Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 20/08/2018
E.g., 20/08/2018
12
Mart
2007
12.03.2007 tarihinde yayınlanan 61 seri nolu Gelir Vergisi Sirküleri'nde; enflasyondaki değişmelerden etkilenmeyen öngörülebilir net getiri garantisi sağlayan TÜFE'ye endeksli Devlet Tahvillerinin elde tutulması ve elden çıkarılmasından doğan kazançların Geçici 67 nci madde kapsamında vergilendirilm...
8
Mart
2007
08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 263 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde; Gelir Vergisi Kanunu geçici 67 inci maddesi kapsamındaki gelirlerin ihtiyari beyanı ile tevkif edilen vergilerin mahsup ve iade işlemleri, dar mükellef gerçek kişilerin özel amaçlı araçlardan (...
6
Mart
2007
Türkiye'de yerleşik sayılmayan yabancıların ülkemizde sahibi oldukları konutları kiraya verdikleri ve karşılığında da kira geliri elde ettikleri kamuoyunca bilinen bir konudur....
6
Mart
2007
06 Mart 2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 262 seri nolu Gelir Gergisi Genel Tebliği'nde; Katma Değer Vergisi iade alacağının geçici vergiye mahsup edilmesi ile söz konusu geçici verginin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan yıllık Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisine mahsubunda...
2
Mart
2007
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 60 seri nolu Gelir Vergisi Sirkülerinde; Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 uncu maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde yatırım indiriminden yararlanacak olan gelir vergisi mükelleflerinin, 01.01.2006 - 31.12.2006 vergilendirme dönemine ilişkin beyan ettikleri kaz...
2
Mart
2007
23.02.2007 tarihli ve 26443 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/1 nolu Tebliğ'de; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 95 inci maddesi gereğince, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşü alınarak hazırlanan belediye grupları liste halinde belirlenmiştir....
1
Mart
2007
01 Mart 2007 tarih ve 26449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 368 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; daha önce verilmiş bulunan beyanname veya beyannamelerdeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, daha önce verilen beyanname ya da beyannamelerdeki bilgile...
28
Şubat
2007
2006 yılı gelirlerine ait Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme süresi 1 Mart 2007 tarihi itibariyle başlıyor....
23
Şubat
2007
Başkanlığımızca yayınlanan 25 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 28 Şubat 2007 tarihine kadar verilmesi gereken 2006 dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi ilgili meslek odaları ve mükelleflerden gelen talepler üzerine 02.04.2007 tarihine kadar uzatıldığı ayrıca...
23
Şubat
2007
Söz konusu yayınlanan 59 numaralı Gelir Vergisi Sirkülerinde, bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payları ve primlerin vergi mevzuatı karşısındaki durumu ve poliçelerin devri ayrıca birikimsiz sigorta poliçeleri / karma poliçeler dolayısıyla elde edilen gelirler ile ...

Sayfalar