Buradasınız

- SM, SMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞLERİ

Resmi Gazete No: 30286 (Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi: Cumartesi, 30 Aralık, 2017 Adı: UID:
İçerik:

Konu

MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2018 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Ekleri için tıklayınız.

İçerik 1:

Konu

MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2018 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Ekleri için tıklayınız.

İçerik 2:

Konu

MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2018 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Ekleri için tıklayınız.

Resmi Gazete No: 30046 Resmi Gazete Tarihi: Cumartesi, 22 Nisan, 2017 Adı: UID:
İçerik:

Giriş

MADDE 1 – (1) Yeminli mali müşavirler tarafından e-defter uygulamasına dahil olan mükelleflere yönelik olarak tanzim olunacak tasdik raporları ile bu mükelleflere mal ve hizmet sağlayan ve e-defter uygulaması kapsamında defter tutmakta olan alt mükellefler nezdinde tanzim olunacak karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarında; defter tasdik bilgisi ve iade ile ilişkili fatura vb. belgelerin defter kayıtlarının tespitine yönelik yapılan açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını, Bakanlığımızca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya, bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

(2) 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, Maliye Bakanlığının mükellef ve meslek grupları itibarıyla muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Söz konusu fıkranın (3) numaralı bendinde ise Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükmüne yer verilmiştir.

(3) 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin son fıkrasında ise tasdik işlemi yapılırken aranacak asgari bilgi, şekil şartları ile tasdike ilişkin diğer usul ve esasların Bakanlığımızca çıkartılacak tebliğlerle belirleneceği belirtilmiştir.

Tanzim edilecek tasdik raporları ile karşıt incelemelerde uyulacak usul ve esaslar

MADDE 3 – (1) 213 sayılı Kanunun “Kayıt Zamanı” başlıklı 219 uncu maddesinde;

“Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. Şöyle ki:

a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.”

hükmü yer almaktadır.

(2) 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 421 Sıra No.lu ve 20/06/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile bazı mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.

(3) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinde; yevmiye defteri, defteri kebir,envanter defteri, karar ve işletme defterinin elektronik ortamda tutulabileceği ve bu defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacağının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca çıkarılacak müşterek bir tebliğle belirleneceği hükme bağlanmış olup, bu kapsamda 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulması zorunlu olan defterlerden www.edefter.gov.tr internet adresinde format ve standardı yayımlanan defterlerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek e-defter kullanımına izin verilmiştir. Söz konusu Tebliğin,24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile değişen “3.3. Elektronik Defter Oluşturma” başlığının “3.3.3.” alt başlığında;

“a) Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar.

b) Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar.

c) İmzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulur ve bu dosyalar Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Başkanlığın onayına sunulur.

ç) Başkanlık mali mührünü de içeren beratlar elektronik defter tutanlar tarafından indirilerek istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu elektronik defterler ile birlikte muhafaza edilir.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

(4) Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalara göre; e-defter uygulamasına dahil olan mükelleflere yönelik olarak yeminli mali müşavirler tarafından tanzim olunacak tasdik raporları ile bu mükelleflere mal ve hizmet sağlayan ve e-defter uygulaması kapsamında defter tutmakta olan alt mükellefler nezdinde yeminli mali müşavirler tarafından tanzim olunacak karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarında aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde, defter tasdik bilgisine yer verilmesi ve iade ile ilişkili fatura vb. belgelerin defter kayıtlarının tespitinin yapılması gerekmektir.

(5) Defter Tasdik Bilgisine İlişkin Yapılacak İşlemler

a) İade talebinde bulunan veya nezdinde karşıt inceleme yapılan alt mükellefin ilgili dönem için e-defter uygulamasına yüklenmiş berat dosyaları var ise YMM tasdik raporları/ karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarında, yeminli mali müşavirlerce, mükellefin ilgili dönemde e-defter uygulaması kapsamında kanuni defter kayıtlarını tutmakta olduğunun belirtilmesi ve ilgili aya ait Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) onaylı berat dosyalarının “Defterin Nev’i ve Dönemi, Berat Dosyasının Tekil No’su ve Oluşturma Tarihi, 2017 yılının Mayıs ayından itibaren yüklenecek Berat Dosyaları için Evrensel Tekil No’su (ETTN)” bilgisine ayrı bir tabloda yer verilmesi gerekmektedir.

Söz konusu berat dosyalarının bilgileri vergi dairelerince elektronik ortamda sorgulanıp görüntülenebildiğinden, berat dosyalarının kağıt çıktısının ilgili rapor, tutanak veya yazılara eklenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

b) İade talebinde bulunan veya nezdinde karşıt inceleme yapılan alt mükellef hakkında tanzim olunan YMM tasdik raporları/karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarının düzenlendiği tarih itibariyle ilgili döneme ait berat dosyalarının 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirlenen sürenin dolmamış olması nedeniyle e-defter sistemine henüz yüklenmemiş olması halinde rapor, tutanak veya yazılarda, “Mükellef     e-defter uygulamasına dahil olmuş olup ilgili döneme ilişkin e-defter ve berat dosyasının oluşturulma ve berat dosyalarının GİB sistemine yüklenme süresi, işbu rapor/tutanak/yazı tarihi itibariyle dolmadığından, GİB sistemine yüklenmemiştir.” bilgisine yer verilmesi gerekmektedir.

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirtilen süreler, e-defter ve berat dosyalarının oluşturulması, imzalanması, onaylanması ve e-defter uygulaması aracılığı ile berat dosyalarının GİB onayına sunulması için öngörülen sürenin son günü olup, bu süreden önce de dileyen mükellefler tarafından e-defter ve berat dosyalarının oluşturulması, imzalanması, onaylanması ve berat dosyalarının GİB onayına sunulması mümkündür.

(6) Defter Kayıtlarının Tespitine İlişkin Yapılacak İşlemler

a) İade talebinde bulunan veya nezdinde karşıt inceleme yapılan alt mükellefin ilgili dönem için e-defter uygulamasına yüklenmiş berat dosyaları var ise YMM tasdik raporları/karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarında fatura vb. belgelerin kaydedildiği yevmiye maddelerinin tarih ve numarasına yer verilmesi gerekmektedir.

b) İade talebinde bulunan veya nezdinde karşıt inceleme yapılan alt mükellef hakkında tanzim olunan YMM tasdik raporları/karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarının düzenlendiği tarih itibariyle ilgili döneme ait berat dosyalarının 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirlenen sürenin dolmamış olması nedeniyle e-defter sistemine henüz yüklenmemiş olması halinde rapor, tutanak veya yazılarda, fatura vb. belgelerin kaydına ilişkin olarak aşağıda açıklandığı şekilde gerekli bilgi ve belgelere yer verilmesi gerekmektedir.

1) İade talebinde bulunan veya nezdinde karşıt inceleme yapılan alt mükellefin, defter kayıtlarını 213 sayılı Kanunun 219 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre 10 gün içerisinde yapıyor olması halinde, muhasebe kayıt sisteminden alınacak “incelemeye konu fatura vb. belgelerin ilgili muhasebe hesaplarına intikalini gösteren” muavin hesap dökümünün ilgili YMM tarafından meslek mührü tatbik edilerek düzenlenen rapor, tutanak veya yazılara eklenmesi ya da yetkili merciler tarafından talep edilmesi halinde ibraz edilmek üzere rapor, tutanak veya yazıyı tanzim eden YMM uhdesinde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

2) İade talebinde bulunan veya nezdinde karşıt inceleme yapılan alt mükellefin, defter kayıtlarını 213 sayılı Kanunun 219 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre muhasebe fişi, primanota veya bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikaları kullanmak suretiyle yapıyor olması halinde, söz konusu fatura vb. belgelerin muhasebe kaydının gerçekleştirilmesi sırasında kullanılmış olan muhasebe fişi, primanota veya bordroların (veya bu belgelerde yer alan bilgilerin tasnifli ve toplu şekilde çıktısının) ya da muhasebe kayıt sistemlerinden alınacak iade talebine ilişkin fatura vb. belgelerin ilgili muhasebe hesaplarına intikalini gösteren muavin hesap dökümlerinin YMM tarafından meslek mührü tatbik edilerek düzenlenen rapor, tutanak veya yazılara eklenmesi ya da yetkili merciler tarafından talep edilmesi halinde ibraz edilmek üzere rapor, tutanak veya yazıyı tanzim eden YMM uhdesinde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Diğer hususlar

MADDE 4 – (1) Tasdik raporları ile karşıt inceleme tutanaklarına ilişkin bu Tebliğden önce yayımlanan ve yürürlükte olan 3568 sayılı Kanuna ilişkin Genel Tebliğlerde yer alan usul ve esaslara da uyulması gerekmektedir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

İçerik 1:

Giriş

MADDE 1 – (1) Yeminli mali müşavirler tarafından e-defter uygulamasına dahil olan mükelleflere yönelik olarak tanzim olunacak tasdik raporları ile bu mükelleflere mal ve hizmet sağlayan ve e-defter uygulaması kapsamında defter tutmakta olan alt mükellefler nezdinde tanzim olunacak karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarında; defter tasdik bilgisi ve iade ile ilişkili fatura vb. belgelerin defter kayıtlarının tespitine yönelik yapılan açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını, Bakanlığımızca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya, bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

(2) 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, Maliye Bakanlığının mükellef ve meslek grupları itibarıyla muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Söz konusu fıkranın (3) numaralı bendinde ise Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükmüne yer verilmiştir.

(3) 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin son fıkrasında ise tasdik işlemi yapılırken aranacak asgari bilgi, şekil şartları ile tasdike ilişkin diğer usul ve esasların Bakanlığımızca çıkartılacak tebliğlerle belirleneceği belirtilmiştir.

Tanzim edilecek tasdik raporları ile karşıt incelemelerde uyulacak usul ve esaslar

MADDE 3 – (1) 213 sayılı Kanunun “Kayıt Zamanı” başlıklı 219 uncu maddesinde;

“Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. Şöyle ki:

a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.”

hükmü yer almaktadır.

(2) 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 421 Sıra No.lu ve 20/06/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile bazı mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.

(3) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinde; yevmiye defteri, defteri kebir,envanter defteri, karar ve işletme defterinin elektronik ortamda tutulabileceği ve bu defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacağının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca çıkarılacak müşterek bir tebliğle belirleneceği hükme bağlanmış olup, bu kapsamda 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulması zorunlu olan defterlerden www.edefter.gov.tr internet adresinde format ve standardı yayımlanan defterlerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek e-defter kullanımına izin verilmiştir. Söz konusu Tebliğin,24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile değişen “3.3. Elektronik Defter Oluşturma” başlığının “3.3.3.” alt başlığında;

“a) Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar.

b) Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar.

c) İmzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulur ve bu dosyalar Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Başkanlığın onayına sunulur.

ç) Başkanlık mali mührünü de içeren beratlar elektronik defter tutanlar tarafından indirilerek istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu elektronik defterler ile birlikte muhafaza edilir.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

(4) Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalara göre; e-defter uygulamasına dahil olan mükelleflere yönelik olarak yeminli mali müşavirler tarafından tanzim olunacak tasdik raporları ile bu mükelleflere mal ve hizmet sağlayan ve e-defter uygulaması kapsamında defter tutmakta olan alt mükellefler nezdinde yeminli mali müşavirler tarafından tanzim olunacak karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarında aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde, defter tasdik bilgisine yer verilmesi ve iade ile ilişkili fatura vb. belgelerin defter kayıtlarının tespitinin yapılması gerekmektir.

(5) Defter Tasdik Bilgisine İlişkin Yapılacak İşlemler

a) İade talebinde bulunan veya nezdinde karşıt inceleme yapılan alt mükellefin ilgili dönem için e-defter uygulamasına yüklenmiş berat dosyaları var ise YMM tasdik raporları/ karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarında, yeminli mali müşavirlerce, mükellefin ilgili dönemde e-defter uygulaması kapsamında kanuni defter kayıtlarını tutmakta olduğunun belirtilmesi ve ilgili aya ait Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) onaylı berat dosyalarının “Defterin Nev’i ve Dönemi, Berat Dosyasının Tekil No’su ve Oluşturma Tarihi, 2017 yılının Mayıs ayından itibaren yüklenecek Berat Dosyaları için Evrensel Tekil No’su (ETTN)” bilgisine ayrı bir tabloda yer verilmesi gerekmektedir.

Söz konusu berat dosyalarının bilgileri vergi dairelerince elektronik ortamda sorgulanıp görüntülenebildiğinden, berat dosyalarının kağıt çıktısının ilgili rapor, tutanak veya yazılara eklenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

b) İade talebinde bulunan veya nezdinde karşıt inceleme yapılan alt mükellef hakkında tanzim olunan YMM tasdik raporları/karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarının düzenlendiği tarih itibariyle ilgili döneme ait berat dosyalarının 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirlenen sürenin dolmamış olması nedeniyle e-defter sistemine henüz yüklenmemiş olması halinde rapor, tutanak veya yazılarda, “Mükellef     e-defter uygulamasına dahil olmuş olup ilgili döneme ilişkin e-defter ve berat dosyasının oluşturulma ve berat dosyalarının GİB sistemine yüklenme süresi, işbu rapor/tutanak/yazı tarihi itibariyle dolmadığından, GİB sistemine yüklenmemiştir.” bilgisine yer verilmesi gerekmektedir.

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirtilen süreler, e-defter ve berat dosyalarının oluşturulması, imzalanması, onaylanması ve e-defter uygulaması aracılığı ile berat dosyalarının GİB onayına sunulması için öngörülen sürenin son günü olup, bu süreden önce de dileyen mükellefler tarafından e-defter ve berat dosyalarının oluşturulması, imzalanması, onaylanması ve berat dosyalarının GİB onayına sunulması mümkündür.

(6) Defter Kayıtlarının Tespitine İlişkin Yapılacak İşlemler

a) İade talebinde bulunan veya nezdinde karşıt inceleme yapılan alt mükellefin ilgili dönem için e-defter uygulamasına yüklenmiş berat dosyaları var ise YMM tasdik raporları/karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarında fatura vb. belgelerin kaydedildiği yevmiye maddelerinin tarih ve numarasına yer verilmesi gerekmektedir.

b) İade talebinde bulunan veya nezdinde karşıt inceleme yapılan alt mükellef hakkında tanzim olunan YMM tasdik raporları/karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarının düzenlendiği tarih itibariyle ilgili döneme ait berat dosyalarının 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirlenen sürenin dolmamış olması nedeniyle e-defter sistemine henüz yüklenmemiş olması halinde rapor, tutanak veya yazılarda, fatura vb. belgelerin kaydına ilişkin olarak aşağıda açıklandığı şekilde gerekli bilgi ve belgelere yer verilmesi gerekmektedir.

1) İade talebinde bulunan veya nezdinde karşıt inceleme yapılan alt mükellefin, defter kayıtlarını 213 sayılı Kanunun 219 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre 10 gün içerisinde yapıyor olması halinde, muhasebe kayıt sisteminden alınacak “incelemeye konu fatura vb. belgelerin ilgili muhasebe hesaplarına intikalini gösteren” muavin hesap dökümünün ilgili YMM tarafından meslek mührü tatbik edilerek düzenlenen rapor, tutanak veya yazılara eklenmesi ya da yetkili merciler tarafından talep edilmesi halinde ibraz edilmek üzere rapor, tutanak veya yazıyı tanzim eden YMM uhdesinde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

2) İade talebinde bulunan veya nezdinde karşıt inceleme yapılan alt mükellefin, defter kayıtlarını 213 sayılı Kanunun 219 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre muhasebe fişi, primanota veya bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikaları kullanmak suretiyle yapıyor olması halinde, söz konusu fatura vb. belgelerin muhasebe kaydının gerçekleştirilmesi sırasında kullanılmış olan muhasebe fişi, primanota veya bordroların (veya bu belgelerde yer alan bilgilerin tasnifli ve toplu şekilde çıktısının) ya da muhasebe kayıt sistemlerinden alınacak iade talebine ilişkin fatura vb. belgelerin ilgili muhasebe hesaplarına intikalini gösteren muavin hesap dökümlerinin YMM tarafından meslek mührü tatbik edilerek düzenlenen rapor, tutanak veya yazılara eklenmesi ya da yetkili merciler tarafından talep edilmesi halinde ibraz edilmek üzere rapor, tutanak veya yazıyı tanzim eden YMM uhdesinde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Diğer hususlar

MADDE 4 – (1) Tasdik raporları ile karşıt inceleme tutanaklarına ilişkin bu Tebliğden önce yayımlanan ve yürürlükte olan 3568 sayılı Kanuna ilişkin Genel Tebliğlerde yer alan usul ve esaslara da uyulması gerekmektedir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

İçerik 2:

Giriş

MADDE 1 – (1) Yeminli mali müşavirler tarafından e-defter uygulamasına dahil olan mükelleflere yönelik olarak tanzim olunacak tasdik raporları ile bu mükelleflere mal ve hizmet sağlayan ve e-defter uygulaması kapsamında defter tutmakta olan alt mükellefler nezdinde tanzim olunacak karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarında; defter tasdik bilgisi ve iade ile ilişkili fatura vb. belgelerin defter kayıtlarının tespitine yönelik yapılan açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını, Bakanlığımızca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya, bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

(2) 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, Maliye Bakanlığının mükellef ve meslek grupları itibarıyla muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Söz konusu fıkranın (3) numaralı bendinde ise Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükmüne yer verilmiştir.

(3) 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin son fıkrasında ise tasdik işlemi yapılırken aranacak asgari bilgi, şekil şartları ile tasdike ilişkin diğer usul ve esasların Bakanlığımızca çıkartılacak tebliğlerle belirleneceği belirtilmiştir.

Tanzim edilecek tasdik raporları ile karşıt incelemelerde uyulacak usul ve esaslar

MADDE 3 – (1) 213 sayılı Kanunun “Kayıt Zamanı” başlıklı 219 uncu maddesinde;

“Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. Şöyle ki:

a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.”

hükmü yer almaktadır.

(2) 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 421 Sıra No.lu ve 20/06/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile bazı mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.

(3) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinde; yevmiye defteri, defteri kebir,envanter defteri, karar ve işletme defterinin elektronik ortamda tutulabileceği ve bu defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacağının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca çıkarılacak müşterek bir tebliğle belirleneceği hükme bağlanmış olup, bu kapsamda 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulması zorunlu olan defterlerden www.edefter.gov.tr internet adresinde format ve standardı yayımlanan defterlerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek e-defter kullanımına izin verilmiştir. Söz konusu Tebliğin,24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile değişen “3.3. Elektronik Defter Oluşturma” başlığının “3.3.3.” alt başlığında;

“a) Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar.

b) Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar.

c) İmzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulur ve bu dosyalar Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Başkanlığın onayına sunulur.

ç) Başkanlık mali mührünü de içeren beratlar elektronik defter tutanlar tarafından indirilerek istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu elektronik defterler ile birlikte muhafaza edilir.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

(4) Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalara göre; e-defter uygulamasına dahil olan mükelleflere yönelik olarak yeminli mali müşavirler tarafından tanzim olunacak tasdik raporları ile bu mükelleflere mal ve hizmet sağlayan ve e-defter uygulaması kapsamında defter tutmakta olan alt mükellefler nezdinde yeminli mali müşavirler tarafından tanzim olunacak karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarında aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde, defter tasdik bilgisine yer verilmesi ve iade ile ilişkili fatura vb. belgelerin defter kayıtlarının tespitinin yapılması gerekmektir.

(5) Defter Tasdik Bilgisine İlişkin Yapılacak İşlemler

a) İade talebinde bulunan veya nezdinde karşıt inceleme yapılan alt mükellefin ilgili dönem için e-defter uygulamasına yüklenmiş berat dosyaları var ise YMM tasdik raporları/ karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarında, yeminli mali müşavirlerce, mükellefin ilgili dönemde e-defter uygulaması kapsamında kanuni defter kayıtlarını tutmakta olduğunun belirtilmesi ve ilgili aya ait Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) onaylı berat dosyalarının “Defterin Nev’i ve Dönemi, Berat Dosyasının Tekil No’su ve Oluşturma Tarihi, 2017 yılının Mayıs ayından itibaren yüklenecek Berat Dosyaları için Evrensel Tekil No’su (ETTN)” bilgisine ayrı bir tabloda yer verilmesi gerekmektedir.

Söz konusu berat dosyalarının bilgileri vergi dairelerince elektronik ortamda sorgulanıp görüntülenebildiğinden, berat dosyalarının kağıt çıktısının ilgili rapor, tutanak veya yazılara eklenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

b) İade talebinde bulunan veya nezdinde karşıt inceleme yapılan alt mükellef hakkında tanzim olunan YMM tasdik raporları/karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarının düzenlendiği tarih itibariyle ilgili döneme ait berat dosyalarının 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirlenen sürenin dolmamış olması nedeniyle e-defter sistemine henüz yüklenmemiş olması halinde rapor, tutanak veya yazılarda, “Mükellef     e-defter uygulamasına dahil olmuş olup ilgili döneme ilişkin e-defter ve berat dosyasının oluşturulma ve berat dosyalarının GİB sistemine yüklenme süresi, işbu rapor/tutanak/yazı tarihi itibariyle dolmadığından, GİB sistemine yüklenmemiştir.” bilgisine yer verilmesi gerekmektedir.

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirtilen süreler, e-defter ve berat dosyalarının oluşturulması, imzalanması, onaylanması ve e-defter uygulaması aracılığı ile berat dosyalarının GİB onayına sunulması için öngörülen sürenin son günü olup, bu süreden önce de dileyen mükellefler tarafından e-defter ve berat dosyalarının oluşturulması, imzalanması, onaylanması ve berat dosyalarının GİB onayına sunulması mümkündür.

(6) Defter Kayıtlarının Tespitine İlişkin Yapılacak İşlemler

a) İade talebinde bulunan veya nezdinde karşıt inceleme yapılan alt mükellefin ilgili dönem için e-defter uygulamasına yüklenmiş berat dosyaları var ise YMM tasdik raporları/karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarında fatura vb. belgelerin kaydedildiği yevmiye maddelerinin tarih ve numarasına yer verilmesi gerekmektedir.

b) İade talebinde bulunan veya nezdinde karşıt inceleme yapılan alt mükellef hakkında tanzim olunan YMM tasdik raporları/karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarının düzenlendiği tarih itibariyle ilgili döneme ait berat dosyalarının 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirlenen sürenin dolmamış olması nedeniyle e-defter sistemine henüz yüklenmemiş olması halinde rapor, tutanak veya yazılarda, fatura vb. belgelerin kaydına ilişkin olarak aşağıda açıklandığı şekilde gerekli bilgi ve belgelere yer verilmesi gerekmektedir.

1) İade talebinde bulunan veya nezdinde karşıt inceleme yapılan alt mükellefin, defter kayıtlarını 213 sayılı Kanunun 219 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre 10 gün içerisinde yapıyor olması halinde, muhasebe kayıt sisteminden alınacak “incelemeye konu fatura vb. belgelerin ilgili muhasebe hesaplarına intikalini gösteren” muavin hesap dökümünün ilgili YMM tarafından meslek mührü tatbik edilerek düzenlenen rapor, tutanak veya yazılara eklenmesi ya da yetkili merciler tarafından talep edilmesi halinde ibraz edilmek üzere rapor, tutanak veya yazıyı tanzim eden YMM uhdesinde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

2) İade talebinde bulunan veya nezdinde karşıt inceleme yapılan alt mükellefin, defter kayıtlarını 213 sayılı Kanunun 219 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre muhasebe fişi, primanota veya bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikaları kullanmak suretiyle yapıyor olması halinde, söz konusu fatura vb. belgelerin muhasebe kaydının gerçekleştirilmesi sırasında kullanılmış olan muhasebe fişi, primanota veya bordroların (veya bu belgelerde yer alan bilgilerin tasnifli ve toplu şekilde çıktısının) ya da muhasebe kayıt sistemlerinden alınacak iade talebine ilişkin fatura vb. belgelerin ilgili muhasebe hesaplarına intikalini gösteren muavin hesap dökümlerinin YMM tarafından meslek mührü tatbik edilerek düzenlenen rapor, tutanak veya yazılara eklenmesi ya da yetkili merciler tarafından talep edilmesi halinde ibraz edilmek üzere rapor, tutanak veya yazıyı tanzim eden YMM uhdesinde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Diğer hususlar

MADDE 4 – (1) Tasdik raporları ile karşıt inceleme tutanaklarına ilişkin bu Tebliğden önce yayımlanan ve yürürlükte olan 3568 sayılı Kanuna ilişkin Genel Tebliğlerde yer alan usul ve esaslara da uyulması gerekmektedir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Resmi Gazete No: 29934 Resmi Gazete Tarihi: Cuma, 30 Aralık, 2016 Adı: UID:
İçerik:

Konu

MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2017 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Ekler için tıklayınız

İçerik 1:

Konu

MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2017 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Ekler için tıklayınız

İçerik 2:

Konu

MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2017 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Ekler için tıklayınız

Resmi Gazete No: 29786 Resmi Gazete Tarihi: Cumartesi, 30 Temmuz, 2016 Adı: UID:
İçerik:

MADDE 1 – 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi”nin eki “EK-1-B”de yer alan “TABLO III” bölümünün “1. KURULUŞ İŞLEMLERİ” başlıklı kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tarifenin eki “EK-3”te yer alan “2016 YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK İŞLEMLERİ ASGARİ ÜCRETLERİ” bölümünün “V YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN YAPILAN DİĞER İŞ VE İŞLEMLER” başlığı altındaki “1. KURULUŞ İŞLEMLERİ” kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tarife hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

İçerik 1:

MADDE 1 – 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi”nin eki “EK-1-B”de yer alan “TABLO III” bölümünün “1. KURULUŞ İŞLEMLERİ” başlıklı kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tarifenin eki “EK-3”te yer alan “2016 YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK İŞLEMLERİ ASGARİ ÜCRETLERİ” bölümünün “V YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN YAPILAN DİĞER İŞ VE İŞLEMLER” başlığı altındaki “1. KURULUŞ İŞLEMLERİ” kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tarife hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

İçerik 2:

MADDE 1 – 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi”nin eki “EK-1-B”de yer alan “TABLO III” bölümünün “1. KURULUŞ İŞLEMLERİ” başlıklı kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tarifenin eki “EK-3”te yer alan “2016 YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK İŞLEMLERİ ASGARİ ÜCRETLERİ” bölümünün “V YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN YAPILAN DİĞER İŞ VE İŞLEMLER” başlığı altındaki “1. KURULUŞ İŞLEMLERİ” kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tarife hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Resmi Gazete No: 29579 Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 31 Aralık, 2015 Adı: UID:
İçerik:

Konu

MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2016 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Eki için tıklayınız

İçerik 1:

Konu

MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2016 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Eki için tıklayınız

İçerik 2:

Konu

MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2016 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Eki için tıklayınız

Resmi Gazete No: 20441 Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 22 Şubat, 1990 Adı: UID: 1OB7UVGW587V1RMN
İçerik:
 
3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12. maddesinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik", 2.1.1990 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmeliğin 7-G/c maddesi ile "yeniden değerleme" işlemleri tasdik kapsamına alınmıştır.

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi uyarınca yaptıkları "yeniden değerleme" işlemlerinin yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar bu tebliğde belirlenmiştir.

A _ YETKİ:

3568 sayılı Kanunun 12. maddesi ile 2.1.1990 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki Yönetmelik" in 9. maddesinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak; Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinde yer alan "yeniden değerleme" hükümlerinin uygulanması kapsamında, yeniden değerlemeye esas alınan amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin tutarı 3.000.000.000 TL'nı aşan kurumlar vergisi mükelleflerinin yeniden değerlemiş iktisadi kıymetler üzerinde amortisman ayırabilmeleri için, yeniden değerleme işlemlerinin yeminli mali müşavirlere tasdik ettirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Yeniden değerleme sonucunda doğan değer artış fonunun kurumlarca sermayelerine eklenmesi halinde de değer artış fonunun miktarına bakılmaksızın fonun hesaplama işlemleri ve fonun sermayeye eklemesi işlemlerinin yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmesi gerekmektedir.

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin tutarı 3.000.000.000 TL.'ında az olan kurumlar vergisi mükellefleri de diledikleri takdirde, bu tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde "yeniden değerleme" işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilirler.

Yeminli mali müşavirlere tasdiki zorunlu tutulan "yeniden değerleme" işlemlerine ait amortisman uygulamasından ve değer artış fonunun sermayeye eklenebilmesi imkanından yararlanılabilmesi, bu işlemlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olduğunun yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen Yeniden Değerleme Tasdik Raporu ile belgelenmesine bağlıdır.

B _ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR YENİDEN DEĞERLEME TASDİK RAPORLARINDA BULUNMASI GEREKLİ ASGARİ BİLGİLER:

Yeminli mali müşavirlerce yapılacak "yeniden değerleme" ve "değer artış fonlarının sermayeye eklenmesi" incelemelerinde; yeniden değerlemeye esas alınan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin;

_ Kurumun mülkiyetinde olup olmadığı,

_ Kurumun bilançosuna dahil olup olmadığı,

_ Kurum tarafından fiilen kullanılıp kullanılmadığı,

_ Yeniden değerleme kapsamında olup olmadığı,

_ Yasal defterlere kayıtlı olup olmadığı.

hususları ile yapılan uygulamanın Vergi Usul Kanununa ve bu Kanuna ilişkin tebliğ hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı; yeniden değerleme sonucunda doğan değer artış fonunun sermayeye eklenmesi halinde de;

_ Değer artış fonlarının usulüne uygun olarak ayrılıp ayrılmadığı,

_ Değer artış fonlarının sermaye hesabı dışındaki bir hesaba aktarılıp aktarılmadığı,

_ Değer artış fonunun usulüne uygun olarak sermaye hesabına eklenip eklenmediği,

hususları defter kayıtları ve belgeler üzerinden araştırılıp tespit edilecektir.

Yeminli mali müşavirlerin yeniden değerleme tasdik raporlarında, esas itibariyle konu ile ilgili olarak yapılan işlemlerin ve kayıtların ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığının tespit edilmiş olmasının yanısıra, aşağıda belirtilen hususlara da yer verilecektir.

_ Kurumun ticaret ünvanı ile ortaklarının adları ve ortaklık payları.

_ Kurumun ödenmiş sermaye tutarı, ödenmiş sermayenin değer artış fonundan karşılanan kısmı.

_ Kurumun, yeniden değerleme sonucunu da içeren en son tarihli bilanço örneği.

Yeniden değerleme tasdik raporları, bu tebliğin (1) nolu ekini oluşturan rapor kapağı ile (2) nolu ekini oluşturan rapor dispozisyonuna uygun olarak hazırlanır. Rapor içeriği itibariyle rapor dispozisyonunda yer alan hususlara da ayrıca yer verilir. Bu tebliğde istenilen belgeler ve yeminli mali müşavirin gerekli gördüğü diğer belgeler ve inceleme kanıtları raporun eklerini oluşturur.

Yeminli mali müşavir tasdik raporlarının sonuç bölümünde, bu tebliğde belirtilen konuların incelenip incelemediği, fiili durum ile muhasebe kayıtlarının uygun olup olmadığı, yeniden değerlemeye ilişkin olarak yapılan işlemlerin, kayıtların mevzuata uygun olup olmadığı, yeniden değerleme sonucunda yararlanılacak amortisman tutarları ile değer artış fonlarının sermayeye eklenecek tutarları mutlaka belirtilecektir.

C _ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU:

Yukarıda belirtilen araması ve doğruluğunun araştırılması zorunlu konu ve belgeler ile bunlara ilişkin defter kayıtlarının usulüne uygun olarak düzenlenmiş, kayıt nizamı ve muhasebe ilkelerine göre kaydedilmiş olması gereklidir. Yeminli mali müşavirler, belgelerin geçerliliğini, usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlemediğini ve gerçeği aksettirip aksettirmediğini tespit etmek zorundadırlar.

Yeminli mali müşavirin yapmış olduğu incelemenin amacı, yeniden değerlemenin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak uygulanıp uygulamadığını; yeniden değerleme sonucunda doğan değer artış fonlarının amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, usulüne uygun olarak sermayeye eklenip eklendiğini, dolayısıyla da bu konu ile sınırlı olmak üzere vergi matrahını oluşturan kurum kazancının doğruluğunu araştırmak tespit etmek ve sağlamaktır.

İmza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan ve tasdik raporu düzenleyen yeminli mali müşavirler, tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.

Yeminli mali müşavirler, yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

D _ "YENİDEN DEĞERLEME" VE "DEĞER ARTIŞ FONLARININ SERMAYEYE EKLENMESİ" İŞLEMLERİNİN TASDİK ETTİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI:

Bu tebliğle tasdiki zorunlu tutulan "yeniden değerleme" ve "değer artış fonlarının sermayeye eklenmesi" işlemlerinin yeminli mali müşavirlere tasdik ettirilmemesi ve tasdik raporlarının ilgili hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesi ile birlikte verilmemesi halinde; bu kapsama giren kurumlar vergisi mükellefleri, yeniden değerlenmiş iktisadi kıymetler üzerinden amortisman ayırma imkanından vazgeçmiş; değer artış fonlarını ise ortaklara dağıtmış sayılırlar.

Yeminli mali müşavirlerce düzenlenen yeniden değerleme tasdik raporlarının iki örneği, biri ilgili hesap dönemi kurumlar vergisi beyannameleri ile birlikte bağlı bulunulan vergi dairesine verilmek üzere, kurum yetkililerine teslim edilir.

Tebliğ olunur.

EK 1 : YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YENİDEN DEĞERLEME TASDİK RAPORU

EK 2 : RAPOR DİZPOZİYONU

İçerik 1:
 
3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12. maddesinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik", 2.1.1990 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmeliğin 7-G/c maddesi ile "yeniden değerleme" işlemleri tasdik kapsamına alınmıştır.

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi uyarınca yaptıkları "yeniden değerleme" işlemlerinin yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar bu tebliğde belirlenmiştir.

A _ YETKİ:

3568 sayılı Kanunun 12. maddesi ile 2.1.1990 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki Yönetmelik" in 9. maddesinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak; Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinde yer alan "yeniden değerleme" hükümlerinin uygulanması kapsamında, yeniden değerlemeye esas alınan amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin tutarı 3.000.000.000 TL'nı aşan kurumlar vergisi mükelleflerinin yeniden değerlemiş iktisadi kıymetler üzerinde amortisman ayırabilmeleri için, yeniden değerleme işlemlerinin yeminli mali müşavirlere tasdik ettirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Yeniden değerleme sonucunda doğan değer artış fonunun kurumlarca sermayelerine eklenmesi halinde de değer artış fonunun miktarına bakılmaksızın fonun hesaplama işlemleri ve fonun sermayeye eklemesi işlemlerinin yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmesi gerekmektedir.

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin tutarı 3.000.000.000 TL.'ında az olan kurumlar vergisi mükellefleri de diledikleri takdirde, bu tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde "yeniden değerleme" işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilirler.

Yeminli mali müşavirlere tasdiki zorunlu tutulan "yeniden değerleme" işlemlerine ait amortisman uygulamasından ve değer artış fonunun sermayeye eklenebilmesi imkanından yararlanılabilmesi, bu işlemlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olduğunun yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen Yeniden Değerleme Tasdik Raporu ile belgelenmesine bağlıdır.

B _ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR YENİDEN DEĞERLEME TASDİK RAPORLARINDA BULUNMASI GEREKLİ ASGARİ BİLGİLER:

Yeminli mali müşavirlerce yapılacak "yeniden değerleme" ve "değer artış fonlarının sermayeye eklenmesi" incelemelerinde; yeniden değerlemeye esas alınan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin;

_ Kurumun mülkiyetinde olup olmadığı,

_ Kurumun bilançosuna dahil olup olmadığı,

_ Kurum tarafından fiilen kullanılıp kullanılmadığı,

_ Yeniden değerleme kapsamında olup olmadığı,

_ Yasal defterlere kayıtlı olup olmadığı.

hususları ile yapılan uygulamanın Vergi Usul Kanununa ve bu Kanuna ilişkin tebliğ hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı; yeniden değerleme sonucunda doğan değer artış fonunun sermayeye eklenmesi halinde de;

_ Değer artış fonlarının usulüne uygun olarak ayrılıp ayrılmadığı,

_ Değer artış fonlarının sermaye hesabı dışındaki bir hesaba aktarılıp aktarılmadığı,

_ Değer artış fonunun usulüne uygun olarak sermaye hesabına eklenip eklenmediği,

hususları defter kayıtları ve belgeler üzerinden araştırılıp tespit edilecektir.

Yeminli mali müşavirlerin yeniden değerleme tasdik raporlarında, esas itibariyle konu ile ilgili olarak yapılan işlemlerin ve kayıtların ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığının tespit edilmiş olmasının yanısıra, aşağıda belirtilen hususlara da yer verilecektir.

_ Kurumun ticaret ünvanı ile ortaklarının adları ve ortaklık payları.

_ Kurumun ödenmiş sermaye tutarı, ödenmiş sermayenin değer artış fonundan karşılanan kısmı.

_ Kurumun, yeniden değerleme sonucunu da içeren en son tarihli bilanço örneği.

Yeniden değerleme tasdik raporları, bu tebliğin (1) nolu ekini oluşturan rapor kapağı ile (2) nolu ekini oluşturan rapor dispozisyonuna uygun olarak hazırlanır. Rapor içeriği itibariyle rapor dispozisyonunda yer alan hususlara da ayrıca yer verilir. Bu tebliğde istenilen belgeler ve yeminli mali müşavirin gerekli gördüğü diğer belgeler ve inceleme kanıtları raporun eklerini oluşturur.

Yeminli mali müşavir tasdik raporlarının sonuç bölümünde, bu tebliğde belirtilen konuların incelenip incelemediği, fiili durum ile muhasebe kayıtlarının uygun olup olmadığı, yeniden değerlemeye ilişkin olarak yapılan işlemlerin, kayıtların mevzuata uygun olup olmadığı, yeniden değerleme sonucunda yararlanılacak amortisman tutarları ile değer artış fonlarının sermayeye eklenecek tutarları mutlaka belirtilecektir.

C _ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU:

Yukarıda belirtilen araması ve doğruluğunun araştırılması zorunlu konu ve belgeler ile bunlara ilişkin defter kayıtlarının usulüne uygun olarak düzenlenmiş, kayıt nizamı ve muhasebe ilkelerine göre kaydedilmiş olması gereklidir. Yeminli mali müşavirler, belgelerin geçerliliğini, usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlemediğini ve gerçeği aksettirip aksettirmediğini tespit etmek zorundadırlar.

Yeminli mali müşavirin yapmış olduğu incelemenin amacı, yeniden değerlemenin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak uygulanıp uygulamadığını; yeniden değerleme sonucunda doğan değer artış fonlarının amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, usulüne uygun olarak sermayeye eklenip eklendiğini, dolayısıyla da bu konu ile sınırlı olmak üzere vergi matrahını oluşturan kurum kazancının doğruluğunu araştırmak tespit etmek ve sağlamaktır.

İmza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan ve tasdik raporu düzenleyen yeminli mali müşavirler, tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.

Yeminli mali müşavirler, yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

D _ "YENİDEN DEĞERLEME" VE "DEĞER ARTIŞ FONLARININ SERMAYEYE EKLENMESİ" İŞLEMLERİNİN TASDİK ETTİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI:

Bu tebliğle tasdiki zorunlu tutulan "yeniden değerleme" ve "değer artış fonlarının sermayeye eklenmesi" işlemlerinin yeminli mali müşavirlere tasdik ettirilmemesi ve tasdik raporlarının ilgili hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesi ile birlikte verilmemesi halinde; bu kapsama giren kurumlar vergisi mükellefleri, yeniden değerlenmiş iktisadi kıymetler üzerinden amortisman ayırma imkanından vazgeçmiş; değer artış fonlarını ise ortaklara dağıtmış sayılırlar.

Yeminli mali müşavirlerce düzenlenen yeniden değerleme tasdik raporlarının iki örneği, biri ilgili hesap dönemi kurumlar vergisi beyannameleri ile birlikte bağlı bulunulan vergi dairesine verilmek üzere, kurum yetkililerine teslim edilir.

Tebliğ olunur.

EK 1 : YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YENİDEN DEĞERLEME TASDİK RAPORU

EK 2 : RAPOR DİZPOZİYONU

İçerik 2:
 
3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12. maddesinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik", 2.1.1990 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmeliğin 7-G/c maddesi ile "yeniden değerleme" işlemleri tasdik kapsamına alınmıştır.

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi uyarınca yaptıkları "yeniden değerleme" işlemlerinin yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar bu tebliğde belirlenmiştir.

A _ YETKİ:

3568 sayılı Kanunun 12. maddesi ile 2.1.1990 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki Yönetmelik" in 9. maddesinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak; Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinde yer alan "yeniden değerleme" hükümlerinin uygulanması kapsamında, yeniden değerlemeye esas alınan amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin tutarı 3.000.000.000 TL'nı aşan kurumlar vergisi mükelleflerinin yeniden değerlemiş iktisadi kıymetler üzerinde amortisman ayırabilmeleri için, yeniden değerleme işlemlerinin yeminli mali müşavirlere tasdik ettirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Yeniden değerleme sonucunda doğan değer artış fonunun kurumlarca sermayelerine eklenmesi halinde de değer artış fonunun miktarına bakılmaksızın fonun hesaplama işlemleri ve fonun sermayeye eklemesi işlemlerinin yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmesi gerekmektedir.

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin tutarı 3.000.000.000 TL.'ında az olan kurumlar vergisi mükellefleri de diledikleri takdirde, bu tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde "yeniden değerleme" işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilirler.

Yeminli mali müşavirlere tasdiki zorunlu tutulan "yeniden değerleme" işlemlerine ait amortisman uygulamasından ve değer artış fonunun sermayeye eklenebilmesi imkanından yararlanılabilmesi, bu işlemlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olduğunun yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen Yeniden Değerleme Tasdik Raporu ile belgelenmesine bağlıdır.

B _ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR YENİDEN DEĞERLEME TASDİK RAPORLARINDA BULUNMASI GEREKLİ ASGARİ BİLGİLER:

Yeminli mali müşavirlerce yapılacak "yeniden değerleme" ve "değer artış fonlarının sermayeye eklenmesi" incelemelerinde; yeniden değerlemeye esas alınan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin;

_ Kurumun mülkiyetinde olup olmadığı,

_ Kurumun bilançosuna dahil olup olmadığı,

_ Kurum tarafından fiilen kullanılıp kullanılmadığı,

_ Yeniden değerleme kapsamında olup olmadığı,

_ Yasal defterlere kayıtlı olup olmadığı.

hususları ile yapılan uygulamanın Vergi Usul Kanununa ve bu Kanuna ilişkin tebliğ hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı; yeniden değerleme sonucunda doğan değer artış fonunun sermayeye eklenmesi halinde de;

_ Değer artış fonlarının usulüne uygun olarak ayrılıp ayrılmadığı,

_ Değer artış fonlarının sermaye hesabı dışındaki bir hesaba aktarılıp aktarılmadığı,

_ Değer artış fonunun usulüne uygun olarak sermaye hesabına eklenip eklenmediği,

hususları defter kayıtları ve belgeler üzerinden araştırılıp tespit edilecektir.

Yeminli mali müşavirlerin yeniden değerleme tasdik raporlarında, esas itibariyle konu ile ilgili olarak yapılan işlemlerin ve kayıtların ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığının tespit edilmiş olmasının yanısıra, aşağıda belirtilen hususlara da yer verilecektir.

_ Kurumun ticaret ünvanı ile ortaklarının adları ve ortaklık payları.

_ Kurumun ödenmiş sermaye tutarı, ödenmiş sermayenin değer artış fonundan karşılanan kısmı.

_ Kurumun, yeniden değerleme sonucunu da içeren en son tarihli bilanço örneği.

Yeniden değerleme tasdik raporları, bu tebliğin (1) nolu ekini oluşturan rapor kapağı ile (2) nolu ekini oluşturan rapor dispozisyonuna uygun olarak hazırlanır. Rapor içeriği itibariyle rapor dispozisyonunda yer alan hususlara da ayrıca yer verilir. Bu tebliğde istenilen belgeler ve yeminli mali müşavirin gerekli gördüğü diğer belgeler ve inceleme kanıtları raporun eklerini oluşturur.

Yeminli mali müşavir tasdik raporlarının sonuç bölümünde, bu tebliğde belirtilen konuların incelenip incelemediği, fiili durum ile muhasebe kayıtlarının uygun olup olmadığı, yeniden değerlemeye ilişkin olarak yapılan işlemlerin, kayıtların mevzuata uygun olup olmadığı, yeniden değerleme sonucunda yararlanılacak amortisman tutarları ile değer artış fonlarının sermayeye eklenecek tutarları mutlaka belirtilecektir.

C _ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU:

Yukarıda belirtilen araması ve doğruluğunun araştırılması zorunlu konu ve belgeler ile bunlara ilişkin defter kayıtlarının usulüne uygun olarak düzenlenmiş, kayıt nizamı ve muhasebe ilkelerine göre kaydedilmiş olması gereklidir. Yeminli mali müşavirler, belgelerin geçerliliğini, usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlemediğini ve gerçeği aksettirip aksettirmediğini tespit etmek zorundadırlar.

Yeminli mali müşavirin yapmış olduğu incelemenin amacı, yeniden değerlemenin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak uygulanıp uygulamadığını; yeniden değerleme sonucunda doğan değer artış fonlarının amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, usulüne uygun olarak sermayeye eklenip eklendiğini, dolayısıyla da bu konu ile sınırlı olmak üzere vergi matrahını oluşturan kurum kazancının doğruluğunu araştırmak tespit etmek ve sağlamaktır.

İmza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan ve tasdik raporu düzenleyen yeminli mali müşavirler, tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.

Yeminli mali müşavirler, yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

D _ "YENİDEN DEĞERLEME" VE "DEĞER ARTIŞ FONLARININ SERMAYEYE EKLENMESİ" İŞLEMLERİNİN TASDİK ETTİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI:

Bu tebliğle tasdiki zorunlu tutulan "yeniden değerleme" ve "değer artış fonlarının sermayeye eklenmesi" işlemlerinin yeminli mali müşavirlere tasdik ettirilmemesi ve tasdik raporlarının ilgili hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesi ile birlikte verilmemesi halinde; bu kapsama giren kurumlar vergisi mükellefleri, yeniden değerlenmiş iktisadi kıymetler üzerinden amortisman ayırma imkanından vazgeçmiş; değer artış fonlarını ise ortaklara dağıtmış sayılırlar.

Yeminli mali müşavirlerce düzenlenen yeniden değerleme tasdik raporlarının iki örneği, biri ilgili hesap dönemi kurumlar vergisi beyannameleri ile birlikte bağlı bulunulan vergi dairesine verilmek üzere, kurum yetkililerine teslim edilir.

Tebliğ olunur.

EK 1 : YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YENİDEN DEĞERLEME TASDİK RAPORU

EK 2 : RAPOR DİZPOZİYONU

Resmi Gazete No: 23296 Resmi Gazete Tarihi: Salı, 24 Mart, 1998 Adı: UID: 1ZKBYEI83K78RLDZ
İçerik:
 
Bilindiği üzere, Tam Tasdik, Yeniden Değerleme, Kurumlar Vergisi İstisnası ve Yatırım İndirimi Tasdik Raponlarının Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanname verme dönemlerinin sonuna kadar ilgili vergi dairelerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Ancak, süre uzatımı yönünde Bakanlığımıza intikal eden talepler ve geçen uygulama süreci dikkate alınarak, tasdik raporlarının daha sağlıklı bir şekilde hazırlanabilmesini temin amacıyla, bundan böyle Tam Tasdik, Yeniden Değerleme, Kurumlar Vergisi İstisnası ve Yatırım İndirimi Tasdik Raporlarının beyanname verme süresinin bitimini takip eden iki ay içerisinde yeminli mali müşavirlerce ilgili vergi dairelerine teslim edilebilmesi uygun görülmüştür.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:
 
Bilindiği üzere, Tam Tasdik, Yeniden Değerleme, Kurumlar Vergisi İstisnası ve Yatırım İndirimi Tasdik Raponlarının Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanname verme dönemlerinin sonuna kadar ilgili vergi dairelerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Ancak, süre uzatımı yönünde Bakanlığımıza intikal eden talepler ve geçen uygulama süreci dikkate alınarak, tasdik raporlarının daha sağlıklı bir şekilde hazırlanabilmesini temin amacıyla, bundan böyle Tam Tasdik, Yeniden Değerleme, Kurumlar Vergisi İstisnası ve Yatırım İndirimi Tasdik Raporlarının beyanname verme süresinin bitimini takip eden iki ay içerisinde yeminli mali müşavirlerce ilgili vergi dairelerine teslim edilebilmesi uygun görülmüştür.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:
 
Bilindiği üzere, Tam Tasdik, Yeniden Değerleme, Kurumlar Vergisi İstisnası ve Yatırım İndirimi Tasdik Raponlarının Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanname verme dönemlerinin sonuna kadar ilgili vergi dairelerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Ancak, süre uzatımı yönünde Bakanlığımıza intikal eden talepler ve geçen uygulama süreci dikkate alınarak, tasdik raporlarının daha sağlıklı bir şekilde hazırlanabilmesini temin amacıyla, bundan böyle Tam Tasdik, Yeniden Değerleme, Kurumlar Vergisi İstisnası ve Yatırım İndirimi Tasdik Raporlarının beyanname verme süresinin bitimini takip eden iki ay içerisinde yeminli mali müşavirlerce ilgili vergi dairelerine teslim edilebilmesi uygun görülmüştür.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 22242 Resmi Gazete Tarihi: Çarşamba, 29 Mart, 1995 Adı: UID: 1ZYHGXA2J6IFR2AX
İçerik:
 
Bilindiği üzere 14 sıra numaralı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği, 23.02.1995 gün ve 22211 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Tebliğle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

A _ SÖZLEŞME DÜZENLENME SÜRESİNİN UZATILMASI

14 numaralı Genel Tebliğin "F SÖZLEŞME DÜZENLENMESİ" bölümünde; bir önceki yıl aktif toplamı 30 milyar lirayı veya net satışları toplamı 60 milyar lirayı aşan kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai veya mesleki faaliyette bulunan ve bir önceki yıl aktif veya net satışları toplamı yukarıdaki rakamları aşan gelir vergisi mükelleflerinin, 1995 yılı gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ve bunlara ekli bildirimlerin doğruluğunu, söz konusu Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmelerine ilişkin sözleşmelerini Mart/1995 ayı sonuna kadar düzenleyebilecekleri belirtilmiştir.

Uygulamanın yeni olması ve mükelleflerin yoğun talepler dikkate alınarak söz konusu süre 2 ay uzatılmıştır. Bu itibarla, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini tasdik ettirmek zorunda bulunan mükellefler, 1995 yılına ilişkin tasdik sözleşmelerini 31.05.1995 tarihine kadar düzenleyebileceklerdir.

B _ BAZI İŞ KOLLARINDA AKTİF VE NET SATIŞ TOPLAMLARININ YÜKSELTİLMESİ

Diğer taraftan bazı iş kollarının özelliği dikkate alınarak, bu iş kolları için 30 milyar liralık aktif toplamı haddi 60 milyar liraya ve 60 milyarlık net satış toplamı haddi ise 120 milyar liraya yükseltilmiştir. Buna göre, tekel bayileri, akaryakıt bayileri ve tüpgaz bayilerinin bir önceki yıl aktif toplamları 60 milyar veya net satışları toplamı 120 milyar lirayı aşmaları halinde, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmek zorundadırlar. Yukarıda sayılan mükelleflerden, aktif ve net satışları toplamı 60 milyar ve 120 milyar lirayı birlikte aşmayanlar beyannamelerini serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatırlar ya da diledikleri takdirde yeminli mali müşavirlere tasdik ettirirler.

Yukarıda sayılan iş kolları dışındaki alanlarda faaliyette bulunan mükellefler için 30 ve 60 milyar liralık hadler uygulanmaya devam edilecektir.

C _ SÖZLEŞMELERİN KULLANILMASI

Yeminli mali müşavirlik tasdik hizmetlerinde, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve yeminli mali müşavir odaları tarafından basımı ve dağıtımı yapılacak sözleşmeler kullanılacaktır.

D _ DÜZELTME

14 sıra numaralar Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin "B) BEYANNAMELERİNİ TASDİK ETTİRMEYEN MÜKELLEFLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER" bölümünde yer alan "mükerrer 30'uncu maddesine" ibaresi "30 uncu maddesine" olarak değiştirilmiştir.

Daha önce yayımlanmış bulunan tebliğlerde yer alan bu Tebliğe aykırı hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

(*) 18 Seri No'lu Genel Tebliğ ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.

İçerik 1:
 
Bilindiği üzere 14 sıra numaralı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği, 23.02.1995 gün ve 22211 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Tebliğle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

A _ SÖZLEŞME DÜZENLENME SÜRESİNİN UZATILMASI

14 numaralı Genel Tebliğin "F SÖZLEŞME DÜZENLENMESİ" bölümünde; bir önceki yıl aktif toplamı 30 milyar lirayı veya net satışları toplamı 60 milyar lirayı aşan kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai veya mesleki faaliyette bulunan ve bir önceki yıl aktif veya net satışları toplamı yukarıdaki rakamları aşan gelir vergisi mükelleflerinin, 1995 yılı gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ve bunlara ekli bildirimlerin doğruluğunu, söz konusu Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmelerine ilişkin sözleşmelerini Mart/1995 ayı sonuna kadar düzenleyebilecekleri belirtilmiştir.

Uygulamanın yeni olması ve mükelleflerin yoğun talepler dikkate alınarak söz konusu süre 2 ay uzatılmıştır. Bu itibarla, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini tasdik ettirmek zorunda bulunan mükellefler, 1995 yılına ilişkin tasdik sözleşmelerini 31.05.1995 tarihine kadar düzenleyebileceklerdir.

B _ BAZI İŞ KOLLARINDA AKTİF VE NET SATIŞ TOPLAMLARININ YÜKSELTİLMESİ

Diğer taraftan bazı iş kollarının özelliği dikkate alınarak, bu iş kolları için 30 milyar liralık aktif toplamı haddi 60 milyar liraya ve 60 milyarlık net satış toplamı haddi ise 120 milyar liraya yükseltilmiştir. Buna göre, tekel bayileri, akaryakıt bayileri ve tüpgaz bayilerinin bir önceki yıl aktif toplamları 60 milyar veya net satışları toplamı 120 milyar lirayı aşmaları halinde, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmek zorundadırlar. Yukarıda sayılan mükelleflerden, aktif ve net satışları toplamı 60 milyar ve 120 milyar lirayı birlikte aşmayanlar beyannamelerini serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatırlar ya da diledikleri takdirde yeminli mali müşavirlere tasdik ettirirler.

Yukarıda sayılan iş kolları dışındaki alanlarda faaliyette bulunan mükellefler için 30 ve 60 milyar liralık hadler uygulanmaya devam edilecektir.

C _ SÖZLEŞMELERİN KULLANILMASI

Yeminli mali müşavirlik tasdik hizmetlerinde, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve yeminli mali müşavir odaları tarafından basımı ve dağıtımı yapılacak sözleşmeler kullanılacaktır.

D _ DÜZELTME

14 sıra numaralar Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin "B) BEYANNAMELERİNİ TASDİK ETTİRMEYEN MÜKELLEFLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER" bölümünde yer alan "mükerrer 30'uncu maddesine" ibaresi "30 uncu maddesine" olarak değiştirilmiştir.

Daha önce yayımlanmış bulunan tebliğlerde yer alan bu Tebliğe aykırı hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

(*) 18 Seri No'lu Genel Tebliğ ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.

İçerik 2:
 
Bilindiği üzere 14 sıra numaralı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği, 23.02.1995 gün ve 22211 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Tebliğle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

A _ SÖZLEŞME DÜZENLENME SÜRESİNİN UZATILMASI

14 numaralı Genel Tebliğin "F SÖZLEŞME DÜZENLENMESİ" bölümünde; bir önceki yıl aktif toplamı 30 milyar lirayı veya net satışları toplamı 60 milyar lirayı aşan kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai veya mesleki faaliyette bulunan ve bir önceki yıl aktif veya net satışları toplamı yukarıdaki rakamları aşan gelir vergisi mükelleflerinin, 1995 yılı gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ve bunlara ekli bildirimlerin doğruluğunu, söz konusu Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmelerine ilişkin sözleşmelerini Mart/1995 ayı sonuna kadar düzenleyebilecekleri belirtilmiştir.

Uygulamanın yeni olması ve mükelleflerin yoğun talepler dikkate alınarak söz konusu süre 2 ay uzatılmıştır. Bu itibarla, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini tasdik ettirmek zorunda bulunan mükellefler, 1995 yılına ilişkin tasdik sözleşmelerini 31.05.1995 tarihine kadar düzenleyebileceklerdir.

B _ BAZI İŞ KOLLARINDA AKTİF VE NET SATIŞ TOPLAMLARININ YÜKSELTİLMESİ

Diğer taraftan bazı iş kollarının özelliği dikkate alınarak, bu iş kolları için 30 milyar liralık aktif toplamı haddi 60 milyar liraya ve 60 milyarlık net satış toplamı haddi ise 120 milyar liraya yükseltilmiştir. Buna göre, tekel bayileri, akaryakıt bayileri ve tüpgaz bayilerinin bir önceki yıl aktif toplamları 60 milyar veya net satışları toplamı 120 milyar lirayı aşmaları halinde, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmek zorundadırlar. Yukarıda sayılan mükelleflerden, aktif ve net satışları toplamı 60 milyar ve 120 milyar lirayı birlikte aşmayanlar beyannamelerini serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatırlar ya da diledikleri takdirde yeminli mali müşavirlere tasdik ettirirler.

Yukarıda sayılan iş kolları dışındaki alanlarda faaliyette bulunan mükellefler için 30 ve 60 milyar liralık hadler uygulanmaya devam edilecektir.

C _ SÖZLEŞMELERİN KULLANILMASI

Yeminli mali müşavirlik tasdik hizmetlerinde, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve yeminli mali müşavir odaları tarafından basımı ve dağıtımı yapılacak sözleşmeler kullanılacaktır.

D _ DÜZELTME

14 sıra numaralar Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin "B) BEYANNAMELERİNİ TASDİK ETTİRMEYEN MÜKELLEFLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER" bölümünde yer alan "mükerrer 30'uncu maddesine" ibaresi "30 uncu maddesine" olarak değiştirilmiştir.

Daha önce yayımlanmış bulunan tebliğlerde yer alan bu Tebliğe aykırı hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

(*) 18 Seri No'lu Genel Tebliğ ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.

Resmi Gazete No: 28069 Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 29 Eylül, 2011 Adı: UID: 2jVR39eOEEXvQ5Bv
İçerik:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Bakanlığımızca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya, bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye göre düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin1 7 nci maddesi ile de yeminli mali müşavirler tarafından vergi mevzuatı açısından tasdiki yapılabilecek olan konu ve belgeler belirlenmiş, anılan maddenin birinci fıkrasının "Mali Mevzuatta Yer Alan Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetler Yönünden" başlıklı (G) bendinin (g) alt bendinde, diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemlerin tasdik kapsamında yer alabileceğiöngörülmüştür.

Söz konusu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin son fıkrasında ise, tasdik işlemi yapılırken aranacak asgari bilgi,şekil şartları ile tasdike ilişkin diğer usul ve esasların Bakanlığımızca çıkartılacak tebliğlerle belirleneceği ve Yönetmelikte belirtilen konuların ve belgelerin tasdikine ilişkin olarak Bakanlığımızca tebliğ çıkartılmadıkça, yeminli mali müşavirlerin bu konu ve belgelerle ilgili olarak tasdik işlemi yapamayacakları belirtilmiştir.

1 - Tasdikin Amacı ve Tasdik Sözleşmesi Düzenlenmesi

Bu Tebliğ kapsamında yeminli mali müşavirlerce yapılacak tasdikin amacı; mükelleflerin, Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri ve benzeri düzenlemeler kapsamında ihraç edilen mallara ilişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi uygulamasından yararlanılması için öngörülen şartları sağlayıp sağlamadıklarının tespit edilmesidir.

Söz konusu istisnadan yararlanabilmeleri bakımından, yeminli mali müşavirler ile 11 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin2 ekine uygun olarak düzenlenecek "Tasdik Sözleşmesi"nin I inci bölümünde yer alan "Tasdik Konusu" başlıklı sütun, "21-İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporu" şeklinde kodlanacaktır.

Diğer taraftan, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ve eklerinin tasdiki (tam tasdik) için yeminli mali müşavirlik sözleşmesi düzenleyen mükelleflerin, İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi işlemlerinin yeminli mali müşavirlerce tasdiki konusunda, tam tasdik sözleşmelerinin bulunduğu yeminli mali müşavirler yetkili olacaktır. Tam tasdik sözleşmesi bulunan mükellefler tam tasdik sözleşmelerinin bulunduğu yeminli mali müşavirle İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporu sözleşmesi düzenleyeceklerdir. Tam tasdik sözleşmesi bulunmayan mükellefler ise diledikleri bir yeminli mali müşavirle İhraç Edilen Mallara İlişkinÖzel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporu sözleşmesi düzenleyebileceklerdir.

Süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin mevcudiyeti halinde miktara bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranmadan İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporuna istinaden iade işlemi yapılacaktır.

Tam tasdik sözleşmesi bulunmayan ya da süresinden sonra tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş olan mükelleflerin Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporuna dayalı Özel Tüketim Vergisi iadelerinde, 37 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin3 ihracat teslimleri ile ihraç kaydıyla tecil-terkin kapsamında yapılan teslimlerden doğan Katma Değer Vergisi İadesi işlemleri için öngörülen limit güncelleştirilerek uygulanacaktır.

2 - Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenecek Olan İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporunda Bulunması Gereken Bilgiler

İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporu, bu Tebliğin (1) numaralı ekini oluşturan Rapor Kapağına ve (2) numaralı ekini oluşturan Rapor Dispozisyonuna uygun olarak hazırlanacaktır. Düzenlenecek raporda,

- İhracatçı adına düzenlenen ve üzerinde özel tüketim vergisinin gösterildiği fatura veya benzeri belgenin, ihraç edilen malların ithal edilmiş olması halinde ise ithalatta düzenlenen gümrük beyannamesinin ve vergininödendiğini gösteren gümrük makbuzunun,

- İhraç edilen mala ait gümrük beyannamesinin,

- İhraç edilen mala ilişkin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturanın,

1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde4 ve gerektiğinde bu konuda yayımlanacak müteakip tebliğve benzeri düzenlemelerde açıklanan usul ve esaslara uygun olduğunun tevsik edilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki belgelerin asılları veya gümrük beyannamesi ile gümrük makbuzlarının ilgili gümrük idaresi, noter ya da yeminli mali müşavir tarafından tasdikli örneği, diğer belgelerin ise aslının aynı olduğuna dair bir şerh verilerek kaşe tatbiki ve imzalanması suretiyle firma yetkililerince onaylı fotokopisi vergi dairesine ibraz edilecektir.

İhraç edilen mala ait Özel Tüketim Vergisinin mükellefi tarafından bağlı olduğu vergi dairesine (ithalatta gümrük idaresine) ödendiği yeminli mali müşavirlerce araştırılarak tespit edilecek ve bu tespitlere tasdik raporlarında yer verilecektir.

Aynı mükellefle ilgili olarak aynı yılda, aynı yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen ve aynı vergi dairesine verilen müteakip tasdik raporlarının, "Genel Bilgi" bölümünde yer alan ve değişmeyen bilgilere raporda yer verilmesine veya değişmeyen belgelerin rapora eklenmesine gerek bulunmamakta olup, bu bilgi ve belgelerin yer aldığı raporun tarih ve sayısı müteakip raporlarda belirtilecek, değişiklik olması halinde ise değişiklikle ilgili bilgi verilecektir.Düzenlenen raporun ilgili yılın ilk raporu olması halinde, bilgi ve belgelerin tamamına raporda yer verilecektir.

3 - Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenecek Olan İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporunun Vergi Dairelerine Teslim Edilmesi

İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporunun vergi dairelerine teslim edilmesi ile ilgili hususlar 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde düzenlenmiş olup, raporların ibraz edileceği vergi daireleri, rapor ibraz süresi, bazı hallerde rapor ibrazı için ek süre verilmesi hususlarında anılan Genel Tebliğde yer verilen düzenlemeler ile gerekli görüldüğü takdirde bu konuda yayımlanacak müteakip Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğlerinde yer verilecek düzenlemeler geçerli olacaktır.

Söz konusu raporlar ilgili vergi dairelerine bizzat raporu düzenleyen yeminli mali müşavir tarafından kimlik ibraz edilerek tutanak karşılığında teslim edilecektir. Tutanaklar vergi dairesi müdürü veya yardımcılarından biri tarafından imzalanacaktır.

4 -Yeminli Mali Müşavirlerin Müteselsil Sorumluluğu

Yeminli mali müşavirler, gerçek durumu tespit etmek için her türlü belgeden yararlanmak ve "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre her türlü inceleme tekniklerini kullanmak zorundadırlar.

Yeminli mali müşavirlerce söz konusu belgelerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olup olmadığıaraştırılacak, şüphelenilen durumlarda ilgililerin mükellefiyet kayıtlarına ilişkin hususlar ilgili vergi dairelerinden ve diğer kamu idarelerinden bilgi alınarak tetkik edilecektir.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun uygulamalarına ilişkin mevzuat uyarınca, imza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan ve tasdik raporu düzenleyen yeminli mali müşavirler, tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.

Yeminli mali müşavirler; yaptıkları tasdikin doğru olmaması nedeniyle, tasdik raporunda yer alan mevzuata aykırı hususların tespit edilmesi halinde; alınması gereken vergilerden, kesilecek cezalardan ve hesaplanacak gecikme faizlerinden mükellefler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

Tebliğ olunur.

 

------------

1 2.1.1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 16.12.1993 tarihli ve 21790 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 3.3.2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4 30.7.2002 tarihli ve 24831 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

EK:1

 

Rapor Sayısı :YMM..../....-....                                                                     ......................

 

Rapor Ekleri:                                                                                                       ..../..../....

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

İHRAÇ EDİLEN MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İADESİ TASDİK RAPORU KAPAK ÖRNEĞİ

 

İncelemeyi Yapan

 

Yeminli Mali

Müşavirin

Adı Soyadı:          

Bağlı Olduğu Oda:

Mühür No:      

Büro Adresi:

Telefon Numarası:

 

 

Dayanak

Sözleşmesinin

Tarihi:

Sayısı:

 

 

Mükellefin

Adı Soyadı (Unvanı):

Adresi:

Vergi Dairesi:

T.C. Kimlik Numarası:

Vergi Kimlik Numarası:      (Tüzel Kişiler için)

Telefon Numarası:

E-Posta Adresi:

 

 

İnceleme Dönemi  :

Konusu:

SONUÇ:

 

 

 

EK: 2

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

İHRAÇ EDİLEN MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İADESİ TASDİK RAPORU DİSPOZİSYONU

 

I. GENEL BİLGİ:

Bu bölümde aşağıdaki bilgileri içerecektir;

-Firmanın ticari unvanı, ticaret sicili kaydı ve numarası,

-Firma sahibi veya ortaklarının ad ve soyadları ile işyeri ve ikametgah adresleri, bağlı oldukları vergi dairesi ve vergi kimlik numaraları,

(firmanın bulunduğu adreste birden fazla firma var ise bu firma ve ortakları için de aynı bilgilerin tespiti şarttır.)

-İletişim araçlarının (telefon, telex, fax, vb...) sayısı ve numaraları ile kanuni defterlere kayıtlı olup olmadığı,

-Firmanın iştigal konusu,

-Son bir yıl içinde kredi kullanıp kullanmadığı, kullanmışsa hangi banka şubelerinden ne miktar kredi aldığı,

-İşyerinin durumu, ihracattan önceki altı ay içinde ve altı ay sonunda işyerinde çalıştırdığı işçi sayısı,

-Varsa Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite Raporu Özeti,

-Bir önceki yıl üretim ve ihracat miktarları,

-Mevcut en son tarihli bilanço örneği,

-Muhasebeden sorumlu olanların adları, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir unvanını alıp almadıkları,

-Gerekli görülen diğer hususlar.

II.  USUL İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki hususlar tespit edilecektir;

-Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler,

-Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olup olmadığı, gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı,

-Defter kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı,

-Son iki yıla ilişkin vergi beyannamelerinin zamanında verilip verilmediği,

-Son iki yıla ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyan bilgileri,

-Gerekli görülen diğer hususlar.

III.  HESAP İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur;

-İadeye konu mal alış ve satış faturalarının gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı; bunların ilgili sevk irsaliyeleri, nakliye giderleri ile ilgili faturaları ve benzeri belgelerle karşılaştırılarak mal hareketlerin izlenmesi, bu belgelerde yer alan bilgilerin karşılaştırılarak tutarlarının doğruluğunun ve gerçekliğinin belirtilmesi,

-Özel tüketim vergisi ödenerek ithal edilen veya yurt içinden ÖTV mükellefinden satın alınan malların, ithalatçısı veya ihracatçısı tarafından, başka bir malın imalinde kullanılmaksızın veya herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın aynen ihraç edildiğinin tespit edilmesi,

-İhracat fatura bilgilerinin, gümrük çıkış beyannamelerinde yer alan bilgilerle mukayese edilmesi ve miktar ve fiyat yönünden uygunluk sağlanması,

-Belgelerin hukuki geçerliliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu sağlanan ihracat sonucunda iade veya mahsup edilmesi gereken vergi tutarının hesaplanması ile ilgili tüm veriler ve hesaplamaların yapılması, ilgili dönem katma değer vergisi beyannamelerinde yer alan bilgilere uygunluğunun ortaya konması,

-İncelemenin sağlıklı ve amacına uygun sonuçlandırılabilmesi için gerekli olabilecek diğer konuların da irdelenmesi.

IV.  SONUÇ:

Yeminli Mali Müşaviri firmanın ilgili dönem hesaplarının özel tüketim vergisi iadesi yönünden incelenmesinde, fiili durumun, muhasebe kayıt ve belgelerinin ve buna ilişkin beyannamelerin ilgili mevzuata uygunluğunu araştırdığını belirterek, iadesi gereken özel tüketim vergisi tutarının ne kadar olduğu konusundaki görüşünü kesin olarak ifade edecektir.

 

 

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

Adı ve Soyadı

İmza-Mühür

 

 

                                              

İçerik 1:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Bakanlığımızca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya, bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye göre düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin1 7 nci maddesi ile de yeminli mali müşavirler tarafından vergi mevzuatı açısından tasdiki yapılabilecek olan konu ve belgeler belirlenmiş, anılan maddenin birinci fıkrasının "Mali Mevzuatta Yer Alan Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetler Yönünden" başlıklı (G) bendinin (g) alt bendinde, diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemlerin tasdik kapsamında yer alabileceğiöngörülmüştür.

Söz konusu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin son fıkrasında ise, tasdik işlemi yapılırken aranacak asgari bilgi,şekil şartları ile tasdike ilişkin diğer usul ve esasların Bakanlığımızca çıkartılacak tebliğlerle belirleneceği ve Yönetmelikte belirtilen konuların ve belgelerin tasdikine ilişkin olarak Bakanlığımızca tebliğ çıkartılmadıkça, yeminli mali müşavirlerin bu konu ve belgelerle ilgili olarak tasdik işlemi yapamayacakları belirtilmiştir.

1 - Tasdikin Amacı ve Tasdik Sözleşmesi Düzenlenmesi

Bu Tebliğ kapsamında yeminli mali müşavirlerce yapılacak tasdikin amacı; mükelleflerin, Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri ve benzeri düzenlemeler kapsamında ihraç edilen mallara ilişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi uygulamasından yararlanılması için öngörülen şartları sağlayıp sağlamadıklarının tespit edilmesidir.

Söz konusu istisnadan yararlanabilmeleri bakımından, yeminli mali müşavirler ile 11 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin2 ekine uygun olarak düzenlenecek "Tasdik Sözleşmesi"nin I inci bölümünde yer alan "Tasdik Konusu" başlıklı sütun, "21-İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporu" şeklinde kodlanacaktır.

Diğer taraftan, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ve eklerinin tasdiki (tam tasdik) için yeminli mali müşavirlik sözleşmesi düzenleyen mükelleflerin, İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi işlemlerinin yeminli mali müşavirlerce tasdiki konusunda, tam tasdik sözleşmelerinin bulunduğu yeminli mali müşavirler yetkili olacaktır. Tam tasdik sözleşmesi bulunan mükellefler tam tasdik sözleşmelerinin bulunduğu yeminli mali müşavirle İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporu sözleşmesi düzenleyeceklerdir. Tam tasdik sözleşmesi bulunmayan mükellefler ise diledikleri bir yeminli mali müşavirle İhraç Edilen Mallara İlişkinÖzel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporu sözleşmesi düzenleyebileceklerdir.

Süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin mevcudiyeti halinde miktara bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranmadan İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporuna istinaden iade işlemi yapılacaktır.

Tam tasdik sözleşmesi bulunmayan ya da süresinden sonra tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş olan mükelleflerin Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporuna dayalı Özel Tüketim Vergisi iadelerinde, 37 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin3 ihracat teslimleri ile ihraç kaydıyla tecil-terkin kapsamında yapılan teslimlerden doğan Katma Değer Vergisi İadesi işlemleri için öngörülen limit güncelleştirilerek uygulanacaktır.

2 - Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenecek Olan İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporunda Bulunması Gereken Bilgiler

İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporu, bu Tebliğin (1) numaralı ekini oluşturan Rapor Kapağına ve (2) numaralı ekini oluşturan Rapor Dispozisyonuna uygun olarak hazırlanacaktır. Düzenlenecek raporda,

- İhracatçı adına düzenlenen ve üzerinde özel tüketim vergisinin gösterildiği fatura veya benzeri belgenin, ihraç edilen malların ithal edilmiş olması halinde ise ithalatta düzenlenen gümrük beyannamesinin ve vergininödendiğini gösteren gümrük makbuzunun,

- İhraç edilen mala ait gümrük beyannamesinin,

- İhraç edilen mala ilişkin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturanın,

1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde4 ve gerektiğinde bu konuda yayımlanacak müteakip tebliğve benzeri düzenlemelerde açıklanan usul ve esaslara uygun olduğunun tevsik edilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki belgelerin asılları veya gümrük beyannamesi ile gümrük makbuzlarının ilgili gümrük idaresi, noter ya da yeminli mali müşavir tarafından tasdikli örneği, diğer belgelerin ise aslının aynı olduğuna dair bir şerh verilerek kaşe tatbiki ve imzalanması suretiyle firma yetkililerince onaylı fotokopisi vergi dairesine ibraz edilecektir.

İhraç edilen mala ait Özel Tüketim Vergisinin mükellefi tarafından bağlı olduğu vergi dairesine (ithalatta gümrük idaresine) ödendiği yeminli mali müşavirlerce araştırılarak tespit edilecek ve bu tespitlere tasdik raporlarında yer verilecektir.

Aynı mükellefle ilgili olarak aynı yılda, aynı yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen ve aynı vergi dairesine verilen müteakip tasdik raporlarının, "Genel Bilgi" bölümünde yer alan ve değişmeyen bilgilere raporda yer verilmesine veya değişmeyen belgelerin rapora eklenmesine gerek bulunmamakta olup, bu bilgi ve belgelerin yer aldığı raporun tarih ve sayısı müteakip raporlarda belirtilecek, değişiklik olması halinde ise değişiklikle ilgili bilgi verilecektir.Düzenlenen raporun ilgili yılın ilk raporu olması halinde, bilgi ve belgelerin tamamına raporda yer verilecektir.

3 - Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenecek Olan İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporunun Vergi Dairelerine Teslim Edilmesi

İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporunun vergi dairelerine teslim edilmesi ile ilgili hususlar 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde düzenlenmiş olup, raporların ibraz edileceği vergi daireleri, rapor ibraz süresi, bazı hallerde rapor ibrazı için ek süre verilmesi hususlarında anılan Genel Tebliğde yer verilen düzenlemeler ile gerekli görüldüğü takdirde bu konuda yayımlanacak müteakip Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğlerinde yer verilecek düzenlemeler geçerli olacaktır.

Söz konusu raporlar ilgili vergi dairelerine bizzat raporu düzenleyen yeminli mali müşavir tarafından kimlik ibraz edilerek tutanak karşılığında teslim edilecektir. Tutanaklar vergi dairesi müdürü veya yardımcılarından biri tarafından imzalanacaktır.

4 -Yeminli Mali Müşavirlerin Müteselsil Sorumluluğu

Yeminli mali müşavirler, gerçek durumu tespit etmek için her türlü belgeden yararlanmak ve "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre her türlü inceleme tekniklerini kullanmak zorundadırlar.

Yeminli mali müşavirlerce söz konusu belgelerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olup olmadığıaraştırılacak, şüphelenilen durumlarda ilgililerin mükellefiyet kayıtlarına ilişkin hususlar ilgili vergi dairelerinden ve diğer kamu idarelerinden bilgi alınarak tetkik edilecektir.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun uygulamalarına ilişkin mevzuat uyarınca, imza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan ve tasdik raporu düzenleyen yeminli mali müşavirler, tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.

Yeminli mali müşavirler; yaptıkları tasdikin doğru olmaması nedeniyle, tasdik raporunda yer alan mevzuata aykırı hususların tespit edilmesi halinde; alınması gereken vergilerden, kesilecek cezalardan ve hesaplanacak gecikme faizlerinden mükellefler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

Tebliğ olunur.

 

------------

1 2.1.1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 16.12.1993 tarihli ve 21790 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 3.3.2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4 30.7.2002 tarihli ve 24831 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

EK:1

 

Rapor Sayısı :YMM..../....-....                                                                     ......................

 

Rapor Ekleri:                                                                                                       ..../..../....

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

İHRAÇ EDİLEN MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İADESİ TASDİK RAPORU KAPAK ÖRNEĞİ

 

İncelemeyi Yapan

 

Yeminli Mali

Müşavirin

Adı Soyadı:          

Bağlı Olduğu Oda:

Mühür No:      

Büro Adresi:

Telefon Numarası:

 

 

Dayanak

Sözleşmesinin

Tarihi:

Sayısı:

 

 

Mükellefin

Adı Soyadı (Unvanı):

Adresi:

Vergi Dairesi:

T.C. Kimlik Numarası:

Vergi Kimlik Numarası:      (Tüzel Kişiler için)

Telefon Numarası:

E-Posta Adresi:

 

 

İnceleme Dönemi  :

Konusu:

SONUÇ:

 

 

 

EK: 2

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

İHRAÇ EDİLEN MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İADESİ TASDİK RAPORU DİSPOZİSYONU

 

I. GENEL BİLGİ:

Bu bölümde aşağıdaki bilgileri içerecektir;

-Firmanın ticari unvanı, ticaret sicili kaydı ve numarası,

-Firma sahibi veya ortaklarının ad ve soyadları ile işyeri ve ikametgah adresleri, bağlı oldukları vergi dairesi ve vergi kimlik numaraları,

(firmanın bulunduğu adreste birden fazla firma var ise bu firma ve ortakları için de aynı bilgilerin tespiti şarttır.)

-İletişim araçlarının (telefon, telex, fax, vb...) sayısı ve numaraları ile kanuni defterlere kayıtlı olup olmadığı,

-Firmanın iştigal konusu,

-Son bir yıl içinde kredi kullanıp kullanmadığı, kullanmışsa hangi banka şubelerinden ne miktar kredi aldığı,

-İşyerinin durumu, ihracattan önceki altı ay içinde ve altı ay sonunda işyerinde çalıştırdığı işçi sayısı,

-Varsa Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite Raporu Özeti,

-Bir önceki yıl üretim ve ihracat miktarları,

-Mevcut en son tarihli bilanço örneği,

-Muhasebeden sorumlu olanların adları, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir unvanını alıp almadıkları,

-Gerekli görülen diğer hususlar.

II.  USUL İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki hususlar tespit edilecektir;

-Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler,

-Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olup olmadığı, gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı,

-Defter kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı,

-Son iki yıla ilişkin vergi beyannamelerinin zamanında verilip verilmediği,

-Son iki yıla ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyan bilgileri,

-Gerekli görülen diğer hususlar.

III.  HESAP İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur;

-İadeye konu mal alış ve satış faturalarının gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı; bunların ilgili sevk irsaliyeleri, nakliye giderleri ile ilgili faturaları ve benzeri belgelerle karşılaştırılarak mal hareketlerin izlenmesi, bu belgelerde yer alan bilgilerin karşılaştırılarak tutarlarının doğruluğunun ve gerçekliğinin belirtilmesi,

-Özel tüketim vergisi ödenerek ithal edilen veya yurt içinden ÖTV mükellefinden satın alınan malların, ithalatçısı veya ihracatçısı tarafından, başka bir malın imalinde kullanılmaksızın veya herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın aynen ihraç edildiğinin tespit edilmesi,

-İhracat fatura bilgilerinin, gümrük çıkış beyannamelerinde yer alan bilgilerle mukayese edilmesi ve miktar ve fiyat yönünden uygunluk sağlanması,

-Belgelerin hukuki geçerliliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu sağlanan ihracat sonucunda iade veya mahsup edilmesi gereken vergi tutarının hesaplanması ile ilgili tüm veriler ve hesaplamaların yapılması, ilgili dönem katma değer vergisi beyannamelerinde yer alan bilgilere uygunluğunun ortaya konması,

-İncelemenin sağlıklı ve amacına uygun sonuçlandırılabilmesi için gerekli olabilecek diğer konuların da irdelenmesi.

IV.  SONUÇ:

Yeminli Mali Müşaviri firmanın ilgili dönem hesaplarının özel tüketim vergisi iadesi yönünden incelenmesinde, fiili durumun, muhasebe kayıt ve belgelerinin ve buna ilişkin beyannamelerin ilgili mevzuata uygunluğunu araştırdığını belirterek, iadesi gereken özel tüketim vergisi tutarının ne kadar olduğu konusundaki görüşünü kesin olarak ifade edecektir.

 

 

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

Adı ve Soyadı

İmza-Mühür

 

 

                                              

İçerik 2:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Bakanlığımızca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya, bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye göre düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin1 7 nci maddesi ile de yeminli mali müşavirler tarafından vergi mevzuatı açısından tasdiki yapılabilecek olan konu ve belgeler belirlenmiş, anılan maddenin birinci fıkrasının "Mali Mevzuatta Yer Alan Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetler Yönünden" başlıklı (G) bendinin (g) alt bendinde, diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemlerin tasdik kapsamında yer alabileceğiöngörülmüştür.

Söz konusu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin son fıkrasında ise, tasdik işlemi yapılırken aranacak asgari bilgi,şekil şartları ile tasdike ilişkin diğer usul ve esasların Bakanlığımızca çıkartılacak tebliğlerle belirleneceği ve Yönetmelikte belirtilen konuların ve belgelerin tasdikine ilişkin olarak Bakanlığımızca tebliğ çıkartılmadıkça, yeminli mali müşavirlerin bu konu ve belgelerle ilgili olarak tasdik işlemi yapamayacakları belirtilmiştir.

1 - Tasdikin Amacı ve Tasdik Sözleşmesi Düzenlenmesi

Bu Tebliğ kapsamında yeminli mali müşavirlerce yapılacak tasdikin amacı; mükelleflerin, Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri ve benzeri düzenlemeler kapsamında ihraç edilen mallara ilişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi uygulamasından yararlanılması için öngörülen şartları sağlayıp sağlamadıklarının tespit edilmesidir.

Söz konusu istisnadan yararlanabilmeleri bakımından, yeminli mali müşavirler ile 11 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin2 ekine uygun olarak düzenlenecek "Tasdik Sözleşmesi"nin I inci bölümünde yer alan "Tasdik Konusu" başlıklı sütun, "21-İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporu" şeklinde kodlanacaktır.

Diğer taraftan, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ve eklerinin tasdiki (tam tasdik) için yeminli mali müşavirlik sözleşmesi düzenleyen mükelleflerin, İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi işlemlerinin yeminli mali müşavirlerce tasdiki konusunda, tam tasdik sözleşmelerinin bulunduğu yeminli mali müşavirler yetkili olacaktır. Tam tasdik sözleşmesi bulunan mükellefler tam tasdik sözleşmelerinin bulunduğu yeminli mali müşavirle İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporu sözleşmesi düzenleyeceklerdir. Tam tasdik sözleşmesi bulunmayan mükellefler ise diledikleri bir yeminli mali müşavirle İhraç Edilen Mallara İlişkinÖzel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporu sözleşmesi düzenleyebileceklerdir.

Süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin mevcudiyeti halinde miktara bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranmadan İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporuna istinaden iade işlemi yapılacaktır.

Tam tasdik sözleşmesi bulunmayan ya da süresinden sonra tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş olan mükelleflerin Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporuna dayalı Özel Tüketim Vergisi iadelerinde, 37 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin3 ihracat teslimleri ile ihraç kaydıyla tecil-terkin kapsamında yapılan teslimlerden doğan Katma Değer Vergisi İadesi işlemleri için öngörülen limit güncelleştirilerek uygulanacaktır.

2 - Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenecek Olan İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporunda Bulunması Gereken Bilgiler

İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporu, bu Tebliğin (1) numaralı ekini oluşturan Rapor Kapağına ve (2) numaralı ekini oluşturan Rapor Dispozisyonuna uygun olarak hazırlanacaktır. Düzenlenecek raporda,

- İhracatçı adına düzenlenen ve üzerinde özel tüketim vergisinin gösterildiği fatura veya benzeri belgenin, ihraç edilen malların ithal edilmiş olması halinde ise ithalatta düzenlenen gümrük beyannamesinin ve vergininödendiğini gösteren gümrük makbuzunun,

- İhraç edilen mala ait gümrük beyannamesinin,

- İhraç edilen mala ilişkin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturanın,

1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde4 ve gerektiğinde bu konuda yayımlanacak müteakip tebliğve benzeri düzenlemelerde açıklanan usul ve esaslara uygun olduğunun tevsik edilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki belgelerin asılları veya gümrük beyannamesi ile gümrük makbuzlarının ilgili gümrük idaresi, noter ya da yeminli mali müşavir tarafından tasdikli örneği, diğer belgelerin ise aslının aynı olduğuna dair bir şerh verilerek kaşe tatbiki ve imzalanması suretiyle firma yetkililerince onaylı fotokopisi vergi dairesine ibraz edilecektir.

İhraç edilen mala ait Özel Tüketim Vergisinin mükellefi tarafından bağlı olduğu vergi dairesine (ithalatta gümrük idaresine) ödendiği yeminli mali müşavirlerce araştırılarak tespit edilecek ve bu tespitlere tasdik raporlarında yer verilecektir.

Aynı mükellefle ilgili olarak aynı yılda, aynı yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen ve aynı vergi dairesine verilen müteakip tasdik raporlarının, "Genel Bilgi" bölümünde yer alan ve değişmeyen bilgilere raporda yer verilmesine veya değişmeyen belgelerin rapora eklenmesine gerek bulunmamakta olup, bu bilgi ve belgelerin yer aldığı raporun tarih ve sayısı müteakip raporlarda belirtilecek, değişiklik olması halinde ise değişiklikle ilgili bilgi verilecektir.Düzenlenen raporun ilgili yılın ilk raporu olması halinde, bilgi ve belgelerin tamamına raporda yer verilecektir.

3 - Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenecek Olan İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporunun Vergi Dairelerine Teslim Edilmesi

İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporunun vergi dairelerine teslim edilmesi ile ilgili hususlar 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde düzenlenmiş olup, raporların ibraz edileceği vergi daireleri, rapor ibraz süresi, bazı hallerde rapor ibrazı için ek süre verilmesi hususlarında anılan Genel Tebliğde yer verilen düzenlemeler ile gerekli görüldüğü takdirde bu konuda yayımlanacak müteakip Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğlerinde yer verilecek düzenlemeler geçerli olacaktır.

Söz konusu raporlar ilgili vergi dairelerine bizzat raporu düzenleyen yeminli mali müşavir tarafından kimlik ibraz edilerek tutanak karşılığında teslim edilecektir. Tutanaklar vergi dairesi müdürü veya yardımcılarından biri tarafından imzalanacaktır.

4 -Yeminli Mali Müşavirlerin Müteselsil Sorumluluğu

Yeminli mali müşavirler, gerçek durumu tespit etmek için her türlü belgeden yararlanmak ve "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre her türlü inceleme tekniklerini kullanmak zorundadırlar.

Yeminli mali müşavirlerce söz konusu belgelerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olup olmadığıaraştırılacak, şüphelenilen durumlarda ilgililerin mükellefiyet kayıtlarına ilişkin hususlar ilgili vergi dairelerinden ve diğer kamu idarelerinden bilgi alınarak tetkik edilecektir.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun uygulamalarına ilişkin mevzuat uyarınca, imza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan ve tasdik raporu düzenleyen yeminli mali müşavirler, tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.

Yeminli mali müşavirler; yaptıkları tasdikin doğru olmaması nedeniyle, tasdik raporunda yer alan mevzuata aykırı hususların tespit edilmesi halinde; alınması gereken vergilerden, kesilecek cezalardan ve hesaplanacak gecikme faizlerinden mükellefler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

Tebliğ olunur.

 

------------

1 2.1.1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 16.12.1993 tarihli ve 21790 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 3.3.2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4 30.7.2002 tarihli ve 24831 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

EK:1

 

Rapor Sayısı :YMM..../....-....                                                                     ......................

 

Rapor Ekleri:                                                                                                       ..../..../....

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

İHRAÇ EDİLEN MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İADESİ TASDİK RAPORU KAPAK ÖRNEĞİ

 

İncelemeyi Yapan

 

Yeminli Mali

Müşavirin

Adı Soyadı:          

Bağlı Olduğu Oda:

Mühür No:      

Büro Adresi:

Telefon Numarası:

 

 

Dayanak

Sözleşmesinin

Tarihi:

Sayısı:

 

 

Mükellefin

Adı Soyadı (Unvanı):

Adresi:

Vergi Dairesi:

T.C. Kimlik Numarası:

Vergi Kimlik Numarası:      (Tüzel Kişiler için)

Telefon Numarası:

E-Posta Adresi:

 

 

İnceleme Dönemi  :

Konusu:

SONUÇ:

 

 

 

EK: 2

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

İHRAÇ EDİLEN MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İADESİ TASDİK RAPORU DİSPOZİSYONU

 

I. GENEL BİLGİ:

Bu bölümde aşağıdaki bilgileri içerecektir;

-Firmanın ticari unvanı, ticaret sicili kaydı ve numarası,

-Firma sahibi veya ortaklarının ad ve soyadları ile işyeri ve ikametgah adresleri, bağlı oldukları vergi dairesi ve vergi kimlik numaraları,

(firmanın bulunduğu adreste birden fazla firma var ise bu firma ve ortakları için de aynı bilgilerin tespiti şarttır.)

-İletişim araçlarının (telefon, telex, fax, vb...) sayısı ve numaraları ile kanuni defterlere kayıtlı olup olmadığı,

-Firmanın iştigal konusu,

-Son bir yıl içinde kredi kullanıp kullanmadığı, kullanmışsa hangi banka şubelerinden ne miktar kredi aldığı,

-İşyerinin durumu, ihracattan önceki altı ay içinde ve altı ay sonunda işyerinde çalıştırdığı işçi sayısı,

-Varsa Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite Raporu Özeti,

-Bir önceki yıl üretim ve ihracat miktarları,

-Mevcut en son tarihli bilanço örneği,

-Muhasebeden sorumlu olanların adları, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir unvanını alıp almadıkları,

-Gerekli görülen diğer hususlar.

II.  USUL İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki hususlar tespit edilecektir;

-Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler,

-Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olup olmadığı, gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı,

-Defter kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı,

-Son iki yıla ilişkin vergi beyannamelerinin zamanında verilip verilmediği,

-Son iki yıla ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyan bilgileri,

-Gerekli görülen diğer hususlar.

III.  HESAP İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur;

-İadeye konu mal alış ve satış faturalarının gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı; bunların ilgili sevk irsaliyeleri, nakliye giderleri ile ilgili faturaları ve benzeri belgelerle karşılaştırılarak mal hareketlerin izlenmesi, bu belgelerde yer alan bilgilerin karşılaştırılarak tutarlarının doğruluğunun ve gerçekliğinin belirtilmesi,

-Özel tüketim vergisi ödenerek ithal edilen veya yurt içinden ÖTV mükellefinden satın alınan malların, ithalatçısı veya ihracatçısı tarafından, başka bir malın imalinde kullanılmaksızın veya herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın aynen ihraç edildiğinin tespit edilmesi,

-İhracat fatura bilgilerinin, gümrük çıkış beyannamelerinde yer alan bilgilerle mukayese edilmesi ve miktar ve fiyat yönünden uygunluk sağlanması,

-Belgelerin hukuki geçerliliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu sağlanan ihracat sonucunda iade veya mahsup edilmesi gereken vergi tutarının hesaplanması ile ilgili tüm veriler ve hesaplamaların yapılması, ilgili dönem katma değer vergisi beyannamelerinde yer alan bilgilere uygunluğunun ortaya konması,

-İncelemenin sağlıklı ve amacına uygun sonuçlandırılabilmesi için gerekli olabilecek diğer konuların da irdelenmesi.

IV.  SONUÇ:

Yeminli Mali Müşaviri firmanın ilgili dönem hesaplarının özel tüketim vergisi iadesi yönünden incelenmesinde, fiili durumun, muhasebe kayıt ve belgelerinin ve buna ilişkin beyannamelerin ilgili mevzuata uygunluğunu araştırdığını belirterek, iadesi gereken özel tüketim vergisi tutarının ne kadar olduğu konusundaki görüşünü kesin olarak ifade edecektir.

 

 

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

Adı ve Soyadı

İmza-Mühür

 

 

                                              

Resmi Gazete No: 22559 Resmi Gazete Tarihi: Pazartesi, 19 Şubat, 1996 Adı: UID: 37N1AOXESXFJOY4X
İçerik:
 
 

Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 02/01/1990 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 7 nci maddesinde tasdik kapsamına alınan konu ve belgeler belirtilmiş,bu konu ve belgelerin tasdikine ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca tebliğ çıkartılmadıkça, yeminli mali müşavirlerin bu konu ve belgelerle ilgili olarak tasdik işlemi yapamayacakları hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, bugüne kadar aşağıda belirtilen konu ve belgeler için Bakanlığımızca tasdik uygulaması başlatılmıştır.

a) 1 sıra numaralı Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinde yer alan ihracat teslimleri ile ihraç kaydıyla tecil-terkin uygulaması kapsamında yapılan teslimlerden doğan katma değer vergisi iadelerinin tasdiki.

b) 2 sıra numaralı Genel Tebliğ ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinde yer alan yeniden değerleme işlemlerinin tasdiki.

c) 3 sıra numaralı Genel Tebliğ ile vakıflar ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların vergiden muaf tutulabilmeleri için aranan şartların yerine getirildiğinin ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflarda ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlarda ise aranan muafiyet şartlarının devam ettiği hususlarının tasdiki.

d) 5 sıra numaralı Genel Tebliğ ile Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ve geçici 18 inci maddesinde yer alan istisnalar nedeniyle yararlanılan istisna tutarları ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 39 uncu maddesine göre kurum kazancından indirilen kazanç ve iratlarının tasdiki.

e) 6 sıra numaralı Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan taşımacılık hizmetlerinden doğan katma değer vergisi iade ve mahsup işlemlerinin tasdiki.

f) 7 sıra numaralı Genel Tebliğ ile yatırım indirimi uygulamalarının tasdiki.

g) 8 sıra numaralı Genel Tebliğ ile, Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (a) ve (b) bendelerinde yer alan "Mükelleflere işletmelerinde kullanacakları deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların teslimleri ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan teslim ve hizmetler" ve "Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler"e ilişkin istisna uyarınca yapılan işlemler nedeniyle yüklenilip indirimle giderilemeyen katma değer vergisi iadesi işlemlerinin tasdiki.

h) 9 sıra numaralı Genel Tebliğ ile, Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesine göre, aynı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi oranı indirilen temel gıda maddeleri ile ilgili olup indirilemeyen katma değer vergisinin iade işlemlerinin tasdiki.

ı) 15 sıra numaralı Genel Tebliğ ile, Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b maddesinde yer alan Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarla ilgili katma değer vergilerinin iade işlemlerinin tasdiki.

j) 18 sıra numaralı Genel Tebliğ ile, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin tasdiki.

k) 19 sıra numaralı Genel Tebliğ ile, Katma Değer Vergisi Kanununun 15/1-b maddesinde yer alan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlerden doğan katma değer vergisinin iade edilmesine ilişkin işlemlerin tasdiki.

Yukarıda belirtilen tebliğlerin uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan tereddütlü konulara açıklık getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

A _ KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İŞLEMLERİ

1 - KDV İADE İŞLEMLERİNİN TAM TASDİKİ YAPACAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ

Hangi döneme ait olursa olsun bu Tebliğin yayımını takip eden ikinci aybaşından başlamak üzere, 18 sıra numaralı Genel Tebliğ hükümlerine göre yeminli mali müşavirlerle gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi ve eklerinin tasdikine (tam tasdik) ilişkin sözleşme düzenlemiş bulunan mükelleflerin katma değer vergisi iadelerini yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden talep etmeleri halinde bu iadelere ait işlemler, tam tasdik sözleşmesi tanzim edilen Yeminli Mali Müşavirler tarafından yerine getirilecektir. Yeminli Mali Müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi düzenlemeyen mükelleflere ait 5 milyar lirayı (Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarla ilgili katma değer vergisinin iadesinde 2.5 milyar lirayı) aşmayan katma değer vergisi iadeleri ise her hangi bir Yeminli Mali Müşavir tasdiki raporuna istinaden yapılabilecektir. Tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş olsa dahi, Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarla ilgili katma değer vergisi iade tutarının 2.5 milyar lirayı aşması halinde, bu iade taleplerinin teminat karşılığı ve inceleme raporuna istinaden yerine getirileceği tabiidir.

2 - İADE MİKTARINDA DÜZELTME

Yeminli mali müşavirlerin katma değer vergisi iadesi tasdik raporlarında yeminli mali müşavirlerin incelemesi sonucu ortaya çıkan iadesi gereken katma değer vergisi ile mükellefçe beyan edilen ve iade edilmesi istenen katma değer vergisi arasında fark olduğu takdirde, yeminli mali muşavirinin tasdik raporundaki iadesi gereken katma değer vergisi tutarı esas alınır.

Maddi hatalardan veya hesap hatalarından kaynaklananlar dışında;

a) Katma değer vergisi iadesini talep eden mükellefe, mal veya hizmet teslim eden mükellef ya da mükelleflerin bulunamadığı veya kendisine ulaşılamadığı,

b) Bu mükelleflerin defter ve belgelerinin yeminli mali müşavirlerce temin edilemediği,

c) Alt mükelleflerin kullandıkları belgelerin gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı konusunda tereddütler bulunduğu,

d) Katma değer vergisini talep eden mükellef adına düzenlenen belgelerin gerçeği yansıtmalarına rağmen, alt firmalarca bu belgelerde yer alan tutarların ilgili dönem beyannamesine aktarılmadığı veya eksik aktarıldığı,

e) Alt firma ya da firmaların, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması organizasyonunda yer aldıklarının Yeminli Mali Müşavirlerce tesbit edildiği veya bu yönde tereddütler bulunduğu,

gibi nedenlerle yeminli mali müşavirler, talep edilen katma değer vergisi iadesi miktarında indirim yapabilirler. Böyle hallerde vergi daireleri, indirimden sonra kalan tutar üzerinden katma değer vergisi iadesini gerçekleştireceklerdir. Katma değer vergisi iadesi talep eden mükellef adına belge düzenleyen ancak bu belgelerde yer alan katma değer vergisi Yeminli Mali Müşavir tarafından yukarıdaki nedenlerle kabul edilmeyen alt firmanın yeminli mali müşavirle tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş olması halinde, sözkonusu tasdik raporları işleme konulduktan sonra birer örneği vergi dairelerince, indirim yapıldığı hususu da belirtilerek Bakanlığımıza gönderilecektir. Sözkonusu alt firmalar yeminli mali müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi düzenlememiş iseler, yeminli mali müşavirlik tasdik raporunda katma değer vergisi iadesi Yeminli Mali Müşavirlerce dikkate alınmayan bu mükelleflerle ilgili hususlar mahalli denetim elemanlarınca incelenecektir. Bu alt firmaların Yeminli Mali Müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi düzenleyip düzelemedikleri katma değer vergisi iadesi tasdik raporunda ayrıca belirtilecektir.

Yeminli mali müşavirlik tasdik raporunda iadesi öngörülen tutar ile mükellefçe iadesi talep edilen tutar arasında yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı bir fark ortaya çıkması ve bu nedenle tasdik raporu doğrultusunda mükelleflerce düzeltme beyannamesi verilmesi gereken durumlarda, düzeltme beyannamelerinde yer alan hususlar vergi dairelerince ayrıca incelemeye sevk edilmeyecektir.

3 - KDV İADE TALEBİ YERİNE GETİRİLMEYECEK MÜKELLEFLER

Haklarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya bilerek kullandığı hususunda Bakanlığımız vergi, inceleme elemanlarınca tanzim edilmiş rapor. bulunan veya bu fiilleri inceleme sırasında Yeminli Mali Müşavirlerce tesbit edilen mükelleflerin iade talepleri, Yeminli Mali Müşavirlerce yerine getirilmeyecek ve durum bir yazı ile ilgili vergi dairesine bildirilecektir.

4 - İLGİLİ DÖNEM KDV BEYANNAMESİNİN BÜTÜN OLARAK, İNCELENMESİ

Katma Değer Vergisi iade taleplerinin incelenmesinde Yeminli Mali Müşavirler, sadece iadesi talep edilen değil, ilgili dönem beyannamelerinde yer alan (hesaplanan ve indirilecek) katma değer vergisi tutarlarının doğruluğunu da araştıracak ve buna ilişkin olarak raporda gerekli açıklama yapacaklardır.

5 - ALIŞ FATURALARINA İLİŞKİN KARŞIT İNCELEMELERE RAPORDA YER VERİLMESİ

İadesi talep edilen katma değer vergisinin doğruluğunu tespit etmek için Yeminli Mali Müşavirlerce yapılacak alt kademe incelemelerine ilişkin açıklamalara tasdik raporunda yer verilecek, yapılan karşıt incelemelerin safhaları belirtilecektir. 1 ve 15 sıra numaralı Tebliğlerde belirtilen katma değer vergisi iadelerine ilişkin işlemlerin tasdikinde, Yeminli Mali Müşavirler karşıt incelemeleri, ihracat konusu mal ve hizmetin imalâtçısı (üreticisi) konumundaki alt mükelleflerin bir alt kademesine kadar yapacaklardır. Karşıt inceleme tutanakları ilke olarak tasdik raporuna eklenecektir. Ancak, tutanak sayısının fazla olması durumunda, en yüksek tutarlı faturaları içeren asgari 10 adet inceleme tutanağının rapora eklenmesi, incelemeye yetkili elemanlarca talep edilmesi halinde ibrazı şartıyla diğer tutanakların ise tasdik işlemini yapan Yeminli Mali Müşavirlerce muhafaza edilmesi mümkün bulunmaktadır. Şu kadar ki, 10.000.000. liradan daha düşük tutarlı faturalara ait karşıt inceleme tutanaklarının saklanması ihtiyaridir. Yeminli Mali Müşavirler ayrıca, ilgili döneme ait alış faturalarına ilişkin bir listeyi de tasdik raporlarına ekleyeceklerdir. Bu listede, katma değer vergisi iadesi talep eden mükellefe ilgili dönemde satılan mal veya hizmete ilişkin faturanın tarihi ve sayısı, miktar ve tutarlar, mal ve hizmet satan mükellefin adı, soyadı veya ünvanı, vergi dairesi ve vergi numaralarına ilişkin bilgiler yer alacaktır. Diledikleri takdirde Yeminli Mali Müşavirler, tutarı 10.000.000. lirayı aşmayan faturalarla ilgili bilgileri listeye dahil etmeyebileceklerdir.

6 - KARŞIT İNCELEMELERDE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Katma değer vergisi iade talebinde bulunan mükellefe mal veya hizmet satan mükellef ya da mükelleflerin ilgili Tebliğ uyarınca Yeminli Mali Müşavirlerle gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ve eklerinin tasdiki (tam tasdik) sözleşmesi düzenlemiş olmaları halinde, katma değer vergisi iadesi tasdikini yapacak olan Yeminli Mali Müşavirler, sözkonusu alt mükelleflerle ilgili bilgileri yazılı olarak, bunların tam tasdik sözleşmesi düzenlediği Yeminli Mali Müşavirlerden talep edeceklerdir. Alt mükelleflerin tam tasdik sözleşmesi düzenlediği Yeminli Mali Müşavirler, istenilen bilgileri en kısa sürede yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Bu durumda sözkonusu alt mükelleflerin sattığı mal ve hizmetin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hususundan alt mükelleflerin Yeminli Mali Müşavirleri sorumlu olacaktır.

7 - GÜMRÜK BEYANNAMESİ İLE DÖVİZ ALIM BELGELERİNİN GERÇEK OLUP OLMADIĞININ TESBİTİ

Yeminli Mali Müşavirler, iadesi talep edilen katma değer vergisi ile ilgili yeni "Gümrük Beyannamesi ve "Döviz Alım Belgesinin" doğruluğundan ve ihraç edilen mal ve hizmetlerle ilgili faturaların, Gümrük Beyannamesi ile Döviz Alım Belgesine uygun olmasından sorumludurlar. Yeminli Mali Müşavirler, Gümrük Beyannameleri ile Döviz Alım Belgelerinin gerçekliğini tesbitte herhangi bir şekil şartına bağlı olmayacaklardır. Ancak, Gümrük Beyannamesi ve Döviz Alım Belgelerinin gerçeği yansıttığına ilişkin tesbitlerini raporlarında açıkça belirtecekler ve Gümrük Beyannamesi ile Döviz Alım Belgelerinin Yeminli Mali Müşavirlerce tasdikli örneklerini raporlarına ekleyeceklerdir.

8 - AYNI MÜKELLEFE İLİŞKİN DEĞİŞMEYEN BİLGİLERİN MÜTEAKİP RAPORLARDA TEKRARLANMAMASI

Aynı mükellefle ilgili olarak aynı yılda, aynı Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen ve aynı vergi dairesine verilen müteakip katma değer vergisi iadesi tasdik raporlarının, Genel Bilgi bölümünde yer alan ve değişmeyen aşağıdaki belgelerin ve bilgilerin rapora eklenmesine veya raporda yer verilmesine gerek bulunmamaktadır.

1. Bilanço ve Gelir Tablosu.

2. Kapasite Raporu.

3. İmza Sirküleri.

4. Sanayi Sicil Belgesi.

5. Nüfus Cüzdan Sureti.

Sözkonusu bilgi ve belgelerde değişiklik yok ise bu bilgi ve belgelerin yer aldığı raporun tarih ve sayısı müteakip raporlarda belirtilecek, değişikliklerin olması halinde ise değişiklikle ilgili bilgi verilecektir. Her yıla ait ilk raporda bilgi ve belgelerin tamamına yer verilecek ve rapora eklenecektir.

Diğer taraftan, tasdik sözleşmelerinin birer örnekleri tasdik raporlarıyla birlikte veya (tam tasdikte) Meslek Odaları vasıtasıyla Bakanlığımıza gönderildiği için, sözkonusu sözleşmelerin birer örneklerinin Yeminli Mali Müşavirlerce ayrıca Bakanlığımıza gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

9 - VERGİ DAİRELERİNDEN İSTENECEK BİLGİLER

19 sıra numaralı Genel Tebliğ'de vergi dairelerinin, Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik hizmeti verdiği mükelleflerin veya verilen tasdik hizmetleri ile ilgili olarak mükelleflerin ticari ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerle ilgili olarak yazı ile yapacakları bilgi isteme taleplerini yerine getirecekleri belirtilmiştir.

Bu düzenleme çerçevesinde bazı Yeminli Mali Müşavirlerin, vergi dairelerinde bulunmayan ve ancak karşıt inceleme yoluyla elde edilebilecek bilgileri vergi dairelerinden talep ettikleri Bakanlığımıza intikal eden olaylardan anlaşılmış bulunmaktadır.

Yeminli Mali müşavirler vergi dairelerinden sadece, vergi dairelerinde mevcut ve elde edilmek için harici bir araştırmayı gerektirmeyen bilgileri talep edebileceklerdir. Harici araştırmayı ve özellikle karşıt incelemeyi gerektiren bilgilerin vergi dairelerince Yeminli Mali Müşavirlere sağlanması sözkonusu olmayacaktır. Bu tür bilgiler karşıt inceleme yoluyla tasdik hizmetini sunan Yeminli Mali Müşavirlerce elde edilecektir.

10 - VERGİ DAİRELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

Bilindiği üzere, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 52 nci maddesinde, katma değer vergisinin iadesi ile ilgili olarak düzenlenecek tasdik raporlarının vergi inceleme raporları sayılacağı açık olarak ifade edilmiştir. Yeminli Mali Müşavirlik tasdik raporları vergi dairelerince Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde tanımlanan fonksiyona uygun olarak kabul edilecek ve katma değer vergisi iadesi talebinde bulunan mükellef ya da mükellefe mal ve hizmet tesliminde bulunan alt mükelleflerin kayıtlarının ve teslimlerinin gerçeği yansıtmadığı, adreslerinde bulunamadığı, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemesi veya kullanılması organizasyonunda yer aldıkları ve benzeri hususların tespitinin dışındaki bir nedenle işleme konulmaktan imtina edilmeyecektir. Rapor dispozisyonu ve şekle müteallik hususlardaki eksikliklerin Yeminli Mali Müşavirlere tamamlatılması sağlanacaktır. Vergi daireleri, rapor dispozisyonuna uygun olarak düzenlenmiş katma değer vergisi iadesi tasdik raporları üzerindeki işlemleri 7 iş günü içinde tamamlamak durumundadırlar. Ancak, işlemlerin yoğunluğu nedeniyle 7 günlük süre içerisinde katma değer vergisi iadesi işlemlerini tamamlamakta güçlükle karşılaşan vergi daireleri bağlı bulundukları Defterdarlıklar kanalıyla Bakanlığımızdan (Gelirler Genel Müdürlüğü) izin talep edebilirler.

B _ KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin 2 numaralı bendinde, Maliye Bakanlığının, vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığı'nca belirlenen şartlara uygun olarak Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz şartına bağlamaya yetkili olduğu belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinde 3946 sayılı Kanunla yapılan değişikle istisnaların büyük bir bölümünün uygulanmasına son verilmiş, geçici 18 inci maddesinin uygulama alanı kalmamış, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 39 uncu maddesi ise 3946 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır.

Yukarıda belirtilen değişikliklerden sonra Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetki ve 5 sıra numaralı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği" çerçevesinde tasdik edilmesi gereken istisna ve indirimler şunlardır :

a) Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 1 numaralı bendinde yer alan iştirak kazançları istisnası.

b) Aynı maddenin 3 numaralı bendinde yer alan turizm istisnası.

c) A tipi yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançların istisnası.

d) İştirak hisselerinin veya gayrimenkullerin satışından doğan kazançlara ilişkin istisna.

Sözkonusu her bir istisna tutarının 2,5 milyar lirayı aşması halinde, bu istisnalara ilişkin işlemlerin Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Tam tasdik yaptıran mükelleflerin bu istisnalara ilişkin işlemlerini Yeminli Mali Müşavirlere ayrıca tasdik ettirmeyecekleri tabiidir.

C _ YENİDEN DEĞERLEME VE YATIRIM İNDİRİMİ İŞLEMLERİ

18 sıra numaralı Tebliğ hükümlerine göre, tam tasdik yaptırmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin, yeniden değerlemeye esas alınan amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin tutarının 25 milyar lirayı aşması halinde, yeniden değerlenmiş iktisadi kıymetler üzerin-den amortisman ayırabilmeleri için, yeniden değerleme işlemlerini Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen mükellefler, Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesi hükmü gereğince yeniden değerleme haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

Keza, tam tasdik yaptırmayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, Yatırım Teşvik Belgesine bağlı olan ve proje tutarları toplamı 12 milyar lirayı aşan yatırımları nedeniyle yıllık beyannamelerinde fiilen yatırım indirimi istisnasından yararlanabilmeleri için, yatırım indirimi uygulamalarını Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Ancak, tam tasdik yaptıran mükelleflerin bu tasdikleri ayrıca yaptırmalarına gerek bulunmamaktadır.

D _ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME VE EKLERİNİN TASDİKİ İŞLEMLERİ

Bilindiği üzere, 18 sıra numaralı Genel Tebliğle, Gelir ve Kurumlar Vergisi beyanname ve eklerinin Yeminli Mali Müşavirlerce tasdiki, 1995 yılına ait olanlardan başlamak üzere uygulamaya konulmuştur. Buna göre, tasdik raporları beyanname verme dönemlerinin sonuna kadar Yeminli Mali Müşavirlerce mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairelerine teslim edilecektir. Ancak, uygulamanın ilk yılı olması nedeniyle 1995 yılına ilişkin tam tasdik raporları 1996 yılı Haziran ayının sonuna kadar verilebilecektir. Bu itibarla, tasdik raporlarının beyannamelerle aynı anda verilmesine gerek bulunmamaktadır. Beyannameler ile ekleri öteden beri uygulana geldiği gibi mükellefler veya temsilcileri tarafından vergi dairesine verilecektir. Beyannamelerin ilgili bölümleri ile eklerinin uygun kısımlarının Yeminli Mali Müşavirlerce imzalanıp mühürlenerek tasdik edileceği tabiidir.

Tam tasdik sözleşmesi düzenlenen mükelleflerin hesaplarının ilgili Yeminli Mali Müşavirlerce incelenmesi sırasında önceki aylara ait hatalı işlemlerin tesbit edilmesi halinde, bu hatalı işlemler Yeminli Mali Müşavirlerce düzelttirilecektir. Bu düzeltmeler katma değer vergisi ya da muhtasar beyannamelerde de bir düzeltmeyi gerektiriyor ise Yeminli Mali Müşavirlerin düzenleyecekleri bir rapor ekinde verilecek (pişmanlıkla verilecekler dahil) düzeltme beyannameleri, vergi dairelerince incelemeye gönderilmeyecek ve düzeltmeler Yeminli Mali Müşavir raporu doğrultusunda yerine getirilecektir.

Bakanlığımız denetim elemanlarının 1995 yılı inceleme programları, 1995 yılı aktif toplamları 60 milyar lirayı veya net satışları toplamları 120 milyar lirayı aşan mükelleflerden, 1996 yılı Ocak ayının sonuna kadar Yeminli Mali Müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi düzenlemeyen mükelleflerin öncelikle incelenmesi esas alınarak hazırlanacaktır.

1996 yılına ilişkin olarak düzenlenecek sözleşmelerin birer örneği Yeminli Mali Müşavirlerce 29/02/1996 tarihine kadar bağlı bulunulan meslek odalarına, bu sözleşmelerin ilk sahifelerinin birer örnekleri de Yeminli Mali Müşavir Odalarınca tasnifli olarak 15 Mart 1996 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilecektir.

Sözleşmelerde yer alan "Tasdik Konusu" başlıklı alan "12- Tam Tasdik" şeklinde kodlanacaktır.

E _ RAPORLARIN VERGİ DAİRESİNE TESLİMİ

Yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının bazı iller de meslek odaları vasıtasıyla vergi dairelerine teslimi konusunda Bakanlığımızca gerekli düzenlemeler yapılabilecektir. Ayrıca, Yeminli Mali Müşavirin işyerinin bulunduğu il merkezi dışındaki mükelleflere ait raporlar, faaliyet belgesi ile birlikte taahhütlü olarak posta yoluyla vergi dairelerine gönderilebilecektir.

F _ ÜCRET TARİFESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

4 Ocak 1996 tarih ve 22513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "1996 yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi"nin Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Ücretlerinde yer alan I no'lu tarifenin 1 numaralı bölümü ile II no'lu tarifenin 1 numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Gelir Vergisi İşlemleri

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri (Firma bazında)

i - Net Satışları 400 milyar liraya kadar olanlarda :% 02
ii - Sonraki 400 milyar lira için :% 01.5
iii - Sonraki 400 milyar lira için :% 01
iv - Sonraki 600 milyar lira için :% 005
v - Sonraki 600 milyar lira için :% 001
vi - 2.4 trilyonu aşan kısım için :% 0005

(Bu suretle hesaplanacak ücret 200 milyon liradan az olamaz.)

Sanayi işletmeleri için bu rakamlar % 10 artırılarak uygulanır.

Kurumlar Vergisi İşlemleri

Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri

i - Net Satışları 600 milyar liraya kadar olanlarda :% 02
ii - Sonraki 600 milyar lira için :% 01.5
iii - Sonraki 600 milyar lira için :% 01
iv - Sonraki 900 milyar lira için :% 005
v - Sonraki 900 milyar lira için :% 001
vi - 3.6 trilyonu aşan kısım için :% 0005

(Bu suretle hesaplanacak ücret, 300 milyon liradan az olamaz.)

Sanayi işletmeleri için bu rakamlar % 10 artırılarak uygulanır.

Diğer taraftan, Tarifenin Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik İşlemleri Asgari Ücretleri bölümünün 12 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"12. Tasdik ücretleri akaryakıt bayileri, tekel bayileri, tüpgaz bayileri, uluslararası anlaşmalar gereğince gelir ve kurumlar vergisinden muaf kişi ve kuruluşlar, döner sermaye kuruluşları, gayri faal kurumlar için 1/2, döviz alım-satımı ile uğraşan şirketler için 1/5 oranında (Bu indirimden faydalananlar diğer indirimlerden faydalanamazlar.), 2. Grup illerde faaliyette bulunan mükellefler için asgari maktu ücretler dahil % 10, 3. grup illerde faaliyette bulunan mükellefler için % 15 ve 4. grup illerde faaliyette bulunan mükellefler için % 20 indirimli uygulanır."

G _ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

Önceki tebliğlerde yer alan ve bu Tebliğe aykırı olan düzenlemeler ile 10 sıra numaralı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği'nin "B-MUHASEBECİLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN OLARAK BİLDİRİMDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ" başlıklı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, yürürlükten kaldırılan bölümde belirtilen bildirimler, 1995 yılına ilişkin beyannameler ekinde verilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:
 
 

Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 02/01/1990 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 7 nci maddesinde tasdik kapsamına alınan konu ve belgeler belirtilmiş,bu konu ve belgelerin tasdikine ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca tebliğ çıkartılmadıkça, yeminli mali müşavirlerin bu konu ve belgelerle ilgili olarak tasdik işlemi yapamayacakları hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, bugüne kadar aşağıda belirtilen konu ve belgeler için Bakanlığımızca tasdik uygulaması başlatılmıştır.

a) 1 sıra numaralı Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinde yer alan ihracat teslimleri ile ihraç kaydıyla tecil-terkin uygulaması kapsamında yapılan teslimlerden doğan katma değer vergisi iadelerinin tasdiki.

b) 2 sıra numaralı Genel Tebliğ ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinde yer alan yeniden değerleme işlemlerinin tasdiki.

c) 3 sıra numaralı Genel Tebliğ ile vakıflar ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların vergiden muaf tutulabilmeleri için aranan şartların yerine getirildiğinin ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflarda ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlarda ise aranan muafiyet şartlarının devam ettiği hususlarının tasdiki.

d) 5 sıra numaralı Genel Tebliğ ile Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ve geçici 18 inci maddesinde yer alan istisnalar nedeniyle yararlanılan istisna tutarları ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 39 uncu maddesine göre kurum kazancından indirilen kazanç ve iratlarının tasdiki.

e) 6 sıra numaralı Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan taşımacılık hizmetlerinden doğan katma değer vergisi iade ve mahsup işlemlerinin tasdiki.

f) 7 sıra numaralı Genel Tebliğ ile yatırım indirimi uygulamalarının tasdiki.

g) 8 sıra numaralı Genel Tebliğ ile, Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (a) ve (b) bendelerinde yer alan "Mükelleflere işletmelerinde kullanacakları deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların teslimleri ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan teslim ve hizmetler" ve "Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler"e ilişkin istisna uyarınca yapılan işlemler nedeniyle yüklenilip indirimle giderilemeyen katma değer vergisi iadesi işlemlerinin tasdiki.

h) 9 sıra numaralı Genel Tebliğ ile, Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesine göre, aynı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi oranı indirilen temel gıda maddeleri ile ilgili olup indirilemeyen katma değer vergisinin iade işlemlerinin tasdiki.

ı) 15 sıra numaralı Genel Tebliğ ile, Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b maddesinde yer alan Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarla ilgili katma değer vergilerinin iade işlemlerinin tasdiki.

j) 18 sıra numaralı Genel Tebliğ ile, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin tasdiki.

k) 19 sıra numaralı Genel Tebliğ ile, Katma Değer Vergisi Kanununun 15/1-b maddesinde yer alan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlerden doğan katma değer vergisinin iade edilmesine ilişkin işlemlerin tasdiki.

Yukarıda belirtilen tebliğlerin uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan tereddütlü konulara açıklık getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

A _ KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İŞLEMLERİ

1 - KDV İADE İŞLEMLERİNİN TAM TASDİKİ YAPACAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ

Hangi döneme ait olursa olsun bu Tebliğin yayımını takip eden ikinci aybaşından başlamak üzere, 18 sıra numaralı Genel Tebliğ hükümlerine göre yeminli mali müşavirlerle gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi ve eklerinin tasdikine (tam tasdik) ilişkin sözleşme düzenlemiş bulunan mükelleflerin katma değer vergisi iadelerini yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden talep etmeleri halinde bu iadelere ait işlemler, tam tasdik sözleşmesi tanzim edilen Yeminli Mali Müşavirler tarafından yerine getirilecektir. Yeminli Mali Müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi düzenlemeyen mükelleflere ait 5 milyar lirayı (Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarla ilgili katma değer vergisinin iadesinde 2.5 milyar lirayı) aşmayan katma değer vergisi iadeleri ise her hangi bir Yeminli Mali Müşavir tasdiki raporuna istinaden yapılabilecektir. Tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş olsa dahi, Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarla ilgili katma değer vergisi iade tutarının 2.5 milyar lirayı aşması halinde, bu iade taleplerinin teminat karşılığı ve inceleme raporuna istinaden yerine getirileceği tabiidir.

2 - İADE MİKTARINDA DÜZELTME

Yeminli mali müşavirlerin katma değer vergisi iadesi tasdik raporlarında yeminli mali müşavirlerin incelemesi sonucu ortaya çıkan iadesi gereken katma değer vergisi ile mükellefçe beyan edilen ve iade edilmesi istenen katma değer vergisi arasında fark olduğu takdirde, yeminli mali muşavirinin tasdik raporundaki iadesi gereken katma değer vergisi tutarı esas alınır.

Maddi hatalardan veya hesap hatalarından kaynaklananlar dışında;

a) Katma değer vergisi iadesini talep eden mükellefe, mal veya hizmet teslim eden mükellef ya da mükelleflerin bulunamadığı veya kendisine ulaşılamadığı,

b) Bu mükelleflerin defter ve belgelerinin yeminli mali müşavirlerce temin edilemediği,

c) Alt mükelleflerin kullandıkları belgelerin gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı konusunda tereddütler bulunduğu,

d) Katma değer vergisini talep eden mükellef adına düzenlenen belgelerin gerçeği yansıtmalarına rağmen, alt firmalarca bu belgelerde yer alan tutarların ilgili dönem beyannamesine aktarılmadığı veya eksik aktarıldığı,

e) Alt firma ya da firmaların, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması organizasyonunda yer aldıklarının Yeminli Mali Müşavirlerce tesbit edildiği veya bu yönde tereddütler bulunduğu,

gibi nedenlerle yeminli mali müşavirler, talep edilen katma değer vergisi iadesi miktarında indirim yapabilirler. Böyle hallerde vergi daireleri, indirimden sonra kalan tutar üzerinden katma değer vergisi iadesini gerçekleştireceklerdir. Katma değer vergisi iadesi talep eden mükellef adına belge düzenleyen ancak bu belgelerde yer alan katma değer vergisi Yeminli Mali Müşavir tarafından yukarıdaki nedenlerle kabul edilmeyen alt firmanın yeminli mali müşavirle tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş olması halinde, sözkonusu tasdik raporları işleme konulduktan sonra birer örneği vergi dairelerince, indirim yapıldığı hususu da belirtilerek Bakanlığımıza gönderilecektir. Sözkonusu alt firmalar yeminli mali müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi düzenlememiş iseler, yeminli mali müşavirlik tasdik raporunda katma değer vergisi iadesi Yeminli Mali Müşavirlerce dikkate alınmayan bu mükelleflerle ilgili hususlar mahalli denetim elemanlarınca incelenecektir. Bu alt firmaların Yeminli Mali Müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi düzenleyip düzelemedikleri katma değer vergisi iadesi tasdik raporunda ayrıca belirtilecektir.

Yeminli mali müşavirlik tasdik raporunda iadesi öngörülen tutar ile mükellefçe iadesi talep edilen tutar arasında yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı bir fark ortaya çıkması ve bu nedenle tasdik raporu doğrultusunda mükelleflerce düzeltme beyannamesi verilmesi gereken durumlarda, düzeltme beyannamelerinde yer alan hususlar vergi dairelerince ayrıca incelemeye sevk edilmeyecektir.

3 - KDV İADE TALEBİ YERİNE GETİRİLMEYECEK MÜKELLEFLER

Haklarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya bilerek kullandığı hususunda Bakanlığımız vergi, inceleme elemanlarınca tanzim edilmiş rapor. bulunan veya bu fiilleri inceleme sırasında Yeminli Mali Müşavirlerce tesbit edilen mükelleflerin iade talepleri, Yeminli Mali Müşavirlerce yerine getirilmeyecek ve durum bir yazı ile ilgili vergi dairesine bildirilecektir.

4 - İLGİLİ DÖNEM KDV BEYANNAMESİNİN BÜTÜN OLARAK, İNCELENMESİ

Katma Değer Vergisi iade taleplerinin incelenmesinde Yeminli Mali Müşavirler, sadece iadesi talep edilen değil, ilgili dönem beyannamelerinde yer alan (hesaplanan ve indirilecek) katma değer vergisi tutarlarının doğruluğunu da araştıracak ve buna ilişkin olarak raporda gerekli açıklama yapacaklardır.

5 - ALIŞ FATURALARINA İLİŞKİN KARŞIT İNCELEMELERE RAPORDA YER VERİLMESİ

İadesi talep edilen katma değer vergisinin doğruluğunu tespit etmek için Yeminli Mali Müşavirlerce yapılacak alt kademe incelemelerine ilişkin açıklamalara tasdik raporunda yer verilecek, yapılan karşıt incelemelerin safhaları belirtilecektir. 1 ve 15 sıra numaralı Tebliğlerde belirtilen katma değer vergisi iadelerine ilişkin işlemlerin tasdikinde, Yeminli Mali Müşavirler karşıt incelemeleri, ihracat konusu mal ve hizmetin imalâtçısı (üreticisi) konumundaki alt mükelleflerin bir alt kademesine kadar yapacaklardır. Karşıt inceleme tutanakları ilke olarak tasdik raporuna eklenecektir. Ancak, tutanak sayısının fazla olması durumunda, en yüksek tutarlı faturaları içeren asgari 10 adet inceleme tutanağının rapora eklenmesi, incelemeye yetkili elemanlarca talep edilmesi halinde ibrazı şartıyla diğer tutanakların ise tasdik işlemini yapan Yeminli Mali Müşavirlerce muhafaza edilmesi mümkün bulunmaktadır. Şu kadar ki, 10.000.000. liradan daha düşük tutarlı faturalara ait karşıt inceleme tutanaklarının saklanması ihtiyaridir. Yeminli Mali Müşavirler ayrıca, ilgili döneme ait alış faturalarına ilişkin bir listeyi de tasdik raporlarına ekleyeceklerdir. Bu listede, katma değer vergisi iadesi talep eden mükellefe ilgili dönemde satılan mal veya hizmete ilişkin faturanın tarihi ve sayısı, miktar ve tutarlar, mal ve hizmet satan mükellefin adı, soyadı veya ünvanı, vergi dairesi ve vergi numaralarına ilişkin bilgiler yer alacaktır. Diledikleri takdirde Yeminli Mali Müşavirler, tutarı 10.000.000. lirayı aşmayan faturalarla ilgili bilgileri listeye dahil etmeyebileceklerdir.

6 - KARŞIT İNCELEMELERDE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Katma değer vergisi iade talebinde bulunan mükellefe mal veya hizmet satan mükellef ya da mükelleflerin ilgili Tebliğ uyarınca Yeminli Mali Müşavirlerle gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ve eklerinin tasdiki (tam tasdik) sözleşmesi düzenlemiş olmaları halinde, katma değer vergisi iadesi tasdikini yapacak olan Yeminli Mali Müşavirler, sözkonusu alt mükelleflerle ilgili bilgileri yazılı olarak, bunların tam tasdik sözleşmesi düzenlediği Yeminli Mali Müşavirlerden talep edeceklerdir. Alt mükelleflerin tam tasdik sözleşmesi düzenlediği Yeminli Mali Müşavirler, istenilen bilgileri en kısa sürede yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Bu durumda sözkonusu alt mükelleflerin sattığı mal ve hizmetin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hususundan alt mükelleflerin Yeminli Mali Müşavirleri sorumlu olacaktır.

7 - GÜMRÜK BEYANNAMESİ İLE DÖVİZ ALIM BELGELERİNİN GERÇEK OLUP OLMADIĞININ TESBİTİ

Yeminli Mali Müşavirler, iadesi talep edilen katma değer vergisi ile ilgili yeni "Gümrük Beyannamesi ve "Döviz Alım Belgesinin" doğruluğundan ve ihraç edilen mal ve hizmetlerle ilgili faturaların, Gümrük Beyannamesi ile Döviz Alım Belgesine uygun olmasından sorumludurlar. Yeminli Mali Müşavirler, Gümrük Beyannameleri ile Döviz Alım Belgelerinin gerçekliğini tesbitte herhangi bir şekil şartına bağlı olmayacaklardır. Ancak, Gümrük Beyannamesi ve Döviz Alım Belgelerinin gerçeği yansıttığına ilişkin tesbitlerini raporlarında açıkça belirtecekler ve Gümrük Beyannamesi ile Döviz Alım Belgelerinin Yeminli Mali Müşavirlerce tasdikli örneklerini raporlarına ekleyeceklerdir.

8 - AYNI MÜKELLEFE İLİŞKİN DEĞİŞMEYEN BİLGİLERİN MÜTEAKİP RAPORLARDA TEKRARLANMAMASI

Aynı mükellefle ilgili olarak aynı yılda, aynı Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen ve aynı vergi dairesine verilen müteakip katma değer vergisi iadesi tasdik raporlarının, Genel Bilgi bölümünde yer alan ve değişmeyen aşağıdaki belgelerin ve bilgilerin rapora eklenmesine veya raporda yer verilmesine gerek bulunmamaktadır.

1. Bilanço ve Gelir Tablosu.

2. Kapasite Raporu.

3. İmza Sirküleri.

4. Sanayi Sicil Belgesi.

5. Nüfus Cüzdan Sureti.

Sözkonusu bilgi ve belgelerde değişiklik yok ise bu bilgi ve belgelerin yer aldığı raporun tarih ve sayısı müteakip raporlarda belirtilecek, değişikliklerin olması halinde ise değişiklikle ilgili bilgi verilecektir. Her yıla ait ilk raporda bilgi ve belgelerin tamamına yer verilecek ve rapora eklenecektir.

Diğer taraftan, tasdik sözleşmelerinin birer örnekleri tasdik raporlarıyla birlikte veya (tam tasdikte) Meslek Odaları vasıtasıyla Bakanlığımıza gönderildiği için, sözkonusu sözleşmelerin birer örneklerinin Yeminli Mali Müşavirlerce ayrıca Bakanlığımıza gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

9 - VERGİ DAİRELERİNDEN İSTENECEK BİLGİLER

19 sıra numaralı Genel Tebliğ'de vergi dairelerinin, Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik hizmeti verdiği mükelleflerin veya verilen tasdik hizmetleri ile ilgili olarak mükelleflerin ticari ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerle ilgili olarak yazı ile yapacakları bilgi isteme taleplerini yerine getirecekleri belirtilmiştir.

Bu düzenleme çerçevesinde bazı Yeminli Mali Müşavirlerin, vergi dairelerinde bulunmayan ve ancak karşıt inceleme yoluyla elde edilebilecek bilgileri vergi dairelerinden talep ettikleri Bakanlığımıza intikal eden olaylardan anlaşılmış bulunmaktadır.

Yeminli Mali müşavirler vergi dairelerinden sadece, vergi dairelerinde mevcut ve elde edilmek için harici bir araştırmayı gerektirmeyen bilgileri talep edebileceklerdir. Harici araştırmayı ve özellikle karşıt incelemeyi gerektiren bilgilerin vergi dairelerince Yeminli Mali Müşavirlere sağlanması sözkonusu olmayacaktır. Bu tür bilgiler karşıt inceleme yoluyla tasdik hizmetini sunan Yeminli Mali Müşavirlerce elde edilecektir.

10 - VERGİ DAİRELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

Bilindiği üzere, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 52 nci maddesinde, katma değer vergisinin iadesi ile ilgili olarak düzenlenecek tasdik raporlarının vergi inceleme raporları sayılacağı açık olarak ifade edilmiştir. Yeminli Mali Müşavirlik tasdik raporları vergi dairelerince Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde tanımlanan fonksiyona uygun olarak kabul edilecek ve katma değer vergisi iadesi talebinde bulunan mükellef ya da mükellefe mal ve hizmet tesliminde bulunan alt mükelleflerin kayıtlarının ve teslimlerinin gerçeği yansıtmadığı, adreslerinde bulunamadığı, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemesi veya kullanılması organizasyonunda yer aldıkları ve benzeri hususların tespitinin dışındaki bir nedenle işleme konulmaktan imtina edilmeyecektir. Rapor dispozisyonu ve şekle müteallik hususlardaki eksikliklerin Yeminli Mali Müşavirlere tamamlatılması sağlanacaktır. Vergi daireleri, rapor dispozisyonuna uygun olarak düzenlenmiş katma değer vergisi iadesi tasdik raporları üzerindeki işlemleri 7 iş günü içinde tamamlamak durumundadırlar. Ancak, işlemlerin yoğunluğu nedeniyle 7 günlük süre içerisinde katma değer vergisi iadesi işlemlerini tamamlamakta güçlükle karşılaşan vergi daireleri bağlı bulundukları Defterdarlıklar kanalıyla Bakanlığımızdan (Gelirler Genel Müdürlüğü) izin talep edebilirler.

B _ KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin 2 numaralı bendinde, Maliye Bakanlığının, vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığı'nca belirlenen şartlara uygun olarak Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz şartına bağlamaya yetkili olduğu belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinde 3946 sayılı Kanunla yapılan değişikle istisnaların büyük bir bölümünün uygulanmasına son verilmiş, geçici 18 inci maddesinin uygulama alanı kalmamış, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 39 uncu maddesi ise 3946 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır.

Yukarıda belirtilen değişikliklerden sonra Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetki ve 5 sıra numaralı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği" çerçevesinde tasdik edilmesi gereken istisna ve indirimler şunlardır :

a) Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 1 numaralı bendinde yer alan iştirak kazançları istisnası.

b) Aynı maddenin 3 numaralı bendinde yer alan turizm istisnası.

c) A tipi yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançların istisnası.

d) İştirak hisselerinin veya gayrimenkullerin satışından doğan kazançlara ilişkin istisna.

Sözkonusu her bir istisna tutarının 2,5 milyar lirayı aşması halinde, bu istisnalara ilişkin işlemlerin Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Tam tasdik yaptıran mükelleflerin bu istisnalara ilişkin işlemlerini Yeminli Mali Müşavirlere ayrıca tasdik ettirmeyecekleri tabiidir.

C _ YENİDEN DEĞERLEME VE YATIRIM İNDİRİMİ İŞLEMLERİ

18 sıra numaralı Tebliğ hükümlerine göre, tam tasdik yaptırmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin, yeniden değerlemeye esas alınan amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin tutarının 25 milyar lirayı aşması halinde, yeniden değerlenmiş iktisadi kıymetler üzerin-den amortisman ayırabilmeleri için, yeniden değerleme işlemlerini Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen mükellefler, Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesi hükmü gereğince yeniden değerleme haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

Keza, tam tasdik yaptırmayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, Yatırım Teşvik Belgesine bağlı olan ve proje tutarları toplamı 12 milyar lirayı aşan yatırımları nedeniyle yıllık beyannamelerinde fiilen yatırım indirimi istisnasından yararlanabilmeleri için, yatırım indirimi uygulamalarını Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Ancak, tam tasdik yaptıran mükelleflerin bu tasdikleri ayrıca yaptırmalarına gerek bulunmamaktadır.

D _ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME VE EKLERİNİN TASDİKİ İŞLEMLERİ

Bilindiği üzere, 18 sıra numaralı Genel Tebliğle, Gelir ve Kurumlar Vergisi beyanname ve eklerinin Yeminli Mali Müşavirlerce tasdiki, 1995 yılına ait olanlardan başlamak üzere uygulamaya konulmuştur. Buna göre, tasdik raporları beyanname verme dönemlerinin sonuna kadar Yeminli Mali Müşavirlerce mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairelerine teslim edilecektir. Ancak, uygulamanın ilk yılı olması nedeniyle 1995 yılına ilişkin tam tasdik raporları 1996 yılı Haziran ayının sonuna kadar verilebilecektir. Bu itibarla, tasdik raporlarının beyannamelerle aynı anda verilmesine gerek bulunmamaktadır. Beyannameler ile ekleri öteden beri uygulana geldiği gibi mükellefler veya temsilcileri tarafından vergi dairesine verilecektir. Beyannamelerin ilgili bölümleri ile eklerinin uygun kısımlarının Yeminli Mali Müşavirlerce imzalanıp mühürlenerek tasdik edileceği tabiidir.

Tam tasdik sözleşmesi düzenlenen mükelleflerin hesaplarının ilgili Yeminli Mali Müşavirlerce incelenmesi sırasında önceki aylara ait hatalı işlemlerin tesbit edilmesi halinde, bu hatalı işlemler Yeminli Mali Müşavirlerce düzelttirilecektir. Bu düzeltmeler katma değer vergisi ya da muhtasar beyannamelerde de bir düzeltmeyi gerektiriyor ise Yeminli Mali Müşavirlerin düzenleyecekleri bir rapor ekinde verilecek (pişmanlıkla verilecekler dahil) düzeltme beyannameleri, vergi dairelerince incelemeye gönderilmeyecek ve düzeltmeler Yeminli Mali Müşavir raporu doğrultusunda yerine getirilecektir.

Bakanlığımız denetim elemanlarının 1995 yılı inceleme programları, 1995 yılı aktif toplamları 60 milyar lirayı veya net satışları toplamları 120 milyar lirayı aşan mükelleflerden, 1996 yılı Ocak ayının sonuna kadar Yeminli Mali Müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi düzenlemeyen mükelleflerin öncelikle incelenmesi esas alınarak hazırlanacaktır.

1996 yılına ilişkin olarak düzenlenecek sözleşmelerin birer örneği Yeminli Mali Müşavirlerce 29/02/1996 tarihine kadar bağlı bulunulan meslek odalarına, bu sözleşmelerin ilk sahifelerinin birer örnekleri de Yeminli Mali Müşavir Odalarınca tasnifli olarak 15 Mart 1996 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilecektir.

Sözleşmelerde yer alan "Tasdik Konusu" başlıklı alan "12- Tam Tasdik" şeklinde kodlanacaktır.

E _ RAPORLARIN VERGİ DAİRESİNE TESLİMİ

Yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının bazı iller de meslek odaları vasıtasıyla vergi dairelerine teslimi konusunda Bakanlığımızca gerekli düzenlemeler yapılabilecektir. Ayrıca, Yeminli Mali Müşavirin işyerinin bulunduğu il merkezi dışındaki mükelleflere ait raporlar, faaliyet belgesi ile birlikte taahhütlü olarak posta yoluyla vergi dairelerine gönderilebilecektir.

F _ ÜCRET TARİFESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

4 Ocak 1996 tarih ve 22513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "1996 yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi"nin Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Ücretlerinde yer alan I no'lu tarifenin 1 numaralı bölümü ile II no'lu tarifenin 1 numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Gelir Vergisi İşlemleri

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri (Firma bazında)

i - Net Satışları 400 milyar liraya kadar olanlarda :% 02
ii - Sonraki 400 milyar lira için :% 01.5
iii - Sonraki 400 milyar lira için :% 01
iv - Sonraki 600 milyar lira için :% 005
v - Sonraki 600 milyar lira için :% 001
vi - 2.4 trilyonu aşan kısım için :% 0005

(Bu suretle hesaplanacak ücret 200 milyon liradan az olamaz.)

Sanayi işletmeleri için bu rakamlar % 10 artırılarak uygulanır.

Kurumlar Vergisi İşlemleri

Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri

i - Net Satışları 600 milyar liraya kadar olanlarda :% 02
ii - Sonraki 600 milyar lira için :% 01.5
iii - Sonraki 600 milyar lira için :% 01
iv - Sonraki 900 milyar lira için :% 005
v - Sonraki 900 milyar lira için :% 001
vi - 3.6 trilyonu aşan kısım için :% 0005

(Bu suretle hesaplanacak ücret, 300 milyon liradan az olamaz.)

Sanayi işletmeleri için bu rakamlar % 10 artırılarak uygulanır.

Diğer taraftan, Tarifenin Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik İşlemleri Asgari Ücretleri bölümünün 12 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"12. Tasdik ücretleri akaryakıt bayileri, tekel bayileri, tüpgaz bayileri, uluslararası anlaşmalar gereğince gelir ve kurumlar vergisinden muaf kişi ve kuruluşlar, döner sermaye kuruluşları, gayri faal kurumlar için 1/2, döviz alım-satımı ile uğraşan şirketler için 1/5 oranında (Bu indirimden faydalananlar diğer indirimlerden faydalanamazlar.), 2. Grup illerde faaliyette bulunan mükellefler için asgari maktu ücretler dahil % 10, 3. grup illerde faaliyette bulunan mükellefler için % 15 ve 4. grup illerde faaliyette bulunan mükellefler için % 20 indirimli uygulanır."

G _ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

Önceki tebliğlerde yer alan ve bu Tebliğe aykırı olan düzenlemeler ile 10 sıra numaralı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği'nin "B-MUHASEBECİLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN OLARAK BİLDİRİMDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ" başlıklı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, yürürlükten kaldırılan bölümde belirtilen bildirimler, 1995 yılına ilişkin beyannameler ekinde verilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:
 
 

Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 02/01/1990 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 7 nci maddesinde tasdik kapsamına alınan konu ve belgeler belirtilmiş,bu konu ve belgelerin tasdikine ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca tebliğ çıkartılmadıkça, yeminli mali müşavirlerin bu konu ve belgelerle ilgili olarak tasdik işlemi yapamayacakları hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, bugüne kadar aşağıda belirtilen konu ve belgeler için Bakanlığımızca tasdik uygulaması başlatılmıştır.

a) 1 sıra numaralı Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinde yer alan ihracat teslimleri ile ihraç kaydıyla tecil-terkin uygulaması kapsamında yapılan teslimlerden doğan katma değer vergisi iadelerinin tasdiki.

b) 2 sıra numaralı Genel Tebliğ ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinde yer alan yeniden değerleme işlemlerinin tasdiki.

c) 3 sıra numaralı Genel Tebliğ ile vakıflar ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların vergiden muaf tutulabilmeleri için aranan şartların yerine getirildiğinin ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflarda ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlarda ise aranan muafiyet şartlarının devam ettiği hususlarının tasdiki.

d) 5 sıra numaralı Genel Tebliğ ile Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ve geçici 18 inci maddesinde yer alan istisnalar nedeniyle yararlanılan istisna tutarları ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 39 uncu maddesine göre kurum kazancından indirilen kazanç ve iratlarının tasdiki.

e) 6 sıra numaralı Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan taşımacılık hizmetlerinden doğan katma değer vergisi iade ve mahsup işlemlerinin tasdiki.

f) 7 sıra numaralı Genel Tebliğ ile yatırım indirimi uygulamalarının tasdiki.

g) 8 sıra numaralı Genel Tebliğ ile, Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (a) ve (b) bendelerinde yer alan "Mükelleflere işletmelerinde kullanacakları deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların teslimleri ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan teslim ve hizmetler" ve "Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler"e ilişkin istisna uyarınca yapılan işlemler nedeniyle yüklenilip indirimle giderilemeyen katma değer vergisi iadesi işlemlerinin tasdiki.

h) 9 sıra numaralı Genel Tebliğ ile, Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesine göre, aynı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi oranı indirilen temel gıda maddeleri ile ilgili olup indirilemeyen katma değer vergisinin iade işlemlerinin tasdiki.

ı) 15 sıra numaralı Genel Tebliğ ile, Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b maddesinde yer alan Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarla ilgili katma değer vergilerinin iade işlemlerinin tasdiki.

j) 18 sıra numaralı Genel Tebliğ ile, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin tasdiki.

k) 19 sıra numaralı Genel Tebliğ ile, Katma Değer Vergisi Kanununun 15/1-b maddesinde yer alan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlerden doğan katma değer vergisinin iade edilmesine ilişkin işlemlerin tasdiki.

Yukarıda belirtilen tebliğlerin uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan tereddütlü konulara açıklık getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

A _ KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İŞLEMLERİ

1 - KDV İADE İŞLEMLERİNİN TAM TASDİKİ YAPACAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ

Hangi döneme ait olursa olsun bu Tebliğin yayımını takip eden ikinci aybaşından başlamak üzere, 18 sıra numaralı Genel Tebliğ hükümlerine göre yeminli mali müşavirlerle gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi ve eklerinin tasdikine (tam tasdik) ilişkin sözleşme düzenlemiş bulunan mükelleflerin katma değer vergisi iadelerini yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden talep etmeleri halinde bu iadelere ait işlemler, tam tasdik sözleşmesi tanzim edilen Yeminli Mali Müşavirler tarafından yerine getirilecektir. Yeminli Mali Müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi düzenlemeyen mükelleflere ait 5 milyar lirayı (Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarla ilgili katma değer vergisinin iadesinde 2.5 milyar lirayı) aşmayan katma değer vergisi iadeleri ise her hangi bir Yeminli Mali Müşavir tasdiki raporuna istinaden yapılabilecektir. Tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş olsa dahi, Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarla ilgili katma değer vergisi iade tutarının 2.5 milyar lirayı aşması halinde, bu iade taleplerinin teminat karşılığı ve inceleme raporuna istinaden yerine getirileceği tabiidir.

2 - İADE MİKTARINDA DÜZELTME

Yeminli mali müşavirlerin katma değer vergisi iadesi tasdik raporlarında yeminli mali müşavirlerin incelemesi sonucu ortaya çıkan iadesi gereken katma değer vergisi ile mükellefçe beyan edilen ve iade edilmesi istenen katma değer vergisi arasında fark olduğu takdirde, yeminli mali muşavirinin tasdik raporundaki iadesi gereken katma değer vergisi tutarı esas alınır.

Maddi hatalardan veya hesap hatalarından kaynaklananlar dışında;

a) Katma değer vergisi iadesini talep eden mükellefe, mal veya hizmet teslim eden mükellef ya da mükelleflerin bulunamadığı veya kendisine ulaşılamadığı,

b) Bu mükelleflerin defter ve belgelerinin yeminli mali müşavirlerce temin edilemediği,

c) Alt mükelleflerin kullandıkları belgelerin gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı konusunda tereddütler bulunduğu,

d) Katma değer vergisini talep eden mükellef adına düzenlenen belgelerin gerçeği yansıtmalarına rağmen, alt firmalarca bu belgelerde yer alan tutarların ilgili dönem beyannamesine aktarılmadığı veya eksik aktarıldığı,

e) Alt firma ya da firmaların, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması organizasyonunda yer aldıklarının Yeminli Mali Müşavirlerce tesbit edildiği veya bu yönde tereddütler bulunduğu,

gibi nedenlerle yeminli mali müşavirler, talep edilen katma değer vergisi iadesi miktarında indirim yapabilirler. Böyle hallerde vergi daireleri, indirimden sonra kalan tutar üzerinden katma değer vergisi iadesini gerçekleştireceklerdir. Katma değer vergisi iadesi talep eden mükellef adına belge düzenleyen ancak bu belgelerde yer alan katma değer vergisi Yeminli Mali Müşavir tarafından yukarıdaki nedenlerle kabul edilmeyen alt firmanın yeminli mali müşavirle tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş olması halinde, sözkonusu tasdik raporları işleme konulduktan sonra birer örneği vergi dairelerince, indirim yapıldığı hususu da belirtilerek Bakanlığımıza gönderilecektir. Sözkonusu alt firmalar yeminli mali müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi düzenlememiş iseler, yeminli mali müşavirlik tasdik raporunda katma değer vergisi iadesi Yeminli Mali Müşavirlerce dikkate alınmayan bu mükelleflerle ilgili hususlar mahalli denetim elemanlarınca incelenecektir. Bu alt firmaların Yeminli Mali Müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi düzenleyip düzelemedikleri katma değer vergisi iadesi tasdik raporunda ayrıca belirtilecektir.

Yeminli mali müşavirlik tasdik raporunda iadesi öngörülen tutar ile mükellefçe iadesi talep edilen tutar arasında yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı bir fark ortaya çıkması ve bu nedenle tasdik raporu doğrultusunda mükelleflerce düzeltme beyannamesi verilmesi gereken durumlarda, düzeltme beyannamelerinde yer alan hususlar vergi dairelerince ayrıca incelemeye sevk edilmeyecektir.

3 - KDV İADE TALEBİ YERİNE GETİRİLMEYECEK MÜKELLEFLER

Haklarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya bilerek kullandığı hususunda Bakanlığımız vergi, inceleme elemanlarınca tanzim edilmiş rapor. bulunan veya bu fiilleri inceleme sırasında Yeminli Mali Müşavirlerce tesbit edilen mükelleflerin iade talepleri, Yeminli Mali Müşavirlerce yerine getirilmeyecek ve durum bir yazı ile ilgili vergi dairesine bildirilecektir.

4 - İLGİLİ DÖNEM KDV BEYANNAMESİNİN BÜTÜN OLARAK, İNCELENMESİ

Katma Değer Vergisi iade taleplerinin incelenmesinde Yeminli Mali Müşavirler, sadece iadesi talep edilen değil, ilgili dönem beyannamelerinde yer alan (hesaplanan ve indirilecek) katma değer vergisi tutarlarının doğruluğunu da araştıracak ve buna ilişkin olarak raporda gerekli açıklama yapacaklardır.

5 - ALIŞ FATURALARINA İLİŞKİN KARŞIT İNCELEMELERE RAPORDA YER VERİLMESİ

İadesi talep edilen katma değer vergisinin doğruluğunu tespit etmek için Yeminli Mali Müşavirlerce yapılacak alt kademe incelemelerine ilişkin açıklamalara tasdik raporunda yer verilecek, yapılan karşıt incelemelerin safhaları belirtilecektir. 1 ve 15 sıra numaralı Tebliğlerde belirtilen katma değer vergisi iadelerine ilişkin işlemlerin tasdikinde, Yeminli Mali Müşavirler karşıt incelemeleri, ihracat konusu mal ve hizmetin imalâtçısı (üreticisi) konumundaki alt mükelleflerin bir alt kademesine kadar yapacaklardır. Karşıt inceleme tutanakları ilke olarak tasdik raporuna eklenecektir. Ancak, tutanak sayısının fazla olması durumunda, en yüksek tutarlı faturaları içeren asgari 10 adet inceleme tutanağının rapora eklenmesi, incelemeye yetkili elemanlarca talep edilmesi halinde ibrazı şartıyla diğer tutanakların ise tasdik işlemini yapan Yeminli Mali Müşavirlerce muhafaza edilmesi mümkün bulunmaktadır. Şu kadar ki, 10.000.000. liradan daha düşük tutarlı faturalara ait karşıt inceleme tutanaklarının saklanması ihtiyaridir. Yeminli Mali Müşavirler ayrıca, ilgili döneme ait alış faturalarına ilişkin bir listeyi de tasdik raporlarına ekleyeceklerdir. Bu listede, katma değer vergisi iadesi talep eden mükellefe ilgili dönemde satılan mal veya hizmete ilişkin faturanın tarihi ve sayısı, miktar ve tutarlar, mal ve hizmet satan mükellefin adı, soyadı veya ünvanı, vergi dairesi ve vergi numaralarına ilişkin bilgiler yer alacaktır. Diledikleri takdirde Yeminli Mali Müşavirler, tutarı 10.000.000. lirayı aşmayan faturalarla ilgili bilgileri listeye dahil etmeyebileceklerdir.

6 - KARŞIT İNCELEMELERDE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Katma değer vergisi iade talebinde bulunan mükellefe mal veya hizmet satan mükellef ya da mükelleflerin ilgili Tebliğ uyarınca Yeminli Mali Müşavirlerle gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ve eklerinin tasdiki (tam tasdik) sözleşmesi düzenlemiş olmaları halinde, katma değer vergisi iadesi tasdikini yapacak olan Yeminli Mali Müşavirler, sözkonusu alt mükelleflerle ilgili bilgileri yazılı olarak, bunların tam tasdik sözleşmesi düzenlediği Yeminli Mali Müşavirlerden talep edeceklerdir. Alt mükelleflerin tam tasdik sözleşmesi düzenlediği Yeminli Mali Müşavirler, istenilen bilgileri en kısa sürede yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Bu durumda sözkonusu alt mükelleflerin sattığı mal ve hizmetin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hususundan alt mükelleflerin Yeminli Mali Müşavirleri sorumlu olacaktır.

7 - GÜMRÜK BEYANNAMESİ İLE DÖVİZ ALIM BELGELERİNİN GERÇEK OLUP OLMADIĞININ TESBİTİ

Yeminli Mali Müşavirler, iadesi talep edilen katma değer vergisi ile ilgili yeni "Gümrük Beyannamesi ve "Döviz Alım Belgesinin" doğruluğundan ve ihraç edilen mal ve hizmetlerle ilgili faturaların, Gümrük Beyannamesi ile Döviz Alım Belgesine uygun olmasından sorumludurlar. Yeminli Mali Müşavirler, Gümrük Beyannameleri ile Döviz Alım Belgelerinin gerçekliğini tesbitte herhangi bir şekil şartına bağlı olmayacaklardır. Ancak, Gümrük Beyannamesi ve Döviz Alım Belgelerinin gerçeği yansıttığına ilişkin tesbitlerini raporlarında açıkça belirtecekler ve Gümrük Beyannamesi ile Döviz Alım Belgelerinin Yeminli Mali Müşavirlerce tasdikli örneklerini raporlarına ekleyeceklerdir.

8 - AYNI MÜKELLEFE İLİŞKİN DEĞİŞMEYEN BİLGİLERİN MÜTEAKİP RAPORLARDA TEKRARLANMAMASI

Aynı mükellefle ilgili olarak aynı yılda, aynı Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen ve aynı vergi dairesine verilen müteakip katma değer vergisi iadesi tasdik raporlarının, Genel Bilgi bölümünde yer alan ve değişmeyen aşağıdaki belgelerin ve bilgilerin rapora eklenmesine veya raporda yer verilmesine gerek bulunmamaktadır.

1. Bilanço ve Gelir Tablosu.

2. Kapasite Raporu.

3. İmza Sirküleri.

4. Sanayi Sicil Belgesi.

5. Nüfus Cüzdan Sureti.

Sözkonusu bilgi ve belgelerde değişiklik yok ise bu bilgi ve belgelerin yer aldığı raporun tarih ve sayısı müteakip raporlarda belirtilecek, değişikliklerin olması halinde ise değişiklikle ilgili bilgi verilecektir. Her yıla ait ilk raporda bilgi ve belgelerin tamamına yer verilecek ve rapora eklenecektir.

Diğer taraftan, tasdik sözleşmelerinin birer örnekleri tasdik raporlarıyla birlikte veya (tam tasdikte) Meslek Odaları vasıtasıyla Bakanlığımıza gönderildiği için, sözkonusu sözleşmelerin birer örneklerinin Yeminli Mali Müşavirlerce ayrıca Bakanlığımıza gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

9 - VERGİ DAİRELERİNDEN İSTENECEK BİLGİLER

19 sıra numaralı Genel Tebliğ'de vergi dairelerinin, Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik hizmeti verdiği mükelleflerin veya verilen tasdik hizmetleri ile ilgili olarak mükelleflerin ticari ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerle ilgili olarak yazı ile yapacakları bilgi isteme taleplerini yerine getirecekleri belirtilmiştir.

Bu düzenleme çerçevesinde bazı Yeminli Mali Müşavirlerin, vergi dairelerinde bulunmayan ve ancak karşıt inceleme yoluyla elde edilebilecek bilgileri vergi dairelerinden talep ettikleri Bakanlığımıza intikal eden olaylardan anlaşılmış bulunmaktadır.

Yeminli Mali müşavirler vergi dairelerinden sadece, vergi dairelerinde mevcut ve elde edilmek için harici bir araştırmayı gerektirmeyen bilgileri talep edebileceklerdir. Harici araştırmayı ve özellikle karşıt incelemeyi gerektiren bilgilerin vergi dairelerince Yeminli Mali Müşavirlere sağlanması sözkonusu olmayacaktır. Bu tür bilgiler karşıt inceleme yoluyla tasdik hizmetini sunan Yeminli Mali Müşavirlerce elde edilecektir.

10 - VERGİ DAİRELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

Bilindiği üzere, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 52 nci maddesinde, katma değer vergisinin iadesi ile ilgili olarak düzenlenecek tasdik raporlarının vergi inceleme raporları sayılacağı açık olarak ifade edilmiştir. Yeminli Mali Müşavirlik tasdik raporları vergi dairelerince Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde tanımlanan fonksiyona uygun olarak kabul edilecek ve katma değer vergisi iadesi talebinde bulunan mükellef ya da mükellefe mal ve hizmet tesliminde bulunan alt mükelleflerin kayıtlarının ve teslimlerinin gerçeği yansıtmadığı, adreslerinde bulunamadığı, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemesi veya kullanılması organizasyonunda yer aldıkları ve benzeri hususların tespitinin dışındaki bir nedenle işleme konulmaktan imtina edilmeyecektir. Rapor dispozisyonu ve şekle müteallik hususlardaki eksikliklerin Yeminli Mali Müşavirlere tamamlatılması sağlanacaktır. Vergi daireleri, rapor dispozisyonuna uygun olarak düzenlenmiş katma değer vergisi iadesi tasdik raporları üzerindeki işlemleri 7 iş günü içinde tamamlamak durumundadırlar. Ancak, işlemlerin yoğunluğu nedeniyle 7 günlük süre içerisinde katma değer vergisi iadesi işlemlerini tamamlamakta güçlükle karşılaşan vergi daireleri bağlı bulundukları Defterdarlıklar kanalıyla Bakanlığımızdan (Gelirler Genel Müdürlüğü) izin talep edebilirler.

B _ KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin 2 numaralı bendinde, Maliye Bakanlığının, vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığı'nca belirlenen şartlara uygun olarak Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz şartına bağlamaya yetkili olduğu belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinde 3946 sayılı Kanunla yapılan değişikle istisnaların büyük bir bölümünün uygulanmasına son verilmiş, geçici 18 inci maddesinin uygulama alanı kalmamış, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 39 uncu maddesi ise 3946 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır.

Yukarıda belirtilen değişikliklerden sonra Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetki ve 5 sıra numaralı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği" çerçevesinde tasdik edilmesi gereken istisna ve indirimler şunlardır :

a) Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 1 numaralı bendinde yer alan iştirak kazançları istisnası.

b) Aynı maddenin 3 numaralı bendinde yer alan turizm istisnası.

c) A tipi yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançların istisnası.

d) İştirak hisselerinin veya gayrimenkullerin satışından doğan kazançlara ilişkin istisna.

Sözkonusu her bir istisna tutarının 2,5 milyar lirayı aşması halinde, bu istisnalara ilişkin işlemlerin Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Tam tasdik yaptıran mükelleflerin bu istisnalara ilişkin işlemlerini Yeminli Mali Müşavirlere ayrıca tasdik ettirmeyecekleri tabiidir.

C _ YENİDEN DEĞERLEME VE YATIRIM İNDİRİMİ İŞLEMLERİ

18 sıra numaralı Tebliğ hükümlerine göre, tam tasdik yaptırmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin, yeniden değerlemeye esas alınan amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin tutarının 25 milyar lirayı aşması halinde, yeniden değerlenmiş iktisadi kıymetler üzerin-den amortisman ayırabilmeleri için, yeniden değerleme işlemlerini Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen mükellefler, Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesi hükmü gereğince yeniden değerleme haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

Keza, tam tasdik yaptırmayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, Yatırım Teşvik Belgesine bağlı olan ve proje tutarları toplamı 12 milyar lirayı aşan yatırımları nedeniyle yıllık beyannamelerinde fiilen yatırım indirimi istisnasından yararlanabilmeleri için, yatırım indirimi uygulamalarını Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Ancak, tam tasdik yaptıran mükelleflerin bu tasdikleri ayrıca yaptırmalarına gerek bulunmamaktadır.

D _ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME VE EKLERİNİN TASDİKİ İŞLEMLERİ

Bilindiği üzere, 18 sıra numaralı Genel Tebliğle, Gelir ve Kurumlar Vergisi beyanname ve eklerinin Yeminli Mali Müşavirlerce tasdiki, 1995 yılına ait olanlardan başlamak üzere uygulamaya konulmuştur. Buna göre, tasdik raporları beyanname verme dönemlerinin sonuna kadar Yeminli Mali Müşavirlerce mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairelerine teslim edilecektir. Ancak, uygulamanın ilk yılı olması nedeniyle 1995 yılına ilişkin tam tasdik raporları 1996 yılı Haziran ayının sonuna kadar verilebilecektir. Bu itibarla, tasdik raporlarının beyannamelerle aynı anda verilmesine gerek bulunmamaktadır. Beyannameler ile ekleri öteden beri uygulana geldiği gibi mükellefler veya temsilcileri tarafından vergi dairesine verilecektir. Beyannamelerin ilgili bölümleri ile eklerinin uygun kısımlarının Yeminli Mali Müşavirlerce imzalanıp mühürlenerek tasdik edileceği tabiidir.

Tam tasdik sözleşmesi düzenlenen mükelleflerin hesaplarının ilgili Yeminli Mali Müşavirlerce incelenmesi sırasında önceki aylara ait hatalı işlemlerin tesbit edilmesi halinde, bu hatalı işlemler Yeminli Mali Müşavirlerce düzelttirilecektir. Bu düzeltmeler katma değer vergisi ya da muhtasar beyannamelerde de bir düzeltmeyi gerektiriyor ise Yeminli Mali Müşavirlerin düzenleyecekleri bir rapor ekinde verilecek (pişmanlıkla verilecekler dahil) düzeltme beyannameleri, vergi dairelerince incelemeye gönderilmeyecek ve düzeltmeler Yeminli Mali Müşavir raporu doğrultusunda yerine getirilecektir.

Bakanlığımız denetim elemanlarının 1995 yılı inceleme programları, 1995 yılı aktif toplamları 60 milyar lirayı veya net satışları toplamları 120 milyar lirayı aşan mükelleflerden, 1996 yılı Ocak ayının sonuna kadar Yeminli Mali Müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi düzenlemeyen mükelleflerin öncelikle incelenmesi esas alınarak hazırlanacaktır.

1996 yılına ilişkin olarak düzenlenecek sözleşmelerin birer örneği Yeminli Mali Müşavirlerce 29/02/1996 tarihine kadar bağlı bulunulan meslek odalarına, bu sözleşmelerin ilk sahifelerinin birer örnekleri de Yeminli Mali Müşavir Odalarınca tasnifli olarak 15 Mart 1996 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilecektir.

Sözleşmelerde yer alan "Tasdik Konusu" başlıklı alan "12- Tam Tasdik" şeklinde kodlanacaktır.

E _ RAPORLARIN VERGİ DAİRESİNE TESLİMİ

Yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının bazı iller de meslek odaları vasıtasıyla vergi dairelerine teslimi konusunda Bakanlığımızca gerekli düzenlemeler yapılabilecektir. Ayrıca, Yeminli Mali Müşavirin işyerinin bulunduğu il merkezi dışındaki mükelleflere ait raporlar, faaliyet belgesi ile birlikte taahhütlü olarak posta yoluyla vergi dairelerine gönderilebilecektir.

F _ ÜCRET TARİFESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

4 Ocak 1996 tarih ve 22513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "1996 yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi"nin Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Ücretlerinde yer alan I no'lu tarifenin 1 numaralı bölümü ile II no'lu tarifenin 1 numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Gelir Vergisi İşlemleri

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri (Firma bazında)

i - Net Satışları 400 milyar liraya kadar olanlarda :% 02
ii - Sonraki 400 milyar lira için :% 01.5
iii - Sonraki 400 milyar lira için :% 01
iv - Sonraki 600 milyar lira için :% 005
v - Sonraki 600 milyar lira için :% 001
vi - 2.4 trilyonu aşan kısım için :% 0005

(Bu suretle hesaplanacak ücret 200 milyon liradan az olamaz.)

Sanayi işletmeleri için bu rakamlar % 10 artırılarak uygulanır.

Kurumlar Vergisi İşlemleri

Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri

i - Net Satışları 600 milyar liraya kadar olanlarda :% 02
ii - Sonraki 600 milyar lira için :% 01.5
iii - Sonraki 600 milyar lira için :% 01
iv - Sonraki 900 milyar lira için :% 005
v - Sonraki 900 milyar lira için :% 001
vi - 3.6 trilyonu aşan kısım için :% 0005

(Bu suretle hesaplanacak ücret, 300 milyon liradan az olamaz.)

Sanayi işletmeleri için bu rakamlar % 10 artırılarak uygulanır.

Diğer taraftan, Tarifenin Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik İşlemleri Asgari Ücretleri bölümünün 12 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"12. Tasdik ücretleri akaryakıt bayileri, tekel bayileri, tüpgaz bayileri, uluslararası anlaşmalar gereğince gelir ve kurumlar vergisinden muaf kişi ve kuruluşlar, döner sermaye kuruluşları, gayri faal kurumlar için 1/2, döviz alım-satımı ile uğraşan şirketler için 1/5 oranında (Bu indirimden faydalananlar diğer indirimlerden faydalanamazlar.), 2. Grup illerde faaliyette bulunan mükellefler için asgari maktu ücretler dahil % 10, 3. grup illerde faaliyette bulunan mükellefler için % 15 ve 4. grup illerde faaliyette bulunan mükellefler için % 20 indirimli uygulanır."

G _ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

Önceki tebliğlerde yer alan ve bu Tebliğe aykırı olan düzenlemeler ile 10 sıra numaralı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği'nin "B-MUHASEBECİLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN OLARAK BİLDİRİMDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ" başlıklı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, yürürlükten kaldırılan bölümde belirtilen bildirimler, 1995 yılına ilişkin beyannameler ekinde verilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

Sayfalar