Buradasınız

Özelge: Türkiye'de mukim firmaların Türkiye sınırları dâhilinde serbest bölge şubelerinden Serbest Bölge İşlem Formu (SBİF) tahtında başka bir ülkeye yapacakları sevkıyatlar ile serbest bölgelerde yerleşik firmalar tarafından serbest bölgelerde üretilerek

Özelge: Türkiye'de mukim firmaların Türkiye sınırları dâhilinde serbest bölge şubelerinden Serbest Bölge İşlem Formu (SBİF) tahtında başka bir ülkeye yapacakları sevkıyatlar ile serbest bölgelerde yerleşik firmalar tarafından serbest bölgelerde üretilerek

Sayı: 
68/6802-2
Tarih: 
07/05/2010
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

..... Bankası A.Ş.'nin .... tarih ve ..... sayılı yazısında, Türkiye'de mukim firmaların Türkiye sınırları dâhilinde serbest bölge şubelerinden Serbest Bölge İşlem Formu (SBİF) tahtında başka bir ülkeye yapacakları sevkıyatlar ile serbest bölgelerde yerleşik firmalar tarafından serbest bölgelerde üretilerek bir başka ülkeye yapılacak sevkıyatlara ilişkin işlemlerin İhracat 2008/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde kaynak kullanımını destekleme fonu istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğin 2 nci maddesinde; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler)  % 10 oranında, diğer kredilerde ise % 0 (sıfır)  oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Aynı madde gereğince, ihracatın finansmanı için Türk Lirası veya döviz olarak kullandırılan krediler ile Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından ihracatın finansmanı için sağlayacağı kredilerde (ihracatı teşvik belgesi, dahilde işleme izin belgesi ve vergi, resim ve harç istisnası belgesine bağlanmış ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullandırılanlar dahil)  fon kesintisi oranı % 0 olarak uygulanmaktadır.

Anılan Tebliğin 3 üncü maddesinin 6 numaralı bendinde ise bankalarca, yurtdışında yerleşik kişilere açılacak krediler fon kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

Öte yandan, T.C.Merkez Bankası Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 02.01.2002 tarih 2002/YB-l Sayılı Genelgenin 2.1.7. Yurt Dışında Yerleşik Kişilere açılacak Döviz Kredileri bölümünde "Serbest Bölgeler Mevzuatı Çerçevesinde serbest bölgede faaliyette bulunma ruhsatı alan kullanıcılar, Kambiyo Mevzuatı açısından yurt dışında yerleşik sayıldıklarından, bu kişilere Türkiye'deki bankalar tarafından açılacak krediler yurt dışında yerleşik kişilere açılacak döviz kredileri kapsamında yer alacaktır. Söz konusu döviz kredilerinin döviz olarak kullandırılması esastır. Kredinin geri ödemesi dövizle yapılacaktır." denilmektedir.

Buna göre, serbest bölgede faaliyette bulunma ruhsatı olan kullanıcılara Türkiye'deki bankalar tarafından açılacak döviz kredileri üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca, Türkiye'de mukim firmaların, serbest bölgedeki şubelerine veya bu bölgedeki bir başka firmaya yapacakları ihracatların finansmanı için kullanacakları krediler % 0 oranında fon kesintisine tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.                                                                                                          

 

                                                                                                                   

                                                                                                       Gelir İdaresi Grup Başkanı