Buradasınız

Özelge: ihracat yapılan müşterilerin firmaya olan borçlarından dolayı alınan çeklerin, ithalat nedeniyle borçlanılan firmalara "banka transferi olmaksızın" verilmesi durumunda, yapılacak ithalat işlemleri üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesi

Özelge: ihracat yapılan müşterilerin firmaya olan borçlarından dolayı alınan çeklerin, ithalat nedeniyle borçlanılan firmalara "banka transferi olmaksızın" verilmesi durumunda, yapılacak ithalat işlemleri üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesi

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2/
Tarih: 
23/10/2009
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı    : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2/                                                                           

Konu  : KKDF       

 

................... SANAYİ A.Ş.

.............................

 

İlgi:     ............................. tarihli dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, ihracat yaptığınız müşterilerinizin firmanıza olan borçlarını çekle ödemek istedikleri bildirilmekte ve yurtdışı müşterilerinizden alınan bu çeklerin, ithalat nedeniyle borçlandığınız firmalara "banka transferi olmaksızın" verilmesi durumunda, yapılacak ithalat işlemleri üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi ödenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi olup, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden fon kesintisi yapılmamaktadır.

Öte yandan, ödeme şekli "peşin ödeme" olarak belirtilen ithalat işlemlerinde, mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edilmesi halinde fon kesintisi yapılmaması, bu tarihten sonra transfer edilmesi halinde ise ithalatçı kredilendirilmiş olacağından kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, malların gümrükten çekilebilmesi için ithalat işlemlerine ait gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarı, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce, transfer edildiği ödeme şekline göre Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmektedir. İthalat tutarının tamamının gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ödendiğinin anılan yazı ve belgelerle tevsik edilmemesi halinde, tevsik edilemeyen kısım üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Buna göre, Şirketinizin yapmış olduğu ihracat karşılığında yurtdışı müşterilerinizden alınan çeklerin, ithalat nedeniyle borçlandığınız firmalara "banka transferi olmaksızın" verilmesi durumunda, ithalat işlemlerine ait gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce yurt dışına transfer edildiği hususu yukarıda izah edilen belgelerden biri ile gümrük idarelerine tevsik edilememiş olacağından ithalat tutarı üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 ..../.../2009 Araştırmacı       :..............................         

                        

                                                                                                                                                  Başkan a.