Buradasınız

Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olarak Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olarak Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olan adayların, anılan göreve atanabilmeleri için aşağıda istenilen belgeleri tamamlayarak en geç 28/06/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar “Gelir İdaresi Başkanlığı (Personel Daire Başkanlığı Merkez Özlük Müdürlüğü) Devlet Mahallesi Merasim Caddesi 9/1 Dikmen/ANKARA” adresine kişinin kendisi, eşi, kardeşi, anne veya babası tarafındanDevlet Gelir Uzman Yardımcılığı Evrak Teslim Formuna” istenilen belgeler eklenerek müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Nüfus cüzdanı aslı ile fotokopisi (2 adet),

2- Öğrenim durumuna ait belgeler:

a) Yükseköğrenim bitirme diplomasının, çıkış belgesinin veya denklik belgesinin aslı ve fotokopisi (2 adet),

b) Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (2 adet) (Diplomada hazırlık sınıfı belirtilmemiş ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair okuldan alınacak belge),

c) Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı ve fotokopisi (2 adet),

3- Dört adet 4,5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf,

• Fotoğrafların “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olması gerekmektedir.

• Fotoğrafların arkasına T.C. kimlik no ile ad-soyad yazılacaktır.

4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair beyan formu

• Askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olanların bununla ilgili belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

5- Adli sicil ve arşiv kaydına ilişkin beyan formu

6- Güvenlik Soruşturması Formu (2 adet),

• Formun açıklamalar kısmındaki hususlara dikkat edilerek doldurulması gerekmektedir.

7- Mal bildirimi formu (1 adet),

• Form ön ve arka yüz olmak üzere 2 sayfadan oluşmaktadır. (Form çıktısı önlü arkalı tek sayfa olarak alınacaktır.)

8- Halen herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışanlar için, çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

NOTLAR:

• (1). ve (2). maddede belirtilen belgelerin fotokopileri asılları ile karşılaştırılıp, onaylandıktan sonra asıl belgeler ilgiliye iade edilecektir.

• 2- “Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Evrak Teslim Formu”, “Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Tanıtma Formu” ile 4, 5, 6 ve 7. maddedeki formlar www.gib.gov.tr adresinden temin edilecektir.

• Eksik belgesi bulunanların ataması yapılmayacaktır.

• Adayların durumlarında değişiklik olması halinde (Adres, telefon vb.) buna ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi gerekmektedir.

• İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

• Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili Hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.