(5) SAYILI TARİFE
Konsolosluk harçları :
I _ Değer üzerinden alınacak harçlar :
1. Tereke işlerinde:
a) Terekenin tahrir, tespit, idare ve tasfiyesinden(Binde 10)
b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukca yapılan murakabeden (Binde 5)
2. Sulhnameler:
(Kararda yazılı değer üzerinden):
a) 50.000 liraya kadar olan kısmından (50.000 dahil)(Binde 20)
b) 50.000 liradan sonra gelen kısmından ilaveten(Binde 5)
3. Kıymetli eşyanın tesliminde:
Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde(Binde 3)
4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden(Binde 1)
II _ Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:
l. Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri:
Beher rüsum tonilatosundan(1.070 TL.)
2. Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan (517 TL.)
3. Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan(517 TL.)
III _ Maktu harçlar:
l. Gemi jurnalinin tasdiki:
a) Jurnalin tasdiki (91.700 TL.)
b) Jurnala sayfa ilavesi (36.400 TL.)
2. Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri(367.400 TL.)
3 .İmza ve mühür tasdiki:
a) Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)(36.400 TL.)
b) İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)(73.000 TL.)
4. Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil)(36.400 TL.)
5. İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:
a) Birinci sayfa için(36.400 TL.)
b) Birinci sayfadan sonraki her sayfa için(17.800 TL.)
6. Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:
a) Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için)(60.800 TL.)
b) Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için)(122.400 TL.)
7. Terekenin mühürlenmesi(91.700 TL.)
8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki (54.600 TL.)
9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar (36.400 TL.)
10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak(91.700 TL.)