Buradasınız

Özelge: Yapılan ithalatın bedelinin yurt dışındaki bir banka aracılığı ile yine yurt dışındaki bir bankaya ödenmesi halinde KKDF uygulaması hk.

Özelge: Yapılan ithalatın bedelinin yurt dışındaki bir banka aracılığı ile yine yurt dışındaki bir bankaya ödenmesi halinde KKDF uygulaması hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7
Tarih: 
22/02/2010
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

SAYI  : B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7

KONU: KKDF

 

                                                                                .......

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, 3 adet yolcu uçağının ithalat bedeli olarak Şirketiniz yönetim kurulu başkanı tarafından ...... Bankası aracılığıyla yurt dışındaki ihracatçı firmaya ..... USD ödendiği, ayrıca söz konusu uçaklar için, ....... Bankası A.Ş. aracılığıyla ....... USD'nin daha yurt içinden transfer edildiğinden bahisle, beyanname ekinde tevsik edici belge olarak yurt dışındaki transferi yapan banka veya yurt içindeki aracı banka yazısının kullanılıp kullanılmayacağı ile söz konusu ithalatın kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi olup, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden fon kesintisi yapılmamaktadır.

            Ödeme şekli "peşin" olarak belirtilen ithalat işlemlerinde, mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edildiğinin tevsik edilmesi şartıyla fon kesintisi yapılmamaktadır.

            Bu kapsamda, gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının Türk Lirası karşılığının, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce, ödeme şekline göre Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan malların ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır.

            T.C. Merkez Bankasının 05.08.1996 tarih ve 96/2 sayılı Talimatının 1. bölümünde de malların gümrükten çekilebilmesi için mutlaka gümrük idarelerine kaynak kullanımını destekleme fonu alındı makbuzu veya ödemeyi tevsik edici belgelerden birinin ibrazının zorunlu olduğu ifade edilmektedir.

            Sonuç itibariyle, Şirketinizin yönetim kurulu başkanı tarafından yurt dışındaki bir banka aracılığı ile yine yurt dışında olan bir başka bankaya yapılan ödemenin yukarıda bahsedilen peşin ödeme kapsamında değerlendirilmesi ve yazınızda belirtilen şekilde yapılan ithalat ödemesi dolayısıyla gümrük idarelerine hitaben peşin ödeme bildirim yazısı verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Buna göre, yazınızda bahsedilen şekilde yurt dışında ödemesi yapılan ithalat kısmının fon kesintisine tabi tutulması gerekmektedir. Yurt içinden ..... Bankası A.Ş. aracılığıyla gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce gerçekleştirilen ithalat bedeline ilişkin transferin ise yukarıda sözü edilen belgelerle tevsik edilmesi kaydıyla fon kesintisine tabi tutulmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.                                         

           Başkan a.