kabul edilen 2588 sayılı Kanunla, 492 sayılı Harçlar Kanununda değişiklikler yapılmış, Emlak Alım ve Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergileri ile 193 sayılı Kanunun bazı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Sözü edilen Kanunun Tapu ve Kadastro Harçları ve Noter Harçlarına ilişkin hükümleri ile yürürlükten kaldırılan vergiler hakkında aşağıda belirtilen esaslara göre hareket edilmesi uygun görülmüştür.

I _ TAPU VE KADASTRO HARÇLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

A _ Mevzuu :

492 sayılı Kanunun Tapu ve Kadastro Harçlarının mevzuunu belirleyen 57 nci maddesi hükmü değiştirilmemiştir. Ancak, bu maddede sözü edilen (4) sayılı tarifenin kapsamı genişletilmiştir. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de, tapu ve kadastro işlemlerinden (4) sayılı tarifede yazılı olanları, Tapu ve Kadastro Harçlarına tabi olacaktır.

B _ Mükellef :

2588 sayılı Kanunun 1 Ocak 1983 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan 9 uncu maddesi ile Tapu ve Kadastro Harçlarının mükellefini belirleyen 58 inci maddenin ilk cümlesi değiştirilmiştir. Buna göre tapu ve Kadastro Harçlarının Kanuna ekli tarifede belirtilen kişiler ödeyecektir. Tarifede belirtilmeyen işlemlerde ise taraflar aksini kararlaştırmamış oldukları takdirde, bu harçların mükellefi maddenin (a) ila (f) bentlerinde yazılı kişiler olacaktır.

C _ Harçtan, müstesna tutulan işlemler :

2588 sayılı Kanunun 1 Ocak 1983 tarihinde yürürlüğe girecek olan 10 uncu maddesi ile Kanunun harçtan müstesna tutulan işlemleri belirleyen 59 uncu maddesi hükmü değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklikle, 198 sayılı Emlak Alım Vergisi Kanununun muafiyet ve istisnalara ilişkin 3 üncü maddesinin a, b, c, d, f ve h bentleri ile 1318 sayılı Finansman Kanununun 35 inci maddesinin (a) fıkrası bu madde kapsamına alınmıştır.

59 uncu maddenin değişiklikten önceki (d) ve (e) bentleri, (c) ve (d) bentleri olarak düzenlenmiştir. Ancak, bu değişiklik sadece bentlerin sıralamasında olmuş, anılan bentlerin hükümleri aynen muhafaza edilmiştir.

Sözü edilen maddenin değişiklikten önceki (c) bendinde yer alan hüküm 1983 bütçe yılı başından itibaren yürürlükten kaldırılmış, (b) bendinde yer alan hüküm ise, kapsamı genişletilerek değişik 59 uncu maddenin (a) bendine aktarılmıştır.

59 uncu maddeye 2588 sayılı Kanunla eklenen (i) bendi ile, tersane yapımı için Devlet Planlama Teşkilatınca verilmiş Teşvik Belgesini haiz tüzel kişilerce bu maksatla iktisap edilen gayrimenkuller ve bu yerlerde inşa veya binaya ilâve suretiyle meydana getirilen binalar için yapılan tescil, şerh ve terkinler, 1.1.1983 tarihinden itibaren harcın kapsamı dışında tutulmuştur.

Maddeye eklenen (j) bendi ile de, (a) , (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şekilde iktisap olunan gayrimenkullerin herhangi bir, şekilde başkalarına devir ve ferağı harcın kapsamı dışında bırakılmıştır.

Diğer taraftan, maddenin son fıkrası hükmü ile, maddede sayılan istisnalara ilave olarak; özel kanunlarda yer alan muafiyet ve istisnalara ilişkin hükümler saklı tutulmuştur. Bu nedenle, 1983 bütçe yılı başından itibaren meydana gelecek harca konu olaylarda, özel kanunlarda yer alan muafiyet ve istisnalara ilişkin hükümler de dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

D _ Harç alma ölçüleri ve nispetleri :

Kanunun Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri başlıklı üçüncü bölümündeki 60-65 inci maddelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

1. Tapu ve, Kadastro Harçları,. (4) ayılı tarifede yazılı işlemlerden, işlemlerin nev'i.ve mahiyetine göre değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınacaktır.

2. Değer ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (4) sayılı tarifede yazılı değer esas tutulacaktır.

3. Rehinli gayrimenkullerin bağışlanmasında, bağışlama yapıldığı sırada, borçtan hiç ödeme yapılmamış ise, borcun tamamı, kısmen ödeme yapılmış ise kalanı beyan edilen değerden indirilecek ve bakiye miktar harcın matrahını teşkil edecektir.

Rehinle takyit edilmiş olan gayrimenkulün satılması halinde ise harcın matrahı, emlâk vergisi değeridir. İpotek miktarının bu değer ve ilâvesi veya bu değerden tenzili söz konusu olmayacaktır.

4. Harçlar Kanununun 63 "üncü maddesinde sözü edilen "kayıtlı değer" deyimi Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit edilen vergi değerini ifade etmektedir. Vergi Usul Kanununun 268 inci maddesine göre; vergi değeri, bina ve arazinin rayiç bedelidir. Bu bedel Emlâk Vergisi Kanununun 29 uncu maddesi ile aynı maddede belirtilen tüzük hükümlerine uygun olarak belirlenir.

5. Tapu ve Kadastro Harçları (4) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır. Muhtelif işlemler aynı zamanda yapılırsa, örneğin, birden fazla gayrimenkul için aynı tapu istem belgesi ile talepte bulunulursa, her işlem (her gayrimenkul) ayrı ayrı harca tabi tutulur. Harç işleme konu gayrimenkullerin değerleri toplamından değil, herbirinin değeri üzerinden ayrı ayrı alınır. Ancak ifrazen yapılan taksimlerde ifraz taksimin zorunlu kıldığı bir işlem olduğundan sadece taksim için harç alınması gerekir.

Çıplak mülkiyet ve intifa haklarına ait harçların hesabında, kayıtlı değerin üçte biri çıplak mülkiyete, üçte ikisi de intifa hakkına ayrılır.

Kanununun 65 inci maddesine göre, tapu sicilinde kayıtlı arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde veya her nevi vasıf değişikliklerinde tashih harcı alınması icap eder.

E _ Harçın ödenmesi:

Kanunun, harçın ödenme usulü ve zamanına ilişkin 66 ve 68 inci maddelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Sözü edilen madde hükümlerine göre, tapu ve kadastro harçları makbuz karşılığında ödenecektir. Kadastro harçlarının, tahakkukundan itibaren bir sene içinde ödenmesi gerekir. Kadastro ve tapulaması yapılan gayrimenkul bu süre (bir sene içinde el değiştirirse, harçın yeni malik adına yapılacak tescilden önce ödenmesi icap eder. 68 nci maddenin son fıkrası ile Tapulama Kanununun bu konuya ilişkin hükümleri saklı tutulduğundan, anılan kanun hükümlerinin ayrıca dikkate alınacağı tabiidir.

Tapu ve Kadastro harçlarının ödeme yerini belirleyen 67 nci madde hükmü 2588 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilmiştir. Buna göre tapu ve kadastro harçları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenecektir. Ancak, Bakanlığımızca uygun görülmesi halinde harç, tapu daireleri veya diğer kuruluşlarca da tahsil edilebilecektir. Kanunla Bakanlığımıza verilen bu yetkinin kullanılması halinde, tahsilatı yapacak olan kuruluşlar ile buna ilişkin usul ve esaslar ayrıca belirlenip duyurulacaktır.

F _ Çeşitli hükümler

Kanunun çeşitli hükümler başlığını taşıyan beşinci bölümünde yer alan ve kadastro harçlarında, harcın teminatına ilişkin olan 69 uncu maddesi ile akdin daire dışında yapılması ile ilgili 70 inci maddesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak, 198 sayılı Emlâk Alım Vergisi Kanunununun 17 ve 19 uncu maddeleri bu bölüme eklenen mükerrer 69 uncu maddeye aktarılmıştır. Ayrıca yaptığı işlemleri vergi dairesine bildirmeyen Tapu ve Kadastro memurları ve noterler hakkında Vergi Usul Kanununun 150 nci maddesinin 1, 2 ve 3 üncü bentlerinde yazılı olanlar için uygulanan cezanın hükümolunacağı da bu mükerrer maddede yer almış bulunmaktadır.

G _ (4) sayılı tarifede yapılan değişiklikler :

2588 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile;

_ 198 sayılı Kanunun Emlâk Alım Vergisinin konusunu belirleyen hükümleri,

_ 1318 sayılı Kanunun Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisinin mevzuuna ilişkin hükümlerinden (2) sayılı tarifeye alınanlar dışındaki hükümleri,

(4), sayılı tarifenin I - Tapu işlemleri bölümünün 13 üncü bendinin (a) fıkrası değiştirilerek bu fıkraya ve aynı bölüme eklenen 20 numaralı bende aktarılmıştır.

Aynı madde ile 14 üncü bentteki ve Emlak Alım Vergisi" ibaresi metinden çıkartılmıştır.

(4) sayılı tarifenin diğer fıkralarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

1 _ Yeniden inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde alınacak harç;

13 numaralı bendin (a) fıkrası hükmüne göre, tapu sicilinde kayıtlı arsa ve arazi üzerinde yeniden inşa olunacak bina vesair tesislerin tescili harça konu olacak ve harç, bunların emlak (bina) Vergisi değeri üzerinden ödenecektir.

İmar ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlığımızca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenler için indirimli (binde 15) harç oranı uygulanacaktır. Harçın matrahı bu meskenlerde de Emlak (bina) Vergisi değeridir.

13 numaralı bendin yukarıda sözü edilen hükümleri uyarınca alınacak harç, Emlâk (bina) Vergisi beyannamesi verilmesi sırasında ilgili vergi dairelerine ödenecektir

Yeniden inşa olunacak bina vesair tesislerin tapu siciline tescil işleminin yapılmaması harçın ödenmesini engellemez. Bu nedenle, inşaatı tamamlanan bina vesair tesislerle, ilgili harcın Emlâk (bina) Vergisi beyannamelerinin verilmesi sırasında tarh, tahakkuk ve tahsil edilmesi icap eder.

13 numaralı bent hükümlerine göre harç alınabilmesi için, bina vesair tesislerin tapu sicilinde, kayıtlı arsa ve arazi üzerine inşa edilmiş olması zorunludur. Dolayısıyle tapuda kayıtlı olmayan arazi üzerine inşa edilen bina vesair tesislerin bu fıkra hükmüne göre harça tabi tutulması mümkün değildir.

Yeniden inşa deyimi, arsa veya arazi üzerine inşa veya binaya ilave suretiyle binalar, bağımsız bölümler veya katlar (Eklentiler ve ortak yer payları dahil) meydana getirilmesini ifade etmektedir. Gayrimenkulün mütemmim cüzü mahiyetinde olan tesisatın yeniden meydana getirilmesinin de bu deyim içinde mütalâa edilmesi gerekir.

2 _ (a) fıkrası dışında kalan cins ve kayıt tashihinde alınacak harç;

13 Numaralı bendin (c) fıkrası hükmüne göre, bu bendin (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde harç, Emlak Vergisi değeri üzerinden alınacaktır.

3 _ Tesis, devir ve iktisaplarda alınacak harç :

4 sayılı tarifeye eklenen 20 numaralı bent hükümlerine göre;

_ Gayrimenkullerin ivaz karşılığında devir ve iktisabı,

_ Gayrimenkullerin ölünceye kadar, bakıma akdine dayanarak devir ve iktisabı,

_ Gayrimenkullerin trampa hükümlerine göre devir ve iktisabı,

_ Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulması,

_ Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabı,

_ Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve iktisabı,

_ Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve iktisabı,

_ İvaz karşılığında kuru mülkiyetin devri ve iktisabı, harça konu olacaktır.

Harcın konusuna giren gayrimenkuller, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyetleri ve kuru mülkiyet ivaz karşılığında iktisap veya tesis ve devredildiği takdirde harça tabi tutulacak, ivaz söz konusu olmadığı ahvalde 20 numaralı bent hükmü uyarınca harç alınmıyacaktır., İvazsız surette vaki intikaller, şartları mevcutsa Veraset ve İntikal Vergisinin konusunu teşkil edebilecektir. Bu kabil intikallerde tarifenin 4 üncü bendi hükümlerini nazarâ alınacağı tabiidir.

Harçın konusunda yer alan iktisapların ve hakların mahiyeti Medeni Kanunun "Ayni Haklar" bölümünde açıklanmıştır. Söz konusu iktisap ve haklarla ilgili işlemler daha ziyade tapu dairelerine mevdu görevler meyanında bulunduğundan bu hususta daha ayrıntılı açıklama yapılmasına lüzum görülmemiştir.

4 _ Tesis, devir ve iktisaplarda alınacak harçın matrahı ve mükellefi :

a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında harç, Emlak Vergisi değeri üzerinden (cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde ise takdir edilen bedel üzerinden) ödenecek, devir eden ve devir alan için ayrı ayrı hesaplanacaktır.

b) Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmamasında harç, Ticaret Mahkemesince tayin olunan değer üzerinden hesaplanacak ve devir eden adına ayrı ayrı tarh edilecektir.

c) Gayrimenkul mükelefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktibasında harçın matrahı, tesis ve devir için ödenen bedel olacaktır. Bu bedel muayyen zamanlarda birşey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde, mükellefiyet bedeli beher sene verilecek ve yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır. Harçın mükellefi devir alan tarafından ödenir.

d) Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devrinde matrah, tesis ve devir için ödenen bedeldir. Bu bedel, bunların ayrı kayıtlı değerleri mevcut ise bu değerden, mevcut değilse üzerlerinde bu hakların tesis edildiği gayrimenkullerin Emlak Vergisi değerinin yarısından aşağı olmaz. Harç devir alan tarafından ödenir.

e) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde harç, tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden alınacaktır. Harçın mükellefi devir alan olacaktır. Ancak, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları harçın konusuna girmediğinden, bu işlemler nedeniyle harç alınması söz konusu olmayacaktır.

f) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli matrah olacak, harç devir eden ve devir alan tarafından ayrı ayrı ödenecektir.

20 numaralı bendin (e) fıkrasında yer alan irtifak hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri, 492 sayılı Kanunun 64 ncü maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamıyacaktır. Diğer bir ifade ile, tesis ve devir için ödenen bedel, kuru mülkiyetin devrinde ilgili gayrimenkulün kayıtlı değerinin üçte birine, intifa hakkı tesis ve devrinde üçte ikisinden az ise, harçın matrahı tesis ve devir için ödenen bedel değil, kayıtlı değere göre bu şekilde hesaplanan miktar olacaktır.

II _ NOTER HARÇLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Emlak Alım ve Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergilerinin harça dönüştürülmesi sebebiyle, evvelce her iki verginin konusuna menkullerin zilyetliğinin devri, (2) sayılı tarifeye eklenen hükümle Noter Harçlarının mevzuuna alınmıştır.

2588 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile söz konusu tarifenin I _ Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar bölümüne eklenen (5) numaralı bent hükümlerine göre; tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde gayrimenkulün Emlak Vergisi değeri üzerinden binde 40 oranında harç alınacaktır. Mükellef devreden ve devir olan olacak, harç, her mükellef adına binde 40 oranı üzerinden ayrı ayrı tarhedilecektir.

2588 sayılı Kanununun 15 inci maddesi hükmü 1.1.1983 tarihinde yürürlüğe gireceğinden, anılan tarihten önce meydana gelmiş olan devir işlemlerinin harca tabi tutulmayacağı açıktır.

III_ TAPU VE KADASTRO HARÇLARI İLE NOTER HARÇLARININ MATRAHI'NI TAYİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

492 sayılı Kanunda 2588 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerde, tapu kadastro harçlarına konu olan bazı işlemlerle tapuda kayıtlı olmayan gayrimenkullerin zilyetliğinin devrinde harcın matrahının Emlak Vergisi değeri olacağı esası getirilmiştir.

Öte yandan, Kanunun 63 üncü maddesinde de kayıtlı değer deyiminin Vergi Usul Kanununa göre tespit edilen vergi değerini ifade ettiği belirtilmiş, Vergi Usul Kanununun 268 inci maddesinde ise, vergi değerinin Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre belirleneceği hükmü yer almıştır.

Emlak Vergisine, esas değerin de vergi değeri olması nedeniyle, sonuç olarak Emlak Vergisi değeri, ve kayıtlı değer deyimleri ile aynı şey, yani vergi değeri ifade edilmesi istenmiştir.

Emlak Vergisi Kanununun, 29 uncu maddesi ile aynı Kanunun 31 inci maddesine göre hazırlanan Tüzük hükümleri uyarınca, Emlak Vergisi mükellefleri, bina, arsa ve arazilerinin rayiç bedelini, diğer bir ifade ile normal alım satım bedelini beyan etmek zorundadırlar. Emlak, Vergisinin tarhına, mükellefler tarafından anılan hükümlere göre tespit olunarak beyan edilen değerler esas tutulur. Ancak, mükelleflerin Emlak Vergisi beyannamesi vermemeleri veya verilen beyannamelerde gösterilen değerlerini rayicine nazaran düşük veya yüksek görülmesi halinde, vergi tarhına esas olacak değerler aynı hükümlere göre, idarece takdir edilir.

Diğer taraftan, Emlak Vergisi Kanununun 10 ve 20 nci maddelerinde 2587 sayılı Kanunla, yapılan değişiklikler sonucu getirilen esaslar uyarınca mükellefler tarafından bina ve arsalar için beyan edilen değerlerin, asgari ölçülere göre belirlenen miktardan düşük olmaması gerekir. Düşük beyanda bulunulduğu takdirde, tarhiyata, beyan edilen değer değil, asgari ölçülere göre belirlenen miktar esas tutulur.

Kayıtlı değer veya Emlak Vergisi değerine göre alınacak tapu ve kadastro harçları ile noter harçlarında harçın matrahının, yukardaki açıklamalara göre belirlenecek değer olacağı tabiidir.

Tesis, devir ve tescil sırasında Emlak Vergisine ilişkin değerleme işlemlerinin sonuçlanmamış olması halinde harcın, Emlak Vergisi Kanunu 13 seri no.lu Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde ve Emlak Vergisine esas olan değer üzerinden tahsili, ilişik kesmede de aynı genel tebliğ esaslarına göre hareket edilmesi icap eder.

Değerleme işleminin ilişik kesildikten sonra sonuçlanması ve istimlâklerde, istimlâk bedelinin açılan tezyidi bedel davası üzerine artırılması halinde, kesinleşen değer ve mahkeme kararına göre gerekli ikmal tarhiyatının yapılacağı tabiidir.

IV _ MEMURLARIN SORUMLULUKLARI VE ÖDEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR:

492 sayılı Kanunun 127 nci maddesi uyarınca, bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça harçların tamamı peşin olarak ödenmeden harca mevzu olan işlem yapılamaz.

Bu nedenle, gerekli harçlar ödenmeden tapuda devir, tescil ve tesis işlemi yapılamıyacak, ziyetliğin devri muamelesi gerçekleştirilemiyecek, ayrıca yapı kullanma izni (iskân belgesi) de verilemiyecektir. Aksi takdirde, gerekli harçlar tamamen ödenmeden işlem yapan memurlar harcın ödenmesinden mükellefler ile müteselsilen sorumlu tutulacaklardır.

Diğer taraftan, daha önce de açıklandığı üzere, (4) sayılı tarifenin 13 numaralı bendi uyarınca alınacak harçların Emlâk (bina) Vergisi beyannamesinin verilmesi sırasında ödenmesi gerekmektedir. Bu nedenle harcın, Emlâk Vergisi beyannamesi verildiği sırada tahakkuk ettirilerek aynı günde ödenmesi icap eder. Emlâk Vergisi beyannamesi verilmemiş olan hallerde ise, Emlâk Vergisi değerinin belirlenmesini müteakip, harcın bu değer üzerinden ihbarname kuralına göre cezalı olarak tarh, tahakkuk ve tahsili gerekir.

V _ KALDIRILAN HÜKÜMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

2588 sayılı Kanunun 1/1/1983 tarihinde yürürlüğe girecek olan 18 nci maddesi ile;

_ 198 sayılı Emlâk Alım Vergisi Kanunu ile bu Kanunda ek ve değişiklik yapan kanun hükümleri;

_ 1318 sayılı Finansman Kanununun Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine ilişkin hükümleri ile bu hükümlerde ek ve değişiklik yapan kanun hükümleri,

_ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi ile mükerrer 81 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1) numaralı bendi,

yürürlükten kaldırılmıştır.

2588 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi hükümleri uyarınca, 1/1/1983 tarihinden önceki dönemlere ilişkin Emlâk Alım, Gayrimenkul Kıymet Artışı ve Gelir Vergisine tabi olay ve hukuki durumlarda, söz konusu kanunların hükümleri ile bu kanunların ek ve değişikliklerine ait kanun hükümleri uygulanacaktır.

Bu nedenlerle, yukarıda belirtilen tarihten önceki dönemlerde meydana gelen olay ve hukuki durumlar dolayısiyle doğan Emlâk Alım, Gayrimenkul Kıymet Artışı ve değer artış kazancı nedeniyle Gelir Vergisinin, bu vergilere ilişkin genel tebliğ iç genelge ve genel yazılardaki esaslar da dikkate alınarak, tarh, tahakkuk ve tahsiline devam edilecektir.

Tebliğ olunur.

Sayfalar