9 SAYILI TARİFE
Trafik Harçları
I_ Tescil harçları:
Araçların Karayolları Trafik Kanununa ve Yönetmeliğine göre yapılacak tescil işlemlerinden bir defaya mahsus olmak üzere (214.300 TL.)
II _ Sürücü belgesi harçları:
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,
a) Al,A2,B,F ve H sınıfı sürücü belgeleri i1e K sınıfı sürücü aday belgelerinden(107.000 TL.)
b) Diğer sürücü belgelerinden (245.000 TL.)
III _ Sınav harçları:
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hilkümlerine göre yapılacak sınavlarda, her sınav için (36.400 TL.)
IV _Sürücü belgesi vize harçları:
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinden,
a) Al,A2,B,F ve H sınıfı sürücü belgeleri vizelerinden(36.400 TL.)
b) Diğer sürücü belgeleri vizelerinden (107.000 TL.)
V _ Teknik muayene harçları:
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre araçların belli sürelerde yapılacak teknik muayenelerinden,(107.000 TL.)
(Sakatlar tarafından kullanılan özel tertibatlı araçlardan harç alınmaz.)
VI _ Ruhsat (İzin) harçları:
Karayolları Trafik Kanununun
a) 13 üncü madesine göre verilecek izin belgelerinden(183.500 TL.)
b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)(367.400 TL.)
c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)(735.400 TL.)
d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden(367.400 TL.)
e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için)(1.838.700 TL.)
f) 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için)
Son nüfus sayımına göre
aa) Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde(1.838.700 TL.)
bb) Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde (3.677.700 TL.)
cc) Nüfusu 500.000 den yukarı olan şehirlerde(5.516.900 TL.)
VII _ Geçici trafik belgeleri harçları:
a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;
aa) A sınıfı trafik belgelerinden(1 072.500 TL.)
bb) Diğerlerinden (107.000 TL.)
b) Karayolu uygunluk belgesi verilemeyen araçlara verilen izin belgesinden (122.400 TL.)