SERBEST MESLEK KAZANÇLARI

VERGİ REHBERİ

 

(2008)

                                             

 

 

 

 

 

ÜCRETSİZDİR

 

 

 

Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

Ayrıntılı bilgi için

Diğer Kazançlar Müdürlüğü’nün (Serbest Meslek Kazancı)

(0312) 415 32 54-55 numaralı telefonlarına, beyanname verme döneminde vergi dairelerinde hizmet veren Danışma Bürolarına,

                   Vergi İletişim Merkezi 444 0 189 telefon hattına

                                        başvurabilirsiniz.

 

www.gib.gov.tr

 

 MİSYONUMUZ

Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi sisteminin basitleştirilmesi ve uyumun artırılmasına katkıda bulunmak ve mükellefe kaliteli hizmet sunmaktır. 

VİZYONUMUZ

Her türlü ekonomik yapı ve aktiviteyi geliştiren, kavrayan; güvenilir, etkin, şeffaf, küresel boyutta öncü ve örnek bir idare olmaktır.

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Vizyonumuza ulaşırken, Gelir İdaresinin tüm çalışanlarının görevlerini yerine getirmede esas alacağı temel değerlerimiz şunlar olacaktır:

Güvenilirlik

Adalet

Tarafsızlık

Etkinlik (Hız, esneklik ve verimlilik)

Saydamlık

 Sorumluluk Bilinci

Çözüm Odaklılık

 Yetkinlik

 Sürekli Gelişim

 Katılımcılık

 

Bu rehber, halihazırda yürürlülükte olan mevzuat hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı

Yayın No: 58  Ocak 2008

 

 

 

 

KONULAR                                                                                           SAYFA NUMARASI

 

Giriş..................................................................................................                                   4         

 

Serbest Meslek Faaliyeti ve Serbest Meslek Kazancı........................                      4

 

Serbest Meslek Kazancının  Özellikleri ………...............................                        4

 

Serbest Meslek Kazancı Sayılan Haller……………………..............                      4

 

Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Hasılattan İndirilecek Giderler..                 5

 

Serbest Meslek Kazançlarının Beyanı ve Beyanname Üzerinde Yapılacak                                           İndirimler……………………….............................................................                6

 

Zarar Mahsubu Nasıl Yapılacaktır?.........................................................                 8

 

Vergiye Tabi Olmayan Serbest Meslek Kazançları

(Muafiyetler ve İstisnalar)……………………………………………….               8

 

Serbest Meslek Kazançlarında Vergi Tevkifatı………………………….               9

 

Serbest Meslek Kazançlarında Geçici Vergi.............................................               10

 

Beyan Edilecek Vergi Nasıl Hesaplanacaktır…………….......................               10

 

Beyanname Ne Zaman ve Nereye Verilecek?…………………………….             11

 

Vergi Ne Zaman ve Nereye Ödenecek?......................................................            11

 

Yıllık Beyannameye Hangi Belgeler Eklenecektir?...............................                  11

 

2007 Yılı Gelirleri İçin Geçerli Olan Gelir Vergisi Tarifesi……...........                  12

 

Verginizi Ödeyebileceğiniz Anlaşmalı Bankalar……………………….                 14

 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ

 

Bu rehber Gelir İdaresi Başkanlığımızın mükellef odaklılık temel ilkesiyle mükelleflerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Serbest Meslek Kazancı elde eden mükelleflerin 2007 takvim yılı gelirlerine ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin doldurulmasında geçerli olan had ve tutarların dikkate alındığı bu rehberde, serbest meslek kazancı sayılan faaliyetler, serbest meslek kazancından indirilecek giderler gibi mükellefler tarafından sıkça sorulan soruların cevaplarının yanısıra Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin doldurulmasında dikkat etmeleri gereken hususlara da yer verilmiştir.

 

SERBEST MESLEK FAALİYETİ VE SERBEST MESLEK KAZANCI

 

Serbest meslek faaliyeti, sermayeden çok şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari niteliği olmayan işlerin işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.

Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

 

SERBEST MESLEK KAZANCININ ÖZELLİKLERİ

    Serbest meslek faaliyetinde faaliyet kişisel sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılır.

    Bir işverene tabi olarak yürütülmez. ( İşverene tabi olursa ücrettir.)

    Sermayeden ziyade şahsi çalışmaya, bilimsel veya mesleki bilgiye veya iktisada dayanır.

    Serbest meslek faaliyetinin devamlılık göstermesi gerekir.

 

SERBEST MESLEK KAZANCI SAYILAN HALLER

Bazı faaliyetler, yukarıda sayılan serbest meslek faaliyetinin özelliklerini taşımasa bile Gelir Vergisi Kanunu tarafından serbest meslek kazancı sayılmaktadır.

Bu faaliyetler:

          Tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin aldıkları bedeller,

          Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde komanditeler,

          Gümrük  komisyoncuları, bilumum borsa ajan ve acenteleri, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar ,

          Serbest meslek erbabını bir araya getirip kazançtan pay alanlar,

          Dava vekilleri, müşavirler, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticarî ve meslekî işlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları,

          Telif haklarının ve ihtira beratlarının sahibi veya kanuni mirasçıları tarafından satılması kiralanması,

          Vergi Usul Kanunu'nun 155 inci maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisini taşıyan ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki faaliyette bulunanlar.

 

Şahıs şirketlerinden serbest meslek faaliyeti ile uğraşan adi ve kolektif şirket ortakları ile adi komandit şirketlerin komandite ortakları serbest meslek erbabı sayılır ve bu kişilerin ortaklıktan aldıkları pay serbest meslek kazancıdır.

 

 

SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİNDE HASILATTAN İNDİRİLECEK GİDERLER

Serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderler şunlardır:

    Mesleki kazancın elde edilmesi ve devam ettirilmesiyle ilgili genel giderler.

G        İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler.

Örnek:

Kiraladığı apartman dairesinin bir kısmını muayenehane bir kısmını ikametgah olarak kullanan bir diş hekiminin, 2007 yılı için 20.000.-YTL kira gideri ve 2.400.-YTL  de ısıtma, aydınlatma gideri olduğunu varsayalım. Mükellef kira gideri olan 20.000.-YTL’nin tamamını ve 2.400.-YTL ısıtma, aydınlatma giderinin yarısını yani 1.200.-YTL’yi serbest meslek kazancının tespitinde hasılatından gider olarak indirebilecektir.

 

G         İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını işyeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.

 Örnek:

İşyeri kendi mülkü olan bir avukat bu mülk için ayrılan 5.000.-YTL amortismanın tamamını; ikametgahının bir kısmını işyeri olarak kullanması halinde bu mülk için ayrılan 5.000.-YTL amortismanın yarısını yani 2.500.-YTL’yi serbest meslek kazancının tespitinde hasılatından gider olarak indirebilecektir.

    Hizmetli ve işçilerin giderleri,

    Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri, (Seyahat maksadının gerektirdiği süre ile sınırlı olmak şartıyla).

    Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar,

    Kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri, (Taşıt giderlerinden kasıt genel olarak taşıtların tamir, bakım, yakıt gibi giderleridir.)

    Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller,

    Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedelleri,

    Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatlar,

    Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve reklam vergileri ile iş yerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçlar,

    Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve sözleşmeye göre ödenen tazminatlar.

 

 

Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile serbest meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlar gider olarak indirilemez. Ayrıca Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizleri de gelir vergisi matrahından ve gelir unsurlarından indirilemez.

 

 

 

SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ BEYANI VE BEYANNAME ÜZERİNDE   YAPILACAK İNDİRİMLER

Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:

    Beyan edilen gelirin % 10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için, beyan edilen gelirin % 5’ini) ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim ve katkı payları kendi gelirlerinden indirilir),

    Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle belgelenmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları,

    Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen özürlülerin beyan edilen gelirlerine, 31 inci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim (Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı (tevkifat matrahı dahil) da yararlanır.),

    Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı, beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar,

    Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı,

    Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı.

    Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen;

·   Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine,

·    Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,

·   Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,

·    2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,  

·    Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,

·   Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye’ye getirtilmesi çalışmalarına,

·   Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,

·   2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,

·   Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatın tedariki ile film yapımına,

·    Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına, İlişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların % 100’ü (Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibariyle bu oranı yarısına kadar indirmeye veya kanuni oranına kadar çıkarmaya yetkilidir).

    3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50’si.

    Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 40’ı oranında hesaplanacak “Ar-Ge indirimi”.

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Ar-Ge indiriminden yararlanılacak harcamaların kapsamı ile uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli belgeleri ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır.

 

ZARAR MAHSUBU NASIL YAPILACAKTIR?

 

Gelir kaynaklarının bir kısmında oluşan zararlar, diğer kaynakların kazanç ve iratlarından mahsup edilebilir.

 

Ayrıca, geçmiş yıllarda oluşan ve mahsup edilemeyen zararların cari yıl kazançlarından mahsubu mümkündür. Bu mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmı, müteakip yılların gelirinden indirilir. Arka arkaya beş yıl içinde mahsup edilmeyen zarar bakiyesi takip eden yıllara naklolunamaz.

 

Envantere dahil olmayan gayrimenkullerin satışından doğan zararların mahsubu mümkün değildir.

 

VERGİYE TABİ OLMAYAN SERBEST MESLEK KAZANÇLARI

( MUAFİYETLER VE İSTİSNALAR)

 

·   Ebe, Arzuhalci vb. Muaflığı:

 

Meslek itibariyle muaflık kapsamına girebilmek için iki duruma bağlıdır:

1.  Bazı Mesleklerin Belirli Sınırlarda Yapılması: Bu muaflıktan yararlanabilecek mesleklere örnek olarak ebelik, arzuhalcilik, sağlık memurluğu verilebilir. Belirtilen mesleklerle uğraşanların muafiyetten yararlanabilmeleri için:

·          İşyeri açmaları,

·          Çalışılan yere tabela asmaları,

·          Faaliyetlerini ilanlarla duyurmaları,

·          Mesleki teşekküllere kaydolmaları,

      şartlarından en fazla birisi ile ilişki içinde bulunmaları gerekir.

2.      Bu Mesleklerin Küçük Yerleşim Yerlerinde Yapılması: Birinci durumda belirtilen meslekler (arzuhalci, ebe vb.) köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000’i aşmayan yerleşim yerlerinde icra ediliyorsa birinci gruptaki şartlar gerçekleşmemiş olsa da vergiden muaftır.

·         Telif Kazançları İstisnası:

 

            Telif kazançları istisnasından yararlanabilmenin şartları aşağıda belirtilmiştir:

ü      İstisnadan tercüman, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı, mucitlerin kendileri ve kanuni mirasçıları yararlanabilir.

ü      Telife konu olan eserin, şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeler, röportaj, fotoğraf film, radyo ve televizyon oyunu gibi nitelikte olması gerekir.

ü      Eserlerin gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo ve videoda yayınlatılması veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleriyle ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle gelir elde edilmesi.

 

·         Sergi ve Panayır İstisnası

 

Dar mükellefiyete tabi (Türkiye’de yerleşmiş olmayan) olanların hükümetin izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna edilmiştir.

 

·         Teşvik Ödülü İstisnası

 

İlim, fen ve güzel sanatların gelişmesini teşvik amacıyla serbest meslek erbaplarına verilen ödüllerin miktarları ne olursa olsun vergiden istisna edilmiştir.

 

SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA VERGİ TEVKİFATI

 

Serbest meslek faaliyetiyle uğraşanlara (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç) yapılan ödemeler esnasında ödemeyi yapanlar tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekir.

 

Vergi tevkifatı;

 

    Müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde edilen kazançlar istisnasından yararlananlardan %17,

    Dar mükelleflerden telif ve patent satışından dolayı %25,

 

 

    Diğer serbest meslek kazançlarında, 2006/11449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2007 tarihinden itibaren %20 oranında yapılmaktadır.

Serbest meslek faaliyetiyle uğraşanlara yapılan ödeme esnasındaki tevkifat bir ön vergileme olup, bu tevkifat yıllık beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilecektir. Mahsubu yapılan tevkifat tutarı, beyannamede hesaplanan vergiden fazla olduğu takdirde, vergi dairesince mükellefe yazı ile bildirilir ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine iade edilir.

 

SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GEÇİCİ VERGİ                                                        

 

Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsuben geçici vergi ödemek zorundadır.

 

Noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar için geçici vergi ödenmez.

 

Geçici vergi, üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanan serbest meslek kazancı üzerinden hesaplanır.

 

Aynı dönem içinde tevkif edilmiş olan gelir vergisi, hesaplanan geçici vergiden mahsup edilir, kalan ödenir.

Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, ilgili hesap döneminin üçer aylık dönemlerine ilişkin olarak ödenen geçici vergi mahsup edilir. Ödenemeyen geçici vergi terkin edilir, ancak terkin tarihine (1 Mart) kadar gecikme zammı hesaplanır.

Geçici vergi, üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 14’üncü (ondördüncü) günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine beyan edilir, 17’inci (onyedinci) günü akşamına kadar ödenir.

 

BEYAN EDİLECEK VERGİ NASIL HESAPLANACAKTIR?

 

G        Beyannamede vergiye tabi gelir olarak esas alınacak serbest meslek kazancı tutarına bu rehberin 12. sayfasında yer alan 2007 yılı gelirleri için geçerli olan vergi tarifesi uygulanmak suretiyle gelir vergisi hesaplanacaktır.

 

        Üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanan ve ödenmiş olan geçici vergiler, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir.

 

G        Yıl içinde kesinti yoluyla ödenen vergiler, varsa beyanname üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilecektir.  Bu mahsup işleminin yapılabilmesi vergi tevkifatı ile ilgili olarak kesintiyi yapan vergi sorumlularının, adı-soyadı veya unvanını, bağlı olduğu vergi dairesini ve T.C. Kimlik Numaralarını/Vergi Kimlik Numaralarını, kesintiye esas alınan brüt tutarları, kesilen vergileri ve kesinti yapılan dönemleri gösteren “Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Liste”nin yer aldığı Tabloyu doldurarak beyannameye eklemeleri gerekir.

 

G        Beyannamede gösterilen kazançlar üzerinden yurt dışında ödenen vergiler varsa, beyan dönemine kadar ödendiği belgelenmek şartıyla bu vergiler mahsup edilir. Ancak, mahsup edilecek yurt dışında ödenen vergi tutarı, beyannamede hesaplanan gelir vergisinin, beyannameye dahil edilen yurt dışı kazancına isabet eden kısmını aşamaz.

BEYANNAME NE ZAMAN VE NEREYE VERİLECEK ?

 

     Serbest meslek faaliyetinde bulunan gerçek kişiler kazançlarını yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan eder.

 

G        1 Ocak – 31 Aralık 2007 döneminde faaliyette bulunan serbest meslek kazancı elde eden mükellef, bu dönemde elde ettiği serbest meslek kazancını 2008 yılının Mart ayının başından (1 Mart – 25 Mart) 25’inci (yirmi beşinci) günü akşamına kadar verilecek yıllık beyanname ile beyan etmesi gerekmektedir.

 

 

Serbest meslek  faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükelleflerinin hiçbir hadle sınırlı olmaksızın Yıllık Gelir Vergisi, Geçici Vergi, Katma Değer Vergisi ve Muhtasar beyannamelerini elektronik ortamda göndermeleri zorunludur.

 

 

 

VERGİ NE ZAMAN VE NEREYE ÖDENECEK?

 

Beyanname üzerinde hesaplanan gelir vergisi, 2008 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenecektir. Hesaplanan vergi, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine ödenebileceği gibi vergi tahsiline yetkili banka şubelerine de ödenebilecektir.(Yetkili banka şubeleri rehberin 13. sayfasında gösterilmiştir.)

 

 

YILLIK BEYANNAMEYE HANGİ BELGELER EKLENECEKTİR?

 

Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler,  “Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi-1001 A” ile “Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Eki”ni dolduracaktır. Anılan ekte yer alan “Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildirimi” tablosunu ve “Performans Derecelendirme Bildirimi”ni mutlaka dolduracak, diğer gelirlerinin de bulunması halinde Ek’in diğer kazançlara ait tabloları da dolduracaktır.

 

Ayrıca beyannameye;

 

      Kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin belgeler (beyannamede gösterilen gelire dahil kazançlardan kesilen vergi varsa),

 

 

      Yabancı ülkelerde ödenen vergi varsa, ödenen bu vergilere ilişkin belgeler eklenecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 YILI GELİRLERİ İÇİN GEÇERLİ OLAN GELİR VERGİSİ TARİFESİ

 

7.500 YTL'ye kadar

% 15

19.000 YTL'nin 7.500 YTL'si için 1.125 YTL, fazlası

% 20

43.000 YTL'nin 19.000 YTL'si için 3.425 YTL, fazlası

% 27

43.000 YTL'den fazlasının 43.000 YTL'si için 9.905 YTL, fazlası

% 35

 

 

ÖRNEK

 

Serbest muhasebeci mali müşavir olan Mehmet AKSOY, serbest olarak mali müşavirlik yapmaktadır.  Mehmet AKSOY 2007 yılında;

 

- Serbest muhasebeci mali müşavirlik hizmetinden toplam 200.000._YTL elde etmiştir.

-Mesleki giderleri toplam 40.000._YTL’dir.

-Yıllık 4.000._YTL Bağ-Kur primi ödemiştir.

-Merkezi Türkiye’de bulunan (X) sigorta şirketine, şahıs ve bireysel emeklilik katkı payı olarak 2.000.-YTL prim ödemiştir.

           

Buna göre Mehmet AKSOY’un 2007 yılı gelir vergisi matrahı aşağıdaki gibi olacaktır:

 

Toplam Gelirler

200.000.-

Toplam Mesleki Giderler

40.000.-

Bağ-Kur Primi

4.000.-

Beyan Edilecek Serbest Meslek Kazancı

156.000.-

Şahıs ve Bireysel Emeklilik Sigorta Primleri

2.000.-

Gelir Vergisi Matrahı

154.000.-

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGİNİZİ ÖDEYEBİLECEĞİNİZ ANLAŞMALI BANKALAR

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

ŞEKERBANK T.A.Ş.

FORTİSBANK A.Ş.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş

FİNANSBANK A.Ş.

DENİZBANK A.Ş.

ANADOLUBANK A.Ş.

TEKSTİLBANK A.Ş.

HSBC BANK A.Ş.

OYAKBANK A.Ş.

ALTERNATİFBANK A.Ş.

TEKFENBANK A.Ş.

TURKISHBANK A.Ş.

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.