MADDE / FIKRA

ALACAKLI KURUM

ALACAK TÜRÜ

BAŞVURU SÜRESİ

MÜRACAATIN YAPILACAĞI YER

AZAMİ TAKSİT SAYISI

ÖDEME TARİHLERİ VEYA ŞEKİLLERİ

17 (7)                    

YURT-KUR

351 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca daha önce yapılandırılan ancak ihlal edilen öğrenim ve katkı kredisi alacakları

Mayıs/2011 ayı sonuna kadar

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

 

İlgili Kanun hükmü uyarınca yapılmış olan taksitlendirme ihya edilmektedir. Ödeme süresi geçmiş borçların Mayıs/2011 ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

17 (8-a)                      

TRT

Elektrik enerjisi satış bedeli payı, bandrol ücretleri ve idari para cezaları

Nisan/2011 ayı sonuna kadar

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu

18 eşit taksit

Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2011
Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2012
Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2013
Ocak-Mart-2014

17 (8-b)

TRT

İnceleme aşamasında olan elektrik enerjisi satış bedeli payı, bandrol ücretleri ve idari para cezaları

İlgiliye yapılacak bildirim tarihinden itibaren 60 ıncı günün sonuna kadar

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu

6 eşit taksit

İlk taksit başvuru süresinde başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte

17 (9)  

KOSGEB

KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklanan alacaklar

Nisan/2011 ayı sonuna kadar

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

18 eşit taksit

Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2011
Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2012
Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2013
Ocak-Mart-2014

17 (10-a)

TEDAŞ veya TEDAŞ'ın Hissedarı Olduğu elektrik dağıtım şirketleri

Elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklar

Nisan/2011 ayı sonuna kadar

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi veya ortağı olduğu Elektrik Dağıtım Şirketleri

18 eşit taksit

Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2011
Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2012
Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2013
Ocak-Mart-2014

17 (10-b)

TEDAŞ veya TEDAŞ'ın Hissedarı Olduğu Elektrik Dağıtım Şirketleri

Tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklar

Haziran/2011 ayı sonuna kadar

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi veya ortağı olduğu Elektrik Dağıtım Şirketleri

5 eşit taksit

Kasım-2011
Kasım-2012
Kasım-2013
Kasım-2014
Kasım-2015

MADDE / FIKRA

ALACAKLI KURUM

ALACAK TÜRÜ

BAŞVURU SÜRESİ

MÜRACAATIN YAPILACAĞI YER

AZAMİ TAKSİT SAYISI

ÖDEME TARİHLERİ VEYA ŞEKİLLERİ

17 (11)

TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, İhracatçı Birlikleri ve Diğer Meslek Kuruluşları

Üyelerinden olan aidat alacakları, katılma payları,
staj kredisi

Ağustos/2011 ayı sonuna kadar

İlgili kuruluş

 

Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aydan başlamak üzere altı ay içinde ödenmesi gerekmektedir.

17 (12)                      

Organize Sanayi Bölgeleri

Elektrik ve su bedeli ile yönetim aidatları 

Nisan/2011 ayı sonuna kadar

İlgili Organize Sanayi Bölgesi

 

Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 12 taksitte tamamen ödenmesi gerekmektedir.

17 (17-a)

Hazine Müsteşarlığı

Geliştirme ve Destekleme Fonu Kaynaklı alacaklar (afet kredileri hariç)

Nisan/2011 ayı sonuna kadar

Hazine Müsteşarlığı

18 eşit taksit

Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2011
Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2012
Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2013
Ocak-Mart-2014

17 (17-b)

Hazine Müsteşarlığı

Geliştirme ve Destekleme Fonu Kaynaklı alacaklar (afet kredileri)

Nisan/2011 ayı sonuna kadar

Hazine Müsteşarlığı

18 eşit taksit

Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2011
Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2012
Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2013
Ocak-Mart-2014

17 (18)                    

Çevre ve Orman Bakanlığı

Çevre ve Orman Bakanlığınca kullandırılan kredi alacakları

Haziran/2011 ayı sonuna kadar

İl Çevre ve Orman Müdürlükleri

5 eşit taksit

Kasım-2011
Kasım-2012
Kasım-2013
Kasım-2014
Kasım-2015

17 (19-a)                          

DSİ

DSİ tarafından inşa edilen sulama tesislerine ilişkin yatırım bedeli alacakları

Haziran/2011 ayı sonuna kadar

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilgili bölge müdürlüğü

12 eşit taksit

İlk taksit başvuru süresini izleyen aydan başlamak üzere, ikişer aylık dönemler halinde azami 12 eşit taksitte ödenecektir.

MADDE / FIKRA

ALACAKLI KURUM

ALACAK TÜRÜ

BAŞVURU SÜRESİ

MÜRACAATIN YAPILACAĞI YER

AZAMİ TAKSİT SAYISI

ÖDEME TARİHLERİ VEYA ŞEKİLLERİ

17 (19-c)                        

DSİ

DSİ ile kooperatifler arasında imzalanan önsözlemeden kaynaklanan yatırım bedeli alacakları

Nisan/2011 ayı sonuna kadar

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilgili bölge müdürlüğü

12 eşit taksit

İlk taksit başvuru süresini izleyen aydan başlamak üzere, ikişer aylık dönemler halinde azami 12 eşit taksitte ödenecektir.

17 (19-d)                        

DSİ

Dünya Bankası kaynaklı uygun kullanılmayan hibe alacakları

Nisan/2011 ayı sonuna kadar

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilgili bölge müdürlüğü

12 eşit taksit

İlk taksit başvuru süresini izleyen aydan başlamak üzere, ikişer aylık dönemler halinde azami 12 eşit taksitte ödenecektir.

17 (20)                

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı amacıyla kullandırılan krediler

Nisan/2011 ayı sonuna kadar

Kültür ve Turizm Bakanlığı

18 eşit taksit

Haziran-Ağustos-Ekim-Aralık-2011
Şubat-Nisan-Haziran-Ağustos-Ekim-Aralık-2012
Şubat-Nisan-Haziran-Ağustos-Ekim-Aralık-2013
Şubat-Nisan-2014

17 (21)           

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına kullandırılan krediler

Haziran/2011 ayı sonuna kadar

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı                                    İl Müdürlükleri

5 eşit taksit

Eylül-2011
Eylül-2012
Eylül-2013
Eylül-2014
Eylül-2015

17 (22)                

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Dağıtımı yapılan arazi bedeli alacakları 

Haziran/2011 ayı sonuna kadar

 Tarım Reformu Bölge Müdürlükleri

5 eşit taksit

Kasım-2011
Kasım-2012
Kasım-2013
Kasım-2014
Kasım-2015

17 (23)        

Sulama Kooperatifleri ve  Sulama Birlikleri

Tarımsal sulama faaliyetlerinden kaynaklanan alacaklar

Haziran/2011 ayı sonuna kadar

İlgili Kooperatif / Birlik

5 eşit taksit

Kasım-2011
Kasım-2012
Kasım-2013
Kasım-2014
Kasım-2015

MADDE / FIKRA

ALACAKLI KURUM

ALACAK TÜRÜ

BAŞVURU SÜRESİ

MÜRACAATIN YAPILACAĞI YER

AZAMİ TAKSİT SAYISI

ÖDEME TARİHLERİ VEYA ŞEKİLLERİ

17 (25-a)           

Maliye Bakanlığı

Kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kar payları

Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar

Defterdarlık (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
Milli Emlak Müdürlüğü)/ Malmüdürlüğü

18 eşit taksit

Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2011
Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2012
Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2013
Ocak-Mart-2014

17 (25-b)                

Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü

Orman köylülerini kalkındırma geliri, arazi tahsis bedeli, ağaçlandırma bedeli, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü bedeli, % 3 proje bedeli ve toprak bedeli asılları

Nisan/2011 ayı sonuna kadar

İlgisine göre; Çevre ve Orman İl Müdürlüğü
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
Orman Bölge Müdürlükleri

18 eşit taksit

Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2011
Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2012
Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2013
Ocak-Mart-2014

17 (25-ç)             

KİT ve Bunların Müesseseleri, Bağlı Ortaklıkları ve İştirakleri

Taşınmazların kiralanmasından kaynaklanan kira bedeli alacakları

Nisan/2011 ayı sonuna kadar

İlgili kamu iktisadi teşebbüsü ve  müessesesi, bağlı ortaklığı, iştiraki

18 eşit taksit

Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2011
Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2012
Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2013
Ocak-Mart-2014

17 (25-f)                           

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Sermayesinin %50'sinden Fazlası Bunlara Ait Şirketler

Taşınmazlar hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar

Nisan/2011 ayı sonuna kadar

İlgili il özel idaresi,
belediye,
bağlı kuruluş ve şirketler

18 eşit taksit

Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2011
Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2012
Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2013
Ocak-Mart-2014

17 (25-g)

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Mazbut Vakıflar

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ait taşınmazların kiralanması işlemlerinden kaynaklanan alacaklar

Nisan/2011 ayı sonuna kadar

Vakıflar Genel Müdürlüğü                           Vakıflar

 

3 ay içinde peşin veya taksitle ödenmek istenmesi halinde azami 12 ay içinde ve eşit taksitler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilir.

MADDE / FIKRA

ALACAKLI KURUM

ALACAK TÜRÜ

BAŞVURU SÜRESİ

MÜRACAATIN YAPILACAĞI YER

AZAMİ TAKSİT SAYISI

ÖDEME TARİHLERİ VEYA ŞEKİLLERİ

17 (27)                

RTÜK

Yıllık brüt reklam gelirlerinden alınan % 5 oranındaki pay ile eğitime katkı payı

Nisan/2011 ayı sonuna kadar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

18 eşit taksit

Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2011
Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2012
Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2013
Ocak-Mart-2014

17 (28)

İlgili kamu kurum ve kuruluşları

Askeri okullardan, PMYO ve polis kolejlerinden ayrılanlar ile mecburi hizmetlerini yerine getirmeyenlerden olan öğrenim giderlerine ilişkin tazminatlar

Nisan/2011 ayı sonuna kadar

İlgili kamu kurum veya kuruluşu

18 eşit taksit

Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2011
Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2012
Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2013
Ocak-Mart-2014

17 (30)             

Kalkınma Ajansları

Kalkınma ajanslarının il özel idareleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları

Nisan/2011 ayı sonuna kadar

İlgili Kalkınma Ajansı

18 eşit taksit

Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2011
Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2012
Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım-2013
Ocak-Mart-2014