Buradasınız

Özelge: Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı için gemi ana tahrik sistemine ait malzeme/teçhizat ithalatının kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi uygulaması

Özelge: Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı için gemi ana tahrik sistemine ait malzeme/teçhizat ithalatının kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi uygulaması

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2/
Tarih: 
01/05/2007
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

   

Sayı     : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2/

Konu   :

 

........................ Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

 

İlgi: 01.03.2007 tarih ve 2007/03-01-ST sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Şirketiniz ile .............. Müsteşarlığı arasında yapılacak ............. Projesi kapsamında, anılan Müsteşarlığın Şirketiniz .........Serbest Bölge Şubesinden yapacağı gemi ana tahrik sistemine ait malzeme/teçhizat ithalatlarının 3833 sayılı Kanun uyarınca kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinden müstesna tutulup tutulmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 3 üncü maddesinin (10) numaralı bendi çerçevesinde, ilgili kanun hükümlerine göre işlemleri fonlardan muaf tutulan Kurum ve Kuruluşların kullandığı krediler ile ithalat işlemleri fon kesintisinden muaf tutulmuştur.

Öte yandan, 3833 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde, "1 inci madde gereğince uygulanacak hizmetlerin yürütülmesi için yurt dışından sağlanacak her çeşit silah sistemi, silah, mühimmat, araç, gereç, malzeme ve hizmetler için öncelikle döviz tahsisi yapılır. Bu silah sistemleri, silah, mühimmat, araç, gereç ve malzemelerin dışalımları her türlü vergi, resim, harç, zam, ardiye ücreti ve fon kesintilerinden müstesnadır." denilmektedir.

Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı için .............. Projesi kapsamında, Şirketiniz ...........Serbest Bölge Şubesinden Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yapılacak gemi ana tahrik sistemine ait malzeme/teçhizat ithalatının, 3833 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilmesi durumunda kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi muafiyeti uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                           

                                                                                                                    Başkan a.