MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

      Bilindiği üzere mükelleflerimizin vergisel yükümlüklerinin temelini sicil kayıtları oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile faaliyet gösterilen sektörlerin doğru belirlenerek bir takım mali ve ekonomik teşvik ve prim esaslarının belirlenmesi, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin takibi ve bu suretle kamu alacağının güvence altına alınması, mükelleflerle kamu kurumları arasında hızlı ve etkili iletişim kanallarının kurulması, gibi mükellefiyette ilişkin birçok bilginin doğruluğu ve güvenilirliği sicil kayıtlarının doğruluğuna bağlıdır.

Diğer taraftan, vergi dairelerince mükellefiyet tesisi sırasında mükelleflerin faaliyette bulundukları sektörlere ilişkin faaliyet kodları ve diğer sicil bilgileri konusunda kayıt yapılmaktadır. Bu bilgilerde daha sonra meydana gelen değişikliklerin, örneğin mükellefin faaliyette bulunduğu sektörü veya işyeri adresini değiştirmesi veya şirketse ortaklık yapısının değişmesi gibi, ilgili mevzuat gereği mükellefler tarafından güncellenerek idareye bildirilmesi gerekmekte olup çoğu zaman bu yükümlülüklerin mükelleflerce ihmal edildiği görülmektedir. Bu durum tabii olarak, sadece Gelir İdaresi Başkanlığının değil SGK gibi diğer bazı Kurumların de yönetimsel ve denetimsel birçok fonksiyonunu yerine getirmesine engel olmakta veya eksik/hatalı yerine getirmesine sebep olmaktadır.

Ayrıca, sicil bilgilerinde bulunan bazı hatalar, kimi durumlarda doğrudan mükelleflerin mağdur olmasına sebep olmaktadır. Örneğin, faaliyette bulunduğu sektör kodu yanlış olan bir mükellef yapılan analiz çalışmalarında, hatalı bir şekilde analize tabi tutulmakta ve neticede mükellefler bundan olumsuz etkilenmektedir. Dolayısıyla mükelleflerin sicil bilgilerinin güncellenmesi, kendileri açısından da son derece olumlu sonuçları olan bir uygulamadır.

Bundan başka, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sorumlu kuruluş olarak belirlendiği Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Stratejisi Eylem Planı’nda belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için mükelleflerin doğru kavranarak vergiye gönüllü uyumun sağlanabilmesi, diğer kurum ve kuruluşlarla doğru bilginin paylaşılabilmesi ve Ulusal Adres Veri Tabanındaki standart adres yapısının kullanılabilmesi için her yıl bu bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda “Mükellef Bilgileri Bildirimi”, 1 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecektir. Ayrıca Başkanlığımızca yapılacak bilgi paylaşımı sonucunda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca mükelleflerden talep edilen bilgi ve belgelerin analizleri yapılmak suretiyle mükelleflerden mükerrer bilgi ve belge istenmemesi yönünde çalışmalar yapılabilecektir.

 

LÜTFEN DİKKAT !

Mükellef bilgileri bildirimi 1 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında verilmesi gerekmektedir. Sisteme girememe veya bildirimi düzenleyip onaylayamama gibi olumsuz durumlarla karşılaşmamak için bildirimlerinizi SON GÜNLERE KALMADAN onaylayınız.

ADRES NO ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sisteme giriş için tıklayınız ...      SIK SORULAN SORULAR

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ DÜZENLEMEYE İLİŞKİN AÇIKLAYICI VİDEOLAR

FAALİYET KODU TESPİTİNE İLİŞKİN AÇIKLAYICI VİDEOLAR

ADRES NUMARASI BULMAYA İLİŞKİN AÇIKLAYICI VİDEO