Buradasınız

Özelge: Yatırımlar kapsamında 4 No.lu Hava Ayrıştırma Tesisi ithalatında KKDF uygulaması hk.

Özelge: Yatırımlar kapsamında 4 No.lu Hava Ayrıştırma Tesisi ithalatında KKDF uygulaması hk.

Sayı: 
70903105-165.01.03[227]-6361
Tarih: 
26/01/2015
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı :70903105-165.01.03[227]-6361                                                           26/01/2015

Konu :4 No.lu Hava Ayrıştırma Tesisi

ithalatında KKDF uygulaması

 

......

 

İlgi : ..... tarihli ve ......  sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, şirketinizin yatırımları kapsamında 4 No.lu Hava Ayrıştırma Tesisinin (4 Air Separation Plant) .... Co., Ltd. Çin firmasına sipariş edildiği, yapılan anlaşma gereğince sözleşme bedelinin % 25'inin peşin, % 75'inin ise akreditif ile 5 aşamada ödeneceği, akreditif ile ödenecek % 75'lik kısmın % 5'inin ana ekipmanların sipariş teyitleri kabul sertifikasının imzalanmasından sonra, % 5'inin kesin dizayn inceleme toplantısı onay sertifikasının imzalanmasından sonra, % 50'sinin parsiyel olarak gerçekleştirilecek olan her ekipman sevkiyatına ait vesaikin tesliminde, % 10'unun devreye alma kabul sertifikasının imzalanmasından sonra, % 5'inin ise kesin kabul sertifikasının imzalanmasından sonra ödeneceği belirtilerek, söz konusu yatırımla ilgili ithalatın kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisine tabi olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında KKDF kesintisine tabi tutulmakta, ancak peşin ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden fon kesintisi yapılmamaktadır.

Buna göre, yapılan anlaşma gereğince % 25'i peşin olarak ödenecek bedel ile gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ödenmesi kaydıyla açılan akreditif kapsamında ana ekipmanların sipariş teyitleri kabul sertifikasının imzalanmasından sonra ödenecek % 5, kesin dizayn inceleme toplantısı onay sertifikasının imzalanmasından sonra ödenecek % 5 ve parsiyel olarak gerçekleştirilecek olan her ekipman sevkiyatına ait vesaikin tesliminde ödenecek % 50'lik kısımlar üzerinden KKDF kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, gümrük yükümlülüğüne ilişkin söz konusu tarihten sonra yapılacak akreditif ödemeleri üzerinden fon kesintisi yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, T.C. Merkez Bankası'nın 05.08.1996 tarihli ve 96/2 sayılı Genelgesinin (2) numaralı bölümünde, "Açılmış bir akreditif işleminde, bedelin bir kısmının malların özelliği nedeniyle geçici veya kati kabulünü veya montajını veya çalışır vaziyette teslim alınmasını veya değerinin ihtiva ettiği evsafa göre tespit edilmesini veya benzeri hallerin meydana gelmesini müteakip, sözleşmede belirtilen süre içinde müracaat edilmek kaydıyla, Türk Parası Transfer Belgesi veya Döviz Satım Belgesi düzenlenerek transfer yapılması, akreditif şartları arasında olduğu durumlarda, bu tür akreditifler vadeli akreditif olarak değerlendirilmediğinden fon kesintisine tabi bulunmamaktadır. Ancak, bu tür bir işlemde firmaca, ithalatın vadesiz olduğunu gösterir bir belge ibraz edilemeyeceğinden, ithalatın ödeme şeklinin bu tür bir akreditif olduğunun belirtilmesi halinde, gümrük idarelerince bu şartı gösterir sözleşme metni aranacaktır." ifadesine yer verilmiştir.

Bu itibarla, % 10'u devreye alma kabul sertifikasının imzalanmasından sonra ve % 5'i kesin kabul sertifikasının imzalanmasından sonra ödenecek olan toplam % 15'lik kısma ilişkin şirketinizce yapılacak ithalatın T.C. Merkez Bankasının 96/2 sayılı Genelgesinin (2) numaralı bölümünde belirtilen şartları sağlaması halinde KKDF kesintisi yapılmayacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                     Başkan a.