Buradasınız

Özelge: Merkez Bankasının 96/2 sayılı Genelgesinin (2) numaralı bölümünün vesaik mukabili işlemleri kapsayıp kapsmadığı hk.

Özelge: Merkez Bankasının 96/2 sayılı Genelgesinin (2) numaralı bölümünün vesaik mukabili işlemleri kapsayıp kapsmadığı hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.06.68.165.01.03
Tarih: 
07/03/2012
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı  : B.07.1.GİB.0.06.68.165.01.03

Konu:

 

........................

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, T.C. Merkez Bankasının 05.08.1996 tarih ve 96/2 sayılı Genelgesinin (2) numaralı bölümünün vesaik mukabili işlemleri kapsayıp kapsamadığına ilişkin bilgi verilmesi istenilmektedir.

            Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri %6 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabu tutulmakta peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

            Diğer taraftan, T.C. Merkez Bankası'nın 05.08.1996 tarihli ve 96/2 sayılı Genelgesinin (2) numaralı bölümünde, "Açılmış bir akreditif işleminde, bedelin bir kısmının malların özelliği nedeniyle geçici veya kati kabulünü veya montajını veya çalışır vaziyette teslim alınmasını veya değerinin ihtiva ettiği evsafa göre tespit edilmesini veya benzeri hallerin meydana gelmesini müteakip, sözleşmede belirtilen süre içinde müracaat edilmek kaydıyla, Türk Parası Transfer Belgesi veya Döviz Satım Belgesi düzenlenerek transfer yapılması, akreditif şartları arasında olduğu durumlarda, bu tür akreditifler vadeli akreditif olarak değerlendirilmediğinden fon kesintisine tabi bulunmamaktadır. Ancak, bu tür işlemde firmaca, ithalatın vadesiz olduğunu gösterir bir belge ibraz edilemeyeceğinden, ithalatın ödeme şeklinin bu tür bir akreditif olduğunun belirtilmesi halinde, gümrük idarelerince bu şartı gösterir sözleşme metni aranacaktır." ifadesine yer verilmiştir.

            Buna göre, Merkez Bankası'nın yukarıda sözü edilen 96/2 sayılı Genelgesi halen yürürlükte olmakla birlikte, ithalatçının anılan Genelge hükmünden yararlanabilmesi için, açılmış bir akreditif işleminin bulunması, bedelin bir kısmının Genelgede sıralanan veya benzer sebeplerle sonradan transferinin yapılmış olması ve bu transferin ilgili belgelerle ispat edilmesi, ayrıca gümrük idaresine sözleşme metninin ibraz edilmiş olması ve bu idarece Genelgede aranan hususların tespit edilmiş olması gerekmektedir. Bu şartların tamamen yerine getirilmemiş olması halinde 96/2 sayılı Genelge hükümlerinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                                              Başkan a.