Buradasınız

Özelge: İthalat işleminin gerçekleşmemesi sonucu devlete kalan ürünler hk.

Özelge: İthalat işleminin gerçekleşmemesi sonucu devlete kalan ürünler hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.06.68.165.01.03
Tarih: 
22/04/2011
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı  : B.07.1.GİB.0.06.68.165.01.03

Konu:

 

            İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan ...Şti'ne ait özelge talep formunda, ithalat işleminin gerçekleşmemesi sonucu devlete kalan ürünlere ilişkin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerinin hak sahibinin vekili olarak kendilerine iade edilip edilmeyeceği konusunda bilgi istenilmektedir.

            Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca, kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulmaktadır.

            Diğer taraftan, ithalatı gerçekleşmemiş mallar için ödenmiş olan fon kesintilerinin hak sahiplerine iadesi mümkün bulunmaktadır. Bu sebeple, iade talebinin hak sahibi firma veya vekili tarafından geçerli vekaletnameyle, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin yatırıldığı ilgili banka genel müdürlüğünün bağlı olduğu vergi dairesine yapılması gerekmektedir.

            Bu kapsamda, malların ithalinin gerçekleşmediğini ispat eden belgelerle birlikte ilgili bankadan alınacak fon kesintilerinin ödendiğine dair bir yazının, ayrıca ilgili vergi dairesince istenebilecek diğer bilgi ve belgelerin iade talep dilekçesine eklenmesi, ayrıca iade talebinin vekil tarafından yapılması halinde, vergi dairesine ibraz edilecek vekaletnamenin fon iadesinin yapılmasını mümkün kılacak nitelikte olduğuna ilgili vergi dairesi tarafından karar verilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini ve mükellefe yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde cevap verilmesini rica ederim.