Buradasınız

Özelge: İhracat taahhütleri kapatılmayan döviz kredilerine ilişkin olarak kredi sağlayan bankaların sorumlulukları hakkında

Özelge: İhracat taahhütleri kapatılmayan döviz kredilerine ilişkin olarak kredi sağlayan bankaların sorumlulukları hakkında

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-8
Tarih: 
21/02/2007
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (II)

 

 

SAYI     : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-8

KONU   :

 

 

.................DAİRE BAŞKANLIĞINA(I)

(56)

 

............... Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünden alınan 17.01.2007 tarih ve 44 sayılı yazıda, ihracat taahhütleri kapatılmayan döviz kredilerine ilişkin olarak kredi sağlayan bankaların sorumlulukları hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmekte olup, kaynak kullanımını destekleme fonu hakkında Kısmımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

2002/4 Seri No'lu Uygulama İç Genelgesinin 4 üncü Bölümünde; fon kesintilerinin süresinde yatırılmasından, kredi kullanan, krediyi kullandıran veya kullanılmasına aracılık eden ve kredili ithalatta tahsilatı yapan bankalar, özel finans kurumları, finansman şirketleri ve gümrük idarelerinin sorumlu olduğu ifade edilmiştir.

Aynı İç Genelgenin 4 üncü Bölümünün son paragrafında; kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerine ilişkin olarak denetim birimlerince yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporlarda tespit edilen kaynak kullanımını destekleme fonu kesintileri ile cezai faizin ödenmesinde bankaların sorumluluğu dışında kalan tutarların ödenmesinden kişiler sorumlu olacağından bu tutarların ilgili gerçek ve tüzel kişilerden bağlı oldukları vergi dairelerince bu genelgede belirtilen esaslara göre takip ve tahsil edileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesinde, ihracatın finansmanı için Türk Lirası veya döviz olarak kullandırılan krediler ile Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından ihracatın finansmanı için sağlayacağı kredilerde (ihracatı teşvik belgesi, dahilde işleme izin belgesi ve vergi, resim, harç, istisnası belgesine bağlanmış ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullandırılanlar dahil) kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin % 0 oranında uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin % 0 oranında uygulanabilmesi ihracat taahhüdünün yerine getirilmesi şartına bağlı bulunmaktadır. İhracat taahhüdünün gerçekleşmemesi durumunda, gerçekleşmeme oranında, başlangıçta alınmayan kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerinin cezai faizi ile birlikte tahsili gerekmektedir. Bu bağlamda, sözü edilen Tebliğin 10/b maddesinde, bahis konusu kredilerde taahhüdün gerçekleşme durumunun ilgili bankalar tarafından tespit edileceği, taahhüdün gerçekleşmediğinin veya eksik gerçekleştiğinin tespiti durumunda müeyyide uygulanması sonucu doğan fon kesintilerinin ilgili bankalarca cezai faizi ile birlikte yatırılacağı ifade edilmiştir.

Diğer taraftan, gerçek olmayan ihracat işlemleri ile ilgili olarak, orijinal taahhüt kapatma süresi içinde (ek süreler dahil) bankalar söz konusu hesapların kapatılmasını takip etmekle ve sayılmaması gereken gümrük beyannamelerini saymamakla yükümlü olup; taahhüt hesapları kapatılan kredilerin taahhüt kapatılmasında kullanılan gümrük beyannamelerinin gerçek olmadığının taahhüdün kapatılmasından sonra anlaşılması halinde, bankaların sorumluluğu, sadece söz konusu gümrük beyannameleriyle taahhüdü kapatılan kredileri bildirmekle sınırlı bulunmaktadır.

Bu durumda bulunan firmalara ait kaynak kullanımı destekleme fonu kesintilerinin cezai faizi ile birlikte takip ve tahsili işlemlerinin, firmaların bağlı olduğu Vergi Dairelerince yürütülmesi gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için, firmaların adı, bağlı olduğu vergi dairesi, hesap numarası, adresi, kullandığı kredi tutarı, kredinin kullanım tarihi, kredinin vadesi ve verilen ek süreyi belirten listelerin bankalar tarafından doğrudan Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

Buna göre, ihracat taahhütleri kapatılmayan döviz kredilerine ilişkin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerinin ödenmesinden ve taahhüdün gerçekleşme durumunun takibinden kural olarak krediyi kullandıran bankalar sorumlu tutulmaktadır. Ancak, taahhüdün kapatılmasından sonra, taahhüt kapatılmasında kullanılan gümrük beyannamelerinin gerçek olmadığının anlaşılması halinde bankaların sorumluluğu söz konusu kredileri Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmekle sınırlı tutulmuştur. Ayrıca, denetim birimlerince yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporlarda belirtilen tutarların ilgili gerçek ve tüzel kişilerin ödemesi gerektiği yönünde tespitte bulunulması halinde de bu tutarların ödenmesinden bankaların sorumlu tutulması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini ve konunun BSMV yönünden incelenerek mükellefe verilecek cevapta Kısmımız görüşüne de yer verilmesini arz ederim.

                                                                                       

                                                                                                             Daire Başkanı a.