Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkü Taslağı

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
                                                                           
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /

Konusu                                   :

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

Tarihi                                      :

 … /01/2015

Sayısı                                       :

KVK - … / 2015-1 / İndirimli Kurumlar Vergisi - 1

İlgili olduğu maddeler           :

Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A

İlgili olduğu kazanç türleri   :

Kurum Kazancı

 

1. Giriş

Kurumlar vergisi mükellefleri gerek 2009/15199 gerekse 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarından elde ettikleri kazançları dolayısıyla indirimli kurumlar vergisi uygulamasından faydalanabilmektedirler.

19/6/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla mükelleflerin, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarından elde ettikleri kazançlarının yanı sıra yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarının belirli bir kısmına da indirimli kurumlar vergisi uygulamaları mümkün hale gelmiştir.

2012/3305 sayılı Karar sonrası indirimli kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Yasal mevzuat

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 28/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunla eklenen 32/A maddesinde kapsamı belirtilen ve Hazine Müsteşarlığınca/Ekonomi Bakanlığınca teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlara, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanabilmektedir.

Anılan maddenin ikinci fıkrasına 15/6/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunla eklenen (c) bendiyle, yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50'sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli vergi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu için sıfıra kadar indirmeye veya %80'e kadar artırmaya Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

3. Yatırım döneminde indirimli kurumlar vergisi uygulaması

2009/15199 sayılı Karar uyarınca mükelleflerin, yatırımlarını kısmen veya tamamen işletmeye başlamalarından itibaren ve sadece yatırımlarından elde ettikleri kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanabilirken, 6322 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına eklenen (c) bendiyle, 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgesine sahip mükelleflerin diğer faaliyetlerinden 1/1/2013 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançlarına da yatırım döneminde indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün hale gelmiştir.

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlara, ilgili teşvik belgesinde yer alan yatırıma katkı ve vergi indirim oranları dikkate alınarak indirimli kurumlar vergisi uygulanması esastır.  

Bakanlar Kurulu 6322 sayılı Kanun ile anılan maddenin ikinci fıkrasına eklenen (c) bendi kapsamındaki yetkisini 2012/3305 sayılı Kararın 15 inci maddesinin beşinci fıkrasında kullanmıştır.

Dolayısıyla, mükelleflerin, 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarına fiilen başladıkları tarihten itibaren, anılan Kararın 15 inci maddesine göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben,

-Gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve

-Toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulunca belirlenen ve aşağıdaki tabloda yer alan oranlarını geçmemek üzere

diğer faaliyetlerinden 1/1/2013 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

Bölgeler

Bölgesel Teşvik Uygulamaları (%)

Büyük Ölçekli Yatırımlar (%)

Stratejik Yatırımlar (%)

I

0

0

50

II

10

10

50

III

20

20

50

IV

30

30

50

V

50

50

50

VI

80

80

80

Örnek 1:

2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgesi bulunan (A) A.Ş. 5 inci bölgede 2/3/2013 tarihinde başlamış olduğu toplam 20.000.000 TL’lik yatırımına ilişkin olarak 2013 yılı sonu itibariyle 10.000.000 TL tutarında yatırım harcaması yapmıştır. 2014 yılında da devam eden bu yatırımını henüz işletmeye başlamamış olan (A) A.Ş. 2013 yılında diğer faaliyetlerinden 40.000.000 TL kazanç elde etmiştir. (Yatırıma katkı oranı %40; vergi indirim oranı %80)

Henüz işletilmeyen yatırımdan kazanç elde edilmediği için (A) A.Ş. sadece diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulayabilecektir.

Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulamasındaki üst sınır:

- 1. sınır: Fiilen yapılan yatırım harcaması                 = 10.000.000 TL
- 2. sınır: Toplam yatırıma katkı tutarının %50’si      =    4.000.000 TL
[(20.000.000 TL x %40 = 8.000.000 TL) x %50]

Dolayısıyla yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara, yararlanılan yatırıma katkı tutarı 4.000.000 TL’yi geçmemek üzere, indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

İndirimli K.V. oranı   : [K.V. oranı – (K.V. oranı x İndirim oranı)]
: [%20 – (%20 x %80)] =  [%20 – %16] = %4

- Diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç  ................................ :      40.000.000 TL
- İndirimli K.V. olmasaydı ödenecek K.V................................ :        8.000.000 TL
- Yararlanılabilecek azami yatırıma katkı tutarı......................... :        4.000.000 TL
- İndirimli K.V. matrahı [4.000.000 / (%20 - %4)]................... :      25.000.000 TL
- İndirimli orana göre hesaplanan K.V. (25.000.000 TL x %4) :        1.000.000 TL
- Genel orana tabi matrah (40.000.000 TL - 25.000.000 TL).... :      15.000.000 TL
- Genel orana göre hesaplanan K.V. (15.000.000 x %20)......... :        3.000.000 TL
- Hesaplanan toplam K.V. (1.000.000 TL + 3.000.000 TL)..... :        4.000.000 TL

4. Yatırım dönemi

“Yatırım dönemi” ifadesinden, yatırıma fiilen başlanılan tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin başından tamamlama vizesi yapılması amacıyla Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihini içeren geçici vergilendirme döneminin son gününe kadar olan sürenin anlaşılması gerekmektedir.

Öte yandan yatırımın fiilen tamamlandığı tarihin, tamamlama vizesinin yapılmasına ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihinden önceki bir geçici vergilendirme dönemine isabet etmesi halinde ise yatırımın fiilen tamamlandığı tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin son gününün yatırım döneminin sona erdiği tarih olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Örnek 2:

(C) A.Ş. 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgesi kapsamında 4 üncü bölgede 18/9/2013 tarihinde yatırıma başlamış olup 2013 yılı içinde 2.000.000 TL yatırım harcaması yapmıştır. (Yatırımın toplam tutarı 30.000.000 TL; yatırıma katkı oranı %30; vergi indirim oranı %70)

(C) A.Ş. yatırımını 12/3/2014 tarihinde fiilen tamamlamış olup 15/4/2014 tarihinde tamamlama vizesinin yapılması için Ekonomi Bakanlığına müracaat etmiştir.

Hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan (C) A.Ş. 1/7/2013 tarihinden itibaren diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulayabilecektir.

(C) A.Ş. 1/7/2013-31/12/2013 tarihleri arasında diğer faaliyetlerinden 20.000.000 TL kazanç elde etmiştir. Bu dönemde (C) A.Ş. söz konusu yeni yatırımından herhangi bir kazanç elde etmemiştir.

Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulamasındaki üst sınır:
- 1. sınır: Fiilen yapılan yatırım harcaması               =      2.000.000 TL
- 2. sınır: Toplam yatırıma katkı tutarının %30’u    =      2.700.000 TL
[(30.000.000 TL x %30 = 9.000.000 TL) x %30]  

Dolayısıyla, (C) A.Ş. yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde ettiği 20.000.000 TL kazanca, yararlanılan yatırıma katkı tutarı 2.000.000 TL’yi geçmemek üzere, indirimli kurumlar vergisi uygulayabilecektir.

- Safi kurum kazancı ..................................................................... :      20.000.000 TL
(Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç)
- İndirimli K.V. oranı (Vergi indirim oranı: %70).......................... :                 %6
- Yararlanılabilecek azami yatırıma katkı tutarı............................. :        2.000.000 TL
- İndirimli K.V. uygulanacak matrah [2.000.000 / (%20 - %6)].... :      14.285.714 TL
- İndirimli orana göre hesaplanan K.V. (14.285.714 TL x %6)..... :           857.143 TL
- Genel orana tabi matrah (20.000.000 TL – 14.285.714 TL)........ :        5.714.286 TL
- Genel orana göre hesaplanan K.V.  (5.714.286 TL x %20)......... :        1.142.857 TL
- Ödenecek toplam K.V. (857.143 TL + 1.142.857 TL)............... :        2.000.000 TL     

(C) A.Ş.’nin yatırımının 12/3/2014 tarihinde fiilen tamamlanması nedeniyle 31/3/2014 tarihi itibariyle yatırım dönemi sona erdiğinden bu tarihten sonra diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançları için söz konusu yatırım teşvik belgesi kapsamında indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

5. Diğer faaliyetlerden elde edilen kazancın kapsamı

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında, mükelleflerin gerek 2009/15199 sayılı gerekse 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarının işletilmesinden elde edilenler hariç olmak üzere tüm kazançları “diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç” olarak kabul edilecektir.

Dolayısıyla, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımdan elde edilen kazanca teşvik belgesinde yer alan vergi indirim oranı dikkate alınarak indirimli kurumlar vergisi uygulanması esas olup gerek 2009/15199 sayılı gerekse 2012/3305 sayılı Karar uyarınca düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamında elde edilen kazanç, indirimli kurumlar vergisi uygulamasında “diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç” olarak değerlendirilmeyecektir.

6. Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmasında öncelik sıralaması

Mükelleflerin 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş birden fazla yatırım teşvik belgesinin bulunması ve yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazancının yetersiz olması durumunda hangi teşvik belgesine öncelik verileceği mükellefler tarafından serbestçe belirlenebilecektir. Mükellefler tercih ettikleri teşvik belgesinde yer alan vergi indirim oranına göre ve anılan Kararın 15 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirlenen sınırlar dahilinde diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulayabileceklerdir.

7. Safi kurum kazancının birden fazla yatırım teşvik belgesi kapsamında elde edilen kazançtan düşük olması

İlgili dönem safi kurum kazancının, 2009/15199 sayılı ve/veya 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş birden fazla yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımdan bir hesap dönemi içinde elde edilen toplam kazançtan düşük olması halinde, her bir yatırım teşvik belgesi kapsamında ayrı ayrı elde edilen kazancın bu yatırımlardan elde edilen toplam kazanca oranının safi kurum kazancına uygulanması suretiyle, bu teşvik belgelerinde yer alan vergi indirim oranlarına göre indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

Örnek 3:

(D) A.Ş. 2013 yılında, 2009/15199 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımından 300.000 TL, 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımından ise 200.000 TL kazanç elde etmiştir. Ancak, (D) A.Ş.’nin 2013 hesap dönemi sonundaki safi kurum kazancı 300.000 TL dir.

Yatırımlardan elde edilen kazanca indirimli kurumlar vergisi uygulanması:


İlgili teşvik belgesi kapsamında indirimli K.V. uygulanacak matrah

=

Safi kurum kazancı   x

İlgili yatırımdan elde edilen kazanç

 

Yatırımlardan elde edilen toplam kazanç

 

(2009/15199) =>        300.000 / (300.000 + 200.000) = %60
(2012/3305)   =>        200.000 / (300.000 + 200.000) = %40


İlgili teşvik belgesi kapsamında indirimli K.V. uygulanacak matrah

=

Safi kurum kazancı  x  Tespit edilen oran

(2009/15199) =>        300.000 x %60 = 180.000 TL
(2012/3305)    =>        300.000 x %40 = 120.000 TL

Dolayısıyla, 300.000 TL’lik safi kurum kazancının 180.000 TL’lik kısmına 2009/15199 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgesindeki vergi indirim oranı; 120.000 TL’lik kısmına ise 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgesindeki vergi indirim oranı dikkate alınarak indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

Duyurulur.