Buradasınız

Gerçekleşmeyen ihracatın bedelinin iadesinde KKDF uygulaması hakkında.

Gerçekleşmeyen ihracatın bedelinin iadesinde KKDF uygulaması hakkında.

Sayı: 
70903105-165.01.03[272]-62668
Tarih: 
10/06/2016

TC.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı : 70903105-165.01.03[272]-E.62668                                                          10/06/2016 

Konu : Gerçekleşmeyen ihracatın bedelinin iadesinde KKDF uygulaması hk.

…..

 

İlgi : … tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Şirketinizin tekstil ve mobilya sektöründe ihracat yaptığı, bu kapsamda merkezi Dubai'de bulunan ….firmasıyla toplam (183.237+83.138+6.109)= 272.484 USD tutarında peşin ödeme karşılığında ihracat için anlaşıldığı ve bir kısım yatak ile nevresim takımı numunesi gönderildiği, söz konusu ödemenin Şirketinizin …  şubesindeki hesabına sırasıyla 04.01.2016, 28.01.2016, 29.02.2016 tarihlerinde geldiği ve ihracatın 23.02.2016 tarihinde gerçekleştirildiği ancak …. firması tarafından kendilerine gönderilen numunelerin beğenilmemesi neticesinde 82.084 USD'lik satış ve ihracat gerçekleştirildiği ifade edilerek anılan firma tarafından siparişleri için yaptığı 180.400 USD tutarındaki bedelin iadesinin talep edilmesi dolayısıyla ihracatı gerçekleşmeyen ancak firmanıza ödenmiş bulunan bu tutara ilişkin olarak kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi (KKDF) hesaplanıp hesaplanmayacağı ile hesaplanacaksa hangi oranda hesaplanacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesinde bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları kredilerin % 3 oranında KKDF kesintisine tabi tutulacağı karara bağlanmıştır.

Anılan Tebliğin 3 üncü maddesinin (20) numaralı bendinde belirtilen işlemlere ilişkin olarak 02/01/2013 tarihinde yürürlüğe giren 2012/4116 sayılı Kararnamenin Eki Kararının 11 inci maddesi ile bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fudicuary işlemler hariç) KKDF oranı;

-  Ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3,

-  Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda % 1,

-  Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda % 0,5,

-  Ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda % 0,

Buna göre, üç yıldan önce yurt dışına iade edilen ve karşılığında ihracat gerçekleşmeyen peşin ihracat bedellerinin yurt dışından sağlanan kredi olarak değerlendirilmesi ve bu bedellerin Türkiye'ye getirildiği tarihten itibaren iade edildiği tarihe kadar geçen süre için geriye dönük cezalı KKDF kesintisi (ortalama vadeye göre % 3 ile % 0,5 arasında değişen oranlarda) yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                 …

                                                                                                                                                                                                             Başkan a.