Buradasınız

Özelge: Otel ve lokal işletmeciliğinde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.

Özelge: Otel ve lokal işletmeciliğinde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.

Sayı: 
19208162-3100-31
Tarih: 
22/08/2013
 

T.C.

ÇANKIRI VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

19208162-3100-31

22/08/2013

Konu

:

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz Kullanma Zorunluluğu

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile kurumlar vergisi mükellefi olduğunuz, Müdürlüğünüze bağlı otel ve lokal işletmelerinde mobil pos cihazı kullandığınız belirtilerek, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğunuz hakkında bilgi istenilmektedir.

            Bilindiği gibi, 426 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 2 numaralı bölümünün son paragrafında, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257' nci maddesiyle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak "... satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (06.12.1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları" kullanma mecburiyeti getirilmiştir." denilmektedir.

              Anılan Genel Tebliğin 4 numaralı bölümünün (a) bendinde de, "3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananların 01.10.2013 tarihinden (427 Sıra No.lu VUK.Tebliği ile belirlendi)  itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorunda oldukları, kapsama dâhil olan mükelleflerin, mezkûr tarihten sonra kullandıkları tüm seyyar EFT-POS cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelliğinin bulunmasının gerektiği, mükelleflerin bu tarihten önce de söz konusu yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilecekleri açıklanmıştır.

           Bu açıklamalara göre, perakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa eden, birinci ve ikinci sınıf tacir kapsamına giren ve faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı (Banka POS'u) kullanan mükelleflerin 427 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen 01.10.2013 tarihine kadar bahse konu seyyar EFT-POS'ların (Banka POS'u) yerine EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almaları ve fatura tarihinden itibaren en geç 90 gün (30/12/2013 tarihini geçmemek üzere) içerisinde vergi dairesine kayıt ettirerek kullanmaya başlamaları gerekmektedir. Ayrıca, EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazların teslimine kadar geçen süre içerisinde (90 günlük sürede) mevcut ödeme kaydedici cihazların ve banka POS cihazlarının kullanımına devam edilebileceği tabiidir.

            Bilgilerinizi rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.