ÖZÜRLÜLER İÇİN

VERGİ REHBERİ

ÜCRETSİZDİR

Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bu rehber; Kaset, CD-Rom ve Braille Tekniği ile de hazırlanmıştır.

Dilerseniz aşağıdaki adresten isteyebilirsiniz.

Adres:

Gelir İdaresi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı

İlkadım Cad. 06450 Dikmen / ANKARA

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı

Yayın No: 19 • Kasım 2006

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

SAKATLIK İNDİRİMİ

1- Sakatlık İndiriminden Kimler Yararlanır? ............................................. 9

2- Sakatlık İndirimi Nasıl Uygulanır? ........................................................ 9

3- Sakatlık İndiriminden Yararlanmak İsteyenlerin
Yapacakları İşlemler ................................................................................. 9

4- Sakatlık İndiriminden Yararlanmak
İsteyenlerden İstenecek Belgeler ............................................................ 10

5- Özürlü Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz .................................................. 11

6- Sakatlık İndiriminin Kapsamı .............................................................. 12

7- Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi Tabiri ............................................... 13

8- Dış Kuruluşlarımızda Görevli Hizmet Erbabının Yapacağı İşlemler .. 13

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÖZÜRLÜLERE SAĞLANAN VERGİ AVANTAJLARI

1- Gümrük Vergisi’nde Sağlanan Vergi Avantajları .............................. 15

2- Özel Tüketim Vergisi’nde Sağlanan Vergi Avantajları ...................... 19

3- Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde Sağlanan Vergi Avantajları ................. 23

4- Katma Değer Vergisi’nde Sağlanan Vergi Avantajları ..................... 24

5- Emlak Vergisi’nde Sağlanan Vergi Avantajları ................................ 25

Özürlülere Ait Taşıtların Trafik İşlemleri ................................................ 27

 

EKLER

Ek Tablo-1 Engellilere Sağlık Raporu Vermeye
Yetkili Sağlık Kuruluşları ........................................................................... 29

Ek Tablo-2 Üçüncü Dereceye Kadar Kan
Hısımları ve Sıhri (Kayın) Hısımlar ............................................................ 38

Ek Tablo-3 ÖTV II Sayılı Liste ................................................................ 39

Ek Tablo-4 Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil)
Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Bildirim Formu ................................... 43

Ek Tablo-5 Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda
Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu ....................................... 44

Ek-1 Hiçbir Geliri Olmayanların
Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi ...................................................... 45

Ek-2 Dilekçe ........................................................................................... 46

GİRİŞ

Özürlülerin hayat standartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi anayasal güvence altına alınarak Anayasamızda, “Devletin sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alacağı ve bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kuracağı veya kurulmasını sağlayacağı...” ifade edilmiştir.

Özürlü vatandaşların, içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak ve özürlüler ile özürlü olmayanlar arasındaki rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla vergi hukukunda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan birisi de özürlü ücretlilerin Gelir Vergisi matrahlarının hesaplanmasında dikkate alınan Sakatlık İndirimi uygulamasıdır.

Gelir Vergisi Kanununda yapılan düzenlemelerle de, Sakatlık İndiriminin kapsamı genişletilmiş, Sakatlık İndiriminden yararlananların içine; hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler, özürlü serbest meslek erbabı ve serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler ile basit usulde vergilenen bütün mükellefler de dahil edilmiştir.

Özürlülerle ilgili olarak yapılan düzenlemelerden birisi de taşıt alımlarıyla ilgili olarak vergisel açıdan sağlanan bir kısım avantajlardır. Gerek vergi mevzuatında gerekse gümrük mevzuatında yapılan düzenlemeler sonucunda, yurt içinden satın alma veya yurt dışından ithal edilmek suretiyle özürlüler tarafından edinilen motorlu taşıtlar için bazı şartlarla vergi avantajları sağlanmıştır.

Son olarak özürlülerle ilgili yapılan bir diğer düzenleme de malul ve özürlülere 2006 yılı başından itibaren Emlak Vergisinde uygulanmaya başlanan indirimli vergi oranı uygulamasıdır.

Yapılan düzenlemelerle özürleri dolayısıyla birtakım güçlükler çeken özürlülerin hem ekonomik yönden desteklenmesi hem de sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının ve uyumlarının sağlanması amaçlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

SAKATLIK İNDİRİMİ

1- Sakatlık İndiriminden Kimler Yararlanır?

Sakatlık İndiriminden;

1- Özürlü hizmet erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan hizmet erbabı,

2- Özürlü serbest meslek erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı,

3- Özürlü olup basit usulde vergilendirilenler,

yararlanır.

2- Sakatlık İndirimi Nasıl Uygulanır?

Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilenlerin Gelir Vergisine tabi kazançlarına, belli bir tutar ve oranda Sakatlık İndirimi uygulanır.

Sakatlık İndirimi, hizmet erbabında, tevkifat matrahına uygulanır.

Bu indirim, bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ve ücret geliri elde eden mükellefler için de uygulanır. Bu durumda indirimden yararlanan özürlü kişi değil ona bakmakla yükümlü olan serbest meslek erbabı ve ücret geliri elde eden mükelleflerdir.

3- Sakatlık İndiriminden Yararlanmak İsteyenlerin
Yapacakları İşlemler

Sakatlık İndiriminden yararlanmak isteyenler bir dilekçeye aşağıda belirtilen belgeleri de ekleyerek Vergi Dairesi Başkanlığı olan yerlerde ilgili Grup Müdürlüğü’ne, diğer illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne diğer ilçelerde de Mal Müdürlüğüne başvurmalıdırlar.

4- Sakatlık İndiriminden Yararlanmak
İsteyenlerden İstenecek Belgeler

1- Özürlü Hizmet Erbabı İçin

a) Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,

b) Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf

2- Hizmet Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu
Özürlü Kişiler İçin

a) Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,

b) Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı,

c) Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge.

3- Özürlü Serbest Meslek Erbabı İçin

a) Vergi kimlik numarasını gösteren belge,

b) Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.

4- Serbest Meslek Erbabının Bakmakla Yükümlü
Olduğu Özürlü Kişiler İçin

a) Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösteren belge,

b) Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı,

c) Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge.

5- Sakatlık İndiriminden Yararlanma Hakkına Sahip Basit Usulde Vergilendirilen Özürlüler İçin

a) Vergi kimlik numarasını gösteren belge,

b) Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.

İlgili Müdürlükler sakatlık indiriminden yararlanmak isteyen özürlü kişileri Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik”in ekinde yer alan ve yetki verdiği sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almak üzere sevk yapacaktır. Yetkili sağlık kuruluşunca verilecek raporlar ilgili müdürlüklerce Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda oluşturulan Merkez Sağlık Kuruluna gönderilecektir. Merkez Sağlık Kurulu, sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen raporları inceleyerek, başvuru sahibinin çalışma gücünün ne kadarını kaybettiğine karar verecektir. Bu şekilde sakatlık dereceleri belli olanlara ilişkin raporlar, ücretlilerde işverenine, diğerlerinde kendilerine verilmek üzere ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlığa gönderilecektir.

Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı (sakatlık derecesi) veya raporlarda yer almayan bulgularla ilgili iddialara dayanan itiraz ve şikayet mahiyetindeki başvurular da ilgili müdürlüklere yapılacak ve yukarıda açıklandığı şekilde işlem görecektir.

5- Özürlü Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz

Özürlü sağlık kurulu raporuna; özürlünün kendisi, velisi, vasisi veya raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir.

İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk özürlü sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğünce, özürlü sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir. İtiraz edilen özürlü sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen özürlü sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise özürlü sağlık kurulu raporu kesinleşir.

Özürlü sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin özürlü sağlık kurulunca verilen kararı kesindir.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı asker hastanelerince; Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek özürlü sağlık kurulu raporlarına itiraz esas ve usulleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek özürlü sağlık kurulu raporlarına yapılan itirazlar, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesi ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanelerince kesin olarak karara bağlanır.

6- Sakatlık İndiriminin Kapsamı

- Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat,

- Çalışma gücünün asgari %60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat,

- Çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat,

sayılır ve aşağıda özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranları (sakatlık dereceleri) itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.

2006 yılı için öngörülen Sakatlık İndirimi tutarları aylık olarak aşağıdaki gibidir;

- Birinci derece sakatlar için 530 YTL

- İkinci derece sakatlar için 265 YTL

- Üçüncü derece sakatlar için 133 YTL dir .

Sakatlık İndirimi tutarları her yıl Maliye Bakanlığı’nca Yeniden Değerleme oranında arttırılarak belirlenmektedir.

Aylık belirlenen bu rakamlar, yıllık olarak beyan edilen kazançlarda 12 ile çarpılmak suretiyle uygulanacaktır. Özürlü serbest meslek erbabı ile bakmakla yükümlü özürlü bulunan serbest meslek erbabı ve basit usulde vergilendirilenlerde yıllık beyan edilecek gelirden;

- Birinci derece sakatlar için 6.360 YTL,

- İkinci derece sakatlar için 3.180 YTL,

- Üçüncü derece sakatlar için 1.590 YTL ,

indirim miktarı düşülecektir.

7- Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi Tabiri

Özürlü kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatına veya sosyal güvenlik kurumu mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan anne,baba, eş ve çocuklar anlaşılacaktır. Bu kişiler yukarıdaki belgelere ilave olarak sağlık karnesinin kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın bir örneğini verecektir.

8- Dış Kuruluşlarımızda Görevli Hizmet Erbabının Yapacağı İşlemler

Yabancı ülkelerdeki dış kuruluşlarımızda (resmi ve özel sektörde) görevli sakat hizmet erbabı, nüfus kağıdının örneği ve bağlı olduğu kurumdan alacağı “o ülkede görevli hizmet erbabı” olduğunu gösterir belgeyi de ekleyerek bir dilekçe ile birlikte bulunduğu ülkedeki T.C. Elçilik veya Konsolosluğuna başvurur. Elçilik veya Konsolosluklar, kendilerine başvuran hizmet erbabını, o ülkedeki çalıştığı yere en yakın resmi bir hastaneye yazıyla sevk eder.

Hastanece düzenlenen raporlar Türkçeye çevrilmiş birer örnekleri ile birlikte ilgili Elçilik veya Konsolosluklar tarafından Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilir.

Söz konusu raporlar, Merkez Sağlık Kurulunca incelenerek karara bağlanır ve Maliye Bakanlığı, karara bağlanan raporları ilgili Gelir Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü veya Malmüdürlüğü kanalıyla işlem yapılmak üzere hizmet erbabının ücretini ödeyen kuruluşlara yazıyla bildirir.

İKİNCİ BÖLÜM

ÖZÜRLÜLERE SAĞLANAN VERGİ AVANTAJLARI

1- GÜMRÜK VERGİSİ’NDE SAĞLANAN VERGİ AVANTAJLARI(1- Bu kısım Gümrük Müsteşarlığı’nın katkılarıyla hazırlanmıştır.)

Gümrük Vergisi Kanunu (Madde 167/12)’de malul ve sakatların kullanımına mahsus eşyanın gümrük vergilerinden muaf olduğu belirtilmiştir.

Gümrük Vergisinden İstisna Edilen Eşya

1- Körler Hariç olmak üzere malul ve sakatların eğitimi, çalışması veya fiziksel ve ruhsal açıdan sosyal gelişimlerine yönelik , özel olarak üretilmiş olup, malul ve sakatların kendi kullanımları için getirdikleri veya onlara yardım sağlanması amacına yönelik olarak kamu yararına faaliyette bulunan dernekler ile Sağlık Bakanlığınca yetki verilmiş kurum veya kuruluşlarca ithal edilen eşya,

2- Malul ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan ve bunlar tarafından ithal edilen motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 (dahil) cc’ye kadar olan binek otomobilleri,

El ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle bizzat sakat kişi tarafından kullanılamayan, sakat kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan ve sakat kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından (Ek Tablo-2 de “Kan ve Sıhri Hısımlar” belirtilmiştir) bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş sözleşmesiyle çalıştırılan bir sürücü tarafından kullanılan motor silindir hacmi 2500 (dahil) cc’ye kadar olan taşıtlar, gümrük vergilerinden muaftır. Arazi taşıtları bu istisnanın dışında tutulmuştur.

Bahsi geçen eşyaya mahsus olan ve eşya ile birlikte getirilen parça, yedek parça ve aksesuarlar veya bu eşyanın bakım, kontrol, ayarlama ya da tamiri için gerekli olan aletler de bu muafiyet kapsamındadır.

Söz konusu parça, yedek parça ve aksesuarlar ile sair aletlerin, eşyanın ithalinden sonra yurda getirilmesi halinde de muafiyetin uygulanabilmesi için bunların muafiyetten yararlanarak ithal edilen eşya ile ilgili olduklarının gümrük idaresine kanıtlanması gerekmektedir.

A - Özel Tertibatlı Aracın İthali

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında çalışan özürlü kişi, ikametini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakletmesi halinde özel tertibatlı aracı ithalat vergilerinden muaf olarak ithal edebilecektir.

Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik özürlü ise; Yurt dışına resmi kanalla döviz çıkışı veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından kendisine bağış yoluyla gönderilen özel tertibatlı aracı vergiden muaf olarak ithal etme hakkına sahiptir.

B - İthal Edilen Özel Tertibatlı Araçlarda Aranılan Şartlar

Gümrük Vergisi ödenmeksizin ithal edilen Özel Tertibatlı Özürlü Araçlarında aşağıdaki şartlar aranacaktır:

Malul ve özürlü tarafından ithal edilmek istenen araç;

a- Binek otomobili ise; binek otomobilin malul ve özürlü tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunmalı ve silindir hacmi 1600 (dahil) cc’ye kadar olmalıdır. Arazi taşıtları bu istisnanın dışında tutulmuştur.

b- Minibüs ise; minibüsün el ve ayak fonksiyonunu tamamen yitirmiş sakat kişinin araca inip binmesiyle, taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunmalı ve sakat kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş sözleşmesiyle çalıştırılan sürücü tarafından kullanılacak olmalı ve motor silindir hacmi 2500 (dahil) cc’ye kadar olmalıdır. Arazi taşıtları bu istisnanın dışında tutulmuştur.

Binek oto ve minibüsün standart olmayan aksesuarları bulunması halinde bu aksesuarların ithaline gümrük vergilerinin ödenmesi şartıyla izin verilir.

İthal edilen eşyayla birlikte gelen yedek parça ve aksesuarlar da istisna kapsamındadır. Ancak ithalattan sonra getirilecek yedek parça ve aksesuarın Gümrük Vergisi ödenmeksizin ithal edilen eşya ile ilgili olduklarının belgelendirilmesi gerekmektedir.

c- Motosiklet ise; bu motosikletin özürlü tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş olması halinde Gümrük Vergisi ödenmeyecektir.

C- Özel Tertibatlı Araç İthalinde Müracaat Şekli

Özel tertibatlı araç için Türkiye’ye getirilmeden önce, malul ve özürlü kişiler veya bunlar hesabına bu kişinin vekil tayin ettiği ve Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişiler tarafından;

a- Fizik ve Rehabilitasyon merkezince onaylı ve sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış heyet raporu,

b- Trafik Dairesince düzenlenen ve ilgili şahsın sakatlık durumu itibariyle, taşıt kullanabileceğini gösteren H sınıfı sürücü belgesinin, biri asıl olmak üzere iki nüshası

ile müracaat edilmesi gerekmektedir.

Müracaatlar, Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü’ne yapılır.

Sağlık Kurulu Raporunda, ilgilinin sakatlığı ile bunun derecesinin ve haline göre kullanabileceği taşıt özelliğinin belirtilmesi gerekir.

Eğer malul ve özürlü, yurt dışında iken resmi bir hastaneden aldığı ve dış temsilciliklerimize onaylattığı bir rapor getirecekse bu raporun 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun “Sürücü Adaylarında Aranacak Şartlar”ı içeren 41 inci maddesine uygunluğunun belgelenmesi gerekmektedir.

Devlet Bakanlığı tarafından “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik”te belirtilen “Özürlülere Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları” Ek Tablo-1’de bulunmaktadır.

Özel tertibatlı otomobil ithalatı talebi heyet tarafından karara bağlanacaktır. Heyet, çalışmalarını Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü’nde yürütmektedir. Heyetin toplanacağı gün, ilgili sakat ve malul kişilerin de anılan gümrükte hazır bulunmaları şartı vardır.

Minibüslerin karara bağlama işlemleri Gümrük Müsteşarlığının olumlu ön izninin alınması sonucunda gerçekleştirilecektir. Ayrıca, binek otomobili veya minibüsün ithaline ilişkin kararların (müspet) Komisyon tarafından oybirliği ile verilmesi gerekmektedir.

D- Özel Tertibatlı Araçların İthalat İşlemi

Komisyon kararı olumlu ise, otomobil ve minibüs için Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü’nce “İthal İzin Belgesi” düzenlenir.

İzin belgesinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır. Taşıt, izin belgesinin geçerlilik süresi içerisinde Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edilir.

Gümrük Müdürü veya yetkili kılacağı Gümrük Müdür Yardımcısı başkanlığında iki muayene memurundan oluşan heyet tarafından aracın söz konusu heyet kararına uygun olup olmadığı araştırılarak uygun bulunması halinde ithaline izin verilir.

Gümrük İdaresince, ithal işlemi tamamlanan binek otomobil ve minibüs için düzenlenecek trafik şahadetnamesine şerh konularak ilgili trafik tescil dairesine gönderilir.

E- Özel Tertibatlı Araçların Devir ve Satışı

Gümrük Vergisinden muafiyet kapsamında ithal edilen eşya, Gümrük İdaresinin izni olmadan ve Gümrük Vergileri alınmadan malul ve özürlü olmayanlara ödünç verilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz.

Söz konusu eşya ve malzemeler muafiyetin veriliş amacına uygun kullanılmak ve ilgili Gümrük Müdürlüğünün izni dahilinde muafiyet hakkı tanınmış başka bir kurum veya kuruluşa ödünç verilir, kiralanır, devredilir veya satılırsa Gümrük Vergileri aranmaz.

Malul veya özürlü kişiler; mülkiyetlerinde Gümrük Vergisi ödemeden ithal edilmiş özel tertibatlı otomobil, minibüs ve motosiklet kayıtlı olduğu sürece ve bunların fiilen ithal edildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçmedikçe, bu taşıtları satamaz ve yeniden aynı şekilde muafiyet kapsamında otomobil, minibüs ve motosiklet ithal edemezler.

Fiili ithal tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra Gümrük Vergilerinin tahsili koşuluyla, fiili ithal tarihinden itibaren 10 yıl geçtikten sonra ise Gümrük Vergileri ödenmeksizin söz konusu taşıtların muafiyet hakkı bulunmayan kişilere satış veya devri mümkün bulunmaktadır. Ancak trafik tescil şubesince aracın tescil belgesine konulan şerhin kaldırılması için Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü’ne trafik şahadetnamesi ve trafik tescil belgesi ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

Özel olarak dizayn edilmiş aracı devralacak kişinin sakatlığının farklı olması halinde, devredilecek taşıtın Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edilmesi ve devri alacak kişinin sakatlığına uygun olarak aracın anılan Gümrük İdaresinin gözetimi altında dizayn edilmesi gerekmektedir.

2- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ’NDE SAĞLANAN
VERGİ AVANTAJLARI

(4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu Madde 7/2 ye göre;)

II sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;

a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³`ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³`ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi %90 veya daha fazla olan malûl ve özürlüler tarafından,

b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³`ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³`ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve özürlüler tarafından,

Beş yılda bir defa olmak üzere ilk olarak satın alınması Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)’nden istisnadır. (ÖTV Kanununa ekli II sayılı liste Ek Tablo-3’te belirtilmiştir)

Ayrıca Özel Tüketim Vergisi Kanununda, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı (sakatlık derecesi) %90 ve daha fazla olan özürlülerin bazı taşıt araçlarını “özel tertibat veya mekanik ilave yaptırılması şartı” olmaksızın Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeden satın alabilmelerine imkân sağlanmıştır.

Özürlü adına kayıtlı olan araç bu kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından birisi veya noterce düzenlenmiş iş sözleşmesine bağlı olarak çalıştırılan bir sürücü tarafından kullanılacaktır.

A - ÖTV’den İstisna Taşıt Araçları

Malul ve özürlülerin özel tertibat yapılma şartı olsun veya olmasın ÖTV ödemeden iktisap edebilecekleri taşıt araçları şunlardır:

- Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü aşmayan binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (steyşın vagon, arazi taşıtı ve jeepler dahil),

- Motor silindir hacmi 2800 cm3’ü aşmayan eşya taşımaya mahsus taşıtlar,

- Motosikletler, mopedler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar,

Buna göre, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede bulunan taşıt araçlarından motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşmayan binek otomobilleri, motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşmayan kamyonet, pikap vb. eşya taşımaya mahsus taşıt araçları ile motosikletlerin “özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı (sakatlık derecesi) %90 veya daha fazla” olan malul ve özürlüler veya bizzat kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve özürlüler tarafından, “beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere” yetkili satıcı veya galeriden satın alınmasında ÖTV tahsil edilmeyecektir.

ÖTV istisnası uygulanan araçlar için istisnadan yararlanan kişi (veya kişiler) adına düzenlenecek faturalarda ÖTV gösterilmeyecektir.

Bu istisnadan yararlanan kişilerin istisna uygulanan ilk alımlarına ilişkin ÖTV beyannamesi ekine, alıcının maluliyetine veya sakatlığına dair tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile aracın sakatlığa uygun olarak değiştirildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği ve alıcının “H” sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi eklenecektir.

Vergi Dairesince kabul edilen beyanname ve ekleri incelenerek tahakkuk fişi ve istisna uygulandığını gösteren “ÖTV Ödeme Belgesi” düzenlenecek ve mükellefe verilecektir. Bu tür araçların kayıt ve tescilini yapanların, araç sahibinin faturada ve “ÖTV Ödeme Belgesi” nde alıcı olarak gösterilen kişi (veya kişiler) olduğunu tespit etmeleri gerekmektedir.

B - Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranı
(Sakatlık Derecesi) %90 veya Daha Yüksek Olanlarda
ÖTV İstisnası

Özel Tüketim Vergisi Kanununda, engel derecesi %90’ı aşanların herhangi bir mekanik ilave veya tadilat yapılması şartı olmaksızın yurt içinden veya yurt dışından iktisap ettikleri taşıt araçlarından ÖTV tahsil edilmemesi sağlanmıştır.

Engel sebebinin önemi bulunmamaktadır. Görme, işitme, konuşma veya ortopedik olabileceği gibi zihinsel özürlüler de yasadan yararlanabilmektedir.

Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı (sakatlık derecesi) %90 ve üzerinde olduğu, Sağlık Bakanlığının belirlediği sağlık kuruluşlarından (tam teşekküllü devlet hastanesi) alınacak rapor ile belgelendirilmesi şartıyla, yukarda vasfı ve motor silindir hacmi belirtilmiş olan araçlardan birisinin özürlüler tarafından ÖTV ödenmeden satın alınması veya ithal edilmesi de mümkün kılınmıştır.

Bu şekilde yurt içinden taşıt aracı iktisap edecek veya ithal edecek olanların motorlu taşıt kullanma ve ehliyet alma imkânları olmadığı için bunlar adına alınan taşıtlar başkaları tarafından kullanılacaktır. Başkalarından kasıt, araç sahibinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından birisi veya noterce düzenlenmiş iş sözleşmesine bağlı olarak çalıştırılan bir sürücü olacaktır.

Yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporunun, araçların ilk alımının yapılacağı motorlu araç ticareti yapan yetkili bayi veya galeri tarafından vergi dairesine verilecek Özel Tüketim Vergisi Beyannamesine eklenmesi suretiyle, beyannamede ÖTV hesaplanmayacaktır.

C - Kendisi Kullanmak Amacıyla İlk Alımı Yapılan Araçlarda İstisna

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan araçların kendisi kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve özürlüler tarafından ilk alımı ÖTV’den istisna edilmiştir. Bu istisnadan yararlanan kişilerin istisna uygulanan ilk alımlarına ilişkin olarak mükellefler tarafından verilecek ÖTV beyannamesine;

- Alıcının maluliyeti veya sakatlığı ile özel tertibat yaptırılan araçları kullanabileceğine dair yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu,

- Aracın sakatlığa uygun olarak değiştirildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

- Alıcının “H” sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi,

eklenecek ve beyannamede ÖTV hesaplanmayacaktır.

Vergi Dairesince kabul edilen beyanname ve ekleri incelenerek, araçta yapılan özel tertibatın raporda yazılı sakatlığa uygun hareket ettirici bir tadilat olduğu tespit edilecektir. Bu tespit üzerine tahakkuk fişi ve istisna uygulandığını gösteren “ÖTV Ödeme Belgesi” düzenlenecek ve mükellefe verilecektir.

Malul ve özürlülerin yurt dışından ithal edeceği taşıt araçları için de, ilgili belgelerin Gümrük İdaresine verilmesi üzerine ÖTV istisnası uygulanacaktır. İstisna kapsamında taşıt aracı ithal edenlerin kimlik bilgileri (Adı, soyadı, ana ve baba adı, doğum yeri ve tarihi), sakatlığa dair raporun verildiği hastane, tarihi, sayısı, sakatlık türü ve derecesi ile ithal edilen taşıt aracının özelliklerini (G.T.İ.P. numarası, cinsi, modeli, markası, tipi, motor silindir hacmi) gösteren listeler Gümrük İdarelerince aylık olarak hazırlanarak, takip eden ayın onbeşinci günü akşamına kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilecektir.

D - ÖTV İstisnasının Süresi

İstisnadan yararlanarak adlarına bir taşıt aracı tescil edilenlerin tescil tarihinden itibaren 5 yıl süresince ÖTV ödemeden taşıt aracı satın almaları veya ithal etmeleri mümkün değildir.

ÖTV Kanununun 15/2 maddesi uyarınca, motorlu taşıtlardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk alımında ÖTV istisnasından yararlananların, bu taşıtı istisnadan yararlanmayan bir kişi veya kuruma devretmesi halinde; bu devir dolayısıyla adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ilk alımdaki tutar üzerinden, kayıt ve tescil tarihindeki ÖTV oranına göre, bu tarihte hesaplanan ve tahakkuku yapılacak olan ÖTV tahsil edilecektir.

Buna göre malul ve sakatlarca ilk alımında istisna uygulanan motorlu taşıtların, istisnadan yararlanmayan kişi veya kurumlarca malul ve sakatlardan alınmasında, alıcılar tarafından (2A) numaralı ÖTV beyannamesi düzenlenerek, bu işlemin yapıldığı yerde tek Vergi Dairesi varsa bu Vergi Dairesine, birden fazla Vergi Dairesi varsa Motorlu Taşıtlar Vergisi ile görevli Vergi Dairesine verilecek ve vergi ödenecektir.

Beyannamede matrah olarak, aracın istisnadan yararlanılarak ilk alındığı tarihteki fiyatı (tutarı); oran olarak ise aracın malul veya sakattan alınması tarihinde geçerli olan oran yazılarak vergi hesaplanacaktır.

Ancak, ilk alımında istisna uygulanan söz konusu taşıt araçlarının veraset yoluyla intikallerinde bu hüküm uygulanmayacak ve ÖTV’nin sonradan tahsili yoluna gidilmeyecektir.

ÖTV ödenmeden malul veya özürlü tarafından yukarıda belirtilen esaslara göre satın alınan veya ithal edilen aracın çalınması üzerine, 5 yıl içerisinde alınan yeni aracın istisna hükmünden yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır.

Özürlü veya malul tarafından, çalınan araç yerine çalınan aracın tescil tarihinden itibaren 5 yıl geçmeden yeni alınan motorlu taşıt için ÖTV ödenecektir.

3- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ’NDE
SAĞLANAN VERGİ AVANTAJLARI

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun istisnalara ilişkin 4/c maddesine göre; “Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı (sakatlık derecesi) %90 ve daha fazla olan malul ve özürlülerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve özürlülerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar” Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden istisna edilmiştir.

Yapılan düzenleme ile özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı (sakatlık derecesi) %90 ve daha fazla olan malul ve özürlülerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve özürlülerin adlarına kayıtlı olan özel tertibatlı taşıtlar Motorlu Taşıtlar Vergisinden istisna edilmiştir. Burada taşıtın bizzat kullanılması şartı aranmayacaktır.

Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı (sakatlık derecesi) %90 ve daha fazla olan malul ve özürlülerin bu durumlarını tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili Vergi Dairelerine belgelendirmeleri halinde, söz konusu malul ve özürlülerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtları, Motorlu Taşıtlar Vergisine tabi tutulmayacaktır.

Bu istisnadan yararlanmak için, malul ve özürlülere ait taşıtın özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş olması şartı aranmayacaktır.

Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı (sakatlık derecesi) %90’dan az olan malul ve özürlülerin bu durumlarını; tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların özürlülük haline uygun özel tertibatlı taşıt veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıt olduğunu belirten “Motorlu Araç Tescil Belgesi” nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği ile “Araçlar İçin Teknik Belge” ve “Proje Raporu”nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili Vergi Dairelerine verilmesi halinde bu istisna hükmünden yararlanabileceklerdir.

İstisnadan yararlanacak olan malul ve özürlüler tarafından; “Malûl ve Özürlüler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu” istisnadan yararlanmak için gerekli olan diğer belgeler ile birlikte ilgili Vergi Dairesine verilecektir. “Malûl ve Özürlüler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu”nu www.gib.gov.tr adresinden Ana Sayfa> Mevzuat>Kanunlar>Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu>Tebliğler>21 Seri Nolu Tebliğ> Ek yoluyla elde edebilirsiniz. Söz konusu “Form” örneği Ek Tablo-5’te belirtilmiştir.

4- KATMA DEĞER VERGİSİ’NDE
SAĞLANAN VERGİ AVANTAJLARI

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda, gerek özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı (sakatlık derecesi) %90 ve daha fazla olan malul ve özürlülerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtlar için gerekse özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı (sakatlık derecesi) %90’dan az olan malul ve özürlülerin adlarına kayıt ve tescilli olan ve özürlülük haline uygun özel tertibatlı taşıt veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar için, istisnai bir düzenleme bulunmamaktadır.

Ancak özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları, Katma Değer Vergisi’nden istisna edilmiştir.

Buna göre; münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin, görme özürlülerin kullandıkları baston, yazı makinası, kabartma klavye, sesli kitap; ortopedik özürlülerin kullandıkları ortez-protez gibi cihazlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında kabul edilecektir.

Ayrıca, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 87.12.00 pozisyonundaki motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtların (sepetli olsun olmasın) sakatlar için özel olarak imal edilmiş olanları ile 87.13 pozisyonundaki özürlüler için tekerlekli koltuklar ve diğer taşıtların (motoru veya hareket ettirici başka bir tertibatı olsun olmasın) %1 oranında Katma Değer Vergisine tabi olacağı açıklanmıştır.

5- EMLAK VERGİSİ’NDE SAĞLANAN VERGİ AVANTAJLARI

Malul ve özürlülere vergi açısından sağlanan imkanlara 2006 yılı başından itibaren Emlak Vergisinde uygulanmaya başlanan indirimli vergi oranı eklenmiştir.

Emlak Vergisi Kanunu’nun değiştirilen 8. maddesine göre; özürlülerin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olması ( kullanım hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, şartları taşıyan özürlülere emlak vergisi ödememeleri için fırsat tanınmıştır.

Özürlüler Bu Fırsattan Nasıl Yararlanacaklardır?

Özürlülerin indirimli bina vergisi oranından yararlanabilmeleri için bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili belediyelere belgelendirmeleri gerekmektedir.

Emlak Vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyen özürlüler, www.gib.gov.tr adresinden mevzuat > kanunlar > emlak vergisi kanunu > tebliğler > 47 Seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliği ekinde örneği bulunan “Dilekçe” ve “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu”nu doldurarak konutun bulunduğu yer Belediye Başkanlığı’na verecektir. Özür durumunu belgeleyen tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporunun aslı da dilekçeye eklenecektir. Söz konusu “Dilekçe” örneği Ek-1’de “Form” örneği Ek Tablo-4’te belirtilmiştir.

Meskeninde Bizzat Oturmayan Özürlü, Emlak Vergisi
Muafiyetinden Yararlanabilir mi?

İndirimli bina vergisi oranı uygulamasında, meskende bizzat oturma şartı aranmamaktadır. Ancak, indirimli oran uygulamasına konu binanın mesken olarak kullanılması gerekir. Bunun yanı sıra özürlülerin indirimli oran uygulamasında "gelir elde etmeme" şartı aranılmamaktadır. Bu nedenle, özürlülerin meskenlerinde bizzat oturup oturmamaları veya meskenini kiraya verip vermemeleri indirimli bina vergisi oranının(sıfır) uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.

Tek Meskene Hisseli Olarak Sahip Olan Özürlüler İçin
Emlak Vergisi Uygulaması

200 m2’yi geçmeyen tek meskene hisse ile sahip olunması halinde indirimli vergi oranı, meskenin toplam Emlak Vergisinin hisseye düşenine uygulanacaktır.

Birden Fazla Meskene Sahip Olan Özürlüler İçin
Emlak Vergisi Uygulaması

- Birden fazla meskeni olanlar,

- Birden fazla meskende hisseye sahip olanlar,

- 200 m2’yi geçen tek konuta sahip olanlar,

Emlak Vergisi muafiyetinden yararlanmayacaklardır.

Ayrıca belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler için vergi oranında bir indirim uygulanmayacaktır.

İndirimli vergi oranından yararlanan mükelleflerin, gerekli şartlardan herhangi birini kaybetmeleri halinde, bu durumu mükellefiyetlerinin bulunduğu belediyeye bildirmeleri gerekmektedir.

Gerçek dışı taahhütte bulunmak suretiyle Emlak Vergisi ödemeyen özürlüler ile durumlarında meydana gelen değişikliği bildirmeyen özürlülerden alınması gereken Emlak Vergisi, cezalı olarak gecikme faizi ile birlikte alınır.

ÖZÜRLÜLERE AİT TAŞITLARIN TRAFİK İŞLEMLERİ

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 53 üncü ve 74 üncü maddelerinde; ithaline izin verilen veya ülkemizde üretilen malul, sakat ve özürlülere ait özel tertibatlı araçlar ile sakatlık derecesi % 90 ve üzerinde olan malul ve özürlüler adına Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak tescil edilmiş özel tertibatı olmayan araçlara, üzerinde “sakatlara mahsus işaret” bulunan plakalardan verileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu tür araçların trafik kuruluşlarınca tescil işlemlerinin yapılması sırasında;

- Kendisi tarafından kullanılmak amacıyla malul, sakat ve özürlü tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller ile motosikletlerin tescil belgelerine, “Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili Gümrük Müdürlüğü’nün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır.” ,

- Malul, sakat ve özürlü tarafından ithal edilen özel tertibatlı minibüslerin tescil belgelerine, “Araç sahibinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili Gümrük Müdürlüğü’nün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır.” ,

- Malul, sakat ve özürlünün kendisi tarafından kullanılmak amacıyla ülkemizden ilk olarak satın aldığı özel tertibatlı araçların tescil belgelerine, “Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup, Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır.”, ikinci el araç olarak satın alınmış ise, “Araç sahibinden başkasının kullanması yasaktır.” şeklinde şerh konulacaktır.

- Özel tertibatı olmayıp, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı (sakatlık derecesi) %90 ve üzeri olan malul ve özürlüler tarafından ÖTV’den muaf olarak bizzat ithal edilen ya da ülkemizden satın alınan araçların tescil belgelerine, “Araç sahibi malul ve özürlü kişinin kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaktır.” şeklinde şerh konulacaktır. Ayrıca ithal araçların gümrük şahadetnamelerinde, yukarıda belirtilen şerh dışında varsa diğer şerhler de, tescil belgesine işlenecektir.

Malul ve sakatlar tarafından ithal edilerek getirilen araçların, aynı durumdaki başka bir malul veya sakata devri veya bunların ölümü sonucunda varislerine intikali halinde, bu araçlardan Gümrük Vergisi alınmayacak olup, devir ve tescil işlemi ilgili Gümrük Müdürlüğü’nün iznine bağlıdır. Araç ülkemizden satın alınmış ise ilgili vergi dairesinin izninin alınması gereklidir.

Malul ve sakatlara ait özel tertibatlı araçların her ne sebeple olursa olsun, Karayolları Trafik Yönetmeliği ile belirlenmiş olan kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde, aracın trafikten alıkonulması yanında bu hususta düzenlenecek tutanak da işlem yapılmak üzere ilgili Gümrük ve Maliye birimlerine intikal ettirilecektir.

Diğer taraftan, zihinsel özürlüler ile reşit olmayan küçüklerin sahibi bulundukları aracın, tescil kuruluşlarında adlarına tescillerinin yapılabilmesi için, ileride doğabilecek hukuki ve cezai sorumlulukları kabul ettiklerine dair, kanuni mümessillerince noterde tanzim ve tasdik edilmiş taahhütnameyi tescil anında tescil birimine vermeleri zorunludur.

NOT : Rehberin içerisindeki bazı sayısal veriler 2006 yılı için günceldir. Rehberle ilgili olarak her konuda Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden ve aşağıdaki adreslerden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

___________________________________________

Adres: İlkadım Cad. Dikmen 06450 ANKARA

e-posta: mukellefhizmetleri@gelirler.gov.tr

İnternet Sitesi www.gib.gov.tr

EK TABLO-1

ENGELLİLERE SAĞLIK RAPORU VERMEYE
YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI

İLİ
KURUMU
HASTANE ADI
Adana
Sağlık Bakanlığı
Adana Devlet Hastanesi
Adana
Sağlık Bakanlığı
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Adana
Sağlık Bakanlığı
Çukurova Devlet Hastanesi
Adana
Üniversite
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Adana
MSB
Adana Asker Hastanesi
Adıyaman
Sağlık Bakanlığı
Adıyaman Devlet Hastanesi
Afyonkarahisar
Sağlık Bakanlığı
Afyon Devlet Hastanesi
Afyonkarahisar
Sağlık Bakanlığı
Kocatepe Devlet Hastanesi
Afyonkarahisar
Üniversite
Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Ağrı
Sağlık Bakanlığı
Ağrı Devlet Hastanesi
Ağrı
MSB
Ağrı Asker Hastanesi
Amasya
Sağlık Bakanlığı
Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi
Ankara
Sağlık Bakanlığı
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara
Sağlık Bakanlığı
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara
Sağlık Bakanlığı
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara
Sağlık Bakanlığı
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara
Sağlık Bakanlığı
Dr. S.Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğit. ve Araşt. Hastanesi
Ankara
Sağlık Bakanlığı
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara
Sağlık Bakanlığı
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara
Sağlık Bakanlığı
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara
Sağlık Bakanlığı
Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara
Sağlık Bakanlığı
Etlik İhtisas Hastanesi
Ankara
Sağlık Bakanlığı
Ulus Devlet Hastanesi
Ankara
Üniversite
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina ve Dikimevi Hastanesi
Ankara
Üniversite
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Ankara
Üniversite
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Ankara
Üniversite
Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Ankara
Üniversite
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Ankara
MSB
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Eğitim Hastanesi
Ankara
MSB
Ankara Asker Hastanesi
Ankara
MSB
Etimesgut Asker Hastanesi
Ankara
MSB
Beytepe Asker Hastanesi
Antalya
Sağlık Bakanlığı
Antalya Devlet Hastanesi
Antalya
Sağlık Bakanlığı
Atatürk Devlet Hastanesi
Antalya
Üniversite
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Artvin
Sağlık Bakanlığı
Artvin Devlet Hastanesi
Aydın
Sağlık Bakanlığı
Aydın Devlet Hastanesi
Aydın
Sağlık Bakanlığı
Nazilli 82. Yıl Devlet Hastanesi
Aydın
Sağlık Bakanlığı
82.Yıl Devlet Hastanesi
Aydın
Üniversite
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Balıkesir
Sağlık Bakanlığı
Balıkesir Devlet Hastanesi
Balıkesir
Sağlık Bakanlığı
Atatürk Devlet Hastanesi
Balıkesir
Sağlık Bakanlığı
Bandırma Kapıdağ Devlet Hastanesi
Balıkesir
Sağlık Bakanlığı
Burhaniye Devlet Hastanesi
Balıkesir
Sağlık Bakanlığı
Edremit Kazdağı Devlet Hastanesi
Balıkesir
MSB
Balıkesir Asker Hastanesi
Bilecik
Sağlık Bakanlığı
Bilecik Devlet Hastanesi
Bingöl
Sağlık Bakanlığı
Bingöl Devlet Hastanesi
Bolu
Sağlık Bakanlığı
İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
Bolu
Sağlık Bakanlığı
Köroğlu Devlet Hastanesi
Bolu
Üniversite
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi
Burdur
Sağlık Bakanlığı
Burdur Devlet Hastanesi
Bursa
Sağlık Bakanlığı
Bursa Devlet Hastanesi
Bursa
Sağlık Bakanlığı
Çekirge Devlet Hastanesi
Bursa
Sağlık Bakanlığı
Çekirge Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Bursa
Sağlık Bakanlığı
Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi
Bursa
Sağlık Bakanlığı
İnegöl Devlet Hastanesi
Bursa
Sağlık Bakanlığı
Mustafa Kemalpaşa Devlet Hastanesi
Bursa
Üniversite
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bursa
MSB
Bursa Asker Hastanesi
Çanakkale
Sağlık Bakanlığı
Çanakkale Devlet Hastanesi
Çanakkale
MSB
Çanakkale Asker Hastanesi
Çanakkale
MSB
Çanakkale Gelibolu Asker Hastanesi
Çankırı
Sağlık Bakanlığı
Çankırı Devlet Hastanesi
Çorum
Sağlık Bakanlığı
Çorum Devlet Hastanesi
Çorum
Sağlık Bakanlığı
Hasanpaşa Devlet Hastanesi
Denizli
Sağlık Bakanlığı
Denizli Devlet Hastanesi
Denizli
Sağlık Bakanlığı
Servergazi Devlet Hastanesi
Denizli
Üniversite
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Denizli
MSB
Denizli Asker Hastanesi
Diyarbakır
Sağlık Bakanlığı
Diyarbakır Devlet Hastanesi
Diyarbakır
Sağlık Bakanlığı
Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Diyarbakır
Üniversite
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Diyarbakır
MSB
Diyarbakır Asker Hastanesi
Edirne
Sağlık Bakanlığı
Edirne Devlet Hastanesi
Edirne
Sağlık Bakanlığı
Selimiye Devlet Hastanesi
Edirne
Üniversite
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Elazığ
Sağlık Bakanlığı
Elazığ Devlet Hastanesi
Elazığ
Sağlık Bakanlığı
Harput Devlet Hastanesi
Elazığ
Üniversite
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Erzincan
Sağlık Bakanlığı
Erzincan Devlet Hastanesi
Erzincan
MSB
Erzincan Asker Hastanesi
Erzurum
Sağlık Bakanlığı
Erzurum Numune Hastanesi
Erzurum
Sağlık Bakanlığı
Palandöken Devlet Hastanesi
Erzurum
Üniversite
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Erzurum
MSB
Erzurum Mareşal Çakmak Hastanesi
Eskişehir
Sağlık Bakanlığı
Eskişehir Devlet Hastanesi
Eskişehir
Sağlık Bakanlığı
Yunus Emre Devlet Hastanesi
Eskişehir
Üniversite
Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Eskişehir
MSB
Eskişehir Asker Hastanesi
Gaziantep
Sağlık Bakanlığı
Gaziantep Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi
Gaziantep
Sağlık Bakanlığı
25 Aralık Devlet Hastanesi
Gaziantep
Üniversite
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Giresun
Sağlık Bakanlığı
Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi
Giresun
Sağlık Bakanlığı
Kale Devlet Hastanesi
Gümüşhane
Sağlık Bakanlığı
Gümüşhane Devlet Hastanesi
Hatay
Sağlık Bakanlığı
Antakya Devlet Hastanesi
Hatay
Sağlık Bakanlığı
Hatay Devlet Hastanesi
Hatay
Sağlık Bakanlığı
İskenderun Körfez Devlet Hastanesi
Hatay
MSB
İskenderun Asker Hastanesi
Hatay
Üniversite
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Isparta
Sağlık Bakanlığı
Isparta Devlet Hastanesi
Isparta
Sağlık Bakanlığı
Gülkent Devlet Hastanesi
Isparta
Üniversite
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Isparta
MSB
Isparta Asker Hastanesi
Mersin
Sağlık Bakanlığı
Mersin Devlet Hastanesi
Mersin
Sağlık Bakanlığı
Toros Devlet Hastanesi
Mersin
Sağlık Bakanlığı
70. Yıl Tarsus Devlet Hastanesi
Mersin
Üniversite
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağ. ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Büyükçekmece Devlet Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğit. ve Araşt. Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Dr.S.Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğit. ve Araşt. Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Beykoz Devlet Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
İstanbul 70. Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Silivri Prof.Dr. Necmi Ayanoğlu Devlet Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Eyüp Devlet Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Kartal Devlet Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Paşabahçe Devlet Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Şişli Devlet Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
İstinye Devlet Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Pendik Devlet Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Validebağ Öğretmenler Devlet Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Prof.Dr.N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Çatalca Dev.ve Bölge Trafik Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Adalet ve Sağlık Bakanlığı Bayrampaşa Devlet Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Üsküdar Devlet Hastanesi
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğit. ve Araşt. Hastanesi
İstanbul
Üniversite
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi
İstanbul
Üniversite
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi
İstanbul
Üniversite
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
İstanbul
MSB
Kasımpaşa Asker Hastanesi
İstanbul
MSB
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğit. Hast. Komutanlığı
İstanbul
MSB
Gümüşsuyu Asker Hastanesi
İzmir
Sağlık Bakanlığı
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir
Sağlık Bakanlığı
Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğit. Araşt. Hastanesi
İzmir
Sağlık Bakanlığı
Karşıyaka Devlet Hastanesi
İzmir
Sağlık Bakanlığı
Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi
İzmir
Sağlık Bakanlığı
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir
Sağlık Bakanlığı
İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir
Sağlık Bakanlığı
Aliağa Devlet Hastanesi
İzmir
Sağlık Bakanlığı
Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi
İzmir
Sağlık Bakanlığı
Ödemiş Devlet Hastanesi
İzmir
Üniversite
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
İzmir
Üniversite
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
İzmir
MSB
Güzelyalı Asker Hastanesi
İzmir
MSB
İzmir Asker Hastanesi
Kars
Sağlık Bakanlığı
Kars Devlet Hastanesi
Kars
MSB
Sarıkamış Asker Hastanesi
Kastamonu
Sağlık Bakanlığı
Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi
Kastamonu
Sağlık Bakanlığı
Şerife Bacı Devlet Hastanesi
Kayseri
Sağlık Bakanlığı
Kayseri Dr. Vedat Ali Özkan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kayseri
Üniversite
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Kayseri
MSB
Kayseri Asker Hastanesi
Kırklareli
Sağlık Bakanlığı
Kırklareli Devlet Hastanesi
Kırklareli
Sağlık Bakanlığı
Lüleburgaz 82. Yıl Devlet Hastanesi
Kırşehir
Sağlık Bakanlığı
Kırşehir Devlet Hastanesi
Kocaeli
Sağlık Bakanlığı
Kocaeli Devlet Hastanesi
Kocaeli
Sağlık Bakanlığı
İzmit Devlet Hastanesi
Kocaeli
Sağlık Bakanlığı
Derince Devlet Hastanesi
Kocaeli
Sağlık Bakanlığı
Gebze Fatih Devlet Hastanesi
Kocaeli
Üniversite
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Kocaeli
MSB
Gölcük Asker Hastanesi
Kocaeli
MSB
Derince Asker Hastanesi
Konya
Sağlık Bakanlığı
Konya Numune Hastanesi
Konya
Sağlık Bakanlığı
Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Konya
Üniversite
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Konya
MSB
Konya Asker Hastanesi
Kütahya
Sağlık Bakanlığı
Kütahya Devlet Hastanesi
Kütahya
Sağlık Bakanlığı
Evliya Çelebi Devlet Hastanesi
Kütahya
MSB
Kütahya Asker Hastanesi
Malatya
Sağlık Bakanlığı
Malatya Devlet Hastanesi
Malatya
Sağlık Bakanlığı
Beydağı Devlet Hastanesi
Malatya
Üniversite
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Malatya
MSB
Malatya Asker Hastanesi
Manisa
Sağlık Bakanlığı
Manisa Devlet Hastanesi
Manisa
Sağlık Bakanlığı
Merkezefendi Devlet Hastanesi
Manisa
Sağlık Bakanlığı
Salihli Devlet Hastanesi
Manisa
Sağlık Bakanlığı
Soma Devlet Hastanesi
Manisa
Üniversite
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Manisa
MSB
Manisa Asker Hastanesi
Kahramanmaraş
Sağlık Bakanlığı
Kahramanmaraş Devlet Hastanesi
Kahramanmaraş
Sağlık Bakanlığı
Kahramanmaraş Yenişehir Devlet Hastanesi
Kahramanmaraş
Üniversite
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Mardin
Sağlık Bakanlığı
Mardin Devlet Hastanesi
Muğla
Sağlık Bakanlığı
Muğla Devlet Hastanesi
Muğla
Sağlık Bakanlığı
Fethiye Devlet Hastanesi
Muğla
MSB
Aksaz Asker Hastanesi
Muş
Sağlık Bakanlığı
Muş Devlet Hastanesi
Nevşehir
Sağlık Bakanlığı
Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi
Niğde
Sağlık Bakanlığı
Niğde Devlet Hastanesi
Ordu
Sağlık Bakanlığı
Ordu Devlet Hastanesi
Ordu
Sağlık Bakanlığı
Ordu Boztepe Devlet Hastanesi
Rize
Sağlık Bakanlığı
Rize Devlet Hastanesi
Rize
Sağlık Bakanlığı
82. Yıl Devlet Hastanesi
Sakarya
Sağlık Bakanlığı
Sakarya Devlet Hastanesi
Sakarya
Sağlık Bakanlığı
Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi
Samsun
Sağlık Bakanlığı
Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesi
Samsun
Sağlık Bakanlığı
Bafra Nafiz Kurt Devlet Hastanesi
Samsun
Sağlık Bakanlığı
Samsun Gazi Devlet Hastanesi
Samsun
Üniversite
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Samsun
MSB
Samsun Asker Hastanesi
Siirt
Sağlık Bakanlığı
Siirt Devlet Hastanesi
Sinop
Sağlık Bakanlığı
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi
Sivas
Sağlık Bakanlığı
Sivas Sultan I. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi
Sivas
Sağlık Bakanlığı
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Sivas
Üniversite
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Sivas
MSB
Sivas Asker Hastanesi
Tekirdağ
Sağlık Bakanlığı
Tekirdağ Devlet Hastanesi
Tekirdağ
Sağlık Bakanlığı
Çerkezköy Devlet Hastanesi
Tekirdağ
MSB
Çorlu Asker Hastanesi
Tokat
Sağlık Bakanlığı
Tokat Devlet Hastanesi
Tokat
Sağlık Bakanlığı
Tokat Dr. Cevdet Aykan Devlet Hastanesi
Tokat
Üniversite
Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Trabzon
Sağlık Bakanlığı
Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Trabzon
Sağlık Bakanlığı
Trabzon Fatih Devlet Hastanesi
Trabzon
Üniversite
Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Şanlıurfa
Sağlık Bakanlığı
Şanlıurfa Devlet Hastanesi
Şanlıurfa
Üniversite
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Uşak
Sağlık Bakanlığı
Uşak Devlet Hastanesi
Uşak
Sağlık Bakanlığı
1 Eylül Devlet Hastanesi
Van
Sağlık Bakanlığı
Van Devlet Hastanesi
Van
Sağlık Bakanlığı
Van İpekyolu Devlet Hastanesi
Van
Üniversite
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Van
MSB
Van Asker Hastanesi
Yozgat
Sağlık Bakanlığı
Yozgat Devlet Hastanesi
Zonguldak
Sağlık Bakanlığı
Zonguldak Devlet Hastanesi
Zonguldak
Sağlık Bakanlığı
Atatürk Devlet Hastanesi
Zonguldak
Sağlık Bakanlığı
Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi
Zonguldak
Üniversite
Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Aksaray
Sağlık Bakanlığı
Aksaray Devlet Hastanesi
Bayburt
Sağlık Bakanlığı
Bayburt Devlet Hastanesi
Karaman
Sağlık Bakanlığı
Karaman Devlet Hastanesi
Kırıkkale
Sağlık Bakanlığı
Yüksek İhtisas Hastanesi
Kırıkkale
Sağlık Bakanlığı
Kırıkkale Devlet Hastanesi
Batman
Sağlık Bakanlığı
Batman Devlet Hastanesi
Bartın
Sağlık Bakanlığı
Bartın Devlet Hastanesi
Ardahan
Sağlık Bakanlığı
Ardahan Devlet Hastanesi
Ardahan
MSB
Ardahan Asker Hastanesi
Iğdır
Sağlık Bakanlığı
Iğdır Devlet Hastanesi
Yalova
Sağlık Bakanlığı
Yalova Devlet Hastanesi
Karabük
Sağlık Bakanlığı
Karabük Devlet Hastanesi
Karabük
Sağlık Bakanlığı
Karabük Şirinevler Devlet Hastanesi
Kilis
Sağlık Bakanlığı
Kilis Devlet Hastanesi
Osmaniye
Sağlık Bakanlığı
Osmaniye Devlet Hastanesi
Düzce
Sağlık Bakanlığı
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi

EK TABLO-2

ÜÇÜNCÜ DERECEYE KADAR KAN HISIMLARI ve
SIHRİ (KAYIN) HISIMLAR

KAN HISIMLARI
SIHRİ (KAYIN) HISIMLAR
Birinci Derecede Kan Hısımları
Birinci Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar
Kişinin;
- Çocukları,
- Annesi,
- Babası.
Kişinin;
- Eşinin Annesi,
- Eşinin Babası.
İkinci Derecede Kan Hısımları
İkinci Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar
Kişinin;
- Kardeşleri,
- Torunları,
- Büyük annesi,
- Büyük babası.
Kişinin;
- Eşinin kardeşleri (kayın, baldız, görümce),
- Eşinin büyük annesi,
- Eşinin büyük babası.
Üçüncü Derecede Kan Hısımları
Üçüncü Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar
Kişinin;
- Kardeşinin çocukları (yeğenleri),
- Dayısı,
- Amcası,
- Halası,
- Teyzesi.
Kişinin;
- Eşinin kardeş çocukları (kayın, baldız ve görümce çocukları),
- Eşinin dayısı,
- Eşinin amcası,
- Eşinin halası,
- Eşinin teyzesi.
NOT: Evlatlık, öz çocukla aynı hükümlere tabidir. 

EK TABLO-3

ÖTV II SAYILI LİSTE

G.T.İ.P.NO
MAL İSMİ
Vergi Oranı %
8701.20
Yarı römorklar için çekiciler
4
87.02
10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şoför dahil) motorlu taşıtlar

 

 
Otobüs
1

 
Midibüs
4

 
Minibüs
9
87.03
(5398 sayılı Kanunun 28’inci maddesiyle değiştirilen bent Yürürlük; 21.7.2005) Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)

 
  [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]
 

 
-Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dâhil toplam yük ağırlığı) %50’sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

 

 
İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm3’ün altında olanlar
10

 
İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm3’ün altında olanlar
10

 
-Diğerleri

 

 
Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler,
37

 
Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler
60

 
Motor Silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler,
84
8703.10.11.00.00
Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar
6.7
8703.10.18.00.00
Diğerleri
(Golf arabaları vb. taşıtlar)
6.7
87.04
(5398 sayılı Kanunun 28’inci maddesiyle değiştirilen bent Yürürlük; 21.7.2005) Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar)

 

 
Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip, sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm3’ü geçmeyenler hariç);

 

 
Motor silindir hacmi 3000 cm3’ü geçmeyenler
10

 
Motor silindir hacmi 3000 cm3’ü geçip 4000 cm3’ü geçmeyenler
52

 
Motor silindir hacmi 4000 cm3’ü geçenler
75

 
- Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar
10

 
- Diğerleri
4
87.05
Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (tamir araçları, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar gibi) [(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar)(İtfaiye taşıtları hariç)]
4
87.09
Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları
4
87.11
Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler
(sepetler hariç)
8
88.02
Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları

 

 
[(Yalnız helikopterler ve uçaklar) (Askeri, zirai, yangınla mücadelede kullanılan özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar hariç)]
0.5
8901.10.10.00.11
18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri
(Denizde seyretmeye mahsus olanlar)
6.7
8901.10.90.00.11
Yolcu ve gezinti gemileri
(Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)
6.7
89.03
Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar
(Şişirilebilir olanlar ile birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç)
8
NOT: Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir.

 

EK TABLO-4

TEK MESKENİ OLAN (İNTİFA HAKKINA SAHİP OLANLAR DAHİL)

ÖZÜRLÜLERE AİT İNDİRİMLİ BİNA VERGİSİ BİLDİRİM FORMU

A- ÖZÜRLÜLERE AİT BİLGİLER

VERGİ KİMLİK NO

 

ADI SOYADI

 

ANA ADI

 

BABA ADI

 

DOĞUM YERİ

 

DOĞUM TARİHİ (Gün,Ay,Yıl)

 

İKAMETGAH ADRESİ

 

B- GAYRİMENKULE AİT BİLGLER

İlgili Belediye

 

Bina Vergisi Sicil No

 

Mahalle

 

Cadde

 

Sokak

 

Kapı No

 

Daire No

 

Pafta No

 

Ada No

 

Parsel No

 

C- SAĞLIK KURULU RAPORU İLE İLGİLİ BİLGİLER

Sağlık Kurulu Raporunu Veren Hastane

 

Sağlık Kurulu Rapor Tarihi

 

Sağlık Kurulu Rapor No  

Bildirimi Teslim Alan

Adı Soyadı

İmza

Mühür

 

Bildirimi Düzenleyen

Adı Soyadı

İmza

 

 

EK TABLO-5

MALÛL VE ENGELLİLER ADINA KAYIT VE TESCİLLİ TAŞITLARDA
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İSTİSNASI
BİLDİRİM FORMU

A - MALÛL VE ENGELLİLERE AİT BİLGİLER

VERGİ KİMLİK NO

 

ADI-SOYADI

 

ANA ADI

 

BABA ADI

 

DOĞUM YERİ

 

DOĞUM TARİHİ (Gün, Ay, Yıl)

 

İKAMETGAH ADRESİ

 

B - TAŞITA AİT BİLGİLER

TESCİL TARİHİ

 

PLAKA NO

 

MARKASI

 

MODELİ

 

CİNSİ

 

TİPİ

 

SİLİNDİR HACMİ

 

MOTOR NO

 

ŞASİ NO

 

C - SAĞLIK KURULU RAPORU İLE İLGİLİ BİLGİLER

Sağlık Kurulu Raporunu Veren Hastane

 

Sağlık Kurulu Rapor Tarihi

 

Sağlık Kurulu Rapor No

 

Sakatlık Derecesi  

Bildirimi Teslim Alan

Adı Soyadı

İmza

Mühür

 

Bildirimi Düzenleyen

Adı Soyadı

İmza

 

EK-1

HİÇBİR GELİRİ OLMAYANLARIN TEK MESKENLERİNE AİT
TAAHHÜT BELGESİ

Tarih: ......./......./..................................... BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 

Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca ekli Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Bildirim Formu ile meskenime indirimli bina vergisi oranı uygulanmasını talep ediyorum.

Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m 2’yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamakta olup,bu meskenimi muayyen zamanda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.

ADRES :
MÜKELLEF

Adı ve Soyadı

(İmza)

 

GAYRİMENKULÜN:  
Bina Vergisi Sicil No :.............................................
Belediyenin Adı :.............................................
Mahallesi :.............................................
Cadde ve Sokağı :.............................................
Kapı ve Daire No :.............................................

 

Pafta No Ada No Parsel No
.............. .............. ..............

 

EK-2 DİLEKÇE

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / DEFTERDARLIK MAKAMINA,*

Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü:

...................................................................’nda görev yapmaktayım. Bakmakla yükümlü bulunduğum ................................................ rahatsızlığı/rahatsızlığım nedeniyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31’inci maddesi gereğince sakatlık indiriminden yararlanabilmem için gereğinin yapılmasını arz ederim. …../…../…….

Tel: (Ev) Adı Soyadı

(İş) İmza

EKLERİ:

1- ( ) 2 Adet Fotoğraf

2- ( ) Çalıştığı Yerden Çalıştığına Dair Yazı

3- ( ) İşçi ise Sigorta Giriş Bildirgesi veya Son Dört Aylık Bordro

4- ( ) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- ( ) Bakmakla Yükümlü Olduğunu Bildirir Yazı

6- ( ) Sağlık Karnesi Fotokopisi

7- ( ) ……………gün ve ………….sayılı ……………………………………Hastanesi’nden alınan Sağlık Kurulu Raporu Aslı

* Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sakarya, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Zonguldak illerinde yaşıyorsanız bu dilekçeyi “Vergi Dairesi Başkanlığı Makamı”na; diğer illerde yaşıyorsanız “Defterdarlık Makamı”na yazmanız gerekmektedir.