D. İADE TUTARININ BEYANNAMEDE GÖSTERİLMESİ

(1) İade taleplerinin yerine getirilebilmesi için öncelikle ilgili dönem 1 No.lu KDV Beyannamesinde, Tebliğin (III/C) bölümünde belirtilen işlemler hariç, iade hakkı doğuran işleme, bedeline ve iade talep tutarına ilişkin beyanın yapılması gerekmektedir. 

(2) 3065 sayılı Kanunun 32 nci maddesi kapsamında işlemleri bulunan mükellefler, istisnai durumlar hariç, beyannamenin “İstisnalar-İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunu da doldurmalıdır.

Tablonun işlem türü listesinde, her bir uygulamaya/işleme ilişkin satır seçilmek suretiyle işlem beyan edilir.

Satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" alanına, işlemin bedeli; "Yüklenilen KDV" alanına ise işlemin bünyesine giren KDV tutarı yazılır.

(3) Tecil-terkin uygulaması kapsamında teslimleri bulunan mükellefler, “Matrah” kulakçığında “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler” tablosunun yanı sıra beyannamenin “İhraç Kaydıyla Teslimler” kulakçığında “İhraç Kaydıyla Teslimlere Ait Bildirim” tablosunu da doldurur.

(4) 3065 sayılı Kanunun (13/a) maddesi kapsamındaki araçları sipariş ile yaptıranlar, ilgili dönemde yaptıkları istisna kapsamındaki KDV’li alımlara ilişkin iade talep tutarını, "İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosunda 425 kod numaralı satırını kullanarak beyan eder.
Satırın "Teslim ve Hizmet Bedeli" alanına istisnaya konu alışların KDV hariç tutarı, "İadeye Konu Olan KDV" alanına bu alışlara ilişkin belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır.

(5) 3065 sayılı Kanunun (11/1-b) maddesine göre, Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisna, verginin teslim sırasında tahsil edilip gerekli şartların yerine getirilmesinden sonra satıcı tarafından alıcıya geri verilmesi şeklinde yürütülür. Bu işlemler dolayısıyla satıcıya iade edilecek KDV, alıcıya geri verilen tutar olacaktır.

Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara Tebliğin (II/A/5) bölümü kapsamında yapılan teslimler Beyannamenin “Matrah” kulakçığının “Diğer İşlemler” bölümünde yer alan 501 kod numaralı “Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Teslimler” satırında beyan edilir. Bu kapsamındaki teslimler, istisna şartları aynı dönemde oluşsa bile bu tabloda beyan edilir. Mal bu dönemde yurtdışına çıkarılmazsa beyannameye başka bir kayıt yapılmaz.

Malın yurtdışına çıkarılmasından ve onaylı faturanın gelmesinden sonra KDV tutarının alıcıya gönderildiği dönemde beyannameye 2 ayrı kayıt yapılır.

i- Öncelikle, alıcıya iade edilen KDV tutarı “İndirimler” kulakçığının “İndirimler” tablosunda yer alan 104 kod numaralı “Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Bu Dönemde Ödenen KDV” satırına yazılarak indirim konusu yapılır.

            ii- Bu tutarın indirim yoluyla telafi edilememesi nedeniyle iade konusu yapılmak istenmesi halinde, “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda yer alan 408 kod numaralı satırına dahil edilmek suretiyle iade beyanı yapılır. Bu satırın “Teslim ve Hizmet Tutarı” alanına faturada yer alan teslim bedeli, “İadeye Konu Olan KDV” alanına ise alıcıya iade edilen ve 501 Kod numaralı satır ile 104 kod numaralı satırlarda beyan edilen KDV tutarı yazılır.

            Bu uygulama kapsamındaki teslimler nedeniyle iade talebinde bulunmak istemeyen mükelleflerce, “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda her hangi bir beyan yapılmaz.

Örnek: Hediyelik eşya ticareti ile uğraşan A Turistik Mağazacılık A.Ş., yaz tatili için Türkiye’ye gelen turiste 15/8/2013 tarihinde 4.000 TL fiyatla bir vazo satmış, gümrük çıkışında onaylatılan fatura 10/9/2013 tarihinde kendisine intikal etmiş, 720 TL tutarındaki KDV 15/9/2013 tarihinde turiste gönderilmiştir
Satıcı (A)’nın bu teslime ilişkin beyanı aşağıdaki şekilde olacaktır;

- Ağustos/2013 dönemi beyannamesinin “Matrah” kulakçığındaki “Diğer İşlemler” tablosunun 501 kod numaralı satırının “Matrah” alanına 4.000, “Vergi” alanına ise (4.000 x 0,18=) 720 yazacak,

- 501 kod numaralı satırda beyan edilen 720 TL’lik KDV tutarını “İndirimler” bölümünün “İndirimler” tablosunun 104 kod numaralı satırı aracılığıyla indirim konusu yapacak,

- Bu tutarın indirim yoluyla telafi edilememesi nedeniyle iade konusu yapmak istemesi halinde, “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda 408 kod numaralı satırı seçerek “Teslim ve Hizmet Bedeli” alanına 4.000, “İadeye Konu Olan KDV” alanına 720 yazacaktır.

Onaylı faturanın Ağustos/2013 dönemi beyannamesinin verilme süresinden sonra Satıcı (A)’ya intikal etmiş olması durumunda, Ağustos/2013 dönemi beyannamesinde sadece birinci tirede yer alan kayıt yapılacak, diğer kayıtlar ancak onaylı faturanın intikal ettiği ve KDV’nin alıcıya iade edildiği tarihi içine alan dönem beyannamesinde yapılabilecektir.

(6) 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında değerlendirilen “Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Yapılan Teslimler (Bavul Ticareti kapsamındaki teslimler)” kapsamındaki iade beyanı aşağıdaki şekilde yapılır.

Bu kapsamda vergisiz yapılan satışlar, öncelikle teslimin yapıldığı dönem beyannamesinin “Matrah” kulakçığının “Diğer İşlemler” tablosunda 502 kod numaralı “Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Yap. Tes.” satırı aracılığıyla beyan edilecektir. Bu satırın “Matrah” alanına, söz konusu teslime ait faturada yer alan teslim bedeli, “Vergi” alanına ise teslime konu malın tabi olduğu oran ile teslim bedelinin çarpılması suretiyle hesaplanan KDV tutarı girilir.

İstisna şartlarının oluştuğu dönemde (ilgili gümrük idaresi tarafından onaylı özel fatura ve fatura bedeli tutarında Döviz Alım Belgesinin temin edildiği dönemde);

i- Teslim bedeli üzerinden hesaplanan ve beyan edilen KDV tutarı genel hükümler çerçevesinde beyannamenin “İndirimler” bölümünün “İndirimler” tablosunda 105 kod numaralı “İstisna Şartları Bu Dönemde Oluşan Türkiye'de İkamet Etmeyen. Döviz Karşılğı Yapıl. Tes. Bedelleri Üzerin. Hesap. KDV”satırı aracılığıyla indirim konusu yapılır.

ii- Bu verginin indirim yoluyla telafi edilememesi ve mükellefin bu işlemle ilgili olarak iade talep etmek istemesi halinde, bu tutar aynı zamanda “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda 403 kod numaralı satırı aracılığıyla beyan edilir. Bu satırın “Teslim ve Hizmet Tutarı” alanına özel faturada yer alan teslim bedeli, “İadeye Konu Olan KDV” alanına ise teslim edilen malın bünyesine giren KDV (bu teslimle ilgili olarak yüklenilen KDV) tutarı yazılır. 

Ayrıca, teslimin yapıldığı döneme ait beyannamenin verilme süresinden sonra döviz alım belgesi ve onaylı özel fatura nüshasının temin edilmesi halinde, teslimin yapıldığı veya sonraki dönem (söz konusu belgelerin temin edildiği döneme kadar) beyannamesinde bu teslimlerin beyanı dolayısıyla ortaya çıkan “Ödenmesi Gereken KDV” tutarları da 403 kod numaralı satıra dahil edilebilir.

iii- Bu uygulama kapsamındaki teslimleri ile ilgili olarak iade almak istemeyen mükellefler, “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda herhangi bir beyan yapmaz.
Gümrükte onaylanan faturalar satıcıya intikal etmemişse ve/veya fatura bedelleri tutarında döviz alım belgesi temin edilmemişse, bu satışlarla ilgili olarak beyan edilecek olan KDV, “İndirimler” ve “Diğer İade Hakkı Doğuran işlemler” tablolarında beyan edilmek suretiyle indirim ve iade konusu yapılamayacaktır.

Bu uygulama kapsamındaki satışlara ait onaylı özel fatura ve döviz alım belgesinin satıcı tarafından satışın yapıldığı dönemde veya sonraki dönemlerde (en geç satışın yapıldığı tarihi izleyen üç ay içinde temin edilmesi gerekmektedir.) temin edilmiş olması yukarıda belirtilen şekilde beyan yapılmasını etkilemez. Yani, satışın yapıldığı döneme ait beyannamenin verildiği tarihe (izleyen ayın 24 üncü günü akşamına) kadar söz konusu belgeler temin edilmiş olması halinde de yukarıdaki şekilde beyan yapılır.

Örnek: İstanbul Laleli’de deri konfeksiyon ürünleri ticareti ile uğraşan “izin belgeli” Deri A.Ş., 28/3/2013 tarihinde bavul ticareti kapsamında 1.000 € tutarında ceket, ayakkabı ve mont satışı yapmıştır. Satışın yapıldığı dönemde 1 Euro=2 TL’dir. Bu satışa ait olan ve 5 nüsha olarak düzenlenen özel faturada KDV Kanununun (11/1-a) maddesi gereğince KDV hesaplanmamıştır. Deri A.Ş.’nin bu mallarla ilgili olarak yüklendiği KDV tutarı 100 TL’dir.

a- Özel fatura konusu mallara ait onaylı özel fatura ve döviz alım belgesinin 24/4/2013 tarihine kadar temin edilmiş olması ve bu işlemle ilgili iade talep etmek istemesi halinde Mart/2013 dönemine ait beyannamesinde aşağıdaki kayıtlar yapılacaktır;

- “Matrah” kulakçığının “Diğer İşlemler” tablosunda 502 kod numaralı satırın “Matrah” alanına (2 x 1.000=) 2.000 TL, “Vergi” alanına (2.000 x 0,08=) 160 TL,

- “İndirimler” bölümünün “İndirimler” tablosunun 105 kod numaralı satırında 160 TL,

- Bu mallarla ilgili yüklenilen KDV tutarının iade konusu yapılabilmesi için de “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda 403 kod numaralı satırda 100 TL,

beyan edilecektir.

b- Beyanname verme süresine kadar belgelerin temin edilmiş olması ancak, döviz alım belgesinin 750 € karşılığı olarak düzenlenmiş olması halinde beyan aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

- “Matrah” kulakçığının “Diğer İşlemler” tablosunda 502 kod numaralı satırın “Matrah” alanına (2 x 1.000=) 2.000 TL, “Vergi” alanına (2.000 x 0,08=) 160 TL,

- “İndirimler” kulakçığının “İndirimler” tablosunun 105 kod numaralı satırında {(750 x 2) x 0,08=}120 TL,

- Bu mallarla ilgili yüklenilen KDV tutarının iade konusu yapılabilmesi için de “İstisnalar ve Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda 403 kod numaralı satırda {(1.500/2.000=0,75);(100 x 0,75)=} 75 TL,

beyan edilecektir.

c- Özel fatura konusu mallara ait onaylı özel fatura ve döviz alım belgesini 5/5/2013 tarihinde temin etmiş olması ve bu işlemle ilgili iade talep etmek istemesi halinde Mart/2013 ve Mayıs/2013 dönemlerine ait beyannamelerde aşağıdaki kayıtlar yapılacaktır;

- Mart/2013 beyannamesinde sadece “Matrah” kulakçığının “Diğer İşlemler” tablosunda 502 kod numaralı satırın “Matrah” alanına (2 x 1.000=) 2.000 TL, “Vergi” alanına (2.000 x 0,08=) 160 TL girilecektir.

- Belgelerin temin edildiği Mayıs/2013 dönemine ait beyannamenin ise “İndirimler” kulakçığının “İndirimler” tablosunun 105 kod numaralı satırında 160 TL,

“İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda 403 kod numaralı satırda 100 TL,
beyan edilecektir. Döviz alım belgesindeki tutarın özel fatura tutarından düşük olması halinde “İndirimler” ve “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda yapılacak beyanlar “b” ayrımında belirtilen şekilde yapılacaktır. Ayrıca, Mart ve Nisan/2013 dönemlerine ait KDV beyannamelerinde söz konusu teslime ait KDV beyanı dolayısıyla ortaya çıkan “Ödenmesi Gereken KDV” tutarları da Mayıs/2013 dönemine ait beyannamenin 403 kod numaralı satırına dahil edilebilecektir.

(7) 3065 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesi kapsamında büyük ve stratejik yatırımlar kapsamındaki işlemler dolayısıyla yüklenilen vergilerin iadesi için söz konusu tutarların izleyen yılda verilecek (en erken cari yıl Aralık dönemine ait olup izleyen yılın Ocak ayında verilecek, en geç izleyen yılın Kasım dönemine ait olup Aralık ayında verilecek) KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda 439 kod numaralı satır seçilmek suretiyle beyannameye dahil edilir.

Satırın, "Teslim ve Hizmet Bedeli" alanına iade uygulaması kapsamındaki alışların KDV hariç tutarı, "İadeye Konu Olan KDV" alanına bu alışlara ilişkin belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır.