Buradasınız

Özelge: Petrokok ithalinden madencilik fonunun alınmaması konusunda gümrük müdürlüklerine talimat verilip verilmemesi hakkında….

Özelge: Petrokok ithalinden madencilik fonunun alınmaması konusunda gümrük müdürlüklerine talimat verilip verilmemesi hakkında….

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6804
Tarih: 
15/05/2008
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı    : B.07.1.GİB.0.02.68/6804                                                                       

Konu  : Madencilik Fonu

 

           

                    ................ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

................

 

 

İlgi    : ........... tarih ve ......... sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, yapmış olduğunuz ithalat sebebiyle ödediğiniz madencilik fonu kesintisinin tarafınıza iadesi ve petrokok ithalinden madencilik fonunun alınmaması konusunda gümrük müdürlüklerine talimat verilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 3213 sayılı Maden Kanununun mülga 34'üncü maddesi ile, madencilik, arama, teknolojik araştırma, geliştirme, proje, tesis, altyapı, istihsal ve ihracat finansman kredileri olarak kullanılmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde madencilik fonu adı ile bir fon kurulmasına ve fonla ilgili hususların yönetmelikle belirlenmesine hükmedilmiştir.

Bu kapsamda, ..................... Bakanlığınca hazırlanıp 22.08.1985 tarih ve 18850 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 51'inci maddesinde ithal edilen madenin gümrük resmine esas bedelinin % 2,5'u oranında fon kesintisi alınması hükmü getirilmiş; 27.01.1996 yılında yapılan değişiklikle bu oran 01.01.1996 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 0'a indirilmiştir. Sözü edilen Yönetmeliğin 51'inci maddesinde 23.02.2000 tarih ve 23973 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle yapılan değişiklikle Avrupa Birliği ülkelerinin dışındaki ülkelerden ithal edilecek kömür, petrokok ve krom cevherinin gümrük resmine esas bedelinin % 10'u, demir cevherinin de % 2,5'u oranında Madencilik Fonu kesintisi yapılması kararlaştırılmıştır. Daha sonra, 27.04.2002 tarih ve 24738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle demir cevheri, krom cevheri, petrokok ve ısınma amaçlı kömür ithalinde uygulanan fon kesintisi oranı % 1'e indirilmiştir.

En son 03.02.2005 tarih ve 25716 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 133'üncü maddesi ile 22.08.1985 tarihli ve 18850 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış olup, yeni Yönetmelikte Madencilik Fonu kesintisi yapılacak madenler ile fon kesintisi oranlarını belirleyen bir hükme yer verilmemiştir.

Diğer taraftan, 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun 1'ncı maddesinin (j) bendi ile 3213 sayılı Maden Kanununda değişiklikler yapılmak suretiyle "Madencilik Fonu" tasfiye edilmiş, ancak aynı Kanunun geçici 1'inci maddesinin (A/a-5) bendi uyarınca, bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar maden ithalatı ve ihracatı üzerinden mülga Madencilik Fonu adına tahsil edilmekte olan fon kesintilerinin yürürlükten kaldırılan hükümler çerçevesinde tahsil edilmeye devam olunacağı ve doğrudan bütçeye gelir yazılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde madencilik fonu kesintisi yapılacak madenler ile fon kesintisi oranlarını belirleyen bir hükme yer verilmediğinden, madencilik fonu kesintisine dair bir hukuki sorun ortaya çıkmış olup, Başkanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda 09.04.2008 tarihi itibariyle (bu tarih dahil) maden ithalatı üzerinden madencilik fonu kesintisi yapılmamasına karar verilmiştir. Öte yandan, bu husus 24.04.2008 tarih ve 42581 sayılı yazımız ile ...... Müsteşarlığı ........ Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                          Başkan a.