Buradasınız

Özelge: İade talep eden mükellefin ilgili dönem, indirilecek KDV'sinin %80'ine tekabül eden mal ve hizmet alımlarına ilişkin karşıt incelemeler imalatçının bir alt kademesine kadar yapılacak olup, karşıt incelemelerin her safhasında nezninde karşıt incele

Özelge: İade talep eden mükellefin ilgili dönem, indirilecek KDV'sinin %80'ine tekabül eden mal ve hizmet alımlarına ilişkin karşıt incelemeler imalatçının bir alt kademesine kadar yapılacak olup, karşıt incelemelerin her safhasında nezninde karşıt incele

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.32/3223-2359
Tarih: 
22/04/2005
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI   :B.07.1.GİB.0.32/3223-2359

KONU:

........................ VALİLİĞİNE

                           (Defterdarlık: Vasıtalı ve Vasıtasız Vergiler Müdürlüğü)

............ Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığının Bakanlığımıza göndermiş olduğu, birer örneği ilişik 22.02.2005 tarih ve 108/95 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesinden, oda üyelerinden YMM ..................'in karşıt inceleme konusunda tereddüde düştüğü belirtilerek Bakanlığımız görüşünün istendiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, karşıt inceleme konusunda uyulması gereken usul ve esaslara ilişkin düzenlemelere 20, 27, 29 ve 34 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğlerinde yer verilmiştir.

20 Sıra No.lu Genel Tebhğin A/5 bölümünde; 1 ve 15 Sıra No.lu tebliğlerde belirtilen katma değer vergisi iadelerine ilişkin işlemlerin tasdikinde, yeminli mali müşavirlerin karşıt incelemeleri ihracat konusu mal ve hizmetin imalatçısı (üreticisi) konumundaki alt mükelleflerin bir alt kademesine kadar yapacakları belirtilmiştir.

27 Sıra No.lu Genel Tebliğin II/5 bölümünde ise, KDV iadesi tasdik işlemlerinde indirilecek KDV'nin %80 veya daha fazlasına tekabül eden mal ve hizmet alımları ile ilgili karşıt incelemelerin yapılmasının zorunlu olduğu ifade edilmiştir.

Aynı Genel Tebliğin II/5 bölümünde;

"KDV hariç tutan 2 milyar lirayı aşmayan belgeler için karşıt inceleme yapılması zorunlu değildir. Ancak, bir aylık dönemde bir mükelleften alınan mal ve hizmet alımlarının toplamının 6 milyar lirayı aşması halinde anılan mükellef nezninde karşıt inceleme yapılması gerekir.

Bununla birlikte, KDV iadesi tasdik işlemlerinde indirilecek KDV'nin %80 veya daha fazlasına tekabül eden mal ve hizmet alımları ile ilgili karşıt incelemelerin yapılması zorunludur."

29 Sıra No.lu Genel Tebliğin Il/l bölümünde de,

" İndirilecek KDV'nin üçte biri veya daha fazlasının karşıt inceleme zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan mal ve hizmet alımlarından kaynaklandığı hallerde karşıt inceleme zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan mal ve hizmet alımları ile ilgili indirilecek KDV'nin yarısına tekabül eden mal ve hizmet alımları ile ilgili karşıt inceleme yapılması yeterli olacaktır. Bu durumda karşıt inceleme kapsamındaki mal ve hizmet alımlarına ilişkin karşıt

incelemelerle %80 oranının sağlanması ile yetinilmesi mümkün bulunmaktadır. Şu kadar ki; karşıt inceleme kapsamında bulunan mal ve hizmet alımları tutarı ile %80 oranına ulaşılamadığı hallerde bu oranın sağlanıp sağlanmadığı dikkate alınmayacaktır."

34 Sıra No.lu Genel Tebliğin B bölümünde ise,

"Ancak, yeminli mali müşavirlerce KDV iadesi tasdik işlemlerinde mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak yapılan karşıt incelemelerle ( karşıt inceleme zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan kurum ve kuruluşlardan yapılan mal ve hizmet alımları toplamı dahil) %80 oranına ulaşılması yeterli olacaktır. Bu durumda, kalan %20'lik kısım içerisinde belli miktarı aşması nedeniyle karşıt inceleme yapılması zorunluluğu bulunan belgeler mevcut olsa bile sorumluluk yeminli mali müşavire ait olmak üzere, %80 oranı ile yetinilmesi mümkün bulunmaktadır."

hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre, iade talep eden mükellefin ilgili dönem, indirilecek KDV'sinin %80'ine tekabül eden mal ve hizmet alımlarına ilişkin karşıt incelemeler imalatçının bir alt kademesine kadar yapılacak olup, karşıt incelemelerin her safhasında nezninde karşıt inceleme yapılan firmanın indirilecek KDV'sinin %80'ine tekabül eden mal ve hizmetlere ilişkin karşıt inceleme yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Alt firmalar nezdinde yapılacak karşıt incelemelerin ihraç konusu mal ve hizmetlere ilişkin girdilerle sınırlı tutulması gerekmektedir.

Karşıt incelemelerde amaç, ihraç edilen mallar nedeniyle yüklenilen KDV'nin doğruluğunun tespiti olduğundan, ihracatçının mal aldığı alt firmalar nezninde yapılacak karşıt incelemelerin ihraç edilen malla ilgili girdilerle sınırlı tutulması gerekmektedir. İhraç edilen mal dışındaki alımlara ilişkin (iade talebine konu olmayan alımlara ilişkin ) karşıt inceleme yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve durumun adı geçen Yeminli Mali Müşavire de duyurulmasını rica ederim.

EK: 2 yazı örneği.