Buradasınız

Özelge: Bankadan kullanılan ev geliştirme kredisinin yukarıda açıklanan şartlara uygun olması kaydıyla fon kesintisine tabi tutulmaması gerekmekte olup, yukarıda açıklanan şartlara aykırı olarak yapılmış bir fon kesintisi varsa fazla veya yersiz yapılmış

Özelge: Bankadan kullanılan ev geliştirme kredisinin yukarıda açıklanan şartlara uygun olması kaydıyla fon kesintisine tabi tutulmaması gerekmekte olup, yukarıda açıklanan şartlara aykırı olarak yapılmış bir fon kesintisi varsa fazla veya yersiz yapılmış

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Tarih: 
04/07/2008
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı     : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2

Konu   : Konut Kredileri

 

 

......................A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

..............................

 

İlgi: a) ............ tarih ve ........... sayılı yazımız.

        b) ........... tarih ve ............sayılı yazınız.

 

İlgi (a)'da kayıtlı yazımızda, ..............' nın 16.11.2006 tarihinde Bankanız ............ Şubesinden tadilat amacıyla kullanmış olduğu ev geliştirme kredisine ilişkin olarak kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yönünden yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi istenilmiştir.

İlgi (b)'de kayıtlı cevabi yazınızda, Başkanlığımızın 10.02.2006 tarih ve 7976 sayılı yazısı çerçevesinde müşterinize kullandırılan ev geliştirme kredisine kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi uygulanmadığı, ancak 18.04.2007 tarih ve 35461 sayılı yazımız ve 08.06.2007 tarihli Sirkülere istinaden söz konusu kredilere uygulanan fon kesintisi oranının % 15'e yükseltildiği bildirilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No'lu Tebliğin 3 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasında, konut ve yapı tasarrufu kredileri ile gerçek kişilere kendi ihtiyaçları için kullandırılan konut inşaat kredileri kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

Diğer taraftan, Başkanlığımızın 10.02.2006 tarih ve 7976 sayılı yazısında, hangi kredilerin konut kredisi olarak nitelendirilebileceği hususunda açıklamalara yer verilmiş olup, bu bağlamda gerçek kişi tüketicilere mesleki veya ticari faaliyetleri ile ilişkili olmayan amaçlarla inşa halindeki konutlar ile konutun ipotek gösterilmesi şartıyla tadilat ve eklentileri için kullandırılan krediler de konut kredileri kapsamında değerlendirilmiştir.

Öte yandan, Başkanlığımızın 18.04.2007 tarih ve 35461 sayılı yazısı ile 08.06.2007 tarih ve KKDF-2/2007-2 sayılı Sirkülerde ise konut finansmanı kapsamında kullandırılacak kredilerin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi karşısındaki durumu açıklanmıştır. Bu açıklamalarda, esas itibariyle, konut finansmanı kapsamında gerçek kişi tüketicilere konut edinme amaçlı kullandırılan krediler üzerinden kesinti yapılmayacağı; bu kişilere, sahip oldukları konut teminat gösterilmek suretiyle, konut edinme amacı dışında kredi kullandırılması halinde ise fon kesintisinin yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Örneğin, konut finansmanı kapsamında mevcut konutunu teminat göstermek suretiyle beyaz eşya, tüketim malı, araç vb. satın almak için kredi kullanan bir gerçek kişinin kullanacağı krediler üzerinden fon kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla, gerek 18.04.2007 tarihli yazımızda, gerekse sözü edilen Sirkülerde, konutun ipotek gösterilmesi şartıyla tadilat amaçlı kullandırılan kredilerin %15 oranında fon kesintisine tabi tutulacağına dair bir açıklamaya yer verilmemiştir.

Buna göre, Bankanızdan kullanılan ev geliştirme kredisinin yukarıda açıklanan şartlara uygun olması kaydıyla fon kesintisine tabi tutulmaması gerekmekte olup, yukarıda açıklanan şartlara aykırı olarak yapılmış bir fon kesintisi varsa fazla veya yersiz yapılmış bu kesintilerin iadesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, kesintiye tabi tutulmayan ancak amacına uygun olarak kullanılmadığı daha sonra anlaşılan ev geliştirme kredilerine ilişkin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi ve cezai faizin ödenmesinden Bankanızın sorumlu tutulacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve sözü edilen müşteriniz hakkında yapılan işlemlerin yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde tekrar gözden geçirilmesini ve gereğini rica ederim.