Buradasınız

Özelge: Fatura ve benzeri belgelerin lazer yazıcı kullanılarak düzenlenmesi hk.

Özelge: Fatura ve benzeri belgelerin lazer yazıcı kullanılarak düzenlenmesi hk.

Sayı: 
27575268-105[231-2014-105]-695
Tarih: 
09/07/2014
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

27575268-105[231-2014-105]-695

09/07/2014

Konu

:

Fatura ve benzeri belgelerin lazer yazıcı kullanılarak düzenlenmesi hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve dilekçenizde; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numaralı mükellefi olduğunuz belirtilerek, firmanızda kullandığınız fatura, sevk irsaliyesi, irsaliyeli fatura ve gider pusulalarının basımının ebat ve içerik olarak özelge talep formu ekindeki örneğe uygun olarak, A4 kağıda asıl ve suretleri yan yana olacak şekilde bilgisayar ortamında lazer ya da mürekkep kartuşlu yazıcı kullanarak yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 ve müteakip maddelerinde vergi mükellefleri tarafından kullanılacak belgeler sayılmış olup, Vergi Usul Kanununa göre düzenlenme zorunluluğu bulunan belgelerin basım ve dağıtım işlemlerine ilişkin şekil, şart, usul ve esaslar ile bunlara uyulmaması halinde uygulanacak cezai şartlar Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ile düzenlenmiştir.

            Yönetmeliğin "Belgelerin Ebadı" başlıklı 10 uncu maddesinde ise, matbaa işletmecilerince basım ve dağıtımı yapılacak belgelerin hangi ölçülerde basılacağı türler itibariyle belirlenmiş bulunmaktadır.

            Diğer taraftan, 164 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "II- Belgelerin Basımıyla İlgili Diğer Hususlar" başlıklı bölümünde "Bilgi işlem makineleriyle düzenlenen belgelerin basım ve dağıtımı yönetmelik esaslarına göre anlaşmalı matbaalarca yapılacak, bu belgelerde yönetmelikte belirtilen bilgilerin tamamı bulunacak, fakat yönetmelikte belirtilen ebatlar aranmayacaktır." düzenlemesine yer verilmiştir.

            Buna göre;

            - Lazer veya mürekkep püskürtmeli yazıcı ile aynı anda veya arka arkaya alınacak dökümlerde her belgenin aslı ile örneğinin aynı bilgileri içermesi, düzenlenen belge aslı ile örnek sayısının belge üzerinde belirtilmesi, belgenin seri ve sıra numarası takip etmesi ve bu özellikleri taşıyacak belgenin anlaşmalı matbaalarda bastırılması şartlarıyla fatura, sevk irsaliyesi, irsaliyeli fatura, gider pusulası, serbest meslek makbuzu düzenlenmesi mümkün bulunmakta olup bu belgelerin aslı ve örnekleri farklı renkler içerecek şekilde olabilecektir.

            - Belgelerde bulunması zorunlu olan bilgilerin okunmasına engel teşkil etmeyecek ve belgelerin esas niteliğini bozmayacak şekilde belgenin tüm nüshalarının tek sayfaya (A4 fotokopi kağıdı gibi) basılmasında sakınca bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.