Buradasınız

Özelge: Türkiye'de yerleşik gerçek kişilere bir yıldan uzun vadeli olarak ticari veya mesleki amaç dışında kullandırılacak döviz kredilerinde, kredinin kullandırıldığı tarihteki Türk Lirası karşılığı üzerinden % 10 oranında kaynak kullanımını destekleme f

Özelge: Türkiye'de yerleşik gerçek kişilere bir yıldan uzun vadeli olarak ticari veya mesleki amaç dışında kullandırılacak döviz kredilerinde, kredinin kullandırıldığı tarihteki Türk Lirası karşılığı üzerinden % 10 oranında kaynak kullanımını destekleme f

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2
Tarih: 
26/10/2009
 

 T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                                       

Sayı   : B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2

Konu :

 

 

............................ BANKASI A.Ş. ......................MÜDÜRLÜĞÜ

........................

 

 

 İlgi   : ................. tarihli ve ............... sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, Türkiye'de yerleşik gerçek kişilere ticari veya mesleki amaç dışında kullandırılacak ortalama vadesi bir yıldan uzun ve tutarı 5 milyon ABD doları veya üzerindeki döviz kredileri üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı ile kesintinin yapılması halinde uygulanacak oran ve matraha ilişkin bilgi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesinde; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredileri üzerinden (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler) % 10 oranında, diğer krediler üzerinden ise % 0 (sıfır) oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması karara bağlanmıştır. Aynı Tebliğin 2 nci maddesine göre, döviz kredilerinde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi, kredinin kullanıldığı tarihte, kredinin anapara tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.

Öte yandan, ortalama vadenin bir yıldan uzun olması sebebiyle istisna uygulaması yurt dışından sağlanan döviz ve altın kredileri için söz konusu olup, Türkiye'deki bankalardan (yurt içinden) döviz kredisi kullanılması durumunda vadeye bağlı olarak istisna uygulaması mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca, döviz kredilerinde fon matrahı kredinin kullanıldığı tarihte, kullanılan döviz miktarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurları üzerinden hesaplanan Türk Lirası karşılığı olup, bu işlemlerde oran ise tüketici kredilerine uygulanan % 10 oranıdır.

Buna göre, Türkiye'de yerleşik gerçek kişilere bir yıldan uzun vadeli olarak ticari veya mesleki amaç dışında kullandırılacak döviz kredilerinde, kredinin kullandırıldığı tarihteki Türk Lirası karşılığı üzerinden % 10 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması ve kredinin kullandırıldığı tarihi takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar bu kesintilerin beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.   

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Başkan a.