Buradasınız

- HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞLERİ

Resmi Gazete No: 22846 Resmi Gazete Tarihi: Cuma, 13 Aralık, 1996 Adı: UID: JH63S2MMDN88DLTV
İçerik:

 

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunun bağlı (8) sayılı tarifenin II-İhracatçı ruhsatnameleri ve ithalatla ilgili belgeler bölümünün 2/e fıkrası hükmüne göre; ithalat talepleri her talep için kıymet yekünu üzerinden binde 1, 2 nispetinde harca tabi tutulmakta, Kanunun 113 üncü maddesi hükmü gereğince de söz konusu harçlar, ilgili makamlara ithalat talebinde bulunulmadan önce ödenmektedir.

Öte andan, 21/02/1981 gün ve 17258 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (8) seri no.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinin II-H/(a) bölümünde, ithalatla ilgili işlemlerden doğan harçların vergi dairesine makbuz mukabili ödeneceği açklanmıştır.

Bununla birlikte, mükelleflere kolaylık sağlamak bakımından, 492 sayılı Kanunun 131 inci maddesinin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye istinaden, ithal talebi harçlarından 250.000 liraya kadar olanların ilgili evraka pul yapıştırılması, 250.000 lirayı geçen harçların ise 8 seri no.lu Tebliğ esaslarına göre vergi dairesine makbuz mukabili ödenmesi hususunda ihtiyarilik tanınmıştır.

Ancak, 01/01/1996 tarihinden itibaren yürürlüğe giren İthalat Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, ithal talepleri bankalar yerine gümrük idarelerine yapılmakta ve talepler, bu idareler tarafından sonuçlandırılmaktadır. Ayrıca, ithalatta tek idari belge uygulamasına geçilmesi sonucunda, ithal talep harçlarının yukarıda belirtildiği şekilde tahsili işleminin bu konudaki diğer tüm işlemlerin gümrüklerde başlayıp gümrüklerde bitirilmesi nedeniyle, bu harçları genellikle gümrük idarelerinden uzak mahallerdeki vergi dairelerine ödemek zorunda olan mükelleflerin şikayetlerine sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır.

Buna göre, gümrük idarelerine yapılan ithal taleplerine ilişkin olarak, her talep için kıymet yekunu üzerinden binde 1, 2 nispetinde tahsili gereken ithal talep harçları, hiç bir limite bağlı olmaksızın ilgili vergi dairesinin yanısıra, istenildiği takdirde işlemin yapıldığı yer gümrük saymanlığına da (bulunmayan yerlerde sayman mutemetlerine) makbuz mukabili ödenebilecektir.

Bu suretle ilgili gümrük idaresine talepte bulunulmadan önce ödenmesi icap eden sözkonusu harçların, Kanuna uygun surette ödenip ödenmediğinin izlenmesinden, 492 sayılı Kanunun 127 ve 128 inci madde hükümleri çerçevesinde harca konu işlemi yapan gümrük idareleri sorumlu olacaktır.

Diğer taraftan, bedelsiz ithal talepleri ve gümrük idarelerine yapılan mal değişikliği müracaatlarına ilişkin harçların gümrük saymanlığınca makbuz karşılığı tahsil edilmesi uygulamasına ise aynen devam edilecektir.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

 

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunun bağlı (8) sayılı tarifenin II-İhracatçı ruhsatnameleri ve ithalatla ilgili belgeler bölümünün 2/e fıkrası hükmüne göre; ithalat talepleri her talep için kıymet yekünu üzerinden binde 1, 2 nispetinde harca tabi tutulmakta, Kanunun 113 üncü maddesi hükmü gereğince de söz konusu harçlar, ilgili makamlara ithalat talebinde bulunulmadan önce ödenmektedir.

Öte andan, 21/02/1981 gün ve 17258 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (8) seri no.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinin II-H/(a) bölümünde, ithalatla ilgili işlemlerden doğan harçların vergi dairesine makbuz mukabili ödeneceği açklanmıştır.

Bununla birlikte, mükelleflere kolaylık sağlamak bakımından, 492 sayılı Kanunun 131 inci maddesinin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye istinaden, ithal talebi harçlarından 250.000 liraya kadar olanların ilgili evraka pul yapıştırılması, 250.000 lirayı geçen harçların ise 8 seri no.lu Tebliğ esaslarına göre vergi dairesine makbuz mukabili ödenmesi hususunda ihtiyarilik tanınmıştır.

Ancak, 01/01/1996 tarihinden itibaren yürürlüğe giren İthalat Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, ithal talepleri bankalar yerine gümrük idarelerine yapılmakta ve talepler, bu idareler tarafından sonuçlandırılmaktadır. Ayrıca, ithalatta tek idari belge uygulamasına geçilmesi sonucunda, ithal talep harçlarının yukarıda belirtildiği şekilde tahsili işleminin bu konudaki diğer tüm işlemlerin gümrüklerde başlayıp gümrüklerde bitirilmesi nedeniyle, bu harçları genellikle gümrük idarelerinden uzak mahallerdeki vergi dairelerine ödemek zorunda olan mükelleflerin şikayetlerine sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır.

Buna göre, gümrük idarelerine yapılan ithal taleplerine ilişkin olarak, her talep için kıymet yekunu üzerinden binde 1, 2 nispetinde tahsili gereken ithal talep harçları, hiç bir limite bağlı olmaksızın ilgili vergi dairesinin yanısıra, istenildiği takdirde işlemin yapıldığı yer gümrük saymanlığına da (bulunmayan yerlerde sayman mutemetlerine) makbuz mukabili ödenebilecektir.

Bu suretle ilgili gümrük idaresine talepte bulunulmadan önce ödenmesi icap eden sözkonusu harçların, Kanuna uygun surette ödenip ödenmediğinin izlenmesinden, 492 sayılı Kanunun 127 ve 128 inci madde hükümleri çerçevesinde harca konu işlemi yapan gümrük idareleri sorumlu olacaktır.

Diğer taraftan, bedelsiz ithal talepleri ve gümrük idarelerine yapılan mal değişikliği müracaatlarına ilişkin harçların gümrük saymanlığınca makbuz karşılığı tahsil edilmesi uygulamasına ise aynen devam edilecektir.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

 

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunun bağlı (8) sayılı tarifenin II-İhracatçı ruhsatnameleri ve ithalatla ilgili belgeler bölümünün 2/e fıkrası hükmüne göre; ithalat talepleri her talep için kıymet yekünu üzerinden binde 1, 2 nispetinde harca tabi tutulmakta, Kanunun 113 üncü maddesi hükmü gereğince de söz konusu harçlar, ilgili makamlara ithalat talebinde bulunulmadan önce ödenmektedir.

Öte andan, 21/02/1981 gün ve 17258 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (8) seri no.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinin II-H/(a) bölümünde, ithalatla ilgili işlemlerden doğan harçların vergi dairesine makbuz mukabili ödeneceği açklanmıştır.

Bununla birlikte, mükelleflere kolaylık sağlamak bakımından, 492 sayılı Kanunun 131 inci maddesinin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye istinaden, ithal talebi harçlarından 250.000 liraya kadar olanların ilgili evraka pul yapıştırılması, 250.000 lirayı geçen harçların ise 8 seri no.lu Tebliğ esaslarına göre vergi dairesine makbuz mukabili ödenmesi hususunda ihtiyarilik tanınmıştır.

Ancak, 01/01/1996 tarihinden itibaren yürürlüğe giren İthalat Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, ithal talepleri bankalar yerine gümrük idarelerine yapılmakta ve talepler, bu idareler tarafından sonuçlandırılmaktadır. Ayrıca, ithalatta tek idari belge uygulamasına geçilmesi sonucunda, ithal talep harçlarının yukarıda belirtildiği şekilde tahsili işleminin bu konudaki diğer tüm işlemlerin gümrüklerde başlayıp gümrüklerde bitirilmesi nedeniyle, bu harçları genellikle gümrük idarelerinden uzak mahallerdeki vergi dairelerine ödemek zorunda olan mükelleflerin şikayetlerine sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır.

Buna göre, gümrük idarelerine yapılan ithal taleplerine ilişkin olarak, her talep için kıymet yekunu üzerinden binde 1, 2 nispetinde tahsili gereken ithal talep harçları, hiç bir limite bağlı olmaksızın ilgili vergi dairesinin yanısıra, istenildiği takdirde işlemin yapıldığı yer gümrük saymanlığına da (bulunmayan yerlerde sayman mutemetlerine) makbuz mukabili ödenebilecektir.

Bu suretle ilgili gümrük idaresine talepte bulunulmadan önce ödenmesi icap eden sözkonusu harçların, Kanuna uygun surette ödenip ödenmediğinin izlenmesinden, 492 sayılı Kanunun 127 ve 128 inci madde hükümleri çerçevesinde harca konu işlemi yapan gümrük idareleri sorumlu olacaktır.

Diğer taraftan, bedelsiz ithal talepleri ve gümrük idarelerine yapılan mal değişikliği müracaatlarına ilişkin harçların gümrük saymanlığınca makbuz karşılığı tahsil edilmesi uygulamasına ise aynen devam edilecektir.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi: Çarşamba, 29 Aralık, 2010 Adı: UID: JHffCP2PL9iS6Ad5
İçerik:

492 sayılı Harçlar Kanununun1 5281sayılı Kanun2 ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

"...

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.

..."

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2010 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilmiş ve (401) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve (60) Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

 

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

1 17/07/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 31/12/2004 tarihli ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Ekler için tıklayınız.

İçerik 1:

492 sayılı Harçlar Kanununun1 5281sayılı Kanun2 ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

"...

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.

..."

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2010 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilmiş ve (401) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve (60) Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

 

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

1 17/07/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 31/12/2004 tarihli ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Ekler için tıklayınız.

İçerik 2:

492 sayılı Harçlar Kanununun1 5281sayılı Kanun2 ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

"...

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.

..."

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2010 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilmiş ve (401) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve (60) Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

 

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

1 17/07/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 31/12/2004 tarihli ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Ekler için tıklayınız.

Resmi Gazete No: 24615 Resmi Gazete Tarihi: Çarşamba, 19 Aralık, 2001 Adı: UID: JUXR8LSKQ4APXLDT
İçerik:

nun(1) 4369 sayılı Kanun(2) ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

".....

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 10.000 lira kesirleri nazara alınmaz."

hükmüne yer verilmiş, bu maddenin son paragrafında ise Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan nispi harçları bir katına kadar artırmaya yetkili kılınmıştır.

Bakanlığımızca 2001 yılı için yeniden değerleme oranı % 53,2 olarak tespit edilmiş ve 301(3) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 37 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2002 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında, (beher rüsum tonilatosundan gibi), birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10.000 lira kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

1) 17/7/1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

2) 29/07/1998 tarih ve 23417 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

3) 1/12/2001 tarih ve 24600 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)

İçerik 1:

nun(1) 4369 sayılı Kanun(2) ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

".....

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 10.000 lira kesirleri nazara alınmaz."

hükmüne yer verilmiş, bu maddenin son paragrafında ise Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan nispi harçları bir katına kadar artırmaya yetkili kılınmıştır.

Bakanlığımızca 2001 yılı için yeniden değerleme oranı % 53,2 olarak tespit edilmiş ve 301(3) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 37 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2002 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında, (beher rüsum tonilatosundan gibi), birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10.000 lira kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

1) 17/7/1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

2) 29/07/1998 tarih ve 23417 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

3) 1/12/2001 tarih ve 24600 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)

İçerik 2:

nun(1) 4369 sayılı Kanun(2) ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

".....

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 10.000 lira kesirleri nazara alınmaz."

hükmüne yer verilmiş, bu maddenin son paragrafında ise Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan nispi harçları bir katına kadar artırmaya yetkili kılınmıştır.

Bakanlığımızca 2001 yılı için yeniden değerleme oranı % 53,2 olarak tespit edilmiş ve 301(3) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 37 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2002 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında, (beher rüsum tonilatosundan gibi), birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10.000 lira kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

1) 17/7/1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

2) 29/07/1998 tarih ve 23417 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

3) 1/12/2001 tarih ve 24600 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)

Resmi Gazete No: 25935 Resmi Gazete Tarihi: Salı, 13 Eylül, 2005 Adı: UID: JVKFUEK4N2QJ7QQG
İçerik:

Bürokrasi ve kırtasiyeciliği artıran işlemlerin ayıklanması, etkin ve verimli hizmet sunulması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması amacıyla tapu ve kadastro müdürlüklerince yapılan işlemler nedeniyle tahsil edilecek harçların emlak vergisi değeri üzerinden hesaplanmasının sağlanması, ayrıca bu idarelerin işlemleri sırasında doğan vergi ve harçların kolaylıkla tahsil edilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1- Tapu harcı hesaplamasında esas alınacak hususlar ve Bilgi Formu ile ilgili yapılan düzenlemelerBilindiği gibi, 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde "Bu Kanunda sözü edilen "kayıtlı değer" veya "emlak vergisi değeri" deyimi; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre belirlenen vergi değerini ifade eder.Tapu ve kadastro harcı, vergi değeri ile mükellef tarafından beyan edilmiş olan değerlerden yüksek olanı üzerinden hesaplanır.Mükelleflerin vergi değerinden daha düşük beyanda bulunmaları halinde, harcın hesabında vergi değeri esas alınır. Aradaki farka isabet eden harç, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan vergi ziyaı cezası %25 oranında uygulanmak suretiyle ikmalen tarh edilir.Harcın hesabında 10 Yeni Türk Lirasına kadar olan matrah kesirleri dikkate alınmaz.Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir" denilmiştir.Buna göre, mükellef ile vergi daireleri arasında yaşanan tapu harcı ihtilaflarının sona erdirilmesi amacıyla belediyelerce 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre her yıl belirlenen emlak vergisi değerlerinin, belediyeler tarafından elektronik ortamda ve eksiksiz olarak tapu dairelerine gönderilmesi uygun bulunmuştur. Tapu harçları her yıl 1 Ocak tarihinden itibaren o yıl için belirlenen emlak vergisi değerleri esas alınarak hesaplanacağından, emlak vergisi değerlerinin bu tarihten önce tapu dairelerine intikal ettirilmesi gerekmektedir.492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin I-Tapu işlemleri bölümünün, 3, 4, 6/a, 6/b ,6/c, 8 ,9, 12, 13/a, 13/b, 13/c, 15, 18, 19, 20/a bentleri ile II-Kadastro ve tapulama işlemlerinde tapu harcı, belediyelerce tespit edilen emlak vergisi değeri esas alınarak hesaplanacaktır. Bu işlemler sırasında mükellefler, emlak vergisi değerinin üzerinde bir değer beyan etmek istemeleri halinde, beyan edilen değer tapu harcı tarhiyatına esas alınacaktır.492 sayılı Harçlar Kanununun 127 nci maddesinde, "Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça harçların tamamı peşin olarak ödenmeden harca mevzu olan işlem yapılamaz." denilmiş; 128 inci maddesinde ise, "Gerekli harçları tamamen almadan işlem yapan memurlar harcın ödenmesinden mükellefler ile müteselsilen sorumludurlar." hükmü yer almıştır.Bu hükümlere göre, gerekli harçlar ödenmeden işlem yapan tapu memurları, harcın ödenmesinden mükellef ile birlikte sorumlu olacaklarından, harçların yukarıda açıklanan esaslara göre emlak vergisi değeri üzerinden hesaplanarak tahsil edilmesini sağlamaları gerekmektedir.Tapu daireleri, harca konu işlemler için beş nüsha olarak düzenleyerek belediye, vergi dairesi ve Maliye Bakanlığına gönderdikleri 1 No'lu bilgi formu yerine, ekte örneği bulunan bilgi formunu bir nüsha olarak düzenleyeceklerdir.İpotekli işlemler için düzenlenen 2 No'lu bilgi formunda herhangi bir değişiklik yapılmadığından, yapılan her bir ipotek işlemi için 2 No'lu bilgi formu öteden beri olduğu gibi iki örnek olarak düzenlenecektir.Bu formlar, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu maddesi gereğince işlemin yapıldığı tarihi izleyen ay başından itibaren en geç 15 gün içinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Caddesi No:16 06110 Dışkapı/ANKARA adresine taahhütlü olarak gönderilecektir.Bilgi formunu düzenlemeyen, istenilen bilgileri eksik, yanlış veya yanıltıcı olarak veren veya yukarıda belirtilen sürede göndermeyen yetkili makam ve memurlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi Projesinin uygulanmaya başlandığı tapu sicil müdürlükleri, Maliye Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yapılacak protokol uyarınca bilgi formlarını elektronik ortamda göndermeleri durumunda, söz konusu bilgi formlarını ayrıca kağıt olarak göndermeyeceklerdir.2- Tapu harcı ve buna bağlı damga vergisi tahsilatı ile ilgili yapılan düzenlemelerBilindiği üzere, tapu harçlarının tahsiline ilişkin esaslar, 12 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği(1) ile 20 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde(2) açıklanmıştır.20 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde, tapu harçlarının yetkili vergi dairesince veya yetkili vergi dairesinin ilgili banka şubesindeki hesabına ödenmek suretiyle, gerektiğinde malmüdürlüğünce, tahsil edilmesi öngörülmüş olup, mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla mahallin icabına göre, tapu harçlarının ilgili banka şubesi yerine bağımsız vergi dairesi veya malmüdürlüğüne ödenmesi hususunda Defterdarlıklara yetki verilmiştir.Yukarıda belirtilen düzenlemelerin yanısıra, tahsilatın kolaylıkla yapılamadığı il ve ilçelerde tapu harçlarının; vergi dairesince görevlendirilecek memurlar vasıtasıyla tahsil edilmesi veya sayman mutemedi görevlendirilmesi hususunda Vergi Dairesi Başkanlıkları, Vergi Dairesi Başkanlıkları olmayan yerlerde Defterdarlıklar yetkili kılınmıştır.Öte yandan, tapu harcı ile birlikte damga vergisinin de tahsil edileceği durumlarda yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir.12 Seri No.lu ve 20 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğlerinin bu Tebliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.Tebliğ olunur.(1) 31/12/1985 tarihli ve 18975 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

(2) 26/12/1992 tarihli ve 21447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.EK1: 1 NO'LU FORM

EK2: AÇIKLAMA

İçerik 1:

Bürokrasi ve kırtasiyeciliği artıran işlemlerin ayıklanması, etkin ve verimli hizmet sunulması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması amacıyla tapu ve kadastro müdürlüklerince yapılan işlemler nedeniyle tahsil edilecek harçların emlak vergisi değeri üzerinden hesaplanmasının sağlanması, ayrıca bu idarelerin işlemleri sırasında doğan vergi ve harçların kolaylıkla tahsil edilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1- Tapu harcı hesaplamasında esas alınacak hususlar ve Bilgi Formu ile ilgili yapılan düzenlemelerBilindiği gibi, 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde "Bu Kanunda sözü edilen "kayıtlı değer" veya "emlak vergisi değeri" deyimi; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre belirlenen vergi değerini ifade eder.Tapu ve kadastro harcı, vergi değeri ile mükellef tarafından beyan edilmiş olan değerlerden yüksek olanı üzerinden hesaplanır.Mükelleflerin vergi değerinden daha düşük beyanda bulunmaları halinde, harcın hesabında vergi değeri esas alınır. Aradaki farka isabet eden harç, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan vergi ziyaı cezası %25 oranında uygulanmak suretiyle ikmalen tarh edilir.Harcın hesabında 10 Yeni Türk Lirasına kadar olan matrah kesirleri dikkate alınmaz.Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir" denilmiştir.Buna göre, mükellef ile vergi daireleri arasında yaşanan tapu harcı ihtilaflarının sona erdirilmesi amacıyla belediyelerce 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre her yıl belirlenen emlak vergisi değerlerinin, belediyeler tarafından elektronik ortamda ve eksiksiz olarak tapu dairelerine gönderilmesi uygun bulunmuştur. Tapu harçları her yıl 1 Ocak tarihinden itibaren o yıl için belirlenen emlak vergisi değerleri esas alınarak hesaplanacağından, emlak vergisi değerlerinin bu tarihten önce tapu dairelerine intikal ettirilmesi gerekmektedir.492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin I-Tapu işlemleri bölümünün, 3, 4, 6/a, 6/b ,6/c, 8 ,9, 12, 13/a, 13/b, 13/c, 15, 18, 19, 20/a bentleri ile II-Kadastro ve tapulama işlemlerinde tapu harcı, belediyelerce tespit edilen emlak vergisi değeri esas alınarak hesaplanacaktır. Bu işlemler sırasında mükellefler, emlak vergisi değerinin üzerinde bir değer beyan etmek istemeleri halinde, beyan edilen değer tapu harcı tarhiyatına esas alınacaktır.492 sayılı Harçlar Kanununun 127 nci maddesinde, "Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça harçların tamamı peşin olarak ödenmeden harca mevzu olan işlem yapılamaz." denilmiş; 128 inci maddesinde ise, "Gerekli harçları tamamen almadan işlem yapan memurlar harcın ödenmesinden mükellefler ile müteselsilen sorumludurlar." hükmü yer almıştır.Bu hükümlere göre, gerekli harçlar ödenmeden işlem yapan tapu memurları, harcın ödenmesinden mükellef ile birlikte sorumlu olacaklarından, harçların yukarıda açıklanan esaslara göre emlak vergisi değeri üzerinden hesaplanarak tahsil edilmesini sağlamaları gerekmektedir.Tapu daireleri, harca konu işlemler için beş nüsha olarak düzenleyerek belediye, vergi dairesi ve Maliye Bakanlığına gönderdikleri 1 No'lu bilgi formu yerine, ekte örneği bulunan bilgi formunu bir nüsha olarak düzenleyeceklerdir.İpotekli işlemler için düzenlenen 2 No'lu bilgi formunda herhangi bir değişiklik yapılmadığından, yapılan her bir ipotek işlemi için 2 No'lu bilgi formu öteden beri olduğu gibi iki örnek olarak düzenlenecektir.Bu formlar, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu maddesi gereğince işlemin yapıldığı tarihi izleyen ay başından itibaren en geç 15 gün içinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Caddesi No:16 06110 Dışkapı/ANKARA adresine taahhütlü olarak gönderilecektir.Bilgi formunu düzenlemeyen, istenilen bilgileri eksik, yanlış veya yanıltıcı olarak veren veya yukarıda belirtilen sürede göndermeyen yetkili makam ve memurlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi Projesinin uygulanmaya başlandığı tapu sicil müdürlükleri, Maliye Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yapılacak protokol uyarınca bilgi formlarını elektronik ortamda göndermeleri durumunda, söz konusu bilgi formlarını ayrıca kağıt olarak göndermeyeceklerdir.2- Tapu harcı ve buna bağlı damga vergisi tahsilatı ile ilgili yapılan düzenlemelerBilindiği üzere, tapu harçlarının tahsiline ilişkin esaslar, 12 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği(1) ile 20 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde(2) açıklanmıştır.20 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde, tapu harçlarının yetkili vergi dairesince veya yetkili vergi dairesinin ilgili banka şubesindeki hesabına ödenmek suretiyle, gerektiğinde malmüdürlüğünce, tahsil edilmesi öngörülmüş olup, mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla mahallin icabına göre, tapu harçlarının ilgili banka şubesi yerine bağımsız vergi dairesi veya malmüdürlüğüne ödenmesi hususunda Defterdarlıklara yetki verilmiştir.Yukarıda belirtilen düzenlemelerin yanısıra, tahsilatın kolaylıkla yapılamadığı il ve ilçelerde tapu harçlarının; vergi dairesince görevlendirilecek memurlar vasıtasıyla tahsil edilmesi veya sayman mutemedi görevlendirilmesi hususunda Vergi Dairesi Başkanlıkları, Vergi Dairesi Başkanlıkları olmayan yerlerde Defterdarlıklar yetkili kılınmıştır.Öte yandan, tapu harcı ile birlikte damga vergisinin de tahsil edileceği durumlarda yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir.12 Seri No.lu ve 20 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğlerinin bu Tebliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.Tebliğ olunur.(1) 31/12/1985 tarihli ve 18975 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

(2) 26/12/1992 tarihli ve 21447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.EK1: 1 NO'LU FORM

EK2: AÇIKLAMA

İçerik 2:

Bürokrasi ve kırtasiyeciliği artıran işlemlerin ayıklanması, etkin ve verimli hizmet sunulması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması amacıyla tapu ve kadastro müdürlüklerince yapılan işlemler nedeniyle tahsil edilecek harçların emlak vergisi değeri üzerinden hesaplanmasının sağlanması, ayrıca bu idarelerin işlemleri sırasında doğan vergi ve harçların kolaylıkla tahsil edilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1- Tapu harcı hesaplamasında esas alınacak hususlar ve Bilgi Formu ile ilgili yapılan düzenlemelerBilindiği gibi, 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde "Bu Kanunda sözü edilen "kayıtlı değer" veya "emlak vergisi değeri" deyimi; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre belirlenen vergi değerini ifade eder.Tapu ve kadastro harcı, vergi değeri ile mükellef tarafından beyan edilmiş olan değerlerden yüksek olanı üzerinden hesaplanır.Mükelleflerin vergi değerinden daha düşük beyanda bulunmaları halinde, harcın hesabında vergi değeri esas alınır. Aradaki farka isabet eden harç, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan vergi ziyaı cezası %25 oranında uygulanmak suretiyle ikmalen tarh edilir.Harcın hesabında 10 Yeni Türk Lirasına kadar olan matrah kesirleri dikkate alınmaz.Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir" denilmiştir.Buna göre, mükellef ile vergi daireleri arasında yaşanan tapu harcı ihtilaflarının sona erdirilmesi amacıyla belediyelerce 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre her yıl belirlenen emlak vergisi değerlerinin, belediyeler tarafından elektronik ortamda ve eksiksiz olarak tapu dairelerine gönderilmesi uygun bulunmuştur. Tapu harçları her yıl 1 Ocak tarihinden itibaren o yıl için belirlenen emlak vergisi değerleri esas alınarak hesaplanacağından, emlak vergisi değerlerinin bu tarihten önce tapu dairelerine intikal ettirilmesi gerekmektedir.492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin I-Tapu işlemleri bölümünün, 3, 4, 6/a, 6/b ,6/c, 8 ,9, 12, 13/a, 13/b, 13/c, 15, 18, 19, 20/a bentleri ile II-Kadastro ve tapulama işlemlerinde tapu harcı, belediyelerce tespit edilen emlak vergisi değeri esas alınarak hesaplanacaktır. Bu işlemler sırasında mükellefler, emlak vergisi değerinin üzerinde bir değer beyan etmek istemeleri halinde, beyan edilen değer tapu harcı tarhiyatına esas alınacaktır.492 sayılı Harçlar Kanununun 127 nci maddesinde, "Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça harçların tamamı peşin olarak ödenmeden harca mevzu olan işlem yapılamaz." denilmiş; 128 inci maddesinde ise, "Gerekli harçları tamamen almadan işlem yapan memurlar harcın ödenmesinden mükellefler ile müteselsilen sorumludurlar." hükmü yer almıştır.Bu hükümlere göre, gerekli harçlar ödenmeden işlem yapan tapu memurları, harcın ödenmesinden mükellef ile birlikte sorumlu olacaklarından, harçların yukarıda açıklanan esaslara göre emlak vergisi değeri üzerinden hesaplanarak tahsil edilmesini sağlamaları gerekmektedir.Tapu daireleri, harca konu işlemler için beş nüsha olarak düzenleyerek belediye, vergi dairesi ve Maliye Bakanlığına gönderdikleri 1 No'lu bilgi formu yerine, ekte örneği bulunan bilgi formunu bir nüsha olarak düzenleyeceklerdir.İpotekli işlemler için düzenlenen 2 No'lu bilgi formunda herhangi bir değişiklik yapılmadığından, yapılan her bir ipotek işlemi için 2 No'lu bilgi formu öteden beri olduğu gibi iki örnek olarak düzenlenecektir.Bu formlar, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu maddesi gereğince işlemin yapıldığı tarihi izleyen ay başından itibaren en geç 15 gün içinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Caddesi No:16 06110 Dışkapı/ANKARA adresine taahhütlü olarak gönderilecektir.Bilgi formunu düzenlemeyen, istenilen bilgileri eksik, yanlış veya yanıltıcı olarak veren veya yukarıda belirtilen sürede göndermeyen yetkili makam ve memurlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi Projesinin uygulanmaya başlandığı tapu sicil müdürlükleri, Maliye Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yapılacak protokol uyarınca bilgi formlarını elektronik ortamda göndermeleri durumunda, söz konusu bilgi formlarını ayrıca kağıt olarak göndermeyeceklerdir.2- Tapu harcı ve buna bağlı damga vergisi tahsilatı ile ilgili yapılan düzenlemelerBilindiği üzere, tapu harçlarının tahsiline ilişkin esaslar, 12 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği(1) ile 20 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde(2) açıklanmıştır.20 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde, tapu harçlarının yetkili vergi dairesince veya yetkili vergi dairesinin ilgili banka şubesindeki hesabına ödenmek suretiyle, gerektiğinde malmüdürlüğünce, tahsil edilmesi öngörülmüş olup, mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla mahallin icabına göre, tapu harçlarının ilgili banka şubesi yerine bağımsız vergi dairesi veya malmüdürlüğüne ödenmesi hususunda Defterdarlıklara yetki verilmiştir.Yukarıda belirtilen düzenlemelerin yanısıra, tahsilatın kolaylıkla yapılamadığı il ve ilçelerde tapu harçlarının; vergi dairesince görevlendirilecek memurlar vasıtasıyla tahsil edilmesi veya sayman mutemedi görevlendirilmesi hususunda Vergi Dairesi Başkanlıkları, Vergi Dairesi Başkanlıkları olmayan yerlerde Defterdarlıklar yetkili kılınmıştır.Öte yandan, tapu harcı ile birlikte damga vergisinin de tahsil edileceği durumlarda yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir.12 Seri No.lu ve 20 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğlerinin bu Tebliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.Tebliğ olunur.(1) 31/12/1985 tarihli ve 18975 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

(2) 26/12/1992 tarihli ve 21447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.EK1: 1 NO'LU FORM

EK2: AÇIKLAMA

Resmi Gazete No: 27449 Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 31 Aralık, 2009 Adı: UID: K1uzkVl1EGFacqJr
İçerik:

 

492 sayılı Harçlar Kanununun1  5281 sayılı Kanun2  ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

"...

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.

... Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispî harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispî harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2009 yılı için yeniden değerleme oranı % 2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilmiş ve (392) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3  ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

29/12/2009 tarihli ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan nispi harç oranları ile yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu harçlar (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) %10 oranında artırılmıştır.

Buna göre, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan nispi harç oranları ve (58) Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği4  ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), 1/1/2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %10 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

--------------

1 17/07/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 31/12/2004 tarihli ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4 4/12/2008 tarihli ve 27090 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Eki için tıklayınız.

İçerik 1:

 

492 sayılı Harçlar Kanununun1  5281 sayılı Kanun2  ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

"...

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.

... Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispî harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispî harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2009 yılı için yeniden değerleme oranı % 2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilmiş ve (392) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3  ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

29/12/2009 tarihli ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan nispi harç oranları ile yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu harçlar (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) %10 oranında artırılmıştır.

Buna göre, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan nispi harç oranları ve (58) Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği4  ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), 1/1/2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %10 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

--------------

1 17/07/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 31/12/2004 tarihli ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4 4/12/2008 tarihli ve 27090 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Eki için tıklayınız.

İçerik 2:

 

492 sayılı Harçlar Kanununun1  5281 sayılı Kanun2  ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

"...

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.

... Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispî harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispî harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2009 yılı için yeniden değerleme oranı % 2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilmiş ve (392) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3  ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

29/12/2009 tarihli ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan nispi harç oranları ile yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu harçlar (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) %10 oranında artırılmıştır.

Buna göre, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan nispi harç oranları ve (58) Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği4  ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), 1/1/2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %10 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

--------------

1 17/07/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 31/12/2004 tarihli ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4 4/12/2008 tarihli ve 27090 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Eki için tıklayınız.

Resmi Gazete No: 28325 Resmi Gazete Tarihi: Cumartesi, 16 Haziran, 2012 Adı: UID: K6SDkzu0kXwFEjDb
İçerik:

Bu Tebliğin konusunu, 15/06/2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanununa1 eklenen yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ile yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları oluşturmaktadır.

I. Yetkilendirme Belgeleri ve Müşavirlik Ruhsat Harçları

6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile 492 sayılı Kanunun (8) sayılı tarifesine "XIV- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları" bölümü eklenmiştir. Söz konusu düzenleme aşağıdaki gibidir.

 

"XIV- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

1-Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için):

a) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

aa) Belgenin verildiği yıl

bb) Takip eden yıllarda 10.000 TL'den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının

 

 

30.000 TL

 

Binde 5'i

b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

aa) Belgenin verildiği yıl

bb) Takip eden yıllarda 5.000 TL'den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının

 

 

15.000 TL

 

Binde 5'i

2- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı

b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi

c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı

1.800 TL

   900 TL

   450 TL

 

Bakanlar Kurulu gayrisafi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak harcın oranını binde 2'den az, binde 10'dan çok olmamak üzere yeniden belirlemeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini denetim kuruluşlarının gayrisafi işhasılatlarına göre farklı oranlar belirleyerek de kullanabilir."

Bu düzenleme ile bağlantılı olarak, 6322 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile 492 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Denetim kuruluşları yetkilendirme belgesi harçları ise kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmez ve mayıs ayı içerisinde ödenir."

Yapılan düzenlemeler ile yeminli mali müşavirlik ruhsatları, serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatları ile bağımsız denetçi yetkilendirme belgeleri ve denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri harç kapsamına alınmıştır. Buna göre, yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatları ile bağımsız denetçi yetkilendirme belgeleri ilk alındıklarında maktu harca tabi olacaklardır. Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri ise ilk alındığında maktu harca daha sonraki yıllarda, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen gayri safi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak nispi harca tabi olacaktır.

Denetim kuruluşları yetkilendirme belgesi üzerinden alınacak nispi harç, bu kuruluşların kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verecekleri bildirim üzerine hesaplanacaktır. Ancak yapılan düzenlemeye göre hesaplanacak harç ilgili bentlerde belirtilen tutarlardan az olamayacaktır. Dolayısıyla verilen bildirim üzerine hesaplanan harç tutarı ile asgari harç tutarı mukayese edilecek ve yüksek olan tutar tahakkuk ettirilecektir. Tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmeyecek ve mayıs ayı içerisinde kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunulan vergi dairesine ödenecektir.

Denetim kuruluşlarının ilk defa alacakları yetkilendirme belgelerine ilişkin harçlar ile yeminli mali müşavirlik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsat harçları ve bağımsız denetim yetkilendirme belgeleri harçları, söz konusu belgelerin alınmasından önce, belgeleri vermeye yetkili birimin bulunduğu yerdeki süreksiz yükümlülüklere bakan vergi dairesine ödenecektir.

II. Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı

6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile 492 sayılı Kanunun (8) sayılı tarifesinin mülga "VIII- Telsiz harçları"bölümü yeniden düzenlenmiş ve tarifeye "VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı" bölümü eklenmiştir. Bu düzenleme ile ticari mahiyette olmaksızın yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazlarının kullanım izni harç kapsamına alınmıştır. Söz konusu düzenleme aşağıdaki gibidir.

 

"VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı:

1.Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları kullanım izni

 

(Söz konusu harç, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden önce ödenir. Elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması için yapılan başvuru sırasında harcın ödendiğine ilişkin belge aranır ve harç ödenmeden kayıt işlemi yapılmaz. Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kullanıma kapatılır. Ödenmeyen harç % 50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Bu tahsilat yapılmadan cihaz kullanıma açılamaz.)"

 

100 TL

 

Yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları, 5809 sayılı "Elektronik Haberleşme Kanunu" 2, bu Kanuna istinaden yayımlanan "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik" 3 ve "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Usul ve Esaslar" kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna veya mobil iletişim sunan işletmecilerin (GSM şirketleri) abone kayıt merkezlerine yapılan başvuru üzerine kayıt altına alınarak kullanıma açılmakta ve elektronik kimlik bilgisi daha sonra kontrol edilmektedir. Söz konusu cihazlara ilişkin harcın, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması için anılan kuruma veya abone kayıt merkezlerine başvurulmadan önce vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir. Yolcu beraberinde getirilen telefonlara ait kullanım izin harcı; vergi dairesince, alındı belgesinde telefona ait elektronik kimlik bilgisine (IMEI numarası) yer verilerek tahsil edilecektir.

Söz konusu cihazlara ilişkin elektronik kimlik bilgisinin kaydedilebilmesi için harcın ödenmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, kayıt yapılmadan önce, harcın ödendiğine ilişkin vergi dairesi alındısının aslı aranır, alındıda yazan IMEI numarası ile kaydedilmesi istenen IMEI numarası karşılaştırıldıktan sonra kayıt işlemi yapılır. Kayıt işlemine esas alınan alındının bir örneği başvuru dosyasında muhafaza edilir.

Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kullanıma kapatılır. Ödenmeyen harç % 50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Bu tahsilatyapılmadan cihaz kullanıma açılmaz.

Tebliğ olunur.

 

-----------------------------

1 17/07/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 10/11/2008 tarihli ve 27050 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 27.06.2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 1:

Bu Tebliğin konusunu, 15/06/2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanununa1 eklenen yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ile yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları oluşturmaktadır.

I. Yetkilendirme Belgeleri ve Müşavirlik Ruhsat Harçları

6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile 492 sayılı Kanunun (8) sayılı tarifesine "XIV- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları" bölümü eklenmiştir. Söz konusu düzenleme aşağıdaki gibidir.

 

"XIV- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

1-Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için):

a) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

aa) Belgenin verildiği yıl

bb) Takip eden yıllarda 10.000 TL'den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının

 

 

30.000 TL

 

Binde 5'i

b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

aa) Belgenin verildiği yıl

bb) Takip eden yıllarda 5.000 TL'den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının

 

 

15.000 TL

 

Binde 5'i

2- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı

b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi

c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı

1.800 TL

   900 TL

   450 TL

 

Bakanlar Kurulu gayrisafi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak harcın oranını binde 2'den az, binde 10'dan çok olmamak üzere yeniden belirlemeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini denetim kuruluşlarının gayrisafi işhasılatlarına göre farklı oranlar belirleyerek de kullanabilir."

Bu düzenleme ile bağlantılı olarak, 6322 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile 492 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Denetim kuruluşları yetkilendirme belgesi harçları ise kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmez ve mayıs ayı içerisinde ödenir."

Yapılan düzenlemeler ile yeminli mali müşavirlik ruhsatları, serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatları ile bağımsız denetçi yetkilendirme belgeleri ve denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri harç kapsamına alınmıştır. Buna göre, yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatları ile bağımsız denetçi yetkilendirme belgeleri ilk alındıklarında maktu harca tabi olacaklardır. Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri ise ilk alındığında maktu harca daha sonraki yıllarda, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen gayri safi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak nispi harca tabi olacaktır.

Denetim kuruluşları yetkilendirme belgesi üzerinden alınacak nispi harç, bu kuruluşların kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verecekleri bildirim üzerine hesaplanacaktır. Ancak yapılan düzenlemeye göre hesaplanacak harç ilgili bentlerde belirtilen tutarlardan az olamayacaktır. Dolayısıyla verilen bildirim üzerine hesaplanan harç tutarı ile asgari harç tutarı mukayese edilecek ve yüksek olan tutar tahakkuk ettirilecektir. Tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmeyecek ve mayıs ayı içerisinde kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunulan vergi dairesine ödenecektir.

Denetim kuruluşlarının ilk defa alacakları yetkilendirme belgelerine ilişkin harçlar ile yeminli mali müşavirlik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsat harçları ve bağımsız denetim yetkilendirme belgeleri harçları, söz konusu belgelerin alınmasından önce, belgeleri vermeye yetkili birimin bulunduğu yerdeki süreksiz yükümlülüklere bakan vergi dairesine ödenecektir.

II. Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı

6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile 492 sayılı Kanunun (8) sayılı tarifesinin mülga "VIII- Telsiz harçları"bölümü yeniden düzenlenmiş ve tarifeye "VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı" bölümü eklenmiştir. Bu düzenleme ile ticari mahiyette olmaksızın yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazlarının kullanım izni harç kapsamına alınmıştır. Söz konusu düzenleme aşağıdaki gibidir.

 

"VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı:

1.Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları kullanım izni

 

(Söz konusu harç, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden önce ödenir. Elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması için yapılan başvuru sırasında harcın ödendiğine ilişkin belge aranır ve harç ödenmeden kayıt işlemi yapılmaz. Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kullanıma kapatılır. Ödenmeyen harç % 50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Bu tahsilat yapılmadan cihaz kullanıma açılamaz.)"

 

100 TL

 

Yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları, 5809 sayılı "Elektronik Haberleşme Kanunu" 2, bu Kanuna istinaden yayımlanan "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik" 3 ve "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Usul ve Esaslar" kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna veya mobil iletişim sunan işletmecilerin (GSM şirketleri) abone kayıt merkezlerine yapılan başvuru üzerine kayıt altına alınarak kullanıma açılmakta ve elektronik kimlik bilgisi daha sonra kontrol edilmektedir. Söz konusu cihazlara ilişkin harcın, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması için anılan kuruma veya abone kayıt merkezlerine başvurulmadan önce vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir. Yolcu beraberinde getirilen telefonlara ait kullanım izin harcı; vergi dairesince, alındı belgesinde telefona ait elektronik kimlik bilgisine (IMEI numarası) yer verilerek tahsil edilecektir.

Söz konusu cihazlara ilişkin elektronik kimlik bilgisinin kaydedilebilmesi için harcın ödenmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, kayıt yapılmadan önce, harcın ödendiğine ilişkin vergi dairesi alındısının aslı aranır, alındıda yazan IMEI numarası ile kaydedilmesi istenen IMEI numarası karşılaştırıldıktan sonra kayıt işlemi yapılır. Kayıt işlemine esas alınan alındının bir örneği başvuru dosyasında muhafaza edilir.

Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kullanıma kapatılır. Ödenmeyen harç % 50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Bu tahsilatyapılmadan cihaz kullanıma açılmaz.

Tebliğ olunur.

 

-----------------------------

1 17/07/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 10/11/2008 tarihli ve 27050 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 27.06.2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 2:

Bu Tebliğin konusunu, 15/06/2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanununa1 eklenen yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ile yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları oluşturmaktadır.

I. Yetkilendirme Belgeleri ve Müşavirlik Ruhsat Harçları

6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile 492 sayılı Kanunun (8) sayılı tarifesine "XIV- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları" bölümü eklenmiştir. Söz konusu düzenleme aşağıdaki gibidir.

 

"XIV- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

1-Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için):

a) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

aa) Belgenin verildiği yıl

bb) Takip eden yıllarda 10.000 TL'den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının

 

 

30.000 TL

 

Binde 5'i

b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

aa) Belgenin verildiği yıl

bb) Takip eden yıllarda 5.000 TL'den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının

 

 

15.000 TL

 

Binde 5'i

2- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı

b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi

c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı

1.800 TL

   900 TL

   450 TL

 

Bakanlar Kurulu gayrisafi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak harcın oranını binde 2'den az, binde 10'dan çok olmamak üzere yeniden belirlemeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini denetim kuruluşlarının gayrisafi işhasılatlarına göre farklı oranlar belirleyerek de kullanabilir."

Bu düzenleme ile bağlantılı olarak, 6322 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile 492 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Denetim kuruluşları yetkilendirme belgesi harçları ise kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmez ve mayıs ayı içerisinde ödenir."

Yapılan düzenlemeler ile yeminli mali müşavirlik ruhsatları, serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatları ile bağımsız denetçi yetkilendirme belgeleri ve denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri harç kapsamına alınmıştır. Buna göre, yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatları ile bağımsız denetçi yetkilendirme belgeleri ilk alındıklarında maktu harca tabi olacaklardır. Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri ise ilk alındığında maktu harca daha sonraki yıllarda, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen gayri safi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak nispi harca tabi olacaktır.

Denetim kuruluşları yetkilendirme belgesi üzerinden alınacak nispi harç, bu kuruluşların kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verecekleri bildirim üzerine hesaplanacaktır. Ancak yapılan düzenlemeye göre hesaplanacak harç ilgili bentlerde belirtilen tutarlardan az olamayacaktır. Dolayısıyla verilen bildirim üzerine hesaplanan harç tutarı ile asgari harç tutarı mukayese edilecek ve yüksek olan tutar tahakkuk ettirilecektir. Tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmeyecek ve mayıs ayı içerisinde kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunulan vergi dairesine ödenecektir.

Denetim kuruluşlarının ilk defa alacakları yetkilendirme belgelerine ilişkin harçlar ile yeminli mali müşavirlik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsat harçları ve bağımsız denetim yetkilendirme belgeleri harçları, söz konusu belgelerin alınmasından önce, belgeleri vermeye yetkili birimin bulunduğu yerdeki süreksiz yükümlülüklere bakan vergi dairesine ödenecektir.

II. Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı

6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile 492 sayılı Kanunun (8) sayılı tarifesinin mülga "VIII- Telsiz harçları"bölümü yeniden düzenlenmiş ve tarifeye "VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı" bölümü eklenmiştir. Bu düzenleme ile ticari mahiyette olmaksızın yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazlarının kullanım izni harç kapsamına alınmıştır. Söz konusu düzenleme aşağıdaki gibidir.

 

"VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı:

1.Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları kullanım izni

 

(Söz konusu harç, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden önce ödenir. Elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması için yapılan başvuru sırasında harcın ödendiğine ilişkin belge aranır ve harç ödenmeden kayıt işlemi yapılmaz. Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kullanıma kapatılır. Ödenmeyen harç % 50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Bu tahsilat yapılmadan cihaz kullanıma açılamaz.)"

 

100 TL

 

Yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları, 5809 sayılı "Elektronik Haberleşme Kanunu" 2, bu Kanuna istinaden yayımlanan "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik" 3 ve "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Usul ve Esaslar" kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna veya mobil iletişim sunan işletmecilerin (GSM şirketleri) abone kayıt merkezlerine yapılan başvuru üzerine kayıt altına alınarak kullanıma açılmakta ve elektronik kimlik bilgisi daha sonra kontrol edilmektedir. Söz konusu cihazlara ilişkin harcın, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması için anılan kuruma veya abone kayıt merkezlerine başvurulmadan önce vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir. Yolcu beraberinde getirilen telefonlara ait kullanım izin harcı; vergi dairesince, alındı belgesinde telefona ait elektronik kimlik bilgisine (IMEI numarası) yer verilerek tahsil edilecektir.

Söz konusu cihazlara ilişkin elektronik kimlik bilgisinin kaydedilebilmesi için harcın ödenmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, kayıt yapılmadan önce, harcın ödendiğine ilişkin vergi dairesi alındısının aslı aranır, alındıda yazan IMEI numarası ile kaydedilmesi istenen IMEI numarası karşılaştırıldıktan sonra kayıt işlemi yapılır. Kayıt işlemine esas alınan alındının bir örneği başvuru dosyasında muhafaza edilir.

Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kullanıma kapatılır. Ödenmeyen harç % 50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Bu tahsilatyapılmadan cihaz kullanıma açılmaz.

Tebliğ olunur.

 

-----------------------------

1 17/07/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 10/11/2008 tarihli ve 27050 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 27.06.2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete No: 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi: Çarşamba, 29 Aralık, 2010 Adı: UID: kDvNFbXtFM6slMqE
İçerik:

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 01/01/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit edilmesine gerek duyulmuştur.

Yukarıda belirtilen hükümlerin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 01/01/2011 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 1.50 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;

 

(2) sayılı tarifedeki miktarlar için

2,6

(5) sayılı tarifedeki miktarlar için

1,3

(6) sayılı tarifenin "I- Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için

0,7

(6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için

0,37

(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için

1,06

 

olarak belirlenmiştir.

 

Tebliğ ve ilan olunur.

 

İçerik 1:

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 01/01/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit edilmesine gerek duyulmuştur.

Yukarıda belirtilen hükümlerin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 01/01/2011 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 1.50 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;

 

(2) sayılı tarifedeki miktarlar için

2,6

(5) sayılı tarifedeki miktarlar için

1,3

(6) sayılı tarifenin "I- Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için

0,7

(6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için

0,37

(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için

1,06

 

olarak belirlenmiştir.

 

Tebliğ ve ilan olunur.

 

İçerik 2:

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 01/01/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit edilmesine gerek duyulmuştur.

Yukarıda belirtilen hükümlerin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 01/01/2011 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 1.50 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;

 

(2) sayılı tarifedeki miktarlar için

2,6

(5) sayılı tarifedeki miktarlar için

1,3

(6) sayılı tarifenin "I- Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için

0,7

(6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için

0,37

(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için

1,06

 

olarak belirlenmiştir.

 

Tebliğ ve ilan olunur.

 

Resmi Gazete No: 28159 Resmi Gazete Tarihi: Cumartesi, 31 Aralık, 2011 Adı: UID: KEiHskm8vdNmRLbr
İçerik:

 

Bilindiği üzere, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit edilmesine gerek duyulmuştur.

Yukarıda belirtilen hükümlerin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 1/1/2012 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 1.80 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;

 

(2) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                                                2,8

(5) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                                                1,37

(6) sayılı tarifenin "I- Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1)

numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için                                         0,80

(6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için                                                             0,39

(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için                                                       1,11

 

olarak belirlenmiştir.

 

Tebliğ ve ilan olunur.

İçerik 1:

 

Bilindiği üzere, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit edilmesine gerek duyulmuştur.

Yukarıda belirtilen hükümlerin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 1/1/2012 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 1.80 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;

 

(2) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                                                2,8

(5) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                                                1,37

(6) sayılı tarifenin "I- Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1)

numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için                                         0,80

(6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için                                                             0,39

(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için                                                       1,11

 

olarak belirlenmiştir.

 

Tebliğ ve ilan olunur.

İçerik 2:

 

Bilindiği üzere, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit edilmesine gerek duyulmuştur.

Yukarıda belirtilen hükümlerin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 1/1/2012 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 1.80 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;

 

(2) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                                                2,8

(5) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                                                1,37

(6) sayılı tarifenin "I- Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1)

numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için                                         0,80

(6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için                                                             0,39

(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için                                                       1,11

 

olarak belirlenmiştir.

 

Tebliğ ve ilan olunur.

Resmi Gazete No: 20737 Resmi Gazete Tarihi: Çarşamba, 26 Aralık, 1990 Adı: UID: KW328LVVWD4CEYOX
İçerik:

492 sayılı Harçlar Kanununun, 20.12.1990 gün ve 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanunun ll inci maddesi ile değiştirilen ve 1.1.1991 tarihinde yürürlüğe girecek olan Mükerrer 138 inci maddesinde "Bu kanuna, bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar (Maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bakanlar Kurulu'nca belirlenen miktarlar ile bu miktarların Vergi Usul Kanunu uyarınca 1990 yılı için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranı ile çarpılmak suretiyle bulunacak tutarların toplamı kadar artırılmıştır.

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (Maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranınca artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır.

Sözü edilen maddede bahsi geçen yeniden değerleme oranı bakanlığımızca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci maddesine göre 1990 yılı için % 55,5 olarak tespit edilmiş ve 207 seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun Mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 89/14920 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1.1.1990 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilen maktu harçların (maktu ve nispi harçların âsgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranının tatbiki suretiyle 1991 yılında uygulanacak artırılmış miktarları tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Tarifelerde nihai olarak alınacak maktu harçlarla maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler hesaplanmış ve 100 lira kesirleri nazara alınmamıştır.

Öte yandan, ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında (Beher rüsum tonilatosundan gibi), birim değer üzerinden alınacak maktu harç tarifeleri yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç rakamlarının; toplam değere tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harç miktarlarındaki 100 lira kesirleri tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)

İçerik 1:

492 sayılı Harçlar Kanununun, 20.12.1990 gün ve 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanunun ll inci maddesi ile değiştirilen ve 1.1.1991 tarihinde yürürlüğe girecek olan Mükerrer 138 inci maddesinde "Bu kanuna, bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar (Maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bakanlar Kurulu'nca belirlenen miktarlar ile bu miktarların Vergi Usul Kanunu uyarınca 1990 yılı için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranı ile çarpılmak suretiyle bulunacak tutarların toplamı kadar artırılmıştır.

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (Maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranınca artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır.

Sözü edilen maddede bahsi geçen yeniden değerleme oranı bakanlığımızca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci maddesine göre 1990 yılı için % 55,5 olarak tespit edilmiş ve 207 seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun Mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 89/14920 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1.1.1990 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilen maktu harçların (maktu ve nispi harçların âsgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranının tatbiki suretiyle 1991 yılında uygulanacak artırılmış miktarları tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Tarifelerde nihai olarak alınacak maktu harçlarla maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler hesaplanmış ve 100 lira kesirleri nazara alınmamıştır.

Öte yandan, ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında (Beher rüsum tonilatosundan gibi), birim değer üzerinden alınacak maktu harç tarifeleri yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç rakamlarının; toplam değere tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harç miktarlarındaki 100 lira kesirleri tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)

İçerik 2:

492 sayılı Harçlar Kanununun, 20.12.1990 gün ve 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanunun ll inci maddesi ile değiştirilen ve 1.1.1991 tarihinde yürürlüğe girecek olan Mükerrer 138 inci maddesinde "Bu kanuna, bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar (Maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bakanlar Kurulu'nca belirlenen miktarlar ile bu miktarların Vergi Usul Kanunu uyarınca 1990 yılı için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranı ile çarpılmak suretiyle bulunacak tutarların toplamı kadar artırılmıştır.

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (Maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranınca artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır.

Sözü edilen maddede bahsi geçen yeniden değerleme oranı bakanlığımızca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci maddesine göre 1990 yılı için % 55,5 olarak tespit edilmiş ve 207 seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun Mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 89/14920 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1.1.1990 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilen maktu harçların (maktu ve nispi harçların âsgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranının tatbiki suretiyle 1991 yılında uygulanacak artırılmış miktarları tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Tarifelerde nihai olarak alınacak maktu harçlarla maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler hesaplanmış ve 100 lira kesirleri nazara alınmamıştır.

Öte yandan, ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında (Beher rüsum tonilatosundan gibi), birim değer üzerinden alınacak maktu harç tarifeleri yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç rakamlarının; toplam değere tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harç miktarlarındaki 100 lira kesirleri tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)

Resmi Gazete No: 22504 Resmi Gazete Tarihi: Pazartesi, 25 Aralık, 1995 Adı: UID: KYXFXH9IP84KG4HX
İçerik:

492 sayılı Harçlar Kanununun 20/12/1990 gün ve 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen ve 01/01/1991 tarihinde yürürlüğe giren mükerrer 138 inci maddesinde,

"......

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 1995 yılı için yeniden değerleme oranı % 99,5 olarak tespit edilmiş ve 245 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 26 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde 01/01/1995 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tesbit edilen maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranının (% 99,5) tatbiki suretiyle 01/01/1996 tarihinden itibaren uygulanacak artırılmış miktarları Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Tarifelerde nihai olarak alınacak maktu harçlarla maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler hesaplanmış ve 100 lira kesirleri nazara alınmamıştır. Ayrıca, ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında, (Beher rüsum tonilatosundan gibi) birim değer üzerinden alınacak maktu harç tarifeleri yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç rakamlarının, toplam değere tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harç miktarlarındaki 100 lira kesirleri tahsil edilmeyecektir.

Öte yandan, Harçlar Kanununun 63 üncü maddesine göre 1996 yılında tapu harcı hesabına esas olmak üzere hesaplanacak kayıtlı değer, 1995 yılına ait emlak vergisi tarhına esas olan değerin 1995 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (% 99,5) artırılması suretiyle tesbit edilecektir.

Tapu harcının hesabına esas olan değerin tesbitinde kalkınmada öncelikli yörelerde ve tarım arazilerinde uygulanacak yeniden değerleme oranı hakkında 31/12/1992 gün ve 21452 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19/12/1992 tarihli ve 92/3899 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının dikkate alınması gerekir.

Tebliğ olunur.
(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)

İçerik 1:

492 sayılı Harçlar Kanununun 20/12/1990 gün ve 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen ve 01/01/1991 tarihinde yürürlüğe giren mükerrer 138 inci maddesinde,

"......

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 1995 yılı için yeniden değerleme oranı % 99,5 olarak tespit edilmiş ve 245 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 26 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde 01/01/1995 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tesbit edilen maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranının (% 99,5) tatbiki suretiyle 01/01/1996 tarihinden itibaren uygulanacak artırılmış miktarları Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Tarifelerde nihai olarak alınacak maktu harçlarla maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler hesaplanmış ve 100 lira kesirleri nazara alınmamıştır. Ayrıca, ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında, (Beher rüsum tonilatosundan gibi) birim değer üzerinden alınacak maktu harç tarifeleri yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç rakamlarının, toplam değere tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harç miktarlarındaki 100 lira kesirleri tahsil edilmeyecektir.

Öte yandan, Harçlar Kanununun 63 üncü maddesine göre 1996 yılında tapu harcı hesabına esas olmak üzere hesaplanacak kayıtlı değer, 1995 yılına ait emlak vergisi tarhına esas olan değerin 1995 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (% 99,5) artırılması suretiyle tesbit edilecektir.

Tapu harcının hesabına esas olan değerin tesbitinde kalkınmada öncelikli yörelerde ve tarım arazilerinde uygulanacak yeniden değerleme oranı hakkında 31/12/1992 gün ve 21452 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19/12/1992 tarihli ve 92/3899 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının dikkate alınması gerekir.

Tebliğ olunur.
(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)

İçerik 2:

492 sayılı Harçlar Kanununun 20/12/1990 gün ve 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen ve 01/01/1991 tarihinde yürürlüğe giren mükerrer 138 inci maddesinde,

"......

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 1995 yılı için yeniden değerleme oranı % 99,5 olarak tespit edilmiş ve 245 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 26 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde 01/01/1995 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tesbit edilen maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranının (% 99,5) tatbiki suretiyle 01/01/1996 tarihinden itibaren uygulanacak artırılmış miktarları Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Tarifelerde nihai olarak alınacak maktu harçlarla maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler hesaplanmış ve 100 lira kesirleri nazara alınmamıştır. Ayrıca, ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında, (Beher rüsum tonilatosundan gibi) birim değer üzerinden alınacak maktu harç tarifeleri yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç rakamlarının, toplam değere tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harç miktarlarındaki 100 lira kesirleri tahsil edilmeyecektir.

Öte yandan, Harçlar Kanununun 63 üncü maddesine göre 1996 yılında tapu harcı hesabına esas olmak üzere hesaplanacak kayıtlı değer, 1995 yılına ait emlak vergisi tarhına esas olan değerin 1995 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (% 99,5) artırılması suretiyle tesbit edilecektir.

Tapu harcının hesabına esas olan değerin tesbitinde kalkınmada öncelikli yörelerde ve tarım arazilerinde uygulanacak yeniden değerleme oranı hakkında 31/12/1992 gün ve 21452 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19/12/1992 tarihli ve 92/3899 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının dikkate alınması gerekir.

Tebliğ olunur.
(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)

Sayfalar