Buradasınız

Özelge: Gelir Vergisi Kanunu'nun 94/6-b maddesi uyarınca yapılacak gelir vergisi tevkifatının noksan beyan edilmesi ve bu noksan beyanın muhtasar beyanname ile kurumlar vergisi beyannamesinin karşılaştırılması sonucu tespiti halinde kesilecek ceza hakkınd

Özelge: Gelir Vergisi Kanunu'nun 94/6-b maddesi uyarınca yapılacak gelir vergisi tevkifatının noksan beyan edilmesi ve bu noksan beyanın muhtasar beyanname ile kurumlar vergisi beyannamesinin karşılaştırılması sonucu tespiti halinde kesilecek ceza hakkınd

Sayı: 
B.07.0.GEL.0.30/3018-347-4 -25410
Tarih: 
18/06/1997
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
TARİH :18.06.1997
SAYI : B.07.0.GEL.0.30/3018-347-4 -25410
KONU :
..................... VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ . ..................... gün ve ..................... sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Yazınızdan anlaşıldığı üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b maddesi uyarınca yapılacak gelir vergisi tevkifatının noksan beyan edilmesi ve bu noksan beyanın muhtasar beyanname ile kurumlar vergisi beyannamesinin karşılaştırılması sonucu tespiti halinde kesilecek ceza konusunda tereddüte düşülerek konu Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir.

Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 341. maddesinde, "Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesidir." şeklinde tanımlanmış bulunmaktadır. Vergi ziyaı cezalarının neler olduğu da aynı Kanununun 344, mükerrer 347 ve 348. maddelerinde kaçakçılık, ağır kusur ve kusur olarak hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, mezkur Kanunun"Ağır Kusurun Tarifi" başlıklı mükerrer 347. maddesinde ağır kusur sayılan fiiller bentler halinde sayılmış olup, maddenin 1 numaralı bendinin ikinci fıkrasında, "Beyanname dışında ayrıca bir incelemeye ihtiyaç göstermeksizin beyannamede yazılı bilgilere dayanılarak vergi dairesince tespiti mümkün olan noksan bildirimler ile katma değer vergisinin beyan edilmesi gereken dönemden bir dönem önce veya bir dönem sonra beyan edilmesi bu hükmün dışındadır." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b maddesi uyarınca yapılan gelir vergisi tevkifatının eksik beyan edilmesi nedeniyle verginin eksik tahakkuk ettirilmesine dolayısıyla vergi ziyaına sebebiyet verilmiştir.

Ancak, muhtasar beyanname ile kurumlar vergisi beyannamesinin karşılaştırılması sonucu gelir vergisi tevkifatının noksan beyan edildiğine ilişkin tespitin "... beyanname dışında ayrıca bir incelemeye ihtiyaç göstermeksizin beyannamede yazılı bilgilere dayanılarak vergi dairesince tespiti mümkün olan noksan bildirimler ..." hükmü kapsamında yorumlanması ve noksan beyanla ilgili olarak yapılacak tarhiyat için kusur cezası kesilmek suretiyle işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yerine getirilmesini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı