Buradasınız

Antrepodaki malın 3. kişi tarafından ithalinde KKDF

Antrepodaki malın 3. kişi tarafından ithalinde KKDF

Sayı: 
56-165.01.03[235]-46797
Tarih: 
14/05/2015

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

 

Sayı   :            70903105-165.01.03[235]-E.46767                                     

Konu : Antrepodaki malın 3. kişi tarafından

ithalinde KKDF                                                                                                       14/5/2015

 

 

………..

 

 

İlgi: 09/04/2015 tarihli ve 00 sayılı yazınız.  

 

İlgide kayıtlı başvurunuzda, ithalatçı firma tarafından yurt dışından getirilen ve antrepo beyannamesi verilen eşya için mal bedelinin yurt dışına transfer edildiği, yurt dışına mal bedelini transfer yapan firmanın bahsi geçen eşyaların ithalat işlemini yapmadan, antrepoda başka bir yurt içi firmaya devrettiği ve devir alan firma tarafından ithalat işleminin sonuçlandırıldığı, devir alan ve ithalat işlemini yapan firmanın yurt içinde devir eden firmaya ithalat öncesi mal bedelini ödemediği belirtilerek söz konusu ithalat işlemi dolayısıyla ithalat bedeli üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisinin uygulanıp uygulanmayacağı ve yurt dışı faturası ile devreden firma faturaları arasında fark oluştuğunda KKDF uygulanması halinde hangi tutar üzerinden tahsil edileceği hususlarında Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin KKDF Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 3 oranında KKDF kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

Öte yandan, ödeme şekli "peşin" olarak belirtilen ithalat işlemlerinde, mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edildiğinin tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmaması, mal bedelinin bu tarihten sonra transfer edilmesi halinde ise ithalatçı kredilendirilmiş olacağından KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda, gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının Türk Lirası karşılığının, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edildiğinin ödeme şekline göre Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile ilgili gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde peşin bir ödeme yapıldığı kabul edilmekte ve fon kesintisi yapılmadan malların ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, antrepodan gerçekleştirilen ithalatlar bakımından peşin bir ödemeden söz edilebilmesi ve KKDF kesintisi doğmaksızın bir ithalat işleminin gerçekleşebilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2011/16 sayılı Genelgesinde yer alan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu genelge uyarınca, ilgide kayıtlı yazınızda belirtilen ithalat işleminde fon kesintisi yapılmaması için gerek eşyayı devreden tarafından asıl ihracatçıya yapılan ödemenin, gerekse eşyayı antrepoda devralan firmanın eşyayı devredene yapacağı transferin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce tamamlanmış olması ve ilgili gümrük idarelerine ibraz edilecek belgelerle durumun tevsik edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, eşyayı devreden tarafından asıl ihracatçıya peşin bir ödeme yapılmış olsa bile gümrük antreposunda satın alınacak mala ilişkin ikinci ödemenin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra yapılması halinde bunun peşin bir ödeme sayılması mümkün bulunmamakta olup Gümrük Beyannamesinde beyan edilen ithalat tutarı üzerinden KKDF hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.