Buradasınız

Özelge: Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı bir geminin satın alınması için kullanılan ortalama vadesi bir yılın altında kalan yurt dışı kaynaklı kredilere uygulanacak kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi

Özelge: Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı bir geminin satın alınması için kullanılan ortalama vadesi bir yılın altında kalan yurt dışı kaynaklı kredilere uygulanacak kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Tarih: 
14/08/2006
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

SAYI     : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2

KONU  :

 

 

 

............................

 

 

İLGİ: 24.03.2006 tarih ve 1094-7 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı bir geminin satın alınması için kullanılan yurt dışı kaynaklı ortalama vadesi bir yılın altında kalan kredilerin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

Bilindiği üzere, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin Fon'a Kesinti Yapılmayacak Krediler başlıklı 3 üncü maddesinin (10) numaralı bendine göre, "İlgili kanun hükümlerine göre işlemleri fonlardan muaf tutulan Kurum ve Kuruluşlar ile Hazine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kullandığı krediler" üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmamaktadır.

Ayrıca, 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanununun 12 nci maddesinde, "...Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, tescil, kredi ve navlun mukaveleleri; damga vergisine, harçlara, banka ve sigorta muameleleri vergisine ve fonlara tâbi tutulmazlar." denilmektedir.

Buna göre, Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek bir geminin satın alınması amacıyla kullanılan krediler (yurtiçi veya yurtdışı kaynaklı olabilir) üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacaktır.

Diğer taraftan 4490 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde sözü edilen damga vergisi ve harç istisnasının Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemi ve yatların yanı sıra sözü edilen sicile kayıtlı gemi ve yatları da kapsadığı yönündeki Başkanlığımız görüşü 25.01.2002 tarih ve 3986 sayılı yazımız ile tüm Valiliklere duyurulmuş ve uygulamanın bu şekilde yürütülmesi sağlanmıştır.

Kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi hakkındaki uygulamanın da damga vergisi ve harç istisnası paralelinde Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemi ve yatların yanı sıra halen sicile kayıtlı gemi ve yatları da kapsayacak şekilde yürütülmesi uygun bulunmuştur.

Buna göre, Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı bir geminin satın alınması için kullanılan yurtdışı kaynaklı ortalama vadesi bir yılın altında kalan krediden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaması gerekmekte olup, fon kesintisinin yapılmamasını temin için kredinin sözü edilen sicile kayıtlı gemi ve yatlara ilişkin olduğunun anlaşılması ve Türk Uluslararası Gemi Sicili Belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Başkan a.