Buradasınız

Özelge: Kahve, meşrubat, poğaça, sandviç ve hazır pasta satışı yapan mükellefin Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin hangi bendine tabi olduğu hk.

Özelge: Kahve, meşrubat, poğaça, sandviç ve hazır pasta satışı yapan mükellefin Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin hangi bendine tabi olduğu hk.

Sayı: 
31977385-105[177 - ........../.....]-25
Tarih: 
05/03/2013
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

31977385-105[177 - ........../.....]-25

05/03/2013

Konu

:

Kahve, meşrubat, poğaça, sandviç ve hazır pasta satışı yapan mükellefin Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin hangi bendine tabi olduğu

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... T.C. kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, ... alışveriş merkezi yemek alanında ... unvanı adı adlında faaliyet gösterdiğinizi ve kahve, meşrubat, poğaça, sandviç ve hazır pasta satışı yaptığınızı belirterek, sınıf değiştirme hadleri bakımından Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin hangi bendine tabi olduğunuz hususunda Başkanlığımızdan görüş talep etmektesiniz.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinde;

            "Aşağıda yazılı tüccarlar, I'inci sınıfa dahildirler:

            1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 7.200.000.000 (411 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2012'den itibaren 140.000, -TL) veya satışları tutarı 8.640.000.000 (411 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2012'den itibaren 190.000, -TL) lirayı aşanlar;

            2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 3.600.000.000 lirayı (411 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2012'den itibaren 77.000, -TL) aşanlar;

            3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 7.200.000.000 (411 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2012'den itibaren 140.000, -TL) lirayı aşanlar;

            4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukardaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.);

            5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerininin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.);

            6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler." hükmüne yer verilmiştir.

            Yukarıda yer alan hükme göre; alışveriş merkezinin yemek alanında "..." unvanı adı altında kahve, meşrubat, poğaça, sandviç ve hazır pasta satışı yapan işletmenizin satın alınan malların olduğu gibi ya da işlendikten sonra satışı olarak değerlendirilmesi ve defter tutma bakımından sınıfınızın belirlenmesinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin 1 inci bendinin dikkate alınması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.