Buradasınız

Özelge: Cezai faiz uygulanması gereken KKDF kesintilerinin anılan firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi tarafından takip ve tahsili gerektiği hakkında….

Özelge: Cezai faiz uygulanması gereken KKDF kesintilerinin anılan firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi tarafından takip ve tahsili gerektiği hakkında….

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Tarih: 
01/03/2007
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı  : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2

Konu: KKDF

 

 

......................VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: .............Müdürlüğü)

 

İlgi    : .............. tarih ve .............sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınızda, ......... Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ........... vergi kimlik numaralı mükellefi ........... A.Ş.'ye 31.12.2003 tarih ve 67489 A sayılı yatırım teşvik belgesine istinaden, .........bank ............. Şubesince ..............Yatırım Bankası kaynaklı 950.000 EURO (1.510.663.400.000.-TL) tutarında ilk dilim kredinin 16.12.2002 tarihinde, 2.650.000 EURO (4.982.795.000.000.-TL) tutarında ikinci dilim kredinin ise 08.12.2004 tarihinde kullandırıldığı; kullandırılan kredilere ilişkin olarak, bu şirketin vergi, resim ve harç istisnasından yararlandığı; ancak yatırım teşvik belgesinde toplam 16.535.530-YTL'lik yatırım harcaması öngörülmesine ve bu tutarın % 80'inin 13.228.424- YTL'ye, % 20'sinin ise 3.307.106-YTL'ye tekabül etmesine rağmen Uşak Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce yapılan yatırım tamamlama ekspertiz ve vize işlemi sonucunda firmanın yatırım teşvik belgesinde ön görülen yatırımın % 80 yabancı kaynaktan, % 20 öz kaynaktan karşılanması taahhüdünün yerine getirilmediğinin tespit edildiği belirtilerek, istisna uygulanması nedeniyle alınmayan kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin tahakkuk ve tahsil işlemlerinin nasıl yapılacağı konusunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 29.07.2004 tarihli ve 25537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26.07.2004 tarih ve 2004/7633 Sayılı Karar ile bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan "diğer krediler"de kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi oranı % 0 olarak belirlenmiştir. Ayrıca 12.05.1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesinin (c) bendi gereğince, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları kredilerden % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaktadır. Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin (14) numaralı bendinde ise yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılan krediler fona kesinti yapılmayacak krediler arasında sayılmıştır.

Yatırım teşvik belgesinde "yatırım finansmanı" başlığı altında "yabancı kaynaklar" bölümünde yer alan iç kredi, dış kredi ve döviz kredisinden herhangi birisi, ikisi veya hepsi birlikte, karardaki öz kaynak oranının bozulmaması ve yabancı kaynaklar tutarının aşılmaması kaydıyla bankalar tarafından doğrudan kullandırılmakta veya yurtdışından kullanımına aracılık edilmektedir. Bu kredilerin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için teşvik şartlarına uyulması gerekmektedir. Bu şartlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda kullandırılan kredilerden başlangıçta alınmayan kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerinin cezai faiziyle birlikte tahsili yoluna gidileceği tabiidir.

Teşvik şartlarına uyulmadığının sonradan tespit edilmesi sebebiyle yatırım teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen kredilerin;

- Yurt dışından nakdi döviz kredisi şeklinde (dış kredi) sağlanmış olması durumunda, fon kesintisi oranı bu tür krediler için %3 olarak belirlendiğinden bu oran üzerinden  kaynak kullanımını destekleme fonu hesaplanması ve cezai faiz uygulanması,

-Yurt içindeki bankalardan iç kredi veya döviz kredisi şeklinde 2004/7633 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yayımından önce (29.07.2004 tarihinden önce) kullandırılmış olması durumunda, bu tarihten önce geçerli olan oranlar üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu hesaplanması ve cezai faiz uygulanması,

-Yurt içindeki bankalardan iç kredi veya döviz kredisi şeklinde 2004/7633 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yayımından sonra (29.07.2004 tarihinden sonra) kullandırılmış olması durumunda ise fon kesinti oranı % 0 (sıfır) olarak belirlendiğinden kesinti ve cezai faiz uygulanmaması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 2002/4 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesinin 4 üncü bölümünde yapılan açıklamalar gereğince, KKDF kesintilerinin cezai faizi ile birlikte yatırılmasından, bankaların sorumlu tutulabilmesi için yatırım teşvik belgesi kapsamında hatalı yorum sonucu fazla kredi kullandırılmış olması, ilgili gerçek ve tüzel kişilerin sorumlu tutulabilmesi için ise yatırımın eksik gerçekleşmesi veya yatırım teşvik belgesinin iptali gerekmektedir. Bankaların sorumlu olduğu hallerde cezai faiz uygulanan KKDF kesintileri bu bankaların genel müdürlüklerinin bağlı olduğu vergi dairesince, ilgili gerçek ve tüzel kişilerin sorumlu olduğu hallerde ise bu kişilerin bağlı olduğu vergi dairelerince takip ve tahsil edilecektir.

Öte yandan, Merkez Bankasının 02.01.2002 tarih ve 2002/YB-1, 2002/ŞB-1 Nolu Sermaye Hareketleri Genelgesinin 2.1.4.3 üncü bölümünün 6 ncı paragrafında, bankalar tarafından yatırım teşvik belgesi kapsamında, belgenin istinat ettiği kararnamede öngörülen asgari özkaynak-yabancı kaynak oranı bozulmamak ve yabancı kaynak tutarı aşılmamak kaydıyla kredi kullandırılmasının esas olduğu ifade edilmektedir. Sermaye Hareketleri Genelgesinin sözü edilen bölümünün 7 nci paragrafında ise, yatırım teşvik belgesinin yabancı kaynaklar bölümünde kayıtlı kredi tutarının firmalara kullandırılması sırasında bankaların sorumluluğunun kredi tutarını geçmemek üzere firma talebi ve bankacılık kuralları çerçevesinde kredi işlemlerini yürütmekle sınırlı olduğu belirtilmiştir. Ayrıca bu limit içerisinde kalmak koşulu ile kullandırılan kredi miktarına tekabül eden harcamaların yatırım teşvik belgesinde kayıtlı oran üzerinden özkaynaklardan karşılanması sorumluluğunun firmalara ait olduğu vurgulanmıştır.

Buna göre, ................... San. Tic. A.Ş. tarafından yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırımların eksik gerçekleştirilmesi sebebiyle özkaynak-yabancı kaynak oranının bozulmasından, ...........bank ...............Şubesinin sorumlu tutulması mümkün olmayıp, cezai faiz uygulanması gereken KKDF kesintilerinin anılan firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi tarafından takip ve tahsili gerekmektedir.

Ancak, ilgide kayıtlı yazınızda bahsedilen yatırım kredisinin ...............bank'ın kendi kaynaklarından iç kredi veya döviz kredisi şeklinde kullandırılmış olması durumunda 2004/7633 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yayımından önce kullandırılan ilk dilim kredi için ilgili dönemlerde geçerli olan oranlar üzerinden kesinti ve cezai faiz uygulanması mümkün olmakla beraber, ikinci dilim kredinin bu kararnamenin yayımından sonra kullandırılmış olması sebebiyle kesinti ve cezai faiz uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Yatırım kredisinin yurt dışından nakdi döviz kredisi (dış kredi) şeklinde sağlanmış olması (yani ...............bank tarafından sadece bu kredinin kullanımına aracılık edilmesi) durumunda ise kullandırılan her iki dilim kredi için de % 3 oranı üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu hesaplanması ve 2002/4 Seri Nolu Uygulama İç Genelgesinde açıklandığı şekilde cezai faiz uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve ilgili firma hakkında kaynak kullanımını destekleme fonu ile ilgili yapılacak işlemlerde yukarıda yapılan açıklamaların dikkate alınmasını rica ederim.

                                                                                                      

                                                                                                                      Başkan a.