Buradasınız

Özelge: Kömür ithalatının Merkez Bankasının 96/2 sayılı genelgesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.

Özelge: Kömür ithalatının Merkez Bankasının 96/2 sayılı genelgesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.

Sayı: 
70903105-165.01.03[153]-112106
Tarih: 
11/11/2013
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

 

Sayı

:

70903105-165.01.03[153]-112106

11/11/2013

Konu

:

Kömür İthalatında KKDF Uygulaması

 

 

İlgi :

Özelge Otomasyon Sistemi kapsamında alınan ...... tarihli ve ........ sayılı yazınız.

 

 

 

            Bilindiği üzere, Vergi Dairesi Başkanlıklarına hitaben yazılan 30/11/2010 tarihli ve  106013 sayılı Başkanlığımız yazısında, mükelleflerin kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) hakkındaki görüş başvurularının vergi dairesi başkanlıkları/defterdarlıklarca Özelge Otomasyon Sistemi haricinde cevaplandırılacağı, ayrıca konuyla ilgili tereddüde düşülmesi halinde yazılı olarak Başkanlığımız görüşüne müracaat edileceği hususlarına yer verilmiştir.

            Bununla birlikte, ilgide kayıtlı yazınız ekinde alınan ......... Tic. Ltd. Şti.'ne ait özelge talep formunda, Merkez Bankasının 05/08/1996 tarihli ve 96/2 sayılı Genelgesinin (2) numaralı bölümünde yapılan açıklamalara istinaden kömür ithalatı yapılacağı belirtilerek bu işlemin KKDF kesintisine tabi olup olmayacağı,  anılan genelgenin halen yürürlükte olup olmadığı ve genelgede belirtilen "bedelin bir kısmının" ifadesinde herhangi bir oran veya tutar sınırlamasının olup olmadığı sorulmakta olup konuya ilişkin Başkanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir.

            12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında KKDF kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

            Diğer taraftan Merkez Bankasının 05/08/1996 tarihli ve 96/2 sayılı Genelgesinin (2) numaralı bölümünde, "Açılmış bir akreditif işleminde, bedelin bir kısmının malların özelliği nedeniyle geçici veya kati kabulünü veya montajını veya çalışır vaziyette teslim alınmasını veya değerinin ihtiva ettiği evsafa göre tespit edilmesini veya benzeri hallerin meydana gelmesini müteakip, sözleşmede belirtilen süre içinde müracaat edilmek kaydıyla, Türk Parası Transfer Belgesi veya Döviz Satım Belgesi düzenlenerek transfer yapılması, akreditif şartları arasında olduğu durumlarda, bu tür akreditifler vadeli akreditif olarak değerlendirilmediğinden fon kesintisine tabi bulunmamaktadır. Ancak, bu tür bir işlemde firmaca, ithalatın vadesiz olduğunu gösterir bir belge ibraz edilemeyeceğinden, ithalatın ödeme şeklinin bu tür bir akreditif olduğunun belirtilmesi halinde, gümrük idarelerince bu şartı gösterir sözleşme metni aranacaktır." ifadesine yer verilmiştir.

            Bu durumda, Merkez Bankasının yukarıda sözü edilen 96/2 sayılı Genelgesi halen yürürlülükte olmakla birlikte, ithalatçının anılan Genelge hükmünden yararlanabilmesi için, açılmış bir akreditif işleminin bulunması, bedelin bir kısmının Genelgede sıralanan veya benzer sebeplerle sonradan transferinin yapılmış olması ve bu transferin ilgili belgelerle ispat edilmesi, ayrıca gümrük idaresine sözleşme metninin ibraz edilmiş olması ve bu idarece Genelgede aranan hususların tespit edilmiş olması gerekmektedir. Bu şartların tamamen yerine getirilmemiş olması halinde 96/2 sayılı Genelge hükümlerinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

            Yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalara göre, adı geçen şirket tarafından ithalatı yapılacak eşyanın maden olduğu ve söz konusu genelgede aranan şartların bulunmadığı dikkate alındığında, kömür ithalatının anılan genelge kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Ancak kömür ithalatında gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ödenen mal bedeli üzerinden KKDF kesintisi yapılmaması gerektiği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini ve mükellefe yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde cevap verilmesini rica ederim.