Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 22/09/2018
E.g., 22/09/2018
13
Mart
2007
Gelir vergisi yıllık beyan döneminin Şubat/2007 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyan dönemine rastlaması göz önüne alınarak, 13.03.2007 tarih ve KDV-46/2007-2 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri ile Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak Şubat/2007 dö...
13
Mart
2007
12.03.2007 tarihinde yayınlanan KKDF-1/2007-1 nolu Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri'nde; KKDF kesintisi bildirim ve eki cetveli düzenlemek zorunda olanlar; Bildirimin dönemi; Uygulamanın başlama tarihi; Kesinti oranının % 0 olarak belirlendiği bazı işlemler ile fon kesintisi ka...
12
Mart
2007
12.03.2007 tarihinde yayınlanan 61 seri nolu Gelir Vergisi Sirküleri'nde; enflasyondaki değişmelerden etkilenmeyen öngörülebilir net getiri garantisi sağlayan TÜFE'ye endeksli Devlet Tahvillerinin elde tutulması ve elden çıkarılmasından doğan kazançların Geçici 67 nci madde kapsamında vergilendirilm...
8
Mart
2007
08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 263 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde; Gelir Vergisi Kanunu geçici 67 inci maddesi kapsamındaki gelirlerin ihtiyari beyanı ile tevkif edilen vergilerin mahsup ve iade işlemleri, dar mükellef gerçek kişilerin özel amaçlı araçlardan (...
6
Mart
2007
Türkiye'de yerleşik sayılmayan yabancıların ülkemizde sahibi oldukları konutları kiraya verdikleri ve karşılığında da kira geliri elde ettikleri kamuoyunca bilinen bir konudur....
6
Mart
2007
06 Mart 2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 262 seri nolu Gelir Gergisi Genel Tebliği'nde; Katma Değer Vergisi iade alacağının geçici vergiye mahsup edilmesi ile söz konusu geçici verginin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan yıllık Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisine mahsubunda...
2
Mart
2007
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 60 seri nolu Gelir Vergisi Sirkülerinde; Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 uncu maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde yatırım indiriminden yararlanacak olan gelir vergisi mükelleflerinin, 01.01.2006 - 31.12.2006 vergilendirme dönemine ilişkin beyan ettikleri kaz...
2
Mart
2007
23.02.2007 tarihli ve 26443 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/1 nolu Tebliğ'de; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 95 inci maddesi gereğince, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşü alınarak hazırlanan belediye grupları liste halinde belirlenmiştir....
1
Mart
2007
01 Mart 2007 tarih ve 26449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 368 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; daha önce verilmiş bulunan beyanname veya beyannamelerdeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, daha önce verilen beyanname ya da beyannamelerdeki bilgile...
28
Şubat
2007
2006 yılı gelirlerine ait Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme süresi 1 Mart 2007 tarihi itibariyle başlıyor....

Sayfalar