Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 23/02/2019
E.g., 23/02/2019
5
Temmuz
2007
Başkanlığımızca yayınlanan 27 seri nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; Haziran 2007 dönemine ait Hizmet Vergisi (Banka Muameleleri Vergisi/Sigorta Muameleleri Vergisi) Beyannamelerinin 15 Temmuz 2007 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle 16 Temmuz 2007 günü akşamına kadar elektronik ortamda v...
3
Temmuz
2007
Günümüz koşullarında gelişen demokrasi anlayışı ve küreselleşme, Devletin de yaptığı harcamalarda şeffaf olmasını, bu bilgileri kamuoyuna sunmasını bir başka ifade ile hesap vermesini zorunlu hale getirmiştir. ...
2
Temmuz
2007
Motorlu Taşıtlar Vergisi mükelleflerine kolaylık sağlamak amacıyla yapılan basın açıklamasına göre mükellefler, "motorlu taşıtların satış veya devrine ait ilişik kesme belgesi/fenni muayene izin belgesi" ni aracın kayıtlı bulunduğu vergi dairesine gitmeye gerek kalmaksızın araçlarının satış veya dev...
2
Temmuz
2007
Motorlu Taşıtlar Vergisi mükelleflerine kolaylık sağlamak amacıyla yapılan basın açıklamasına göre mükellefler, "motorlu taşıtların satış veya devrine ait ilişik kesme belgesi/fenni muayene izin belgesi" ni aracın kayıtlı bulunduğu vergi dairesine gitmeye gerek kalmaksızın araçlarının satış veya dev...
2
Temmuz
2007
Konuyla ilgili olarak yayımlanan 30.06.2007 tarih ve Seri:A Sıra:1 numaralı Tahsilat Genel Tebliği'nde: gerek 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da gerekse Kanunun uygulamasını etkileyen diğer kanunlarda meydana gelen değişiklikler ile yayımlanmış olan genel tebliğlerin bazı...
2
Temmuz
2007
30 Haziran 2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan KDV Genel Tebliğinde; fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde KDV uygulaması, YMM KDV iadesi tasdik raporu ücretlerine ilişkin KDV'nin iadesi, 99 seri no.lu KDV Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler, alüminyum profil ...
2
Temmuz
2007
Maliye Bakanlığı, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi kapsamında bu yıl ilk kez uygulanacak olan Mali Tatillin 03 Temmuz 2007 tarihinde başlayıp 20 Temmuz 2007 tarihinde sona ereceğini yayımladığı Mali Tati...
28
Haziran
2007
Konuyla ilgili olarak 28 Haziran 2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 374 sıra nolu VUK Genel Tebliği'nde; ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller kap...
28
Haziran
2007
28 Haziran 2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 49 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde ; sermaye piyasası araçları ile bu araçların ihracına ilişkin düzenlenen kağıtlara ait istisna, konut finansmanı kuruluşlarının konut finansmanı işlemleri ile bu kuruluşların ipotekl...
28
Haziran
2007
Başkanlığımızca 28 Haziran 2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 373 sıra nolu VUK Genel Tebliği'nde ; elektronik beyanname uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi mükelleflerine, hiçbir hadle sınırlı olmaksızın Haziran 2007 dönemine ait olup, ...

Sayfalar