Ek-1

Ar-Ge PROJESİ


I – GENEL BİLGİLER:

II- PROJENİN GENEL TANITIMI:

III- DİĞER HUSUSLAR:

IV- SONUÇ ve TALEP:
…………………… konusundaki projemiz, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin (10.2.2) bölümünde belirtilen faaliyetler niteliğinde olup münhasıran yeni bilgi ve teknoloji arayışına yönelik Ar-Ge faaliyetidir. Bu proje çerçevesinde yapacağımız harcamalarla ilgili olarak 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Ar-Ge indiriminden yararlanabilmemiz amacıyla projemizin incelenerek tarafımıza ve bağlı bulunduğumuz vergi dairesine bilgi verilmesini arz ederiz.

TARİH
Mükellefin/Kurum Yetkililerinin
Adı, Soyadı,
Unvanı ve İmzası
KAŞESİ