Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 22/03/2019
E.g., 22/03/2019
28
Nisan
2006
Bu tebliğ ile; halen yıllık %30 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %24 olarak belirlenmekte ve kamu alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına uygulanacak gecikme zammı oranının ise, 2006/10302 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, ...
27
Nisan
2006
Konu ile ilgili yayınlanan Basın Bülteni'nde; Otomobil sektöründe satış işlemlerinin ay sonunda yoğunlaştığı gözönüne alınarak, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa il merkezlerindeki ...
27
Nisan
2006
Bu tebliğde; 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak üzere yatırımlara başlayan ve bu Kanunda değişiklik yapan 5350 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yatırı...
27
Nisan
2006
439 Seri No'lu Tahsilat Genel Tebliği ile, 25 bin Yeni Türk Lirasının altında borcu bulunan mükellefler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmayacak, diğer taraftan daha önce 25 bin Yeni Türk Lirasının altında borcu olup da haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulmuş bulunanlar derhal tespit ed...
25
Nisan
2006
2005 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanına ilişkin olarak Mart 2006 ayında Türkiye genelinde 1.584.064 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi, 485.096 mükellef tarafından da gayri menkul sermaye iradına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi....
25
Nisan
2006
Daha önce 21 seri nolu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 25 Nisan 2006 Salı günü akşamına kadar uzatılan Yıllık Kurumlar Vergisi beyanname verme süresi, beyannameye ilişkin işlemlerin yoğunluğu nedeniyle 28 Nisan 2006 Cuma günü akşamına kadar uzatılmıştır....
21
Nisan
2006
Bu tebliğde, KDV yönünden mükellefiyeti bulunmayan Avrupa Topluluğu (AT) yüklenicilerine Türkiye - AB Çerçeve Anlaşması kapsamında satın aldıkları mal, hizmet ve işlerle ilgili ödedikleri KDV'nin iadesine ilişkin usul ve esaslar, iadeye ilişkin vergi dairesince yapılacak iş ve işlemler ile uygulama...
21
Nisan
2006
Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 2006/10302 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay i...
20
Nisan
2006
Bu tebliğde; Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli listelerde yer alan mallara ilişkin Dahilde İşleme Rejimi uygulamasına ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) sayılı listede yer alan 87.02 tarife pozisyonundaki araçların vergilendirilmesine ilişkin açıklamalarda bulunulmuş ve 6 Seri No.lu Özel ...
19
Nisan
2006
Nisan ayı içinde verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilmesi, 2005 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyannamesinin verilme dönemine rastlamış olması nedeniyle aylık vergilendirme dönemine tabi olan mükelleflerin Mart 2006 dönemine, üç aylık vergilendirme dönemine tabi ...

Sayfalar