KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 5/B İSTİSNASI ÖN DEĞERLEME RAPORU

 

 

I- GENEL BİLGİLER:

 

 

II- PATENT/FAYDA MODELİN GENEL TANITIMI:

 

(Buna ilişkin bilgi ve belgeler ayrıca eklenecektir.)

(Değer tespitinde hangi yöntemin tercih edildiği ve tercih nedenleri)

(Faaliyetlerde kullanma, verimlilik, maliyet, gelir vb. açıdan)

 

III- DİĞER HUSUSLAR:

 

(Türkiye’de üretime tabi tutulup tutulmadığı, kiralanıp kiralanmadığı vb.)

 

IV- SONUÇ ve TALEP:

 
Yukarıda belirtilen patent/faydalı model belgesi, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/B maddesi uyarınca gelir/kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilecek nitelikte olup sınai mülkiyet haklarına ilişkin değerleme raporunun düzenlenerek tarafımıza ve bağlı bulunduğumuz vergi dairesine bilgi verilmesini arz ederiz.

 

 

 

           Tarih

       Mükellefin/Kurum Yetkililerinin

            Patent/Faydalı Model Belgesi Sahibinin

            Adı, Soyadı,

           Unvanı ve İmzası

          Kaşesi