Buradasınız

- HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞLERİ

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID: FVYSG7RWMAHWTXB3
İçerik:
2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 76 ncı maddesi ve bu kanuna bağlı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ve 9 sayılı tarifeler Finansman Kanununun 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ve 112 nci maddeleri ile değiştirilmiştir.

Kanunun 104 üncü maddesi ile Harçlar Kanununun 76 ncı maddesi değiştirilmiş bulunmaktadır.

Yapılan değişiklik ile konsolosların yapacağı maktu harça tabi noter işlemlerinden (2) sayılı tarifede yazılı harçların 4 misli (yurt dışındaki işçiler için 3 misli) olarak tahsil olunacağı hükme bağlanmıştır.

Tadilden önceki 76 ncı madde hükmüne göre bu miktarın 6 misli olarak uygulanmakta olduğu malumdur. Noter harçlarına ait (2) sayılı tarifenin bir kısım pozisyonlarında bu kerre yükseltmeler yapılmış olduğundan, misil sayısı 4 e indirilmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan, yurt dışındaki işçilerimizi himaye maksadiyle (2) sayılı tarifenin, mümkün mertebe işçilerle ilgili olmayan pozisyonlarında artırmalar yapılmakla beraber, bir yandan da maktu harçlara ait mezkûr misil, işçiler için 3 olarak tesbit olunarak evvelce ödedikleri harç seviyesinin muhafazası istihdaf edilmiştir.

Kanunun 105 inci maddesi ile 492 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin A bölümünün III/2-b, c ve B bölümünün I/4, II/1 sıra numaralarında yazılı harç miktarları günün para rayicine göre ayarlanmıştır.

1 sayılı tarifenin C bölümünün I/1, 2, 3 ve 4 sıra numaralarının (a) fıkraları hükmü "Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde,"·(b) fıkraları hükmü ise «Şahıs şirketlerine ait işletmelerde olarak değiştirilerek mezkûr 1, 2, 3 ve 4 numaralarındaki harç miktarları artırılmıştır. Keza II/1, 2 sıra numaralarında ve (D) bölümünün I/b, c, d sıra numaralarında yazılı harç nisbetleri de günün para rayicine göre ayarlanmıştır.

Kanunun 106 ncı maddesi ile 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin I/4, II/1, 2, 3 sıra numaralarında yazılı harç miktarları yükseltilmiş ve II/4 sıra numarasındaki defter tasdiki işlemleri işletme defteri ve bilânço esasına göre tutulan defterler olmak üzere iki kısma ayrılarak bunlara ait harç miktarlarında artırmalar yapılmış ve II/5- b, 8, 9, 10, 11 sıra numaralarında kayıtlı harç miktarları yükseltilmiştir.

Türk Medenî Kanununda 13/7/1967 tarih ve 903 sayılı Kanunla yapılmış bulunan değişiklikler meyanında "tesis" deyiminin yerine «vakıf» kaim olduğundan, buna uygun surette mezkür tarifenin II/11 sıra numarasındaki tesis kelimesi vakıf olarak değiştirilmiştir.

Kanunun 107 nci maddesi ile aynı kanuna bağlı (3) sayılı tarifenin 1, 2, 3, III/1, 2, 3, 4 sıra numaralarında yazılı harç miktarları artırılmış ve tarifeye bir fıkra ilâve edilerek tarafların isteği üzerine verilecek karar suretlerinden de harç alınması cihetine gidilmiştir.

Kanunun 108 inci maddesi ile aynı kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin 1,2, 3, 4, 6, 13, 16, 17 numaralı pozisyonlarında yazılı nisbetler veya miktarlar değiştirilmiş ve I/17 numaralı pozisyondan sonra 18 ve 19 numaralı pozisyonlar eklenmiş, ayrıca 4 numaralı pozisyonla mülkiyetten gayri aynî hakların bağışlanması da harç mevzuuna alınmıştır.

Mezkûr 18 numaralı pozisyon ile, taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden, 19 numaralı pozisyon ile de, muvazaa tarıkiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden harç alınması sağlanmıştır.

Kanunun 109 uncu maddesi ile aynı kanuna bağlı (5) sayılı tarifenin II/1, 2 ve 3, III/1, 2, 3 ve 6 ncı pozisyonlarında yazılı harç miktarları artırılmış, ayrıca III/3 pozisyonuna (b) fıkrası ilâve edilerek imza ve mühürlerin metne şâmil olmak üzere tasdiki işlemleri de harç mevzuuna alınmıştır.

Kanunun 110 uncu maddesi ile aynı kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yazılı harç miktarları artırılmış, tarifenin I/1 sıra numarası «Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar» olarak değiştirilmiş ve umuma mahsus müşterek pasaportlarda, pasaportta kayıtlı her şahıs için ayrı ayrı harç alınacağı hükmü vaz edilmiş, ayrıca müddetin uzatılması halinde esas harçın değil de uzatılan süreye tekabül eden harçın yarısının alınacağı hükme bağlanmıştır.

Keza öğretmen ve öğrencilerden kurulu guruplara mahsus müşterek pasaportlar ile bu pasaportların uzatılması halinde pasaportta kayıtlı her şahıs için bu harçların yarısının alınacağı hükme bağlanmıştır.

Tarifenin I/2 sıra numarasının sonuna parantez içinde eklenen bir hükümle, pasaport harçlarında bu kanunla yapılmış olan artırmaların, a) Yurt dışındaki işçiler ile bunların eş ve çocuklarına, b) Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanuna istinaden Bakanlar Kurulunca tesbit edilen esaslar dairesinde ve Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek usullere uyularak harice tedavi maksadiyle gidecekler ile öğrenim maksadiyle gidecek olanlara, c) Sarı basın kartı hamillerine, d) «Yalnız Kıbrıs için muteberdir» damgalı pasaportlarda Kıbrıs'a seyahat edeceklere, uygulanmıyacağı derpiş olunmuştur.

Yukarıda (b) fıkrasında, tedavi veya öğrenim maksadiyle harice gidecek olanların, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanuna istinaden Bakanlar Kurulunca tesbit edilen esaslar dairesinde tayin edileceği belirtilmekte ise de, bu gibi kimseler hakkında ayrıca ve yeniden Bakanlar Kurulundan bir karar almaya lüzum ve mahal bulunmamaktadır. Tedavi ve öğrenim maksadiyle harice gideceklere müteallik usul ve esaslar, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanuna istinaden Bakanlar Kurulunca verilen 17 sayılı kararın 4 üncü maddesine müsteniden Bakanlığımızca 5.10.1963 tarih ve 11523 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan genel tebliğde tesbit edilmiş ve mezkür genel tebliğin G - 2/a fıkrasında öğrenim maksadiyle harice gidecekler hakkında, G - 3 fıkrasında da tedavi maksadiyle harice gidecekler hakkında geniş açıklamalar yapılmış bulunmaktadır. Binaenaleyh tedavi veya öğrenim maksadiyle harice gidecek olan bu kabil kimselerin tesbitinde, yukarıda zikri geçen genel tebliğin G - 2/a ve G - 3 fıkralarındaki hükümlerin göz önünde bulundurulması lüzum ve kâfi gelecektir.

Kanunun 111 inci maddesi ile aynı kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin I/2, 3, III/1, 2, 3, IV/1, 2, 3, V/1, 2, 3, 4, VI/1, 8, 14, 15, 16, 17 numaralı pozisyonlarında yazılı harç miktarları keza günün para rayicine göre ayarlanmıştır.

Tarifenin I/2 sıra numarasında yer alan ihtira beratlarının harça tabi tutulmasında da bazı değişiklikler yapılmıştır. Finansman Kanunu Tasarısının gerekçesinde de belirtildiği üzere, 492 sayılı Kanunun tadilden önceki tatbikatında ihtira beratları ile munzam ihtiraların tescilinden bir defaya mahsus olmak üzere harç alınmakta idi. Gerek mülga 5887 sayılı Kanunda, gerekse yabancı memleketlerde ihtira beratlarına ait harçın her yıl için ayrıca alındığı göz önünde bulundurularak, değişiklikle mezkûr harçların her yıl için ve yıllık taksitler halinde, muteber olduğu süreye göre, alınması öngörülmüştür.

Bu meyanda, ihtira ve munzam ihtiraların tescili taleplerinden ve noksan evrakın tamamlanması için yeniden üç aylık müddet verilmesi hususundaki talepler ile ihtira beratlariyle, munzam ihtiraların dosyalarından veya sicil defterlerinden çıkarılacak suretlerinden, ünvan ve adres değişikliklerini, terkin taleplerini ve tatbik mevkiine koyma talebini bildiren dilekçelerden, rüçhan hakkı taleplerinden ve ihtira tarifnamelerinde yapılacak tadil, tashih ve ilâvelerden de harç alınması derpiş edilmiş ve bu hususta tarifeye gerekli pozisyonlar eklenmiştir.

Tarifenin 1/3 sıra numarasına (e) ve (f) fıkraları ilâve edilmek suretiyle, marka dosyalarından veya sicil defterlerinden çıkarılacak suretlerden, ünvan ve adres değişiktiklerini, eşya ilâvesi veya çıkarılmasını havî talepler ile terkin ve rüçhan hakkı taleplerinden ve menşe memleket vesikalarından harç alınması sağlanmıştır.

Tarifenin V/4 ve VI/ 1 sıra numaralarında son pozisyondaki nüfus dilimleri değiştirilmiştir.

Tarifeye VI/17 sıra numarasından sonra gelmek üzere 18 numaralı bir fıkra ilâve edilerek özel okul işletme ruhsatnameleri harç mevzuuna alınmıştır. Ancak, kazanç temini gayesi bulunmıyan ve genel eğitime yararlı olduğu Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan özel okullar bu harçtan muaf tutulmuştur.

Kanunun 112 nci maddesi ile kanuna bağlı (9) sayılı tarifenin I, II, III, IV ve VI numaralı bölümlerinde yazılı harç miktarları artırılmıştır.

Yukarıda yazılı değişiklikler 492 sayılı Harçlar Kanununun bu değişikliklerle ilgili madde ve tarifelerine mütenazır olup tatbikatta fazlaca bir değişikliği intaç etmiyeceğinden ve hükümler gayet açık olduğundan bu hükümler hakkında daha fazla izahat verilmesine lüzum görülmemiştir.

Finansman Kanununun, Harçlar Kanununda yapılan değişikliklerle ilgili kısmının bir örneği ilişiktir.

Gereğinin buna göre ifası tamimen tebliğ ve rica olunur.


HARÇLAR KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER


Madde 104 _ 2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 76 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :


Harçın nisbeti
Vergi itiraz Harçları
Trafik harçları

İçerik 1:
2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 76 ncı maddesi ve bu kanuna bağlı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ve 9 sayılı tarifeler Finansman Kanununun 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ve 112 nci maddeleri ile değiştirilmiştir.

Kanunun 104 üncü maddesi ile Harçlar Kanununun 76 ncı maddesi değiştirilmiş bulunmaktadır.

Yapılan değişiklik ile konsolosların yapacağı maktu harça tabi noter işlemlerinden (2) sayılı tarifede yazılı harçların 4 misli (yurt dışındaki işçiler için 3 misli) olarak tahsil olunacağı hükme bağlanmıştır.

Tadilden önceki 76 ncı madde hükmüne göre bu miktarın 6 misli olarak uygulanmakta olduğu malumdur. Noter harçlarına ait (2) sayılı tarifenin bir kısım pozisyonlarında bu kerre yükseltmeler yapılmış olduğundan, misil sayısı 4 e indirilmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan, yurt dışındaki işçilerimizi himaye maksadiyle (2) sayılı tarifenin, mümkün mertebe işçilerle ilgili olmayan pozisyonlarında artırmalar yapılmakla beraber, bir yandan da maktu harçlara ait mezkûr misil, işçiler için 3 olarak tesbit olunarak evvelce ödedikleri harç seviyesinin muhafazası istihdaf edilmiştir.

Kanunun 105 inci maddesi ile 492 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin A bölümünün III/2-b, c ve B bölümünün I/4, II/1 sıra numaralarında yazılı harç miktarları günün para rayicine göre ayarlanmıştır.

1 sayılı tarifenin C bölümünün I/1, 2, 3 ve 4 sıra numaralarının (a) fıkraları hükmü "Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde,"·(b) fıkraları hükmü ise «Şahıs şirketlerine ait işletmelerde olarak değiştirilerek mezkûr 1, 2, 3 ve 4 numaralarındaki harç miktarları artırılmıştır. Keza II/1, 2 sıra numaralarında ve (D) bölümünün I/b, c, d sıra numaralarında yazılı harç nisbetleri de günün para rayicine göre ayarlanmıştır.

Kanunun 106 ncı maddesi ile 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin I/4, II/1, 2, 3 sıra numaralarında yazılı harç miktarları yükseltilmiş ve II/4 sıra numarasındaki defter tasdiki işlemleri işletme defteri ve bilânço esasına göre tutulan defterler olmak üzere iki kısma ayrılarak bunlara ait harç miktarlarında artırmalar yapılmış ve II/5- b, 8, 9, 10, 11 sıra numaralarında kayıtlı harç miktarları yükseltilmiştir.

Türk Medenî Kanununda 13/7/1967 tarih ve 903 sayılı Kanunla yapılmış bulunan değişiklikler meyanında "tesis" deyiminin yerine «vakıf» kaim olduğundan, buna uygun surette mezkür tarifenin II/11 sıra numarasındaki tesis kelimesi vakıf olarak değiştirilmiştir.

Kanunun 107 nci maddesi ile aynı kanuna bağlı (3) sayılı tarifenin 1, 2, 3, III/1, 2, 3, 4 sıra numaralarında yazılı harç miktarları artırılmış ve tarifeye bir fıkra ilâve edilerek tarafların isteği üzerine verilecek karar suretlerinden de harç alınması cihetine gidilmiştir.

Kanunun 108 inci maddesi ile aynı kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin 1,2, 3, 4, 6, 13, 16, 17 numaralı pozisyonlarında yazılı nisbetler veya miktarlar değiştirilmiş ve I/17 numaralı pozisyondan sonra 18 ve 19 numaralı pozisyonlar eklenmiş, ayrıca 4 numaralı pozisyonla mülkiyetten gayri aynî hakların bağışlanması da harç mevzuuna alınmıştır.

Mezkûr 18 numaralı pozisyon ile, taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden, 19 numaralı pozisyon ile de, muvazaa tarıkiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden harç alınması sağlanmıştır.

Kanunun 109 uncu maddesi ile aynı kanuna bağlı (5) sayılı tarifenin II/1, 2 ve 3, III/1, 2, 3 ve 6 ncı pozisyonlarında yazılı harç miktarları artırılmış, ayrıca III/3 pozisyonuna (b) fıkrası ilâve edilerek imza ve mühürlerin metne şâmil olmak üzere tasdiki işlemleri de harç mevzuuna alınmıştır.

Kanunun 110 uncu maddesi ile aynı kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yazılı harç miktarları artırılmış, tarifenin I/1 sıra numarası «Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar» olarak değiştirilmiş ve umuma mahsus müşterek pasaportlarda, pasaportta kayıtlı her şahıs için ayrı ayrı harç alınacağı hükmü vaz edilmiş, ayrıca müddetin uzatılması halinde esas harçın değil de uzatılan süreye tekabül eden harçın yarısının alınacağı hükme bağlanmıştır.

Keza öğretmen ve öğrencilerden kurulu guruplara mahsus müşterek pasaportlar ile bu pasaportların uzatılması halinde pasaportta kayıtlı her şahıs için bu harçların yarısının alınacağı hükme bağlanmıştır.

Tarifenin I/2 sıra numarasının sonuna parantez içinde eklenen bir hükümle, pasaport harçlarında bu kanunla yapılmış olan artırmaların, a) Yurt dışındaki işçiler ile bunların eş ve çocuklarına, b) Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanuna istinaden Bakanlar Kurulunca tesbit edilen esaslar dairesinde ve Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek usullere uyularak harice tedavi maksadiyle gidecekler ile öğrenim maksadiyle gidecek olanlara, c) Sarı basın kartı hamillerine, d) «Yalnız Kıbrıs için muteberdir» damgalı pasaportlarda Kıbrıs'a seyahat edeceklere, uygulanmıyacağı derpiş olunmuştur.

Yukarıda (b) fıkrasında, tedavi veya öğrenim maksadiyle harice gidecek olanların, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanuna istinaden Bakanlar Kurulunca tesbit edilen esaslar dairesinde tayin edileceği belirtilmekte ise de, bu gibi kimseler hakkında ayrıca ve yeniden Bakanlar Kurulundan bir karar almaya lüzum ve mahal bulunmamaktadır. Tedavi ve öğrenim maksadiyle harice gideceklere müteallik usul ve esaslar, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanuna istinaden Bakanlar Kurulunca verilen 17 sayılı kararın 4 üncü maddesine müsteniden Bakanlığımızca 5.10.1963 tarih ve 11523 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan genel tebliğde tesbit edilmiş ve mezkür genel tebliğin G - 2/a fıkrasında öğrenim maksadiyle harice gidecekler hakkında, G - 3 fıkrasında da tedavi maksadiyle harice gidecekler hakkında geniş açıklamalar yapılmış bulunmaktadır. Binaenaleyh tedavi veya öğrenim maksadiyle harice gidecek olan bu kabil kimselerin tesbitinde, yukarıda zikri geçen genel tebliğin G - 2/a ve G - 3 fıkralarındaki hükümlerin göz önünde bulundurulması lüzum ve kâfi gelecektir.

Kanunun 111 inci maddesi ile aynı kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin I/2, 3, III/1, 2, 3, IV/1, 2, 3, V/1, 2, 3, 4, VI/1, 8, 14, 15, 16, 17 numaralı pozisyonlarında yazılı harç miktarları keza günün para rayicine göre ayarlanmıştır.

Tarifenin I/2 sıra numarasında yer alan ihtira beratlarının harça tabi tutulmasında da bazı değişiklikler yapılmıştır. Finansman Kanunu Tasarısının gerekçesinde de belirtildiği üzere, 492 sayılı Kanunun tadilden önceki tatbikatında ihtira beratları ile munzam ihtiraların tescilinden bir defaya mahsus olmak üzere harç alınmakta idi. Gerek mülga 5887 sayılı Kanunda, gerekse yabancı memleketlerde ihtira beratlarına ait harçın her yıl için ayrıca alındığı göz önünde bulundurularak, değişiklikle mezkûr harçların her yıl için ve yıllık taksitler halinde, muteber olduğu süreye göre, alınması öngörülmüştür.

Bu meyanda, ihtira ve munzam ihtiraların tescili taleplerinden ve noksan evrakın tamamlanması için yeniden üç aylık müddet verilmesi hususundaki talepler ile ihtira beratlariyle, munzam ihtiraların dosyalarından veya sicil defterlerinden çıkarılacak suretlerinden, ünvan ve adres değişikliklerini, terkin taleplerini ve tatbik mevkiine koyma talebini bildiren dilekçelerden, rüçhan hakkı taleplerinden ve ihtira tarifnamelerinde yapılacak tadil, tashih ve ilâvelerden de harç alınması derpiş edilmiş ve bu hususta tarifeye gerekli pozisyonlar eklenmiştir.

Tarifenin 1/3 sıra numarasına (e) ve (f) fıkraları ilâve edilmek suretiyle, marka dosyalarından veya sicil defterlerinden çıkarılacak suretlerden, ünvan ve adres değişiktiklerini, eşya ilâvesi veya çıkarılmasını havî talepler ile terkin ve rüçhan hakkı taleplerinden ve menşe memleket vesikalarından harç alınması sağlanmıştır.

Tarifenin V/4 ve VI/ 1 sıra numaralarında son pozisyondaki nüfus dilimleri değiştirilmiştir.

Tarifeye VI/17 sıra numarasından sonra gelmek üzere 18 numaralı bir fıkra ilâve edilerek özel okul işletme ruhsatnameleri harç mevzuuna alınmıştır. Ancak, kazanç temini gayesi bulunmıyan ve genel eğitime yararlı olduğu Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan özel okullar bu harçtan muaf tutulmuştur.

Kanunun 112 nci maddesi ile kanuna bağlı (9) sayılı tarifenin I, II, III, IV ve VI numaralı bölümlerinde yazılı harç miktarları artırılmıştır.

Yukarıda yazılı değişiklikler 492 sayılı Harçlar Kanununun bu değişikliklerle ilgili madde ve tarifelerine mütenazır olup tatbikatta fazlaca bir değişikliği intaç etmiyeceğinden ve hükümler gayet açık olduğundan bu hükümler hakkında daha fazla izahat verilmesine lüzum görülmemiştir.

Finansman Kanununun, Harçlar Kanununda yapılan değişikliklerle ilgili kısmının bir örneği ilişiktir.

Gereğinin buna göre ifası tamimen tebliğ ve rica olunur.


HARÇLAR KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER


Madde 104 _ 2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 76 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :


Harçın nisbeti
Vergi itiraz Harçları
Trafik harçları

İçerik 2:
2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 76 ncı maddesi ve bu kanuna bağlı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ve 9 sayılı tarifeler Finansman Kanununun 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ve 112 nci maddeleri ile değiştirilmiştir.

Kanunun 104 üncü maddesi ile Harçlar Kanununun 76 ncı maddesi değiştirilmiş bulunmaktadır.

Yapılan değişiklik ile konsolosların yapacağı maktu harça tabi noter işlemlerinden (2) sayılı tarifede yazılı harçların 4 misli (yurt dışındaki işçiler için 3 misli) olarak tahsil olunacağı hükme bağlanmıştır.

Tadilden önceki 76 ncı madde hükmüne göre bu miktarın 6 misli olarak uygulanmakta olduğu malumdur. Noter harçlarına ait (2) sayılı tarifenin bir kısım pozisyonlarında bu kerre yükseltmeler yapılmış olduğundan, misil sayısı 4 e indirilmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan, yurt dışındaki işçilerimizi himaye maksadiyle (2) sayılı tarifenin, mümkün mertebe işçilerle ilgili olmayan pozisyonlarında artırmalar yapılmakla beraber, bir yandan da maktu harçlara ait mezkûr misil, işçiler için 3 olarak tesbit olunarak evvelce ödedikleri harç seviyesinin muhafazası istihdaf edilmiştir.

Kanunun 105 inci maddesi ile 492 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin A bölümünün III/2-b, c ve B bölümünün I/4, II/1 sıra numaralarında yazılı harç miktarları günün para rayicine göre ayarlanmıştır.

1 sayılı tarifenin C bölümünün I/1, 2, 3 ve 4 sıra numaralarının (a) fıkraları hükmü "Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde,"·(b) fıkraları hükmü ise «Şahıs şirketlerine ait işletmelerde olarak değiştirilerek mezkûr 1, 2, 3 ve 4 numaralarındaki harç miktarları artırılmıştır. Keza II/1, 2 sıra numaralarında ve (D) bölümünün I/b, c, d sıra numaralarında yazılı harç nisbetleri de günün para rayicine göre ayarlanmıştır.

Kanunun 106 ncı maddesi ile 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin I/4, II/1, 2, 3 sıra numaralarında yazılı harç miktarları yükseltilmiş ve II/4 sıra numarasındaki defter tasdiki işlemleri işletme defteri ve bilânço esasına göre tutulan defterler olmak üzere iki kısma ayrılarak bunlara ait harç miktarlarında artırmalar yapılmış ve II/5- b, 8, 9, 10, 11 sıra numaralarında kayıtlı harç miktarları yükseltilmiştir.

Türk Medenî Kanununda 13/7/1967 tarih ve 903 sayılı Kanunla yapılmış bulunan değişiklikler meyanında "tesis" deyiminin yerine «vakıf» kaim olduğundan, buna uygun surette mezkür tarifenin II/11 sıra numarasındaki tesis kelimesi vakıf olarak değiştirilmiştir.

Kanunun 107 nci maddesi ile aynı kanuna bağlı (3) sayılı tarifenin 1, 2, 3, III/1, 2, 3, 4 sıra numaralarında yazılı harç miktarları artırılmış ve tarifeye bir fıkra ilâve edilerek tarafların isteği üzerine verilecek karar suretlerinden de harç alınması cihetine gidilmiştir.

Kanunun 108 inci maddesi ile aynı kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin 1,2, 3, 4, 6, 13, 16, 17 numaralı pozisyonlarında yazılı nisbetler veya miktarlar değiştirilmiş ve I/17 numaralı pozisyondan sonra 18 ve 19 numaralı pozisyonlar eklenmiş, ayrıca 4 numaralı pozisyonla mülkiyetten gayri aynî hakların bağışlanması da harç mevzuuna alınmıştır.

Mezkûr 18 numaralı pozisyon ile, taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden, 19 numaralı pozisyon ile de, muvazaa tarıkiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden harç alınması sağlanmıştır.

Kanunun 109 uncu maddesi ile aynı kanuna bağlı (5) sayılı tarifenin II/1, 2 ve 3, III/1, 2, 3 ve 6 ncı pozisyonlarında yazılı harç miktarları artırılmış, ayrıca III/3 pozisyonuna (b) fıkrası ilâve edilerek imza ve mühürlerin metne şâmil olmak üzere tasdiki işlemleri de harç mevzuuna alınmıştır.

Kanunun 110 uncu maddesi ile aynı kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yazılı harç miktarları artırılmış, tarifenin I/1 sıra numarası «Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar» olarak değiştirilmiş ve umuma mahsus müşterek pasaportlarda, pasaportta kayıtlı her şahıs için ayrı ayrı harç alınacağı hükmü vaz edilmiş, ayrıca müddetin uzatılması halinde esas harçın değil de uzatılan süreye tekabül eden harçın yarısının alınacağı hükme bağlanmıştır.

Keza öğretmen ve öğrencilerden kurulu guruplara mahsus müşterek pasaportlar ile bu pasaportların uzatılması halinde pasaportta kayıtlı her şahıs için bu harçların yarısının alınacağı hükme bağlanmıştır.

Tarifenin I/2 sıra numarasının sonuna parantez içinde eklenen bir hükümle, pasaport harçlarında bu kanunla yapılmış olan artırmaların, a) Yurt dışındaki işçiler ile bunların eş ve çocuklarına, b) Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanuna istinaden Bakanlar Kurulunca tesbit edilen esaslar dairesinde ve Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek usullere uyularak harice tedavi maksadiyle gidecekler ile öğrenim maksadiyle gidecek olanlara, c) Sarı basın kartı hamillerine, d) «Yalnız Kıbrıs için muteberdir» damgalı pasaportlarda Kıbrıs'a seyahat edeceklere, uygulanmıyacağı derpiş olunmuştur.

Yukarıda (b) fıkrasında, tedavi veya öğrenim maksadiyle harice gidecek olanların, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanuna istinaden Bakanlar Kurulunca tesbit edilen esaslar dairesinde tayin edileceği belirtilmekte ise de, bu gibi kimseler hakkında ayrıca ve yeniden Bakanlar Kurulundan bir karar almaya lüzum ve mahal bulunmamaktadır. Tedavi ve öğrenim maksadiyle harice gideceklere müteallik usul ve esaslar, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanuna istinaden Bakanlar Kurulunca verilen 17 sayılı kararın 4 üncü maddesine müsteniden Bakanlığımızca 5.10.1963 tarih ve 11523 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan genel tebliğde tesbit edilmiş ve mezkür genel tebliğin G - 2/a fıkrasında öğrenim maksadiyle harice gidecekler hakkında, G - 3 fıkrasında da tedavi maksadiyle harice gidecekler hakkında geniş açıklamalar yapılmış bulunmaktadır. Binaenaleyh tedavi veya öğrenim maksadiyle harice gidecek olan bu kabil kimselerin tesbitinde, yukarıda zikri geçen genel tebliğin G - 2/a ve G - 3 fıkralarındaki hükümlerin göz önünde bulundurulması lüzum ve kâfi gelecektir.

Kanunun 111 inci maddesi ile aynı kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin I/2, 3, III/1, 2, 3, IV/1, 2, 3, V/1, 2, 3, 4, VI/1, 8, 14, 15, 16, 17 numaralı pozisyonlarında yazılı harç miktarları keza günün para rayicine göre ayarlanmıştır.

Tarifenin I/2 sıra numarasında yer alan ihtira beratlarının harça tabi tutulmasında da bazı değişiklikler yapılmıştır. Finansman Kanunu Tasarısının gerekçesinde de belirtildiği üzere, 492 sayılı Kanunun tadilden önceki tatbikatında ihtira beratları ile munzam ihtiraların tescilinden bir defaya mahsus olmak üzere harç alınmakta idi. Gerek mülga 5887 sayılı Kanunda, gerekse yabancı memleketlerde ihtira beratlarına ait harçın her yıl için ayrıca alındığı göz önünde bulundurularak, değişiklikle mezkûr harçların her yıl için ve yıllık taksitler halinde, muteber olduğu süreye göre, alınması öngörülmüştür.

Bu meyanda, ihtira ve munzam ihtiraların tescili taleplerinden ve noksan evrakın tamamlanması için yeniden üç aylık müddet verilmesi hususundaki talepler ile ihtira beratlariyle, munzam ihtiraların dosyalarından veya sicil defterlerinden çıkarılacak suretlerinden, ünvan ve adres değişikliklerini, terkin taleplerini ve tatbik mevkiine koyma talebini bildiren dilekçelerden, rüçhan hakkı taleplerinden ve ihtira tarifnamelerinde yapılacak tadil, tashih ve ilâvelerden de harç alınması derpiş edilmiş ve bu hususta tarifeye gerekli pozisyonlar eklenmiştir.

Tarifenin 1/3 sıra numarasına (e) ve (f) fıkraları ilâve edilmek suretiyle, marka dosyalarından veya sicil defterlerinden çıkarılacak suretlerden, ünvan ve adres değişiktiklerini, eşya ilâvesi veya çıkarılmasını havî talepler ile terkin ve rüçhan hakkı taleplerinden ve menşe memleket vesikalarından harç alınması sağlanmıştır.

Tarifenin V/4 ve VI/ 1 sıra numaralarında son pozisyondaki nüfus dilimleri değiştirilmiştir.

Tarifeye VI/17 sıra numarasından sonra gelmek üzere 18 numaralı bir fıkra ilâve edilerek özel okul işletme ruhsatnameleri harç mevzuuna alınmıştır. Ancak, kazanç temini gayesi bulunmıyan ve genel eğitime yararlı olduğu Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan özel okullar bu harçtan muaf tutulmuştur.

Kanunun 112 nci maddesi ile kanuna bağlı (9) sayılı tarifenin I, II, III, IV ve VI numaralı bölümlerinde yazılı harç miktarları artırılmıştır.

Yukarıda yazılı değişiklikler 492 sayılı Harçlar Kanununun bu değişikliklerle ilgili madde ve tarifelerine mütenazır olup tatbikatta fazlaca bir değişikliği intaç etmiyeceğinden ve hükümler gayet açık olduğundan bu hükümler hakkında daha fazla izahat verilmesine lüzum görülmemiştir.

Finansman Kanununun, Harçlar Kanununda yapılan değişikliklerle ilgili kısmının bir örneği ilişiktir.

Gereğinin buna göre ifası tamimen tebliğ ve rica olunur.


HARÇLAR KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER


Madde 104 _ 2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 76 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :


Harçın nisbeti
Vergi itiraz Harçları
Trafik harçları

Resmi Gazete No: 27169 Resmi Gazete Tarihi: Cumartesi, 14 Mart, 2009 Adı: UID: ggeWwcN5IqPnHTj1
İçerik:

 

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 59)

Kapsam

Bu Tebliğde, 28/02/2009 tarihli ve 27155 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanununda[1] yapılan düzenlemelere yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

I. YASAL DÜZENLEMELER

5838 sayılı Kanunun 16, 17, 32 ve geçici 6 ncı maddelerinde 492 sayılı Harçlar Kanunu ile ilgili yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

"MADDE 16- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kat irtifaklı gayrimenkul devir ve iktisaplarında harç, devir ve iktisap bedelinin tamamı üzerinden hesaplanır."

MADDE 17- 492 sayılı Harçlar Kanununun (4) sayılı tarifesinin "I-Tapu işlemleri" başlıklı bölümünün 12 numaralı fıkrası, 13 numaralı fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile 20 numaralı fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"12. Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) bedelsiz olanlarında emlak vergisi değeri üzerinden  (Binde 5,4)"

"a) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için)  100 TL

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm için)  50 TL

Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür."

"c) (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için)  50 TL"

"e) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir alan için (Binde 15)"

MADDE 32-

...

(9) 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "maktu harçları yarısına kadar, nispi harçları ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye," ibaresi "maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye," şeklinde değiştirilmiştir.

...

 (18) 492 sayılı Harçlar Kanununun  (4) sayılı tarifesinin sonunda yer alan "Bu tarifenin 13 numaralı bendinin (a) ve (c) fıkralarında belirtilen işlemlerden emlâk vergisi bildirimi verilmesini gerektirenlerin 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununda yazılı bildirim verme süresi sonuna kadar tapuda gösterilmemesi halinde harç % 50 fazlasıyla alınır." hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

...

GEÇİCİ MADDE 6- Bu Kanunla 492 sayılı Harçlar Kanununun (4) sayılı tarifesinin "I-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün (13) numaralı fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yapılan değişiklik ile aynı tarifenin sonunda yer alan hükmün kaldırılmasına yönelik düzenleme, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce; cins tashihi yapılmamış arsa ve arazi üzerine inşa olunan bina vesair tesislerin tescili ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde ve bunların dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde de uygulanır ve ayrıca vergi cezası ve gecikme faizi aranmaz. Ancak, bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahsil edilmiş tutarlar iade edilmez, tarh ve tahakkuk ettirilmiş olan harçların takip ve tahsiline devam edilir."

II - 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1- 63 üncü Maddede Yapılan Değişiklik

Bilindiği gibi, 5766 sayılı Kanunla[2] 492 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde yapılan değişiklikle gayrimenkul devir ve iktisaplarında gerçek alım-satım bedeli üzerinden tapu harcı tahsil edilmesi esasına geçilmiş ve 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmişti. Ancak, kat irtifaklı gayrimenkullerin alım-satımına ilişkin tapu harcı uygulamasında tereddütler yaşanması üzerine, 5838 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile kat irtifakı tesis edilmiş gayrimenkullerin devir ve iktisabında tapu harcının, gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az olmamak üzere devir ve iktisap bedelinin tamamı üzerinden hesaplanmasına yönelik uygulamaya açıklık kazandırılmıştır.

Örnek: (A) şahsı, üzerinde kat irtifakı kurulmuş gayrimenkulün 3 No'lu bağımsız bölümünü (B) şahsından 90.000 TL bedelle satın almıştır. Söz konusu bağımsız bölüme isabet eden arsa payının emlak vergisi değeri 20.000 TL'dir.

Burada tapu harcı, alım-satıma konu gayrimenkulun emlak vergisi değeri üzerinden değil, devir ve iktisap edilen gayrimenkul için ödenen 90.000 TL üzerinden tahsil edilecektir.

2- Mükerrer 138 inci Maddede Yapılan Değişiklik

Yapılan düzenleme ile, Bakanlar Kurulunun 492 sayılı Kanunda yer alan maktu ve nispi harçların miktar ve oranlarının tespitine ilişkin yetkisinin sınırları yeniden belirlenmiştir.

III- 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNA BAĞLI (4) SAYILI TARİFEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1) 5838 sayılı Kanunla Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 12 nci fıkrasında yapılan düzenleme ile, gayrimenkullere ilişkin satış vaadi sözleşmeleri ve irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde harca esas bedelin asgari ve azami miktarı belirlenmiştir. Buna göre, söz konusu sözleşmelerin tapuya şerhi sırasında harcın matrahı sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından fazla olamayacaktır. 

2) 5838 sayılı Kanunla Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 20/e bendinde yapılan düzenleme ile, gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrine yönelik işlemlerde harca esas bedelin azami miktarı belirlenmiş olup söz konusu bedelin asgari miktarına ilişkin bir tespite yer verilmemiştir. Buna göre, irtifak hakkı tesis ve devirlerinde harcın matrahı tesis ve devir için ödenen bedel olup bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından fazla olamayacaktır. Ancak, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakı tesisleri, önceden olduğu gibi tapu harcına tabi tutulmayacaktır.

3- 5838 sayılı Kanunun 17 ve 32 nci maddelerinde yapılan düzenlemelerle, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin 13/a ve 13/c fıkralarına göre nispi esasa göre alınan harçların maktu esasa göre tahsili uygulamasına geçilmekte, 13/a fıkrası kapsamındaki cins tashihi harçlarının beyanname verilmesi suretiyle tahsili uygulamasına son verilmekte ve gayrimenkullerin Kanunda öngörülen süre içinde tapuda tashih ve tescillerinin gerçekleştirilmemesi halinde tatbik edilen %50 ilave harç aranılmasına ilişkin uygulama kaldırılmaktadır.

Diğer taraftan, 5838 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi ile, bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılmamış cins değişikliği ve kayıt tashihi işlemlerinde harcın ne şekilde tahsil edileceğine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir. Buna göre, 5838 sayılı Kanunun yayımlandığı 28.2.2009 tarihinden önce tarh ve tahakkuk ettirilmemiş olan her nevi cins ve kayıt tashihi harçları 5838 sayılı Kanunla değiştirilen tarife hükümlerine göre tahsil edilecektir. 5838 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, beyana dayalı işlemlerde beyanname üzerine tahakkuk ettirilmiş; ihbarname kuralına dayalı işlemlerde ihbarname düzenlenmek suretiyle tarh edilmiş cins değişikliği harçlarının ise (%50 ilave harç dahil) takip ve tahsiline devam edilecektir.

Uygulamaya İlişkin Esaslar :

a) 5838 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin;

      1- 13/a fıkrası kapsamındaki cins değişikliği işlemlerinde beyanname verilmeyecektir.

      2- 13/a ve 13/c fıkraları kapsamındaki işlemlerde harç maktu olarak tahsil edilecektir.

      3- 13/a fıkrası kapsamındaki işlemlerde harç, cins değişikliği yapılacak her bir bağımsız bölüm ve sair tesis için ayrı ayrı tahsil edilecektir.

      4- 13/c fıkrası kapsamındaki işlemlerde harç, her bir tashih ve tescil işlemi için ayrı ayrı tahsil edilecektir.

b) 5838 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca bu Kanunun;

1- Yayımı tarihi itibarıyla, beyana dayalı tarhiyatlarda tahakkuk ettirilmemiş; ihbarname kuralına göre yapılan tarhiyatlarda ihbarname düzenlenmemiş olan cins değişikliği harçları, beyanname alınmaksızın maktu olarak tahsil edilecektir. Bu harçlar için ayrıca herhangi bir vergi cezası ve gecikme faizi hesaplanmayacak, %50 ilave harç aranılmayacaktır.

2- Yayımı tarihinden önce beyana dayalı tarhiyatlarda tahakkuk ettirilmiş cins değişikliği harçlarının (%50 ilave harç dahil) takip ve tahsiline devam edilecektir. 28.2.2009 tarihinden önce ihbarname kuralına göre yapılan tarhiyatlarda ise ihbarname düzenlenmek suretiyle tarh edilmiş cins değişikliği harçlarına (%50 ilave harç dahil) ilişkin işlemlere devam edilecek ve tarh edilen harç, kesilen cezalar ve hesaplanan gecikme faizleri ile gecikme zamlarının tahsil edilebilir aşamaya gelmesini müteakip takip ve tahsiline devam edilecektir.

3- Yayımı tarihinden önce cins değişikliği işlemleri ile ilgili olarak tahsil edilmiş olan tutarlar (%50 ilave harç dahil) iade edilmeyecektir.

- Belediye/Valilik Tarafından Yapılacak İşlemler :

Bilindiği gibi, 3194 sayılı İmar Kanununun[3] 30 uncu maddesinde, yapı kullanma izninin belediye veya valiliklerce verileceği belirtilmiş, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu maddesinin son fıkrasında da, "Belediyeler ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının ilgili memurları arsa, arazi veya bina üzerine yeniden inşa edilen binalarla ilgili yapı kullanma izni (iskân belgesini) vermeden önce, vergi dairesine gerekli harcın ödendiğini gösterir belgeleri talep etmeye mecburdurlar." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, belediyeler veya valilikler, yapı kullanma izni verilmeden önce EK-1'de yer alan belgeyi düzenleyerek, harcın tahsilini sağlamak üzere mükellefi ilgili vergi dairesine/malmüdürlüğüne yönlendirecektir.  

EK-1'deki belgeye dayalı olarak vergi dairesi/malmüdürlüğünce tahsil edilen harca ilişkin olarak düzenlenen EK-2'deki belge olmaksızın, yalnızca vergi dairesi alındısının ibraz edilmesi halinde yapı kullanma izni verilmeyecektir.

- Vergi Dairesi Müdürlüğü/Malmüdürlüğü Tarafından Yapılacak İşlemler :

İlgili belediye/valilikten alınan EK-1'deki belge ile yapılan başvuru üzerine, her bir bağımsız bölüm vesair tesis için harç tahsil edildikten sonra EK-2'de yer alan belge imza ve mühür tatbik edilmek suretiyle düzenlenerek mükellefe verilecektir. Ayrıca, mükellefe verilmek üzere ilgili tapu sicil/kadastro müdürlüğüne hitaben harcın ödendiğini ve cins değişikliğinin gerçekleştirilebileceğini belirten EK-3'teki yazı düzenlenecektir.

- Tapu Sicil/Kadastro Müdürlüğü Tarafından Yapılacak İşlemler:

492 sayılı Kanunun 127 nci maddesinde, bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, harçların tamamı peşin olarak ödenmeden harca mevzu olan işlemin yapılamayacağı, 128 inci maddesinde de gerekli harçları tamamen almadan işlem yapan memurların, harcın ödenmesinden mükellefler ile birlikte müteselsilen sorumlu olacakları hükme bağlanmıştır.

Buna göre, Tapu Sicil/Kadastro müdürlükleri 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin 13/a bendi kapsamındaki cins değişikliği işlemleri sırasında harcın ödenmiş olduğunun belgelenmesini talep edecek ve ilgili vergi dairesi/mal müdürlüğü tarafından düzenlenen EK-3'teki belge ibraz edilmeksizin tapuda cins değişikliği işlemini gerçekleştirmeyecektir.

Öte yandan, (4) sayılı tarifenin 13/c bendi kapsamındaki işlemlerde harç, her bir tashih ve tescil işlemi için ayrı ayrı maktu olarak tahsil edilecektir. Harcın tahakkuk ve tahsil usulünde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup işlemin yapılması için EK-3'teki belge aranılmayacaktır.

Tebliğ olunur.


[1] 17/07/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

[2] 06/06/2008 tarihli ve 26898 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

[3] 09/05/1985 tarihli ve 18749 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

-----------------------------

EK-1

EK-2

EK-3

İçerik 1:

 

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 59)

Kapsam

Bu Tebliğde, 28/02/2009 tarihli ve 27155 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanununda[1] yapılan düzenlemelere yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

I. YASAL DÜZENLEMELER

5838 sayılı Kanunun 16, 17, 32 ve geçici 6 ncı maddelerinde 492 sayılı Harçlar Kanunu ile ilgili yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

"MADDE 16- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kat irtifaklı gayrimenkul devir ve iktisaplarında harç, devir ve iktisap bedelinin tamamı üzerinden hesaplanır."

MADDE 17- 492 sayılı Harçlar Kanununun (4) sayılı tarifesinin "I-Tapu işlemleri" başlıklı bölümünün 12 numaralı fıkrası, 13 numaralı fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile 20 numaralı fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"12. Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) bedelsiz olanlarında emlak vergisi değeri üzerinden  (Binde 5,4)"

"a) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için)  100 TL

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm için)  50 TL

Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür."

"c) (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için)  50 TL"

"e) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir alan için (Binde 15)"

MADDE 32-

...

(9) 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "maktu harçları yarısına kadar, nispi harçları ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye," ibaresi "maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye," şeklinde değiştirilmiştir.

...

 (18) 492 sayılı Harçlar Kanununun  (4) sayılı tarifesinin sonunda yer alan "Bu tarifenin 13 numaralı bendinin (a) ve (c) fıkralarında belirtilen işlemlerden emlâk vergisi bildirimi verilmesini gerektirenlerin 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununda yazılı bildirim verme süresi sonuna kadar tapuda gösterilmemesi halinde harç % 50 fazlasıyla alınır." hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

...

GEÇİCİ MADDE 6- Bu Kanunla 492 sayılı Harçlar Kanununun (4) sayılı tarifesinin "I-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün (13) numaralı fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yapılan değişiklik ile aynı tarifenin sonunda yer alan hükmün kaldırılmasına yönelik düzenleme, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce; cins tashihi yapılmamış arsa ve arazi üzerine inşa olunan bina vesair tesislerin tescili ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde ve bunların dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde de uygulanır ve ayrıca vergi cezası ve gecikme faizi aranmaz. Ancak, bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahsil edilmiş tutarlar iade edilmez, tarh ve tahakkuk ettirilmiş olan harçların takip ve tahsiline devam edilir."

II - 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1- 63 üncü Maddede Yapılan Değişiklik

Bilindiği gibi, 5766 sayılı Kanunla[2] 492 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde yapılan değişiklikle gayrimenkul devir ve iktisaplarında gerçek alım-satım bedeli üzerinden tapu harcı tahsil edilmesi esasına geçilmiş ve 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmişti. Ancak, kat irtifaklı gayrimenkullerin alım-satımına ilişkin tapu harcı uygulamasında tereddütler yaşanması üzerine, 5838 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile kat irtifakı tesis edilmiş gayrimenkullerin devir ve iktisabında tapu harcının, gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az olmamak üzere devir ve iktisap bedelinin tamamı üzerinden hesaplanmasına yönelik uygulamaya açıklık kazandırılmıştır.

Örnek: (A) şahsı, üzerinde kat irtifakı kurulmuş gayrimenkulün 3 No'lu bağımsız bölümünü (B) şahsından 90.000 TL bedelle satın almıştır. Söz konusu bağımsız bölüme isabet eden arsa payının emlak vergisi değeri 20.000 TL'dir.

Burada tapu harcı, alım-satıma konu gayrimenkulun emlak vergisi değeri üzerinden değil, devir ve iktisap edilen gayrimenkul için ödenen 90.000 TL üzerinden tahsil edilecektir.

2- Mükerrer 138 inci Maddede Yapılan Değişiklik

Yapılan düzenleme ile, Bakanlar Kurulunun 492 sayılı Kanunda yer alan maktu ve nispi harçların miktar ve oranlarının tespitine ilişkin yetkisinin sınırları yeniden belirlenmiştir.

III- 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNA BAĞLI (4) SAYILI TARİFEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1) 5838 sayılı Kanunla Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 12 nci fıkrasında yapılan düzenleme ile, gayrimenkullere ilişkin satış vaadi sözleşmeleri ve irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde harca esas bedelin asgari ve azami miktarı belirlenmiştir. Buna göre, söz konusu sözleşmelerin tapuya şerhi sırasında harcın matrahı sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından fazla olamayacaktır. 

2) 5838 sayılı Kanunla Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 20/e bendinde yapılan düzenleme ile, gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrine yönelik işlemlerde harca esas bedelin azami miktarı belirlenmiş olup söz konusu bedelin asgari miktarına ilişkin bir tespite yer verilmemiştir. Buna göre, irtifak hakkı tesis ve devirlerinde harcın matrahı tesis ve devir için ödenen bedel olup bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından fazla olamayacaktır. Ancak, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakı tesisleri, önceden olduğu gibi tapu harcına tabi tutulmayacaktır.

3- 5838 sayılı Kanunun 17 ve 32 nci maddelerinde yapılan düzenlemelerle, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin 13/a ve 13/c fıkralarına göre nispi esasa göre alınan harçların maktu esasa göre tahsili uygulamasına geçilmekte, 13/a fıkrası kapsamındaki cins tashihi harçlarının beyanname verilmesi suretiyle tahsili uygulamasına son verilmekte ve gayrimenkullerin Kanunda öngörülen süre içinde tapuda tashih ve tescillerinin gerçekleştirilmemesi halinde tatbik edilen %50 ilave harç aranılmasına ilişkin uygulama kaldırılmaktadır.

Diğer taraftan, 5838 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi ile, bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılmamış cins değişikliği ve kayıt tashihi işlemlerinde harcın ne şekilde tahsil edileceğine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir. Buna göre, 5838 sayılı Kanunun yayımlandığı 28.2.2009 tarihinden önce tarh ve tahakkuk ettirilmemiş olan her nevi cins ve kayıt tashihi harçları 5838 sayılı Kanunla değiştirilen tarife hükümlerine göre tahsil edilecektir. 5838 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, beyana dayalı işlemlerde beyanname üzerine tahakkuk ettirilmiş; ihbarname kuralına dayalı işlemlerde ihbarname düzenlenmek suretiyle tarh edilmiş cins değişikliği harçlarının ise (%50 ilave harç dahil) takip ve tahsiline devam edilecektir.

Uygulamaya İlişkin Esaslar :

a) 5838 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin;

      1- 13/a fıkrası kapsamındaki cins değişikliği işlemlerinde beyanname verilmeyecektir.

      2- 13/a ve 13/c fıkraları kapsamındaki işlemlerde harç maktu olarak tahsil edilecektir.

      3- 13/a fıkrası kapsamındaki işlemlerde harç, cins değişikliği yapılacak her bir bağımsız bölüm ve sair tesis için ayrı ayrı tahsil edilecektir.

      4- 13/c fıkrası kapsamındaki işlemlerde harç, her bir tashih ve tescil işlemi için ayrı ayrı tahsil edilecektir.

b) 5838 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca bu Kanunun;

1- Yayımı tarihi itibarıyla, beyana dayalı tarhiyatlarda tahakkuk ettirilmemiş; ihbarname kuralına göre yapılan tarhiyatlarda ihbarname düzenlenmemiş olan cins değişikliği harçları, beyanname alınmaksızın maktu olarak tahsil edilecektir. Bu harçlar için ayrıca herhangi bir vergi cezası ve gecikme faizi hesaplanmayacak, %50 ilave harç aranılmayacaktır.

2- Yayımı tarihinden önce beyana dayalı tarhiyatlarda tahakkuk ettirilmiş cins değişikliği harçlarının (%50 ilave harç dahil) takip ve tahsiline devam edilecektir. 28.2.2009 tarihinden önce ihbarname kuralına göre yapılan tarhiyatlarda ise ihbarname düzenlenmek suretiyle tarh edilmiş cins değişikliği harçlarına (%50 ilave harç dahil) ilişkin işlemlere devam edilecek ve tarh edilen harç, kesilen cezalar ve hesaplanan gecikme faizleri ile gecikme zamlarının tahsil edilebilir aşamaya gelmesini müteakip takip ve tahsiline devam edilecektir.

3- Yayımı tarihinden önce cins değişikliği işlemleri ile ilgili olarak tahsil edilmiş olan tutarlar (%50 ilave harç dahil) iade edilmeyecektir.

- Belediye/Valilik Tarafından Yapılacak İşlemler :

Bilindiği gibi, 3194 sayılı İmar Kanununun[3] 30 uncu maddesinde, yapı kullanma izninin belediye veya valiliklerce verileceği belirtilmiş, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu maddesinin son fıkrasında da, "Belediyeler ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının ilgili memurları arsa, arazi veya bina üzerine yeniden inşa edilen binalarla ilgili yapı kullanma izni (iskân belgesini) vermeden önce, vergi dairesine gerekli harcın ödendiğini gösterir belgeleri talep etmeye mecburdurlar." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, belediyeler veya valilikler, yapı kullanma izni verilmeden önce EK-1'de yer alan belgeyi düzenleyerek, harcın tahsilini sağlamak üzere mükellefi ilgili vergi dairesine/malmüdürlüğüne yönlendirecektir.  

EK-1'deki belgeye dayalı olarak vergi dairesi/malmüdürlüğünce tahsil edilen harca ilişkin olarak düzenlenen EK-2'deki belge olmaksızın, yalnızca vergi dairesi alındısının ibraz edilmesi halinde yapı kullanma izni verilmeyecektir.

- Vergi Dairesi Müdürlüğü/Malmüdürlüğü Tarafından Yapılacak İşlemler :

İlgili belediye/valilikten alınan EK-1'deki belge ile yapılan başvuru üzerine, her bir bağımsız bölüm vesair tesis için harç tahsil edildikten sonra EK-2'de yer alan belge imza ve mühür tatbik edilmek suretiyle düzenlenerek mükellefe verilecektir. Ayrıca, mükellefe verilmek üzere ilgili tapu sicil/kadastro müdürlüğüne hitaben harcın ödendiğini ve cins değişikliğinin gerçekleştirilebileceğini belirten EK-3'teki yazı düzenlenecektir.

- Tapu Sicil/Kadastro Müdürlüğü Tarafından Yapılacak İşlemler:

492 sayılı Kanunun 127 nci maddesinde, bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, harçların tamamı peşin olarak ödenmeden harca mevzu olan işlemin yapılamayacağı, 128 inci maddesinde de gerekli harçları tamamen almadan işlem yapan memurların, harcın ödenmesinden mükellefler ile birlikte müteselsilen sorumlu olacakları hükme bağlanmıştır.

Buna göre, Tapu Sicil/Kadastro müdürlükleri 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin 13/a bendi kapsamındaki cins değişikliği işlemleri sırasında harcın ödenmiş olduğunun belgelenmesini talep edecek ve ilgili vergi dairesi/mal müdürlüğü tarafından düzenlenen EK-3'teki belge ibraz edilmeksizin tapuda cins değişikliği işlemini gerçekleştirmeyecektir.

Öte yandan, (4) sayılı tarifenin 13/c bendi kapsamındaki işlemlerde harç, her bir tashih ve tescil işlemi için ayrı ayrı maktu olarak tahsil edilecektir. Harcın tahakkuk ve tahsil usulünde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup işlemin yapılması için EK-3'teki belge aranılmayacaktır.

Tebliğ olunur.


[1] 17/07/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

[2] 06/06/2008 tarihli ve 26898 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

[3] 09/05/1985 tarihli ve 18749 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

-----------------------------

EK-1

EK-2

EK-3

İçerik 2:

 

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 59)

Kapsam

Bu Tebliğde, 28/02/2009 tarihli ve 27155 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanununda[1] yapılan düzenlemelere yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

I. YASAL DÜZENLEMELER

5838 sayılı Kanunun 16, 17, 32 ve geçici 6 ncı maddelerinde 492 sayılı Harçlar Kanunu ile ilgili yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

"MADDE 16- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kat irtifaklı gayrimenkul devir ve iktisaplarında harç, devir ve iktisap bedelinin tamamı üzerinden hesaplanır."

MADDE 17- 492 sayılı Harçlar Kanununun (4) sayılı tarifesinin "I-Tapu işlemleri" başlıklı bölümünün 12 numaralı fıkrası, 13 numaralı fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile 20 numaralı fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"12. Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) bedelsiz olanlarında emlak vergisi değeri üzerinden  (Binde 5,4)"

"a) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için)  100 TL

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm için)  50 TL

Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür."

"c) (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için)  50 TL"

"e) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir alan için (Binde 15)"

MADDE 32-

...

(9) 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "maktu harçları yarısına kadar, nispi harçları ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye," ibaresi "maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye," şeklinde değiştirilmiştir.

...

 (18) 492 sayılı Harçlar Kanununun  (4) sayılı tarifesinin sonunda yer alan "Bu tarifenin 13 numaralı bendinin (a) ve (c) fıkralarında belirtilen işlemlerden emlâk vergisi bildirimi verilmesini gerektirenlerin 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununda yazılı bildirim verme süresi sonuna kadar tapuda gösterilmemesi halinde harç % 50 fazlasıyla alınır." hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

...

GEÇİCİ MADDE 6- Bu Kanunla 492 sayılı Harçlar Kanununun (4) sayılı tarifesinin "I-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün (13) numaralı fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yapılan değişiklik ile aynı tarifenin sonunda yer alan hükmün kaldırılmasına yönelik düzenleme, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce; cins tashihi yapılmamış arsa ve arazi üzerine inşa olunan bina vesair tesislerin tescili ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde ve bunların dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde de uygulanır ve ayrıca vergi cezası ve gecikme faizi aranmaz. Ancak, bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahsil edilmiş tutarlar iade edilmez, tarh ve tahakkuk ettirilmiş olan harçların takip ve tahsiline devam edilir."

II - 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1- 63 üncü Maddede Yapılan Değişiklik

Bilindiği gibi, 5766 sayılı Kanunla[2] 492 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde yapılan değişiklikle gayrimenkul devir ve iktisaplarında gerçek alım-satım bedeli üzerinden tapu harcı tahsil edilmesi esasına geçilmiş ve 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmişti. Ancak, kat irtifaklı gayrimenkullerin alım-satımına ilişkin tapu harcı uygulamasında tereddütler yaşanması üzerine, 5838 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile kat irtifakı tesis edilmiş gayrimenkullerin devir ve iktisabında tapu harcının, gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az olmamak üzere devir ve iktisap bedelinin tamamı üzerinden hesaplanmasına yönelik uygulamaya açıklık kazandırılmıştır.

Örnek: (A) şahsı, üzerinde kat irtifakı kurulmuş gayrimenkulün 3 No'lu bağımsız bölümünü (B) şahsından 90.000 TL bedelle satın almıştır. Söz konusu bağımsız bölüme isabet eden arsa payının emlak vergisi değeri 20.000 TL'dir.

Burada tapu harcı, alım-satıma konu gayrimenkulun emlak vergisi değeri üzerinden değil, devir ve iktisap edilen gayrimenkul için ödenen 90.000 TL üzerinden tahsil edilecektir.

2- Mükerrer 138 inci Maddede Yapılan Değişiklik

Yapılan düzenleme ile, Bakanlar Kurulunun 492 sayılı Kanunda yer alan maktu ve nispi harçların miktar ve oranlarının tespitine ilişkin yetkisinin sınırları yeniden belirlenmiştir.

III- 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNA BAĞLI (4) SAYILI TARİFEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1) 5838 sayılı Kanunla Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 12 nci fıkrasında yapılan düzenleme ile, gayrimenkullere ilişkin satış vaadi sözleşmeleri ve irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde harca esas bedelin asgari ve azami miktarı belirlenmiştir. Buna göre, söz konusu sözleşmelerin tapuya şerhi sırasında harcın matrahı sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından fazla olamayacaktır. 

2) 5838 sayılı Kanunla Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 20/e bendinde yapılan düzenleme ile, gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrine yönelik işlemlerde harca esas bedelin azami miktarı belirlenmiş olup söz konusu bedelin asgari miktarına ilişkin bir tespite yer verilmemiştir. Buna göre, irtifak hakkı tesis ve devirlerinde harcın matrahı tesis ve devir için ödenen bedel olup bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından fazla olamayacaktır. Ancak, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakı tesisleri, önceden olduğu gibi tapu harcına tabi tutulmayacaktır.

3- 5838 sayılı Kanunun 17 ve 32 nci maddelerinde yapılan düzenlemelerle, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin 13/a ve 13/c fıkralarına göre nispi esasa göre alınan harçların maktu esasa göre tahsili uygulamasına geçilmekte, 13/a fıkrası kapsamındaki cins tashihi harçlarının beyanname verilmesi suretiyle tahsili uygulamasına son verilmekte ve gayrimenkullerin Kanunda öngörülen süre içinde tapuda tashih ve tescillerinin gerçekleştirilmemesi halinde tatbik edilen %50 ilave harç aranılmasına ilişkin uygulama kaldırılmaktadır.

Diğer taraftan, 5838 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi ile, bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılmamış cins değişikliği ve kayıt tashihi işlemlerinde harcın ne şekilde tahsil edileceğine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir. Buna göre, 5838 sayılı Kanunun yayımlandığı 28.2.2009 tarihinden önce tarh ve tahakkuk ettirilmemiş olan her nevi cins ve kayıt tashihi harçları 5838 sayılı Kanunla değiştirilen tarife hükümlerine göre tahsil edilecektir. 5838 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, beyana dayalı işlemlerde beyanname üzerine tahakkuk ettirilmiş; ihbarname kuralına dayalı işlemlerde ihbarname düzenlenmek suretiyle tarh edilmiş cins değişikliği harçlarının ise (%50 ilave harç dahil) takip ve tahsiline devam edilecektir.

Uygulamaya İlişkin Esaslar :

a) 5838 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin;

      1- 13/a fıkrası kapsamındaki cins değişikliği işlemlerinde beyanname verilmeyecektir.

      2- 13/a ve 13/c fıkraları kapsamındaki işlemlerde harç maktu olarak tahsil edilecektir.

      3- 13/a fıkrası kapsamındaki işlemlerde harç, cins değişikliği yapılacak her bir bağımsız bölüm ve sair tesis için ayrı ayrı tahsil edilecektir.

      4- 13/c fıkrası kapsamındaki işlemlerde harç, her bir tashih ve tescil işlemi için ayrı ayrı tahsil edilecektir.

b) 5838 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca bu Kanunun;

1- Yayımı tarihi itibarıyla, beyana dayalı tarhiyatlarda tahakkuk ettirilmemiş; ihbarname kuralına göre yapılan tarhiyatlarda ihbarname düzenlenmemiş olan cins değişikliği harçları, beyanname alınmaksızın maktu olarak tahsil edilecektir. Bu harçlar için ayrıca herhangi bir vergi cezası ve gecikme faizi hesaplanmayacak, %50 ilave harç aranılmayacaktır.

2- Yayımı tarihinden önce beyana dayalı tarhiyatlarda tahakkuk ettirilmiş cins değişikliği harçlarının (%50 ilave harç dahil) takip ve tahsiline devam edilecektir. 28.2.2009 tarihinden önce ihbarname kuralına göre yapılan tarhiyatlarda ise ihbarname düzenlenmek suretiyle tarh edilmiş cins değişikliği harçlarına (%50 ilave harç dahil) ilişkin işlemlere devam edilecek ve tarh edilen harç, kesilen cezalar ve hesaplanan gecikme faizleri ile gecikme zamlarının tahsil edilebilir aşamaya gelmesini müteakip takip ve tahsiline devam edilecektir.

3- Yayımı tarihinden önce cins değişikliği işlemleri ile ilgili olarak tahsil edilmiş olan tutarlar (%50 ilave harç dahil) iade edilmeyecektir.

- Belediye/Valilik Tarafından Yapılacak İşlemler :

Bilindiği gibi, 3194 sayılı İmar Kanununun[3] 30 uncu maddesinde, yapı kullanma izninin belediye veya valiliklerce verileceği belirtilmiş, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu maddesinin son fıkrasında da, "Belediyeler ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının ilgili memurları arsa, arazi veya bina üzerine yeniden inşa edilen binalarla ilgili yapı kullanma izni (iskân belgesini) vermeden önce, vergi dairesine gerekli harcın ödendiğini gösterir belgeleri talep etmeye mecburdurlar." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, belediyeler veya valilikler, yapı kullanma izni verilmeden önce EK-1'de yer alan belgeyi düzenleyerek, harcın tahsilini sağlamak üzere mükellefi ilgili vergi dairesine/malmüdürlüğüne yönlendirecektir.  

EK-1'deki belgeye dayalı olarak vergi dairesi/malmüdürlüğünce tahsil edilen harca ilişkin olarak düzenlenen EK-2'deki belge olmaksızın, yalnızca vergi dairesi alındısının ibraz edilmesi halinde yapı kullanma izni verilmeyecektir.

- Vergi Dairesi Müdürlüğü/Malmüdürlüğü Tarafından Yapılacak İşlemler :

İlgili belediye/valilikten alınan EK-1'deki belge ile yapılan başvuru üzerine, her bir bağımsız bölüm vesair tesis için harç tahsil edildikten sonra EK-2'de yer alan belge imza ve mühür tatbik edilmek suretiyle düzenlenerek mükellefe verilecektir. Ayrıca, mükellefe verilmek üzere ilgili tapu sicil/kadastro müdürlüğüne hitaben harcın ödendiğini ve cins değişikliğinin gerçekleştirilebileceğini belirten EK-3'teki yazı düzenlenecektir.

- Tapu Sicil/Kadastro Müdürlüğü Tarafından Yapılacak İşlemler:

492 sayılı Kanunun 127 nci maddesinde, bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, harçların tamamı peşin olarak ödenmeden harca mevzu olan işlemin yapılamayacağı, 128 inci maddesinde de gerekli harçları tamamen almadan işlem yapan memurların, harcın ödenmesinden mükellefler ile birlikte müteselsilen sorumlu olacakları hükme bağlanmıştır.

Buna göre, Tapu Sicil/Kadastro müdürlükleri 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin 13/a bendi kapsamındaki cins değişikliği işlemleri sırasında harcın ödenmiş olduğunun belgelenmesini talep edecek ve ilgili vergi dairesi/mal müdürlüğü tarafından düzenlenen EK-3'teki belge ibraz edilmeksizin tapuda cins değişikliği işlemini gerçekleştirmeyecektir.

Öte yandan, (4) sayılı tarifenin 13/c bendi kapsamındaki işlemlerde harç, her bir tashih ve tescil işlemi için ayrı ayrı maktu olarak tahsil edilecektir. Harcın tahakkuk ve tahsil usulünde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup işlemin yapılması için EK-3'teki belge aranılmayacaktır.

Tebliğ olunur.


[1] 17/07/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

[2] 06/06/2008 tarihli ve 26898 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

[3] 09/05/1985 tarihli ve 18749 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

-----------------------------

EK-1

EK-2

EK-3

Resmi Gazete No: 25674 Resmi Gazete Tarihi: Cumartesi, 18 Aralık, 2004 Adı: UID: GT17IAZWC4A7D9DG
İçerik:

Bilindiği üzere, 4915(1) sayılı Kara Avcılığı Kanununun 34 üncü maddesi ile 3167(2) sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış ve 492(3) sayılı Kanunda yer alan 'Kara av tezkereleri" ibaresi "Avcılık belgesi", "kara avcılığı ruhsat tezkereleri" ibaresi de "avcılık belgeleri" olarak değiştirilmiştir. Aynı Kanunun 13 üncü maddesinde de, avcılık belgesinin Türk vatandaşlarına bir defaya mahsus olarak verileceği ve her yıl vize edileceği belirtilmiştir.

Hükümlere göre, 12.8.2003 gün ve 34088 sayılı 2003/1 Sıra No.lu Harçlar Kanunu İç Genelgesi ile avcılık belgeleri için uygulanmakta olan 5 yıl süreli harç tahsili uygulamasına son verildiği açıklanmıştır. Avcılık belgesi harçlarının 492 sayılı Harçlar Kanununun 113 üncü maddesi hükmü gereğince ve 27 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan esaslar çerçevesinde her yıl Ocak ayı içerisinde tahsiline devam edilecektir.

Diğer taraftan, 5035(4) sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin VI-15 inci bendinde yer alan harç miktarları 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere avcı derneklerine dahil olanlardan 110.000.000 lira, avcı derneklerine dahil olmayanlardan 120.000.000 lira olmak üzere tespit edilmiştir. Daha sonra bu tutarlar 5228(5) sayılı Kanunun 59'uncu maddesinin 5 inci fıkrasının (b) bendi ile 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 2004 yılı için avcı derneklerine dahil olanlardan 55.000.000 lira, avcı derneklerine dahil olmayanlardan 60.000.000 lira olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

 Bu hükümlerle ilgili olarak uygulama bütünlüğünün sağlanması ve bu konuda Bakanlığımıza intikal eden sorunların giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

1 _ 4915 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 11.7.2003 tarihinden itibaren av ruhsat tezkeresi yürürlükten kaldırılmış olmasına rağmen bu tarihten sonra sehven av ruhsat tezkeresi düzenlendiği ve bu belge için harç tahsil edildiği tespit edilmiştir. 11.7.2003 tarihi itibariyle av ruhsat tezkereleri 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında bir belge olmadığından, bu belge için yersiz tahsil olunan harçlar ilgililerine red ve iade edilecektir.

Ancak, 2521(6) sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesine göre av ruhsat tezkereleri yivsiz tüfek ruhsatnamesi olarak değerlendirileceğinden, söz konusu av ruhsat tezkeresinin 1.1.2004 tarihinden sonra verilmiş olması halinde 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin VI. bölümünün 16'ncı fıkrasına 5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen;

"c) Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri     (10.000.000 TL.)"

hükmüne göre tahsil edilen harç miktarlarından 10.000.000 lira mahsup edilerek kalanının iade edilmesi gerekmektedir.

2 _  Yukarıda açıklanan Kanun hükümleri gereğince 110.000.000 ve 120.000.000 lira olarak uygulanmakta olan avcılık belgesi harçları 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 31.7.2004 tarihinde 55.000.000 ve 60.000.000 lira olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 1.1.2004 tarihi ile 5228 sayılı Kanunun yayımlandığı 31.7.2004 tarihleri arasında avcılık belgesi harcı olarak 110.000.000 lira tahsil olunanlara 55.000.000 liranın, 120.000.000 lira tahsil olunanlara 60.000.000 liranın red ve iade edilmesi gerekmektedir.

İade işlemlerinin ilgililerinin talebi üzerine, red ve iadelerle ilgili düzenlemeler çerçevesinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

3 _ 4915 sayılı Kanunun geçici l'inci maddesi ile harç kapsamına alınan ve 11.7.2003 tarihinden itibaren   verilen geçici avcılık belgelerinin süresi 31.12.2003 tarihinde sona ermiştir. 1.1.2004 tarihinden itibaren yeniden verilen  geçici  avcılık belgelerinden 492  sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin VI-15 inci fıkrasına göre 2004 yılı için belirlenen harç miktarlarının alınması ancak, geçici avcılık belgelerinin süresi verildiği tarihten sonraki mali yıl başında sona erdiğinden bu belgelerin yıllık harç uygulaması kapsamına alınmaması icabeder.

Tebliğ olunur.(1) 11.7.2003 gün ve 25165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.                

(2) 13.5.1937 gün ve 3603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.                   

(3) 17.7.1964 gün ve 11756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.                

(4) 2.1.2004 gün ve 25334 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.                   

(5) 31.7.2004 gün ve 25539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.                

(6) 15.9.1981 gün ve 17459 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.          

İçerik 1:

Bilindiği üzere, 4915(1) sayılı Kara Avcılığı Kanununun 34 üncü maddesi ile 3167(2) sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış ve 492(3) sayılı Kanunda yer alan 'Kara av tezkereleri" ibaresi "Avcılık belgesi", "kara avcılığı ruhsat tezkereleri" ibaresi de "avcılık belgeleri" olarak değiştirilmiştir. Aynı Kanunun 13 üncü maddesinde de, avcılık belgesinin Türk vatandaşlarına bir defaya mahsus olarak verileceği ve her yıl vize edileceği belirtilmiştir.

Hükümlere göre, 12.8.2003 gün ve 34088 sayılı 2003/1 Sıra No.lu Harçlar Kanunu İç Genelgesi ile avcılık belgeleri için uygulanmakta olan 5 yıl süreli harç tahsili uygulamasına son verildiği açıklanmıştır. Avcılık belgesi harçlarının 492 sayılı Harçlar Kanununun 113 üncü maddesi hükmü gereğince ve 27 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan esaslar çerçevesinde her yıl Ocak ayı içerisinde tahsiline devam edilecektir.

Diğer taraftan, 5035(4) sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin VI-15 inci bendinde yer alan harç miktarları 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere avcı derneklerine dahil olanlardan 110.000.000 lira, avcı derneklerine dahil olmayanlardan 120.000.000 lira olmak üzere tespit edilmiştir. Daha sonra bu tutarlar 5228(5) sayılı Kanunun 59'uncu maddesinin 5 inci fıkrasının (b) bendi ile 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 2004 yılı için avcı derneklerine dahil olanlardan 55.000.000 lira, avcı derneklerine dahil olmayanlardan 60.000.000 lira olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

 Bu hükümlerle ilgili olarak uygulama bütünlüğünün sağlanması ve bu konuda Bakanlığımıza intikal eden sorunların giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

1 _ 4915 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 11.7.2003 tarihinden itibaren av ruhsat tezkeresi yürürlükten kaldırılmış olmasına rağmen bu tarihten sonra sehven av ruhsat tezkeresi düzenlendiği ve bu belge için harç tahsil edildiği tespit edilmiştir. 11.7.2003 tarihi itibariyle av ruhsat tezkereleri 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında bir belge olmadığından, bu belge için yersiz tahsil olunan harçlar ilgililerine red ve iade edilecektir.

Ancak, 2521(6) sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesine göre av ruhsat tezkereleri yivsiz tüfek ruhsatnamesi olarak değerlendirileceğinden, söz konusu av ruhsat tezkeresinin 1.1.2004 tarihinden sonra verilmiş olması halinde 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin VI. bölümünün 16'ncı fıkrasına 5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen;

"c) Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri     (10.000.000 TL.)"

hükmüne göre tahsil edilen harç miktarlarından 10.000.000 lira mahsup edilerek kalanının iade edilmesi gerekmektedir.

2 _  Yukarıda açıklanan Kanun hükümleri gereğince 110.000.000 ve 120.000.000 lira olarak uygulanmakta olan avcılık belgesi harçları 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 31.7.2004 tarihinde 55.000.000 ve 60.000.000 lira olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 1.1.2004 tarihi ile 5228 sayılı Kanunun yayımlandığı 31.7.2004 tarihleri arasında avcılık belgesi harcı olarak 110.000.000 lira tahsil olunanlara 55.000.000 liranın, 120.000.000 lira tahsil olunanlara 60.000.000 liranın red ve iade edilmesi gerekmektedir.

İade işlemlerinin ilgililerinin talebi üzerine, red ve iadelerle ilgili düzenlemeler çerçevesinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

3 _ 4915 sayılı Kanunun geçici l'inci maddesi ile harç kapsamına alınan ve 11.7.2003 tarihinden itibaren   verilen geçici avcılık belgelerinin süresi 31.12.2003 tarihinde sona ermiştir. 1.1.2004 tarihinden itibaren yeniden verilen  geçici  avcılık belgelerinden 492  sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin VI-15 inci fıkrasına göre 2004 yılı için belirlenen harç miktarlarının alınması ancak, geçici avcılık belgelerinin süresi verildiği tarihten sonraki mali yıl başında sona erdiğinden bu belgelerin yıllık harç uygulaması kapsamına alınmaması icabeder.

Tebliğ olunur.(1) 11.7.2003 gün ve 25165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.                

(2) 13.5.1937 gün ve 3603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.                   

(3) 17.7.1964 gün ve 11756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.                

(4) 2.1.2004 gün ve 25334 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.                   

(5) 31.7.2004 gün ve 25539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.                

(6) 15.9.1981 gün ve 17459 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.          

İçerik 2:

Bilindiği üzere, 4915(1) sayılı Kara Avcılığı Kanununun 34 üncü maddesi ile 3167(2) sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış ve 492(3) sayılı Kanunda yer alan 'Kara av tezkereleri" ibaresi "Avcılık belgesi", "kara avcılığı ruhsat tezkereleri" ibaresi de "avcılık belgeleri" olarak değiştirilmiştir. Aynı Kanunun 13 üncü maddesinde de, avcılık belgesinin Türk vatandaşlarına bir defaya mahsus olarak verileceği ve her yıl vize edileceği belirtilmiştir.

Hükümlere göre, 12.8.2003 gün ve 34088 sayılı 2003/1 Sıra No.lu Harçlar Kanunu İç Genelgesi ile avcılık belgeleri için uygulanmakta olan 5 yıl süreli harç tahsili uygulamasına son verildiği açıklanmıştır. Avcılık belgesi harçlarının 492 sayılı Harçlar Kanununun 113 üncü maddesi hükmü gereğince ve 27 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan esaslar çerçevesinde her yıl Ocak ayı içerisinde tahsiline devam edilecektir.

Diğer taraftan, 5035(4) sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin VI-15 inci bendinde yer alan harç miktarları 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere avcı derneklerine dahil olanlardan 110.000.000 lira, avcı derneklerine dahil olmayanlardan 120.000.000 lira olmak üzere tespit edilmiştir. Daha sonra bu tutarlar 5228(5) sayılı Kanunun 59'uncu maddesinin 5 inci fıkrasının (b) bendi ile 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 2004 yılı için avcı derneklerine dahil olanlardan 55.000.000 lira, avcı derneklerine dahil olmayanlardan 60.000.000 lira olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

 Bu hükümlerle ilgili olarak uygulama bütünlüğünün sağlanması ve bu konuda Bakanlığımıza intikal eden sorunların giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

1 _ 4915 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 11.7.2003 tarihinden itibaren av ruhsat tezkeresi yürürlükten kaldırılmış olmasına rağmen bu tarihten sonra sehven av ruhsat tezkeresi düzenlendiği ve bu belge için harç tahsil edildiği tespit edilmiştir. 11.7.2003 tarihi itibariyle av ruhsat tezkereleri 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında bir belge olmadığından, bu belge için yersiz tahsil olunan harçlar ilgililerine red ve iade edilecektir.

Ancak, 2521(6) sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesine göre av ruhsat tezkereleri yivsiz tüfek ruhsatnamesi olarak değerlendirileceğinden, söz konusu av ruhsat tezkeresinin 1.1.2004 tarihinden sonra verilmiş olması halinde 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin VI. bölümünün 16'ncı fıkrasına 5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen;

"c) Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri     (10.000.000 TL.)"

hükmüne göre tahsil edilen harç miktarlarından 10.000.000 lira mahsup edilerek kalanının iade edilmesi gerekmektedir.

2 _  Yukarıda açıklanan Kanun hükümleri gereğince 110.000.000 ve 120.000.000 lira olarak uygulanmakta olan avcılık belgesi harçları 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 31.7.2004 tarihinde 55.000.000 ve 60.000.000 lira olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 1.1.2004 tarihi ile 5228 sayılı Kanunun yayımlandığı 31.7.2004 tarihleri arasında avcılık belgesi harcı olarak 110.000.000 lira tahsil olunanlara 55.000.000 liranın, 120.000.000 lira tahsil olunanlara 60.000.000 liranın red ve iade edilmesi gerekmektedir.

İade işlemlerinin ilgililerinin talebi üzerine, red ve iadelerle ilgili düzenlemeler çerçevesinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

3 _ 4915 sayılı Kanunun geçici l'inci maddesi ile harç kapsamına alınan ve 11.7.2003 tarihinden itibaren   verilen geçici avcılık belgelerinin süresi 31.12.2003 tarihinde sona ermiştir. 1.1.2004 tarihinden itibaren yeniden verilen  geçici  avcılık belgelerinden 492  sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin VI-15 inci fıkrasına göre 2004 yılı için belirlenen harç miktarlarının alınması ancak, geçici avcılık belgelerinin süresi verildiği tarihten sonraki mali yıl başında sona erdiğinden bu belgelerin yıllık harç uygulaması kapsamına alınmaması icabeder.

Tebliğ olunur.(1) 11.7.2003 gün ve 25165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.                

(2) 13.5.1937 gün ve 3603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.                   

(3) 17.7.1964 gün ve 11756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.                

(4) 2.1.2004 gün ve 25334 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.                   

(5) 31.7.2004 gün ve 25539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.                

(6) 15.9.1981 gün ve 17459 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.          

Resmi Gazete No: 25691 Resmi Gazete Tarihi: Çarşamba, 5 Ocak, 2005 Adı: UID: HY7ADVVB9NGM311Q
İçerik:

492 (1) sayılı Harçlar Kanununun 5281(2) sayılı Kanun ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

".....

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2004 yılı için yeniden değerleme oranı % 11,2 (onbir virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 341(3) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 5083(4) sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümlerine gore 1/1/2005 tarihinden itibaren Yeni Türk Lirası esasına geçilecektir.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 41 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 5083 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Yeni Türk Lirası olarak belirlenmiş ve 01/01/2005 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

(1)17/7/1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 31/12/2004 tarih ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 20/11/2004 tarih ve 25646 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 31/1/2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)
          

İçerik 1:

492 (1) sayılı Harçlar Kanununun 5281(2) sayılı Kanun ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

".....

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2004 yılı için yeniden değerleme oranı % 11,2 (onbir virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 341(3) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 5083(4) sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümlerine gore 1/1/2005 tarihinden itibaren Yeni Türk Lirası esasına geçilecektir.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 41 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 5083 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Yeni Türk Lirası olarak belirlenmiş ve 01/01/2005 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

(1)17/7/1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 31/12/2004 tarih ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 20/11/2004 tarih ve 25646 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 31/1/2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)
          

İçerik 2:

492 (1) sayılı Harçlar Kanununun 5281(2) sayılı Kanun ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

".....

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2004 yılı için yeniden değerleme oranı % 11,2 (onbir virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 341(3) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 5083(4) sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümlerine gore 1/1/2005 tarihinden itibaren Yeni Türk Lirası esasına geçilecektir.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 41 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 5083 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Yeni Türk Lirası olarak belirlenmiş ve 01/01/2005 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

(1)17/7/1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 31/12/2004 tarih ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 20/11/2004 tarih ve 25646 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 31/1/2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)
          

Resmi Gazete No: 29221 Resmi Gazete Tarihi: Salı, 30 Aralık, 2014 Adı: UID: I3BkyA0wA5D25jcg
İçerik:

 

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit edilmesine gerek duyulmuştur.

Yukarıda belirtilen hükümlerin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 1/1/2015 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 2,27 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;

(2) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                                         2,70

(5) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                                         1,31

(6) sayılı tarifenin "I-Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1)

numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için                                   1,00

(6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için                                                      0,37

(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için                                                1,06

Diğer tarifelerdeki miktarlar için                                                                          1,00

olarak belirlenmiştir.

Tebliğ ve ilan olunur.

İçerik 1:

 

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit edilmesine gerek duyulmuştur.

Yukarıda belirtilen hükümlerin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 1/1/2015 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 2,27 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;

(2) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                                         2,70

(5) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                                         1,31

(6) sayılı tarifenin "I-Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1)

numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için                                   1,00

(6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için                                                      0,37

(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için                                                1,06

Diğer tarifelerdeki miktarlar için                                                                          1,00

olarak belirlenmiştir.

Tebliğ ve ilan olunur.

İçerik 2:

 

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit edilmesine gerek duyulmuştur.

Yukarıda belirtilen hükümlerin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 1/1/2015 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 2,27 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;

(2) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                                         2,70

(5) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                                         1,31

(6) sayılı tarifenin "I-Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1)

numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için                                   1,00

(6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için                                                      0,37

(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için                                                1,06

Diğer tarifelerdeki miktarlar için                                                                          1,00

olarak belirlenmiştir.

Tebliğ ve ilan olunur.

Resmi Gazete No: 22347 Resmi Gazete Tarihi: Salı, 18 Temmuz, 1995 Adı: UID: IFHKNZRB3C3Y29N8
İçerik:

 

492 sayılı Harçlar Kanununun 25 inci maddesinde, yargı harçlarının ilgili kağıt ve belgelere harç pulu yapıştırılmak suretiyle ödeneceği belirtilmiştir. Aynı kanunun 131 inci maddesinde ise;

"Harçlar, bu Kanunun ilgiIi kısımlarında yazılı şekillerde ödenir.

Ancak, Maliye Bakanlığı konunun özelliğini gözönünde bulundurarak, harçların pul yapıştırılması, makbuz karşılığı veya basılı damga vurdurulması veya sair bir şekilde tahsili için ilgili dairelere yetki verebilir." hükmüne yer veriImiştir.

Öte yandan, Türk Ticaret Kanununun, 27/6/1995 tarih ve 22326 sayılı Resmi Gazete'de yayımIanan 559 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin I inci maddesi ile değiştirilen 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, "492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri uyarınca alınan ticaret sicili harçlarının bütçeye gelir kaydedilen kısmının yarısı ilgiIi odaya gelir kaydediIir." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, bütçeye gelir kaydedilen ticaret sicili harçlarının yarısının, işlemi yapan odaya verilmesi gerekmektedir.

Söz konusu oda paylarının tam ve doğru olarak ayrılmasını temin maksadıyla 492 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin C bölümünde yer alan Ticaret Sicili Harçları, mükelleflerince harca konu işlem yapılmadan önce, işlemin yapıldığı yerdeki süreksiz yükümlülüklerle ilgili ve işlemleri yürüten vergi dairesine makbuz mukabili ödenecektir. Sözü edilen harçların Kanuna uygun surette ödenmesinin sağlanması bakımından, harca konu işlemi yapan idareler, mükellefleri vergi dairelerine, ödenecek harcın mahiyet ve miktarlarını gösteren bir yazı ile göndereceklerdir.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

 

492 sayılı Harçlar Kanununun 25 inci maddesinde, yargı harçlarının ilgili kağıt ve belgelere harç pulu yapıştırılmak suretiyle ödeneceği belirtilmiştir. Aynı kanunun 131 inci maddesinde ise;

"Harçlar, bu Kanunun ilgiIi kısımlarında yazılı şekillerde ödenir.

Ancak, Maliye Bakanlığı konunun özelliğini gözönünde bulundurarak, harçların pul yapıştırılması, makbuz karşılığı veya basılı damga vurdurulması veya sair bir şekilde tahsili için ilgili dairelere yetki verebilir." hükmüne yer veriImiştir.

Öte yandan, Türk Ticaret Kanununun, 27/6/1995 tarih ve 22326 sayılı Resmi Gazete'de yayımIanan 559 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin I inci maddesi ile değiştirilen 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, "492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri uyarınca alınan ticaret sicili harçlarının bütçeye gelir kaydedilen kısmının yarısı ilgiIi odaya gelir kaydediIir." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, bütçeye gelir kaydedilen ticaret sicili harçlarının yarısının, işlemi yapan odaya verilmesi gerekmektedir.

Söz konusu oda paylarının tam ve doğru olarak ayrılmasını temin maksadıyla 492 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin C bölümünde yer alan Ticaret Sicili Harçları, mükelleflerince harca konu işlem yapılmadan önce, işlemin yapıldığı yerdeki süreksiz yükümlülüklerle ilgili ve işlemleri yürüten vergi dairesine makbuz mukabili ödenecektir. Sözü edilen harçların Kanuna uygun surette ödenmesinin sağlanması bakımından, harca konu işlemi yapan idareler, mükellefleri vergi dairelerine, ödenecek harcın mahiyet ve miktarlarını gösteren bir yazı ile göndereceklerdir.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

 

492 sayılı Harçlar Kanununun 25 inci maddesinde, yargı harçlarının ilgili kağıt ve belgelere harç pulu yapıştırılmak suretiyle ödeneceği belirtilmiştir. Aynı kanunun 131 inci maddesinde ise;

"Harçlar, bu Kanunun ilgiIi kısımlarında yazılı şekillerde ödenir.

Ancak, Maliye Bakanlığı konunun özelliğini gözönünde bulundurarak, harçların pul yapıştırılması, makbuz karşılığı veya basılı damga vurdurulması veya sair bir şekilde tahsili için ilgili dairelere yetki verebilir." hükmüne yer veriImiştir.

Öte yandan, Türk Ticaret Kanununun, 27/6/1995 tarih ve 22326 sayılı Resmi Gazete'de yayımIanan 559 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin I inci maddesi ile değiştirilen 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, "492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri uyarınca alınan ticaret sicili harçlarının bütçeye gelir kaydedilen kısmının yarısı ilgiIi odaya gelir kaydediIir." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, bütçeye gelir kaydedilen ticaret sicili harçlarının yarısının, işlemi yapan odaya verilmesi gerekmektedir.

Söz konusu oda paylarının tam ve doğru olarak ayrılmasını temin maksadıyla 492 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin C bölümünde yer alan Ticaret Sicili Harçları, mükelleflerince harca konu işlem yapılmadan önce, işlemin yapıldığı yerdeki süreksiz yükümlülüklerle ilgili ve işlemleri yürüten vergi dairesine makbuz mukabili ödenecektir. Sözü edilen harçların Kanuna uygun surette ödenmesinin sağlanması bakımından, harca konu işlemi yapan idareler, mükellefleri vergi dairelerine, ödenecek harcın mahiyet ve miktarlarını gösteren bir yazı ile göndereceklerdir.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 26934 Resmi Gazete Tarihi: Cumartesi, 12 Temmuz, 2008 Adı: UID: IhVsQrbEADPWraE5
İçerik:

 

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 56)

 

Kapsam

Bilindiği gibi, 6/6/2008 tarihli ve 26898 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5766 sayılı  "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 11 ile 15 inci maddelerinde 492 sayılı Harçlar Kanununa ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Bu Tebliğde, Harçlar Kanunu uygulamasına ilişkin olarak 5766 sayılı Kanunla getirilen düzenlemelere yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

I - 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

A - 42 nci maddede yapılan değişiklikler

5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (a) bendi ile, 492 sayılı Harçlar Kanununun 42 nci maddesinin ikinci fıkrası;

"Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kâğıtlarda değer gösterilmesi mecburidir. Rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hüküm uygulanmaz."

şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenleme ile, kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen davranış kurallarına uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler, değer gösterilmesi gereken işlemler kapsamından çıkarılmıştır.

Bu çerçevede, davranış kurallarına uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnamelerin, belli bir değer ihtiva etmemeleri halinde maktu esasa göre; değer gösterilmesi zorunlu olmamakla birlikte, belli bir değeri ihtiva etmeleri halinde ise nispi esasa göre harca tabi tutulması gerekmektedir.

B- 59 uncu maddede yapılan değişiklikler

5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (b) bendi ile, 492 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Genel ve katma bütçeli dairelerle" ibaresi "Genel ve özel bütçeli idarelerle", (l) bendinde yer alan "ek 1 inci" ibaresi "ek 2 nci" olarak değiştirilmiş ve (r) bendi madde metninden çıkarılmıştır.

5766 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile de, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 12- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uygulaması açısından özel bütçeli idareler kapsamında değerlendirilir."

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçe türleri açısından "katma bütçe" uygulamasına son verildiğinden, yapılan düzenleme ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinde yer alan "katma bütçe" ibaresi "özel bütçe" olarak değiştirilerek, 492 sayılı Harçlar Kanunu 5018 sayılı Kanun ile uyumlu hale getirilmiştir.

2985 sayılı Toplu Konut Kanununa eklenen madde ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, 492 sayılı Harçlar Kanunu uygulaması açısından özel bütçeli idarelere tanınan imkanlardan yararlanması sağlanmıştır. Bu suretle, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (a) ve (j) bentleri kapsamında yapacağı işlemlerde tapu harcından bağışık tutulacaktır.

Gayrimenkul alım-satımlarında olduğu gibi, karşılıklı harç mükellefiyeti doğuran tapu işlemlerinde söz konusu hüküm münhasıran Toplu Konut İdaresi Başkanlığına uygulanacak olup, karşı tarafa ait olan harç tahsil edilecektir.

492 sayılı Kanunda özel bütçeli kuruluşlara yönelik olarak başka bir istisna veya muafiyet hükmü bulunmadığından, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Kanunun 59 uncu maddesinin (a) ve (j) bentleri kapsamı dışında kalan işlemlerinde harç aranılacaktır.

Ayrıca, 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (r) bendinde yer alan Toplu Konut İdaresi Başkanlığının işlemlerine yönelik olarak istisna hükmü, mükerrerliğin önlenmesi amacıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

C - 63 üncü maddede yapılan değişiklikler

5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (c) bendi ile, 492 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu ve kadastro harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır.

Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki farka isabet eden harç ikmalen veya re'sen tarh edilir. Bu suretle tarh edilecek tapu ve kadastro harcı için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan vergi ziyaı cezası % 25 nispetinde uygulanır. Takdir komisyonu kararlarına istinaden bu fıkra uyarınca tarhiyat yapılamaz."

Yapılan düzenleme ile, gayrimenkul devir ve iktisaplarında gerçek alım-satım bedeli üzerinden tapu harcı tahsil edilmesi esasına geçilmiştir. Söz konusu değişiklik, münhasıran gayrimenkul devir ve iktisaplarına yönelik olduğundan, (4) sayılı tarifenin diğer bentlerine göre yapılacak tapu işlemlerinde ilgili bentte gösterilen değer üzerinden tapu harcı hesaplanacaktır.

Bu itibarla, 6/6/2008 tarihinden itibaren, yapılacak gayrimenkul devir ve iktisaplarında gerçek alım-satım bedelinin tapu işlemine yansıtılmadığının tespit edilmesi halinde, alıcı ve satıcı adına cezalı tarhiyat yapılacaktır. Tapuda işlem yapıldıktan sonra, harcın gerçek alım-satım bedelinden daha düşük bir bedel üzerinden beyan edilip ödendiğinin tespiti halinde, aradaki farka isabet eden harç, %25 oranında vergi ziyaı cezası ile birlikte tahsil edilecektir.

Alıcı ve satıcıların cezalı tarhiyatla karşılaşmamaları için, tapuda yapılacak gayrimenkul devir ve iktisap işlemlerinde gerçek alım-satım bedelinin beyan edilmesine özen göstermeleri gerekmektedir.

Kanun hükmü uyarınca, gayrimenkul devir ve iktisaplarında, gerçek alım-satım bedelinin tespitine ilişkin takdir komisyonu kararlarına dayalı tarhiyat yapılamayacaktır.

Örnek 1 : (A) şahsı, elinde bulunan gayrimenkulü (B) şahsına 12/6/2008 tarihinde 100.000 YTL karşılığında satmıştır. Söz konusu gayrimenkulün emlak vergisi değeri 40.000 YTL dir. Taraflar, tapuda alım-satım bedelini 70.000 YTL olarak beyan ederek, bu tutar üzerinden tapu harcı ödemişlerdir.

Yapılan işlemin tapu harcı uygulaması açısından değerlendirilmesi:

Alım-satım işlemi için beyan edilmiş olan 70.000 YTL, emlak vergisi değerinin üzerinde olmakla birlikte, gerçek alım-satım bedeli olmadığından, gerçek alım-satım bedeli idarece tespit edilerek aradaki fark matrah (100.000 YTL - 70.000 YTL =30.000 YTL) üzerinden alıcı ve satıcı adına cezalı harç tarhiyatı yapılacaktır.

Örnek 2 : (A) şahsı konut almak üzere, halihazırda arsa olan gayrimenkul üzerinde tesis edilen kat irtifakı sonucu ortaya çıkan arsa payını (B) şahsından 20/6/2008 tarihinde 300.000 YTL karşılığı satın almıştır. Söz konusu arsa payının emlak vergisi değeri 5.000 YTL olup, tapuda bu değer (5.000 YTL) üzerinden harç ödenmiştir.

Yapılan işlemin tapu harcı uygulaması açısından değerlendirilmesi:

Burada, üzerine kat irtifakı tesis edilmiş arsaya inşa edilecek binaya ait bağımsız bölüme isabet eden arsa payının satışı söz konusu olup, arsa payı satışının inşaatı tamamlanmış konut satışından bir farkı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, arsa payı vasfındaki gayrimenkulün alım-satımında alıcı ve satıcı gerçek satış bedeli üzerinden harç ödeyecektir.

Örneğimizde; beyan edilen değer, arsa payı için belirlenen emlak vergisi değeri olmakla birlikte, gerçek alım-satım bedelini yansıtmamaktadır. Dolayısıyla, gerçek alım-satım bedeli ile emlak vergisi değeri arasındaki fark matrah (300.000 - 5.000 =295.000 YTL) üzerinden alıcı ve satıcı adına cezalı tapu harcı tarhiyatı yapılacaktır. (*) 

D- 123 üncü maddede yapılan değişiklikler

5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (ç) bendi ile, 492 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan "harca tabi tutulmaz." ibaresi "bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır." şeklinde değiştirilmiştir.

492 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinin son fıkrasında Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ile (Bu kooperatifler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler dahil) bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemlerde harç aranılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Kanunda sayılan kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini, teminatları ve geri ödenmelerine ilişkin olarak noterde, tapuda, yargıda ve icrada yapılacak işlemlerden harç aranılmaması gerekmektedir. Ancak, kredilerin geri dönüşüne ilişkin icra işlemlerinde söz konusu istisna hükmünün yargı harçlarını kapsayıp kapsamadığı hususunda icra dairelerinde tereddütler yaşanmıştır. Yapılan bu düzenleme ile, kredilere ilişkin 123 üncü maddede yer alan istisna hükmü daha açık bir şekilde vurgulanarak, söz konusu işlemlerin hiçbir şekilde harca tabi tutulmayacağı belirtilmiş ve yargı harcı açısından uygulamada oluşan tereddütlerin ortadan kaldırılması sağlanmıştır.

II- 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNA EKLİ TARİFELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

A - (1) Sayılı Tarifede Yapılan Değişiklikler

5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (d) bendi ile, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifenin "A) Mahkeme Harçları" bölümünün sonuna;

"IV. Temyiz ve itiraz harçları:

a) Yargıtay ve Danıştay'a yapılacak temyiz başvurularında                           60 YTL

b) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere

Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerine itirazen yapılacak

başvurularda                                                                                                        40 YTL

c) Ağır Ceza Mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda                    30 YTL",

B - (3) Sayılı Tarifede Yapılan Değişiklikler

5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (e) bendi ile, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (3) sayılı tarifenin "I- Başvurma harcı" başlıklı bölümüne;

"c) Danıştay'a temyiz başvurularında                                                              60 YTL

d) Bölge İdare Mahkemesine itirazen yapılan başvurularda                       40 YTL",

fıkraları eklenmiştir.

Yapılan düzenleme ile, daha önce 492 sayılı Harçlar Kanununda yer almayan adli ve idari yargıya ilişkin temyiz ve itiraz başvuruları harç kapsamına alınmıştır. Söz konusu başvurular için "başvuru harcı" ihdas edilerek, yargı organlarının daha hızlı ve verimli çalışmasına imkan sağlanmıştır.

C - (8) Sayılı Tarifede Yapılan Değişiklikler

5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (f) bendi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin sonuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

"XII- Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları:

1- Başvuru harcı                                                                                           25.000 YTL

2- Yenileme harcı                                                                                       20.000 YTL"

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrasında, "İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak belirlenebilir. Bu şekilde belirlenen yöntem, üç yılı aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar dahilinde kesinlik taşır." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, uygulayacağı yöntem konusunda tereddüdü bulunan mükelleflerin gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Maliye Bakanlığına başvurarak belli bir dönem için yöntem tespiti talebinde bulunabilmesi mümkündür. Yapılan düzenlemeyle, söz konusu anlaşma sürecine ilişkin başvuru ve yenileme işlemleri harca tabi tutulmuştur.

Tebliğ olunur.

 

(*) "Danıştay 9.Daire Başkanlığının 30/01/2009 tarihli ve 2008/5730 Esas No.lu kararı ile, bu örnekte yer alan düzenlemenin yürütülmesi durdurulmuştur. Bu konuya ilişkin uygulamanın 14/03/2009 tarihli ve 27169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 59 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinin II/1 bölümünde yapılan açıklamalar doğrultusunda yürütülmesine devam edilecektir."

İçerik 1:

 

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 56)

 

Kapsam

Bilindiği gibi, 6/6/2008 tarihli ve 26898 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5766 sayılı  "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 11 ile 15 inci maddelerinde 492 sayılı Harçlar Kanununa ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Bu Tebliğde, Harçlar Kanunu uygulamasına ilişkin olarak 5766 sayılı Kanunla getirilen düzenlemelere yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

I - 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

A - 42 nci maddede yapılan değişiklikler

5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (a) bendi ile, 492 sayılı Harçlar Kanununun 42 nci maddesinin ikinci fıkrası;

"Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kâğıtlarda değer gösterilmesi mecburidir. Rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hüküm uygulanmaz."

şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenleme ile, kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen davranış kurallarına uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler, değer gösterilmesi gereken işlemler kapsamından çıkarılmıştır.

Bu çerçevede, davranış kurallarına uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnamelerin, belli bir değer ihtiva etmemeleri halinde maktu esasa göre; değer gösterilmesi zorunlu olmamakla birlikte, belli bir değeri ihtiva etmeleri halinde ise nispi esasa göre harca tabi tutulması gerekmektedir.

B- 59 uncu maddede yapılan değişiklikler

5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (b) bendi ile, 492 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Genel ve katma bütçeli dairelerle" ibaresi "Genel ve özel bütçeli idarelerle", (l) bendinde yer alan "ek 1 inci" ibaresi "ek 2 nci" olarak değiştirilmiş ve (r) bendi madde metninden çıkarılmıştır.

5766 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile de, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 12- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uygulaması açısından özel bütçeli idareler kapsamında değerlendirilir."

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçe türleri açısından "katma bütçe" uygulamasına son verildiğinden, yapılan düzenleme ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinde yer alan "katma bütçe" ibaresi "özel bütçe" olarak değiştirilerek, 492 sayılı Harçlar Kanunu 5018 sayılı Kanun ile uyumlu hale getirilmiştir.

2985 sayılı Toplu Konut Kanununa eklenen madde ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, 492 sayılı Harçlar Kanunu uygulaması açısından özel bütçeli idarelere tanınan imkanlardan yararlanması sağlanmıştır. Bu suretle, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (a) ve (j) bentleri kapsamında yapacağı işlemlerde tapu harcından bağışık tutulacaktır.

Gayrimenkul alım-satımlarında olduğu gibi, karşılıklı harç mükellefiyeti doğuran tapu işlemlerinde söz konusu hüküm münhasıran Toplu Konut İdaresi Başkanlığına uygulanacak olup, karşı tarafa ait olan harç tahsil edilecektir.

492 sayılı Kanunda özel bütçeli kuruluşlara yönelik olarak başka bir istisna veya muafiyet hükmü bulunmadığından, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Kanunun 59 uncu maddesinin (a) ve (j) bentleri kapsamı dışında kalan işlemlerinde harç aranılacaktır.

Ayrıca, 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (r) bendinde yer alan Toplu Konut İdaresi Başkanlığının işlemlerine yönelik olarak istisna hükmü, mükerrerliğin önlenmesi amacıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

C - 63 üncü maddede yapılan değişiklikler

5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (c) bendi ile, 492 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu ve kadastro harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır.

Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki farka isabet eden harç ikmalen veya re'sen tarh edilir. Bu suretle tarh edilecek tapu ve kadastro harcı için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan vergi ziyaı cezası % 25 nispetinde uygulanır. Takdir komisyonu kararlarına istinaden bu fıkra uyarınca tarhiyat yapılamaz."

Yapılan düzenleme ile, gayrimenkul devir ve iktisaplarında gerçek alım-satım bedeli üzerinden tapu harcı tahsil edilmesi esasına geçilmiştir. Söz konusu değişiklik, münhasıran gayrimenkul devir ve iktisaplarına yönelik olduğundan, (4) sayılı tarifenin diğer bentlerine göre yapılacak tapu işlemlerinde ilgili bentte gösterilen değer üzerinden tapu harcı hesaplanacaktır.

Bu itibarla, 6/6/2008 tarihinden itibaren, yapılacak gayrimenkul devir ve iktisaplarında gerçek alım-satım bedelinin tapu işlemine yansıtılmadığının tespit edilmesi halinde, alıcı ve satıcı adına cezalı tarhiyat yapılacaktır. Tapuda işlem yapıldıktan sonra, harcın gerçek alım-satım bedelinden daha düşük bir bedel üzerinden beyan edilip ödendiğinin tespiti halinde, aradaki farka isabet eden harç, %25 oranında vergi ziyaı cezası ile birlikte tahsil edilecektir.

Alıcı ve satıcıların cezalı tarhiyatla karşılaşmamaları için, tapuda yapılacak gayrimenkul devir ve iktisap işlemlerinde gerçek alım-satım bedelinin beyan edilmesine özen göstermeleri gerekmektedir.

Kanun hükmü uyarınca, gayrimenkul devir ve iktisaplarında, gerçek alım-satım bedelinin tespitine ilişkin takdir komisyonu kararlarına dayalı tarhiyat yapılamayacaktır.

Örnek 1 : (A) şahsı, elinde bulunan gayrimenkulü (B) şahsına 12/6/2008 tarihinde 100.000 YTL karşılığında satmıştır. Söz konusu gayrimenkulün emlak vergisi değeri 40.000 YTL dir. Taraflar, tapuda alım-satım bedelini 70.000 YTL olarak beyan ederek, bu tutar üzerinden tapu harcı ödemişlerdir.

Yapılan işlemin tapu harcı uygulaması açısından değerlendirilmesi:

Alım-satım işlemi için beyan edilmiş olan 70.000 YTL, emlak vergisi değerinin üzerinde olmakla birlikte, gerçek alım-satım bedeli olmadığından, gerçek alım-satım bedeli idarece tespit edilerek aradaki fark matrah (100.000 YTL - 70.000 YTL =30.000 YTL) üzerinden alıcı ve satıcı adına cezalı harç tarhiyatı yapılacaktır.

Örnek 2 : (A) şahsı konut almak üzere, halihazırda arsa olan gayrimenkul üzerinde tesis edilen kat irtifakı sonucu ortaya çıkan arsa payını (B) şahsından 20/6/2008 tarihinde 300.000 YTL karşılığı satın almıştır. Söz konusu arsa payının emlak vergisi değeri 5.000 YTL olup, tapuda bu değer (5.000 YTL) üzerinden harç ödenmiştir.

Yapılan işlemin tapu harcı uygulaması açısından değerlendirilmesi:

Burada, üzerine kat irtifakı tesis edilmiş arsaya inşa edilecek binaya ait bağımsız bölüme isabet eden arsa payının satışı söz konusu olup, arsa payı satışının inşaatı tamamlanmış konut satışından bir farkı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, arsa payı vasfındaki gayrimenkulün alım-satımında alıcı ve satıcı gerçek satış bedeli üzerinden harç ödeyecektir.

Örneğimizde; beyan edilen değer, arsa payı için belirlenen emlak vergisi değeri olmakla birlikte, gerçek alım-satım bedelini yansıtmamaktadır. Dolayısıyla, gerçek alım-satım bedeli ile emlak vergisi değeri arasındaki fark matrah (300.000 - 5.000 =295.000 YTL) üzerinden alıcı ve satıcı adına cezalı tapu harcı tarhiyatı yapılacaktır. (*) 

D- 123 üncü maddede yapılan değişiklikler

5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (ç) bendi ile, 492 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan "harca tabi tutulmaz." ibaresi "bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır." şeklinde değiştirilmiştir.

492 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinin son fıkrasında Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ile (Bu kooperatifler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler dahil) bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemlerde harç aranılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Kanunda sayılan kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini, teminatları ve geri ödenmelerine ilişkin olarak noterde, tapuda, yargıda ve icrada yapılacak işlemlerden harç aranılmaması gerekmektedir. Ancak, kredilerin geri dönüşüne ilişkin icra işlemlerinde söz konusu istisna hükmünün yargı harçlarını kapsayıp kapsamadığı hususunda icra dairelerinde tereddütler yaşanmıştır. Yapılan bu düzenleme ile, kredilere ilişkin 123 üncü maddede yer alan istisna hükmü daha açık bir şekilde vurgulanarak, söz konusu işlemlerin hiçbir şekilde harca tabi tutulmayacağı belirtilmiş ve yargı harcı açısından uygulamada oluşan tereddütlerin ortadan kaldırılması sağlanmıştır.

II- 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNA EKLİ TARİFELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

A - (1) Sayılı Tarifede Yapılan Değişiklikler

5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (d) bendi ile, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifenin "A) Mahkeme Harçları" bölümünün sonuna;

"IV. Temyiz ve itiraz harçları:

a) Yargıtay ve Danıştay'a yapılacak temyiz başvurularında                           60 YTL

b) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere

Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerine itirazen yapılacak

başvurularda                                                                                                        40 YTL

c) Ağır Ceza Mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda                    30 YTL",

B - (3) Sayılı Tarifede Yapılan Değişiklikler

5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (e) bendi ile, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (3) sayılı tarifenin "I- Başvurma harcı" başlıklı bölümüne;

"c) Danıştay'a temyiz başvurularında                                                              60 YTL

d) Bölge İdare Mahkemesine itirazen yapılan başvurularda                       40 YTL",

fıkraları eklenmiştir.

Yapılan düzenleme ile, daha önce 492 sayılı Harçlar Kanununda yer almayan adli ve idari yargıya ilişkin temyiz ve itiraz başvuruları harç kapsamına alınmıştır. Söz konusu başvurular için "başvuru harcı" ihdas edilerek, yargı organlarının daha hızlı ve verimli çalışmasına imkan sağlanmıştır.

C - (8) Sayılı Tarifede Yapılan Değişiklikler

5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (f) bendi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin sonuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

"XII- Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları:

1- Başvuru harcı                                                                                           25.000 YTL

2- Yenileme harcı                                                                                       20.000 YTL"

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrasında, "İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak belirlenebilir. Bu şekilde belirlenen yöntem, üç yılı aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar dahilinde kesinlik taşır." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, uygulayacağı yöntem konusunda tereddüdü bulunan mükelleflerin gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Maliye Bakanlığına başvurarak belli bir dönem için yöntem tespiti talebinde bulunabilmesi mümkündür. Yapılan düzenlemeyle, söz konusu anlaşma sürecine ilişkin başvuru ve yenileme işlemleri harca tabi tutulmuştur.

Tebliğ olunur.

 

(*) "Danıştay 9.Daire Başkanlığının 30/01/2009 tarihli ve 2008/5730 Esas No.lu kararı ile, bu örnekte yer alan düzenlemenin yürütülmesi durdurulmuştur. Bu konuya ilişkin uygulamanın 14/03/2009 tarihli ve 27169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 59 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinin II/1 bölümünde yapılan açıklamalar doğrultusunda yürütülmesine devam edilecektir."

İçerik 2:

 

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 56)

 

Kapsam

Bilindiği gibi, 6/6/2008 tarihli ve 26898 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5766 sayılı  "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 11 ile 15 inci maddelerinde 492 sayılı Harçlar Kanununa ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Bu Tebliğde, Harçlar Kanunu uygulamasına ilişkin olarak 5766 sayılı Kanunla getirilen düzenlemelere yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

I - 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

A - 42 nci maddede yapılan değişiklikler

5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (a) bendi ile, 492 sayılı Harçlar Kanununun 42 nci maddesinin ikinci fıkrası;

"Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kâğıtlarda değer gösterilmesi mecburidir. Rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hüküm uygulanmaz."

şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenleme ile, kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen davranış kurallarına uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler, değer gösterilmesi gereken işlemler kapsamından çıkarılmıştır.

Bu çerçevede, davranış kurallarına uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnamelerin, belli bir değer ihtiva etmemeleri halinde maktu esasa göre; değer gösterilmesi zorunlu olmamakla birlikte, belli bir değeri ihtiva etmeleri halinde ise nispi esasa göre harca tabi tutulması gerekmektedir.

B- 59 uncu maddede yapılan değişiklikler

5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (b) bendi ile, 492 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Genel ve katma bütçeli dairelerle" ibaresi "Genel ve özel bütçeli idarelerle", (l) bendinde yer alan "ek 1 inci" ibaresi "ek 2 nci" olarak değiştirilmiş ve (r) bendi madde metninden çıkarılmıştır.

5766 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile de, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 12- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uygulaması açısından özel bütçeli idareler kapsamında değerlendirilir."

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçe türleri açısından "katma bütçe" uygulamasına son verildiğinden, yapılan düzenleme ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinde yer alan "katma bütçe" ibaresi "özel bütçe" olarak değiştirilerek, 492 sayılı Harçlar Kanunu 5018 sayılı Kanun ile uyumlu hale getirilmiştir.

2985 sayılı Toplu Konut Kanununa eklenen madde ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, 492 sayılı Harçlar Kanunu uygulaması açısından özel bütçeli idarelere tanınan imkanlardan yararlanması sağlanmıştır. Bu suretle, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (a) ve (j) bentleri kapsamında yapacağı işlemlerde tapu harcından bağışık tutulacaktır.

Gayrimenkul alım-satımlarında olduğu gibi, karşılıklı harç mükellefiyeti doğuran tapu işlemlerinde söz konusu hüküm münhasıran Toplu Konut İdaresi Başkanlığına uygulanacak olup, karşı tarafa ait olan harç tahsil edilecektir.

492 sayılı Kanunda özel bütçeli kuruluşlara yönelik olarak başka bir istisna veya muafiyet hükmü bulunmadığından, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Kanunun 59 uncu maddesinin (a) ve (j) bentleri kapsamı dışında kalan işlemlerinde harç aranılacaktır.

Ayrıca, 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (r) bendinde yer alan Toplu Konut İdaresi Başkanlığının işlemlerine yönelik olarak istisna hükmü, mükerrerliğin önlenmesi amacıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

C - 63 üncü maddede yapılan değişiklikler

5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (c) bendi ile, 492 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu ve kadastro harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır.

Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki farka isabet eden harç ikmalen veya re'sen tarh edilir. Bu suretle tarh edilecek tapu ve kadastro harcı için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan vergi ziyaı cezası % 25 nispetinde uygulanır. Takdir komisyonu kararlarına istinaden bu fıkra uyarınca tarhiyat yapılamaz."

Yapılan düzenleme ile, gayrimenkul devir ve iktisaplarında gerçek alım-satım bedeli üzerinden tapu harcı tahsil edilmesi esasına geçilmiştir. Söz konusu değişiklik, münhasıran gayrimenkul devir ve iktisaplarına yönelik olduğundan, (4) sayılı tarifenin diğer bentlerine göre yapılacak tapu işlemlerinde ilgili bentte gösterilen değer üzerinden tapu harcı hesaplanacaktır.

Bu itibarla, 6/6/2008 tarihinden itibaren, yapılacak gayrimenkul devir ve iktisaplarında gerçek alım-satım bedelinin tapu işlemine yansıtılmadığının tespit edilmesi halinde, alıcı ve satıcı adına cezalı tarhiyat yapılacaktır. Tapuda işlem yapıldıktan sonra, harcın gerçek alım-satım bedelinden daha düşük bir bedel üzerinden beyan edilip ödendiğinin tespiti halinde, aradaki farka isabet eden harç, %25 oranında vergi ziyaı cezası ile birlikte tahsil edilecektir.

Alıcı ve satıcıların cezalı tarhiyatla karşılaşmamaları için, tapuda yapılacak gayrimenkul devir ve iktisap işlemlerinde gerçek alım-satım bedelinin beyan edilmesine özen göstermeleri gerekmektedir.

Kanun hükmü uyarınca, gayrimenkul devir ve iktisaplarında, gerçek alım-satım bedelinin tespitine ilişkin takdir komisyonu kararlarına dayalı tarhiyat yapılamayacaktır.

Örnek 1 : (A) şahsı, elinde bulunan gayrimenkulü (B) şahsına 12/6/2008 tarihinde 100.000 YTL karşılığında satmıştır. Söz konusu gayrimenkulün emlak vergisi değeri 40.000 YTL dir. Taraflar, tapuda alım-satım bedelini 70.000 YTL olarak beyan ederek, bu tutar üzerinden tapu harcı ödemişlerdir.

Yapılan işlemin tapu harcı uygulaması açısından değerlendirilmesi:

Alım-satım işlemi için beyan edilmiş olan 70.000 YTL, emlak vergisi değerinin üzerinde olmakla birlikte, gerçek alım-satım bedeli olmadığından, gerçek alım-satım bedeli idarece tespit edilerek aradaki fark matrah (100.000 YTL - 70.000 YTL =30.000 YTL) üzerinden alıcı ve satıcı adına cezalı harç tarhiyatı yapılacaktır.

Örnek 2 : (A) şahsı konut almak üzere, halihazırda arsa olan gayrimenkul üzerinde tesis edilen kat irtifakı sonucu ortaya çıkan arsa payını (B) şahsından 20/6/2008 tarihinde 300.000 YTL karşılığı satın almıştır. Söz konusu arsa payının emlak vergisi değeri 5.000 YTL olup, tapuda bu değer (5.000 YTL) üzerinden harç ödenmiştir.

Yapılan işlemin tapu harcı uygulaması açısından değerlendirilmesi:

Burada, üzerine kat irtifakı tesis edilmiş arsaya inşa edilecek binaya ait bağımsız bölüme isabet eden arsa payının satışı söz konusu olup, arsa payı satışının inşaatı tamamlanmış konut satışından bir farkı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, arsa payı vasfındaki gayrimenkulün alım-satımında alıcı ve satıcı gerçek satış bedeli üzerinden harç ödeyecektir.

Örneğimizde; beyan edilen değer, arsa payı için belirlenen emlak vergisi değeri olmakla birlikte, gerçek alım-satım bedelini yansıtmamaktadır. Dolayısıyla, gerçek alım-satım bedeli ile emlak vergisi değeri arasındaki fark matrah (300.000 - 5.000 =295.000 YTL) üzerinden alıcı ve satıcı adına cezalı tapu harcı tarhiyatı yapılacaktır. (*) 

D- 123 üncü maddede yapılan değişiklikler

5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (ç) bendi ile, 492 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan "harca tabi tutulmaz." ibaresi "bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır." şeklinde değiştirilmiştir.

492 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinin son fıkrasında Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ile (Bu kooperatifler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler dahil) bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemlerde harç aranılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Kanunda sayılan kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini, teminatları ve geri ödenmelerine ilişkin olarak noterde, tapuda, yargıda ve icrada yapılacak işlemlerden harç aranılmaması gerekmektedir. Ancak, kredilerin geri dönüşüne ilişkin icra işlemlerinde söz konusu istisna hükmünün yargı harçlarını kapsayıp kapsamadığı hususunda icra dairelerinde tereddütler yaşanmıştır. Yapılan bu düzenleme ile, kredilere ilişkin 123 üncü maddede yer alan istisna hükmü daha açık bir şekilde vurgulanarak, söz konusu işlemlerin hiçbir şekilde harca tabi tutulmayacağı belirtilmiş ve yargı harcı açısından uygulamada oluşan tereddütlerin ortadan kaldırılması sağlanmıştır.

II- 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNA EKLİ TARİFELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

A - (1) Sayılı Tarifede Yapılan Değişiklikler

5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (d) bendi ile, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifenin "A) Mahkeme Harçları" bölümünün sonuna;

"IV. Temyiz ve itiraz harçları:

a) Yargıtay ve Danıştay'a yapılacak temyiz başvurularında                           60 YTL

b) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere

Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerine itirazen yapılacak

başvurularda                                                                                                        40 YTL

c) Ağır Ceza Mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda                    30 YTL",

B - (3) Sayılı Tarifede Yapılan Değişiklikler

5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (e) bendi ile, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (3) sayılı tarifenin "I- Başvurma harcı" başlıklı bölümüne;

"c) Danıştay'a temyiz başvurularında                                                              60 YTL

d) Bölge İdare Mahkemesine itirazen yapılan başvurularda                       40 YTL",

fıkraları eklenmiştir.

Yapılan düzenleme ile, daha önce 492 sayılı Harçlar Kanununda yer almayan adli ve idari yargıya ilişkin temyiz ve itiraz başvuruları harç kapsamına alınmıştır. Söz konusu başvurular için "başvuru harcı" ihdas edilerek, yargı organlarının daha hızlı ve verimli çalışmasına imkan sağlanmıştır.

C - (8) Sayılı Tarifede Yapılan Değişiklikler

5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (f) bendi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin sonuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

"XII- Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları:

1- Başvuru harcı                                                                                           25.000 YTL

2- Yenileme harcı                                                                                       20.000 YTL"

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrasında, "İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak belirlenebilir. Bu şekilde belirlenen yöntem, üç yılı aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar dahilinde kesinlik taşır." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, uygulayacağı yöntem konusunda tereddüdü bulunan mükelleflerin gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Maliye Bakanlığına başvurarak belli bir dönem için yöntem tespiti talebinde bulunabilmesi mümkündür. Yapılan düzenlemeyle, söz konusu anlaşma sürecine ilişkin başvuru ve yenileme işlemleri harca tabi tutulmuştur.

Tebliğ olunur.

 

(*) "Danıştay 9.Daire Başkanlığının 30/01/2009 tarihli ve 2008/5730 Esas No.lu kararı ile, bu örnekte yer alan düzenlemenin yürütülmesi durdurulmuştur. Bu konuya ilişkin uygulamanın 14/03/2009 tarihli ve 27169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 59 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinin II/1 bölümünde yapılan açıklamalar doğrultusunda yürütülmesine devam edilecektir."

Resmi Gazete No: 22150 Resmi Gazete Tarihi: Cuma, 23 Aralık, 1994 Adı: UID: IY7TATJR5V3PX9Y6
İçerik:

492 sayılı Harçlar Kanununun 20/12/1990 gün ve 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen ve 01/01/1991 tarihinde yürürlüğe giren mükerrer 138 inci maddesinde,

"......

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 1994 yılı için yeniden değerleme oranı % 107,6 olarak edilmiş ve 233 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, tarifelerde yer alan ve 07/05/1994 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 3986 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle belirlenen maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranının (% 107,6) tatbiki suretiyle 01/01/1995 tarihinden itibaren uygulanacak artırılmış miktarları Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Tarifelerde nihai olarak alınacak maktu harçlarla maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler hesaplanmış ve l00 lira kesirleri alınmamıştır.Ayrıca, ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında, (Beher rüsum tonilatosundan gibi) birim değer üzerinden alınacak maktu harç tarifeleri yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç rakamlarının, toplam değere tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami arasında kalan harç miktarlarındaki 100 lira kesirleri tahsil edilmeyecektir.

Öte yandan, Harçlar Kanununun 63 üncü maddesine göre 1995 yılında tapu harcı hesabına esas olmak üzere hesaplanacak kayıtlı değer, 1994 yılına ait emlak vergisi tarhına esas olan değerin 1994 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (% 107,6) artırılması suretiyle tesbit edilecektir.

Tapu harcının hesabına esas olan değerin tesbitinde kalkınmada öncelikli yörelerde ve tarım arazilerinde uygulanacak yeniden değerleme oranı hakkında 31/12/1992 gün ve 21452 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19/12/1992 tarihli ve 92/3899 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının dikkate alınması gerekir.

Tebliğ olunur.
(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)

İçerik 1:

492 sayılı Harçlar Kanununun 20/12/1990 gün ve 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen ve 01/01/1991 tarihinde yürürlüğe giren mükerrer 138 inci maddesinde,

"......

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 1994 yılı için yeniden değerleme oranı % 107,6 olarak edilmiş ve 233 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, tarifelerde yer alan ve 07/05/1994 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 3986 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle belirlenen maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranının (% 107,6) tatbiki suretiyle 01/01/1995 tarihinden itibaren uygulanacak artırılmış miktarları Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Tarifelerde nihai olarak alınacak maktu harçlarla maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler hesaplanmış ve l00 lira kesirleri alınmamıştır.Ayrıca, ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında, (Beher rüsum tonilatosundan gibi) birim değer üzerinden alınacak maktu harç tarifeleri yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç rakamlarının, toplam değere tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami arasında kalan harç miktarlarındaki 100 lira kesirleri tahsil edilmeyecektir.

Öte yandan, Harçlar Kanununun 63 üncü maddesine göre 1995 yılında tapu harcı hesabına esas olmak üzere hesaplanacak kayıtlı değer, 1994 yılına ait emlak vergisi tarhına esas olan değerin 1994 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (% 107,6) artırılması suretiyle tesbit edilecektir.

Tapu harcının hesabına esas olan değerin tesbitinde kalkınmada öncelikli yörelerde ve tarım arazilerinde uygulanacak yeniden değerleme oranı hakkında 31/12/1992 gün ve 21452 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19/12/1992 tarihli ve 92/3899 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının dikkate alınması gerekir.

Tebliğ olunur.
(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)

İçerik 2:

492 sayılı Harçlar Kanununun 20/12/1990 gün ve 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen ve 01/01/1991 tarihinde yürürlüğe giren mükerrer 138 inci maddesinde,

"......

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 1994 yılı için yeniden değerleme oranı % 107,6 olarak edilmiş ve 233 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, tarifelerde yer alan ve 07/05/1994 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 3986 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle belirlenen maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranının (% 107,6) tatbiki suretiyle 01/01/1995 tarihinden itibaren uygulanacak artırılmış miktarları Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Tarifelerde nihai olarak alınacak maktu harçlarla maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler hesaplanmış ve l00 lira kesirleri alınmamıştır.Ayrıca, ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında, (Beher rüsum tonilatosundan gibi) birim değer üzerinden alınacak maktu harç tarifeleri yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç rakamlarının, toplam değere tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami arasında kalan harç miktarlarındaki 100 lira kesirleri tahsil edilmeyecektir.

Öte yandan, Harçlar Kanununun 63 üncü maddesine göre 1995 yılında tapu harcı hesabına esas olmak üzere hesaplanacak kayıtlı değer, 1994 yılına ait emlak vergisi tarhına esas olan değerin 1994 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (% 107,6) artırılması suretiyle tesbit edilecektir.

Tapu harcının hesabına esas olan değerin tesbitinde kalkınmada öncelikli yörelerde ve tarım arazilerinde uygulanacak yeniden değerleme oranı hakkında 31/12/1992 gün ve 21452 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19/12/1992 tarihli ve 92/3899 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının dikkate alınması gerekir.

Tebliğ olunur.
(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)

Resmi Gazete No: 24977 Resmi Gazete Tarihi: Cumartesi, 28 Aralık, 2002 Adı: UID: J594GHFISTESGK87
İçerik:

 

(1) 4369 sayılı Kanun(2) ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

".....

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 10.000 lira kesirleri nazara alınmaz."

hükmüne yer verilmiş, bu maddenin son fıkrasında ise Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan nispi harçları bir katına kadar artırmaya yetkili kılınmıştır.

Bakanlığımızca 2002 yılı için yeniden değerleme oranı % 59,0 olarak tespit edilmiş ve 310 (3) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 38 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2003 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında,(beher rüsum tonilatosundan gibi), birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10.000 lira kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

(1) 17/7/1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 29/07/1998 tarih ve 23417 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 08/12/2002 tarih ve 24957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)

İçerik 1:

 

(1) 4369 sayılı Kanun(2) ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

".....

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 10.000 lira kesirleri nazara alınmaz."

hükmüne yer verilmiş, bu maddenin son fıkrasında ise Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan nispi harçları bir katına kadar artırmaya yetkili kılınmıştır.

Bakanlığımızca 2002 yılı için yeniden değerleme oranı % 59,0 olarak tespit edilmiş ve 310 (3) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 38 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2003 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında,(beher rüsum tonilatosundan gibi), birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10.000 lira kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

(1) 17/7/1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 29/07/1998 tarih ve 23417 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 08/12/2002 tarih ve 24957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)

İçerik 2:

 

(1) 4369 sayılı Kanun(2) ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

".....

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 10.000 lira kesirleri nazara alınmaz."

hükmüne yer verilmiş, bu maddenin son fıkrasında ise Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan nispi harçları bir katına kadar artırmaya yetkili kılınmıştır.

Bakanlığımızca 2002 yılı için yeniden değerleme oranı % 59,0 olarak tespit edilmiş ve 310 (3) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 38 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2003 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında,(beher rüsum tonilatosundan gibi), birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10.000 lira kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

(1) 17/7/1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 29/07/1998 tarih ve 23417 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 08/12/2002 tarih ve 24957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)

Resmi Gazete No: 17279 Resmi Gazete Tarihi: Çarşamba, 11 Mart, 1981 Adı: UID: JDRORV29VVXWKAA7
İçerik:

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 25 nci maddesinde yargı harçlarının ilgili kağıt ve belgelere harç pulu yapıştırılmak suretiyle ödeneceği belirtilmiş ve aynı Kanunun 131 nci maddesinde ise, "Harçlar, bu Kanunun ilgili kısımlarında yazılı şekillerde ödenir.

Ancak Maliye Bakanlığı konunun özelliğini gözönünde bulundurarak, harçları, pul yapıştırılması, makbuz karşılığı veya basılı damga vurdurulması veya sair bir şekilde tahsili için ilgili dairelere yetki verebilir." hükmü yer almış bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Bakanlığımızca çıkarılan 6/10/1954 günlü ve 232301,1/37072 sayılı 1 Seri No.lu Harçlar Kanunun Genel Tebliğinin birinci kısmının dördüncü bölümünde, 5887 sayılı Kanunun 109 ve 117 nci maddelerine istinaden çıkarılan 11 ve 12 seri No.lu Harçlar Kanununu Genel Tebliğleri uyarınca öngörülen ve yargı harçları ile icra harçlarının 1.000._ liraya kadar (Bin dahil). Harç alınmasını icap ettiren işlemlerde ait olduğu evraka pul yapıştırılması 2.000 ._ fazla harç alınmasını icap ettiren davalara ve kira işlemlerine ait harçları makbuz mukabilinde ve malsandıklarınca tahsil edilmesi ve malsandıklarınca verilecek mal makbuzların tarih ve numarasının ilgli evraka geri verilmek suretiyle işlem yapılması devam olunacağı belirtilmiştir.

Gerek ekonomik gelişmeler ve para değerinde yapılan ayarlamalar gerekse, 28/11/1980 günlü 2345 sayılı, Kanunla 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli tarifelerde yapılan değişiklikler gözönünde tutularak, yukarıda açıklanan hadlerin,

1 _ Yargı harçlarında, 10.000,_ liraya kadar (10.000 dahil) harç alınmasını gerektiren davalarda alınacak harçlar yine eskisi gibi ait olduğu evraka pul yapıştırılması suretiyle mahkemelerce ve 10.000 liradan fazla harçların ise, mahkemelerden gönderilecek müzekkere üzerine malsandıklarınca makbuz mukabilinde tahsil edilmesi ve harcın tahsil edildiğine dair makbuzun tarih ve numarasının evrak üzerine kaydedilmesi,

2 _ İcra harçlarında, 10.000 liraya kadar (10.000 dahil) harç alınmasını gerektiren icra işlemlerinde yine eskisi gibi ait olduğu evraka pul yapıştırılması suretiyle icra dairelerince ve 10.000 liradan fazla harçların ise icra dairelerinden gönderilecek müzekkereler üzerine malsandıklarınca makbuz mukabilinde tahsil edilmesi ve harcın tahsil edildiğine dair makbuzun tarih ve numarasının icra tutanağına kaydedilmesi,

Suretiyle işlem yapılması uygun görülmüştür.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği kalmamıştır.

İçerik 1:

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 25 nci maddesinde yargı harçlarının ilgili kağıt ve belgelere harç pulu yapıştırılmak suretiyle ödeneceği belirtilmiş ve aynı Kanunun 131 nci maddesinde ise, "Harçlar, bu Kanunun ilgili kısımlarında yazılı şekillerde ödenir.

Ancak Maliye Bakanlığı konunun özelliğini gözönünde bulundurarak, harçları, pul yapıştırılması, makbuz karşılığı veya basılı damga vurdurulması veya sair bir şekilde tahsili için ilgili dairelere yetki verebilir." hükmü yer almış bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Bakanlığımızca çıkarılan 6/10/1954 günlü ve 232301,1/37072 sayılı 1 Seri No.lu Harçlar Kanunun Genel Tebliğinin birinci kısmının dördüncü bölümünde, 5887 sayılı Kanunun 109 ve 117 nci maddelerine istinaden çıkarılan 11 ve 12 seri No.lu Harçlar Kanununu Genel Tebliğleri uyarınca öngörülen ve yargı harçları ile icra harçlarının 1.000._ liraya kadar (Bin dahil). Harç alınmasını icap ettiren işlemlerde ait olduğu evraka pul yapıştırılması 2.000 ._ fazla harç alınmasını icap ettiren davalara ve kira işlemlerine ait harçları makbuz mukabilinde ve malsandıklarınca tahsil edilmesi ve malsandıklarınca verilecek mal makbuzların tarih ve numarasının ilgli evraka geri verilmek suretiyle işlem yapılması devam olunacağı belirtilmiştir.

Gerek ekonomik gelişmeler ve para değerinde yapılan ayarlamalar gerekse, 28/11/1980 günlü 2345 sayılı, Kanunla 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli tarifelerde yapılan değişiklikler gözönünde tutularak, yukarıda açıklanan hadlerin,

1 _ Yargı harçlarında, 10.000,_ liraya kadar (10.000 dahil) harç alınmasını gerektiren davalarda alınacak harçlar yine eskisi gibi ait olduğu evraka pul yapıştırılması suretiyle mahkemelerce ve 10.000 liradan fazla harçların ise, mahkemelerden gönderilecek müzekkere üzerine malsandıklarınca makbuz mukabilinde tahsil edilmesi ve harcın tahsil edildiğine dair makbuzun tarih ve numarasının evrak üzerine kaydedilmesi,

2 _ İcra harçlarında, 10.000 liraya kadar (10.000 dahil) harç alınmasını gerektiren icra işlemlerinde yine eskisi gibi ait olduğu evraka pul yapıştırılması suretiyle icra dairelerince ve 10.000 liradan fazla harçların ise icra dairelerinden gönderilecek müzekkereler üzerine malsandıklarınca makbuz mukabilinde tahsil edilmesi ve harcın tahsil edildiğine dair makbuzun tarih ve numarasının icra tutanağına kaydedilmesi,

Suretiyle işlem yapılması uygun görülmüştür.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği kalmamıştır.

İçerik 2:

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 25 nci maddesinde yargı harçlarının ilgili kağıt ve belgelere harç pulu yapıştırılmak suretiyle ödeneceği belirtilmiş ve aynı Kanunun 131 nci maddesinde ise, "Harçlar, bu Kanunun ilgili kısımlarında yazılı şekillerde ödenir.

Ancak Maliye Bakanlığı konunun özelliğini gözönünde bulundurarak, harçları, pul yapıştırılması, makbuz karşılığı veya basılı damga vurdurulması veya sair bir şekilde tahsili için ilgili dairelere yetki verebilir." hükmü yer almış bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Bakanlığımızca çıkarılan 6/10/1954 günlü ve 232301,1/37072 sayılı 1 Seri No.lu Harçlar Kanunun Genel Tebliğinin birinci kısmının dördüncü bölümünde, 5887 sayılı Kanunun 109 ve 117 nci maddelerine istinaden çıkarılan 11 ve 12 seri No.lu Harçlar Kanununu Genel Tebliğleri uyarınca öngörülen ve yargı harçları ile icra harçlarının 1.000._ liraya kadar (Bin dahil). Harç alınmasını icap ettiren işlemlerde ait olduğu evraka pul yapıştırılması 2.000 ._ fazla harç alınmasını icap ettiren davalara ve kira işlemlerine ait harçları makbuz mukabilinde ve malsandıklarınca tahsil edilmesi ve malsandıklarınca verilecek mal makbuzların tarih ve numarasının ilgli evraka geri verilmek suretiyle işlem yapılması devam olunacağı belirtilmiştir.

Gerek ekonomik gelişmeler ve para değerinde yapılan ayarlamalar gerekse, 28/11/1980 günlü 2345 sayılı, Kanunla 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli tarifelerde yapılan değişiklikler gözönünde tutularak, yukarıda açıklanan hadlerin,

1 _ Yargı harçlarında, 10.000,_ liraya kadar (10.000 dahil) harç alınmasını gerektiren davalarda alınacak harçlar yine eskisi gibi ait olduğu evraka pul yapıştırılması suretiyle mahkemelerce ve 10.000 liradan fazla harçların ise, mahkemelerden gönderilecek müzekkere üzerine malsandıklarınca makbuz mukabilinde tahsil edilmesi ve harcın tahsil edildiğine dair makbuzun tarih ve numarasının evrak üzerine kaydedilmesi,

2 _ İcra harçlarında, 10.000 liraya kadar (10.000 dahil) harç alınmasını gerektiren icra işlemlerinde yine eskisi gibi ait olduğu evraka pul yapıştırılması suretiyle icra dairelerince ve 10.000 liradan fazla harçların ise icra dairelerinden gönderilecek müzekkereler üzerine malsandıklarınca makbuz mukabilinde tahsil edilmesi ve harcın tahsil edildiğine dair makbuzun tarih ve numarasının icra tutanağına kaydedilmesi,

Suretiyle işlem yapılması uygun görülmüştür.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği kalmamıştır.

Sayfalar