Buradasınız

14 Temmuz 2018 Tarihinde Yazılı, 2-3 Mayıs 2019 Tarihlerinde de Sözlü Bölümü Yapılan Avukatlık Giriş Sınavında Başarılı Olarak Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan, 28/06/2019 Tarihi Mesai Saati Bitimine Kadar Atanma Öncesi Teslim Edilmesi İstenen Belgeler.

14 Temmuz 2018 Tarihinde Yazılı, 2-3 Mayıs 2019 Tarihlerinde de Sözlü Bölümü Yapılan Avukatlık Giriş Sınavında Başarılı Olarak Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan, 28/06/2019 Tarihi Mesai Saati Bitimine Kadar Atanma Öncesi Teslim Edilmesi İstenen Belgeler.

 

Başkanlığımızca yapılan Avukatlık Giriş Sınavında başarılı olan adayların, anılan göreve atanabilmeleri için aşağıda yazılı istenilen belgeleri tamamlayarak en geç 28/06/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar “Gelir İdaresi Başkanlığı (Personel Daire Başkanlığı Taşra Özlük Müdürlüğü) Devlet Mahallesi Merasim Caddesi 9/1 Dikmen/ANKARA” adresine; kişinin kendisi, eşi, kardeşi, anne veya babası tarafından “Avukatlık Evrak Teslim Formu” ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

İSTENİLEN BELGELER

1-        Nüfus cüzdanı aslı ile fotokopisi (2 adet),

2-        Öğrenim durumuna ait belgeler:

a)      Yükseköğrenim bitirme diplomasının, çıkış belgesinin veya denklik belgesinin aslı ve fotokopisi (2 adet)

b)     Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (2 adet) (Diplomada hazırlık sınıfı belirtilmemiş ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair okuldan alınacak belge)

c)      Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı ve fotokopisi (2 adet)

3-        Dört adet 4,5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf,

 • Fotoğrafların “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olması gerekmektedir.
 • Fotoğrafların arkasına T.C. kimlik no ile ad-soyad yazılacaktır.

4-        Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyanı,

 • Askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olanların bununla ilgili belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

5-        Adli sicil ve arşiv kaydına ilişkin yazılı beyanı,

6-        Güvenlik Soruşturması Formu (2 adet),

 • Formun açıklamalar kısmındaki hususlara dikkat edilerek doldurulması gerekmektedir.

7-        Mal bildirimi formu (1 adet),

 • Form ön ve arka yüz olmak üzere 2 sayfadan oluşmaktadır. (Form çıktısı önlü arkalı tek sayfa olarak alınacaktır.)

8-      Halen herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışanlar için, çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

9-      Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği (2 adet)

FORMLAR: 

- Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Beyanı Formu

- Askerlik Durum Beyanı Formu

- Güvenlik Soruşturması Formu

- Mal Bildirimi Formu

- Evrak Teslim Formu

 

            NOTLAR:

 • Avukatlık Evrak Teslim Formu ve 4, 5, 6 ve 7. maddelerde yer alan formlar www.gib.gov.tr adresinden temin edilecektir.
 • Eksik belgesi bulunanların ataması yapılamayacaktır.
 • Adayların durumlarında değişiklik olması halinde (Adres, telefon, medeni durum vb.) buna ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Belgelerin onaylı örneklerini teslim etmek isteyenlerin, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
 • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.          
 • Avukatlık ruhsatnamesinin noter veya baro onaylı örneğinin Başkanlığımıza teslim edilmesi halinde aslının ibrazı gerekmeyecektir.