Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 14/11/2018
E.g., 14/11/2018
29
Mart
2007
5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar mali tatil uygulaması getirilmiştir....
26
Mart
2007
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 2007/2 seri nolu Tahsilât İç Genelgesi'nde; vadesi geldiği halde ödenmemiş olan kamu alacaklarının 6183 sayılı Kanunun cebri takibata ilişkin hükümlerine göre takibi aşamalarında, mükelleflerin 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamı...
23
Mart
2007
23 Mart 2007 tarih ve 26471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5597 Sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun İle Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapanlardan önümüzdeki aybaşından itibaren çıkış başına 15 YTL harç alın...
23
Mart
2007
23 Mart 2007 tarih ve 26471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 3/2/1999 tarihli ve 23600 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Uzlaşma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin birinci paragrafı; "Vergi Daireleri Koor...
21
Mart
2007
Konuyla ilgili olarak 21.03.2007 tarihinde yayınlanan 47 seri nolu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde; teşvik belgesine sahip mükelleflerin finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirdikleri yatırımlar kapsamında, finansal kiralama şirketlerine yapılan makine-teçhizat teslimlerinde KDV Kanu...
21
Mart
2007
14.03.2007 tarihinde kabul edilen 21.03.2006 tarih ve 26469 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5602 Sayılı Şans Oyunları Hâsılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans...
20
Mart
2007
16 Mart 2007 tarih ve 26464 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 Seri Nolu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ ile 1 Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin "3.1....
19
Mart
2007
Konuyla ilgili olarak yayımlanan 1 Sıra Nolu Genel Tebliğ'de; tütün mamulleri ve alkollü içkilerde bandrol kullanımı, kod uygulaması ve ürün izleme sistemi zorunluluğuna ilişkin usul ve esaslar belirtilmiştir....
13
Mart
2007
Mükelleflerimizin vergisel sorumluluklarını kısa sürede ve en az maliyetle yerine getirmelerini sağlamak amacıyla Başkanlığımızca yayınlanan 26 seri nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile beyana tabi geliri sadece kira gelirinden oluşan mükelleflerimiz, isteğe bağlı olarak, beyannamelerini kendileri e...
13
Mart
2007
Konu ile ilgili 13.03.2007 tarihinde yayınlanan 62 seri nolu Gelir Vergisi Sirküleri'nde; Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir vergisi mükelleflerinin 2006 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin (G.V.K.'nun Geçici 67/11 inci maddesine göre yapılacak ihti...

Sayfalar