Buradasınız

- HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞLERİ

Resmi Gazete No: 20737 Resmi Gazete Tarihi: Çarşamba, 26 Aralık, 1990 Adı: UID: 9OX9XNQ3INYZBA8Q
İçerik:

20.12.1990 gün ve 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun "Çeşitli işlemlerde değer" başlıklı 43 üncü maddesinin sonuna eklenen fıkrada, motorlu kara taşıtları ile ilgili alım, satım ve taahhüt işlemlerinde gösterilecek değer; işleme konu olan taşıtın cinsi, markası, modeli, tipi ve yaşı itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nce tespit edilen ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kasko sigortasına esas değerinden aşağı olamaz. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nce düzenlenen listelerde yer almayan eski model taşıtların asgari değeri; o taşıtların listede yer alan en eski modelleri için belirlenen değerinden, her model yılı için % 10 indirim yapılmak suretiyle tespit edilir. Birlikçe düzenlenen listelerde yer almayan taşıtların değerleri emsali taşıtların değerlerinden aşağı olamaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir" hükmüne yer verilmiştir.

Motorlu kara taşıtlarının noterliklerde yapılacak alım, satım ve taahhüdü ile ilgili işlemlerde gösterilmesi icabeden değer uygulamasına ilişkin hususları ihtiva eden, sözü edilen fıkranın uygulama usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

I _ MOTORLU KARA TAŞITLARININ NOTERLİKLERCE YAPILAN ALIM, SATIM VE TAAHHÜT İŞLEMLERİNDE DEĞERİN TAYİNİ:

Motorlu kara taşıtları ile ilgili alım, satım ve taahhüt işlemleri, alım, satım veya taahhüde konu taşıtın cinsi, markası, modeli, tipi ve yaşı itibariyle 492 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin sonuna eklenen fıkra ile belli edilmiş değerden az olmamak üzere işlem taraflarınca beyan olunacak değer üzerinden gerçekleştirilecektir.

Sözü edilen değerler, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince yayımlanan "Motorlu Kara Taşıt Araçları Kasko Değer Listesi"nde yer almaktadır.

A _ Listelerde yer alan motorlu kara taşıtlarının alımı, satımı ve taahhüdü ile ilgili işlemlerde değer:

Türkiye Sigorta ve Reasürans şirketleri birliğince yayımlanan kasko değer listelerinde, motorlu kara taşıtlarının cinsi, markası, modeli ve tipi itibariyle sadece 15 yaşına kadar olanlarının kasko sigortalarına esas değerleri yer almaktadır.

Listede yer alan motorlu kara taşıtlarının noterliklerdeki alımı, satımı ve bunların aynına yönelik taahhütler sebebiyle yapılacak işlemlerde gösterilecek değer, işlem tarihinde bu taşıtların cinsi, markası, modeli, tipi ve yaşı itibariyle listedeki kasko sigortasına esas değerinden az olamıyacaktır. Ancak, taraflarca bu değerlerin üzerinde değer beyanı olunması halinde beyan edilen bu değerler üzerinden işlem yapılacağı tabiidir.

B _ Listelerde cinsi, markası, modeli tipi belirtilmekle beraber model yılı (yaşı) belirtilmeyen mtorlu kara taşıtlarının alımı, satımı ve taahhüdü ile ilgili işlemlerde değer:

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince yayımlanan kasko değer listelerinde, cinsi, markası, modeli ve tipi belirtilen motorlu kara taşıtlarından 15 yaşından büyük olanlarının kasko sigortasına esas prim değerleri yer almaktadır. Yaş, model yılına göre geçen süre olup, takvim yılı itibariyle tesbit edilecektir.

Harca konu alım, satım ve taahhüt işlemenin yapıldığı tarihte 15 yaşından büyük olan motorlu kara taşıtlarının işlem değerlerinin tespitinde aşağıdaki esaslar uygulanacaktır.

1. Alım, satım veya taahhüde konu 15 yaşından büyük aracın işlem değeri; cinsi, markası ve tipi itibariyle listedeki en eski (15 yaşındaki) modelinin kasko sigortasına esas prim değeri baz alınarak hesaplanacaktır.

2. Listede yer alan en eski model taşıtın kasko sigortasına esas değeri, her model yılı için % 10 nispetinde indirilerek, alım satıma konu olan taşıtın değeri hesaplanacaktır.

ÖRNEK: (A) marka 20 yaşında bir binek otomobilinin noterde satışının yapıldığını ve aynı marka 15 yaşındaki binek otomobili listedeki değerinin ise 20 milyon lira olduğunu varsayalım. Satış işlemine konu aracın asgari değeri aşağıdaki gibi tespit edilecektir.  % 10 indirimli % 20 indirimli % 30 indirimli % 40 indirimli % 50 indirimli
15 yaş 
16 yaş
 
17 yaş
 
18 yaş
 
19 yaş
 
20 yaş
20 milyon
 
18 milyon
 
16.000.000
 
14.000.000
 
12.000.000
 
10.000.000

Örnekte de görüleceği gibi, 20 yaşındaki (A) marka otomobilin noterdeki satış işlemi, listede yer alan 15 yaşındaki aynı marka taşıtın değerinin % 50 noksanı olan 10.000.000 liradan aşağı olmamak üzere, taraflarca beyan olunan değer üzerinden gerçekleştirilecektir.

C _ Listelerde yer almayan motorlu kara taşıtlarının alımı, satımı ve taahhüdü işlemlerinde değer:

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 3'er aylık dönemler itibariyle yayımlanmakta olan kasko değer listesinde, bazı motorlu kara taşıtları, cinsi, markası, modeli, tipi ve yaşı itibariyle yer alan emsali taşıtların değerinden az olmamak üzere, ilgililerce beyan edilen değer dikkate alınacaktır.

Öte yandan listelerde yer almayan araçların, listelerde herhangi bir emsalinin bulunmaması halinde ise bu araçların alımı, satımı ve taahhüdü ile ilgili işlemlerde, piyasada alımı, satımı yapılan benzeri araçların değerinden az olmamak üzere, ilgililerce beyan edilen değer esas alınacaktır.

D _ Hasarlı araçlarla ilgili alım, satım ve taahhüt işlemlerinde değer:

Herhangi bir sebeple hasarlı hale gelen motorlu kara taşıtlarının hasarlı durumda noterlerde gerçekleştirilen alımı, satımı ve taahhüdü ile ilgili işlemlerde gösterilecek asgari değer, Tebliğin evvelki bölümlerinde belirlenen değerlerden, hasar tutarı düşüldükten sonraki kalan değer olacaktır. Ancak, hasar tutarının, satışa konu motorlu kara taşıtının yukarıda belirlenen değerinden indirilebilmesi için, satış işlemi sırasında taşıtın gerçekten hasarlı olduğunun belgelenmesi şarttır.

Satış esnasında satışa konu motorlu kara taşıtının hasarlı olduğu ve bu nedenle işlem değerinin düşük olduğunun ileri sürülmesi halinde, hasar miktarının tesbiti için;

a) Varsa mahkeme kararı,

b) Mahkeme kararının olmadığı hallerde hakem bilirkişi raporu,

c) Hakem bilirkişi raporunun da olmaması halinde, ilgili sigorta şirketinin sigorta ekspertiz raporu,

ibraz edilecektir.

d) Yukarıdaki belgelerin yanısıra, işlemi yapan noter, satışa konu motorlu kara taşıtının, satış esnasında gerçekten hasarlı durumda bulunup bulunmadığının, noterin bağlı olduğu vergi dairesinden yoklamaya yetkili bir memur vasıtasıyla tespitini isteyecektir.

Yoklamaya yetkili memur tarafından düzenlenecek yoklama tutanağında, hasar raporlarında yer alan hasar unsurlarının işlem tarihi itibariyle teyit edilmesi halinde hasar tutarı, belirlenen esaslar çerçevesinde işlem değerinden indirilecektir.

e) Kazaya uğraması sebebiyle hasırlı olduğuna ilişkin mahkeme kararı veya rapor ibraz edilen motorlu kara taşıtının, tamir ve bakımı yapıldıktan sonra alımı, satımı veya taahhüde konu işlem yapılması durumunda hasar tutarı dikkate alınmayacaktır.

f) Alım, satım ve taahhüde konu işlemin yapıldığı esnada hasarlı olduğu iddiasında bulunulan motorlu kara taşıtı ile ilgili olarak yukarıdaki belgelerden herhangi birinin ibraz edilememesi durumunda, yoklama memuru vasıtasıyla bir tespit yapılması cihetine gidilmeyecektir.

Bu durumda, sözü edilen motorlu kara taşıtlarının alımı, satımı ve taahhüdüne ilişkin işlemlerde, hasar beyanı dikkate alınmaksızın tebliğin önceki bölümlerinde belirlenen değerler, işlem değeri olarak dikkate alınacaktır.

II _ NOTERLİKLERCE UYULACAK DİĞER ESASLAR:

A _ Harç uygulamasının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini ve iş sahiplerinin şikayetlerine sebebiyet verilmemesini sağlamak için noterler, motorlu kara taşıtlarının alımı, satımı ve taahhüdüne ilişkin işlemlerde dikkate alınması icabeden değerleri ihtiva eden kasko değer listelerini zamınında ilgili kuruluştan temin edeceklerdir.

B _ İlgililerce hasarlı olduğunun ileri sürülmesi sonucunda, bu durumun Tebliğin I/D bölümündeki esaslar çerçevesinde tesbiti üzerine, hasar tutarı düşüldükten sonraki değeri üzerinden alımı, satımı veya taahhüde konu işlemi yapılan motorlu kara tışıtları ile ilgili işlem dosyasında, hasar miktarını gsöteren belgelerin birer örneği muhafaza edilecektir.

C _ Noterler, alım, satım ve taahhüt işlemlerinde nispi harca esas değerleri Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde uygulayacaklardır. Aksi uygulama sonucu eksik alınan harçlar sebebiyle 492 sayılı Kanunun 128 inci maddesi hükmü gereğince sorumlu olacaklardır.

D _ Sözü edilen işlemlerde beher imza için binde 0,50 nispetinde alınacak harca ilaveten, bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlardan da aynı değer üzerinden binde 5 nispetinde damga vergisi tahsil edeceklerdir.

III _ YÜRÜRLÜK:

492 sayılı Kanununun 43 üncü maddesinin sonuna eklenen ve bu tebliğ ile uygulama usul ve esasları belirlenen fıkra hükmü 1.1.1991 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

20.12.1990 gün ve 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun "Çeşitli işlemlerde değer" başlıklı 43 üncü maddesinin sonuna eklenen fıkrada, motorlu kara taşıtları ile ilgili alım, satım ve taahhüt işlemlerinde gösterilecek değer; işleme konu olan taşıtın cinsi, markası, modeli, tipi ve yaşı itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nce tespit edilen ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kasko sigortasına esas değerinden aşağı olamaz. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nce düzenlenen listelerde yer almayan eski model taşıtların asgari değeri; o taşıtların listede yer alan en eski modelleri için belirlenen değerinden, her model yılı için % 10 indirim yapılmak suretiyle tespit edilir. Birlikçe düzenlenen listelerde yer almayan taşıtların değerleri emsali taşıtların değerlerinden aşağı olamaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir" hükmüne yer verilmiştir.

Motorlu kara taşıtlarının noterliklerde yapılacak alım, satım ve taahhüdü ile ilgili işlemlerde gösterilmesi icabeden değer uygulamasına ilişkin hususları ihtiva eden, sözü edilen fıkranın uygulama usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

I _ MOTORLU KARA TAŞITLARININ NOTERLİKLERCE YAPILAN ALIM, SATIM VE TAAHHÜT İŞLEMLERİNDE DEĞERİN TAYİNİ:

Motorlu kara taşıtları ile ilgili alım, satım ve taahhüt işlemleri, alım, satım veya taahhüde konu taşıtın cinsi, markası, modeli, tipi ve yaşı itibariyle 492 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin sonuna eklenen fıkra ile belli edilmiş değerden az olmamak üzere işlem taraflarınca beyan olunacak değer üzerinden gerçekleştirilecektir.

Sözü edilen değerler, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince yayımlanan "Motorlu Kara Taşıt Araçları Kasko Değer Listesi"nde yer almaktadır.

A _ Listelerde yer alan motorlu kara taşıtlarının alımı, satımı ve taahhüdü ile ilgili işlemlerde değer:

Türkiye Sigorta ve Reasürans şirketleri birliğince yayımlanan kasko değer listelerinde, motorlu kara taşıtlarının cinsi, markası, modeli ve tipi itibariyle sadece 15 yaşına kadar olanlarının kasko sigortalarına esas değerleri yer almaktadır.

Listede yer alan motorlu kara taşıtlarının noterliklerdeki alımı, satımı ve bunların aynına yönelik taahhütler sebebiyle yapılacak işlemlerde gösterilecek değer, işlem tarihinde bu taşıtların cinsi, markası, modeli, tipi ve yaşı itibariyle listedeki kasko sigortasına esas değerinden az olamıyacaktır. Ancak, taraflarca bu değerlerin üzerinde değer beyanı olunması halinde beyan edilen bu değerler üzerinden işlem yapılacağı tabiidir.

B _ Listelerde cinsi, markası, modeli tipi belirtilmekle beraber model yılı (yaşı) belirtilmeyen mtorlu kara taşıtlarının alımı, satımı ve taahhüdü ile ilgili işlemlerde değer:

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince yayımlanan kasko değer listelerinde, cinsi, markası, modeli ve tipi belirtilen motorlu kara taşıtlarından 15 yaşından büyük olanlarının kasko sigortasına esas prim değerleri yer almaktadır. Yaş, model yılına göre geçen süre olup, takvim yılı itibariyle tesbit edilecektir.

Harca konu alım, satım ve taahhüt işlemenin yapıldığı tarihte 15 yaşından büyük olan motorlu kara taşıtlarının işlem değerlerinin tespitinde aşağıdaki esaslar uygulanacaktır.

1. Alım, satım veya taahhüde konu 15 yaşından büyük aracın işlem değeri; cinsi, markası ve tipi itibariyle listedeki en eski (15 yaşındaki) modelinin kasko sigortasına esas prim değeri baz alınarak hesaplanacaktır.

2. Listede yer alan en eski model taşıtın kasko sigortasına esas değeri, her model yılı için % 10 nispetinde indirilerek, alım satıma konu olan taşıtın değeri hesaplanacaktır.

ÖRNEK: (A) marka 20 yaşında bir binek otomobilinin noterde satışının yapıldığını ve aynı marka 15 yaşındaki binek otomobili listedeki değerinin ise 20 milyon lira olduğunu varsayalım. Satış işlemine konu aracın asgari değeri aşağıdaki gibi tespit edilecektir.  % 10 indirimli % 20 indirimli % 30 indirimli % 40 indirimli % 50 indirimli
15 yaş 
16 yaş
 
17 yaş
 
18 yaş
 
19 yaş
 
20 yaş
20 milyon
 
18 milyon
 
16.000.000
 
14.000.000
 
12.000.000
 
10.000.000

Örnekte de görüleceği gibi, 20 yaşındaki (A) marka otomobilin noterdeki satış işlemi, listede yer alan 15 yaşındaki aynı marka taşıtın değerinin % 50 noksanı olan 10.000.000 liradan aşağı olmamak üzere, taraflarca beyan olunan değer üzerinden gerçekleştirilecektir.

C _ Listelerde yer almayan motorlu kara taşıtlarının alımı, satımı ve taahhüdü işlemlerinde değer:

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 3'er aylık dönemler itibariyle yayımlanmakta olan kasko değer listesinde, bazı motorlu kara taşıtları, cinsi, markası, modeli, tipi ve yaşı itibariyle yer alan emsali taşıtların değerinden az olmamak üzere, ilgililerce beyan edilen değer dikkate alınacaktır.

Öte yandan listelerde yer almayan araçların, listelerde herhangi bir emsalinin bulunmaması halinde ise bu araçların alımı, satımı ve taahhüdü ile ilgili işlemlerde, piyasada alımı, satımı yapılan benzeri araçların değerinden az olmamak üzere, ilgililerce beyan edilen değer esas alınacaktır.

D _ Hasarlı araçlarla ilgili alım, satım ve taahhüt işlemlerinde değer:

Herhangi bir sebeple hasarlı hale gelen motorlu kara taşıtlarının hasarlı durumda noterlerde gerçekleştirilen alımı, satımı ve taahhüdü ile ilgili işlemlerde gösterilecek asgari değer, Tebliğin evvelki bölümlerinde belirlenen değerlerden, hasar tutarı düşüldükten sonraki kalan değer olacaktır. Ancak, hasar tutarının, satışa konu motorlu kara taşıtının yukarıda belirlenen değerinden indirilebilmesi için, satış işlemi sırasında taşıtın gerçekten hasarlı olduğunun belgelenmesi şarttır.

Satış esnasında satışa konu motorlu kara taşıtının hasarlı olduğu ve bu nedenle işlem değerinin düşük olduğunun ileri sürülmesi halinde, hasar miktarının tesbiti için;

a) Varsa mahkeme kararı,

b) Mahkeme kararının olmadığı hallerde hakem bilirkişi raporu,

c) Hakem bilirkişi raporunun da olmaması halinde, ilgili sigorta şirketinin sigorta ekspertiz raporu,

ibraz edilecektir.

d) Yukarıdaki belgelerin yanısıra, işlemi yapan noter, satışa konu motorlu kara taşıtının, satış esnasında gerçekten hasarlı durumda bulunup bulunmadığının, noterin bağlı olduğu vergi dairesinden yoklamaya yetkili bir memur vasıtasıyla tespitini isteyecektir.

Yoklamaya yetkili memur tarafından düzenlenecek yoklama tutanağında, hasar raporlarında yer alan hasar unsurlarının işlem tarihi itibariyle teyit edilmesi halinde hasar tutarı, belirlenen esaslar çerçevesinde işlem değerinden indirilecektir.

e) Kazaya uğraması sebebiyle hasırlı olduğuna ilişkin mahkeme kararı veya rapor ibraz edilen motorlu kara taşıtının, tamir ve bakımı yapıldıktan sonra alımı, satımı veya taahhüde konu işlem yapılması durumunda hasar tutarı dikkate alınmayacaktır.

f) Alım, satım ve taahhüde konu işlemin yapıldığı esnada hasarlı olduğu iddiasında bulunulan motorlu kara taşıtı ile ilgili olarak yukarıdaki belgelerden herhangi birinin ibraz edilememesi durumunda, yoklama memuru vasıtasıyla bir tespit yapılması cihetine gidilmeyecektir.

Bu durumda, sözü edilen motorlu kara taşıtlarının alımı, satımı ve taahhüdüne ilişkin işlemlerde, hasar beyanı dikkate alınmaksızın tebliğin önceki bölümlerinde belirlenen değerler, işlem değeri olarak dikkate alınacaktır.

II _ NOTERLİKLERCE UYULACAK DİĞER ESASLAR:

A _ Harç uygulamasının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini ve iş sahiplerinin şikayetlerine sebebiyet verilmemesini sağlamak için noterler, motorlu kara taşıtlarının alımı, satımı ve taahhüdüne ilişkin işlemlerde dikkate alınması icabeden değerleri ihtiva eden kasko değer listelerini zamınında ilgili kuruluştan temin edeceklerdir.

B _ İlgililerce hasarlı olduğunun ileri sürülmesi sonucunda, bu durumun Tebliğin I/D bölümündeki esaslar çerçevesinde tesbiti üzerine, hasar tutarı düşüldükten sonraki değeri üzerinden alımı, satımı veya taahhüde konu işlemi yapılan motorlu kara tışıtları ile ilgili işlem dosyasında, hasar miktarını gsöteren belgelerin birer örneği muhafaza edilecektir.

C _ Noterler, alım, satım ve taahhüt işlemlerinde nispi harca esas değerleri Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde uygulayacaklardır. Aksi uygulama sonucu eksik alınan harçlar sebebiyle 492 sayılı Kanunun 128 inci maddesi hükmü gereğince sorumlu olacaklardır.

D _ Sözü edilen işlemlerde beher imza için binde 0,50 nispetinde alınacak harca ilaveten, bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlardan da aynı değer üzerinden binde 5 nispetinde damga vergisi tahsil edeceklerdir.

III _ YÜRÜRLÜK:

492 sayılı Kanununun 43 üncü maddesinin sonuna eklenen ve bu tebliğ ile uygulama usul ve esasları belirlenen fıkra hükmü 1.1.1991 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

20.12.1990 gün ve 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun "Çeşitli işlemlerde değer" başlıklı 43 üncü maddesinin sonuna eklenen fıkrada, motorlu kara taşıtları ile ilgili alım, satım ve taahhüt işlemlerinde gösterilecek değer; işleme konu olan taşıtın cinsi, markası, modeli, tipi ve yaşı itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nce tespit edilen ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kasko sigortasına esas değerinden aşağı olamaz. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nce düzenlenen listelerde yer almayan eski model taşıtların asgari değeri; o taşıtların listede yer alan en eski modelleri için belirlenen değerinden, her model yılı için % 10 indirim yapılmak suretiyle tespit edilir. Birlikçe düzenlenen listelerde yer almayan taşıtların değerleri emsali taşıtların değerlerinden aşağı olamaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir" hükmüne yer verilmiştir.

Motorlu kara taşıtlarının noterliklerde yapılacak alım, satım ve taahhüdü ile ilgili işlemlerde gösterilmesi icabeden değer uygulamasına ilişkin hususları ihtiva eden, sözü edilen fıkranın uygulama usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

I _ MOTORLU KARA TAŞITLARININ NOTERLİKLERCE YAPILAN ALIM, SATIM VE TAAHHÜT İŞLEMLERİNDE DEĞERİN TAYİNİ:

Motorlu kara taşıtları ile ilgili alım, satım ve taahhüt işlemleri, alım, satım veya taahhüde konu taşıtın cinsi, markası, modeli, tipi ve yaşı itibariyle 492 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin sonuna eklenen fıkra ile belli edilmiş değerden az olmamak üzere işlem taraflarınca beyan olunacak değer üzerinden gerçekleştirilecektir.

Sözü edilen değerler, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince yayımlanan "Motorlu Kara Taşıt Araçları Kasko Değer Listesi"nde yer almaktadır.

A _ Listelerde yer alan motorlu kara taşıtlarının alımı, satımı ve taahhüdü ile ilgili işlemlerde değer:

Türkiye Sigorta ve Reasürans şirketleri birliğince yayımlanan kasko değer listelerinde, motorlu kara taşıtlarının cinsi, markası, modeli ve tipi itibariyle sadece 15 yaşına kadar olanlarının kasko sigortalarına esas değerleri yer almaktadır.

Listede yer alan motorlu kara taşıtlarının noterliklerdeki alımı, satımı ve bunların aynına yönelik taahhütler sebebiyle yapılacak işlemlerde gösterilecek değer, işlem tarihinde bu taşıtların cinsi, markası, modeli, tipi ve yaşı itibariyle listedeki kasko sigortasına esas değerinden az olamıyacaktır. Ancak, taraflarca bu değerlerin üzerinde değer beyanı olunması halinde beyan edilen bu değerler üzerinden işlem yapılacağı tabiidir.

B _ Listelerde cinsi, markası, modeli tipi belirtilmekle beraber model yılı (yaşı) belirtilmeyen mtorlu kara taşıtlarının alımı, satımı ve taahhüdü ile ilgili işlemlerde değer:

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince yayımlanan kasko değer listelerinde, cinsi, markası, modeli ve tipi belirtilen motorlu kara taşıtlarından 15 yaşından büyük olanlarının kasko sigortasına esas prim değerleri yer almaktadır. Yaş, model yılına göre geçen süre olup, takvim yılı itibariyle tesbit edilecektir.

Harca konu alım, satım ve taahhüt işlemenin yapıldığı tarihte 15 yaşından büyük olan motorlu kara taşıtlarının işlem değerlerinin tespitinde aşağıdaki esaslar uygulanacaktır.

1. Alım, satım veya taahhüde konu 15 yaşından büyük aracın işlem değeri; cinsi, markası ve tipi itibariyle listedeki en eski (15 yaşındaki) modelinin kasko sigortasına esas prim değeri baz alınarak hesaplanacaktır.

2. Listede yer alan en eski model taşıtın kasko sigortasına esas değeri, her model yılı için % 10 nispetinde indirilerek, alım satıma konu olan taşıtın değeri hesaplanacaktır.

ÖRNEK: (A) marka 20 yaşında bir binek otomobilinin noterde satışının yapıldığını ve aynı marka 15 yaşındaki binek otomobili listedeki değerinin ise 20 milyon lira olduğunu varsayalım. Satış işlemine konu aracın asgari değeri aşağıdaki gibi tespit edilecektir.  % 10 indirimli % 20 indirimli % 30 indirimli % 40 indirimli % 50 indirimli
15 yaş 
16 yaş
 
17 yaş
 
18 yaş
 
19 yaş
 
20 yaş
20 milyon
 
18 milyon
 
16.000.000
 
14.000.000
 
12.000.000
 
10.000.000

Örnekte de görüleceği gibi, 20 yaşındaki (A) marka otomobilin noterdeki satış işlemi, listede yer alan 15 yaşındaki aynı marka taşıtın değerinin % 50 noksanı olan 10.000.000 liradan aşağı olmamak üzere, taraflarca beyan olunan değer üzerinden gerçekleştirilecektir.

C _ Listelerde yer almayan motorlu kara taşıtlarının alımı, satımı ve taahhüdü işlemlerinde değer:

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 3'er aylık dönemler itibariyle yayımlanmakta olan kasko değer listesinde, bazı motorlu kara taşıtları, cinsi, markası, modeli, tipi ve yaşı itibariyle yer alan emsali taşıtların değerinden az olmamak üzere, ilgililerce beyan edilen değer dikkate alınacaktır.

Öte yandan listelerde yer almayan araçların, listelerde herhangi bir emsalinin bulunmaması halinde ise bu araçların alımı, satımı ve taahhüdü ile ilgili işlemlerde, piyasada alımı, satımı yapılan benzeri araçların değerinden az olmamak üzere, ilgililerce beyan edilen değer esas alınacaktır.

D _ Hasarlı araçlarla ilgili alım, satım ve taahhüt işlemlerinde değer:

Herhangi bir sebeple hasarlı hale gelen motorlu kara taşıtlarının hasarlı durumda noterlerde gerçekleştirilen alımı, satımı ve taahhüdü ile ilgili işlemlerde gösterilecek asgari değer, Tebliğin evvelki bölümlerinde belirlenen değerlerden, hasar tutarı düşüldükten sonraki kalan değer olacaktır. Ancak, hasar tutarının, satışa konu motorlu kara taşıtının yukarıda belirlenen değerinden indirilebilmesi için, satış işlemi sırasında taşıtın gerçekten hasarlı olduğunun belgelenmesi şarttır.

Satış esnasında satışa konu motorlu kara taşıtının hasarlı olduğu ve bu nedenle işlem değerinin düşük olduğunun ileri sürülmesi halinde, hasar miktarının tesbiti için;

a) Varsa mahkeme kararı,

b) Mahkeme kararının olmadığı hallerde hakem bilirkişi raporu,

c) Hakem bilirkişi raporunun da olmaması halinde, ilgili sigorta şirketinin sigorta ekspertiz raporu,

ibraz edilecektir.

d) Yukarıdaki belgelerin yanısıra, işlemi yapan noter, satışa konu motorlu kara taşıtının, satış esnasında gerçekten hasarlı durumda bulunup bulunmadığının, noterin bağlı olduğu vergi dairesinden yoklamaya yetkili bir memur vasıtasıyla tespitini isteyecektir.

Yoklamaya yetkili memur tarafından düzenlenecek yoklama tutanağında, hasar raporlarında yer alan hasar unsurlarının işlem tarihi itibariyle teyit edilmesi halinde hasar tutarı, belirlenen esaslar çerçevesinde işlem değerinden indirilecektir.

e) Kazaya uğraması sebebiyle hasırlı olduğuna ilişkin mahkeme kararı veya rapor ibraz edilen motorlu kara taşıtının, tamir ve bakımı yapıldıktan sonra alımı, satımı veya taahhüde konu işlem yapılması durumunda hasar tutarı dikkate alınmayacaktır.

f) Alım, satım ve taahhüde konu işlemin yapıldığı esnada hasarlı olduğu iddiasında bulunulan motorlu kara taşıtı ile ilgili olarak yukarıdaki belgelerden herhangi birinin ibraz edilememesi durumunda, yoklama memuru vasıtasıyla bir tespit yapılması cihetine gidilmeyecektir.

Bu durumda, sözü edilen motorlu kara taşıtlarının alımı, satımı ve taahhüdüne ilişkin işlemlerde, hasar beyanı dikkate alınmaksızın tebliğin önceki bölümlerinde belirlenen değerler, işlem değeri olarak dikkate alınacaktır.

II _ NOTERLİKLERCE UYULACAK DİĞER ESASLAR:

A _ Harç uygulamasının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini ve iş sahiplerinin şikayetlerine sebebiyet verilmemesini sağlamak için noterler, motorlu kara taşıtlarının alımı, satımı ve taahhüdüne ilişkin işlemlerde dikkate alınması icabeden değerleri ihtiva eden kasko değer listelerini zamınında ilgili kuruluştan temin edeceklerdir.

B _ İlgililerce hasarlı olduğunun ileri sürülmesi sonucunda, bu durumun Tebliğin I/D bölümündeki esaslar çerçevesinde tesbiti üzerine, hasar tutarı düşüldükten sonraki değeri üzerinden alımı, satımı veya taahhüde konu işlemi yapılan motorlu kara tışıtları ile ilgili işlem dosyasında, hasar miktarını gsöteren belgelerin birer örneği muhafaza edilecektir.

C _ Noterler, alım, satım ve taahhüt işlemlerinde nispi harca esas değerleri Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde uygulayacaklardır. Aksi uygulama sonucu eksik alınan harçlar sebebiyle 492 sayılı Kanunun 128 inci maddesi hükmü gereğince sorumlu olacaklardır.

D _ Sözü edilen işlemlerde beher imza için binde 0,50 nispetinde alınacak harca ilaveten, bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlardan da aynı değer üzerinden binde 5 nispetinde damga vergisi tahsil edeceklerdir.

III _ YÜRÜRLÜK:

492 sayılı Kanununun 43 üncü maddesinin sonuna eklenen ve bu tebliğ ile uygulama usul ve esasları belirlenen fıkra hükmü 1.1.1991 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 21447 Resmi Gazete Tarihi: Cumartesi, 26 Aralık, 1992 Adı: UID: B51X12VU8Y47BGEG
İçerik:

 

Tapu Harçları ile ilgili 31.12.1985 tarihli ve 18975 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 12 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile harçların tahsilinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yetki verilmişti.

Tapu harçlarının 1.1.1993 tarihinden itibaren,

1. Yetkili vergi dairesinin ilgili banka şubesindeki hesabına ödenmek suretiyle tahsil edilmesi,

2. Harç tahsiline yetkili banka şubesi ve bağımsız vergi dairesinin bulunmadığı ilçelerde malmüdürlüğünce tahsil edilmesi,

3. Mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla, mahallin icabına göre ilgili banka şubesi yerine bağımsız vergi dairesi veya malmüdürlüğüne ödenmesi hususunda defterdarlıklara yetki verilmesi, uygun bulunmuştur.

Bu nedenle, tapu daireleri adına banka şubelerinde açılmış olan hesaplar 31.12.1992 tarihi itibariyle kapatılacaktır.

Diğer taraftan, tapu harcı ile birlikte damga vergisinin de tahsil edilmesi gereken durumlarda, damga vergisi ve tapu harcının ayrı vergi dairelerince tahsil edildiği yerlerde tapu dairelerince damga vergisi ve tapu harcı için ayrı ayrı tahakkuk fişi düzenlenmesi, aynı vergi dairesince tahsil edilen yerlerde ise aynı tahakkuk fişinde ayrı satırlarda yer alması gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

 

Tapu Harçları ile ilgili 31.12.1985 tarihli ve 18975 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 12 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile harçların tahsilinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yetki verilmişti.

Tapu harçlarının 1.1.1993 tarihinden itibaren,

1. Yetkili vergi dairesinin ilgili banka şubesindeki hesabına ödenmek suretiyle tahsil edilmesi,

2. Harç tahsiline yetkili banka şubesi ve bağımsız vergi dairesinin bulunmadığı ilçelerde malmüdürlüğünce tahsil edilmesi,

3. Mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla, mahallin icabına göre ilgili banka şubesi yerine bağımsız vergi dairesi veya malmüdürlüğüne ödenmesi hususunda defterdarlıklara yetki verilmesi, uygun bulunmuştur.

Bu nedenle, tapu daireleri adına banka şubelerinde açılmış olan hesaplar 31.12.1992 tarihi itibariyle kapatılacaktır.

Diğer taraftan, tapu harcı ile birlikte damga vergisinin de tahsil edilmesi gereken durumlarda, damga vergisi ve tapu harcının ayrı vergi dairelerince tahsil edildiği yerlerde tapu dairelerince damga vergisi ve tapu harcı için ayrı ayrı tahakkuk fişi düzenlenmesi, aynı vergi dairesince tahsil edilen yerlerde ise aynı tahakkuk fişinde ayrı satırlarda yer alması gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

 

Tapu Harçları ile ilgili 31.12.1985 tarihli ve 18975 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 12 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile harçların tahsilinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yetki verilmişti.

Tapu harçlarının 1.1.1993 tarihinden itibaren,

1. Yetkili vergi dairesinin ilgili banka şubesindeki hesabına ödenmek suretiyle tahsil edilmesi,

2. Harç tahsiline yetkili banka şubesi ve bağımsız vergi dairesinin bulunmadığı ilçelerde malmüdürlüğünce tahsil edilmesi,

3. Mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla, mahallin icabına göre ilgili banka şubesi yerine bağımsız vergi dairesi veya malmüdürlüğüne ödenmesi hususunda defterdarlıklara yetki verilmesi, uygun bulunmuştur.

Bu nedenle, tapu daireleri adına banka şubelerinde açılmış olan hesaplar 31.12.1992 tarihi itibariyle kapatılacaktır.

Diğer taraftan, tapu harcı ile birlikte damga vergisinin de tahsil edilmesi gereken durumlarda, damga vergisi ve tapu harcının ayrı vergi dairelerince tahsil edildiği yerlerde tapu dairelerince damga vergisi ve tapu harcı için ayrı ayrı tahakkuk fişi düzenlenmesi, aynı vergi dairesince tahsil edilen yerlerde ise aynı tahakkuk fişinde ayrı satırlarda yer alması gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 28422 Resmi Gazete Tarihi: Salı, 25 Eylül, 2012 Adı: UID: bWuK3iJweBgajKo3
İçerik:

30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 75 inci maddesi ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifenin "A) Mahkeme harçları" bölümünün "I- Başvurma harcı" maddesine eklenen 4 üncü fıkra ile Anayasa Mahkemesine yapılacak olan bireysel başvurular harç kapsamına alınmıştır. 6216 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde ise bireysel başvuruların, 6216 sayılı Kanunda ve İçtüzükte belirtilen şartlara uygun olarak doğrudan ya da mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla yapılabileceği, başvurunun diğer yollarla kabulüne ilişkin usul ve esasların İçtüzükle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca 12/7/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 63 üncü maddesinde, bireysel başvuruların mahkemeye şahsen yapılabileceği gibi diğer mahkemeler ya da yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla da yapılabileceği belirtilmiştir.

Bu itibarla, bireysel başvuru harcının başvurudan önce başvuru yapılabilecek yerlerden birine makbuz karşılığı ödenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, söz konusu başvuru harcının Gelir İdaresi Başkanlığıyla anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenmesi de mümkün bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 75 inci maddesi ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifenin "A) Mahkeme harçları" bölümünün "I- Başvurma harcı" maddesine eklenen 4 üncü fıkra ile Anayasa Mahkemesine yapılacak olan bireysel başvurular harç kapsamına alınmıştır. 6216 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde ise bireysel başvuruların, 6216 sayılı Kanunda ve İçtüzükte belirtilen şartlara uygun olarak doğrudan ya da mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla yapılabileceği, başvurunun diğer yollarla kabulüne ilişkin usul ve esasların İçtüzükle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca 12/7/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 63 üncü maddesinde, bireysel başvuruların mahkemeye şahsen yapılabileceği gibi diğer mahkemeler ya da yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla da yapılabileceği belirtilmiştir.

Bu itibarla, bireysel başvuru harcının başvurudan önce başvuru yapılabilecek yerlerden birine makbuz karşılığı ödenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, söz konusu başvuru harcının Gelir İdaresi Başkanlığıyla anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenmesi de mümkün bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 75 inci maddesi ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifenin "A) Mahkeme harçları" bölümünün "I- Başvurma harcı" maddesine eklenen 4 üncü fıkra ile Anayasa Mahkemesine yapılacak olan bireysel başvurular harç kapsamına alınmıştır. 6216 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde ise bireysel başvuruların, 6216 sayılı Kanunda ve İçtüzükte belirtilen şartlara uygun olarak doğrudan ya da mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla yapılabileceği, başvurunun diğer yollarla kabulüne ilişkin usul ve esasların İçtüzükle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca 12/7/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 63 üncü maddesinde, bireysel başvuruların mahkemeye şahsen yapılabileceği gibi diğer mahkemeler ya da yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla da yapılabileceği belirtilmiştir.

Bu itibarla, bireysel başvuru harcının başvurudan önce başvuru yapılabilecek yerlerden birine makbuz karşılığı ödenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, söz konusu başvuru harcının Gelir İdaresi Başkanlığıyla anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenmesi de mümkün bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 22860 Resmi Gazete Tarihi: Cuma, 27 Aralık, 1996 Adı: UID: BX4RGFLTKOTI86NW
İçerik:

492 sayılı Harçlar Kanununun 20/12/1990 gün ve 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen ve 01/01/1991 tarihinde yürürlüğe giren mükerrer 138 inci maddesinde,

"....

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 1996 yılı için yeniden değerleme oranı % 72,8 olarak tespit edilmiş ve 252 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 29 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/1997 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında, (beher rüsum tonilatosundan gibi), birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, toplam değere tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 100 lira kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Öte yandan, Harçlar Kanununun 63 üncü maddesi hükmüne göre, 1997 yılında tapu harcı hesabına esas olmak üzere hesaplanacak kayıtlı değer, 1996 yılına ait emlak vergisi tarhına esas olan değerin 1996 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (% 72,8) artırılması suretiyle tespit edilecektir.

Tapu harcının hesabına esas olan değerin tesbitinde kalkınmada öncelikli yörelerde ve tarım arazilerinde uygulanacak yeniden değerleme oranı hakkında 31/12/1992 gün ve 21452 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19/12/1992 tarihli ve 92/3899 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının dikkate alınması gerekir.

Tebliğ olunur.
(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)

İçerik 1:

492 sayılı Harçlar Kanununun 20/12/1990 gün ve 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen ve 01/01/1991 tarihinde yürürlüğe giren mükerrer 138 inci maddesinde,

"....

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 1996 yılı için yeniden değerleme oranı % 72,8 olarak tespit edilmiş ve 252 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 29 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/1997 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında, (beher rüsum tonilatosundan gibi), birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, toplam değere tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 100 lira kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Öte yandan, Harçlar Kanununun 63 üncü maddesi hükmüne göre, 1997 yılında tapu harcı hesabına esas olmak üzere hesaplanacak kayıtlı değer, 1996 yılına ait emlak vergisi tarhına esas olan değerin 1996 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (% 72,8) artırılması suretiyle tespit edilecektir.

Tapu harcının hesabına esas olan değerin tesbitinde kalkınmada öncelikli yörelerde ve tarım arazilerinde uygulanacak yeniden değerleme oranı hakkında 31/12/1992 gün ve 21452 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19/12/1992 tarihli ve 92/3899 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının dikkate alınması gerekir.

Tebliğ olunur.
(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)

İçerik 2:

492 sayılı Harçlar Kanununun 20/12/1990 gün ve 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen ve 01/01/1991 tarihinde yürürlüğe giren mükerrer 138 inci maddesinde,

"....

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 1996 yılı için yeniden değerleme oranı % 72,8 olarak tespit edilmiş ve 252 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 29 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/1997 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında, (beher rüsum tonilatosundan gibi), birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, toplam değere tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 100 lira kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Öte yandan, Harçlar Kanununun 63 üncü maddesi hükmüne göre, 1997 yılında tapu harcı hesabına esas olmak üzere hesaplanacak kayıtlı değer, 1996 yılına ait emlak vergisi tarhına esas olan değerin 1996 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (% 72,8) artırılması suretiyle tespit edilecektir.

Tapu harcının hesabına esas olan değerin tesbitinde kalkınmada öncelikli yörelerde ve tarım arazilerinde uygulanacak yeniden değerleme oranı hakkında 31/12/1992 gün ve 21452 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19/12/1992 tarihli ve 92/3899 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının dikkate alınması gerekir.

Tebliğ olunur.
(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)

Resmi Gazete No: 27089 Resmi Gazete Tarihi: Salı, 23 Aralık, 2008 Adı: UID: dwkLYk8xhPtQ4iwd
İçerik:

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit edilmesine gerek duyulmuştur.

Yukarıda belirtilen hükümlerin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 1/1/2009 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 1.55 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;

(2) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                      5,6

(5) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                     1,45

(6) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                     0,35

(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için                             1,2

olarak belirlenmiştir.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit edilmesine gerek duyulmuştur.

Yukarıda belirtilen hükümlerin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 1/1/2009 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 1.55 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;

(2) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                      5,6

(5) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                     1,45

(6) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                     0,35

(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için                             1,2

olarak belirlenmiştir.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit edilmesine gerek duyulmuştur.

Yukarıda belirtilen hükümlerin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 1/1/2009 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 1.55 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;

(2) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                      5,6

(5) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                     1,45

(6) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                     0,35

(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için                             1,2

olarak belirlenmiştir.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 20620 Resmi Gazete Tarihi: Çarşamba, 29 Ağustos, 1990 Adı: UID: EDZQLYFCNPZ5J99L
İçerik:

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 25 inci maddesinde, yargı harçlarının, ilgili kağıt ve belgelere harç pulu yapıştırılmak suretiyle ödeneceği belirtilmiştir. Aynı Kanunun 131 inci maddesinde ise;

"Harçlar, bu Kanunun ilgili kısımlarında yazılı şekillerde ödenir.

Ancak, Maliye Bakanlığı konunun özelliğini gözönünde bulundurarak, harçların pul yapıştırılması, makbuz karşılığı veya basılı damga vurdurulması veya sair bir şekilde tahsili için ilgili dairelere yetki verebilir." hükmü yer almış bulunmaktadır.

Tanınan bu yetkiye istinaden, Bakanlığımızca hazırlanan ve 6 Nisan 1987 gün ve 19423 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile yargı harçları ve icra harçlarında 50.000 liraya kadar (50.000 dahil) harç alınmasını gerektiren davalara ve icra işlemlerine ait harçların ilgili evraka pul yapıştırılması, 50.000 liradan fazla harç alınması icabeden dava ve icra işlemlerine ait harçların ise gönderilecek müzekkere üzerine mal sandıklarında makbuz mukabili tahsili uygun görülmüştür.

Ekonomideki gelişmeler ve değişiklikler de gözönünde tutularak; yargı ve icra harçlarında, 250.000 liradan fazla harç alınmasını gerektiren davalarda ve icra işlemlerinde alınacak harçların mahkeme ve icra dairelerinden gönderilecek müzekkereler üzerine mal sandıklarınca makbuz mukabilinde tahsil edilmesi ve harcın tahsil edildiğine dair makbuzun tarih ve numarasını ilgili evrak veya icra tutanağına kaydedilmesi suretiyle işlem yapılması uygun görülmüştür.

Yargı ve icra işlemlerinde 250.000 liraya kadar olan (250.000 dahil) harçlar ise mükelleflerce istenildiği takdirde ilgili evraka pul yapıştırılması suretiyle mahkemeler ve icra daireleri nezdinde ödenebilecektir.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği kalmamıştır.

İçerik 1:

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 25 inci maddesinde, yargı harçlarının, ilgili kağıt ve belgelere harç pulu yapıştırılmak suretiyle ödeneceği belirtilmiştir. Aynı Kanunun 131 inci maddesinde ise;

"Harçlar, bu Kanunun ilgili kısımlarında yazılı şekillerde ödenir.

Ancak, Maliye Bakanlığı konunun özelliğini gözönünde bulundurarak, harçların pul yapıştırılması, makbuz karşılığı veya basılı damga vurdurulması veya sair bir şekilde tahsili için ilgili dairelere yetki verebilir." hükmü yer almış bulunmaktadır.

Tanınan bu yetkiye istinaden, Bakanlığımızca hazırlanan ve 6 Nisan 1987 gün ve 19423 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile yargı harçları ve icra harçlarında 50.000 liraya kadar (50.000 dahil) harç alınmasını gerektiren davalara ve icra işlemlerine ait harçların ilgili evraka pul yapıştırılması, 50.000 liradan fazla harç alınması icabeden dava ve icra işlemlerine ait harçların ise gönderilecek müzekkere üzerine mal sandıklarında makbuz mukabili tahsili uygun görülmüştür.

Ekonomideki gelişmeler ve değişiklikler de gözönünde tutularak; yargı ve icra harçlarında, 250.000 liradan fazla harç alınmasını gerektiren davalarda ve icra işlemlerinde alınacak harçların mahkeme ve icra dairelerinden gönderilecek müzekkereler üzerine mal sandıklarınca makbuz mukabilinde tahsil edilmesi ve harcın tahsil edildiğine dair makbuzun tarih ve numarasını ilgili evrak veya icra tutanağına kaydedilmesi suretiyle işlem yapılması uygun görülmüştür.

Yargı ve icra işlemlerinde 250.000 liraya kadar olan (250.000 dahil) harçlar ise mükelleflerce istenildiği takdirde ilgili evraka pul yapıştırılması suretiyle mahkemeler ve icra daireleri nezdinde ödenebilecektir.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği kalmamıştır.

İçerik 2:

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 25 inci maddesinde, yargı harçlarının, ilgili kağıt ve belgelere harç pulu yapıştırılmak suretiyle ödeneceği belirtilmiştir. Aynı Kanunun 131 inci maddesinde ise;

"Harçlar, bu Kanunun ilgili kısımlarında yazılı şekillerde ödenir.

Ancak, Maliye Bakanlığı konunun özelliğini gözönünde bulundurarak, harçların pul yapıştırılması, makbuz karşılığı veya basılı damga vurdurulması veya sair bir şekilde tahsili için ilgili dairelere yetki verebilir." hükmü yer almış bulunmaktadır.

Tanınan bu yetkiye istinaden, Bakanlığımızca hazırlanan ve 6 Nisan 1987 gün ve 19423 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile yargı harçları ve icra harçlarında 50.000 liraya kadar (50.000 dahil) harç alınmasını gerektiren davalara ve icra işlemlerine ait harçların ilgili evraka pul yapıştırılması, 50.000 liradan fazla harç alınması icabeden dava ve icra işlemlerine ait harçların ise gönderilecek müzekkere üzerine mal sandıklarında makbuz mukabili tahsili uygun görülmüştür.

Ekonomideki gelişmeler ve değişiklikler de gözönünde tutularak; yargı ve icra harçlarında, 250.000 liradan fazla harç alınmasını gerektiren davalarda ve icra işlemlerinde alınacak harçların mahkeme ve icra dairelerinden gönderilecek müzekkereler üzerine mal sandıklarınca makbuz mukabilinde tahsil edilmesi ve harcın tahsil edildiğine dair makbuzun tarih ve numarasını ilgili evrak veya icra tutanağına kaydedilmesi suretiyle işlem yapılması uygun görülmüştür.

Yargı ve icra işlemlerinde 250.000 liraya kadar olan (250.000 dahil) harçlar ise mükelleflerce istenildiği takdirde ilgili evraka pul yapıştırılması suretiyle mahkemeler ve icra daireleri nezdinde ödenebilecektir.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği kalmamıştır.

Resmi Gazete No: 28867 (Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi: Pazartesi, 30 Aralık, 2013 Adı: UID: eVjOMxveypTabPgT
İçerik:

 

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 71)

492 sayılı Harçlar Kanununun1 mükerrer 138 inci maddesinde,

"...

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.

..."

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 69 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

 

EK İçin Tıklayınız.

 

1 17/7/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

 

İçerik 1:

 

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 71)

492 sayılı Harçlar Kanununun1 mükerrer 138 inci maddesinde,

"...

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.

..."

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 69 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

 

EK İçin Tıklayınız.

 

1 17/7/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

 

İçerik 2:

 

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 71)

492 sayılı Harçlar Kanununun1 mükerrer 138 inci maddesinde,

"...

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.

..."

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 69 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

 

EK İçin Tıklayınız.

 

1 17/7/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

 

Resmi Gazete No: 23908 Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 16 Aralık, 1999 Adı: UID: FCL3D2TGFWG8XPYP
İçerik:

492 sayılı Harçlar Kanununun(*) 4369 sayılı Kanun(**) ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde, ".... Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 10.000 lira kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiş, bu maddenin son paragrafında ise Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan nispi harçları bir katına kadar artırmaya yetkili kılınmıştır.

Bakanlığımızca 1999 yılı için yeniden değerleme oranı % 52,1 olarak tespit edilmiş ve 279 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(***) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 34 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında, nispi harçlar ise 30.11.1999 gün ve 23892 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 99/13644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile % 25 nispetinde artırılmış ve 01/01/2000 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir. Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında, (beher rüsum tonilatosundan gibi), birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, toplam değere tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10.000 lira kesirleri de tahsil edilmeyecektir.Tebliğ olunur.(*) 17/7/1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(**) 29/07/1998 tarih ve 23417 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(***) 18/11/1999 tarih ve 23880 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.(1) SAYILI TARİFE (Yargı harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, vize, ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)
İçerik 1:

492 sayılı Harçlar Kanununun(*) 4369 sayılı Kanun(**) ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde, ".... Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 10.000 lira kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiş, bu maddenin son paragrafında ise Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan nispi harçları bir katına kadar artırmaya yetkili kılınmıştır.

Bakanlığımızca 1999 yılı için yeniden değerleme oranı % 52,1 olarak tespit edilmiş ve 279 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(***) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 34 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında, nispi harçlar ise 30.11.1999 gün ve 23892 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 99/13644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile % 25 nispetinde artırılmış ve 01/01/2000 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir. Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında, (beher rüsum tonilatosundan gibi), birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, toplam değere tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10.000 lira kesirleri de tahsil edilmeyecektir.Tebliğ olunur.(*) 17/7/1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(**) 29/07/1998 tarih ve 23417 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(***) 18/11/1999 tarih ve 23880 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.(1) SAYILI TARİFE (Yargı harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, vize, ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)
İçerik 2:

492 sayılı Harçlar Kanununun(*) 4369 sayılı Kanun(**) ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde, ".... Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 10.000 lira kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiş, bu maddenin son paragrafında ise Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan nispi harçları bir katına kadar artırmaya yetkili kılınmıştır.

Bakanlığımızca 1999 yılı için yeniden değerleme oranı % 52,1 olarak tespit edilmiş ve 279 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(***) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 34 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında, nispi harçlar ise 30.11.1999 gün ve 23892 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 99/13644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile % 25 nispetinde artırılmış ve 01/01/2000 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir. Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında, (beher rüsum tonilatosundan gibi), birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, toplam değere tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10.000 lira kesirleri de tahsil edilmeyecektir.Tebliğ olunur.(*) 17/7/1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(**) 29/07/1998 tarih ve 23417 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(***) 18/11/1999 tarih ve 23880 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.(1) SAYILI TARİFE (Yargı harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, vize, ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)
Resmi Gazete No: 26027 Resmi Gazete Tarihi: Pazar, 18 Aralık, 2005 Adı: UID: FGVODUG9HHIF58YR
İçerik:

492 (1) sayılı Harçlar Kanununun 5281(2) sayılı Kanun ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

".....

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2005 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,8 (dokuz virgül sekiz ) olarak tespit edilmiş ve (353) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 46 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 01/01/2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.
(1)17/7/1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 31/12/2004 tarih ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 18/11/2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)

İçerik 1:

492 (1) sayılı Harçlar Kanununun 5281(2) sayılı Kanun ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

".....

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2005 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,8 (dokuz virgül sekiz ) olarak tespit edilmiş ve (353) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 46 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 01/01/2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.
(1)17/7/1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 31/12/2004 tarih ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 18/11/2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)

İçerik 2:

492 (1) sayılı Harçlar Kanununun 5281(2) sayılı Kanun ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

".....

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2005 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,8 (dokuz virgül sekiz ) olarak tespit edilmiş ve (353) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 46 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 01/01/2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.
(1)17/7/1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 31/12/2004 tarih ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 18/11/2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)

(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)

(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)

Resmi Gazete No: 23830 Resmi Gazete Tarihi: Salı, 28 Eylül, 1999 Adı: UID: FSSGZBI6X6P1PN8R
İçerik:

 

1- GENEL AÇIKLAMALAR

Bilindiği gibi 4369 sayılı Kanunun(*) 69 uncu maddesi ile Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesi değiştirilmiş, genel beyan dönemi veya vergi değerini tadil eden nedenlerin varlığı halinde mükellefiyetin başlangıcını izleyen yıllarda emlak vergisi matrahlarının her yıl yeniden değerleme oranında artırılması uygulamasına geçilmişti.Tapu harçları uygulamasında ise öteden beri, işleme konu gayrimenkullerin emlak vergi değerinin, yeniden değerleme oranında artırılması esası mevcut bulunmaktaydı.Emlak Vergisi Kanununda yapılan ve vergi değerinin her yıl yeniden değerleme oranında artırılması uygulamasına paralel olarak 4369 sayılı Kanun ile Harçlar Kanununun 63 üncü maddesi de değiştirilmiş ve yeniden değerleme oranları uygulanmak suretiyle artırılmış emlak vergi değerlerinin aynı zamanda tapu işlemlerinde harç matrahını oluşturması sağlanmıştı.Ancak 4444 sayılı Kanunun(**) 8 inci maddesiyle Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde yapılan değişiklikle, emlak vergi değerlerinin tespitinde her yıl, bir önceki yıl değerinin yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılması esası benimsenmiştir. Ayrıca Bakanlar Kurulu bu oranı sıfıra kadar indirmeye ve yeniden değerleme oranına kadar artırmaya yetkili kılındığı gibi belediye gurupları itibariyle farklı oranlar belirleyebilme yetkisine de sahip kılınmıştır.Böylece emlak vergi değerine yeniden değerleme oranının tam olarak uygulanması yöntemi sona ermiştir. Bu nedenle harç matrahını doğrudan emlak vergisi değerine bağlayan Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde de değişiklik yapılması gereği doğmuştur.Öte yandan, 4444 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle de Emlak Vergisi Kanununa geçici 18 inci madde eklenmiştir. Bu maddeye göre 1998 yılı genel beyan dönemi nedeniyle veya aynı yılda ortaya çıkan vergi değerini değiştiren sebeplere istinaden beyanda bulunmuş olan mükelleflere diledikleri takdirde 1 Kasım 1999 - 31 Aralık 1999 tarihleri arasında yeniden beyanda bulunmak suretiyle beyanlarını yenileme imkanı verilmiştir.Bu değişikliklere paralel olarak 4444 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesi değiştirilmiş ve aynı Kanunun 12 nci maddesiyle Harçlar Kanununa geçici 5 inci madde eklenmiştir. Yapılan değişiklik ve geçici 5 inci madde hükümleri Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yapılan değişikliğe göre tapu ve kadastro harcı uygulamasında harç matrahı, Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak vergi değerinin her yıl, yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle hesaplanacaktır.Geçici 18 inci madde kapsamında beyanlarını yenileyen mükellefler açısından 1 Kasım 1999 ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasındaki dönemde ve izleyen yıllarda ortaya çıkacak tapu işlemlerinde esas alınacak harç matrahının belirlenmesi amacıyla da aynı Kanunun 12 nci maddesiyle Harçlar Kanununa geçici 5 inci madde eklenmiştir.Söz konusu 63 üncü maddenin son fıkrası ile uygulamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesine Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bu yetkiye istinaden yeni düzenlemenin, mahiyeti ve uygulama esaslarına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.2- TAPU HARÇ MATRAHININ HESAPLANMASI2.1- Kayıtlı Değer veya Emlak Vergisi DeğeriHarçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile tapu harcı uygulamaları bakımından kayıtlı değer veya emlak vergisi değeri yeniden tanımlanmaktadır.Buna göre Harçlar Kanunu açısından "kayıtlı değer" veya "emlak vergisi değeri";a) Genel beyan dönemi nedeniyle veya vergi değerini tadil eden nedenlerle verilen emlak vergisi beyannamelerinde yer alan ve Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre hesaplanarak beyan edilen emlak vergisi değerini,b) Mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıllarda ise, Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre önceki yılda beyan olunan değere, her yıl, yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutarı, ifade edecektir.Bilindiği üzere Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre, emlak vergisi mükellefiyeti genel beyan döneminin başlangıç yılında, vergi değerini tadil eden sebeplerin mevcudiyeti halinde ise bu olayın meydana geldiği yılı takip eden yıldan itibaren başlamaktadır.Dolayısıyla tapu işlemlerinde harç matrahının doğru tespiti emlak vergisi değerinin doğru hesaplanmasına bağlı olmaktadır. Tapu harcı yukarıda belirtilen esaslara göre tespit olunacak kayıtlı değer veya emlak vergisi değeri üzerinden hesaplanarak ödenecektir. Mükelleflerce bu değerin altında beyanda bulunularak harç tutarının eksik hesaplanıp ödenmesi halinde vergi dairesince doğru harç tutarı yukarıda belirtilen esaslara göre hesaplanacak ve aradaki fark ikmalen tarh edilerek mükelleflerden aranacaktır. Ayrıca, tarh edilecek vergiye %25 oranında vergi ziyaı cezası uygulanacaktır.Mükelleflerin tapu işlemleri esnasında daha yüksek bir değer beyan etmeleri halinde tapu harcı, beyan edilen bu yüksek değer üzerinden hesaplanacaktır.2.2- Matrah KesirleriHarçlar Kanununun 63 üncü maddesinde "Harcın hesabında bir milyon liraya kadar olan matrah kesirleri dikkate alınmaz." hükmü yeralmaktadır. Bu hükümle tapu uygulamalarında harç matrahının hesaplamasına kolaylık getirilmiştir. Örneğin bir gayrimenkulün alım-satımında harca tabi matrahın 4.500.875.645.- lira olması halinde bir milyon liraya kadar matrah kesirleri dikkate alınmayacağı için harç 4.500.000.000. üzerinden hesaplanacak, bir milyon liranın altındaki değer harç matrahına dahil edilmeyecektir.2.3- Yeniden Değerleme OranıTapu işlemlerinde harç matrahı açısından yeniden değerleme oranı, emlak vergisi mükellefiyetinin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren beyan konusu emlak vergisi değerine ve tam olarak uygulanacaktır.Bu nedenle harç matrahının tespiti açısından emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranının uygulanma biçimi önem taşımaktadır.Genel beyan döneminde veya vergi değerini tadil eden sebeplerin varlığı halinde Emlak Vergisi Kanunu açısından mükellefiyetin başlangıç yılı özellik taşımaktadır. Alım, satım veya yeniden inşa gibi vergi değerini tadil eden nedenlerin bulunması halinde verilecek beyannameler üzerine emlak vergisi mükellefiyeti ancak bu hallerin vuku bulduğu tarihi izleyen yılda başlayacağı için bu mükellefiyetin başladığı yılda vergi değerinin yeniden değerleme oranında artırılması söz konusu olmayacaktır.Buna göre, 1998 yılında genel beyan nedeniyle verilen emlak vergisi beyannamelerinde beyan edilen değerler, (asgari vergi değerlerinden düşük beyan edilmemiş olmak kaydıyla) emlak vergisi uygulamasında 1999 yılında, yeniden değerleme oranında artırılmış bulunduğundan anılan yılda tapuda yapılacak işlemler nedeniyle tapu harcı, bu değerler üzerinden hesaplanacaktır.Ancak, vergi değerini tadil eden nedenlerle 1999 yılında verilecek emlak vergisi beyannamelerine göre vergi mükellefiyeti, 2000 yılında başlayacaktır. Bu beyannamelerle beyan edilen değer, 2000 yılında tapu harcı yönünden esas alınacak ancak, beyan konusu vergi değeri mükellefiyetin başlangıcını izleyen yıl olan 2001 yılında yeniden değerlemeye tabi tutulabilecektir.3- YENİ İNŞA EDİLEN BİNALARDA HARCA ESAS DEĞERHarçlar Kanununa bağlı 4 sayılı Tarifenin 13 üncü maddesinin (a) fıkrasına göre arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunan binaların tescilinde hesaplanacak harç, emlak vergisi beyanname verme süresi içerisinde özel bir beyanname ile beyan edilecek emlak (bina) vergisi değeri üzerinden ödenecektir.4444 sayılı Kanunla değiştirilen 63 üncü maddeye göre yeni inşa edilen binalarda sözkonusu harca esas değerin hesaplanmasında Emlak Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre daha önce beyan edilmiş arsa veya arsa payının yeniden değerleme oranında artırılmış tutarları dikkate alınacaktır. Yeniden değerlenmiş arsa payı tutarlarına inşaatın bittiği yıla ait bina inşaat metrekare maliyet bedelleri eklenmek suretiyle vergi değeri dolayısıyla da harç matrahı bulunacaktır.4- EMLAK VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA 1.11.1999 - 31.12.1999 TARİHLERİ ARASINDA EMLAK VERGİSİ BEYANLARINI YENİLEYEN MÜKELLEFLERDE HARÇ UYGULAMASIHarçlar Kanununun geçici 5 inci maddesiyle Emlak Vergisi Kanununun geçici 18 inci maddesi hükümlerinden yararlanmak suretiyle 1 Kasım 1999 - 31 Aralık 1999 tarihleri arasında beyanlarını yenileyecek mükelleflerle ilgili özel bir düzenleme yapılmıştır.Bu düzenlemeye göre 1 Kasım 1999 - 31 Aralık 1999 tarihleri arasında emlak vergisi beyanlarını yenileyecek mükelleflerin beyana konu gayrimenkullerinin, bu beyandan sonra tapuda yapılacak işlemlerinde tapu harcı matrahı yeniden beyan ettikleri vergi değerleri olacaktır.Geçici 18 inci madde kapsamında değerleri yeniden beyan edilen gayrimenkullerle ilgili olarak 31 Aralık 1999 tarihine kadar yapılacak tapu işlemlerinde, Emlak Vergisi Kanunu'nun geçici 18 inci maddesine göre 1 Kasım 1999 - 31 Aralık 1999 tarihleri arasında beyan edilecek değerlere yeniden değerleme oranı uygulanmayacaktır. Şu kadar ki, 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren bu gayrimenkuller için gerçekleştirilecek tapu işlemlerinde beyan edilen bu değerler 1999 yılı için belirlenecek yeniden değerleme oranında artırılarak harç matrahı bulunacaktır.Tebliğ olunur.(*) 29.07.1998 gün ve mükerrer 23417 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

(**) 14.08.1999 gün ve 23786 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
İçerik 1:

 

1- GENEL AÇIKLAMALAR

Bilindiği gibi 4369 sayılı Kanunun(*) 69 uncu maddesi ile Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesi değiştirilmiş, genel beyan dönemi veya vergi değerini tadil eden nedenlerin varlığı halinde mükellefiyetin başlangıcını izleyen yıllarda emlak vergisi matrahlarının her yıl yeniden değerleme oranında artırılması uygulamasına geçilmişti.Tapu harçları uygulamasında ise öteden beri, işleme konu gayrimenkullerin emlak vergi değerinin, yeniden değerleme oranında artırılması esası mevcut bulunmaktaydı.Emlak Vergisi Kanununda yapılan ve vergi değerinin her yıl yeniden değerleme oranında artırılması uygulamasına paralel olarak 4369 sayılı Kanun ile Harçlar Kanununun 63 üncü maddesi de değiştirilmiş ve yeniden değerleme oranları uygulanmak suretiyle artırılmış emlak vergi değerlerinin aynı zamanda tapu işlemlerinde harç matrahını oluşturması sağlanmıştı.Ancak 4444 sayılı Kanunun(**) 8 inci maddesiyle Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde yapılan değişiklikle, emlak vergi değerlerinin tespitinde her yıl, bir önceki yıl değerinin yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılması esası benimsenmiştir. Ayrıca Bakanlar Kurulu bu oranı sıfıra kadar indirmeye ve yeniden değerleme oranına kadar artırmaya yetkili kılındığı gibi belediye gurupları itibariyle farklı oranlar belirleyebilme yetkisine de sahip kılınmıştır.Böylece emlak vergi değerine yeniden değerleme oranının tam olarak uygulanması yöntemi sona ermiştir. Bu nedenle harç matrahını doğrudan emlak vergisi değerine bağlayan Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde de değişiklik yapılması gereği doğmuştur.Öte yandan, 4444 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle de Emlak Vergisi Kanununa geçici 18 inci madde eklenmiştir. Bu maddeye göre 1998 yılı genel beyan dönemi nedeniyle veya aynı yılda ortaya çıkan vergi değerini değiştiren sebeplere istinaden beyanda bulunmuş olan mükelleflere diledikleri takdirde 1 Kasım 1999 - 31 Aralık 1999 tarihleri arasında yeniden beyanda bulunmak suretiyle beyanlarını yenileme imkanı verilmiştir.Bu değişikliklere paralel olarak 4444 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesi değiştirilmiş ve aynı Kanunun 12 nci maddesiyle Harçlar Kanununa geçici 5 inci madde eklenmiştir. Yapılan değişiklik ve geçici 5 inci madde hükümleri Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yapılan değişikliğe göre tapu ve kadastro harcı uygulamasında harç matrahı, Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak vergi değerinin her yıl, yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle hesaplanacaktır.Geçici 18 inci madde kapsamında beyanlarını yenileyen mükellefler açısından 1 Kasım 1999 ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasındaki dönemde ve izleyen yıllarda ortaya çıkacak tapu işlemlerinde esas alınacak harç matrahının belirlenmesi amacıyla da aynı Kanunun 12 nci maddesiyle Harçlar Kanununa geçici 5 inci madde eklenmiştir.Söz konusu 63 üncü maddenin son fıkrası ile uygulamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesine Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bu yetkiye istinaden yeni düzenlemenin, mahiyeti ve uygulama esaslarına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.2- TAPU HARÇ MATRAHININ HESAPLANMASI2.1- Kayıtlı Değer veya Emlak Vergisi DeğeriHarçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile tapu harcı uygulamaları bakımından kayıtlı değer veya emlak vergisi değeri yeniden tanımlanmaktadır.Buna göre Harçlar Kanunu açısından "kayıtlı değer" veya "emlak vergisi değeri";a) Genel beyan dönemi nedeniyle veya vergi değerini tadil eden nedenlerle verilen emlak vergisi beyannamelerinde yer alan ve Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre hesaplanarak beyan edilen emlak vergisi değerini,b) Mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıllarda ise, Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre önceki yılda beyan olunan değere, her yıl, yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutarı, ifade edecektir.Bilindiği üzere Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre, emlak vergisi mükellefiyeti genel beyan döneminin başlangıç yılında, vergi değerini tadil eden sebeplerin mevcudiyeti halinde ise bu olayın meydana geldiği yılı takip eden yıldan itibaren başlamaktadır.Dolayısıyla tapu işlemlerinde harç matrahının doğru tespiti emlak vergisi değerinin doğru hesaplanmasına bağlı olmaktadır. Tapu harcı yukarıda belirtilen esaslara göre tespit olunacak kayıtlı değer veya emlak vergisi değeri üzerinden hesaplanarak ödenecektir. Mükelleflerce bu değerin altında beyanda bulunularak harç tutarının eksik hesaplanıp ödenmesi halinde vergi dairesince doğru harç tutarı yukarıda belirtilen esaslara göre hesaplanacak ve aradaki fark ikmalen tarh edilerek mükelleflerden aranacaktır. Ayrıca, tarh edilecek vergiye %25 oranında vergi ziyaı cezası uygulanacaktır.Mükelleflerin tapu işlemleri esnasında daha yüksek bir değer beyan etmeleri halinde tapu harcı, beyan edilen bu yüksek değer üzerinden hesaplanacaktır.2.2- Matrah KesirleriHarçlar Kanununun 63 üncü maddesinde "Harcın hesabında bir milyon liraya kadar olan matrah kesirleri dikkate alınmaz." hükmü yeralmaktadır. Bu hükümle tapu uygulamalarında harç matrahının hesaplamasına kolaylık getirilmiştir. Örneğin bir gayrimenkulün alım-satımında harca tabi matrahın 4.500.875.645.- lira olması halinde bir milyon liraya kadar matrah kesirleri dikkate alınmayacağı için harç 4.500.000.000. üzerinden hesaplanacak, bir milyon liranın altındaki değer harç matrahına dahil edilmeyecektir.2.3- Yeniden Değerleme OranıTapu işlemlerinde harç matrahı açısından yeniden değerleme oranı, emlak vergisi mükellefiyetinin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren beyan konusu emlak vergisi değerine ve tam olarak uygulanacaktır.Bu nedenle harç matrahının tespiti açısından emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranının uygulanma biçimi önem taşımaktadır.Genel beyan döneminde veya vergi değerini tadil eden sebeplerin varlığı halinde Emlak Vergisi Kanunu açısından mükellefiyetin başlangıç yılı özellik taşımaktadır. Alım, satım veya yeniden inşa gibi vergi değerini tadil eden nedenlerin bulunması halinde verilecek beyannameler üzerine emlak vergisi mükellefiyeti ancak bu hallerin vuku bulduğu tarihi izleyen yılda başlayacağı için bu mükellefiyetin başladığı yılda vergi değerinin yeniden değerleme oranında artırılması söz konusu olmayacaktır.Buna göre, 1998 yılında genel beyan nedeniyle verilen emlak vergisi beyannamelerinde beyan edilen değerler, (asgari vergi değerlerinden düşük beyan edilmemiş olmak kaydıyla) emlak vergisi uygulamasında 1999 yılında, yeniden değerleme oranında artırılmış bulunduğundan anılan yılda tapuda yapılacak işlemler nedeniyle tapu harcı, bu değerler üzerinden hesaplanacaktır.Ancak, vergi değerini tadil eden nedenlerle 1999 yılında verilecek emlak vergisi beyannamelerine göre vergi mükellefiyeti, 2000 yılında başlayacaktır. Bu beyannamelerle beyan edilen değer, 2000 yılında tapu harcı yönünden esas alınacak ancak, beyan konusu vergi değeri mükellefiyetin başlangıcını izleyen yıl olan 2001 yılında yeniden değerlemeye tabi tutulabilecektir.3- YENİ İNŞA EDİLEN BİNALARDA HARCA ESAS DEĞERHarçlar Kanununa bağlı 4 sayılı Tarifenin 13 üncü maddesinin (a) fıkrasına göre arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunan binaların tescilinde hesaplanacak harç, emlak vergisi beyanname verme süresi içerisinde özel bir beyanname ile beyan edilecek emlak (bina) vergisi değeri üzerinden ödenecektir.4444 sayılı Kanunla değiştirilen 63 üncü maddeye göre yeni inşa edilen binalarda sözkonusu harca esas değerin hesaplanmasında Emlak Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre daha önce beyan edilmiş arsa veya arsa payının yeniden değerleme oranında artırılmış tutarları dikkate alınacaktır. Yeniden değerlenmiş arsa payı tutarlarına inşaatın bittiği yıla ait bina inşaat metrekare maliyet bedelleri eklenmek suretiyle vergi değeri dolayısıyla da harç matrahı bulunacaktır.4- EMLAK VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA 1.11.1999 - 31.12.1999 TARİHLERİ ARASINDA EMLAK VERGİSİ BEYANLARINI YENİLEYEN MÜKELLEFLERDE HARÇ UYGULAMASIHarçlar Kanununun geçici 5 inci maddesiyle Emlak Vergisi Kanununun geçici 18 inci maddesi hükümlerinden yararlanmak suretiyle 1 Kasım 1999 - 31 Aralık 1999 tarihleri arasında beyanlarını yenileyecek mükelleflerle ilgili özel bir düzenleme yapılmıştır.Bu düzenlemeye göre 1 Kasım 1999 - 31 Aralık 1999 tarihleri arasında emlak vergisi beyanlarını yenileyecek mükelleflerin beyana konu gayrimenkullerinin, bu beyandan sonra tapuda yapılacak işlemlerinde tapu harcı matrahı yeniden beyan ettikleri vergi değerleri olacaktır.Geçici 18 inci madde kapsamında değerleri yeniden beyan edilen gayrimenkullerle ilgili olarak 31 Aralık 1999 tarihine kadar yapılacak tapu işlemlerinde, Emlak Vergisi Kanunu'nun geçici 18 inci maddesine göre 1 Kasım 1999 - 31 Aralık 1999 tarihleri arasında beyan edilecek değerlere yeniden değerleme oranı uygulanmayacaktır. Şu kadar ki, 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren bu gayrimenkuller için gerçekleştirilecek tapu işlemlerinde beyan edilen bu değerler 1999 yılı için belirlenecek yeniden değerleme oranında artırılarak harç matrahı bulunacaktır.Tebliğ olunur.(*) 29.07.1998 gün ve mükerrer 23417 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

(**) 14.08.1999 gün ve 23786 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
İçerik 2:

 

1- GENEL AÇIKLAMALAR

Bilindiği gibi 4369 sayılı Kanunun(*) 69 uncu maddesi ile Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesi değiştirilmiş, genel beyan dönemi veya vergi değerini tadil eden nedenlerin varlığı halinde mükellefiyetin başlangıcını izleyen yıllarda emlak vergisi matrahlarının her yıl yeniden değerleme oranında artırılması uygulamasına geçilmişti.Tapu harçları uygulamasında ise öteden beri, işleme konu gayrimenkullerin emlak vergi değerinin, yeniden değerleme oranında artırılması esası mevcut bulunmaktaydı.Emlak Vergisi Kanununda yapılan ve vergi değerinin her yıl yeniden değerleme oranında artırılması uygulamasına paralel olarak 4369 sayılı Kanun ile Harçlar Kanununun 63 üncü maddesi de değiştirilmiş ve yeniden değerleme oranları uygulanmak suretiyle artırılmış emlak vergi değerlerinin aynı zamanda tapu işlemlerinde harç matrahını oluşturması sağlanmıştı.Ancak 4444 sayılı Kanunun(**) 8 inci maddesiyle Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde yapılan değişiklikle, emlak vergi değerlerinin tespitinde her yıl, bir önceki yıl değerinin yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılması esası benimsenmiştir. Ayrıca Bakanlar Kurulu bu oranı sıfıra kadar indirmeye ve yeniden değerleme oranına kadar artırmaya yetkili kılındığı gibi belediye gurupları itibariyle farklı oranlar belirleyebilme yetkisine de sahip kılınmıştır.Böylece emlak vergi değerine yeniden değerleme oranının tam olarak uygulanması yöntemi sona ermiştir. Bu nedenle harç matrahını doğrudan emlak vergisi değerine bağlayan Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde de değişiklik yapılması gereği doğmuştur.Öte yandan, 4444 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle de Emlak Vergisi Kanununa geçici 18 inci madde eklenmiştir. Bu maddeye göre 1998 yılı genel beyan dönemi nedeniyle veya aynı yılda ortaya çıkan vergi değerini değiştiren sebeplere istinaden beyanda bulunmuş olan mükelleflere diledikleri takdirde 1 Kasım 1999 - 31 Aralık 1999 tarihleri arasında yeniden beyanda bulunmak suretiyle beyanlarını yenileme imkanı verilmiştir.Bu değişikliklere paralel olarak 4444 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesi değiştirilmiş ve aynı Kanunun 12 nci maddesiyle Harçlar Kanununa geçici 5 inci madde eklenmiştir. Yapılan değişiklik ve geçici 5 inci madde hükümleri Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yapılan değişikliğe göre tapu ve kadastro harcı uygulamasında harç matrahı, Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak vergi değerinin her yıl, yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle hesaplanacaktır.Geçici 18 inci madde kapsamında beyanlarını yenileyen mükellefler açısından 1 Kasım 1999 ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasındaki dönemde ve izleyen yıllarda ortaya çıkacak tapu işlemlerinde esas alınacak harç matrahının belirlenmesi amacıyla da aynı Kanunun 12 nci maddesiyle Harçlar Kanununa geçici 5 inci madde eklenmiştir.Söz konusu 63 üncü maddenin son fıkrası ile uygulamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesine Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bu yetkiye istinaden yeni düzenlemenin, mahiyeti ve uygulama esaslarına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.2- TAPU HARÇ MATRAHININ HESAPLANMASI2.1- Kayıtlı Değer veya Emlak Vergisi DeğeriHarçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile tapu harcı uygulamaları bakımından kayıtlı değer veya emlak vergisi değeri yeniden tanımlanmaktadır.Buna göre Harçlar Kanunu açısından "kayıtlı değer" veya "emlak vergisi değeri";a) Genel beyan dönemi nedeniyle veya vergi değerini tadil eden nedenlerle verilen emlak vergisi beyannamelerinde yer alan ve Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre hesaplanarak beyan edilen emlak vergisi değerini,b) Mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıllarda ise, Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre önceki yılda beyan olunan değere, her yıl, yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutarı, ifade edecektir.Bilindiği üzere Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre, emlak vergisi mükellefiyeti genel beyan döneminin başlangıç yılında, vergi değerini tadil eden sebeplerin mevcudiyeti halinde ise bu olayın meydana geldiği yılı takip eden yıldan itibaren başlamaktadır.Dolayısıyla tapu işlemlerinde harç matrahının doğru tespiti emlak vergisi değerinin doğru hesaplanmasına bağlı olmaktadır. Tapu harcı yukarıda belirtilen esaslara göre tespit olunacak kayıtlı değer veya emlak vergisi değeri üzerinden hesaplanarak ödenecektir. Mükelleflerce bu değerin altında beyanda bulunularak harç tutarının eksik hesaplanıp ödenmesi halinde vergi dairesince doğru harç tutarı yukarıda belirtilen esaslara göre hesaplanacak ve aradaki fark ikmalen tarh edilerek mükelleflerden aranacaktır. Ayrıca, tarh edilecek vergiye %25 oranında vergi ziyaı cezası uygulanacaktır.Mükelleflerin tapu işlemleri esnasında daha yüksek bir değer beyan etmeleri halinde tapu harcı, beyan edilen bu yüksek değer üzerinden hesaplanacaktır.2.2- Matrah KesirleriHarçlar Kanununun 63 üncü maddesinde "Harcın hesabında bir milyon liraya kadar olan matrah kesirleri dikkate alınmaz." hükmü yeralmaktadır. Bu hükümle tapu uygulamalarında harç matrahının hesaplamasına kolaylık getirilmiştir. Örneğin bir gayrimenkulün alım-satımında harca tabi matrahın 4.500.875.645.- lira olması halinde bir milyon liraya kadar matrah kesirleri dikkate alınmayacağı için harç 4.500.000.000. üzerinden hesaplanacak, bir milyon liranın altındaki değer harç matrahına dahil edilmeyecektir.2.3- Yeniden Değerleme OranıTapu işlemlerinde harç matrahı açısından yeniden değerleme oranı, emlak vergisi mükellefiyetinin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren beyan konusu emlak vergisi değerine ve tam olarak uygulanacaktır.Bu nedenle harç matrahının tespiti açısından emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranının uygulanma biçimi önem taşımaktadır.Genel beyan döneminde veya vergi değerini tadil eden sebeplerin varlığı halinde Emlak Vergisi Kanunu açısından mükellefiyetin başlangıç yılı özellik taşımaktadır. Alım, satım veya yeniden inşa gibi vergi değerini tadil eden nedenlerin bulunması halinde verilecek beyannameler üzerine emlak vergisi mükellefiyeti ancak bu hallerin vuku bulduğu tarihi izleyen yılda başlayacağı için bu mükellefiyetin başladığı yılda vergi değerinin yeniden değerleme oranında artırılması söz konusu olmayacaktır.Buna göre, 1998 yılında genel beyan nedeniyle verilen emlak vergisi beyannamelerinde beyan edilen değerler, (asgari vergi değerlerinden düşük beyan edilmemiş olmak kaydıyla) emlak vergisi uygulamasında 1999 yılında, yeniden değerleme oranında artırılmış bulunduğundan anılan yılda tapuda yapılacak işlemler nedeniyle tapu harcı, bu değerler üzerinden hesaplanacaktır.Ancak, vergi değerini tadil eden nedenlerle 1999 yılında verilecek emlak vergisi beyannamelerine göre vergi mükellefiyeti, 2000 yılında başlayacaktır. Bu beyannamelerle beyan edilen değer, 2000 yılında tapu harcı yönünden esas alınacak ancak, beyan konusu vergi değeri mükellefiyetin başlangıcını izleyen yıl olan 2001 yılında yeniden değerlemeye tabi tutulabilecektir.3- YENİ İNŞA EDİLEN BİNALARDA HARCA ESAS DEĞERHarçlar Kanununa bağlı 4 sayılı Tarifenin 13 üncü maddesinin (a) fıkrasına göre arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunan binaların tescilinde hesaplanacak harç, emlak vergisi beyanname verme süresi içerisinde özel bir beyanname ile beyan edilecek emlak (bina) vergisi değeri üzerinden ödenecektir.4444 sayılı Kanunla değiştirilen 63 üncü maddeye göre yeni inşa edilen binalarda sözkonusu harca esas değerin hesaplanmasında Emlak Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre daha önce beyan edilmiş arsa veya arsa payının yeniden değerleme oranında artırılmış tutarları dikkate alınacaktır. Yeniden değerlenmiş arsa payı tutarlarına inşaatın bittiği yıla ait bina inşaat metrekare maliyet bedelleri eklenmek suretiyle vergi değeri dolayısıyla da harç matrahı bulunacaktır.4- EMLAK VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA 1.11.1999 - 31.12.1999 TARİHLERİ ARASINDA EMLAK VERGİSİ BEYANLARINI YENİLEYEN MÜKELLEFLERDE HARÇ UYGULAMASIHarçlar Kanununun geçici 5 inci maddesiyle Emlak Vergisi Kanununun geçici 18 inci maddesi hükümlerinden yararlanmak suretiyle 1 Kasım 1999 - 31 Aralık 1999 tarihleri arasında beyanlarını yenileyecek mükelleflerle ilgili özel bir düzenleme yapılmıştır.Bu düzenlemeye göre 1 Kasım 1999 - 31 Aralık 1999 tarihleri arasında emlak vergisi beyanlarını yenileyecek mükelleflerin beyana konu gayrimenkullerinin, bu beyandan sonra tapuda yapılacak işlemlerinde tapu harcı matrahı yeniden beyan ettikleri vergi değerleri olacaktır.Geçici 18 inci madde kapsamında değerleri yeniden beyan edilen gayrimenkullerle ilgili olarak 31 Aralık 1999 tarihine kadar yapılacak tapu işlemlerinde, Emlak Vergisi Kanunu'nun geçici 18 inci maddesine göre 1 Kasım 1999 - 31 Aralık 1999 tarihleri arasında beyan edilecek değerlere yeniden değerleme oranı uygulanmayacaktır. Şu kadar ki, 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren bu gayrimenkuller için gerçekleştirilecek tapu işlemlerinde beyan edilen bu değerler 1999 yılı için belirlenecek yeniden değerleme oranında artırılarak harç matrahı bulunacaktır.Tebliğ olunur.(*) 29.07.1998 gün ve mükerrer 23417 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

(**) 14.08.1999 gün ve 23786 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Sayfalar