Buradasınız

Özelge: Kaynak kullanımını destekleme fonu ile cezai faizin ödenmesinden kimin sorumlu olduğu hakkında...

Özelge: Kaynak kullanımını destekleme fonu ile cezai faizin ödenmesinden kimin sorumlu olduğu hakkında...

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7
Tarih: 
05/04/2007
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

SAYI  : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7

KONU:

 

 

......... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

  (......................... Grup Müdürlüğü)

 

 

 

İlgi      : a) ............. tarih ve ............. sayılı yazınız.

              b) ........... tarih ve ............ sayılı yazımız.

              c) ............ tarih ve ............ sayılı yazınız.

 

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ekinde yer alan ........... Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün .............. tarihli yazısında, ............... Pazarlama A.Ş.'nin ihracat taahhüdünü zamanında kapatamadığından kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yönünden gerekli tarhiyatların yapıldığı belirtilmiş ve sözü edilen mükellef tarafından verilen 18.05.2006 tarihli dilekçenin bir örneği Başkanlığımıza gönderilmiştir.

İlgi (b)'de kayıtlı yazımızda, ........ Pazarlama A.Ş.'ye kullandırılan kredilere ilişkin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin cezai faizi ile birlikte tahsil edilmesi gerektiği ve firma tarafından önerilen hususların ileride yapılacak mevzuat çalışmalarında değerlendirileceği belirtildikten sonra anılan mükellef hakkında Başkanlığınızca yapılacak işlemin sonucundan bilgi verilmesi istenilmişti.

İlgi (c)'de kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesi sonucunda, anılan mükellef tarafından ödenmeyen ve kesinleşen kaynak kullanımını destekleme fonu ve cezai faiz toplamın 04.05.2006 tarihinde takibe alındığı, 27.05.2006 tarihinde ödeme emri tebliğ edildiği, aynı tarihte ödevlinin mal bildiriminde bulunduğu ve 04.07.2006 tarihinde teminat haczinin yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 2002/4 Seri No'lu Uygulama İç Genelgesinin 4 üncü bölümünde; fon kesintilerinin süresinde yatırılmasından, kredi kullanan, krediyi kullandıran veya kullanılmasına aracılık eden ve kredili ithalatta tahsilatı yapan bankalar, özel finans kurumları, finansman şirketleri ve gümrük idarelerinin sorumlu olduğu ifade edilmiştir.

Aynı İç Genelgenin 4 üncü Bölümünün son paragrafında; kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerine ilişkin olarak denetim birimlerince yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporlarda tespit edilen kaynak kullanımını destekleme fonu kesintileri ile cezai faizin ödenmesinde bankaların sorumluluğu dışında kalan tutarların ödenmesinden kişiler sorumlu olacağından bu tutarların ilgili gerçek ve tüzel kişilerden bağlı oldukları vergi dairelerince bu genelgede belirtilen esaslara göre takip ve tahsil edileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesinde, ihracatın finansmanı için Türk Lirası veya döviz olarak kullandırılan krediler ile Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından ihracatın finansmanı için sağlayacağı kredilerde (ihracatı teşvik belgesi, dahilde işleme izin belgesi ve vergi, resim, harç, istisnası belgesine bağlanmış ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullandırılanlar dahil) kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin % 0 oranında uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin % 0 oranında uygulanabilmesi ihracat taahhüdünün yerine getirilmesi şartına bağlı bulunmaktadır. İhracat taahhüdünün gerçekleşmemesi durumunda, gerçekleşmeme oranında, başlangıçta alınmayan kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerinin cezai faizi ile birlikte tahsili gerekmektedir. Bu bağlamda, sözü edilen Tebliğin 10/b maddesinde, bahis konusu kredilerde taahhüdün gerçekleşme durumunun ilgili bankalar tarafından tespit edileceği, taahhüdün gerçekleşmediğinin veya eksik gerçekleştiğinin tespiti durumunda müeyyide uygulanması sonucu doğan fon kesintilerinin ilgili bankalarca cezai faizi ile birlikte yatırılacağı ifade edilmiştir.

Diğer taraftan, gerçek olmayan ihracat işlemleri ile ilgili olarak, orijinal taahhüt kapatma süresi içinde (ek süreler dahil) bankalar söz konusu hesapların kapatılmasını takip etmekle ve sayılmaması gereken gümrük beyannamelerini saymamakla yükümlü olup; taahhüt hesapları kapatılan kredilerin taahhüt kapatılmasında kullanılan gümrük beyannamelerinin gerçek olmadığının taahhüdün kapatılmasından sonra anlaşılması halinde, bankaların sorumluluğu, sadece söz konusu gümrük beyannameleriyle taahhüdü kapatılan kredileri bildirmekle sınırlı bulunmaktadır. Bu durumda bulunan firmalara ait kaynak kullanımı destekleme fonu kesintilerinin cezai faizi ile birlikte takip ve tahsili işlemlerinin, firmaların bağlı olduğu Vergi Dairelerince yürütülmesi gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için, firmaların adı, bağlı olduğu vergi dairesi, hesap numarası, adresi, kullandığı kredi tutarı, kredinin kullanım tarihi, kredinin vadesi ve verilen ek süreyi belirten listelerin bankalar tarafından doğrudan Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, ihracat taahhütleri kapatılmayan döviz kredilerine ilişkin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerinin ödenmesinden ve taahhüdün gerçekleşme durumunun takibinden kural olarak krediyi kullandıran bankalar sorumlu tutulmaktadır. Ancak, taahhüdün kapatılmasından sonra, taahhüt kapatılmasında kullanılan gümrük beyannamelerinin gerçek olmadığının anlaşılması halinde bankaların sorumluluğu söz konusu kredileri Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmekle sınırlı tutulmuştur. Ayrıca, denetim birimlerince yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporlarda belirtilen tutarların ilgili gerçek ve tüzel kişilerin ödemesi gerektiği yönünde tespitte bulunulması halinde de bu tutarların ödenmesinden bankaların sorumlu tutulması mümkün değildir.

Buna göre, .............. Pazarlama A.Ş.'nin bağlı olduğu vergi dairesi tarafından takip edilebilmesi için ihracat taahhüdünün kapatılmasından sonra bu firma tarafından taahhüt kapatılmasında kullanılan gümrük beyannamelerinin gerçek olmadığının anlaşılması veya denetim birimlerince düzenlenen raporlarda kaynak kullanımını destekleme fonu ile cezai faizin ödenmesinden anılan firmanın sorumlu olduğuna dair tespitte bulunulmuş olması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve anılan mükellef hakkında yapılan işlemlerin yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yeniden değerlendirilerek sonucundan Başkanlığımıza bilgi verilmesini rica ederim.

        

                 Başkan a.