Buradasınız

Özelge: Yurt dışından getirilen malların transit ticaret yoluyla yurt dışına gönderilmesi durumunda KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.

Özelge: Yurt dışından getirilen malların transit ticaret yoluyla yurt dışına gönderilmesi durumunda KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.06.68-165.01.03
Tarih: 
19/04/2012
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı  : B.07.1.GİB.0.06.68-165.01.03

Konu:

 

 

................ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 

 

İlgide kayıtlı yazınızda, ..................'nin Başkanlığınıza vermiş olduğu ......... tarihli özelge talep formunda, yurt dışından getirilen malların serbest dolaşıma sokulmadan (millileşmeden) satış yoluyla devir işleminin yapıldığı, daha sonra eşyanın serbest dolaşıma girmeden transit ticaret yoluyla yurt dışına gönderilmesi durumunda kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisinin yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talebinde bulunulduğu belirtilerek, konuya ilişkin Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

            Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi gereğince, ihracatın finansmanı için Türk Lirası veya döviz olarak kullandırılan krediler ile Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından ihracatın finansmanı için sağlayacağı kredilerde (ihracatı teşvik belgesi, dahilde işleme izin belgesi ve vergi, resim ve harç istisnası belgesine bağlanmış ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullandırılanlar dahil)  fon kesintisi oranı %0 (sıfır) olarak uygulanmaktadır. Ayrıca anılan Tebliğin 3 üncü maddesinin (20) numaralı fıkrasında, Türkiye'de yerleşik kişilerce yurtdışından sağlanan, ortalama vadesi asgari 1 yıl olan döviz ve altın kredileri (fiduciary işlemler hariç) kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

İhracat Yönetmeliğinde transit ticaret "Yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malın, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılmasını ifade eder" şeklinde tanımlanmıştır.

Diğer taraftan, 27.02.2004 tarih ve 25386 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında (Seri No:1) Tebliğin; 3.1. İhracat İşlemleri başlıklı maddesinin 3.1.4 fıkrasında; transit ticarete konu malın satın alınması ve satılması ihracat işlemi olarak belirlenmiştir.

Buna göre, ihracat işlemleri altında yer alan transit ticaret işlemlerinin finansmanı (alış bedelinin transferi) amacıyla (satış bedeli tahsil edilmiş ise kredi kullandırılamaz) yurt içinden veya yurt dışındaki bankalardan temin edilen döviz kredilerinde;

- 12.05.1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Nolu Tebliğin 2 nci maddesi çerçevesinde vadeye bakılmaksızın kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin % 0 (sıfır) olarak uygulanması,

            - Transit ticaret kapsamında yurt dışından alınan bir kredinin, transit ticaretin gerçekleşmemesi (satış bedelinin tahsil edilememesi) sebebiyle kredinin bir yıldan önce yurt dışına geri ödenmesi halinde ise kullanılan kredi üzerinden daha önce tahsil edilmeyen kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin cezai faiziyle birlikte tahsil edilmesi,

gerekmektedir.

            Ayrıca, yurt dışından getirilen malların serbest dolaşıma sokulmadan (millileşmeden) satış yoluyla devir işleminin yapılması, daha sonra eşyanın serbest dolaşıma girmeden transit ticaret yoluyla yurt dışına gönderilmesi durumunda, Türkiye'ye herhangi bir mal ithalinin söz konusu olmaması nedeniyle, vadeli ithalat işlemi ile ilgili olarak kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini  rica ederim.

 

 

                                                                                                                          Başkan a.