Buradasınız

Özelge: Vadeli ithalat işlemlerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında….

Özelge: Vadeli ithalat işlemlerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında….

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Tarih: 
17/09/2008
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı  : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2

Konu:

 

 

...............

ADİ ORTAKLIĞI

.............

 

İlgi    : ................. tarihli dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, ............. Birimi ile imzaladığınız 30.11.2007 tarih ve ............ sayılı "Construction of KUŞADASI Solid Waste Management Project" başlıklı sözleşme çerçevesindeki mal, hizmet ve işlerin temininde Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Anlaşması uyarınca, yurtdışından Avrupa Birliği yüklenicisi olarak getirteceğiniz tüm malların Türkiye'ye girişi sırasında ödenecek gümrük vergileri, harçlar, KDV, Özel Tüketim Vergisi ve benzeri vergi, harç ve ödemelerinden muaf tutulacağınız belirtilerek; Proje kapsamında Almanya'dan ithal edilecek malzemeler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu ödenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğ gereğince; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri fon kesintisine tabi tutulmakta, ancak peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemlerinden fona kesinti yapılmamaktadır.

Öte yandan, anılan Tebliğin fona kesinti yapılmayacak işlemleri düzenleyen 3 üncü maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Anlaşması uyarınca yapılacak ithalatlar üzerinden kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi yapılmayacağına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Ayrıca, Söz konusu Çerçeve Anlaşmasının Vergilendirme ve Gümrükler maddesinin ikinci fıkrasında "AT yüklenicileri tarafından yapılan tüm ithalatların, gümrük veya ithalat vergileri, harçları, KDV ve Özel Tüketim Vergisi veya herhangi bir diğer benzeri vergi, gümrük veya ithalat vergisi veya harca tabi olmaksızın Türkiye'ye girmesine izin verilir. Bu muafiyet sadece AT sözleşmesi kapsamında AT yüklenicisi tarafından tedarik edilen mallar ve/veya verilen hizmetler ve/veya yapılan işlere ilişkin olarak yapılan ithalata uygulanacaktır." ifadesi yer almakla birlikte, AT yüklenicileri tarafından yapılan ithalatın kaynak kullanımını destekleme fonundan muaf tutulacağına ilişkin bir hükme yer verilmemiştir.

Buna göre, Adi Ortaklığınız tarafından yapılacak vadeli ithalat işlemlerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                  

                                                                                                                           Başkan a