Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 20/04/2019
E.g., 20/04/2019
14
Eylül
2006
100 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde; ihraç malı taşıyan araçlara yapılacak motorin teslimlerinde katma değer vergisi istisnasının uygulamasına ait usul ve esaslar belirtilmiş olup, ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki işlemlerde istisna uygulamasına ilişkin...
8
Eylül
2006
İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında yayımlanan Tebliğ' de; İç Denetim Birim Başkanlıkları, geçiş sürecinde Kamu İdarelerinde İç Denetçi olarak atanabilecekler, İç Denetçi atamalarında uyulacak esaslar ve tereddütlü diğer hususlara ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. ...
7
Eylül
2006
Konuyla ilgili olarak yayımlanan 3100 sayılı KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla ilgili olarak hazırlanan 68 seri nolu Genel Tebliği'nde ; akaryakıt pompaları ödeme kaydedici cihazlara bağlanan istasyonlarda yapılan akaryakıt satışlarında düzenlene...
7
Eylül
2006
Konuyla ilgili olarak yayımlanan 11 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliğinde; bazı malların, Bakanlar Kurulu'nca belirlenen sınır kapılarında, ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan araçların depolarına yalnızca yurt dışına çıkışlarda tesliminin ÖTV'den istisna edilmesinde uygulanaca...
29
Ağustos
2006
3 sıra nolu Türkiye - Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği' nde; Avrupa Topluluğu (AT) yüklenicilerine AT sözleşmesi kapsamında tedarik ettikleri mallar ve/veya hizmetler ve/veya işler ile bağlantılı harcamaları nedeniyle ödedikleri özel tüketim vergilerinin iadesine ilişkin 1 sıra nolu Tü...
29
Ağustos
2006
Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Hakkındaki Kanuna istinaden yayımlanan 3 Sıra Nolu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği'nde; vergi kimlik numarası kullanımı ile ilgili gerçek kişiler (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler, yabancı uyruklu olan kişiler), tüzel kişiler, uygu...
25
Ağustos
2006
12.04.2006 tarihinden itibaren Kamuoyunun görüşüne sunulmuş bulunan 1 sıra nolu Bilgisayarlı Muhasebe Programları Standartları Genel Tebliğ Taslağı, ileri bir tarihte değerlendirilmek üzere internet sitemizden kaldırılmış bulunmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur....
25
Ağustos
2006
Konuyla ilgili olarak yayımlanan 51 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği'nde; 1/1/2004 tarihinden önce yapılan kadastro yenileme işlemlerinden harç aranılmaması, tahakkuk etmiş harçların kayıtlardan terkin edilmesi, tahsil edilmiş olanların ise bu Kanunun yayımlandığı 8/7/2006 tarihinden itibaren ...
21
Ağustos
2006
Başkanlığımızca yayınlanan 48 seri nolu Emlak Vergisi Genel Tebliği' nde; emlak vergisine esas olmak üzere 2007 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir. ...
21
Ağustos
2006
Konuyla ilgili olarak yayımlanan 27 seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde ; 5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren taşıtlar, yararlanabilecek mükellefler ve konuyla ilgili olarak mükellefler, vergi daireleri, İl Özel İdar...

Sayfalar