Buradasınız

Özelge: İlköğretim okullarında okuyan öğrencilerin yemek ihtiyaçlarının karşılanması için yapılacak harcamalara ilişkin olarak düzenlenen ihale kararı ve sözleşmelerin, bir tarafını ilköğretim idaresi teşkil etmek kaydıyla damga vergisinden istisna edilme

Özelge: İlköğretim okullarında okuyan öğrencilerin yemek ihtiyaçlarının karşılanması için yapılacak harcamalara ilişkin olarak düzenlenen ihale kararı ve sözleşmelerin, bir tarafını ilköğretim idaresi teşkil etmek kaydıyla damga vergisinden istisna edilme

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.62/6231-1-421
Tarih: 
18/04/2008
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı    : B.07.1.GİB.0.02.62/6231-1-421

Konu  : 222 sayılı Kanun hk.

 

 

.......VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

 

 

İlgi: ......... tarihli ve ........ sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, ....... ....... Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürlüğünün pansiyonlu yemek ihalesini alan ..... Gıda Tarım Hay. Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile adı geçen okul müdürlüğü arasında "Yemek Pişirme, Dağıtım ve sonrası hizmetler Satın Alma İşi"ne ilişkin olarak sözleşme düzenlendiği, ihale bedeli üzerinden sözleşme için binde 7,5, bu sözleşmeye esas ihale kararı için binde 4,5 nispetinde damga vergisi ödendiği, daha sonra söz konusu kağıtların 222 sayılı Kanun uyarınca damga vergisinden istisna olduğu belirtilerek ödenen damga vergisinin iadesinin talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "II-Kararlar ve Mazbatalar" başlıklı bölümünün 2 nci fıkrasında ise, "ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararı"nın  binde 4,5 nispetinde; "IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında ise, "Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar"ın binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 83 üncü maddesinde, ilköğretimin bütün gelirlerinin ve 78 inci maddede belirtilen giderlerinin (personel masrafları hariç) her türlü resim ve vergiden muaf olacağı ifade edilmektedir.

Mezkur Kanunun 78 inci maddesinde sayılan giderler ise ilköğretim kurumlarınca yapılacak masrafları kapsamakta olup maddenin (b) fıkrasında, küçük onarımlar, okulların genel giderleri, yoksul öğrencilere parasız olarak verilecek okul kitapları ve ders levazımı bedeli, öğrencilerin yiyecek, giyecek noksanlarının telafisi, esaslı hastalıkların tedavisi, pansiyonlu ilkokulların ve tamamlayıcı kursların ve sınıfların masrafları gibi her türlü giderler ilköğretimin giderleri olarak sayılmıştır.

Buna göre, 222 sayılı Kanun kapsamında yürütülen bir hizmet olduğu anlaşılan pansiyonlu öğrencilere üç öğün yemek yapımı ve dağıtımı işinin, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78 inci maddesi kapsamında ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerin yemek ihtiyaçlarının karşılanması için yapılacak harcamalara ilişkin olarak düzenlenen ihale kararı ve sözleşmelerin, bir tarafını ilköğretim idaresi teşkil etmek kaydıyla damga vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, söz konusu yemek alımı işine ilişkin olarak ....... Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürlüğü ile ........ Gıda Tarım Hay. Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan sözleşme ve bu sözleşmeye esas ihale kararından damga vergisi aranılmaması gerekmekte olup, bu kağıtlara ilişkin olarak tahsil edilen damga vergisinin iade edilmesi gerektiği şeklindeki görüşünüz uygun bulunmuştur. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.